Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

tKİ CUMHURÎYET 27 Mart 1962 Şehir Üçöncü Dönya harbi için ıııııııııııııııııııııumııım | Askerlik Bahisleri | GÜNCN KONULARI HEM Bizde ve onlarda «Sabık Cumhurreisine muhtelif Devlet Reisleri tarafından verilmiş olan hediyeter oonn fahai malı mıdır, yoksa hazineje mi aittirfer?» konnsn bizde az nn tartryridı, poMtftacılam zeteci lerimiz, bütün umumi efkâr bu dâva üzerinde az mı kafa yordu! Hattâ hatırımda yanlış kalmadı ise bediyeleri vermiş elan «evletlenien mcaeieam sondmasına bile kaBasıldı idi. , Ajanstar. şimdi böyie bir konuntm Amerikada da ortaya atiMığmı haber vwiywriar. Bayan KııiBedy'je, Hindistan ve Pakistanı ziyaretinde verilen bediyelerin sahsî malı aMetEUp edilmiyeceği snaB karşısında kalan Amerikaa hariciyesi »rotokol dairesi saaki «odım yaaat' mı?» veya «tekerlek yuvarHk mıdır?» gibilerden Hr aom sornbnnşçasiBa iki öç kelime ile kestirip atıyar: > «Beyaz Saray, Bayan K«anedy nm seyakatine yan resmi bir nıahryet verdiği içm ketıdisiae takdım etBIea he*yefcr, Uç bir zaman sahs malı sayılaautzlar.» Bizim Devlet ReisTiniznı yaptıfı s«yalraflerin resmî, yan resmî, çeyrek resmî hiçbir mahiyeti yok mu idi ki. aramızda bu işi dedikodusu haftalar siiren muazzam bir mesele yaptık? A sn bizhn Ameraayı tekrar tekrar keşfe kalkmamn v* M yine de beceremevisimiz yok mn? *** neler düşönülebilir? Yaıan: Amiral flfif Büyükttığnıl Üçüncü Dünya Harbimn nası. ve&ikalara dayanaraJc Japonlarm cereyan edeeeği aşağı yukarı bü atom bomb'ası atıldığı için değil v tün insanlann merakını çekmek fakat Imparatorun Amerikahlara l tedir. Dünya askerî yazarları bir tayıtsız şartsız teslim olması şar Luks transatlanhem de yaym mü^*^* Yazan: *^«* birlerirıe çok zıd olan kanaatle tı suh hükümlerinden çıkanldıjh tiklefr Istanbula uğ dürü hoslarına riyle bu merakı tatmin etmek şöyi» için teslim oldukların bilmekte radıkça, orada yagitmedi gazetesidursnın bilâkis karmjılamışlardır Sirkeci Halkalı arasındaki yol şanan saltanat hanin yayınları. «EvMüşterek kanaat sadece harbin Üfâncö harb cu kesafeti günden güne artmak yatının hikâyesi ladım, sakın,» deneticesi üzerinde toplnıyor: «Üçün Tek tarafb atom bambasına m tadır. tfim dillere dolan^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ dik, babası ve cü bir dünya harbi dünya ve insan lik olmak büyük bir avantajdı Devlet Demır Yollarınç.a bır sü makta... Oysa ki, madalyanın bir lık medeiyetini yıkmak bakımından AmerikalılanD ve Ingilizlerir, îkin re önce Fransaya ısmarlanan 1 de ters tarafı vardır. Leonardo Da defa aydınlanıyordu: Hiç bir fal ben, sakmmadı. «Vatan, hürriyet so yapmadan dünyanın en güzel diyolrdu, harcandı. Beni fazla kogalip devletlere bile yar olamıya. ci Dünya Harbinden sonra hemen dizi elektrikli vagonlardan ilk Vinci veya Constitution veya ditaktır..». Fakat harbin ne kadar büyük askerî terhis yapabilme se parti 28 nisanda hizmete girecek gerleri isterse İle de France ye sesleriyle dinî tiürkülerini söylü nuştunnayın, çok dertliyim, hangi yorlar, ve «Allahım bizi koru, bu birini söyleyim?...» zaman süreceği ve ne şekillerde bcpleri arasıda bu da vardı. Rus tir. rin« geçen şu meşhur France ol denizi sağ salim geçelim» diye küt 16 yaşlarında çiçek gibi bir AIcereyan edeeeği yine zihinleri kur lann adet üstüslüğüne karşı çok Yeni vagonlar gelince tdare sun sadece milyoner mi taşırlar? le halinde yalvarıyorlardı. calamağa devam etmektedir. man kırı akşamları çılgın gib büyük ve tesirli silâh üstünlüğü Floryadan sonraki istasyonlara daBine yakın kişiydik Leonardo Da dansediyor, gece yarılarına kadaf Bu konuda okuyucularımıza mevcut oldukça medenî dünya ha fazla tren tahsis edecektir. Bıl 0 muhteşem dekorlar içinde sadehitmet etmek maksadiyle, Napol elbette tecavüı korkusu yaşamı hassa son yıllarda turistik bir böl ce saadet, tokluk ve refah mı ba Vinci'nin turist klâsdiye anılan 3. twist yapıyor, başı dönüp yere mevkiinde. Alabildiğine geniş ye vıkılıncaya kadar. «Elbette dans yotı harblerinden başlıyarak, kısa yacaktı, Atomun, insan hak ve ge olan Küçükçekmeceye tren se Hnır? Ne gezsin!... Turist klâs nilen tıklım tıklım dolu üçüncü mek salonuna tüm yolculaırı bir edeceğim, içeceğim, eğlenecegim, bir inceleme yapmağı faydalı müla hürriyetlerini müdafaa eden bir ferleri arttınlacaktır. mevkide seyahat eden bilir: Bu arada sığdırmak mümkün olmadı diyor, «fırsat bu fırsat. Ben hayat 15a ettik. Napolyon harbleıirıden kütle elmd bulunması Batılı miJyüzen saravlar belki de sefa ge gından, günde 4 defa olmak üzere ta ne gördüm ve ne götreceğim? başlamamızın sebebi, bu harblerin letler kadar Doğu miletleri için mecburi ask»rlik hizmetini mey büyük bir talih edi. Lâkin kaışı Odalar ve Borsalar Kanun misinden çok cefa gemisidir, eza ikişer servis yapılıyordu. Yemek Yainız Ulbricht'in istihbarat rejilerde olsun, kahvaltılarda olsun minden ve duvar gerisinde kalan tasansınm tetldkine gemİEİdirler. çetirmek suretiyle hem as.taraf da atomu bulunca, insanhk Kormal sefcrlerden bahsediyo yok yoktu kuş sütünden gayn, fa Doğu Berlin'den değil, bir de beni kerlik sınıfında hem de iktisadi yeni boştan bir harb tehlikesi karbaşlandı bakımdan harb sevk ve idaresin finnda kaldıTicaret Bakanlığınca hazırlanan nım . yoks« s*f milyonerlere ay kat ne tezatlalr yaşatıyordu o ye tartak turtak eden ba üvey anade mühim yenüikler meydana geBugün atom yarışı bütün şidde. odalar ve borsalar kanunu tâdil nlmıs özel kruaıiyerlerden degil. mek salonu: Bir lüks ve ihtisam dan kaçtım. Şimdi New York'a gi tinnesidir. tiyle devom etmektedir. Kecli tasansı şehrimiz Ticaret Odasını Ve betı istikametinde seyahat ede dekoru içinde dünyanın en zengin diyorum, beni kundakta iken bıra ceksini/ . hani şu meşhur heykel çeşitli yiyeceği ve içeceği! Piri kıp, yabancı bir erkekle kaçan an atom menbalanm emniyet altında gelmiştir SchJieffen plânı ve neticesi tutup düşmanın aynı meıkezleıiDün öfleden evvel Ticaret Oda var ya New York limanında . tâ pak giyinmiş garsonlar ve bir şef nemin ve huyunu suyunu bilmedi Almanya, Avrupaya hâkim olkollannı dorkestra edasiyle nezaret eden ğim bir üvey baba yanına. Elbetmağı hedef alan bir politika takip ni yok etme arzusn yansın başlıca nnda vapılan müdfirler toplantı lihe küskün insanlara bik metr dotel. Fakat kimii sofra etmeğe başladığı zaman, harb mas sebep ve hedefidir. Hangı taraf sında kanun tasarısı üzerinde eö açan . iste o heykelin eteklefini başında oturanlar, çatallarını o te eğlene<reğim, dans edeceğim ve sarhoş olacagım. Her vakit bedava rafiarını en aza indirmek maksa. kendini bu hedefe ulaşmış görür rüşülmüş ve aksak taraflarının tes yıkayan dalgalara ulaşmak üzere nefis yemeklere batıranlar? Ki eğlence ve içki bulunmaz ki.» diyle, silahlı mücadeleyi en kısa se dünyanın buünkü durumunu bitine gidilmiştir. Toplantılar bir yolculuk yapacaksınız. Ve o hey. keli özlemeleri yüzünden geçmiş ranlık bır geçmişten gelip me^hul Ofrta yaşlı bir Müsevi kadın iki nihayetlendirecek bir değiştirecek bir harekete geçecek kaç gün devam edecektir. Diğer taraftan Sanayi Odası ve lerine sırt eeviren yözleree insan bir gelecege giden, bu zârif artis güzel kızıyla ve kücuk oğluyla se plân hazırlamak mecburiyetini tir Yalnıı takip edilecek yollar. da fark vardır. Rusya, hedefine Ticaret Borsasında da aynı t*rı arla haşır neşir olacaksmız. Işte tik modern konfor havası içinde yahat duymuştu. Rusya vç Fransa gibi ediyor. «Ben de aslen o vakit gözünüzü alamazsınız defrt ijjreti gibi duran zavallı kişiler. ifci büyük devlet arasmda bulu ulaşmış ise, dünyayı komünistle? çalıjmalar olmaktadır. Türküm.» diyor, «Izmir'de doğBenim en çok ilgimi çeken, dedum. önünüzdedir, r.sn Almanya evveli Fransayı tirmek üz»re hemen atom bombaHer üç teşekkülün görüşü önü ten ve kederdden Güzel Türkiye'yi nereden maglup etmek arrusiyle bir plân lannı kııllanacakbr. Yok mözdeki haftalarda Bakanlığ» «u arkanızdadır, sağınızdadır, solunuz mirperdenin kapladığı orta Aviru bıraktım da, Mısır'a gittim. Gerçi hazırladı Meşhur Schlieffen plâ ualşmı^ ıse, derhal, boyuııduruk nulacaktır. dadır: İstırap: Geceleri uyku ha pa ülkelerinden Amerikaya hicret Kahire'de hayatımız iyi idi, çahnı... Schlieffen bu plânda «şayet altında y«çıyan milletleri de hürYedikule trazhanesindeki yeni ram olur . size âniden yatağmız eden multecilerdi. Yetmiş yaşla şıyolrduk, kazanıyorduk. Fakat için şiddetli bu plân muvaffak olmatsa Alman riyete kavuşturmak da sıç>"arsınız: çünkü uykulannda r.nda gün görmüş hâlâ yakışıklı sonra isler birden bire değişti. Nâ fınn. Mavısta istihsale ys süratle sulh istemelidir» diyor. sjyasi taarruzlara başvuracaktır. haykınrlar ve gördükleri kâbus bir Avustu!ryah kadın bana hikâ sır bütün yabancıları işten çıkart Hmrb ne kadsr nman cflrer? başlıyacak du. Plânın maksadı. Fransa orduarla koridorlan çınlatırlat . ka yesini anlatıyor: Avusturya Ma tı, gayrı menkullere el koydurdu. Yedikule ve Karbaghdere gtz maranıza aksettircesine yâd elcanstac Imparatorluğu günlerinde Şimdi çocuklatımla surıun sürstle gerisini sararak Pa TarafUrdan bir tarasinın. buAmerika'ya anelerinde 32 milyon lifraya ba erde yabancı kişiler arasında ye Bükreş'te dogmuş, önce bir Polon hicret ediyorum, kızlarım çalışarij'e girmekti. Nitekim 1871 hargnnkü şekliyle, bir anda karşı iğ olan yatırımlarla yapılmakta ni bir hayat kurmaya giden mah yaiı ile, sonra bir Romanyalı ile cak, oğlanı okutacagız. Başta bel binde de Almanya Paris'e girmek. rnfır. atom merkezlerini yok edele Fransayı meğlup etmişti. Yainız cek hnle gelebileceği pek tasav lan 54 bin metre küp kapasiteli zun baJnslı turist klâs yolcuları... evlenmış. İlk kocası savaşta öl ki sıkıntı çekeriz, fakat hiç olmz iki harb arasmdaki fark Schlteffen vur edilemez. Bundan dolayı da har yeni fınnlar, gaz temizleyici teIçlerinden birço§u yoksulluktan müş, ikincisini az önce kaybet sa yannımızdan emin olarak güplanımn daha fazla hareket iste bin patlaması pek muhtemel bir ha isleri ve 30 bin metreküplük 2 kurtulmak için, Ameirika'da dıkiş miş, cfakat iyi ki, eceliyle öldü, ven içinde yaşarız. Para nedir, ge mesinde idi. raket olarak görülemeı. Ancak siya gazometrenin infaatına hızla de tutturmuş iş sahibi akrabalan ya yoksa alıp götüreceklerdi,» diyor. lir gidet iş yaşamak gücü olvam edilmektediT. nına göçen fakir kimselerdir. Me «Kim götürecekti?» diye soruyo sun...» Plân rr.uvaffak olamadı; iki ta stt ojmnlariyle gerilen harbipinin, îstanbul cihetinin havagazı ih elâ ben gördüm Leonardo Da rum. «Onlar,» diyor, «otoritelejr, raf orduları Marn'da karsı karsıyn her iki taraiın elınde olmıyarak Geçirdiği bir uçafc kazasında yü karşılayacak, günde 54 Vinci'nin Napoli'den itibaîren yüz siz ne zannediyorsunuz, çalısma, kopması mümkündür. fp ko. iyacını kaldılar Karşı taraf kuvvet muin meireküp havagazı istihsal e erce yoksul köylü tasidığını. Bun yan yaşlılara demirperde gerısin zü gözu dağılan varlıklı bir Ame vazenesini bofazları zorla açıp Rus punca da mücadele arslan silâhı rikan kadını bana aynı şeyi söyhafamdır. yaya yardım etmek istemekle sa5 olan otom ile bashyarakrır. Atıl decek olan Yedikule gazhanesin. arın çoğu, çoluk çocuklu kalaba de her lokma ekmek deki yeni fırının mayıs ortaların ık ailelerdi: Çaşkın gözlerle sürü Hele kimsesiz biri iseniz, sizi an fiyor. «Para nedir, hiç! Her seyi kadar atom lamak istedi. Bu plân da muvaf cıgı atılacak, almaya kud^etim var, ne işe yafak rlamadı: üstelik harbin dört bir taraf yıkılacaksa çabuk da işletmeye açılmasına çslışılmak halinde koridorlarda dolaşıyor yan soran yoksa, kolayca icabıadır. Sipariçi yapılmış olan 19 bin veya salonlakın koltakları üzerin nıza bakılır. Ortadan birden bire rar ki, yaşam, gücümü kaybetsene uzamasma sebep oldu. Insan yıkılacaktırFakat iki atrafm tim. Kimse yüzüme bakmak istelık bu uzun müddet zarfında sefı atcm kudretleri arasında bir mumetre boru mayıs ayında müteahuyukluyor te seyahat bir an yok olursunuz, komşularınız belki miyor, herkes benden kaçıyor, siz let ve aeının en büyüğünü çekti. vazenenin mevcut olduğu jıeyda. hit fitma tarafından idareye teslim önce bitsin diye bakıyorlardı. Ne de bıir iki gün merak eder, sonra dahi benimle kerhen konuşuyorsu Eaba veya evlâdını ölü vermemiş na çıkarsa insanlar işte o zama ı dilecek. borular teslim almdıktan muhteşem dekorun güzelliğini gündelik işlerine dalarlar ve unu nuz, hakhsınız, bu sakü, insanhk ba^lantılanmn görecek halleri, ne de o modern turlar. Allah yaşlıları kimsesiz bı felâket uçurumuna gireceklerdir sonr» abonelerin aile kalmsdı. tan çıkmış yüze kim bakar. Nasıl Bunu söyiemekle atomun daha RZ npılmasına başlanacaktır. Hitler'in yıldınm harbi konfor içinde rahat etmek istekle rakmasın demir perdenin indiği geceleri ağlıyorum, bilseniz. Paİkinci Dünya Harbinde Hitler tahribata yol açaca»ını ifade et Kadıköyde hn vıl sn sikmtısı 1 vardı. Vapur içinde dolaştıkla ülkelerde. Bizim gibiletine fuzulî » a var, pulum var, üçüncü mev •m crdusuna pkılları durduracak mik mek istemiyorum. Fakal atomun cekilmiyecek nnda, tanki Sırat köprüsünü pe gibi bakıyorlar. Yoksa ben bu yaş kii tercih ediyorum, çünkü burayıkıcı tesirinden hayatmı kurta. an sonra bir ömür geçirdiğim top nın insanlan birinci ve ikinci mev tarda tank v> tayyaıtenin ilâve olSon günlerde yağan yağmurlar, er gibi bir halleti vardı. Ne otur ması Schlieffen plânının mahiye rabil'n insanlar, çok uzun seneler Elmalı bendini tamamiyle doldu'r. masını biHyorlardı, ne kalkmasını raklatı neye bırakayım da gurbet kilerdeki yolcular kadar katı yü acı mücadelerle karsı karfiya katini b'iyüüü; harbin ismi de «Yıldug\ından Kadıköy Üçesinde bu e nereden bilsinlerdi: kendilarini eilere göçeyim? Amerika'da ağa rekli olmaz. Sonra hetkesin derdi dınm Harbi» oldu. Yanı harbi yıl. lacaklardır. ene su sıkmtısı cekilmiyeceği doyuramıyan kısır toplrakh fakir beyim var, beni çağırıyor, aküh kadar çok ki, benim sekaletimHarb aaal olacak? dırım süratiyle bitirecek bir harbati olarak anlaşılmıştır. köylerden gelen bu zavallılar. O çıktı, vaktinde göçtü, ben de iste e kim ilgilenir?» Feşinci kol faaliyeti bu harbin medim degil. 15 yıl önce kocamAtom yıktığı kadar yıkacak; yak Dün bu mcvzuda görüştüjümüz cansız yüzleri günde yainız bir «Dert çok, hem dert yok», Fu. jıetiırıye ulaşmasını kolayalastıra tığı kadar yakacaktır. Fıkat atom Sular îdaresi Müdürü, bu sene tah la beraber Bükıreş'te otoritelere tulî'nin dediği gibi. yüzen saraycaktı. Çünki Almanlann taarruz mücadelesiyle nihayet bulatnamış itli su verilmiyeceğini ve Elmalı başvurduk, bize çıkış izini verin, arın muhteşem dekoru içinde. "eiHkleri topraklarda, Birinci Dün oian harb tank ve Hyyarelerin endinde 11 milyon metreküp gu Amerikaya hicret edeceğiz dedik. ya Harbi sonunda baska millet tesirinde çok uzun müddet dünva. 'Uİunduğunu, Tam 15 yıl bekledik, ve her geKadıköy semti emrin» gecmiş milyonlarca Alman yı yıktıfı gibi ordulan da iki düş yda 1 milyon metreküp su saff en günle beraber endişemiz de GÜLER SERTER vardı. man arasında bırakacaktır. Kam ttiğine göre 11 aylık su rezervesi arttı: Kocamı alıp götürürler di. fle MAtDE KASDA9 / V S e. Neyse ki adamcağız eceliyle öl Şehirler tahrip edildi; yollar k? da görüner. bir düsman ordu?u d"Şunu ifadp etmiştir. ile W FRDOĞAN KARAALİLIK dü, ve ben tekrar uğraştım. Bana sildi; fabrikalar yıkıldı; fakaf harb vtrdır; fakat içteki görünn>«z reRafmeri ihracatı artıyor Avukat *J^ yıldınm süratiyle değil yaya bir jim düsm&nlan daha feliketli tah. her şeyini b*aiap gidersin» dediNifanlandılar SEIJM KATA KAŞDAŞ Jjf Izmit Petrol Ta.tfiyehanesinde iıısan yürüyüşü ile bile neticeye riplerde bulunabileceklerdir. Bur. şlenen petrol, mazut ve benzin, er. Büyük evimiz varoı, onu daha M.3.9t2 Ankara Oğfullaımın do^umunu %4# doğru şitmiyordu. Insanlık yeni mce bıraktırmışlardı. Fakat insa n dolayı ordular, düsman ordu jivasada rağbet görmektedir. akrab* v e d o s t l a n n a *Pk baştan istırap uçurumrarına dal suna karşı sevk edecekleri kuvvet mn bir eşyası olur, nihayet bir müjdelerler. '\İ^ Rafineri harice de sevkiyata baş cııştı. X Mart 5962 ( ^ lerden mühim bir kısmını cepheden amıştır. Ingiltere vu Yunanistana doktofr karısıydım, bir çop bile al Cihangir Klinigi JgÇ Almarlar harbi kısa zamanda ayırarak iç emniyeti sağlamaga madım, 70 yıllık anılar hepsi gean sonra diğer memleketlere de bitirmenin caresini kütle halinde in tahsis etmek zorcmda kalacaklar atışlar yapılmaktadır. ride kaldı. Bu üstümu başınru Vi sinları rilüm» sevkedecek silâhlar dır. yana'daki akrabalarım yaptı. VaRafinerinin kapasite>=i sene soCumhuriyet 370S icat etmekte buldular. Harb içinpur biletimi Amerika'daki erkek Eu iç mücadelenin Batı mem. luna kadar bir milyon tona çıkade hulunan VI ve V2 roketleri leketlerinde daha istıraph ola ak, benzin ve mazuttan maada kardeşim yolladı. Hiç Ingilizcem £ondr*'da eski uçak bombalarının bilecegi şimdiden tasarlanabilir. yoktur, Almancadan başka Rumen bir «enede y?ptığından çok büvük Cünki Doğu bloku, iç «mniyeM makine yaSı da istihsil edecektir. e bilijim, gece kurslarına gidece tahribat yaptı. Yainız VI silâh» tehdit eden ğim Ingilizce ögrenmek için, hiç hürriyet taraftarlaMART 27 ŞEVVAL 20 Nüshası 25 Kuruş ları 5«45 sivil öldürmüş, 40.371 ırı. nnt kütle halinde öJume m^hkum bir vakit sığıntı olmak istemem. ™ yaralatnış ve Î5.000 ev yıkrnıs t'dip kurşuna dizmekle gayri inBasan ve Yayan Gündüzleri Almanca ders vermek tı. Kakat lngilizler de mukahil SEnî; T« fakat süratli tedbirler Cumhuriyet Matbaacılık ve istiyorum. özel bir tahsilim yok, müdafaa silâhını çabuk bulduklan alabilerektir. Buna mukabil msan ev kadını olarak yetiştim, evime Gazetecilik Türk Anonim SirtwH icin V silâhlan harbi sona erdire ıak ve hürriyetine çadık kalan çok iyi bakardım, çok iyi yaşalr Cagaloihl Halkcvi S n b k No. SS41 Sahlbi cok ve\a kısaltacak bir tesir hasıl Betılılar aynı sekilde hareket »â». dık biz eskiden, aynı küçük bir V. ] 5.51 İZ.19 13.50 18.28j80.0O: 4.08 NÂZtME NADİ etmedi. n;:yeceklerdir. Paris gibiydi Bükreş, zengin, fikir Yazı islerînt ftilen tdare eden E. 111.24' 552i P.?3 12.001 1.32 «.41 Amerikalılar atom bombasmı, Diğer taraftan Doğu bloku küve kültür hayatiyle, demirparde Mesul Mödflr Almarıların harb dısı olmasından vetleri. bir memlekete bir ay jribi inmeden...» VECDİ KIZILDEMİR scnra ic:tt etmişlerdi. Yanlış Mr »ıss hir müddet için girmiş olsn m ve milletleri teşkil eden fertdüşünce ve kanaatin tesiriyle ilk l~r dahi. komünist reiimine aleyh erin daha büyük bir anlayış içiııAnlatıyor, anlatıyotdu. «Allah* bümbaları Japon şehirlerinp attı dar kii*leyi hemen oracıkta blılü. le harbe hazırlanması şarttır Götan ki, çocuğum yok, gözüm arkaGazetemize gSnderllen yazılar kol^r. Hirosimanın 360.000 nüfusundan rebileceklırdir. Ikinci Dünya Hir üşve düşürıüşte bir olmuş milletda kalmıyacak. Bir üvey oğlum nulsnn, konulmaem iade edflmez. 60.000 tınesi: Nagaşaki'nin de 2fi0 binin marın ormanları ve Bulga erin. vakit ve ömrünü iç politika vaı ikinci kocamdan. yıllardır iânlardan mesultyet kabul olunmaz. * örmedim...» bin nüfusundan 39.000 tanesi bu ristan vahşetleri hârırrardan silin âvalariyle geçiren milleHere naATDIN Abone ve Uân işlert Için. zarfın bombalarla yok edilmiştı. Bu iki mi>î deÇildir. aran, harbi kazanmak ve hürri« o da mı hürriyeti seçti?» di Ostüne tAbone» veya «ÎJân Servisiı TCKSTİI. FABRİKAS» fcombariin J&ponlan sulh istem°»ej Bundan dolayı üçüncü bir dün. eti muhafaza etmek şansı daha e sofruyorum, Kadın birden bire kaydınm konmam lâzundır. mccbur ettiği idia edildi. Bugün y» harbi muvacçhesinde, miletle ok buyüktür. Reklâmcılık 1223/3696 boşanıyor, iki gözü iki çeşme ağ* lıyor, *bir madende çalıştırıyorBU GATETK BASIN AHLAK ^^IfllltiflIIIllifililIflllIiriIIIIIIIIIIflilMIiniIITIIfllIllillIinillIIIIIIITlIlirillllllIII IlllftllllflIllllIllIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllillllMIIIIIIIIIIIIIIItlIIIIIItr/^ lar,» diyor, «çok ağır şartlaîr altın YASASINA UYMAYI TAAHHÜT senden aekiop atamsyınea, içi = da. O da sizin gibi gazeteci idi, = CUMHLKIYETin Tefrikasu «3 me bir korka dmşnıastü seni = kaybedeeeğiz diye.» H David likırdıyı fazla azat E mamaya çalısarak: «Ben bili ^ rim zaien, »enin daima içine de ^ far» dedi. Ş «Ne yaaık ki âyle. Neyse, = faeysi geçti artık. Şimdi yapıla = eak iflere bakalım. Gerçek bir Ş arkadaş, »enin <!ediiin gibi her = feyi eldafa gibi karşıJıyan bir 5 arkada* bnişte kendini gSster E «Ha, aklıma z/elmısken söy thy'yle Willienin aileei. Ka. ya başlamıstı. David'i tebrik emeli. ^ lireyim: Takdirlerinizi caha thy'yi yeni göröycrdanı; onuıı diy»rlar, elini sıkıyerlardı. KaÇok elle totnlur bir biçimde be «Bn kadar kısa bir zamanda E için, kendisbıi tanımık sevinei dmlar da Kathy'nin Szerine 8lirtmek isterseniz, bcna yeri bir yerden bir yere taşınman E daha bâymk •!*«. şöştüler. ne eetinneniz için, taşlıfa bir ç«k çöç olacak. Yardıma ihti E Willie'yi daha enceden tanıArchie: «Biraz daha şampantepsi konolmnştarj» yacın vardır. Istersen ben sa E Tordom. Çok iyi arkadas •lm«s ya!» diye haykırdı. «Gelinle Sonra, hemen. çabuk çabuk na yardım edebilirim. Yavraea = tnk. O »amanlar kSrâk bir de güveyin şerefine içelim!» konnşır.aya başladı: funnn bana dedigine göre, da ~ likanlıydı, ben de, aklı bavaŞampanya çcldi, şerefe içti «Şimdi, mnsaade ederseniz, yıeıfıyla yann gidiyorauş. O E larda ama, calıskan bir geneler. Etlenti yeniden baslıyor arkadaşımın bütün bn anlattıkHfflM sana yardıma baraya gel E tim. Willie'yle m ı n « n n ko gibiydi. larına. ben de bir sey ekliyemek isterim ama, sen hava ala ^ nuştuk, • bana hep, din yolnnîşin en rü«el larafı. Frida'nın cefim^> Dnrdn. Dnygnlannın nında olursun.. dejil mi?... Pe E da çalışmak istedifini bir ço dnrumn, bir oldnhitti karşısmaltınds bun>lmıs gibiydi. «Dnki, öbfirgün geleyim mi?» euk eoşknnlafuyla anlatır duda kalmış gibi, sükunetle karmm şu Ben bir karar verDavid. «Beni dfisanda*ine = rarda, ben «asardım.» sılamıs •Imasıydı. David bir dim Bu kararım sizi saşırtam^mniın aldam» dedi. David banda darda. O kadar tatsızhk çıkarsa. kadm küçük eak belki. . Ama, dinleyince ba önce bir doraladı. Sonra dü ~ derin doygatsr ieinde «arsılıdüşmesini, üzçünlüğünü keyif na hak vereceksinis saaıyoşündü Ui. bu ek'ifi cekâlfi ka E kaçırıcı bir biçimde ortaya vuyarda ki *or konnrabiliyerda. rnm ..» bal edebilirdi. Yapılacak bir E rursa diye korkmuştu. öyle ol«Dostlanm, bir mhun naDinleyenlerin arasında bir kı alay haaırlık vardı, bnnlann i ^ sıl yeniden dofdafanv a n n a madı. Frida Düyük bir olgunpırdanma oldu. çinden nasıl çıkabileceğini ia = lnk gösterdi. Gülümsiverek teb n n anlatıp eanmm nkanak is «Birdcnbire verilmiş bir ha şimdiden düşünmeye ba«Ia = temem. Yalnn şantı söyliye rik etti. Bu gülümseyiste hafif karar sanacaksınız bunu belki mıştı. Frida ise çok becerikli E ama, değil. Ben burada mesut yim: •vvülie'yle birlikte ben de bir üzgiinlük vardı belki ama, David'e içten bir gütümseyi* bir kadındı. gideceğim, onlarm arasında bir bir hayat sürmekle beraber, da «Beklerim» dedi. «Tesekkâr = ima hissediyordnm: tçimde, da d«ktor «Urak çabfaeagim. Ka gibi çeldi. Frida Kathy'yi dc yanafından öptü. ederim.» thy de...> ha canlı, daha yararlı bir hayaFrida gülünuedi, kaptdan sıy E ta doğru bir istek, bir çırpıKathy, perdeyi aydınlatmak Yarım saat sonra ra, Ritmeye rılıp çıktı. nış vardı. öyle bir hayat ki, için, kullanılan lâmbanıa yabaslaymca, David, taşlıkta mitıp bilgimi kendime kaıanç iDavid de hemen salona, Wfl E nmda ayakta dnruyerda. David safirleri ufurlarken, Frida biçin detil. ba«kalarına iyilik ionan yanına gitti, koluna •mnraz durup onunla son bir defa lie'yle Kathy'nin yanına kaftn. E çin kullanabüeyim. znna attı: Geçerken Uşiıktfki tepsiyi de daha görüşmek istedi. «... Benim sevgili Kathy'«Bakın bu isteğim ne bulun «Senin saadetin beni de se aldı. Pek keyifli bir tavırla, «E, = ciğim de orada bizimle beraber maz bir şeküde gerçekleşiyor. nasıt, iyi oldn değil mi?» diye = vindiriyor, sevçili dosfum» deolacak. benim karım elarak.» Geçen ayuı ba$larındaydı, birdi. «Çok tatlı nir ki7. Al'ah mesordu. E (Jenbire, memleketimî göreceîşte şimdi trerçekten bir şaşsut etsin Yeni sinde de baKathy pek neşeli, pek mesut = tim geldi. kalktım rittim. Orakıalık «Idn. önce bir sessizlik, şarılar dilerim.> görünüyordu. da, gençliğimde tanıdıfım, sev • sonra bir telâş. Herkes ayafa «Eksik olma, Frida. «O kadar «lar!» dedi. = difim bir aite^f huldura . Ka fırlamıs, lıep Mrden korrnyma «Daha ben Baden'deyken, • %rkası var) = *^Vk I l l I I I I I l I i r i I I I I I I I f l l l I I I I I I I I I I I I I I I i r i l I I I I I l I l l I I I I l l l I I I I l l I I I I I I I l l l I I I l I l l l l I I I I I l l l l l l l l l f l l l l l l l f I I l l I l l l I I I l l l I I I I I I I M I I I I I l I i m i l l l l l l I I M l I I I M I I I I I l l l l t l l l I l l V ^ * P Elektrikli tren seferteri artırılacak Yüzen sarayların acıklı yüzü: turist mevkiinin dertli yolcuları r Leylâ Çambel 1 Çok kanştırmaaaa! Kayseri muhabirbniz şn haberi verdi: «Evvelki yıl yapılan istimlâkler esnasmda, şehrimiz Cumhuriyet meydanı dvarmda açığa çıkanlan bir Rotoa mezarı, o zamandanberi vatandaşlar tarafından ziyaret edile edile türbe haline gelmiştir. Belediye ve Müzeler Müdürlüğünün, buramn türbe olmadığı Romahlara ait mezar olduğu yolundaki ikazlarına rağmen, ziyaretçilerm aralmayıp bilâkis çoğaiması, hattâ bunlar arasmda aydmlarm da görülmesi hayretle karşılanmaktadır.» İnsan bu satırlan okuyunca memleket sathında boyle kimbilir kaç türbe var diye düsünceye dalryor. Bizce bu isleri pek kurcalamasak ryi edera. «Acaba ^aktiyte ae idiler?» saalini ölülerden vazgeçtik, diriler hakkında sorsak dahi, birçokları k j p c k sörarizfi Betfeefar alacafoiBi mahakkak değil nridir? *** Aman örtün, kimsc görmesin! «Kadeş» vaynra rezaletHHİeB soora bir (rnesnl arama) faaüyetidir gidiyor. Herkes kabebati birbirine yüklemekle meşgnl. Kaptanı sorumln göreıüer var, ytolealarm höviyetleri öaerinde şüphe ve tereddüt göstereoler var. Bizce bundan daha ters, daha yanlış bir davranıs olamaz. Kendi kendimiri aldatmıyalnn, yaranm iisrünü kapatmakla hiçbir şey kannmayız, hatti dksiae zararano, daha büyük olur, Cevat Fehmi BAŞKUT diyoraz. V EFA T Bankamız İstihbarat Şeflerinden ATA SAYAR 25 Mart 1962 Pazar gürrâ v«fat etmiştir. Cenazesi 27 Mart 1962 Salı günü ikindi namazını müteakıp Şişli camiinden kaldmlarak Zincirlikuyoıdaki ebe<fi istirahatgihma tevdi edUecektir. Ailesine ve arkadaslarımıza başsağlığı dileriz. YAPI T»Î KREDİ BANKASI A Ş. Reklâmcılık 1252/3705 NALINLAR Yainız dört hafta SUAREDE Bateş 48/9691 Kent Oyuncuları CUMHURÎYET SENATUR Sen temsiller MUAMMER KAKACA AZAK T İ Y A T R O S U Cmnknriyct 3674 PTTGenel Meslekî bir kursu mütafikıp RadyoLink tesislerinde çahştırılmak üzere imtihanla Teknisyen alınacaktır. İsteklilerin Sanat Enstitüsü Radyo Elektrik. Motor Bölümü ve Lise Fen Kohı mezunu olmaları. askerliğini yapnııs ve 30 yajmı geçmemiş bulunmalart, Memurin Kanunundaki şartlan haiz ohnaları ve açılacak smavda başarı Röstermeleri şarttır. İmtihan 1« nisan 1962 Eünü saat 14.00 de PTT Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin 16 nisan 1962 Künü saat 12.00 ye kadar PTT Genel Müdürlüğü Eğitim Grup Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilân ohnrur(Basın 4154 A. 2290 3GS8 ZİRAAT BANKASINDA * TOPLAYINIZ (Basın 3199/3695)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog