Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Sizdea uzaklığmuz postaneniz kadardıri Hoşlandığımz yabancı dergilere ABONE OLUNUZ! Hem ucuz abone fiyatlanndan faydalanır hem de dergilerinizi muntazaman elde edersiniz. TAKHAN KİTABEVİ KIZILAT ANKARA İlâncılık 2173/3691 umhuriyet KTTRUCUSÜ! TUNÜS NADİ PEftRL Dunyaı efi büj edebî ğanı N< kazananl Çin'e dc güzel eser GVVEN VAVINEVİ 38. yıl Sayı 13.522 Telgraf v* nektup adreal: Cumhuriyet tstanbuJ Poata Kutusu: tstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 87 22 42 *8 22 42 99 Sah 27 Mart 1962 Sabotajlar devam ederse Tiirk Birliği nıüdahale edecek Lefkoşe ve Atina'da Türk, Yunan ve İngiliz hükümet temsilcileri, alınacak tedbirler için toplantılar yamyorlar Patrikhaneye kabnl edilmiyen gençlik temsilcileri kapıya çiçek bırakırlarken Kıbrıs Içişleri Bokanı bomba olayını Turklere yüklemeye çalışıyor Ankaradaki Kıbrıslı gençler sessiz bir yürfiyfiş yaptılar Yehbi Koç, 4 partinin Şehrinıizdeki 9 gençlik teşekkülünün temsilcilerinden mütesekkil bir heyet Patrikhane kapısma çiçek buketi bıraktı. Ankara 26, (Cumhuriyet Teleks) Kıbns'taki müessif olay uzerıne Ankara Ünivefrsitesinin çeşıtli Fakültelerinde okuyan dört yüz kadar Kıbrıslı genç, bugün bir sessiz yürüyüş yaparak olayı pirotesto etmişlerdir. Saat 16.30 da Kızılay'da Güven Anıtı önünde toplanan ve önlerinde bayrak, Atatürkün resmi ile velenk olduğu halde buradan hare Arkası Sa. 5. Sü. 5 te . • Lefkoşe, 26 (Özel muhabirimizden) Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Yorgacis, bugün verdiği bir beyanatla Bayraktar ve Ömeye camiine konan bombalar olayını Türk cemaatine yüklemiş ve bu hususta ipucu bulunduğunu ileri sürerek Türkleri itham elmiştir. Içişleri Bakanının bu beyanatına cevap veren Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş ise şunları söylemiştir: «İçişleri Bakanının Bayraktar ve Ömeriye camileri hâdisesi ile iigili beyanatında Türkleri suçlu göstermek gayreti develeri bile güldürecek kadar saçmadır. En mukaddes bir makbere bomba koyabilecek tek bir Türkün dahi bulunabileceğine inanacak aklı selim sahibi kimse yoktur. Tahkikat henüz bitmeden Yorgacis'in bu şekilde ithamda bulunması gayet mânidar ve üzerinde durulmağa değer. Vak'anın du yulmasından henüz üç saat geçmeden Yunan sefaretinin kabul merasiminde bazı resmî şahsiyetlerin aynı şekilde Yorgacis'e utinaden Türkleri itham etmek yoluna gitmeleri bu ithamın ne kadar mesnetsiz olduğunu ispata kâfidirYorgacis delillerden bahsediyor. Bu delillerin ne olduğunu açıklamak Yorgacis'in vazifesidir. Kendisini vazifeye dâvet ediyorum.» Öte yandan Müftü Dânâ Efendi de her iki camii ziyaret ederek hasarı mahallinde tetkik etmiştir. Müftü Dâna Efendi, verdiği bir demecte, iki cemaat arasında ivi münasebet kurulmasına çalışıldığı bir sırada böyle bir hâdisenin Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Fransa, Moskova uyukelçısını dün geri çağırdı Gizii ordu şefierinden Jouhaud dün yakalamp asî General tevhif edildi Cezayir 26 (AA., AP, Kadyolar) Cezayirde tedhiş hareketlerine devam eden faşist Gizli Ordu Teşkilâtmın Genelral Salandan sonraki iki numaralı idarecisi âsi General Edmond Jouhaud, dün tevkif edilmiştir. Bir Fransız hükümet sözcüsü, Jouhaud'nun dün Oran'da Gizli Ofrdu Teşkilâtiyle Fransız Kuvvet leri arasında cereyan eden şiddetli çarpışma sonucunda yakalandığını acıklamtştır. Jouhaud, Fransız birlikleri tarafından esii edilir ediltnez derhâl askeri bir uçakla Paris'e nakledilmiş ve Sante hapis haııesine sevkedilmiştir. Fransız hükümet sözcüsüne göte, âsi General Jouhaud'un yaka Arkası Sa. 5, Sü. 3 te «GÜR» DENİZALTIM1Z CEBELÜTTARIK'TA Cebelüttank Boğazında Ingılı/ Rothesay muhrib! ile çarpışan «Gür» denizaltımız, çarpışma sonucunda evvelce bildirdiğımiz gibi ehemmiyetsiz değil, büyük ölçüde hasara uğramıştır. Resimde «Gür» Gibraltar limanında görülüyor. elele vermesini istiyor «Ekonomi ve Ticaret Dünyamız» adlı seri rady» konuşmalannın ilkinde Koç, «delik büyük, yama küçük» dedi 100 bin dönüm ekili arazi kum altında kaldı Balya Devlet Üretme çiftliği le 30 kadar köyde, kum tabakası altında kalaıı ınahsulün tamamen hasara uğradığı belirtiliyor Kırşehir, 26 (Telefonla) llimizin 30 a yakın köyü üzerinden dün saatte 50 Km. hızla geçen ve 12 saat devam eden kum ıırtınası, ;on yılların en büyük erozyonuna sebebiyet vermiç, 100 binlerce dönümlük ekili araziyi 40 Cm. lik bir kum tabakası altında bırak Arkası Sa. 5, Sü. l d e ^ımıııııııııı Feyzioğlu Mecliste izahat verdi IIIIIIIIIIIIIIU = Ankara, 26 (Cumhurıvet ~ = Teleks) 20 günlük tâıilden E = sonra B.M.M. bugün çalışma E larına başladı. 2 E Oturumun açılmasını taki E E ben gündem dışı söz alan Ke E ^ rnaJ Bağcıoğlu, Kıbrısta cere E =: yan eden bomba olayı ile il E z: gili bir konuşma yaptı ve hâ E E disenin dünya efkârı önünde E = tel'in edümesini istedi. Kemal S = Bağcıoğlu, ibadethanelere y a E 3 pılan menfur tecavüzü vahşi E .E ve çirkin bir tecavüz olarak S E vasıflandırdı ve bu hareketin 5 E Arkası Sa. 5, Sü. 3 te E TlllMIIIIIIIIII fllfllIIIIIIflH Tılelıt.. CUMHUHİYET lAnkan, • tstanbul) Kıbrıslı gençler dün Ankara'da yaplıkları sessiz yürüyüşte îstanbul Ticaret ve Sanayi Oda delik büyük, eldeki yama küçuksı ve Borsasının teşebbüsü ile ter tür. tip edilen cEkonomi ve ticaret Mecliste bulunan dört partinin dünyamız» adlı seri radyo konuş aralarında bir anlaşma aktederek malarından ilki, dün saat 21.15 de Arkası Sa. 5, Sü. 4 te tanınmış iş adamlarımızdan Veh bi Koç tarafından vapılraıçtır. Bir memleketin kalkıııması için o memleketin bütün fertlerinin üzerine aldıkları vazifeleri bihakkın yapmaları gerekti^ini belirterek konuşmasına paşlıyan Vehbi Koç, milletçe particilıği, dedikodu ları bir tarafa bırakmamız icabettiğini, 1946 yılından bu yana lüzumsuz parti mücadeleleri yüzünden milletçe büyük ^ayıpları uğradığımızı «îöylemiş ve şöyle devam etmiştir: € Türkiyenin ihtiyaçları (,ok geniç, imkânları azdır. Hulâsa General Jouhaud Çanakkalede bir Yunan şilepi ile Norveç tankeri çarpıştı I Çanakkale, 26, (Telefonla) Bir müddet önce 81 denizaltı elrimizin şehit olduğu Nâra Burnu önünde, dün gece yarısı bir denirkazası daha olmuştur. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Tersine dünya Dünkü sabah gazctelerinden birinin verdiği habere göre Siirt tacirlerinden üçü Midyat ılçesinden Nusavbine giderlerken dokaz jandarraa tarafından yolları kesilerek soyulmuşlardjr. Jandarmalar tacirlerin 25.000 lirasmı aldıktan sonra ortadan kaybolmuşlardır. Acaba doğru tnu? Dofrn bile olsa eksik bir haber... Bizce şöyle bitmeli idi. Bir eskıya «nüfrezesi jandarmaları takibe çıkmıştır. Faillerin her an yakalanmaları bek lenmektedir. Yunan gemisinin burnu koptu, Norveç tankeri su aldfğmdan yardım istendı, kazada insanca zayiat yok AmerPca üjmçlurucu Maddeler Komısyonu Başkanının hâlıraları: 10 Luciano siyasî sebeplerle nasıl serbest bırakıldı ? Lucky Luciano, zamanla, o k a . şernnden kurtulmuştu. Lucıano'dar geniş bir fuhuş şebekesi kur nun bir gün olup, cezasını doldur muştu ki, bundan elde ettiği k a . madan serbest bırakılacağı o za. zanç, uyuşturucu madde kaçakçı man kimsenin aklına gelmis'ordu. lığından kazandığını kat kat geçi Lnciano ile Costello yotrdu. Eldeki bir rapora göre, bir 1942 de Ametika Ikinci Dünya ara Amerika'nın çeşitli yerlerinde, Savaşına katıldı. O günlerden bir kazançlarından Luciano'ya pay ve gün, bizim komisyonun müşavirle ren fahişelerin sayısı 5.000 i geçi rinden George White'ı görmeye bi yordu. ri geldi. Bu, Little Augie diye ta 1935 te, Lucky Luciano «kadınları nınan August Del Gracio idi. (Auzotla fuhşa teşvik» suçundan mah gie'nin ele geçmesi üzerine, elroin kemeye verildi. Gangsterin bu a kaçakçısı Elyas Elyopulos'un nasıl Arkası Sa. 5, Sü. 7 de landa çoktan beri büyük bir faali. yet gösterdiği artık herkesin bildiği bir şeydi. Bununla berabelr, muhakemesi çok uzun sürdü. En sonunda, kesin deliller karşısında, Luciano'nun suçlan sâbit oldu, 30 yıl hapse mahkum edildi. Buna bütün millet sevinmişti. Bu azılı gangsterin mahkum edile bilmesi adalet için büyük bir zafer sayılıyotdu. Millet artık onun l'nnan bandıralı Gloria şilebinin bnrnondan aldığı yara ••* Millî Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanhğı teşkiiât tasarısı hazırlanıyor Subayların tâyinleri, malî sorumluluk ve hiyerarşi mcseleleri yeniden düzenleniyor Ankara 26 (Cumhuriyet Teleks) Genel KuSrmay Başkanhğı ile Millî Savunma Bakanhğını Anayasanın ışığı altında düzenliyecek olan yeni Teşkiiât Kanunu ta sarılarının hazırhklarına başlanmış tır. Bununla iigili olarak Genel Kurmay ve Millî Savunmada iigili hukuk uzmanlarının teşkil ettik leri bifr komisyon, tasarılar üzerinde çalışmaktadır. Ordumuzun kadro, tâyin, nakil ve iaşe gibi bütün idari ve sosyal hayatını âdil esaslara bağlamayı istihdaf eden teşkiiât tasarıları bilhassa kumandanlatın ve makam lann görev yetki ve sorumluluk sımrlannı çizmek bakımından ö . nem taşımakta ve tasarılar getire Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Tatili sona eren Meclisin gıriş merdivenleri dün sabah temizlenirken Silifkeliler de Kaymakamlarının tâyininin iptalini istiyorlar İlçe halla masraflan kendilerine ait olmak üzere bir plebisit yapılması için İçişleri Bakanlığına başvurdular (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksınız) Kıbrısta iki camide infılâkler oldu Kadeş vapurnnun süvarisi Savcıhkta Kadeş olaylarına Savcılık el koydu ŞAKA (.') Gazeteler Gemi süvarisi Hüseyin Yörüksoy düiı saat 16 da Savcıhğa çağırılarak ifadesi almdı (Tazısı 5 inci sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog