Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

27 Mart 19G2 COIHURİYCT DÜNYfl frondizi ve Peron raerikanın eski Cumhurbaşkanı muavini ve son S£cimlerde Kennedy'nin rakibi olan Nixon'un, bir l,aç güne kadar «Altı Butaran» ismi altında bir hitabı intişar ede«ektir. Nixon, bu kitabında Kennedyyi, Küba olaylarından dolayı t l e a l m a k t a ve Amerikadaki krizler dolayısiyle kendisini sorumlu tutmaktadır. Nison'un şürültü yapacak olan bu kitabında, eski aday; Allan Hulles'in rstihbarat şefi Kennedy'ye verdiği bir takım stratejik sırları iîşa ettifini ve böylelikle düşmanların işine yarıyacak mal.ımatı onlara vererek, oyuna gelciığini iddia etmektedir. Eseriu dikkate şayan olan kısımları Life ılcrgisinde kitaptan evvel gün ısıj,;na çıktığı için Beyaz Saray söz«usü Salinger, Nixon'un bu iddiaıarıııı kökten reddetraiş ve şu snzlerlc eseri eürütmeğe çalışmış tır: «NİNon, Kalifornıya Imumi \ aliliğine adaylıgını koymuştur bu escri, kendi ismi etralında propaganda yaptırmak maksadivle j .»zmıştır. Eserin, tarihî kıymeti \ uktur. Propagandaya ne derece > .ırıyacağı da bundan sonra belli olacaktır.» HÜBERLERİ Belediye ite (ırıncıların arası açılıyor Fınncılarm ekmeğı 1 Nısandan , itibaren 71/ kuruşa satacaklarını a| çıklamalan uzerine dün Vali Niyazı ' Akı ve Eclediye Başkanı Kâmuran Görgün ekmek fiyatının rastgele indirıhp çıkartılamıyacağını ve mevzuatın memlekete hâkim olduJunu açıkiamıslaıdır. Vali Akı bu konuda surüavı soylemiştir: «Belediyeyle temas ettim. Vaki t.ılep kıymetlendırilıp Encümene sevkedilmemiş. Fakat mevcut talebin i^tıkrarın ısığı altında kıv. metlendirılmesi elzemdir. Encümene spvkedilecek evrakm nazırlanması için imalât ve diğ°r ks.'lar üzerinde duruyoruz.» Ayni mevzua temas eden Gor. gün, «Ekmek fiyatları üzerinde çflışılmaktadır. Fiyatlar iner veya çıkar, bugünden hiç bir ş^y belli olmaz. Fırıncıların (I,kmeği E(1 kuruşa satarız) demeleri hıç bir jey ifade etmez» demir,tir. HadîS/eler A Topyekun savaş vukuunda Amerika, kıtalar arası güdümlü ffize kullanacak Mac Namara, Sovyetlerin Batı pazarlarına nüfuz edebilme ihtimalinin mühim olduğunu ifade etti Washington 26 (a.a.) Amerika Savunma Bakanı Mac Namara, Ayan Meclisi Silâhlı Kuvvetle* Komisyonunun gizli bir toplantısında geçenlerde yaptığı bir konuşmada, şunları söylemiştir: «Topyekun bir harb vukuunda, Amerika Savunma Bakanhğı, uçak taşıt gemileri ve taktik uçaklajrın dan ziyade, Polaris füzeleriyle mücehhez atom denizaltıları, bom bardıman uçaklan ve kıtlararası güdümlü füzelerinden faydalanacakt*. Polaris denizaltüarımızla stratejik füze kuvvetlerimiz arttık ça, uçak taşıt gemileri ihtiyacının azaldığını göreceğiz. Bununla beraber bu gemiler, stratejik misilleme kuvvetletimizi artırabilecek önemli bir vurucu kuvvet teşkil etmeye devam edeceklerdir. Maamafih, mahdut harblerde uçak ta şıt gemilerinin oynadığı rol çok mühimdir. «Dünyanın muhtelif bölgeleffinde karışıklıklar çıkması muhtemel birçok nokta mevcut olduğuna göre, uçak taşıt gemileri. buralarda, hava gücümüzun tesirini artılrabilecek tek pratik vâsıta olmaya de AmerHca Savunma Bakanı Mac Namara dün açıklama yaptı: Dünya Tiyatro günü bugün kutlanıyor Bugun butun uluslar «DÜNYA TİYATRO GÜNÜ» nü kutlayacaklardır. Insanların ortak malı olan sanat alanmda muzık nasıl ortak bir dıl yaratıyorsa, tıyatro da ortak bir duyuşla dünya sorunlarına eğılmeye araçlık yaparak halka en yakın ve doğrudan etkı yapan sanat koludur. Işte ulusları birbirine kaynaştıran, ülkelerı birbirine yaklaştıran Tiyatro' nun bu amacı ıçın, UNESCO' nun aracılığı ile 1949 da merkezi Parıs'te kurulan «Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü» her yıl 27 mart gününün cDunya Tiyatro Günü» olaıak bütun ulkelerde kutlanmasmı ve o gün tiyatroların halka ucretsiz temsiller vermesını kararlaştır mıştır. Bu karar geçen yıl haziranın 5 10 u arasında Viyana'da toplanan 9. cu kongrede alınmıştır. Çok hırsa çok sabır Bununla beraber, Küba meselesi ariık Amerikanın iç politıkasma k ırışmış ve iç mücadelelf rde şu \rja bu tarafın leh ve aleyhine t ırtmağa başlamıs olduğu gibi, Dominik Cumhuriyeti meselesi de Aıtıorika dünyasının Berlini şeklinur telâkki edilmeğe başlannııştır. Son eefa da Arjantin seçimleri 1 rondizi'yi hedef tutmak suretiy 1> Amerika politikasına, yani Kennedy'ye bir darbe olmuştur. Rus gazeteleri için Arjantinde cereyan eden olaylar büyük önem arzetnıcktedir. Çünkü, kızıllasan Kü iM'dan sonra, ateş, Arjantinc atlamaktadır. Ocçen 18 marttanberi devam eden olaylar, Arjantini kon.ünizrac doğru yaklaştırmaktadır. l'.u olaylar, Kusya için o kadar nıühimdir ki. Rus basını bunlara tleen"e verdiği önemden tazlasıııı vermektedir. Bugün Arjantin komünistleri, tıpkı 30 yıl evvel Alman komünistlırinin Hitler lehine oy kullanmış olmaları gibi, Peron lehine oy l.ııllannuslardır. Dün Hitler'i Hinı «nburg'un karsısına çıkarmışlar dı. bugün de Peron'n tekrar Froniüzı'nin karşısına çıkarmaktadırlar. (, ünkü, bütün komünist taktisyenlıri. sağ rejimlcri, komünist re j;mlerin kovaladığını çok iyi bil mekte ve bu sebeptcn dolayı. konıiinistler, sag diktatoryaları kendi dâvaları uğrunda bir merbale olarak kabul etmektedirler. Fakat tahminlcr, bugün için isahetli çıkmamıştır. Çünkü, ordu I'eron'u temsilen kendini ortaya atan Framini'yi i.ş başına getirmenıistir. Rununla beraber, seçim, Arjantinin Kennedy aleyhtarı olduğunu da ispat etmis bulunuyor. Xiıa, 31 mart 1958 de iş başına gelcıı Frondizi, heıueıı, Amerika ile calışmağa başlamıs ve kapılarını da Amerikan sermayesine açmıştı. Amerika ı'a petrol. tabii gaz elekIrik encrjisi, ve çelik sanayii için Arjantine para dökmüştü. Bu iş birliği, iki taraf Devlet Reislerinin çcçen eylulün 26 sında New Port'ta Carlyle otelindeki görüşmelerinde daha da samimi bir bal almış ve mevcut anlaşmalar üzerinde Kennedy, işçiye mesken temini, hid rolik santrallar tesisi ve madenlerin işletilmesi için de munzam krediler temin etmişti. Fakat, Frondizi. Arjantini. içinde bulundnğu iktisadî çıkmazdan kurtarmak ve Peron'un açtığı yar.ıları sarmak için memleketi bir kemer sıkma politikasına sürüklenıisti. Bizde olduğu gibi, orada da cııMâsyona karşı istikrar tedbirleri alınmış. hunun neticesi ısler durmus. ve halk, eskisi çibi kalp para politikasını arar olmustu. Hayat pabalılığı artmış, sabit kalan İM;İ yevmiyeleri, işcilerin ihtiyaçlarmı karşılamaz olmustu. Frondizi ne yaparsa yapsın, bujünkü hâlin Sorçek sorumlusunun Peron olduJıınu Arjantin milletine anlatmaraıvtı. 18 mart seçimlerinde Frondizi iki eephe arasında sıkıştı. Bir taraftan faşist, yani Peronist ve komünist ittifakı. diğer taraftan da Balbin'in radikal birliği, onu kıskaç içine aldı ve böylece Frondizi seçimleri kaybetti. Fakat ordu da Peron'culara iktidarı teslim etmedi. Bu netice üzerine, Amerika; yardıma ancak Frondizi haşkanlık edeceği sivil bir hükümetle devam e(:cbileceğini bildirdi.. Simdi. böyle bir hükümet kurolmaktadır. Fakat mobilyaya kurt eirmis bulıınuyor. 1956 dan bu yana Peron bir tehlike olarak yalnız Arjantini değil, bütün Lâtin Amerikada ki denğeyi tehdit eden bir cereyaııın liderligini tspanyada piposunu içerek yapmaktadır. M. PİRÎ Dean Rusk ile Gromyko dünde anlaşamadılar * . Ruslar silâhlann kontrolü için çok girift bir sistem üzerinde israr ediyor Cenevre. 26 (AP) B. Amerika Bu suretle Gromyko'nun teklifi, Dışışleri Bakanı Dean Rusk, Do iki haftadan daha uzun bir müdgu ile Batı arasındaki Berlin buh detle devam eden görüşmelerde B. ranını daha karışık ve içinden çı Amerika ve Sovyet Dışişleri Bakılması zor bir durumdan kurtar kanlannın yalnız Berlin üzerinde mak için bugiın Sovyet Dışişleri değil, fakat aynı zamanda urauuıi Bakanı Andrei Gromyko ile bir ke silâhsızlanma ve nükleer denemere daha görüşmüştür. leri durdurma konuları üzerinde Sovyet villâsında yapılan görüş de herhangi bir anlaşmaya varame tam bir anlaşmazhk ve uyuş madıklarını açıkça belli etmiştir. mazlık havası içinde vereyan etmiştir. Dean Rusk, Cenevre'den VVashington'a avdet etmeden evvel bu konuda son bir teşebbüste bulunmak istemiş. fakat Gromykonun herhangi mühim veya kabul edilir cinsten bir teklif yapmadığını görmuştür. Gromyko yalnız. Batı Berlinde Batı Almanyayı bir leştiren koridorda muğlak bir bey nelmilel kontrol sisteminin kurulBuenos Aires. 26 (a.a.) Cumcnası teklifini ileri sürmüştür. hurbaşkanlığından bildirıldiğine Bu teklifin Dean Rusk tarafın gore, yeni Arjantin hükümeti budan kabulüne imkân yoktur. gün kurulmuştur. Yeni kabine bu Batıiı kaynaklara göre Ruslar. gün yemin edecektir. Berlindeki Amerikan. Ingiliz ve Cumhurbaşkanı Frondizi. en son Fransız garnizonlannın cekilmesi olarak Sağlık ve Sosyal Yardım ni ve Berline giriş ve çıkış yolla Bakanlığına Padilla'yı tayin etmişrının kontrolıi yetkisinin Doğu Al tir. manlarla müşavir sıfatiyle hareBazı çevrelei'de ileri sürüldüğüket edecek beynelmilel bir teşkine gore, askeri kuvvetler komulâta verilmesini istemektedİTİer. tanları, Frondizi, yeni kabineyi pazartesi gününe kadar kuramadığı takdirde, kendisini iş başından uzaklaştıracaklarını bildirmiş lerdi ve Frondizi. kabineyi kurmavı başararak askeri kuvvetlerin hü kümet üzerinde baskı yapmıasına bir dereceye kadar mâni olmuştur. Leopoldville 26. (a.a.) Batılı diplomatik müşahitler. Merkezi Kongo Hükümet Başkanı Adula OLUM ile Katanga eyaleti Başkanı Çom1(RK YCK8F.IT.ME be arasında bugün yapılacak müCEMİYETİNDEV: zakerelerde Çombe'nin bundan ön Âzaniızdan ce ileri sürdüğü bazı şartlaTdan vaz geçeceğini tahmin etmektedirATA SATYARın ler. Bu arada. Çombe"nin, Adula vefatı ile müteessiriz. Cenazesı 2? Mârt 1962 bugünkü salı yunü ile varacağı anlaşmalarm Katanga ıkindi namazını mütaakıp ısaat Meclisi tarafmdan tasdik edilmesi 16) Şışli Camii Şeriiinden kalhususunda isfar etmemesi beklenrılarak Asrl mezarlığına defmektedir Nitekim. Çombe bu hu nedilecektir. Merasime iştırak susta israr ettiği takdirde, muzake suretiyle son ihtiram vazi£esin;n relerin yarıda kesilmesi ihtimal ifafi kardeşlerimızdeıı rıua ülnnur dahilindedir. Adula ve Çombe. altıncı görüşmelelrini geçen hafta cu llâncıhk: 2796 3701 ma günü yapmışlardı. Arjantinde yeni kabine dün kuruldu Kongo birliği için Çombe bazı sartlardan vazgeçiyor vam edecektir .Nükleer ile işleyen üçüncü fırkateynin inşasına karar venlmiş bulunmaktadır. Bu firkateyn denizaltılar hâriç, Ame rikan filosunun atom enerjisi ile çalışan son gemisi olacaktır. Bu sulretle Amerika'nın elinde, atom denizaltılarından başka, atomla ış Bir düzeltme leyen beş gemi bulunacaktır. Bu Ankara 26. (Cumhuriyet Tegemiler çok pahalıya mal olmaktadır. Bu sebepten bu gemilerden leks) YTP Genel Başkan Yardaha fazla inşa pdilmesini tavsiye dımcısı Raif Aybar'ın eşinın vefat ettiğine dair çıkan haberimizd etmem.» bi!r yanlışlık yapılmıştır. Aybarın Daha sonl a, Amerika'nın mütte eşi sıhhattedir. Vefat eden Mar fiklerinin demirperde gerisine si din milletvekili Esat Kemal Aylâh gönderip gönderemiyecekleri bar'ın eşidir, Raif Aybar'dan özur hakkındaki bir soruya cevap ve Esat Kemal Aybara da başsağlığı ren Savunma Bakanı, «Batı mem dileriz. leketlerinden demirperde gerisine gönderilebilecek stratejik malze3 spikerlik için 400 aday me, Sovyet blokunun askerî güinıtihana girdi cünü takviyeye kâfi gelmez» deîstanbul Radyosunda munhal b miştir. lunan 3 spikerlik için açılan imt katılnıstır Bu sözleriyle, Batılı müttefikle hana dün 400 aday tin ticaretini olduğu gibi, Ameri İmtihana bugün d e devam edile. cektir. kanın ticaretini de kasdettiğini Diğer taraftan. spikerlik imtihın tasrih eden Bakan, «kanaatimce sorularının çahnd\ğı >;eklindek hepsinden daha muhim olanı, Sov haberler dün ilgililerce yalanlar yetlerin Batı pazarlarına nüfuz mı^tır. edebilmeleri ihtimalidir. diyerek 5 trafik kazasında 4 kişi sözlerine son vefrmiştir. yaralandı Şehrimızde dün, 4 kişinin yara lanması ile sonuçlanan 5 trafı kazası olmuştur. Şofor Kemal Çetın idaresindek 59420 plâkah taksi. Deniz Müzes önünden geçerken 8 yaşında Ha san Demir adlı bir çocuğa çarpa rak yaralanmasına sebebiyet voı miştir. Ağır yaralı bulunan çocuk derhal îlk Yardım Hastahanesin kaldırılmış. sanık şoför yakalan mıştır. Vvashington, 26 (a.aJ ADiğer kazalar ise, Zpytınburnj. merikan Kongresi Silâhlı Kadıköy ve Fatih semtleıinde vu Kuvvetler Komı^yonunun ku bulmuş ve bu Kaıninrda bi dün gece açıklanan bazı zagenç kız ile iki çocuk hafif suret bıtlaıından oğrenıldiğıne gote varalanmışlardır. Kazalara sere. Bırleşık Amerika ve Sovyctler Birliği. insanın sınir bebiyet veren şoförler yakalanmı bistemıni felce uğratan bir gerekli tahkikata baş!ar>r.T\çtır. gaz ımal etmeye muvaffak olmuslardır. Bu gaz sayesinde bır şehır halkını saatlerce TEŞEKKUR ielce uğratmak kabildir. Soı; derece nazık olan Silâhlı Kuvvetler Komisampliyptımı hizık bir çpkilde yaparak beni sıhhate kavuçtuvonunda bu gaz hakkında izaran ve büyük bir moral bozukhat veren Ordu Bakan Yarluğundan kurtaran memlaketıdımciü Finn Larsyen. gazın mizin varhğı ile daim.ı iftihar tesirinin bırkaç saat sürdüke<lecegi Şişli Çoruk Ha5tanf?l ten sonıa tamaruen geçtiğini, Genrl Şirurji Ser\ısi Dırektpvucutta bır âraz bırakmadığırü pok muhterem ve kı^.'tnetli nı soylemıştır. Ordu Araştırhoci ma Burosu Başkanı General Operatrir Ur. Arthur Trudeaux da, SovyetHAZEVI BU»IİN ler Birhğinde bahis konusu ıle anuliyatımda bulunan Op. gazdan stokla bulunduğunun Dr. Nurettin Apaydın. Op. Dr. tahmin edıldığini ve AmeriMuhsin Başak. Narkozitö." Dr. kanın roket başlıkları ile bu Cahit Bergil ve servis doktoru gaz bombalarım atabilecek Asistan Ali Tatcı'ya en derin sükran ve minnettarlıgımı arz durumda olduğunu belirtmi.şoder. her bakımdan yardımıma tir. koşan servis personeline de Finn Laıseıı. şu izahatı veraleni teçekkürü borc biliri.'iı. miştır : Aln.an Lispsi Cog. Öğretmcni GCztN ALP.VT «Sınirlere tesir eden bu gaz dan teneffüs edenler, hareketlerini tam mânasiyle konCumhurivet 3676 trol altına alamamaktadırlar. Istıkamet duyusu felce uğraTEŞEKKUR maktadır. Gazın tesiri birkaç saat sürmektedır.» Üglumuz Kâmil Kaan Ayang.l'ın doğumunu başanylf yaGeneral Trudeaux ise. Oıpan Sayın du Araştırma Burosunun son Dr. Jinckolog Operator dort yıldır, bu gazı mükemmelleştirmek için çalıştığını CAHİT KOÇOĞLU söylemiştir. basta clmak üzere ilgılerıni esirgemiyen Sayın Jın. ODT Burhan Üstünel. Tocuk Hs,t. Mü. Asuman Eğriboz. .Tin. Opr. Ferruh Adah ve Operator Vah:t Ege'ye ıninnet ve şukranlarımızı sunarız Aylâ ve Onur A>an^ii İnsanın sinir sistemini felce uğratan bir gaz keşfedildi * Paris'te: Altıncı «Mılletler Tiyatrosu» mevsimi bu akşam (Champs • Elysee) Tiyatrosunda başlıyor. Yunan Mılli Tiyatrosu, tiyatronun beşiği olan memleketlerınden, yine tiyatronun dört buyük babasından biri olan Eurıpides'ın «Finikeliler» pıyesını getirip mevsimi açacaklar. Orada bu altıncı mevsim başlarken medenıyet dünyasının her yerinde tıyatrolar kapılarını halka açacak, bugünü kutlıyacaktır. * Enstıtunun Turkiye Milli Merkezi de bu karara uyarak, tiyatrolarımızda ve radyolarımızda bugünün önemin.uygun şu programı düzenlemek tedır : Ankara'da: Kuçuk Tiyatro ve Üçuncü Tiyatro (Devlet Tıyatroları) ıle Meydan Sahnesı (ozel matinel. lstanbul'da: Belediye Şehır Tıyatroları (Yeni Tiyatro, Dram, Fatıh, Uskudar, Kadıkoy bölumlerı) bugun saat 18 de parasız temsiller verecekler dir. Ayrıca, Turkiye Radyo Yayın Postaları bu konuda ozel konuşmalar yayınlıyacaklardır. Viyana'daki kongrenin bu kararındakı anlam bır tek sozcukle, tiyatronun toplum yasayışındakı önemı üzerinde, bır gun için olsun, durmak ve bunu belirtmektir! Eğer Turkiye, üç beş buyuk şehır değilse bu onemı duyurmak ve belırtmek biraz zor. Çunku bugun Ankara, lstanbul, Izmir. Bursa. Adana'dan gayri yerde tıyatromuz yok. Bu munasebetle tekrar goruluyor kı bız bu alanda bir ılerı adım daha atamamışız. Butun yurdu örgusu ıçıne alacak olan (Bölge Tıyatroları 1 bir turlu doğamadı gıttı. Bu bakımdan bız bugunu ancak üçbeş şehrımizde kutlamakla yetıneceğiz ve boyun bukup sureMZ beklıyeceğız. Ikıbın be.şyuz yıl önce yola çıkan bu tiyatro kervanına bız bu adımla na.sıl yetişeceğız? JEAN COCTLAl'NUN Dünya Tiyatro Günü münasebetıyle. Mılletlerarası Tiyatro Enstitüsü adına ünlü Fransız yazarı JEAN COCTEAU' nun hazırladığı ozel konuşmanın metnıni, önem ve değeri sebebıyle aynen okuyucularımıza sunuyoruz : •Ne tuhaftır. tarıh zamanla şeklını kaybeder, buna karsılık, efsane zamanla kuvvetlenir. Bunu en iyi tiyatro sahnesinde anlarız. Bir Hınt fakiri çıkagelse de, koca bır tiyatro salonunu buyüleyıp bızi yüce bır gosteri karşısında olduğumuza inandırsa, hiç fena olmazdı. Ne yazık ki, ortada boyle bir Hint fakiri yok. Bır topluluğu büyulemek. gorduğu ruyayı başkalanna aktarmak işı dbnüp d»laşıp yazarın karınca kaderınce kendi imkânlarına kalıyor. Çünkü uyku ve rüya. herkese. kendi iç dunyasına gore, yeni zengınlikler getirebilmektedir. Tiyatro, bu hüneri taklit edeıken, seyirciden çocukça bir uysalhk ister. Çünkü en iyi seyirci, bugün de. kukla oyunlarının küçük seyircileridir. Bizim seyırcilerimiz bu sevıveOZEL KONUŞMASI Cutnlıunyct 3675 Mcrhurn Avukat Hasan Tahsir; Bey ve Ay;e Hanımın oğlu. Müveddet Berkand'ın zevci, Sınan Berkand ve merhum Neclâ Necdet ve Ü'ker Berkandiın babası. Tülin Eerkand'ın kayınbabası. ŞeıTiiye Berkand. Muazzez Tahsin Berkand. Vedat Berkand ve Suzan Tıbarır ağabeyisi. Rebia Ergüven va Nezlh Tabar'ın enl^tesi, Halct Berkand'ın kavınbiraderi, Ümit Seltün, Nazan Oytaç. Yavuz Tabar'ın dayısı .Aysf Berkand'ın amcası, Işık Se!tün'ün dayısı AVVKAT VEFAT a.'ımetli ananı aile içinde en çelimsiz ve ufak tet'ek Oir ihtiyar olduğu balde en ağır başlımız idı Eıı mühijn hâdiselerde soğukkanlılıye ancak o boburlü tutumiant.nı herkesten fazla muhafaza nı bıraktıkları, kendılerinı oeüe ı, yuna kaptırıp, söz gelişi, Oidı Çok bırsa çok sabır lâzınj! pus'a: «lokaste ıle evlenme, a Sözünü tekrarlar dururdu. Bil senin anan...» diyebildıklerr: öf ondan ders aldık ve bu dersl gun erişeceklerdir. tatbik etmiye miıvaffak olduğnAma o kadar uzağa gitmeye nıuz hallerde fayda V isabetini e lüzum yok. Seyircilerin ıçinda •aiisini yapanların henı kendileribugün bile buyük bir çoğuane, hem baskalarına zarar verdikluk, benliklerinden sıyrılıp. lcrini gördük, gördük ve gördük. kendilerıne yabancı bir fıkri Bu satırlardan sonra şuraya işa. benimsemekte, o fikre katilat.il ret edeyim ki dünya iki bölüme mektedirler. Bunlar nerdejse ayrılmiEtır Bu iki bölümün bir taçocuk ruhlu bır tek ınsan olaralı dünyayı karıstırmak, huzuro bılmekte, kendi düşünce ve ınançlarmı, oyunun sonuıada bdzmak, insanları birbirine düşürgeri almak üzere, vestiyere bımek istiyenlerdir. Üteki taraf ise ıakabilmektedirler. Kendi halinde medenî insanlar olarak yjsamak istiyenlerdir. Gerçek hayranbk, paylaşıflan bir düşünceye karşı duyulan Bilelinı ki her cemiyet \e mem. hayranlık değildir. Gerçek tay leket'.e bu iki zümre değişik nisranhk, asıl kendimizi paylaşpetlerde mevcuttur. Karıştırmak madığımız fıkırlere kaptırdığıistiyenlerin kullandıkları Uiullpri mız, onları sanki bizden kesfetmek ve önlemek her zaman mıs gibi benimsediğimiz zaman kabil olmaz. Çiinki bozmak, çürütdoğar. mek, vıkmak, yakmak, bulandırO halde bu bir çeşit aşktır. mak müsait şartlar ve iklimVer Tıpkı aşkta olduğu gibi, birbibulunca çabuk yeserir tohumlar. rine karşıt olanların uyuşup. ^ dır. Bütün dünya simdi bu mücaaıılaşmasıdır. Büyuk oynncu, ^ dele i'indedir. aslında, metni hemen oracıkta ğ Bu satırları yazmamın sebebini ve sanki herkes için ayrı ayrı J uyduruyormuş, yakıştırıyormuı \ anlamıssınızdır. Kıbrıs'ta iki camie atılmıstır. Mukaddesata duygusunu veren insan oldu A bomba ğuna gore, tiyatronun özedliğL A karsı yapılraıs olan bu hareketin insanlıkla. sulhle ve medeniyetle de bu çeşitten bir eriyip kayne alâkaîi olabilir. Belli ki; Klbnaşma değil de nedir? ns'taki sükunu bozmak, yeni baFazla benciliklerinden ötürü rısmıs iki cemaati birbirine düsfirkolay kolay büyülejımiyen mek istiyenlerin marifeti. Bereket Fransızlar bıle, Parıs'te Milletki böyle manevralara kapılmanın ler Tıyatrosu'nu kurmakla, en sonu bangi faciaya vardığını gökuçük bir hafifliğe kapılmarenler ve bilenler bnrada, orada dan, eğlenme susuzluğunu, açve Atina'da derhal eözlerini acıp hğını ispat etmiş oldular. meselenin üstüne eğilmişlerdir. BiHer mılletten değerli oyuncu toplulukları bu tiyatro'ya ken â, zim ilçilıleriıı ve bilhassa Hüküdı dıllerinin şaheserlerini getır j metimizin hâdise hakkındaki tebmekte, sırf oyunlarının knvve f liği Kıbrıs camialarını birbirine tıyle ve repertuvarlariyle. ken f düşürmek Takın Şarkı karıştırmak dı dillerine ve alışkanlıkLarına ^, istiyenlcri ilk adımlarında durdurmaya yeter. Artık kimse ba kapanıp başkaüarının dillerine, çeşit sirretliklerin sonnç ve amıhallerine, mesöleierıne ilıgi gös cından süphe etmemekte, ve tshrip teremiyecekleri sanılan seyiredilmek istenen «iyi hava» yı bozcıleri hayran bırakmaya mumamak için dikkatli olmaktadır. vaffak olurlar. Ben bu munasebetle berkese, Işte DÜNYA Tto'ATBO GÜmerbum validenin, NÜ, tekil ile çoğuiun, oznel ile nesnelin, bilinç ıte bilinçaltı' Çok hırsa, çok sabır! sözünü nın bırbirleriyle dsrinden kay hatırlatırım. Dünya ve memleket. naştığı onemli bir olaydır; bu ler sökununu bozmak istiyenlerin uyuşma ve kaynaçmadan insaağına düşmemek gerek, aman aya nı buyüleyıci olağ<anüstü yarağınızı tctik atın! tıklar doğar. * Fikirlerın birbiırlerine uzak Ben taraftanm Türkiyede iyi ve yabancı kalması, dılierin ortaya çıkardığı duvarlar, nice î yapılmak. iyi program tanrim ttanlaşmazlıkların kaynağı ol \ mek sartiyle en modern sekilde muş, bugün de olmatktadır. İş \ bir televızyon tesisi yapılmasına te tiyatronun genış imkânları, \ taraftanm. Çünki «Kcl basa şimbu engellerı ortadan kaldırma \ şir tarak» diyerek beklersek toya çalışmaktadır. J runlarımız bile bu mükemmel şeyi Dunya Tiyatro Günleıı yolıy J eöremezler. le butun milletler, kaışılıklı J Nasıl radyo bugün artık bir za. zenginhklerinın büıncine vara V rurî ihtiyaç, bir medenî gıda olıak, buyuk olçüde bır barış 4 duysa. televizyon da, öteki memhamlesı içinde kaynaşacaklar f leketlerde böyledir. Ama bizim dır. " i radyo prorramlan iyi değilmiş. O Nıçe'nin bir sözu var: «Dün f bizim kabahatimi/. Radyouun kayanın yüzünü değaştiren butun # bahati deeil Bir iki mütehassıs fikirler hep guvercın kanadı f elinde pekâlâ hem alaturkası. altında gelir» diyor. Bugune * lıem alafrangası, hem söz yayınları kadar belkı de çoğu zaman sı t (Uızelebilir: ama bunu sakaya al. nırh olarak sırf hoşa gitsin dı ^ mamak I.izım. Çünki radyo proıye kullanılan tıyatrodan genç t ramı tanzimi de bir ilim koludur. lık, bundan böyle parlak ve r Mektepleri. Fakülteleri var. canlı bir Sorbon Ünıversitesi f Avrnpada ve Takın Sarkta triegıbı faydalanacak, etli kemikli vizyonu olmıyan bir Yunaııistan konuşmalar duyarak, kuru invar, bir de biz. Yunanlılar. ttslcelemenin yorgunlukları içinde asıl kuvvetını kaybeden ve ' ı >aya yakın yerlerden yabancı neszayıflıyan şaheserlerın gerçek y rivatı alalıilirler. Bütün Arap mem leketlerinde televizyon var. Budeğerlerıni tadacaktır. nun faydası su: Şunu da söyliyeyım: Makine însanların bir şeyi iyi öğrenmeuygarlığı, tıyatroyu oldurmüş leri için gözleriyle görmeleri, ve dıyorlar. lnanmıyorum buna sesini kulaklariyle işitmeleri sart. ben. Mılletlerarası Tiyatro Ens Tecrühe edilmistir. Bir makina, bir tıtüsu'nun kendi adına konuşâlet, bir cihaz çösterilerek öğre. ma odevini bana vermiş olmanilirse vüzde 90, kitaptan öçrenisıııdan faydalanarak, eskiden lirse vÜ7de 30 nispetinde kavrakırallar hakkında kullanılan nır. bır sozu (bıraz değıştirerek) şoylece tekrarlıyacağım: TiyatGeri lalmıs milletleri öğrero ölduyse, YAŞAŞIN TİYATtım ve egitim >ani tahsil ve terbi. RO!..» ve bakımından nasıl kalkındırahm diye yapılan beynelmilel konfrEskişehirde Oda Tiyatrosu Eskişehırh gençler Devlet ^ rans ve seminerlerde Pakistan Tiyatrosunun da yardımı ile f ki okııma vazma bilenler nispeti Dir Oda Tiyatrosu kurmuşlar * bizden azdır kitapla öğretmenin dır. Devlet Tiyatrosu yardımı i uzun ramaıı alacasını ileri sürerek nı bu tiyatroya muvakkat ele # televi'vnnla e»itim usulünü teHif manlar vermek suretiyle yerı f etmislerdir. Mesele bu bakımdan ne getirmeye başlamıştır. Oda da çok önemlidir. Ben vakit çeçiTiyatrosu bu gece «Koca Oğrilmed?n bu ise ffiriislmesini tfklan» piyesi ile perdesini açalif ederim. Boznkluklar olur. caktır. Bu eserin temsiline olacaktır da.. fakat fayda büyük. Devlet Tiyatrosundan Şeref tür. Gürsoy ve arkadaşları katılB. FELEK maktaıdırlar. Selmi ANDAK } * Olüm ve Teşekkür PEARL S. BUCK Reklâmcıhk 1253/3706 SATILIK EV Lâîelı Harıkzedeler sokak No. 12. boş olarak teslim, tavassut kabtıl edılmez. Telefon: 55 35 13 Reklâmcılık 1247/3699) F O ı R vU ı Mı ^ \ j v 1 FİKİR MEVOAHIOIR Yenişekliyl< ANA ELHAMRA İSTANBUL TİYATROSU le AZİZ TAHSİN BERKAND vefat etmiştir. Cenazesi 27 Mart 1962 salı günü oğle namazını mütaakıp Hacı Bayram Camıinden kaldınUıak Asrl mezarlıktski ebedî istirahatg'ıhma ıpvdi edilecektir. A b u t : 114 .".703 Çeviren : MEBRÜRE ALEVOK Nobel mükâfatını kazanan bu eserdeki Ana, sadece anaIığın bir heykelidir. Adını bıle söylemiyen bu Ana'yı, gerçek bir ana olarak görmeli, bu Ana'yı, anahğın bir timsali saymaıı. tam tercüme dordüncü basım 500 kuruş. (Bİsanda Ç|kıyor Cumhuriyet 2693 GİG İ B E Y VE PİÇ SON KURUSU HAFTA 44 22 36 Reklâmcıhk 1249/3698 REMZİ KİTABEVİ llâncıhk: 2788/3686 F.rfika Erlâçin'in sevgili csi. Prof. Şükrii Erlâçin. î? Bankası Kariıkcy Subesi Müdürü Feridun Erlâçin. Dr. Semiha Beriri Noyan. çifçi Sabrl Erlâçin. Fürü/an Şurdagün. t.ş Bankapı (Ankara) Iştiraklar Şefi Dündar Erlâçin. Kimva Yüksek Mühendisi Sermet Erlâcin"in sevgili babaları. Docent Dr. JBedri Xovan. Emekli Ysrbav Abdürrahim Surdagtln ile 4live. Nihâl. Şükran ve Barbarj Frlâçin'in kayınDedcrlrrı Cicek Diiek. Fuat. tprk. Spm!r=nii<=. Sshin Erlâçın ile Atc= ve Alev Noyan'ın büyükhabılan, Kurtuluş Savasını nıütaa kın Aydmda Beledivc ReKİiSı vapmıs olan eski Avdın millptvekili 20 Mart İ962 salı sri'.njjıun' ıik saatlcrinde vefat etmiş ve ce nazp.ii ayni günün öçle n.ımaeı nı mütaakıp Aydındaki aiie kalristanma defnedilmHtir. Hastalıçiîida kendisi ile fedakarar.'bir payretle ilşilenen dahiliv miitehassısı kardPsimiz D'>ktor NÎIÎAT CİHANOĞLU. Dahıhye Mütehassısı Dr. Ahmet Yi'dırnı ^'p Asabıye MütPhüssı.sı Dt Frvzi Uguroğluna. Dıvlet Ha;tanesi Baştabibi Dr. Kadri Ars= lansana. cenaze merasiminp kıtılari akraba, dost ve hemçplırıleriıt.ize Sayın Valimiz O»2'.ı Uluergüvene. Beledivp Ri'is ?TDviııi Kalit Taçoğluna niPra=im,' katı,an askerî biriik koınutan >. crlerijlc Garnizon Kumandam ile Jandarma Er Okulu Kumanrlanı Sayın Venbi Giirsole. fo]graf vi' telefonla taz'.vedp bulunan ve bizzat ziyarete gelerok. çelenk yolhyarak acımızı paylaş^n bütün doftlanmız ı ?r>nsuz teçekkürlerimızi arzederiz Erlâçiu. No\atı. Şurriagur ailplcri FUAT ŞAHİN ERLÂÇİN C.H.P. İl Başkanhğından: 30 nıartta Hılton salonlarmda yapılacak olan İl balosu. yı f ne aynı yerde yapılmak üzere 27 nisan 1962 taribine tâlik edil » miştir. i (Basın 4272/3708) TALİHLİ İKRAMİYE KAZANACAK 20 Afjiirlman Duircsi, 1' ııdct KX).(MX) linı re çeşttli pura ikramiyeleri... cem'an Milıjuu Kent Oyuncuları •*» BUYUK SEBASTiYANLÂR Son iki hafta MATİNEDE J'aul 1807/J69İ »•^.*.*.*.•< Bates 49/3690 Cumhuriyet 367?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog