Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

27 Mart CUMHURÎYET BBŞ Ankara, 26 (CumhuriyetTeleks) (B»şt»rafı 1 inei sahifede) İçişleri Bakanlığına intikal ettilanmasına yol açan barekat şöy g«ranti andlaşmasının dördüncü ğine göre kaymakamlannın tâyini(Baştarafı 1 inei sahifede) Bastarafı 1 inei sahifede Teni çebeke Kübada karmUyor le olmuştur. fikmasının teessüfe şayan oldugunu maddesi şudur: ne ürülen Silifkeliler, masraflan Bu raporda bildirildiğine göre, akalandığmı bundan önceki baPazar günü saat 13 de Oran şeh ve bilhassa tecavüzün cnftbetlere «Bu andlaşmamn hükümlerin» kendilerine ait olmak üzere b i r Luciano Küba'nın ileri gelen birlislerde anlatraıştık.) rinin merkezinde Fransız Güven yapılmıs olmasının bu hâdisenin bir riayetsitlik halinde, Yunani» «plebisit» yapümasını istemişlerAugie, o sıralarda henüs pek çok devlet ve hükümet edatnlaıriy lik Kuvvetlerine mensup 10 jan fecaatini arttırdığmı belirtmiş ve tan, Türkiye ve Birleşik Kralhk dir. le çoktan dostluk kurmuş, bunlaanınmıyan, fakat ileride bütün darma bölüğü ve piyade tabutları Genevre andlaşması tahtında dev bu hükümlere riayeti sağlamak iSilifke Kaymakamı Saffet Kibarbirinin n eengin hediyelerle elde etmisti. sehrin merkezinde barikaüar ku letlerin harb zamanmda bile roâ çin gereken teşebbusler veya ted bekâroğlu son kararname ile De lünyaca ianınscak olan dına konuşmaya geldiğini söylü Yeni plânı şuydu; Karaib Deniti. ran Gizü Ordu Mensuplannın üze betlerin ve hastahananelerin kud birJer hakkında birbirleri Ue isti nizli*nin Sarayköy ilçesine tâyin rine hücum etmişlef dir. Yerli hal siyetine edilmiştir. Silifke'de başanh bir t'ordu. Bu adam, Frank Costello ni kendi hükmü altına alaeak, büfıürmet etmeyi taahhüt şare etmevi taahhüt ederler. Amasya, 26 (Telefonla) Haydarpaşadan Samsuna gitmek: tün dünyaya yapacağı kaçakçılığı di. km da yardımıyla barikatlardan ettiklerini hatırlatmıştır. Müşterek veya anlasarak hare faalij'et gösteren kaymakamın çeite olan 915 numaralı yolcu katarı bugün saat 17.10 da Amasya : Augie: «Frank çok vatansever buradsn idare edecekti Bu «rada, Fransız jandarmalarınm üzerine ket mümkün olmadığı takdird» tikçilerin menfaatlerine aykın haYunanistanın bağımsızlığının ya 25 kilometre mesafede bulunan Suluova Şeker Fabrikası • Küba'nm güneyindeki Pines Adaateş açan Gizli Ordu mensupları garanti veren üç devletten her bı reket ederek halkı koruduğunu id >ir insandır» diyordu. Küspe geçidinde Suluovadan Türlük köyüne eşya götüren şo • ile Fransız birlikleri arasında kan 114 üncü yıidönümünün kutlanmadia eden Silifkeliler, karamamenin George White : «Buna memnun smda Batı yarım küresinin Monte ri. bu andlaşma iie ;hdas edilen för Ahmet Yücel idaresindeki Samsun 70471 numarah kamyona : h çarpışmalar olmuş. çarpışmalar sı münasebetiyle dün Kıbns radiptali için telgraf çekerek ilgilile ıldum» dedi. «Vatanseverlik iyi Catlo'su kurulacaktı. Böylece, LuRumca niaaraı tekrar kurmak münhasır çarparak 500 metre sürüklemiştir. Kamyonda bulunan 11 kişiden ; sonucunda Gizli Orau barikatla yosu ve televizyonunun ciano'nun yeni kurdugu şebekenin re başvurmuşlardır. >ir şeydir.» bölümlerinde takdim ed'ien özel maddesi ile harekete çsçmek hak5 i ağır, 6 sı da hafif surette yaralanmıştır. Amasya Devlet Has : rını aşroaya muvaffak olan Fran« Faşistlerden neuret eder. Fa merkezi Küba olacaktı. Silifkeliler. ilçenin elektrik siskını cıuhafaza edsr.» programiarda Yunanhlarm Türk tahanesine kaldmlan yaralılardan Osman Vural öknüştür. Diger ; sız Güvenlik Kuvvetleri, 12 kişiyi Benden aldığı bu bilgi üıerine, Halen Kıbnsta ve Atinada öç temini yeniden düzenliyen, köyiere istlerden başka kim nefret eder, idaresinden nasıl kurtulduklan 5 ağır yarahnın tedavisine devam edilmekte olup, Savcılıkça • tevkif etmişlerdir. Fransu Birlikokuma salonları, çeşmeler yaptı jiliyor musunuz? Luciano. Biîirsi Büyük Elçi hemen Küba Cumhurdevletin temsilcileri son hâdiselecanlandmlmıştır. ran, yeni bir halkevi yaptırmak niz, Frank Costello ile Lucky Lu başkanına telefon ederek, durumu gerekli tahkikat başlamıştır. • lerine karşı Gizli Odunun hareYunan bağımsızhk gününü kut re çare bulmak d . i ı « İİ9 toDİan üzere olan kaymakamın ilçede kaliano, uzun zamandan beri çok iyi anlattı, Luciano'nun derhal memkâtmı idare etmekte olan âsi Ge lamak amaciyle Kıbrısın başlıca tılar vapmaktadırlar. Cumhuriyet Gazetesi = neral Jouhaud, kaçmaya muvaffak kasabalarında yapılan geçit resim gelen haberlere före Şehrimiz» masının istendiğini ve hatti bu dostturlat.> E Tarla meselesinden leketten sürülmesini tavsiye etti. lefkoşede yolda Bakanhğa bir ışık tutmak George White, Augie'nin sozü Gazetelevle bu mesele üz»inde olmuş, fakat yapılan arama sonu lerine ve yürüyüşlere büyük bir Türkler ve Rumlar srjsındaki mü için de masraflan kendilerine ait nereye geitreceğini alnamıştı. § komşusunu ağır Yazı İşleri Müdürlü E cunda âsi General, deniz kıyısında büyük bir gürultü kopardılar Fa kalabahk iştirak etmiş ve kasaba nasebetler hemen hfltncn kesilmiş olmak üzere. «Kaymakamın bir « O muhakkak» dedi. «İkisi de kat, Küba hükömetinden hiç bir 17 katlı bir apartraanda ele geçi ların Rum semtleri ve diğer Rum gibidir. = yaraladı başka >ere naklinin istenilip istenğün€ İstanbul = rilmiştir. Apartmanın kapılarını s çıkmadı. Dıs işlerine yakın çevrelerden medigi hususunda» bir plebisit ya aym yolun yolcusu.» köyleri. Yunan bayrakları ile E Afyon 26, (Telefonla) t h Aagie, burada, karsmndakini üzerine, süslenmiştir. Bu işte bizim yapabilecei}imiz sızan haberlere göre Kıbrısta son pılmasmı teklif etmişlerdir. Gazetenizin 20/3/1962 gün ve = kiracıların açmamaları saniye ilçesinin Alçalı köyünkandırmaya çalışır gibi bir tavıt bir tek şey va!rdı, bunu vapmekta Güvenlik Kuvvetlerine 13515 sayılı nüshasımn sayfa ZZ Fransız Lefkoşede Gumhurbaşkanı Ma hâdiselere benzer tedhtş hareketKsdirli Kaymakamının 4«mıan E den Cemil Göztepe, aym köyakındı: da Recikmedik. Küba'daki adamı5, sütun 2 üzerinde neşredilen mensup jandarma, asker ve polis karios kilisede âj'ine iştirak etmiş leri yapılacak olursa Kıbns anaAnkara, Î6 (CumhuriyetTeleks) E den komşusu Nâdir Ünlü'yü, « Dinleyin. Lucky'njn burada mıza tâlimat verdik, Küba hükületr baltalarla kapıları parçalıya tir. yazıda; Siirt'te 30 kuruşluk ^ yasası gereğince Lefkoşede bulu Kadirli Kaymakamı Mehmet ^ bir tarla meselesinden av tü;özü çok geçer. halyanlar, Sicilya metine şunu açıkç» bildirdi: hacı beyannamesi karaborsada ZZ rak katlara girmişlerdir. Apartma Daha sonTa başkent »okakların nan Türk birlikleri vaziyete el Çan hakkında Mulkıye Müfettişle= feğiyle ağır sUrette yaralamış « Luciano, memleket sınırlan 10 liraya yükseldi, başhklı ya E nın aslında gizli bir radyo istas da yürüyüs yapan t'alabahk Yu koyacaklardır. rinin hazırlamı? olduğu tabkikat ıların bütün teşkilâtları onun sö E tır. çıkmaıl*. O ne içinde kaldıkça, Amerikan Hükürının tamamen yersiz ve hayal ^ yonunun yerinin tesbiti için air«n nan Büyük Elçili(ine girerek oSon hâdiseler üzerine bu sabah raporu Bakanlık İdare Kuruluna zünden dışarı E Yaralı, tedavi altına alınmış, derse onu yaparlar. Bo ne demek meti Küba'ya ne tıbbî, ne de her mahsulü olduğu; ^ dığı açıklanmıştır Bıyık bırakmış rada Yunan millî marşını söylemiş telefonla kendisi ile gorüştiigümüz geimış bulunmaktadır. •^ Nâdir Ünlü, ruhsatsız tüfek için bir nebze Beyannameler Ankara Polis S ve takma bir sakal kullanmakta tir. Yunan Büyük Elçisi, Eıçiliğin Cuımhurbaşkanı Muavini Dr. Fa Diğer taraftan, îçişleri Bakanlığı ir, anhyorsunuz, değil mi7 Lucky hanpi bir gâye ŞŞ taşımak ve yaralama suçunzamanda balkonundan halkı selâmlamıştır. zıl Küçük şu beyanatı vermi'tir ilgilileri ise, kaymakamın tâyini Ameriks'ya yardım edebilir.» morfin veya her hangi bir uyusEnstitüsünden Vilâyet Emniyet Z! olan Jouhaud'nun aynı ~ dan adliyeye verilmiştir. White, eskiden San Firancisco'da turucu tnadde vermiyecektir.» Müdürlüklerine gönderilmekte s üzerinde sahte bir kimlik cüzdanı Aşırı sağcı Rumların çofuniuğu • Kıbns Türk cemaati muîcaddera nin 2/11/1960 gün ve 291 sayılı KayE Güven ve Evliyaoğlu Tıbbt maksatlar için kullanılan haberlere ve bedeli olan (30) kuruştan ^ da bulunmuştur. Jouhaud'nun An teşkil ettiği Girnede «ece «ilhak tını Anavatana bağlanış bulunu makamların Nakil Yönetmeligı nın .jazetecilik etmiş, adlî vatandaşlara parası mukabilı S gelbert adında bir şahsm kimliği Yalnız ilhak» diye vazılı dövizler yor. Adada sulh ve siikunun de icaplanna göre yepıldığını ve ken bakmıstı. Kotay kolay kandmVa uyuşturucu maddeleri Küba, h e E Marmaris'te anlaşılmış, görülmüştür. men hemen yalnız bizden »ldıihve istefe göre verilmektedir. =j ni taşımakta olduğu vamını Zürih ve 'L.onira anlasma disinin mutlak surette «mahrumi cak bir insan değil di. jŞ Marmaris, 26, (Hususi) Fazla fiyatla satış varit değil S bilâhare gerçek kimliği tesbit edil îannın tatbikini istivoruz. Kazan yet bölgesi hizmeti» ni ifa etmesi Ankarada tepkiler , Ne istiyor Luciano?» diye na göre, bu ültimatom karşısında, ~ îmar ve Iskân Bakanı MuhitKüba Hükı'imeti boyun egmek zodir. = miştir. Jouhaud ile birlikte aralaAnkara, 26 (CumburiyrtTeleks) dığımız haklardan hir fedakârhk gerektiğini açıklamışlardır. Verilen Eordu. E tin Güven ve Basın Yayın runda kaldı, Luciano'yo sın* dısı 5680 sayılı Basın Kanununun E rında bir de kadm bulunan dört Pazar günü Kıbnsta iki camiin yapmıyacağımıza ı;min olmalıdır bilgiye göre, Mehmet Can îslâhiye « Vallahi, serbest bırakılması etti. E ve Turizm Bakanı Kâmuran müteakip bombalanması hâdisesi 19. maddesine göre gazetenizin Ş yardımcısı tevkiflerini şehrimiz lpr. Türk cemaati iıaklannı sokak dojumlu olup Osmaniye nüfusuna nı Utiyor. o kadar.» •j; Evliyaoğlu, şehrimize gelerek ilk çıkacak sayısında aynı say S jandarma karargâhma götürülmüş diplomatik çevrelerinde gerginlik politikası ile kazanmıj değildir. kayıtlıdır ve 1950 yılında Siyasal George White bunun üzerine Litt K«c*kçjlıtt»n kalpacaahfa kadar Bakanlıklan ile ilgili tetkikFakültesini bitirmiştir. fa, sütun ve puntolarla tekzi lerdir. edivorum ki, iki mukad Bilgiler yaratmıştır. Bir yandan Yunan Tekrar le Augie'ye son sözünü en kesin Luciano îtalya'ya dönünce elini n lerde bulunmuşlard*. bini rica ederim. E Fransa ile Rnsya arasında siyasi Büyük Elçisi memleketinin kurtu des yerimize konan bomba bizi Mehmet Can, Adana maiyet memur bir şeMlde söyledi: kolunu sallıya sallıya geımeye ~ 'it'i dileklerini de dinluğu ile Bakanlığa intisap etmiş ve mflnasebetler gerginlesiyor Safa Poyraz E luş yıldönümü dolayısiyle tebrik tek birlik ve beraberhk haline ge« Bu iş bana bakıyorsa, şunu başladı. Napoli'de lüks bir apart E leyen Bakanlar, turistik yerleSovyet Rusya'nın Cezayir Geçi leri kabul ederken diger taraftan tirmiştir. Daha evvel olduğu gibi 1954 yılında Isparta'nın Uluborlu Siirt Valisi E kaymakamlığına, 1958 de bilin ki ben sağ oldukça Luciano mana yerleşti. Sinema artistlerin~ ri gezmişler ve Marmatisin ci Hükümetini «Hukuken» tanıması Başbakan tsmet înönü Yunan Bü şimdi de Anavatanm, gençliğin ve ilçesi Ş turistleri celbedecek bir bölge Müstahsil yerine | üzerine Sovyetlerle Fransa alra yük Elçisini tebrikten dönen Dev basının yardımlarım bekliyoruz. Samsun'un Ünye ilçesi kaymakam hiç bir zaman serbest bırakıla den, gazetecilere, siyaset adamlanndan gangstetlere kadsr herkes lığına tayin edilmiştir. 19S9 yılında maz!> ZZ haline getirileceğini ve bu husmdaki siyasi münasebetler gerTürk gençliğine olan itimadımız Bakan VeLvciano ttaİTa*y« sör*iay»r onu gSrmey» fetiyordu. Amerika. Gümüşhacıköy Kaymakamlığına S susun en kısa zamanda tahakkasaplar faydalandı E ginle^miştir. Eilindiği gibi dün let Bakanı ve Dışişleri ve îçişleri sonsuzdur.s kili Turhan Feyzioğlu verilen Mehmet Can, buraya gitme E kuk edeceğini bildirmişlerdilr. Fransız Dışişleri Bakanı Couve De Bakanı Ahmet Topaloğlu ile acele Bir müddet sonra, Deniz Kuvvet daki eski arkadaşlan onunla konuş «Türk Cemaat Meclisi Başkanı miş ve bu kararname iptal ediîeKaraköse, 26 (Hususi) Ş Murville Pafristeki Sovyet Büyük eri'nin New York'taki gizli istih mak için buradan kalkıp Îtalya'ya E 13 yaşındaki kız Rauf Denktaş ise bombalama hâ rek kendisi, memleketi olan Ada bar«t servisi, sonradan Köylü ve müstahsilin korun ~ Elçisini çağırarak bir portesto no bir toplantı yapmıştır. «Yeraltı gidiyorlardı. Bunlafr arasında LuYayınlanan tebliğ. diplomatik disesini «korkunç» olarak vasıflan na ilinin Bahçe ilçesine verilmişması gayesiyle et fiyatlannın E tası tevdi etmişti. Fransız DışişleFaaliyeti» diye tanınan hairekete ciano'nun adamlan eski faaliyet. E halasını öldürdü serbest bırakılması üzerine ka E ri Bakanhğmdan bugün açıklandı bir dille yazılmasma rağmen Kıb dırdıktan sonra şunları söylemiş tir. Bahçe'den 30/7/1960 günü Ka girişti. Bu plina göre gangsterler lerine devam ediyorlardı. îtalya'karşı sert tir: = Y o z g a t , 26 ( T e l e f o n l a ) dirli'ye tâyin edilen Mehmet Can Deniz Kuvvetleri'ne gizli saplar, koyun etini 6 liradan S ğına göre, «Fransa ile Sovyetlar rıstaki mütecavizlere haber dan Amerika'ya boyuna ınal taşıŞŞ Torgun ilçesinin Halabakılı 8 liraya, sığır etini de 4,5 lira ~ arasındaki Büyük Elçilik kademe bir ihtar olarak «abul edilmekte«Bu camilerin ve lürbelerin tah bu yıla kadar «mahrumiyet bölge toplamakU kullamlıyordu. Bu a yorlardı. Luciano, Türkiyeden, Ya dir. Teblig yayınlanmadan önce ZZ köyünden Döndü adında 13 dan altt l*«ya çıkarmışlardır. = sindeki münasebetlerin ribi işini kimin tertipledigi hak si hizmeti» ni ifa etmemiştir. 17 Ma rada, bazı kimselerin nüfuzu saye kmdogu memleketlerinden îtalyaimkânsız E yaşlannda bir kız çocuju, müEt fiyatlannın serbest bıra Ş bir hale geldiği neticesine varıl Ba^bakan tnönü Kıbns Büyük El kında hiç şüphe vofcıar. öteden yıs Inkılâbını mütaakıp İçişleri Ba sinde, Lucky Luciano'ya da bu y* htm afyon fetirtiyor, bunlan E nakaşa ettiği halasınin başma kılmasından müstahsilden zi ^ mış» ve Fransanın Moskova Bü çisi ile telefonla Konıışmuş ve hâ beri bu iki cemaatin arannı kendi kanlığınca hazırlanan ve ilçeleri kadJroda yer verilmişti. Böylece, îtalya'daki fabrikalarda işletip AEi taşla vurarak ölümüne sebep yade kasaplar faydalanmıştiT. yük Elçisi Maurice De Jean geri dise hakkında kendisinden bilgi al çıkarları için bozmija çaiısanlar üç kategoriye bölerek üçüncu B61 gangster, bir takım siyasi sebep. merika'ya göndeüriyordu. mıştır. geyi de «az mahrumiyet» ve «tam Şj olmuştur. tkirıci Dünya Sav«sındBn «onra mevcuttur. Biz Türk halkından itiçağırmışt*. Fransa Hükümeti Bü• ru?ünden, serbest bırakıİTnş Miting yaptılar E yük Elçinin geri çağınlmasının Çe Tebliğde bu hâdise ile ba^ı kö dallerini muhafaza etmelerini, bu mahrumiyet» diye ikiye ayıran oluyordu. Amerika'da yeniden başlıyan esrar E D.D.T. den zehirlendi tü gayeleri olan mütecavizl«ın 2/11/1990 gün ve 291 sayılı yönetiptilasmda Luciano'nun rolü b ü . zayir Hükümetinin Busya tarafın Yunanistan, Türkiye ve Kıbns a hâdisenin halli işini bize bırakma melik hükümlerine uygun olarak E Denizli, 26 (Telefonla) Tal')46 ccağında, Ikinci Dünya SaRize, 26 (Telefonla) lli E dan «Hukuken» tanınmı« olması rasında anlaşmazlık çıkarmak is larını istedik. Bu sekilde yupılîn Mehmet Can da bu hizmeti görmek vaşı sona erdikten aylarca scnra, yüktür. Böyleee, yeni kurulan şe E vas ilçesinin Tekke köyünden 5 miz çay müstahsillcri bugün Ş ile ilgili oldugunu da aynca bil tedikleri beürtilmekte ve KıbrM vahsi hareketlerin barı Yansrılı üzere 13/1/1961 günü Van"ın Mura New Yc»k Genel Valisi Thomas beke, gençlerimizi zehMiyen uyuş E yaşlarındaki Hüseyin Sertaş yaptıkları bir mitingle, çay pa ~ turucu maddeleri Amerikaya bol dirmiştir. Ş adındaki bir çocuk, Sıtma Saanayasasının garanti andlaşma«ı ların inandıklan gibi, onlarır, lü diye ilçesine tâyin edilmiştir. Meh Dewey, eyalet mahkemesinin beketleme işinin bundan böyle ~ Cecayir'de ölenler nosis'e yönelme gavelsrine yardım met Can bu tâyine uymamış ve irttigi istek üzerine, Lucky Luci bol sevketmektedir. vaş Teşküâtı tarafından evlenın dördüncü maddesine atıf yaTrabzonda yapılacağına dair E Cezayir, 26 (a.a.) Bugün Ce pılmaktadır. Kıbns Bizim komisyonun elindeki raE frinde yapılan D.D.T. den bulaMillî Birlik Komitesi tdaresi tara ano nun geri kalan cezasını affetanayasasının edeceğine inanmıvonız* beyanat veren Tekel Bakanı Ş 1 zayir şehrinde vukua gelen çarDiğer taraftan şehrimize gelen fından bu tiyin 27/4/1961 günlu ka ti, ralrıız gangsterin derhal îtal porlara ve delillere gölre, Luciano E şan kaplarda yemek yediginŞevket Bulatoglunu protesto Ş pışmalar sonucunda 26 kişinin ölnun yalnız uyuşturucu madde kahaberlere göre, Yunan Dışişleri rarname ile iptal edilip kendisi ya'ya sürülmesini de şart koştu. ^ den zehirlenerek ölmüştür. etmişlerdir. = düğü ve 130 kişinin yaralandıgı Millî Savunma Bakanlığı Bakanı Averof da Kıbnsta patla tekrar Kadirli'de bırakılmıştır. YöLuriano, Îtalya'ya fider Rİtmeı, çakçılığıyla değil, sahte psra basE Kansını rehirledi bildirilmektedir. ö e yandan, gaymak, altm kaçakçıhğı gibi Kaçırdı ve iğfai etü | ri resmî haberlere tgöre, ölü sayısı ve Genel Kurmay Baş tılan bombalann faillerini tel'in netmeliğe göre mahrumiyet hiztne t.ekraT eski faaliyetine koyu!du, de geniş çapta ilgisi vardır. işlerle ti gelen kaymakamların hepsi tâ yeni bir eroin kaçakçıhk şebekesi E Errurum 26 (Telefonla) etmiştir. yin edildikleri yere gitmişler ve kurdu. Bir müddet sonra da, p»s« Birleszniş Milletlcr'deki ttalyan Erıurum, 26 (Telefonla) = 31 dir. E Kara Yazı ilçesinin Karır kökanbğı teşkilât tasarısı seçimleri mütaakıp Mehmet Can'ın port almayı başararak, Havana'ya temsil heyeti sekreteri, bugünkü Hdrasan tlçesinin Yenimahal = Fransız kuvvetleri ile bir ölü ve = yunden Mustaia Malkoç, aileAnkaradaki Kıbnslı da ilerideki tertilerine esas olmak mületlerarası gangsterlik teşkil âhazırlamyor lesinde oturan 15 yaşlannda 5 beş yaralı vermişlerdir. = vı geçimsizlik yüzünden karıüzere Tuzluca Kaymakamlığına Utının başında Luciano'nun bulungençler sessiz bir Şükrü Budak, aynı mahalle E z: sı Zehra'nın çorbasına zehir (Bastarafı 1 inei »ahifede) Köba'nın Ametrika Büyük Eiçiri yinine karar verilmiştir. dufunu açıkça söylediği vakit bü den 14 yaşlannda A. ö. yü ev S E atraak suretiyle öldürmüştür. Feyzioğlu, Mecliste cegi hükümlerle bu prensipleri bir gün beni görtneye geldi. Luyürüyüş yaptılar Mehmet Can harcırahıt» aldıktan yük bjr gerçefi belirtmiş oluyolrlendirme vaadiyle feaçınnış S ^ Kaatil Mustafa yakalanarak degişmez kurallara bajSlamaktaciano hakkında bana akıl dAnışsonra onbeş gün içinde Tuzluca'ya du. Luciano'nun Amerika'da hapis izahat verdi ve igfal etmiştir. "~ Baştarafı 1 inei hifd tfvkif edilmiştir. dır. mak istiyordu. gidecektir. Aksi halde kendisi müsten kurtulmasına yardım etmiş o Baştaran ı ncı sahifede Hâlen meri Teşkilât Kanunla ket eden kafile ellerinde «Kıhçla » Laety Lociano'nun bitim lanlar bundan sevinç mi, yoksa Kıbnsta yaşıyan iki cemaatin a rmdaki hükümler ile buna uygun kalkan, kıhçla ölür». «Bayraktalr, tafi sayılacaktır. memlekete gelmesi bizim için aca. aıap BU duyarlar, bu onltfnn vic M. Can, makamiBa gidince, yeni kalbimizdedir.», «Hepirasmı ba ne gibi bir sonnç Terebilir?» danına kaîmış bir ijtir. Çanakkalede bir Yunan bildirdi.açmak için tertiplendiğini olan veya teamül haline gelen tat bayragın bayraktanz.», « Gerekirse 100 bin dönüm ekill kaymmkmralm karşılaştı Müteakiben söz alan Dev bikat, ordumuz içinde bilhassa en miz bir Adana, 26 (Telefonla) Tuzluca diye »onıyordu. Ysnn: Kaçmkçılar nHil takip let Dışişleri arazi kum altında kaldı şilepi ile Norveç tankeri kilı Bakanı veFeyzioğlu Bakan Ve hassas konu teşkil eden tâyin mese 24 saatte Kıbms Türk ordusunu ku ya nakledilen Kadirli Kaymakamı Cinayet şebekesinin nasıl çalışediliyor? Turhan şu açıkla lesini kesin ve şikâyetsiz bir düze racaSiz», «Enosis bir hayaldlr» gibilgisi olmadığı, 1 incl Mhifede mayı yaptı. çarpıştı bi afisler ile Zafer Anıtma gelmiş Mehmet Can, henüz harcıraht gel tıgı hakkında ne sokamamışt*. Yeni Teşkilât Ka mediği için yürürlükteki kanunl» bu işitrde henüz acemi bulundu. mış, yeşil ekimi kökünden töküp ! Kıbnsta vuku bulan feci hâdise nunu ile tâyinler, Millî Savunma ve çelengi koyarak lstiklâl Marsı (Başterah 1 inei sahifede) ra göre, Kadirli'deki görevine de ğu belliydi. 6 hırsız yakalandı götürmüştür. Mahsulü. erozyonuIstanbuldan gelmekte olan Yu. nin teferruatı hakkında izahat ve Bakanlığı bünyesinde Genel Kur söylemişlerdir. Müteakiben tekrar vam etmek üzere bu sabah dairePijım ise, Luciano'nun Havana'Şehrimizin muhtelif semtl«rinde nun tahribi sonunda tamamen yok nan Bandırah 7300 gros tonluk Glo. recek değilim. hâdise temsilcilerini Kızılaya dönen gençler Güven ajanslarla may ile Kuvvetler olan, Terzı, Yanlı, Külhöyük, Üç ria şilepi, geceyansı saat 1.20 de ve basın yoluyla hem Türk umumî ve ilgili diğer görevliieri bir ara Anıtı önünde de «Da| basmı du sine gittiğinde, yerine tâyin edilen daki faaliyeti hakkında çoktan ha dün, 8 hırazhk vak'ası olmuş ve Ağın Kaymakamı Talât Kahveci berimiz vardı. Oradaki adamlan bunlardan 6 sının faüi yakalankuyu. Çevirmek, Çamalak, Çigde NSra Burnu önlerinde, îstanbula efkânna, hem de dünyaya anlatıl ya getiren belirli heyetler mâri dan almış* marşını söyledikten oğlu ile karşılaşmıstır. mızdan birinin gönderdiği raporu mıştır. Diğer iki olayın faillerinin fetiyle ve kurallara uygun olarak sonra dağılmışlardır. li Hatunoğlu, Hüseyinli, Uıunali gitmekte olan Norveç bandırah mıştır. Birbiriyle bu şekilde tanışan iki Büyük Elçiye okudum. yapılacaktır. aranmasına devam edilmektedir. uşağı. Karadurakh, Yesilli, Sofu Majorina isimli 9300 riisum tonluk Diğer taraftan Ankara Üniversi Nereden bakıhrsa bakılsm, Baykaymakam, m ı k ı m odasında bir lar, Kurancılı, Küçukoba, Sıdıklı tankere bodoslamadan çarptnıstır. raktar ve ömeriye camilerine Işin diğer bfe cephesi de mâli tesi Fen Fakültesi, Kczacılık Fa müddet kalmışlardır. Ortaoba, Sıdıklı Büyükoba. Sıdık Gemiler çok süratli bir seyir ha bomba konulması elem verici bir sonımluluk meselesidir. Bütçemi kültesi, Kimya ve Matematik bölı Kumarkaç köyleri ile 100 bin linde iken vukubulan çarpışmada, hâdisedir. Hükümet. hidiseyi öğ zin zaman zaman yansına kadar lümleri, Talebe Cemiyetleri Başdönümlük rkili araziye sahip Bal Yunan şilepinin baş tarafı kopmus rendiği andan itibaren büyük bir yükselebilen Millî Savunma büt kanlan da bir bildiri nesrettnisya Devlet Üretme Çiftliginde mey tur. Norveç tankerinin ise, bir böl hassasiyetle gelişmeleri adım a çesinin sarf sorumluluğu Bakanda lerdir. Dünyaca tanınmış Keman J dana gelen zararı tesbit etmek ü mesi parçalanaîrak su almaya baş dım takip etmiş, resmi bir bildiri toplanmakta ve fakat sarf yetkiIstsnhnl Emnivet Mndürüniin Virtüozumuz İTALYA'da renkli filim sahasında yetiştirilmek üzere 2 zere bugün Vilâyet tarafından e | lamıştır. Kazadan sonra Yunan şi ile görüşünü yaymladıktan sonra leri da?ımk bir şekil anetmektedeme«i kisi FERRANİA fabrikalanna gönderilecektir. Bir ay sürecek kipler gönderilmiştir. Kum fırtı lepi limanımıra getirilerek şaman başta Kıbns ve Yunan makamla dir. Yeni kanun, yetki ve sorumlu Kıbrıstaki bomba olayı ile ilgili nasına maruz kalan köyler geçen j dıraya bağlanmış ve Majorina ise rı ile Büyük Elçilerimiz marifeti luk afasında bir paralellik sağh olarak dün saat 16 da bir basın seneki dolu âfeti neticesinde za batma tehlikesi gösterdiğinden Is ile teması muhafaza ederek ge yacak böylece ademi merkeziyete toplantısı tertip eden Emniyet Mü olan bu TEK REStTALt ten açlıkla karşı karçıya bulunu tanbuldan yardım ekipi istenmiş rekli teşebbüslerde bulunmuştur. doğru bir kayma temin edilecek dürü Necdet Uğur, şunlan söylePiyanoda: mum masraflar fabrikaca temin edilecektir. Askerlikle ilgileri yorlardı. miştirr tılr. Tahkikat devam etmektedir. Bu tir. olmıyan ve en az bir ecnebî lisan bilen, fotoğraiçüık veya sine Kıbnsta dün sabah kasıtlı FERHUNDE ERKİN menfur tecavüz ancak Kıbnsta Kanun tasarısı Millî Savunma macıhkU çalısnus 2235 yaşları arasındaki tiliplerin bir vesiTürk ve Rum cemaatlerinin barış Bakanmın. Genel Kurmay Başka bir tertip olmuştur. Halkımız ve 2 nısan pazartesi saat 18.30 da < • kalık resimleriyle birlikte 30 mart 1962 Cuma gününe kadar ve huzur içinde yanyana yaşama nının müsteşar ve yardımcılann gençliğimizi tahrik etmek suTetiy Kumandanlannın ve le meseleleri sokaklarda çıkmaza şahsan saat 1213 arası müracaatları. lannı istemiyen, Kıbrısm iyiüğini Kuvvetler istemiyen, Türkiye ve Yunanista bir hiyerarşiye bağlı olarak bü sürüklemeyi plânlayan tertipçiler. Ticaret Bakanhğmdan alınan bir yazı gereğiace Odamız, asil rvn iyiliğini istemiyen eller tara tün kumandanlann görevlerini ve gençligimizin bugün yaptığı badema ihracattan sonra menşe şshadetnamesi vererniyecektir. Biletler gi?ede satıhyor. fmdan yapılması mü*nkün olan yetkilerini ayırmakt a ve sınürla ve çok seviyeli jesti duyduklannIhracatçıların bilâhare zarara uğramamalan için ihracattan da, haya! kırıklığına uÇrayacakmaktadır. bir teeavüzdür. evvel menşe şahadetnamesi almaları Jüzumunu ehemmiyetle lajrdır. Bu ve buna benzer tertipîlâncıhk: 2805/3713 duyururuz. Kıbrıstaki Türk liderleri. Türk ler, böylesine seviyeli davranışlar cemaatine soğukkanhlık tavsiye •«»•«»••»• İstanbul Ticaret Odası Vehbi Koç, 4 partinin karşısında hiç bir zaman tertipçl Türkiye Genel D«pozfteri etmişlerdir. Herhangi bir misilleTASHİH lerin umdukları sonucu vermiyeJOZEF POL BEFORZO me tedbirine girişmemeleri husuelele vermesini istiyor cektir. îstanbul Emniyet Teşkilatı (Basın: 4274/3707) tarihll gazetemizde sunda daha ilk andan itibaren telSirkeci Hamidiye ead. Doğu İş han 618620 İstanbul Tel: 22 78 95 neşredilen Tekel Genel Müdür Bastarafı l inei sahflede olarak, İstanbullulann ve gençlikinde bulunarak kendilerine düKlğünün ilânında muhammen dört sene müddetle hütün vakit ğimizin hâdiseleri değerlendirmeşen vazifeyi yapmışlardır. Türk bçdel 5250. TL. olaeagı yerdc tamamen emin lerini memleketin kalkınmasına deki isabetinden cemaaü gayri insani tecavüz karBincüık 2803/3713 sehven 51». TL. olarak neşhasretmeleri, matbuatımızin vapı ve memnunuz.» redilmiştir. Tashih olutıur. şısında vakarını muhafaza etmişcı neşriyatta bulunarak iktidara Patrîkhaneye çiçek bırakıldı tir. Sayın halkunızm götrterdiği muaızam ragbet üzerine ««• gelen hükümetlere hiç olmiT.sa 4 Istanbuîdaki çeşitli yüksek tahBugün aldığımız bir habere gösene rartatça çalışm.ik fırsatını ver (Sasm 4312 3704 ı sil gençliği teşkilâM»n"nın yetkilire, başta Büyük Elçimiz olmak ü meleri lâzımdır.» lerinden meydana gelen bir heyet İSTANBUL zere, Türk cemaatinin ileri gelenANKARA Daha sonra kalkınmamızın ana ilk olarak saat 14.30 da Hahamba7.27 Açılış ve program 7.30 leri Bayraktarın metfun bulundu6.57 Açılış ve günün programKasimpaşa meselelerinı ele alan Vehbi Koç, Şi David Aseo'yu ziyaretle bir buSabah plâkları 8.00 Haberler ğu yere giderek. bir çelenk koyları 7.00 Günaydın 7.20 MüYENİ MELEK Sinemasında hususi sektörün emniyetle va'ırım ket vermişlerdir. Heyet bilâhare 8.15 Yurttan sesler 8.40 Ope zikle jimnartik 7.30 Haberler muşlardır. Hâdiseleri dikkatle tayapabilmesi için rievletin eerekii Patrikhaneye giderek Rum Patriretlerden seçmeler 9.00 Kapa 7.45 Bu sabahın şarkıları kibe devam edeceğiz. daha bir hafta uzatılmıştır. müzahereti göstermesi. faiz bskı ği Athenagoras'ı ziyaret etmek ve nış. 8.00 Bugün ve y a n n 8.15 Çeşitİki adet kullanılmlş jeep mından müsait şartlı yatırım kre kendisine bir buket vermek iste• Seanslar: 12 3 6 9 11J7 Açıhs ve program 12.00 li hafü melodiler 8.45 Fikret Kadeş olaylarına arabası satılacaktır. 0 dileri temin etmesi, kazancHrrian miştir. Fakat Athenagoras İlâncıhk 2809/3709 hasta Şarkılar 12.30 Öğle melodile Kozinoğlu'dan şarkılar 9.00 (• yapılacak yatınmların v»rgiye oldugunu ileri sürerek heyet temri 13.00 Şarkılar (Meliha Yal Saz eserleri 9.15 Sabah müziği Müracaat: 44 05 90 Savcıhk el koydu tâbi tutulmaması ıcabettifini söy silcilerini kabul etmemiştir. Buçın) 13.15 Haberler 13.30 9.45 Bağlama takımından türMaruf Amerikan Malı • Kadeş» vapurundaki olayla ilgili lemiştir. Şarkılar (Rıza Rit) 14.00 Çi küler 10.00 Kapanış. nun üzerine hazırlanan buket Patolarak Savcılıkça tahkikata devam îlâncıhk: 2798/3700 gan melodileri 14.15 Konuşma Vehbi Koç, vergilerin düzen^tn rikhane kapısma bırakılmış ve 11.57 Açılış ve programlar etiilmektedir. Dün, saat 16 da ge nıesi bahsine de termıs etmis, »V<;r buketin üzerine, vayınlanan müş 14.25 Öğle melodileri 15.00 12.00 Karışık hafif müzik 12.30 mi süvarisi Hüseyin Yörüksoy, gi kolaylıkları ihda«ı surftiyle. bü terek bildirinin bir sureti iliştiril(Kalite EL ALETLERİ ve otomatik TORK Anahtarlan) KAYIP İstanbul Trafik Mü Kapanış. Dündar Balkan'dan şarkılar tahkikatı yürütmekte olan Savcı yük Holding'lerin ::nru!nıası teş miştir. için Pipforma verilir. Müracaat Şişli Büyükdere caddesi No. 37/A dürlüğünden aldığım Trafik ve Sl 16.57 Açılış ve program 17.00 13.00 Haberler 13.15 Küçük lığa çasırılarak, ifadesi almmıştır. vik edilmelidir» demutir. Karışık şarkılar ve dans müziği konser 13.45 Mustafa Geceyatci! ruhsatını kaybettim. Hüküm. Mösterek bildiri üenizoilik Bankası Güvertp EnsÎlâncıhk: 2802/3710 17.30 Radyo Karma Fasıl He maz'dan türküler 14.00 Sevdisüzdür. Plâka No 40314 Plânlı ve Dro»ramlı bir turizm Dokuz gençlik teşekkülünün imppktörü Ferıdun Işıl'la birlikie Sav sanayiinin önemıne ve bu sa:etıe veti 18.00 Piyano ile hafif me ğiniı bir solist 14.15 Sevim Nüzhet Yalkm zasını taşıyan bu bildiride. bomba cıhğa giden ve 1 saat 15 dakika elde edilecek drivızın yaratac^Çı lodiler 18.15 Şarkılar (Rahmi Sütçü'den şarkılar 14.30 Luis Cumhurivet 3715 ifade v?ren Süvari, Adliyede ken imkânlara dikkati çeken Koç, üolayı şiddetle tel'in edilmekte ve Sönroezocak) 18.45 Haberler Alberto Del Parana 14.45 Saz disiyle konuştın gazetecilere hiçbir niversite tahsiünden ri/ade, ffinat, olayın barbarca bir hareket oldu19.40 Günün plâklarından 19.45 eserleri 15.00 Kapanış. 1 ğu, Türk gençliğinin olaylan büsey sövlememiştir. Türküler (Nihat Mercanh) Kartal Maltepesinde bulunan ciddî bir sanayi müessese aşa16.57 Açılış ve programlar turizm ticaret gibi memleketin yük bir dikkat ve ciddiyetle takip 20.00 Dans rnüziği 20.15 Olay 17.00 Yaşar özel'den şarkılar bir an evvel kalkmmasıia favda ettiği, veri ve zamanı geldiğindc ğıda belirtilen vasıflan haiz eleman aramaktadır. lar ve yankıları 20.30 Amatör 17.15 George Shearing Kenteti lı olacak me«lekî 5*retimin takvi cevaplarm en büyüğünü vermek 1 îstanbul irtibat bürosunda istihdam edilecek re'sen Almanler saati 20.45 Silâhlı Kuvvet 17.30 Kemal Karasüleymanoğlu' # 3 aylık çocuğa bakabilecek I ye edilmesini istemiştir. ca rrmhaberat yapabilen FAAL BİR BAYAN SEKRETER te gecikmiyeee&i ifade edilmekteVEF AT lerin sesi 21.00 Cha cha cha ve dan türküler 17.45 Tanm kof dadı aranıyor. Tel: 47 30 20. ' Tanınmış iş adamımız, konuş dir. 2 Fabrikada istihdam edilecek Türkçe muhaberat yapabilen calipso'lar 21.15 Şiir dünyamız nuşması 17.50 Bağlama takıKUçükay ailesinin büyüğü. masını şu cümlelerle bitirmi";tır: BAYAN SEKRETER, Heyet daha sonra Ernıeni PatriNafia Küçüakay'm eşi, £czacı 21.30 Ş a r k ı l a r ( Ş ü k r a n ö z e r ) mından oyun havaları 1800 «Göze görünmiyen. memlekete ğini de ziyaret ederek bir buket Sait Küçükay, Doktor Operatör llâncjhk: Î797/3702 22.00 Çeşitli stüdyolardan öğretmenin sesi 18.20 Sizin 3 Basit halde muhasebe biigisini haiz İrtibat Bürostında çapahalıya mal olan mev^uUrdan vermiştir. Jinekolog Hüseyin Küçükay, 22.45 Hafıf müzik 23.00 Haber için 19.00 Haberler 19.15 Yalısacak kefil verebilecek eleman. birisi de lâübalilik, vazife hissinin Makine Mühendis Nazif KüçükZiyaret istekleri Rum Patriği ler 23.15 Piyano soloları şadığımız günler 19.30 Nermin 4 Sanat okulu veya öğretmen okulu kimya bölümü mezuay. Zehra Sertmerımetoglu'nun yokluğu, raniımansız bir mesai Athenagoras tarafından kabul edilZAYİ Italyan Kız Ort? Okulun 23.30 Çeşitli müzik 23.55 Prog Demirçay'dan şarkılar 19.55 babalar \e Yükşpk Ormaıı rm eleman. dir. Batıya nazarnn işçi ücretleri miyen M.T.T.B. yöneticilerinden dan aldıgım pasomu kaybettim. HUk îyi geceler çocuklar 20.00 Süram 24.00 Kapanış. Mühendisi Zeki Sertmehnıeto*mü yoktur. Müracaatlerin P.K. 361 Galata adresine yapılması rica olunur. miz düşük olmakla beraber, ra'. müteşekkil bir heyet de, Taksim heyl Denizci ve Arkadaşlan İSTANBUL Î L RADYOSÜ lunan kayınbabası Ümit DarniEn dımansız çalışıldıgı için, maliyet Rum Kilisesi Papazına giderek bir 17.58 Program 18.00 Unutul 20.15 Olaylar ve yankıları Eski Mektehi Kuzat Mczunu Cumhuriyet 36S2 bir çok kollarda oraya nispet'e da buket vermiş ve üzüntülerini ifade Hâncüık 2807/3714 mıyan melodiler 18.45 Ünlü 20.30 Klâsik Koro 21.00 Dünya Avukat İŞMAİL HAKKI ha pahalıdır. Bu Tiemleketı kal etmişlerdir. M.T.T.B. ayrıca bir icracılar 19.15 Ella Fitzgerald döndükçe 21.15 Türk ezgileri kındırmak istiyorsak, milletçe tebliğ de yayınlıyarak, olayı proKÜÇÜKAY ve Saray Vaugh 19.30 Yemek 21.30 Devamı yarın akşam Kota sıra numarası F E V K  L  D E B İ R K AT devletçe muntazam çalışmamı? testo etmiştir. müziği 20.00 Renato Carozone 21Ü0 Mustafa Seyran'dan şarkı26.3.962 pazartesi günü vefat her sahada Batı fiünyasının tatbik Şişli, Sıracevizlerde iki büyük salon, üç geniş yatak odası, etmistir. Cenazesl 27.3.9B2 salı Yürüyüşe iıin vtTİlmedi ve Marino Marini Kuartetleri lar 22.05 Türkiye Büyük Milettiği çalışma sistemini kabul elgünü (Bugün) Aksaray Validc modern mutfak, banyo, vs. kalorifer, sıcak su; asansör, tekmil Öte yandan Kıbns Türk Cemiye 20.15 P l â k l a r arasında 20.45 let Meclisi saati 22.20 îsteğiniCamiinden ikindi namazım müTiıenıiz lâzımdır. Bilhassa. randc ti dün Vilâyete müracaatla, olayı Akordeonla melodiler 21.00 ze göre (Türk müzigi dinleyici parke, geniş manzaralı yeni apartmanın tek dairesi. Ayrıca taakıp kaldırılarak ebedî isiira Gümrük tarife 91.01. lisansı vu usulüne fevkalâde dikkatle rii protesto için sessiz yürüyüş yapSenfonik müzik 21.50 Hafif istekleri) 22.45 Haberler Baltelimanında güzel bir arsa satılıktır. Tediyede kolaylok. hatgâhına tevdi olunacaktır oianlara : Tel: 22 59 29 a mürayet etmemiz. iş sahiplerinı fuzuiî mak izni istemiştir. Gerekli iznin müzik 22.15 Çağdaş besteciler 23.00 Gece konseri 23.30 HaMevlâ rohmet eyliye. sahibi. Telefon: 48 10 35. caatları. ve zamansız işsal etmememiz şart Vali tarafından verilmemesi üzeri 22.37 Dans ve caz müziği fif melodiler, dans ve caz müziği Aile efradı tır. O kadar gerideyiz ki. kaybe ne, cemiyet mensupları Taksim Ki24.00 Kapanış. 24.00 Kapanış. Cumhuriyet 3678 dilecek bir dakikamız voktur.» Îlâncıhk: 2801/3711 lisesine ciçek atmışlardır. Cumhuriyet 371H Tren kamyon çarpışmasında onbir kişi yaralandı YUR Fransa, Moskova Büyükelçisini dün geri çağırdı Kıbns içişleri Bakanı bomba olayını Türklere yükleme çalışıyor Silifkeliler de Kaymakamlarmm tâyininin iptalini istiyorlar Luciano siyasî sebeplerle nasıl serbest bırakıldı? ıiııııınıııııııııııııııııııııiiiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııif; 2 TÜRK GENCİNE ÎSTİKBAL SUNA KAN \ Ihracatçıların nazan dilikatine SARAY'da \ Râdyodâjf^jgUn J KWAI KÖPRÜSÜ Un Fabrikasından \ PROTO TOÖLS ELEMAN ARANIYOR Dadı Aranıyor ! •».•».^.•^•^ » •* • » ^ « > % 2 3 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog