Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

STENDHAIı KIRMIZI ve SİY AH Çeviren: Cevdet PEBİN Muharrir, maceralarla dolu hayatını kuvvetli gorüg ve felsefesi ile KIRMIZI ve SİYAH'da aksettirerek dunya edebiyatına bir jaheser daha venniçtir. Tam tercüme 10 TL. REMZİ KİTABEVİ İiiaalsk: 2169/3588 umhuriyet KURüCDSUt YUNUS NADİ 38. yıl Sayı 13.520 Tiîgnt y Telefonlarî m e k t u p adrcct: Cumhuriyvt tıtaabul Poata Kutaso: Iftasbul No. 248 22 42 90 22 42 M 2 2 4 2 9 7 2 2 42 W 2 2 4 2 9 9 8 Pazar 25 Mart 1962 YENİ ALMAN KELEBEK İLACIDIE. Eczane ve depolardan arayınız. Tepebası, Sakarya Üâç İthalât Ltd. Şti. Cumhuriyet 3601 Mflşterek Pozorlo ilgili çolışmaloro hız verildi Bakanlar Kurulu Müşterek Pazar meselesini ele alıyor Türkiye Odalar Birliğinde de bu mevzuda hazırlatılan rapor üzerindeki çalışmalara dün başlandı : Şiddetli I rüzgâr I Yozgat'ı altüstetti iltllilllllHlllllflllllimillllllllllllll* Yozgat, 24 (Telefonla) : tkı gunden beri şehrimız ve ; havahsınde devam eden ve j j hızı saatte 80 kılometreyı bu : lan ruzgâr, hayatı felce uğ • ratmıj ve mahsulün bu>uk ; zarara uğramasına «ebep ol ; llllllllllll muştur. Z Şiddetli ruzgânn beraber ; «urukledığı toz ve toprağın ; meydana getırdığı bulut, bu tun ekınleri kaphyarak tar ; laları çole çevırmıştır. Ikı ; • ııııı ımmmmmı,,,,,,,,,,, gun gune? gorulememiçtır. S indistanın iç durumu üstüAynca, su kanalları tıkan ; ne bir inceleme yazısı yamıj ve elektrık direkleri yı z yınlıyan ağır başlı bir BaZ kıldığından şehır elektrıksız Ş tılı gazete özetle »unn di= kalmıştır. = yor: Son seçinıleri Kongre Partisi Z önumuzdeki gunlerde yağ Ş Mtllet Meclisinin ve £erahat bir çoğunlukla kazandı ise Ş mur yağmadığı takdirde bu Z B de memleketin yarını hakkında zinato'nun gündemleri dün İvtlnc^S ' rk a Ç g u m ! e n " " " raha'sız bulunan Basbakanın sıhhî dururou Z tun mahsulün harap olacağı Z hinleri burgulayan kaygılar silinaçıklandı I j r l l C Ş I l ~ " duzelmıs ve İnonu kendisini ziyarete gelen Ankara Gazeteciler Ce E ve milyonlarca lırahk zara ; miş değildir. Çünkü aklı erenler ; rın husule geleceği ıfade edıl j» Ankara 24, (Cumhuriyet blliyorlar ki Kongre Partisine oy miyetırun ıkı temsıicısını kabul etmiştır. Temsilciler Başbakanı 7 nisanda Opera salonlarında yapılacak E Teleks) 20 gün «üren bir veren seçmenler herhangi bir prog Basın Balosuna dâvet etrmşlerdir. Başbakan balonun saat kaça kadar riireceğini sormuş, sabaha kadar Z mektedir. tatilden sonra T. B. M. M. ile ramdan zijade N'ehro'ja karsı bes devam edeceği soylenince, «Bana az gelir» demıştır. İki kişılik dâvetiye bedelinin 150 lira olduğu da kenTllllıiMiııtııııııiHiıııııııııııııııııııi; Geçici Cezayir Hükumet Ba$kanı Benbella «ate; kes anlaşması» ilân edildikten sonra Fas'ın bassehri Rabatta Kıral Hasan II ile birlikt* Mıllet Meclisi pazartesi gü ledikleri güven dnygnsunu açığa disine bıldirihnce «bıraz pazarlık yapalım» demiş ve 150 lirayı vermiştir. Resımde, İnonü Ankara Gazenü, Senato da salı gunü çavnrmak istemislerdir. Hint bağım teciler Cemiyetınir ıki temsılcisi Cüneyt Arcayurek ve Doğan Tanyerle birlikte goruluyor. hsmalarına başlıyacaktır. •ıılığının onotalmaz sembolü GanHer üç Meclisin gündemledi'nin yakın arkadaşı Nehrn, bugün ri bugün belli olmuştur. jenis halk yıgınları arasında kisiPazartesi gunü «afcah saat •el gflctt ile büyük sevgi \e saygı 10 da toplanacak olan Birletoplıyan bir deviet adamıdır. Lâiksik Meclisin gundeminde iki Uk llkesine dayanarak yürüttüğfi madde vardır. Bunlardan bihaflf sol eğilimli bilimsel plân porl, eski Ticaret Bakanı Mehlitfkatını e sırf kendi özel dnrumu met Baydur hakkında Meclis Ankara 24 (CumhuriyetTeleks) aayeainde çoğnnluğa mal edebifc* «onısturması yapmak üzere Londra Buyükelçimiz Feridun mektedir. 72 yasındaki bn saygı de Arkası Sa. 7, Sü. 5 te ] Cemal Erkin'm Dışisleri Bakanlı Yapılan aramalar sonunda ancak O A S 'ye mensup üç fer adam görev basında bnlunduüye ele geçirilebildi (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) »m «firece Hint iç politikasının kay Parıs, 24 (Radyo, AP ve ».r.) Fransız hava, kara ve deniz birlıkdfisttnttlebllir. lerı, Fransız Cumhurbaşkanı GeneFakat, ya aonra? ral de Gaulle'ün dun gece Cezayir' Gazeteye göre, Hindistan »imdldeki ayaklanmanın merhametsizce Ankara, 24 (CumhuriyetTeleks) Dun de Genel Mudurluk Pasaden birbirine zıt iki ncnn açıkça bastırılması konusundaki emrine gece çarpışmasına sahnedir. Bir yanda Emniyet Genel Mudurlüğünce port Şubesınde memurlar uyarak, Cezayırde mevzilenmeğe büyük toprak ağaları, endüitri ko Hacı namzetlerine pasaport verıl yansına kadar çalışarak 750 adet baglamışlardır. mesıne devam edılmektedır. Arkası Sa, 7. Sü. « da damanları, tflccarlarla onları desFransız Denız Kuvvetlerine mentekliyen her türlü yenilik düsmasup bir fılo, Bone şehri açıklannnı gericiler, öbür yanda ise kimi da beklemektedır. aydınların önayak oldnğa, komüöte yandan dun gece faşıst Gizli nisme kadar varan çesitli aol akımOrdu Teşkilâtı ile, Fransız Guvenlar. Nehru çapında kişiliği her iki lık Bırhklerı arasındaki çarpışmayana da ağır basan bir deviet adaların cereyan ettığı Bab El Ved Ankara, 24 (CumhuriyetTeleks) mının önderliğinden yoksnn kalmahallesı tel orgulerle çevrılmiş Hükümetimiz tarafmdan davet dığı zaman, bu zıt uçlar arasındatır. Mahalleye kımsenın gırmesine edildiğini bildirdiğimiz OB.C.D. ki çatışma büyük bir ihtimaUe şidızın venlmemektedır. Yasak bolge Genel Sekreteri Mr. Thorkil Krisilân edılen Bab El Ved mahallesi tansen'm 27 mart tarıhinde Ankara' detlenecek, Hint demokrasisi sonu Arkası Sa. 7, Sü. 5 te çimdiden kestirilemez bir bnhra(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) Çorlu yolundaki kaza sona sürüklenecektir. nunda 4 er öldii, 5 er de Gazetenin Hindistan hakkında ağtr şekilde yaralandı çığa vurdnğu su kaygıları gözden geçirirken, istemiyerek zihnim Çorlu, 24 (Telefonla) Çorlu kendi durumumuza takıldı. Arada ile Luleburgaz arasında dun gegörmemezlik edemiyeceğimiz bir Telefoto (CUMHURÎYET A P ) ce bir trafik kazası olmuş ve yatakım benzerlikler var. Demokrasi Dr Davud Ebeoğlu ve Amerikalı kansı New York'taki evlerinde ralı taşıyan bir ambulânsla bir dediğimiz bizim bugünkü rejim de kamyonun çarpışması neticesinde yurdumuzun siyasal dengesini bir dort er olmuş, beş er de yaralantek kişinin özel gücü sajesinde komıçtır. rur eibidir Nasıl Nehru nzun yıllar Gandi'nin sağ kola idi ise, tsEvreniksiz kcipnisü civannda sa rnet tnönü de belki daha nzun yılat 2f raddelennde dikkatsizlik ve lar Atatürk'ün sağ kolu olmnş. gefazla surat yüzünden Dursun Izmıt, 24 (Telefonla) Kocaeh karar kabul edıldıgi takdirde, Korek Kurtulu? Savaşında. gerek Mert idaresindeki 140634 plâkalı Adalet Partısı içerismde hizipleş caeli A.P. milletvekıllerı Cemal HEP AYNI DEKT Bılhassa büyuk şehırlerde Emniyet kuv ambulâns ile Şukrıi Gülgümen ida CumhuriNctin kuruluş safhasında me devam etmektedir. Çatışma bubüvük hizmetler basarmıstır. Buvetleri dilencüerle mücadelede guçlük çekmekte ve zaman zaman gı resindeki Edırne 1536 plâkalı kam gun patlak vermış ve koalısyon a Babaç ile Sureyya Sofuoğlu'nun nuııla beraber, Başbakan Nehru rişilen kampanyaya rağmen bunlar yeniden turemektedirler. Resim yon çarpışmıştır. Yaralı taşıyan leyhtan olan beş ilçe teşkilâtiyle parti ile ilgıleri kalmıyacaktır. bugün Hindistanda viirüttüfü de de, Ankarada kucağında çocuğu ile dilenen genç bir kadın bir lokan ambülânstaki onbaşı Mehmet Ell İdare Heyetı mufrıtlerı toplana Müfritlerin iki milletvekilinin ihmokratik sistemi Gandi ilkelerine tanın mutfağını havalandıran ızgaralar üstünde oturup ahçı yamağı ren, Rüstem Kılıç ve Mustafa IzNew York 24 (A.P.) Bifleşik rak tüzüğun 76 ncı maddesinin «A» racı hususunda aldıklan karann sıkı sıkna baÇlı tuttugu halde Sa ile yârenlık ederken görulüyor. Amerika Muhaceret Bürosu, nük bendi gereğince iki milletvekilinin asıl sebebi, bu mılletvekillerımn Arkası Sa. 7, Sü. 5 te yın tnönü, tkinci Cihan Harbinden leer fizik muhendisi olmalc için 7 partiden ıhracını kararlaştırmışlar koalisyon hukumeti ve Inönu lesonra memlekefp »erle«.tirmefe vıldanberi burada eğitim görmek dır. hinde konuşmalan ve davranmaçahştığı demokrasi düzenini Atate olan genç bir Istanbulluya, ıkatl Hakem Kuruluna getirilen bu larıdır. türk ükelcrnlc bai'dastıramamıç, met suresinin dolduğunu ve bıt tâvizleri önli^ememiştir. 2" Mavıs ay içinde Türkiyeye donmesi lâdevrimindeıı sonra \urdumuzda zım geldiğini teblığ etmistır. bü>ük kargaşa'ıHar çıkmamasının Burada bir Amerikalı kızla evie bir buçuk MI eibi kısa bir zalenmiş olan ve Haziranda Renssemanda serbe^t seçim'.ere başvulaer Politeknik Enstitüsünden rulmasının bü\ük âmillerinden binükleer bilim alanında doktorasıri şüphesiz tndnü'^e karsı beslenı almayı beklemekte olan 27 yanen gü\en dmeusudur Fakat 27 sındaki David Ebeoğlu: cTütkiye. Mavısın TürUi\exi ö^ledigimiz jeds ne iş yapacağım... Orada nukniliklere kavusturamamıs olmasınleer bilim »ahası yok» demektedır. Amerikada bir yandan uyuşturuda da Sa.Mn tnrinü"^'' hâkim olan Gencin avukatı: «Ebeoğlu'nun cu madde kaçakçılığını idare eso\ut demoKrası anla^ ıçının her ihtisas ve kabiliyetine Bırleşik Aden, bır yandan da gerek bu alanJıalde bir paiı bulunmrîıdır. Devmerikanın ıhtıyacı vardır» demış Arkası Sa. 7, Sü. 4 te rım ılkelcrıııı titiz bir dikkatlc ko Arkası Sa. 7, SS. s da rumnan bir demokrasinin ^urdumuzda tutunabıleceSine ben hiç bir zaman ın^nmamı«tım O\«a. tnönü dp\rıra ılkeİTİn'n zedelenmesı pahasıııa üi olsa co\ı partili bir poütita h:n atmı mfnileUetımize >erlestırmcğc calı*makta. acık rejım «artlar» ıcınde bucun bu konunun tartifilması \asa6ını bile doîru bulmaktadır. Albay A F . Wileox dün Emniyet Müdürü ile göruşürken Her ne hal ı*c. son se<,ım!crde Nehru'nun Hindistanda kazandıgı başarının bir beıızcrıni elde edememiş olsa da iıirürlükteki sekli ile ^urdumu7da demokrasi A önetiminın en bü^ük da\anatı ^ine tsmet tnonü'dur. Saun Basbakanın mümkun olduğu kadar ııznn bir sure eörev hasmdn hulunması aramızdakı ('ırlik duzenliein de\amı bakıınımJan hize ancak vararlı olabilir. Ama «onra? Ya M>nra? Dun Istanbul Emniyet Müdurü Hartforsthire'da ıçlenen suçlarda Hındıstanda Nehru'nun eozu oNecdet Uğur'a bır nezaket ziyaretj faılllerin 1721 yaçları arasında eknünde bırbirıne dı< bılnen zıt nçyapan Ingılterenin Hartfortshire seriyeti teşkıl ettığım so\ lıyen lar bizde de u r . Bir \anda >urury eyaletı Emniyet Müdurü Albay Wilcox ru t lukteki ekonomik ko'Uİlan her ne 5 A F. Wılcox, son zamanlarda bu dildığini ifade olarak 21 kabul epahasına olursa olsun korumak isetmış ve demıştır , tun dunyada artan çocuk suçları ki: tivenler y onîarı destekliyen eekonusunda, «Gençlik disıplin ıste«17 yaşından kuçuk çocuklar iricıler, ben ^anda bır kisım a^dınınıyor. Sık sık hâdıse varatmalan çin ozel çocuk mahkemelerı \arların sa\undn£u cesıHi »ol efeilımdisipline karşı reaksiyondur. dır. Bu mahkemelerden geçen coKadir'i KayırskâT' «Mehmet Cânı m sfa'a^r, zoruyla Kars'a nakledılNADİR NADI HuTmeMziik, gençlik arasında de «uklar evlerine ıade pdıhrler fadır tüph'l'rı T ' : I ' stıld' Gazeteler Arkasıfea.3, Sü. 5 te I vtm edegelmektedır» demistir. Arkası Sa. 7. Su. 3 te «CAN» Ç1KAK HUY ÇIKMAZ... IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII Orada Ve Burada (Yazısım 7 nci sahifemizde bulacaksmız) Havaya kalkan toz bulutundan iki gün güneş görülmedi, bi : lâhare yere inen toz i tabakası, yüzünden • tarlalar bir çöl man ; zarası arzediyor. : Jandarma Teskilâtının organize edilmesi için çalışmalara başlondı Merhezl İstihbarat Teşhiiâtı Tasartst da yartn Başhahanltğa verilecek Ankara, 24 (CumhunyetTeleki) Memleketin emniyet ve âsayişici tekelden idare etmek amacını guden «tevhidi zabıta» meselest onemini muhafaza etmektedir. Zabıtanın tevhidi isi, son zamanlarda yine ele alınmıs ve fakat 1923 yılından bu yana yapılan ve bir neticeye bağlanamıyan bu işm Arkası Sa. 7. SO. 3 te M Meclisiıt tatili yaraı sona eriyor Hacca gideceklere verilen dövizin bir milyon doları geçeceği anlaşılıyor Yaralı taşıyan bir ambulâns kamyonla çarpıştı kararaamesi Cezayirde dnıı hâdise dün çıktı çıkan mahalleler kordon altına alıııdı 'İlt Turist pasaportu aldıklarmdan kendilerine 200 dolar verilen namzetlerin sayısı şimdiden üç bini aştı OECD Genel Sekreteri Ankaraya geliyor Izmit A. P. İ! İdare Kurulu, 2 milletvekilinin Amerikada nükleer alanda ihracı için karar aldı doktora yapan Türkiyeli bir genç zorla geri gönderiliyor Amerika Uyoşlnnıcu Haddeler Komisyonu Başkanının hâlıralan: 8 Cumhunye Mafî'a Teşkilâtı nedit nasıl falışır? SAYFA 8 Şehrimize gelen ingiliz Emniyet Müdürü suçların artmasına genç neslin sebep olduğunu belirtti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog