Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

İ. Hayri Tahnan TRANSİSTOR Mahiyeti, tatbikstı. arızalannıa giderilmea yolları. Ciltli 15 Liradır. • Fikri T. Kndcs MOTOR Çeşitli motorların çabgmalan, montajı, ayarları ve inzBİanmn gfelerilmesi. Fiata 10 Iiı«dır. rVKILAP ve AKA KİTABEVLERİ Koll. St. İstanbul T1Sn«İTVT 2172/3828 u m h u r i yet KUEUCUSÜî r U N U S NADİ Törk Ahnrnı K ö t ü r Merkeai 28 mart 1962, çarşamba günü, saat 18.15 Prof. Dr. Macit Gökberk «DEĞÎŞEN DÜNYA» Konfcrans Giıi« aerbMttir. Adres: Istiklâl Cad. 384/96, Müeyyet işhanjBcyoğlu Tünel Reldâmcuık: 1237/3643 38. yıl Sayı 13.521 v* mektap «dretl: Cumhartyrt tstenbal Po«t» Kufauıı: lftanbal Ko. 248 Telefonlar. 2 2 4 2 9 0 2 24 2 9 6 2 2 4 2 B 7 22 42t*8 2 2 4 2 8 9 Pazartesi 26 Mart 1962 Letkoşede 2 camive bir ianımasını, Fransa protesto etti türbeye bomba konuldu Rusların Cezayir Hükümetini Oran'da Gizli Ordunun yarattığı terör havası devam ediyor. Fransa'da genel seçimlere gidilmesi muhtemel (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksımz) Cezayirde Fransızlar arasmdaki çarpışmalor devam ediyor Kıbrısta tedhiş yeııideıı başladı Eayrahtar Türbesi tamamen, Ömeriye Camii htsmen, Bayrahtar Camii ise ağtr hasara uğradt İnönü, Bakanlarla bir toplantı yaptı, hükümet dün gece tebliğ yayınladı Lefkoje, 25 (a.a.1 Bugün Lefkoşe'de Ömeriye ve Bayraktar Camilerinde tahripçi unsurlar tarafın dan konuldugu anlaşılan bombalaı patlamıştır. Ömeriye Camıinde bomba mınarenin kaidesıne yerleştirilmiş, fakat duvarın kalınlığı yüzünden tah rip edilmek ıstenen minare fazla hasara uğramamıştır. Bayraktar Caraiinde ise, minarenin dörtte üçünün yeniden inçasını gerektirecek kadar hasar olmuştur. Bayraktar TÜrbesi de tahrip edilmiştir. Hâdise üzerine beyanatta bulunan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardım cıiı Dr. Farıl Kuçük ve Türk O maat Meclısı Başkanı Rauf Denktaş mukaddesata karşı gırişilen bu çirkin ve vahşi tecavüzü takbılı etmişler ve Türk cemaatinin soğukkanhlığını muhafaza etmesini ve hiçbir suretle misilleme hareketine girişilmemesini istemişlerdir. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Turizm için beş yılltk program hazırlanıyor Programda en gözde mev | I kü, İrrair'in Efes ilçesin) deki Meryem Ana mezan ( işgal ediyor L Ankara 2 (Cumhuriy«t , j 5 " Teleks) Memleketımirin dünj'a çapında malik olduğu turistik imkânlarının doğerlendirilmesi ve turizm sanayiinın kurularak ekonomik |) kalkınmamızda gerekli olan H büyük bir gelir kaynağınm f) yaratılması için hazırlanan bes yıllık turizm yatırım programı çalışmaları sona ermek üzeredir. Türkiyenin bütün ümitlerinin toplandığı & yıllık yatırım plânı içinde bu , lunsn turizm sektörü program itibariyle memleket» ea çok gelir sağhvacak işlptme Arkaıı Ss. S, Sü. 3 te ] Cezayir jehrinde hâdiselerin cereyan ettiği Babul Vud kesi nıini ablukaya alan vasıtalar ve bos sokaklar Tclcfotn (CUMHURİYET: A.P.) IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIMIIIIIIIIII Geri kalmış Kadirli halkı dün, Kaymakamın Ekonomileı naklini şiddetle protesto etti I1111(11111111111111111111111111111111111111 J l p J ürkiyenin az gelişmiş veya I geri kalmif ekonomilerden II birl oldu&nnu söyliyenlere hayli n k rastlanmaktadtr. Ben de, aynı leyi hazan yapmak Adana, 25 (Telefonla) Kadirlı tayım. Fakat ne vakit bn terimlehalkı bu sabah uyanıp çarşıya çıkri knllansam, ifade ettiklrri mâna tığı zaman, bütün duvarlarda çeda tatminkâr sayılarrm acak hir çitli «fışlerle karşıla;tı. Çok sevnokta balandnğvnu dfiıtinmckten dikleri yapıcı ve ülkücü Kaymakendimi alamam. kamları Mehmet Can'ın, Karsın A» geligmiş vey» jeri kalmış bir Tuzluca ilçesine nakledilmesi üzeBomba ile tahrip edilen Bayraktar camii ve türbesi rkonominin hnsnsiyeti nedir? Ta rine, günlerdir devam eden tepki bii kaynaklarımn heniiz lâyıkiyle bu afişlerde tfadesini bulmuştu. kıvmctlrndirilmemis olması mı? Afişlerde hedef, Içişleri Bakanı Peronculann zaferind en sonra Ordu Hükümet çatışması büyüyor. Hayır. tngiliz iktisatcısı Frederic Ahmet Topaloğlu ve onu bu tâyiBenbam'ın yazdığı gibi, tahii kay ne sevkeden kimselerin zihniyeti naklarl tam olarak işletilmiyen idi. Afişlerde çöyle deniliyordu: memleketler listesinde, adam başına ?ayet yüknek bir gelir ve pro «tstifa et Topaloğlu» «Topaloğlu hemşehrimiz değildüktivite He Kanada ba$ yeri alsin» maktadır. Gelir kifavetsizliŞi m Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Bn suale de, menfi <~van verilebilir. Çfinkü Japonyada. adam baSina gelir, Malaya'dan azdır. Frederic Benbam, az gelismis memleketlerin geiir miktarı, sanayileşme dnrnma, költür seviyesı ve saçlık sartlan hakımlarından VAZ GELDİ Suhunetin 20 dereceye yükselmesini fırsat bilen İstanbullular dün kendilerini kırmüşterek bir teşhi* ölcüsü nygnlalara, mesirelere, parklara atmıştır. Bilhassa tatil günü olduğu için bütün taşıtlar gecenin eeç saatine kanamıyacak derecedc birhirlerinden Buenos Aires, 25 (a.a.) GeneVrklı oldnklarını dü5ünmektedir. dar müşteri taşımıştır. Boğaz ve Ada vapurları istiap haddine riayet etmeden hareket ettirilmiştir. Bu siyasl Bu Ingiliz profesörü. Demir Perde arada sahilerde soyunarak, 1962 nin ilk deniz banyosunu alanlara da rastlamıştır. Bu arada Gülhane ral Aramburu Arjantinde buhranı halletmek için giriştiği tedıjındaki geri kalmış ekonomileParluna sabahtan akşam üzerine kadar girenlerin sayisı 38 bini bulmuştur. Resimde, İtalyadan gelen alçafc şebbüste «nuvaffak olmamıştır. Ari; nüfns voğnnlnğtına, ihracat basınç tesiri ile suhunetin 20 dereceye çıkmasını fırsat bilen çocuklar, parklarda oynarken görülmekte ramburu'nun, silâhlı kuvvetleri + • konjonktflrlerine ve devletin ladir. Tasmda birliğin muhafazası için, kip ettiği siyasete göre sınıflandır Nazilli ile Denizli arasmdaki Başkan Frondizi'ye istifa etmesini maya mütemayildir.Tanmmış ilim olay, makinistin soğukkanlıtavsiye ettiği fakat Frondizrnin adamımn devlet ve ekonomi ara lığı sayesinde ucuz atlatıldi bu teküfi kabul etmediği bildirilsmdaki münasebetleri dikkate amektedir. larak dnrnmlarmı tahlil etmekte tzmir 25 (Telefonla) NazılliGeneral Aramburnu'nun arabuPayda eördüjHi memleketlerden bi den bildirildiğine göre, dün snba. luculuk faaliyetine dair radyoda ri, Türkiyedir. ha karşı Nazilli'den Denızli'ye gıtyapacağı konujmayı iptal etmesi Ancak, diğer az jrelismi? ekono mekte olan yolcu treni, büvük bir de durumun kritik bir noktaya emilerle Türkiye arasında mühim facia ile neticelenebilecek kazadan riştiğine işaret sayılmaktadır. bir fark vardır. Geri kalmış eko mucize kabilinden kurtulmuştur. Öte yandan ArjantinHalkçı Ranomilerin ekserisi, son çeyrek aYolcu treni Nazilli'den hireket Arkası Sa. 5. Sü. 2 de «ırda tabiî kaynaklarını kıymetlen ettikten üç kilometre sonra büyük flirmek çarelerini aramaya başla bir gürültü olmuş ve makinist tremıs ve terakki yolnna yeni cıkmıs Arkası Sa. S, Sü. 4 te lardır. Türkiye ise, şeçmiste mnMafıa teşkilâtı, zamanla, Sicilyaazzam bir devlet kurmns. hegedan dıçarıva da sıcradı. Bir çok monya miicadelesi yas" 1 !* ve refah memleketlerde, Sicilyalı Mafia'cısartları irinde yaşamı«tır. Bizim lar aynı şekilde soygunculuk, paiktisadi b\\nycmiz. renc değildir. ra sızdırma, kaçakçılık, kız ve çoMemleketimiz. bir vakitler en ileri cuk kaçırma faaliyetine ginşmişler bir mevkii isgal ederken, haşkalaArjantinde seçimlerin iptali için Frondiziyi zorlayan General Salas di; bu arada, suçlarını açığa vurının terakki hızına ayak nydnraMartinez (ortada) • rabilecekleri öldürüyorlar, düşmadıfeı için geri kalınıjtır. üçütıAnkara, 25 (Cumhuriyet Temanlannı en amansız bir şekilde cii Selim'denberi, hükümdar ve releks) Mââliye Bakanı Şefik 18 Mart Şehitleri thtifali dolayı ortadan kaldırmaktan çekinmiyoriim değişikliklerinden sonra. sekiz İnan, bugün saat 18. de bir basın rfefa domtnnnn dÜ7e't"ieve teseb siyle Çanakkaledeki törene Istan lardı. toplantısı yaparak esnaf vergisi bîis ftmis ve netire alamamı? bir bul'dan katılacak davetlileri götüAmerika'daki Mafia teşkilâtı ilk ile ilgili bazı açıklamalarda bulun ren «Kadeş» vapurunda meydana iimenin evlâtlarıvız. muştur. Bakan: «Her vatandaşın ;elen ve adını bu vapurdan alarak zamanlar yalnız kendi milletlerinBizdeki sonradan ârız olma gekamu oyuna intikal eden Kadeş den olanlarla uğraşıyordu. Fakat. karınca kaderince devlet masrafrilik ve rakirlik seben'erini sr?v olaylarının tepkileri dün de de teçkilât genişleyip kuvvetlenince larına iştifak etmesi, vatandaşlık tırırker. idari ve ictimaî knvvetle vam etmiştir. daha başka milletten olanlara, bu vazifesi olduğu cihetle küçük esrin eskidenberi nasıl bir rol ovna(Arkası Sa. 3, Sü. 6 da) nafm da vergiye tâbi tutulması Arkası Sa. 5, Sü. 3 te dıklantıı gözönünd<> •«••n3v'» 'b*'Dünkü basın toplantısında, Tulga ve Ertuğ zamaçok doğru ve isabetli olmuştur.» yaç dnyulacagı tabiidir. En büdemış ve bu vergi ile ilgili yapı nındaki mağlubiyetin yeni bir zamla örtülmek rük hastahğımız siyaset ve idarelacak icraatı şu iki noktada topla de, iktisadî laaliyeHe VF hattâ mıştır: istendiği de hissedildi köy bayatında. nüfuz ve iktidan 1 Götürü usule dair esnaf ver tstanbul Ekmek Sanayü Işveren dlerinde tıjplamış mnarven sahısgisinin tahsili 15 gün için tehit ler Sendikası idare heyeti, dün ların ve zümrelerin ber sevi kendi edilecektir. şaat 12 de bir basın toplantısı ya tihniyet, menfaat ve s»hi» fikirie2 Takdir Komisyonları taraparak, ekmek fiyatlarında japılan rine göre kalıplaşiırrotm bîr relefından muhtelif meslekler için ya son ayarlamanın fınncıları ZOT du nek halinde köklestirmeleridir. 1 pılan takdirler, kısa zamanda ye ruma soktuğunu, Istanbulda ekme Dar zihniyet sahiplerinin. pesin hüniden gözden geçirilecek ve bunğin, Aı.kara ve tzmirden de ucukümlerle sistemlere haMananların. ları meslek sahipleri lehine yeza satiidığmı beyanla sözîerini şu menfaat dnygnsn i'e sivaseti penniden dü^enliyecek kanun tasatıİkiye ayrılıp taş, sopa ve süâhla kavgaya tutuşan köyşekilde bitirmişlerdir: çelerine almak istivenlerin, ehlisı süratle Meclise sevfe olunacaklülerden biri öldü. Olayla ilgili üç kişi tevkif edildi Arkası Sa. 5. Sü. 5 tc vetleri olmaksızm b"»'iU teşebbnsLuciano, iki polis arasında bir malıkeraeye gelirken Iır. leri inbisarlarında t«tmava kalkışanların ve memleket biinvesine Siirt 25 (Telefonla 1 Pervari rezesi taıafmdan üzerletinin aratıymıyacak taklit modellere göre ilçesinin Beğendik köyündeki muh narak 25 bın liralarının ahnmış ol Siirt iktisadi hayatı şeUilIendirmeve ca tar seçimi kanh bir olaya sebebi duğunu iddia etmişlerdir. lışanların tesiri vc h'«'t«ı. vapıeı yet vermistır. Bu yüzden iki gruo'i tüccarlarından Zeki Seven, Savcı çalı$ma imkânlarını daima daralt pyrılan kfiylüler saatlerce süren lığa müracaatla, arkadaşları Abbir arbede yaparak, birbirlermı dullah Aban ve Mehmet Kaya ile mıjtır. birlikte Midyattan Nuseybine giTerakki arzusn, giizel şevdir. Fa taş, sopa, silâhlarla yaralamışlar derken, Astsubay Bâki Tatarlı ida kat yalnız ileriye değil. dönüp do dır. Bu arada Macit Taylan adiı resindeki bir astsubay, bir çavuş, laşarak bizi hep aynı noktaya ?e köylü ölmüştür. Savcıhkça cl knbi ıonbaşı ve altı etrden mütejek tiren özerinde bulnndnğomnz gü nulan hâdisenin failleri olaıak ya kil hudut jandarma müfrezesinin kalanan Kubat Seven, Halil Günzergâba da dikkatle bakmalıyız. gör ve Yusuf Çamdır tevkif eriil yollarını keserek 25 bin lirasını Geçmişte niçin memleketi terakki mişlerdir. Mardin bölgesindeki ekinlerde görülen ve tehlikeli durum yaratan aldıklannı bildirmiştır. İridia aıe ye kavn$tarmak kabil olamadıgını San Dıego f Californıal, 25 CAP) rıne janrlarmalar yakalanmış ve 3 tiiccar. .îandarma tarafmdan Pasıfik ve Atlantik denizaitılara v ' bangi görünmez zincirlerin hırshaşere için, kesif bir mücadele kampanyası açildı. ıfadelerı alınmıştır. Sanıklar hak soynldnğnnn iddia etti karşı savunma sistemi başkanları lı çavretleri yiirütmege fırsat vergore, Siirt 25, (Telefonla) Mıdyattan kında umumi hükümlere dun yaptıkları bir açıklamaria SovFerîdnn ERGİN Nuseybine giden üç tiiccar, dün adli takibat yapılmasına kaıar l Dünkii toplaıitıda fırıncılaruı j r et denizaltılsrmın Birleşık Ame Arkası Sa. 3. Sü. 5 te gece yolda hudut jandarma müf verilmiştir. (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksımz) taleplerini oakleden bir üye Arkası Sa. S, Sü. 4 te Gürsel ve İnönü ile görüşmek üzere bir heyet Aııkaraya hareket etti. S. B. Fakültesi öğrencileri bildiri yayınladı Bir yolcu treni önüne barikat kurularak devrilmek istendi flrjantinde Ordu mensuplan Frondizinin istifasını istiyor Ordunun güven ve desteğine sahip eski Cumhurbaşkanı Aramburu da Frondizi'ye çekilmesini tavsiye etti Amerika Uyuşturucu Maddeler Komisyonu Başkanının hâiıraları Kaçakçılık ve cinayet şebekesinde gangster Lucky Luciano'nun rolü Kadeş olaylarında, her yetkili, suçu yekdigerine yüklüyor inan'ın esnaf vergisi İle ilgili açıklaması Fırıncılar ekmeğe zam yapılmasını«, istiyorlar , Siirtin bir köyÜBtde muhtar seeiıtıi kaıılı olaylara sebep oldu Gfiııeyi şinıdi de ekin tehdit ediyor Amerika sahilinda bazı Rus araşiırma denizaltıları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog