Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

KLEOPATKANTN 8ISRT GECS GÜNDÜZ Ge&çliğmizl «bedll«ftirir. Cildin bunıjmasmı önler. Ergenlik «ivüeelertni, derideki kırısıklıklan vt lekeleri giderir. MUTLAKA DENEYİNIZ. Umumî Tevzi Yeri: MUHTAK ¥AZIR Açirefendi Cad. Elkâtip han 8 İstanbul T«L 27 22 21 Ttlgraf: Türkital . İstanbul İlâncılık: 2175/3720 38. yıl Sayı 13.523 u m h u r i yet KUSüCUSÜt TUNUS NADI Ttlçtâ *• ımlrhıp « i r w l : Cumtaaiy** htanbul Poata CobMtu tataabu) No. M6 Ttktonlar: 22 42 90 23 «2 96 2 2 4 2 0 7 2 2 42 « 2 2 4 2 9 9 JBL İSTAMBUIv Türkiye Lex ı modern en konforlu I turistik oteli HerOj rada Çarşamba 28 Maıt 1962 Aşierikan bar, restorant Harika man İSTANBUL LYAI FAŞA Tel: 49 51 2012 ^ İlâncılık: 2180/3721 1 Banyo, Telefon, jftal Radyo U YTP,CKMP Grupları ve CHP Genel Idare Heyeti birer toplantı yaptılor AP Grup Idarecileri parliyi ikiye I bölme gayreti ile itham euıııyor Duıme gayreıı ııe ıındm ediliyor vTartışmalı geçen YTP Grup toplantısında Alican'ın Genel s Başkanlığa dönmesi kararlaştı. Alican istifasını geri aldı Ankara 27 (Telefonla) Y.T.P., beklenen müşterek toplantmnı bu müşterek toplantmnı gün yapmıstır. Sabahki toplantıda Genel Başkan Alican, ıki defa ko ı nuşmuş, Y.T.P. milletvekilleri ve senatörler, Alicanın istifa sebeplerini hakh bulmamışlar, «Bunlar olabilir» demislerdir. Ekrem Alican, yaptığı konusma da istifa sebebi olarak Tedbirler j Kanununa Y.T.P. grupunun muha| lefet etmesini göstermiştir. Alican, I yaptığı konuşmada, ezcümle şun ları göylemistir: « Bu kanunu ımzalamam için grup bana yetki vermijtir. Fakat, sonradan müzakereler sırasında ka nuna kırmızı oy kullamlmış, kanunun ve benim aleyhimde konu çan başka partilerin hatipleri alkıç lanmıştır. Bütün bunlar ağırıma gitmış bulunmaktadır.» Genel Başkan istifasının, Y.T.P. müşterek grupa getirilis lebebini ise şöyle îzah etmiştir: « tstifamı, beni seçen genel i • Arkası Sa. 5, Sü. 3 te ^^Hfi^^^^^^^^^^^^^^^F i %H t > J* Ii heyeti Başbakanla goruştu •• %. *.*. Ankara, 27 (Telefonla) Kadirli Kaymakamı Mehmet Can'ın Tuzlucaya tâyın edilmesi üzerine Kadirliden Ankaraya gelen heyet üzüntülerini ve tâyinin durdurulması hakkındaki isteklerini bildirmek üzere bugün saat 16 da Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Notada sabotajlar devâm ettiği takdirde Türk Hükümetinin harekete geçeceği ihtar edildi Lefkoş?, 2 (Hususi muhabirimiz T leni Turkiyenin Kıbrıs Buyükslçisi Emin Dırvana bu?ün Reişi:umhur Kösldine geierek Bajpisjppos Makarins ile bir müddet go•üf.müjtur. Türk Buyüke!ı,i>i hükümetinin lir notaşını Kıbrıs Reisicumhurula vermiştir. Notada son hâdiselee temas çdilmekte ve hâdiselprin levamı halind» Türk hükümetinin ıar»kete geçeceği hatırlatılmaktalır. Makarios. Dırvana'ya camilere lomba koyan meçhul şahısların en 'akın îamanda ele geçirileceğini Arkası Sa. 5. Sü. 5 te Kıbrıs Hükümetine Götürii vergi matrahı ile ilgili dün bir nota verdik iasarı dün Meclise sevkedildi CHP G«nel İdajre Kurulu dün yaptığı toplantıda (Telefoto Cumhurıyet (Lefkose Ankara tstanbul) Tahrip olunan Bayraktar Türbesinin durumu (solda) ve Ömeriye Camiinin minaresi Bu iş olmadı! Gfiner lllerimizde ikl kaza, Kadirli ve Silifke Kaymakamlannın başka yere nakli yüztnden bugiinlerde kaynaşıp darnyorlar. Bu Kavmakamlar, kazalannın imarında gösterdikleri ba?anyı bir kenara bırakın, bona llâveten çeltikçilerle halk araiindaki pzeli çatısmada halkın tarafını tatmaşlar ve ona bir çok faydalar saflamıslar. Eyyy ?lmdi bnnların tam çeltik ekilme mevıiminde bnlundnkları yerlerden başka yerlere naklolnnmaları ne demek? Bn nakiller ne derece nsnlünc« olurva olınn verilen kararla çeltikcilerin menfaatleri arasında münasebet kuran halkın a*ıını kapamaya ımkân var rnı? Ve bir usolii müdafaa için koskoca bir îçişJeri Bakanını ve onnn bükümetini çeltik ektiren ağaların tesirinde gösteren kara ağızlılara fırsat vermek nynn dü?er rai? Hnlâsa ne tarafından bakarsanız bakın, bn tâyin ve nakilleri beğenmeye imkân yok! •*• 1 OECD Genef Sekreteri dün geldi Kristensen, Ankara'da yapacağı temaslar hakkında hiç bir açıklama yapmadı • Bu sebeple bir basın toplantısı yapan Maliye Bakanı "istisnasız herkcs vergi mnkellefi olacaktır» dedi Ank«ra 27 (Cumhuriy«t T»leks) Maliys Bakanı Sefik lnan «ücretleri ve ticari k»z»nçlırı götürü usulde tesbit olunan mükelleflere aıt matrahların yeniden gözden geçirilmesi hakkında kanun» tasarısmın T.B.M.M. ne sevk edilmesi münasebetiyle bugün yap tığı bir b»»ın toplantısında, «Her vatandaşın gücü yettiği kadar dev Itt n)a*eflann» katılması, yâni vergi raükellefi olması, vatandaş olmanın tabii bir sonucudur. Bu bakımdan küçük ticaret ve »anat erbabının da vergiye tâbi tutulma Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Hükümetimizin daveti üzerine, Iktisadi îjbirliği ve Kalkınma Teş kilâtı (OECD) Genel Sekreteri Prof. Thorkil Kristensen yanında muavini Dr. Gunter Keiser, özel kalem müdürü M. De Groot Van • UNESCO»nun desteğıyle «MilEmedcr ve OECD nezdindeki îktietlerarası Tıyatro Enstıtüsü»nün sadi müşavirimiz S. Pasin olduğu 1er yıiın 27 martında kuttamayı halde dün akşam saat 19.30 da u :ara!rlaştırdığı «Dünya Tivatro çakla yurdumuza gelmiştir. Genel iünü» bütün ülkeleıde olduğu gi Sekreter ve maiyeti Ankaraya ha ıi, yurdumuzda da dun kutlanmış Telofot.' CUMHURIYET l A ı ı k a r j • l s t a ı , b u ! ı reketinden önce Yeçüköy Hava aır. Ankaralı gençlerin kiliscye konulmak üzere İtalyan Büyükelçiliğine lanındaki 45 dakikalık tevakkufla n sırasında basm mensuplarıyle Arkan Sa. 5, Sü. 7 de getirdikleri çelenk kapıcılara teslim edildikten sonra yaptıkları görüşmede «Iktisadî ve malî durumumuzu incelemek için» geidiklerini büdirmişlerdir. Proî. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Bısnya Tivatro günü kutlandı A. Faris Cezayir lcra Konseyi Başkanı oldu Rabat, 27 (a.a.A.P. Radyolar) Evian'da imzalanan ateş kes anlaşmasma göre, yapılacak referan duma kadar geçici olarak Cezayirı idare edecek olan 12 kişilik icra heyetinin başına bugün Abdurrahman Faris'in tayin edildiği açık lanmıştır, Abdurrahman Faris bugün Ra Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Amerika Uyuşlurueu Maddeler Komisyonu Başkanının hâlıraları: 11 Kristensen hava alanında Kacakçılar nasıl takîp ediliyor? Amerikan Uyaşturucu MaddeleT Comisyonunun gizlı araştırma çaışmalan için günün saati yoktu. 'irmi dört saat içinde herhangı ır saat bir ışin tahkikine koştukan gibi, yırmı dört saat durmadan ahştıkları da olur. Onlarla birikte. merkezdeki idarecı arkadasar da günün her saatinde görev aşındadır: hepsinin ayn ayn neelere gittiğini, hangı işle uğraşnakta olduğunu bilir, gerekince nlardan haber alır, kendilerine eni talimatlar verir. Cyuştunıcu madde kaçakçılanın takibinde bazan hiç ummadık onuçlar alınır. Bir keresinde, Setlle'deki komıserimizin başından öyle bir olay geçti: Arkası Sa. S, Sü. 7 de kadın feza bilginimiz Dr. Dilhan Ezer, Amerikada büyük başarı gösteriyor Türkıye'ye dönmek niyetınde olduğunu açıkhyan Dr. Ezer Amerikan Feza adamı Glenn'in uzay gemisinin hazırlandığı Goddard Uzay Araştırmaları Merkezinde çahşıyor Washington (Fred J. Zusy bildiriyor) 36 yaşında bir Türk kadın bilgini hâlen Amerikamn uzay araştırmalarında çalışmaktadır. Dr. Dilhan Ezer adındaki bu Türk kadın bilgini, uzay araşhrmalannda gnrev alan seçkin bilim adamlan arasında büyük başarılar sağlamış bulunmaktadır. Doktor Dilhan Ezer, Nevv Yorktaki Goddard Uzay Araştırmaları merkezinde çalışmaktadır. Türk kadın bilgininin uzay arastırmala Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Arjantin'de bir general hükiimete karşı ayaklandı Buenos Aires 27 (a.a. A.P.1» Arjantin ordusuna mensup bir General, bu sabah hükümete karşı isyan ettiğini açıklamıştır. Buenos Aires eyaletinin güneyinde bulunan Cçüncü Süvari Tü Arkan Sa. 5, Sü. 4 te Bab el Ued mahallesini abluka eden aikerler ve tel örgüleri Kadeş olayı ile ilgili olarak 8 öğrencinin ifadesi alındı Savcılığa müracaat eden yolculardan bir genç kız da zorla bir evde alıkonulduğunu iddia etti «Kades» vapurunda vuku bulaı çirkin olaylarla ilgili savcılık tah kikatı derinlestirilmekte. ifade lerine müracaat edilenlerin sayıs da buna paralel olarak artmakta Arkası Sa. 5, Sü. 6 da 147 lerle ilgili tasarı bugün Mecliste görüşülecek Ankara 27, (Cumhuriyet Teeks) 147 öğretim üy««inin yeuden kürsülerine dönmelerini ı«2 ıvacak olan kanun teklili Mecliin yarınki gündemine alınıaıştır, Burdur Milletvekili Mehmet öı>ey, tstanbul Milletvekili Oğuz Jran, Ordu Milletvekili Ferda Gü ey, Afyon Milletvekili Hasan 5inçer ile Eskişehir Milletvekili jeyfi öztürktin müştereken hazır adıklain teklif, kanunlaştığı takiirde 27.10.1960 tarihli ve 114 »ayılı Ifniversite üyelerinin banlanmn ıffına ve bazılannın difer fakulte re yüksek okullara nakline dair jlan kanun yürörtSkten kaldMıla :aktır. ^ıııııııımııı ! Kadeş olayı ( Senatoda j tartışmalara İ . sebep oldu = ZZ ~ ^ ~ E ıııııııımııu TAZISIZ Zorla alıkonulduğunu ifade ederek Savcılığa müraraat eden eenç kız (solda) kendis.ini sılıkoyduğuau soyledigı genç (ortada) ve ifadelerine müracaat edilen öğrrenciler den iki genç kız (sağda) Ankara 27 (Telefonla) Senatonun bugünkü toplantısmda «Kadeş vapuru hâdiseleri» tartışmalara sebep olmuş, îçişleri Bakanının kısa bir konuşması ile tartışma yatıştırılmıştır. Arkan Sa. 5, Sü. 6 da i nmifflmtnınniHinuuıınmuiHi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog