Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

ÎKİ CUMHURÎYET 28 Mart 1962 TARİHl BAHİSLER Meydan sahnesi yaymlan Ankara'da Bırlejik Oyuncular1ın geçcn yıl kurduklan Meydan Sahnesi kitap yaymlarına da başlamıçtır. îlk iki kıtabı sunuyo kuruş. (Önsöz: Prof. R«fıa Şemin. Bölumleri: Ana okuluna bpflam* Arap ve îran sa. Ötedenberi Turk ve bunun ifade ettigi mâna. Ana Yazan:1 natlarından ayrı sanat dâvaları • okulu programının Utbikatı. Debır Turk fanatı oln\ çahsms progRerlendirme Çocnkltr An» oku. ruı: duğu hakikatini ramına almış buI. AKTÖRLÜK SANATI tlk al| lundan istifade «Jivorlar «,,') kabul eden vabatılunan Mılli bır tı dres. Richard Boleslavski'den I *" cı sanat münekkitBankamız, Türk Ç f v ! r e n : Suat Taşer. 171 S. 5 lira. Görjçü. lerı s a v ı l ı d ı r . V e h ı har«>ketın vami7i aydınlığa k«vu;turan eser. Halk oyunları, Küçük Sahne, l.v (fçindekilen Ceviren der ki Ön Mukayeselı MODERN MUAt a v T ü r k Hava Yolları geçeri y ı l » atilış tarihi d e h e n ü z yeniriir lerdir. söz Gıriş. Konsantrasyon He SERET (Görgü). Yazan: Nazım Sıtanbul hakkında bazı neşriyattan \V~l hesaplarını 21 mlvon 553 bin lira • Diğer taraftan bizzat Türk yazar Edebıyat Fakultesine getirilen sonra Profesör Diez'in eski Doçenyecan beilegi Dramatik aksiyon! tanoğlu. lstanb.il înkılâp sanat tarihçısi Diez tarafından da ti Oktay Arslanapa'ya Türk Sabir Türk sanat tarihi yazılmıs ve natı isimli bir eser yazdırmıstır. kıymetli ilim adamınm bazı gö Sekiz bin tane de îngilizce olarak rüsleri, muteassiD cevrelerde sid basılan bu kıymetli eser (Selçuk dalet Ağaoğlu 82 S. 5 lira. kaideleri. Herkes için pratik bil tik tarifeleri bu vaz kaldırmıştır alakasını . çeken halılarımızı da el detli bir aksülâmel ile karşılan ve Osraanh halılajı, Çini ve Min. ,. . yatür Sanatlanm) ihtiva etmek, giler. tlk bölümde toplum ile kUi H a v a Y o l l a r ı n ı n 21 milyon 553 bin verışh bır müze çatısı altında teş mıştı. l Kıymetli sanat tarihçisinin vefa tedir. Eserin önsözünü Kurt Erd* SEÇME ŞtİRLER. Federico ' Ui$ikleri incelenmis ikinci bölüm.' H r> an cl a k z a r a n Ulaftırma Bakanlı hıre koyaraamış bulunmaktayız. Bunlara ilâveten müzelerimiz, el tı dolayısiyle aynca üzerinde dur man ve Richard Ethinghossen giGarcia Lorca'dan türkçeleştiren: de kişinin kişi ve toplum ile iliş i 2 karşılanacaktır. | lerinde bulunan nadide Türk sanat mak istediğimiz bu eser ve içinde bi iki beynelcniiel söhret yazmısSabri Altınel. îstanbul, Galata Şi kileri ele ahnmıştır. Üçüncü b ö | . . . in/.ı» „• .,, ' «serlerinin renkli röprodüksiyon yer alan görüsler elbet ilmî bir tır. Bahtsler, Oktay Arslanapa'nm ir Yaymlan, P. K. 843 . Galata. lüm, çocuğun toplumda uyacağı ] salâhiyetli kalemi ile özlü ve ca86 S. Prieto'nun yaptığı Lorca kurallara değinmektedir 1 Dış tıcaretımız 1962 nın ılkj U r ı n ı t e ş h i r e d e m e m i ş v e b u n l a n anlayışla mütalâa edilmell idi. zip bir üslupla seçılmiş, esere saportresiyle. 5 lira. (Kitabın başınavinda 58.9 milyon lira j dunya sanat çevrelerine tanıtama Şiir: Bu sabır ve sükunet sanat dâva nat kollarının en iyi örnekleri koda Lorca için bir yazı sonunda lehimizde mışlardır. Müzelerımizin ayrıca * UZUN ATLAR DENİZİ Ali daha haklı bir neticeye ulaş nulmuştur. Bu örnekler, Doğan Lorca'nın eserlerinin listesi. MaPüsküllüoglu'nun siirleri. Ankag j a tstatıstik Umum Müdürlüğü bu Türkçe ve yabancı dıllerde basıl tırırdı. Kardeş Basımevinde asıllarına yachado'nun Lorca için yazdığı çiir ra, GÎM Yaymlan. 45 S. 3 lira. yılın ocak ayı dış ticaretine a j t mış rehberleri de yoktur. Prof Diez ılmî çalışma metodu kın bir ustahkla basılmıştır. de kitaba eklenmiştır. cDünya şi Kapak: Ercan Gülen. i Bütün bu kayıtsızlıklar ıçırıde rakkamları tesbıt etmistir z s m a n irleri: 1»). Bir el kitabı ölçusunde bulunan " m « n Turk sanatı aleyhi na sahip, sanat eserlerini iyi bir * YASAYIP ÖLMEK AŞK VE Bun, göre, bu senenin ocafc a e yında vapılan ihracahn deferi 386 " bir neşriy.t gördügümüz zacnan sekilde tasnif ve miitaUa etmesinı eser, yanda taşınmayı ve tetkiki * AVARELÎK USTÜNE SÎtRLER. Asırlar kolaylaştırmıştır. hep bir ağızdan feryads baflar bilir bır ilim adamıydı. * JAPON ŞfÎRİ. Tarih ve anto Oktay Rifat'ın şiirleri. Kesin üçün. mil\or liradır. yalan sö^'lüyorlar diye bağırıp boyunca çeşitli medeniyetlerle teloji. Hazırlıyan: L. Sami Akalm. cü basıin. Îstanbul, Yeditepe YaBu eser îngilizce olarak dünya Aynı devre ıçinde ithalâtın dedururuz. Geçen sene Tıme Dersı m a s e d " e k gelişmi? Türk sanatı Istanbul Varlık Yayınevi. 326 S. 5 ymlan. 60 S. 3 lira. Kapak: Sait ğen »se 327 milyon liradır sanat çevrelerine dağıldığı vakit s i n d B u t o l e ı t o b u senenin ilk a* Türk sanatım kötüleyen bir "• orıun gözleriyle görecek ilim . bu sahadaki büyük boşluju dollirm. «Faydalı Kitaplar: 21» (Anto Maden. EU naıe Rore, DU da aynı cevabı almıs,. bu , . . . . . damlanmızın sayısj fazla değildir. lojinin bajında Japon şiiri üzerinduracağında hiç şüphe yoktur. * MEVSfMLERÎN ÖTEStNDE. • yında dış ticaretimiz 58.9 milyon ' rıvita karsı ilmi nakikatleri orta Bu hakikati kabul etmek zorundade genel bilgiler, tarih ve Japon Coşkun Ertepınar'ın şiirleri. Ani lira lehimizdedir. Türk sanatı mevzuunda bu çeya koymak yoîuna gidilmemişti yız. şiirinin belli başh özeüiklerini beşit neşriyatın devammı bütün gön o. 3 1 1 Memleketimızde Suud Kemal hrten uzun Dİr bölüm yer almışKıymetli Profesör kütüphanemi lümüzle temenni ederiz. Topkapı Yetkin, Celâl Esat Arseven ve Hil ze darli toplu bir Türk sanat ta Sarayı Müıesi Müdürü bulundutır. 300 S99 yılları arasında yasa nural'm siirleri. tstanbul, şairin 1 y ,l a tarafından toplu rihi eseri hediye etmis ve garp i ğumuz yıllarda Hünername, Fatih mış bir ozandan günümüze değin »dresi: Ayaıpasa, s , V p Beşaret sok Tekel tdalresinin Brezilyaya si , "V ,Z > J J 303 şairden 720 örnek verilmiştir. pariş ettigi k h i i kahve partısinin yolda vbı^halde Turk sanat tarıhlerı ya lim metodlariyle çalısan bir DoAlbücnü, Surname gıbi eserlerin t i i ld bı^halde 15/1. Taksim. 56 S. 2 lira. ş ı Sonunda: Notlar ve genel bibliyog bulnduğu bildirilmektedir " "•"• ••'•. •">. *« ^A de asıllarına sadık kahnarak ba 4e SENÎN GÖZLERİNE BAK bulunduğu bildirilmektedir rafya). sılmasım çok temenni etmiş ve çeMAK. H. Zekâi Yiğitler'in siirleri Kahve yüklü şilep, 20 nisanda <itli neşriyat yapan Millî Bankatstanbul, sairin a dresi. P. K. 92 Istanbul limanına gelecektir. * TARÎH ANSİKLOPEDtSÎ Beyoğlu. 47 S. 2 lir». (Kitabın bü ; Tekel tdaresinin elinde ihtiyaca larımızın bu hayırlı içi başarma Çapa Oğretmen Okulu ve Eğitim yük bölümünü u«un bir siir kap yetecek kadar kahve stoku mevlannı Milli Eğıtım Bakanhgına Enstitüsü öğretmenlerinden M. Ça lamaktadır.) 'eklıf etmiştik. Fakat bu teklifi cuttur. I gatay Uluçay tarafından ilk ve ormiz bir türlu tahakkuk sahasına * KüLLü KURSfUN. Osman Sa KS n S Kumar oynıyan 8 çocuk ta dereeeli okullar için hanrlan kir Aytöre'nin siirleri. tstanbul,| çıkamamıştı. yakalandı mıstır. lstanbul'da (1961) Doğan Besgen Yaymlan. P. K. 123 Be; Türk sanatını, medeniyetini dün Kardes Yayınlan A. Ş. Basımevin siktaş. 31 S 150 kuruş. I Ekipler Amirliğine bağh Boğaz.•aya tanıtmak dâvasını esash bir de büyük boyda, resimli olarak ba S. içi grupu, sabaha karşı Çayırba=ekilde ele almak zorunda olduKALDIRIM GÜLLERİ. «ılmıçtır. Tarih kişilerini, olayları Kandemir Başar'ın şiirleri. îstan şmda küçük çocukları kumara aSumuza inanmış bulunuyorum. m ve terimlerinl alfabetik olarak bul, Hatipoglu Yayınlan. 46 S. 2 lıştıran bk kahvehaneyi basmıs Devlet eliyle güc başanlan neşrivermektedir. Sonunda kronoloji yat ıslerıni bır Milli Bankamızın tır. cetveli ile indeks vardır Fiyatı 30 lira. ^ aptığı gibi diğer bankalarımızın ATAMN YILLARI. A. Aziz y a pSedat b özkalacı'ya aıt kahvey. lira. da ele almaları herhalde pek yeBeş'er'in manzum kronolojisi. An' I a n » s k l " d « . elektrıkl. rulet * kara «irin adresi: T tr on., makınesmde kumara alıştınlan l > rinde olur kanaatindeyız. kara. şairin , ^ , , ; . P. K. 204 * ALFABETİK SAĞLIK KILA Bakanhklar. 32 S 150 kuru«. Ka çocuğu suçüstü yakalamışlardır VUZU. Ord* Prof. Dr. Sadi Ir pak ve reşimler Münip özben. Tıraş olurken cereyana mak'ın hazırladıjh eserin gözden * DÜDÜKLÜ TENCERE. Metin kapıhp öldü geçirilmij ikinci banmı. tstanbul, Eloğlunun şıirlerı. 2. basım. l«tan. Atatürk ilkeleri Işığında Zeytınburnunda DKMIT DtNÇEK Okat Ytyınevi. 390 S. ciltli, 12.5 li bul 1962 Ünait Yasar Yavınlan. 1' hallesınde oturan Yenıdoğan Ma16 yaşlarında Ue ra. (Halk sağlığı için kılavut nite S. 5 lira. Kapak: Orhan Peker. Fo Hüseyın Süzer, evinde ölü olarak Tüksek M«hfn<H« liğindeki eser resimlidir. Çeşitli toüraflar: Ara Güler. bulunmuştur. OKAN GtREL ı kaynaklar ve bilhassa «Knatır» teÇeviri: j İlk anlarda Hüseyınin bir zehıı Evlendiler mel tutul»r»k hazırlanmıştır ) N«w York U. S. A. * CEHENNEM KAYASI. EJga lı iliç içmek sutetıyle intihar etNAOİft 22.3.1»<t Dimt'in romanı. Çeviren: M. Dra tıği sanılmış, ancak bir müddei * TÜRKLÜK ve MÜSLYMAN nas. Ankara • tstanbul. Akba Ki sonra elektrifc makinesiyle traş LIK. tsmail Hami Danişmend'in ha (Faal 1840 37471 rırladıgı bu eser Istanbulda f 1959) tabevi. 238 S. ciltli. renkli gömlek.' olurken cereyana kapıldığı ve ölü Tek Kitap uıtı>emeı, b^deımı puı olaraıc KOiıüeı ıneuıurıet. | mün bu suretle olduğu anlaşılOkat Yayınevince bastınlrnıştır. 10 lira. Cumhuriyet 3765 mıştır. Eşeğe vuramadık, kamçı çaldık semere.' • Türk Irkı Niçin Müsliknan Ol HikSye: İntîhar etti muştur?» ikinci adını tasıyan kı <: SABUN. Doğan Özbav'ın hiHer gün yeni bir d«Hk açtı mlâtot BMBMM! nmrtK iEKKtN tap Türklük Islâmlık. Türklük • kâyeleri. tstanbul. adres: Mustafa' p e n dikte Ortanca Sokağında otu . Biz durakta beklerken dünya çıktı kamer*! Ue •••«*raplık «tjkilerini incelemekte Kemalpssa cad. 56 D«. Aksaray. „ „ , <$ yBŞİB»ında Saim Taşkıran, J 112 S. 5 lira. I henüz tesbit edilemiyen bir sebep . ATLA DtNidttk v a n | voianda m«rtı«m B«üaa ömcr* dir. Sonunda geniş bir bibliyogIrak'ta basılmış btr fcttap; ı ten kendisini evinin tavanına ip ' Evlendfler '»Uıfya buluyoruz.) Herkesia tekrar tokrar okuyacağı bu maaxnm«ııin ta* * KERKÜK HAVALARI Ya le asmak suretiyle intihar etmifsk 2S.3.1S43 ManİM * İSMET ÎNÖNÜ'YE ÎKİNCt zan: Avukat Ata Terzibaşı. BaÇ tir. mamı yarutki AKBABA'da.. , SESLENİŞ. Yazan: Adapazar Tı dat'ta trşad BakanhÇı'nın vardıj Çakı ile yaralandı caret Lisesi Tarih Öğretmeni Sup mıyla bastırılmıştır. 163 S. 150 fi| Yeldeğirmeninde, bir kahvede Cumhuriyet J740 Cumhuriyet 3738 hi Uzunca. Adapazarında basılmış lis. (Kerkük havalarının ve çalçı y a t , p kalkan 18 yaslanndaki Abtır. 8 S. 100 kuruş. «Hürriyet Ya lannın eeçitleri üzerine bilgı ve durrahman Kaya, polise mülracaat yınları: 9>. ren etraflı bir başlangıçtan sonra ederek, is yüzünden çıkan bir mü TEŞ EKKÜR * TÜRKİYE BİBLİYOGRAF havalar, çesitlerine göre sımflan nakaşa sonunda akrabası Bahaetölümü bizlerl bOyük bir maYASI. 1960 yılhk indeksler. Anka dırılmış ve örnekler verilmiştir. t i n Kaya terafından cakı ile yarm teme garkedcn »ile reidmlz e«ra 1961 Milli Kütüphane Bibliyog Kitap arap harfleriyle, Türkçe landığını iddia etmistir. kl Sivas mebusu dir.) rafya Enstitüsü. 137 S. KMBKLt GEKERAL Yaralımn tedavisi yaptırılmıj, ! Tarih Eğitim: sanık yakalanmıştıâ. j AKİF ERDEMGİL I * NEDEN KÖY ENSTİTÜLERt. • * OSMANLI TARÎHt. 5. cilt. 2. 24 mart 1962 tarihinde toplanan Şirketimiz 4. fevkaiad* GeTelefon tellerini kestiler ' ÖZTEKİN'e Ya«an: Şerif Tekben. Istanbul, i basım. Yazan: Ord. Prof. Enver Zinel Kurulu, sermayemiıin 5.000000 (Beş Milyon) lira arttırılaSanyerde, Çırçır semtinde, 175 tedavide iken gosterllfn bOKaral. Ankara 1961 Türk Tarih k 1961 T ü k T r i h TMGT Gençlik Yavınlan. 45 S. rerak 15.000.000 (Onbeş Milyon) liraya çıkanlmasını kararUetaryük ihtimamdan dolayı H»ydarsimli. gralikli. 150 kuru» (Köy Ens Kurumu Basımevi. XVIII+ 288 S.' metre kadar tahmin edilen tele , mıs ve bu arttırısta OTtaklanmızın sahip bulundukları bisselerin ('. pa«a Askert Hastane»! BaştabiHÜKÜMETTEKİ AĞA: TOPALOĞLU fon telleri meçhul bir hırsız tara | i l titülerini doğuran nedenler. Köy I Metin dışmda 16 resim, 7 harita bi Sayın Albay Mustafa Engin'e, yamma kadar rüçhan haklarını kullanabilmeleri için karann I Enstitüleri, Bugün Köy Enstitüle 1 kroki, 1 grafik. 34 lira. «Türk fından kesilmiştıır. müdavl Doktor Sayın Albay AĞALAR DEMOKRASİSİNİN İÇYÜZÜ ilânı tarihinden itibaren bir aylık süre kabul etmistir. Bu suretle, Kilyos ile telefon ri, Köy Enstitüleri yeniden nasıll Tarih Kurumu Yayınlan. XIII. Sccil Seçkln'e. hastane Dahlliye irtibatı yapılamamaktadır. Bu itibarla, sermaye •rttınlmaaına iştirak etmek isteyen MOdüra Binbaçı Tank Yalın'a Seri No. 16/5 Dünya Tarihi» (Bu canlandınhr?). GREVLER BAŞLIYOR Ortaklarımunn hisse senetleri ile birlikte en geç 30 n i « n 1962 * ve bütün hastane pereoneline, 4: ÖZEL ÖĞRETtM METOTLA cilt Nizamı Cedit ve Tanzimat cenaze merastmine istirak «tpazartesi gününe kadar Şirketimiz Merkezine müracaat ile taMART 28 ŞEVVAL 21 RI. Yazan: Gazi Eğitim Enstitüsü Devirleri'ni içine altnaktadır. 1789mek lutfunda bulunan Ordu Cumhuriyet 3739 ahhüt edecekleri hisse miktarını bildiren bir iştirak taahMtMeslek Dersleri öğretmeni Şev 1856). Komutanı Sayın Korgeneral t £ r e namesi imzalamaiarı lâzım geldiğini arzederiz. ket Türkyılmaz. Ankara. V I I + 141 Dergi. ^ ^ ^ • ^ ^ ^ f Cemal Tural'a. Sakarya Valisl C 1 3 c a S. 5 lira. (Sosyal bilgiler öğretiX Sayın EmkeH General Sedat * ÎSTANBUL ÜNtVERSİTESÎ Beş seneden beri Almanyanm en büyük mensucat fabrikaO •J «• İlânolık: 2813,3731 mi, Hayat bilgisi öğretimi, Tarih EDEBtYAT FAKÜLTESÎ TÜRK Kirtetepp'ye Merkez Komutanı larından birisinde çalıçpn bir Muavinl Sayın Albay Selâhatögretimi, Coğrafya ögretimi, Yurt DİLÎ VE EDEBÎYAT DERGİSÎ V. J 5 44 12.19 15.50 18.2920.02 4.06 tin Orhon'a, sllâh arkadaşlanna taslık bilgisi öğretimi, Tabiat bil 11. cilt. 31 arahk 1961. 144 S. Üze' ve yakın alâkalannı blzleröen gisi öğretimi, Aritmetik öğretimi.) rinde fiyatı yazılı değil. Bu ciltte esirgenjiyen Ordu Kurmay Bas* on inceleme ile kitap tanıtmalan kanı Sayın Albay Necatl Ogan'a. Bayan İstanbuida münasip iş aramaktadır. * ANA OKULUNDA HAYAT vardır. Eaki Muharipler Demeği menri JokeySpor adlı haftahk bir derVE ÖĞRETtM. Marguerita RuTekliflerin «Mensucat» rümuru ile Cumhuriyet gaîetesine suplanna. çelenk gondormek * YENÎ YAYINLAR, Ocak 1962 gi çıkıyor. 75 kuruş. lutfunda bulunan Ankara Jokey dolph'tan çeviren: Filze Göknar. sayısı ile 7. cildine basladı. Anyazdması. * İLMÎ ve KAZAİ İÇTİHATkulübüyle diger tesekkülleir! h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . tstanbul sağlana adresi: Taksim, kara. Dosya N o : 1961/425 LAR DERGtSİ'nin şubat Urihli ve taziyede bulunan dostlanSıraserviler cad. 111/7. 184 S. 750 $ lstanbul'da mart basındanbe 14. sayısı çıktı. Ankara. Cumhuriyet 3742 rr.ııa «onsuz teçekkürlerimizt Hanife Altenler ile Fahriye Altenler H. 314 hesap numaraiı arzederiz. Ailesi borç senediyle Sandığımız Saraçhane Ajansından istikraz et^S^lllIltlIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIIllllllIIIIIIIIIIIIllItllllllllllllIllIlglllIlfl^lllllllIlfllltl^l^MfUlllllilllllllllllllllIflllllIIIIIIIIItltllllIllllllHllılllıınııumıı tikleri paraya mukabil; Fatih Şehremıni, Ereyli Mahallesi Cumhurijet 3738 Atma Sokağında eskı: 16 mukerrer yeni ve taj: 22, 24 (kapı ECUMHURjYET'in Tefrikasu M d i . o güzei Sangorski i,i ciitieFrida odadan çıkınca, Daüzerinde: 28/1 dir.) kapı numaraiı seneden apartman. mahalriyle uzun iki diıi halinde dnvid söyle bir gerindi, sonra ilk len kârgir evın 2/4 hissesini Sandığımıza müştürek bc*çlu ve ran kitaplara. bakıyordn. «Onlaönemli ise koyaldn: Antikalayekdiğerlerine müteselsıl kefil sıfatiyle birinci derecede ipotek n, kapalı bir evde, böylecene rının listesini çıkaracaktı. Bu etmişlerdi. Tapu kayıt suretinde ışbu gayrimenkul; Fatih, Erey bırakmazsın, küflenir. Her tam onnn gönlüne göre bir işli Mahallesi Arma Sokağında eski: 16 mükerrer yeni ve taj: birini ajrı ayrı sarmalı. Bunu llkbahar bayan çanta fnodellerini ti. Elinde kâfıt, kalem, evin i22, 24 kapı, 1562 ada, 19 parsel sayılı 49.0(ı m2 miktarındaki karben yaparım sana.» çinde oradan oraya dolnsıp, hep sunarken çanta alan her müştegir apartman olup, Har.ife. Altenler ile Fahrıye Altenlerm 2, i David: «Arturo .» diyecek olsini birer birer yaımay* ba«hissesı Sandığımıza bırinci derecede ipotekli olduğu beya:: rimizel adet Naylon du. ladı: Londradaki antika sergiedilmiştür. Muhammm raporuna gore ışbu gayrimenkulun Frida. «To!» diye eölümsiytsinden aldıfı, II. Charles tarzı umum mesahası 49.00 m2 olup, bunun 40.00 nı2 miktarı üzerinrek ayağa fırladı «Onnn dnnkırmızı lâke dolap; Macqnoid'in de çatı ve örtüsü ahşap çatı ka'mdan baska iki katlı kâ. »ır ya kadar isi «lacak. Gidişine o .crıjonu .. meşhnr «Ceviz Eşya Cafı» nda bir ev vardır. Bıtinci katında iki oda, bır koridor, bır ocık kadar üzgün ki fazla iş yapa «Sence de Syle mi, Willie?» X\ diye sordu. tu fırsattm îstifade ed adı geçen o hariknlâde, Krabir helâ, ikinci katında bir oda, bir salon, bır koridor. bır cak halde değil. Onn da bırak, Wiüie başını salladı, bir kolErtesi jjün, öğleden sonra, saTam isçi kıiığıyla gelmiytiüçe Anne tarzı yazı masası; ocak, bir helâ, çatı katında bir oda, bir sofa, bir ccak. bir he'â. ben kitapları çok severim. Baluğa cöktü. Pek yorgun görü»t ikide, David Moray Zürih'Altında knrşuni keten bir etekParkeBernet Galerisi'nde artbir taraça vardır. Binada elekörik ve terkos tesisitı da mevcutbamın Kellenstein'deki kütüpnüyordu. ten döndü. lUthy'yle WiUie'yi lik, üstiinde knrçnnî ytin katırıp arttınp en lonnnda üzeİSTIKLÂLCÂD 234 Beyoğlu hanesi pek tanınmıştı. Hadi tur. «Hepsi çok iyi davrandıöğleyin kalkan nçakla EafnMk. i e n rinde kalan. XIV. Loois tarzı *,.K, ı • j kendi isine, bnnu bana bılar.» barg'a u$urlamıstı. Hâlâ onlarkoltaklar. . Bnnları birer birer Borçlular hakkında vapılan kanuni tak:p uz'rme 3202 numa: «Arabayla geçıyordnn, çör r a k David, sin«i sinsi ^ü'ümsivedan jvp' f f l ,..., i«t»*ü<!ü içinİlâncılık: 281&'3725 yazarken bir alay hâtıraları ralı Kanunun 40 ıncı maddesine gore yui:ar:da evsafı yazı'n düm, bngünfl ılyan etmiyelim David kapıya doğrn gidiyorrek «Bakalım ne '.adar iyi dav deydi ama. gen e de ise giriscanlanıyor, içinde acı tatlı hasgayrimenkulün 2/4 h i s s c ı bır buçuk ay muddetle açık artırdedim » du. Frida ona alaylı alaylı, aranmışları> dedi. mek için de DÜyük bir jayrtt retler nyanıyordn. Kendisinr David ona kütüpbaneye dogmaya konmuştur. Satıs tapu sıcil kavdına göre yapılmaktjma gene de bir sevgiyle bakÇocuk fibi sevi'v •••ıdu. Suç dnynyordu. Cok defil, onbir rn yol gösterirken «İyi ettin» pek pahalıya raal olmnş bn clır. Gununde artırmaya gırmek istıyer.ier bunları ve herkese tı. fün sonra oniarla Londra haortağı gibi bir tavırla, tepsiyi bıınn. maddi seylerden aynlmak toraç:k bulunan tapu sicil kayıtlsirını tetkik ederek satılığa çı «Ha, aklıma gelmişken snKathı'ye nzattı. O tuttu, ken va alanında balnsacakd, bn ka dedi. İçten söylüyordo Nüshası 25 Kuruş «öyle çok yapılacak i? var ki dn ama, rnhan da kendini hiç karılan işbu gayrimenkul hakkında her şeyi oğrenmiş ad ve rayım. Archie Stench'in «Tadar kısa laman içinde yapıladisi paraları saydı. Bir yığııı Türkty» Harlc) ne kadar erken başlarsak o ka geblatt» taki yaıısını okndnn, bn kadar yükselmis hissettifi telâkki olunur. Artırmaya gırmek istiyenler (15in.) lira pey c»k o kadar da çok is vardı ki! e!li franklık. .^ üz franklık kâLira Kr. Lira Kr. dar iyi olur.» olmamıştı; yaptığı fedakârlığin akçesi veya Sandıkça kabul edilecek banka teminat mektubu defil mi?» Bir an önce harekrte reçnek tıt para vardı. . :r de i!;i frankFrida: «Övleyse, »öyle bakadeğerine artık iyiden iyiye inan şarttı! «Bugünkü gaxeteleri daha velrmesi ıcap eder. Bırıkmıs bütün vergilcrle Belediye ve tellâSenellk 75 00 150.00 lık madeni parn. yım bana, kısaca, ne yapmayi 6 aylık 40 00 80.00 mıstı. Arcbie Stench'in hakkı görmedim. Neye dair?» lıve rüsumu ile varsa vakıf icaresi ve tâviz bedcii ve ipotekDavid bir kahkiha attı: tasarlıyorsnn?» diye sordn. Evden içeri «irerken, Frida'S aylık 22 00 44.00 «Senin dün misyonerler se vardı: Gerçekten değer bir is lerin terkin harcı ile tasarruf bonosu bedeli boTçluya; Ihale , «rtnnu Gaîlie'rik vermiştir, Koltuğa otnrmadı, kolana imn ertesi aabah yardıma jeleBasan ve Yayan refine yaptığın toplantıya dair. yapıyordn. pulu ve tapu te'cil harcı alıcıya aıttir. Satış Şartname.si 12.4.1962 sağlam'.» litti. Bölece, onnn söyliyecekcegini düsünerek sevindi, «lnCumhuriyet Matbaacılık vel £ Ama, dafaa çok sana dair. WiHie tarihinden itibaren açık bulundurulacaktır. Birinci açık artırr Willie. «övleyse çok daha deListe daha bitmemişti, saat şallab gelmemezlik etmez» dilerini hemen yerine getirmeye Gazetecılik Türk Anonim S* etl nin bütün o anlattıkları üzerine ma 22 5.1962 salı gunu Cağaîoğlunda kain lstç>nbul Emnıyet ğerlidir» dedi. Cağaloğlu Halkcvl SoSrak No. 3941 yordo. beşte, Frida ona yemek odasın hazır oldufnna gSstermek istigene de oraya çitmek istemeni Sandığmda saat 15 den 16 ya kadasr yapılacaktır. Muvakkat Sahibi Kathv. içten selen bir cosdaki Elisabeth devri camlı doy«rdn. Misafirleri »tittikten sonra. büyük bir tesaret işi olarak çii ihule yapılması için tekhf edilecek bedelin tercihen ödenmesi knnlukla «A, evet» dedi. «Pek labın önünde dü$ünür bnldu. Artnro ile Elena'va iıin verNAZLME NADİ David: «Köşkü satılığa çıkara rüyor. Göklere cıkanyor seni.» icap eden gayrimenkul mükellefiyetiyle Sandık alacağını tama sevrtim ben o kızı.^ misti, ancsk akşama gelecek «Çay vakti» dedi. Yaz) ışlennl fnlen idare eden cagı* elbet» dedi. «Artnro ile David kııardı.. Daha çok men geçmiş olması şarttır. Akst takdircie son artiTanın taahBir ar» sessiz geçti. Sonra lerdi. MesuJ Müdür Elena da, küçük köşke geçerDavid basını kaldırıp baktı sevincindendi bn kızarması hudü bâki kalmak şartiyle 6.6.1962 çarşamba günü ayoı yer ve Kathv David'e baktı. ( Çalışma odasına geçmiş, mek ler, satıhncaya kadar bnraya VECDİ KIZILDEMİR «Sen bitirdin mi isini?, Melsbnrg'daki ahbaplarının, da aynı saatte son attırması yapılacaktır. Bu artırmada gayrımen «En alttaki su kâğıdı unuttnpları. gazeteleri açıyordiı, bekçilik ederler.» ha baska bir çok kişinin bnnla «Daha nerde! Yalnız kitap kul en çok artıramn ustüne bırakılacaktır. Hakları tapu siciltuk gibi «•f'i'T bsna.> babçeden Frida'nın o küçük «Peki, tsyalann?» n oknyacağını düşünüyordu. lar daha yarım gün alır. AmaOazetemıze gbnderüen yazıiar ko» leriyle sâbıt olmayan alâkadaîrlar ve irtıfak hakkı sahiplerinın «Sahi mi? A. sakın biri kar Danpbine oiarka otomobilinin «Tablolarla gümüf takım «Archie ba? belâsıdır» deisçi milleti dinlenınek de ister nulsun, konulmasm lade edılmc* sılıksır bir ffk bırakmıs olbu haklarını hususiyle faız ve mssarife dair iddıalarını ilân lesini isitti. Teni abone oldnğu ları simdilik bankaya koyarım. di. «Ama. içi ividir. Pek aşırı Sonra, bir iki «aroaretti» püs S tiânlardan mesullyet kabul olunmaı masın? B^k bakavım. Katlıyj» «Sıcak Cikeier Tıp Gazetesi»ni Sonradan avukatım ne isterse h î gitmemistir in*all?h.» kövütü yapavım dedimj. ] tarihinden itibaren 20 gün içinde evtrakı musbıtejenyle beraKathv cf^e ' •« '•• Dili de, hafifçecik bir naylon çadır S * yapsın .. Güvenilir bir adamdır «Neyse. îjimdi sen sövlf tşe ara vermek iyi oimnsto ber Sandığımıza bıldirmedıkleri takdirde satış bedelınjn paytntolmns eibivrti. >onra, dayıpaketini de açmadan, oldugn SI Abone ve 1!ln ışlerl için, »arfın Stieçer. Koltnk ta'l'mlariyle bakayıtn. bana bir alay paket David.* Ne gâsel olmos bo laşmasından hâriç kahrlar. Daha fazla bılgı edlnmek ı=tiyenlesına uzattı Gene bir şey söylegibi bıraktı. kadın; lıarsı!amsya ~ Ustüne «Abone» veya «tlân Servisi» kitaplar simdilik borada kalabikâgıdı lâzım. nerede bnlabilıpüsküvütler'.» diyordn. «Ben sen rin 1961/425 dosya numarasiyle Sandığımız Hukuk Işlerı Servimed'n. cöz'pri>ıi IJavıcl'e çevir^ I kaydınm konması lizımdır. çıktı. lir .. Kepenkler »rtülörse bir rim?» r den hiç ev kadınlı|t nmmaz sine müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. dl. Sonra, birdenbire kollarını Frida, alaylı bir tavırla. »ey olmaz.» «Kilerde. Elena yığın yıboynuna doiajıp ana r>ptâ. dıra.» BU GAZETE BASIN AHLAK «Vaktinden Önce mi geldim?» Frida: «Canım kitaplar!» dedoiapta «aklardı » YASAS1NA UYMAY1 var) v (Basm: 4327) 3753 /AuııınıııınıımwııııııııiHiıınıııııiHiımiHiıııııııiıııııııiMiıııııııımıııııııi!iııııııııııııııııuiMiıııııın ııiiiıııııııııııııııuııııııuiMiıııııııııın^ ETMİSTİR. THY bu yaz turistik tenzilâtı kaldırıyor Türk sanatı Halâk Y. Şehsnvaroglu HEM NALINA MIHINA V a demokrasi de, dogrnsnnn sSyliyelim, biraı maıa benzivor. Muzvn, ne niyete yenirse o oldnğnns dair bir rivayet vardır ya, demokrasi de Syle. Kim, Beye demokrasi derse o, demokrasi olnyor. PpmoVrasiyi herkesin kendi anlayısına gSre bir tarif edisi var, bir de tatbik edisi. Tarif neyse ama tatbik pek kitü olnyor. A^zına geleni veriştirip, srkasından; «Sen benim kılıma bile doknnamazsm, simdi demokrasi var!» diyen hersevekillere vanncaya kadar. Bir zamanlann «şimdl hürriyet var, istedigirnl yapanm. sen ne kansıyorsnn» diye bSbürlenenleri gibi. Gerrek derookrasinin her seyden evvel, ferdin toplnm hakkına. toplamnn fert hakkına saygı göstennesi oldnga yolonda bir teıi savnnurken, bir dostam «n minimini mflsabedesini anlattı: Pariste. bir Fransız arkadasımla beraber sinemaya gitmistik. Ben pardesümle sapkanıı yanımdaki boş koltnğa bıraktım. Arkadasım beni aeayip bir bakısla süzdükten sonra sn uyarıcı ibtarda bnlunda: «Onlan »radan kaldır. Bix iki koltnk bileti almıstık. Üçttncü koltngv işgal etmege hakkımu yok. Oranın da bir başka sahibi var. Belki sv dakikada giseden biletini almakla meşgnldâr.» Dostam, bn nfaeık mflsahedesini anlattıktaa sonra ı6zB sSyle bitirdi: Bizim hâlâ ham madde halindekl çiylijini mahafaza eden demokrasimizle bn piskin ve olgvn demokraci ömeginl kafamda zaman zaman kıya«larım, yaznm kızara kızara içimi oekerim. *** Her sabaJt evden aynbrken Nasreddin Hocanın meşhnr lnsallah fıkrasını hatırhyorıım. Hoca yola çıkarken kanstnın ihtarına ragmen, inat ttmiş, insallah sözünü svylememiş. Türlü akıilikliklerle karşılaştıktan sonra eve g*ç belâ vatıp kapıyı çaldıgı zaman «kim o?» snaline «inşailah benim» demis ya, iste o fıkrayı. Son zamanlarda hepimiı bir bakıma birer Na*reddin Hoca oldnk. Sokafa çıkmıya görelim. N'ereye, nasıl, ne zaman varacagımız belli degil. Her Istanbnllnya trafik tıkanıklığuıdan tntnn da, sinirleri yay gibi gergin nâdan kişilerle çatısma yüzünden saatlerini heder eden türlü aksilikler her adım baaında bekleyip dnrnyor. Tam saatinde randevn vermek diye bir şey kalmadı. Bütün randevnlar, iki bazan da üç saatin arasına sıkısmış, cski alatvrka randevu haline geldi. Onla on iki, üçle beş arası gibi seyler. Evden çıkarken dönüsünözti mntlaka bir lnşallah'la tamajnlanaayı nnutmayın. Ev halkma da tenbih etmell. Kırk yılda bir, ziyaretinite gelen eşi dostu hanl bir «Ooo, masallah!» la karsıiayısımız vardır ya. Onlar da sokak kapısım acıp karsılannda tiıi gSrünce bu ihenkte bir masallah çekjneyi ihmal etmestnlcr. *** Ben görmedim, ama dikkatli bir okarnnıan gösüne, daha dofrnsu knlagına çarpmış, Taksimde balon satanlar mallannı «ithal ınalı balon!» diye övüyorlarmıg. Bn haber yerli malın akıbetinden yana beni biraz düşündürdü ve bir hayll endiseye dnşfirdü. Teptim keçe oldu, sivrilttim külah oldu formülüne uyalarak vapılan yerli mallardan soğnmnş nice vatandaş tanırım. Avrnpa malı, ithal malı deyince zaten agzımızın snyn akar. Terll maidan sıtkı sıyrılanların ba halini esnaf da gayet iyi bildigi için ithal malına karşı artan rağbeti körüklemekten o da geri kalmaz. Taksimdeki baloncn esnafının ithal malı teranesine bas vormalan gösteriyor ki iş baiooa kadar dayanmış. Baloncnlak da elden sitti diyebiliriz. Halbuki sırasuıda bizim nçnrdngvmuı yerli balonların eşi menendi yoktur. Ama galiba bizim mahareümiz balonmn imalinde degil 4e «çormasında. Isin e tarafını İyi billyoruz. tthal malının, balon da olsa, eazib«ci baska!. Hamdi VAROOLU Demokrasi vesaire UYARMAUR ÇALIŞANLARIN (JAZETESI İstanbu! Porsden Sanayii A.Ş. İdare Mecksinden: Bugün Çıkan Sayısını Mutlaka Okuyunuz: 1 1 Imaak YÜKSEK KİMYA MÜHENDİSİ Gayrimenkul Satış İlânı İtkmİH.1 Emntyet A^ACT BEDAVA! BEDAVA ŞEMSİYE YEKTA CUMHURİYET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog