Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

F MTT F ZOT.A'nm veni nir «abeıert HAMOI VABOĞLU'nun tercumesi ile çıktl Luk« filtlı nefıs bır somız ıçmde fıatı 10 Lıra \K KITAP ve KIBTASreE E>I Ank Cad 78 Ist 22 47 43 Odemelı ve>a pul karşılığı gondenlır Hâncılık: 2174/3544 Papazı umhuriyet KUBUCDSU: YUNUS NADİ ÎLKOKTJL öfiRETMENİNE TEMEL KİTAP Yeni Baskısı Çıktı. Öfretmenin Binıf içt ve »ınıf dışt vazıfeleri Egittm \e ogretun lçleri Koy ve »ehir Hkoku! ofretmenlerinl ügilendiren, kanun Kararname YonPtmelık Karar Ttlzük Yonım vc genelgelerfn roetn) Büvflk boy «00 sayfa Flyatı 2fl lira ödemel' fdnderlHr. Çıkaran" TÜBKİYE YAYINEVI Ilâncılık 2181/3545 38. yıl Sayı 13.519 T«l*rti *• mcktop *ir*li Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 Cumhuıiyct tstanbui Pocta Sutusu: tıtanbu] Ne 248 22 <2 «6 22 42 87 22 42 tf8 22 42 «9 Cumartesi 24 Mart 1962 Askerî mahkenıeler miistakil olacaklar Hazırlanan ikinci tasarı ile askerî tabiplerin mecburi hizmetleri de 10 yıldan 16 yıla çıkarıhyor Ordıı ile ilgili iki kaıııııı tasarısı Cezayirde dun fransızlar birbirleriyle çarpıştılar DeGaulleisyanın merhametsiz şekilde bastırılmasını emretti Cezayirde ,Gizli Teşkilât mensupları 50 fransız subay ve askerini öldürüp bankaları soydular Eşkiya Koçero Jandarmaların elinden kaçmıya muvaffak oldu Surt, 23 (Telefonla) Bundan bır ay once şehtımız 4 kılometre mesafede Rafet Oktavı soyarak 4 bın 400 lırasını alan meçhul toyguncu Koçero ile kaatıllıkten fırari arkadası Mehmet Gazı, Suri yeden Turkıyeye geçerletken Ger cusun Essl koyunden dort jandar ma mufrezesının sıkı takıbi netı> cesınde ablukaya alınmıştır. Gece. nın karanlığından ıstıfade eden Koçero, kaçıp kurtulmaya muvaf fak olmuş, arkadası Mehmet Gazı ıse } akalanmıştır. Arkası Sa. 5, Su. 3 te r Bakanlar Kurulu Çelikbaşın kararını tctkik etti Çiinento Sanavii ve Sumerbank Gencl Müdurlerinin isten cl cektirilmc nıeselcleri hakkında Sanajı Bakanı dinlendi \nkara, 23 (Cumhurıjet • Teleks) Bakaniar Kurulu bugun Ismet Inonu'nun Başbakanlıga gelmesı uzerıne saat 17 de toplanmıs ve Çımento Sana\ıı Genel Muduru ile Arkası Sa. 5, Su. 3 te Cezavır, 23 (Radyo) Bugun oğ leden gonra Cezavır sehnnın Avrupalılarla meskun mahallesı Bab El Ved kesımınde Gızlı Ordu Teş kılatına mensup çetelerın gınştığı faalıyet netıcesınde 40 Fransız askerı oldurulmuş, Gızlı Ordu teş kılatı bır bankavı sojmus, çehrın Yahudılerle meskun mahallelerıne Ankara, 23 (Cumhumet Tesdldırılmış, Amerıkalılar tehdıt e leks) Ordunun Hukuk uzmanla dılmış, Fransız Gızlı Ordu^una aıt rından muteşekkıl bır komıs>>on radj o neşnjat vaparak Fransız Askerî Ceza Kanunu ile askerî Ordusuııdakı Muslumanları safla Muhakeme Usulu Kanununu ba*rına çagırmi'tır Butun bunlard tan başa tadıl eden \e gunun ıcap karşılık olarak General De Gaull" laıına, modern askerı dısıplının ge ak^am gcç vakıt bır bevanat va rektırdığı şartlara uvgun \enı ta\inlivarak Ceza\ırdekı Fran'17 sarılar uzerınde çalısmaktadı!r Ku\vetlerıne ısvanın merhamet Yenı tdsarılar aını zamanda Asızce bastırılmasını emretmıştır najd'<mızın getırdığı muessese \e Bu arada Parıste de tedhıs harevenıhklerı ıçıne almakta ve evvelketlerıne rastlanmış ve bır Ceza ce bır jargıç, ıkı kıt a subavından jır mılletvekılı olumle tehdıt edıl muteşekkıl A'kerı Mahkemeleffı mıştır. kaldıran Anavasanın ıcaplarını ve Arkası Sa 5. bu. 4 te \rkasi S». 5, Su. 8 de KONFEBANS > ERDI NATO Ilmı Muşavırı Prof W A. Nıerenberg dun 9 30 da Mıllî Savunma Bakanı Ilhamı Sancarı zı>ar»t edcrek kendısı ile bır muddet goruşmuştur Prof avrıca saat 10 da Mılli Savunma Bakanlığı Konferan? Salonunda NATO da Ilmî Ara^tırmalar ve Gelıştırmeler konusunda bır konferans vermıstır Kcsımde, Prof Nıerenberg, Savunma Bakanı ile goruluyor Boşbakanlık müsteşarı istifa etti sarhoşluk iddiası ile okuldan uzaklaştırıldı .. * Sivasta da kavga çıkardıkları için 12 oğrenci muvakkat ibraç, 15 öğrenci başka şeltirlere nakil cezasına çarptırıldı Konja, 23 (Telefonla) Lrkek arkadaşlanvle gece geç vakte kadar eğlenerek sarhoş bır şekilde okula donen şehnmızın bır vatılı okulunun dort kız oğrencısı okuldan uzaklaştırılmıştır Bu kızlar hususı arabası olan ve adı açıklanmıvan bır erkejde bırlıkte bır eve gıtmısler ve burada Soruştnrma Kurulu 5 dâva daha açıimasına karar verdi .«. Mebusların Meclise devamlarını sağlamak için iç tüzîîlc değişiyor Konyada 4 kız öğrenci Pul dâ\ası duruşmasına dun Ankarada başlandı, sanıklar sorgularında pul koleksiyonunun Ersrine tesliın edilmediğini belirterek beraetlcrini istdiler Ankara 23 (Cumhurı>et Te tahkıkatın açılma^ı kararını ver I eks) Yuksek Soruşturma Ku mıştır I rulu elınde mevcut 16 da\a dos. SanıkJar ile ışlenen fııller fun. vasından beşını daha tamamlamış lardır ve bugun toplanan Genel Kıınıl 1 Sakıt tmar ve Nkan Bakan sâkıt DP Bakanları hakkında • ' • \rt ı s i j vıı H da MALI CAMNDA> 1A1LI Dun Aniaıa caddoknnd.ıı bırınde ruzgâr sebebıvle başından kasketı uçan ve bunu kurtarmak ıçın bır otomobılın onune kendısını atmakta tereddut eostermeyen şu koylu ıhtıyarın halı ınsanı hem jrulduruyor, hem de derın derın duşunduru>or, değıl mı' İzinsiz olarak 3 gün Meclise gelmiyen milletveklli ve Senatörlerin maaşlarının kesilmesinin, bu durum bir ay devam ederse, mebusluk sıfatmın kaldınlmasmm talep edileceği belirtiliyor tasarısının muzakeresı sırasındı ızınsız 3 gun ust uste Meclise gelmnen Senator ve>a Mılletvekılının maaşının kesılebıleceğı ve bır av ızınsız Meclise devam etmıyenın mılletvekıllığının kalkacağına daılr maddelerın konulmasını da ısteveceklerını belırtmışlerdır dıger Ui erkegın de katılmasıvle ıçkı alemı japmışlardır Okula sarhoş donen oğrencılerden ıkısı tard edılmış, dığer ıkısıne ıse 15 gunluk muvakkat tard cezası verılmıştır Sıvas'ta Sıvas, 23 (Telefonla) Bundan bır sure once sehrımız Öğretmen Arkası Sa. 5, Su. 7 de Şehrımızde bulunan Istanbul Mılletv ekıllerınden oğrendığımıze gore, Mılletvekıllerının Meclise devamlafrını sağla>abılmek ıçın Meclıs tçtuzuğunun tâdılıne daır hazırlıklar tamamlanmıştır Vme *\ nı kavnaklar, venı tâdıl Haldun Derın (Sazısı S ınci lahifemızde) Denizlinin bir köyünde çıkan yangında 25 ev ve 2 kahvehane yandı îazısı 5 ıncı Sahılcmızde Milletvekiileri Yeni Belediye Ceza Kanununun Meclisten geçmesini imkânsız görüyor Belcdive ilgilileri de kanun çıkmazsa Belediye Zabıtası Teskilâtının lâğvından başka çare kalmıyacağım belirtiyorlar Pul davası sajııUları dunku duıu^mada Diplomastz doktorluk yapan Aiunet Coşar Amerika Uyoşturucu Maddeler KomisyonV Başkanının hâtıraları: î istanbuldan Hamburga kaçan Amerikalı kaçakçı Butun dunyada çok genış bır eroın kaçakçj şebekesı kurmuş olan Elyas Elvopulos'un ış yaptığı ıkı (Arkası Sa. 3, Sü. b da) Alman İşçi Sendikalan Federasyonu Türk îşçileri için bildiri yayınladı Federasyon Başkanı Heinz Richter, Alman işçilerinin, Almanyadaki Türk işçilerine mümkün olan bütün yardımı yapacaklannı açıkladı.. Bılındığı gıbı Istanbul Beledıve rı hazırlayarak tertıp ettığı «emlsı Beledıve Ceza Kanununda bır nere bu tasarıvı getırmıştır. tadılat vaparak cezalalrın artırılTasarı, Semınere îştırak eden masını u\ gun gormuş ve bır tasa Istanbul Mılletvekıllerı \e Senatorlerı, Ünıversıte oğjretım uyelen, 45 yıldanberi ekzama ve batur basın mensuplan tarafından enı memesı tedavısı yapan dıplomasız Arkası Sa. 5, Su. 7 de Arkası Sa. 5, Su. 3 te 45 yıldır faaliyette bulunan sahte bir doklor yakalandı The Times! F.C.Erkini! öü övüyor Yazıda Erkin'in Dı%işleri Bakanı olması haliııde Tiırkij e'nin dış politikasının bariz bir şekilde caııIanacağı belirtiliyor Londra, 23 (Özel muhabm mızden) Tımes gazetesı, Ferıdun Cemal Erkın hakkında bır jazı yayımlamıştır «Gunun adamı Mr Erkın, Turkıje'nın dıs sıyasetını yenı bır ışığa kavu>turacak» başhğını taşıjan resımlı jazıda so\le denmektedır : «Dı>=ışlerı Bakanhğına tav ı nıne muhakkak nazarıjlp ba kılan Erkm'ın bu vazıfeve getırılmeM ile Turkıj enın dis pohtıkası barız bır şekıldp canlanacaktır î,rkın meslek *rl«ası Sa. " «u. 7 dr i Frankfurt 23 (Özel) a a Al den ıtıbaten Almanv a'da bulunan j çok bakımdan uğradığı muçkulâtı man İşçi Sendikalan Federasvonu vatandaşlara dagıtılmv a başlan. gozonune alan Federasyonun, vatarafından ışçılenmıze hıtaben v a mıstır tandaşlarımıza yardım etmek uze yınlanan Turkçe bır bıldırı, bugun Alman\ a da Turk ı=çı«ının bır re karatlı olduğu belırtılen beyan narnede, bu suretle Mılletlerarası Bırlığın ıcaplanndan olan msanlar arasında karşılıkh vatdımlaşma prensıpımn uygulandıjı ıfade edıl mektedır. Bıldinnın yayınlanmagmdan ton ra, Alman îççı Sendikalan Federasyonu Idare Heyetı Başkanı Heınz Richter, teşekkulun Dusseldolrf merkezınde yaptığı bır açık Arkası Sa. S, Sü. S te Sivas Yalisi Haber gazetesı sahibi için 4. defa dâva açtı Nihat Dogan, hapıahaneden SavSıvaı 23 (Telefonla) Vah Memduh Fayzın hakkında hakare cılığa ellen kelepçelı olatak gotu tâmız yazılar yazdığı ıddıasıyle rülurken kelepçelerı çozdurulmuş ılk duruşmasmda tevkıf edılen tur. Nıhat Doğan, tevkıfınden ıkı Haber Gazetesı sahıbı Nıhat Do gun once ağır bır zaturte hastağan, Valınin kendısı aleyhınde aç hğından yenı kalkmış bulunduğu tığı dordüncu dâva ıçın bugun Sav için hastalığı hapıshanede yenıden eıhğa eelbedılerek ıfadeıı ahnmıs nuksetmış ve kendı arzusujla ha tır. pıshan» revınne kaldırılmıştır. ? Yeni bir parti daha kuruluyor Memleketçı Serbest Parti, eskı ıl başkanlarından Emın Nıhat Sozerı, venı bır parti kunnak uzere faalıjete geçtığını dun açıklamıjtır Önumuzdekı haita ıçinde kuru cularının v e ısmımn açıklanacağı bıldırılen parti ile ılgılı olarak Sozerı, vatandaşların halıba7ir partılerden şıkâyetçı olduğunu ve bu yuzden > enı bır partıye daha ıhtıvaç duj ulduğunu soylemiştır. Muhafazakâr Parti ile ilgili çalışmalar Ankara, 23, (CumhurıjetTeleks) Bazı polıtıkacılar tarafından ku rulması ıçın çalışmalar japılan Muhafdzakâr Partının kuruculan arasında gosterılen e<kı D D. Y. cnel Muduru Safa Yalçuk ile eskı Adana Beledıve Başkanlarından Alı Sepıcı, bırer açıklama ya" Arkası Sa. 5, Sü. 5 te = K E N D İ KENDİMİZİ TENKİD : Malum dergılerden bırınin 15 1/962 tarihli sayısında Limia Iren • Emin Zorln hâdısesinin muhskemesi devam ederken yazdıfı yazı bn satırlan kaleme aldıgımız nrada Snümüzde dornyor. «Lâmıa îren adlı bır tngılızce oğretmeni komunızmı metheden konuşmalar yaparken bır talebe heyecanla kalkarak hocasının boğazına sanldı Turk fnılletınin her ferdının vapması lâzım gelen bır hareketı genç bır Turk evlâdı yaptı ve bır vılanın başının ezılmesıne sebep oldu. Bravo bu Turk çocuğuna ve onu yetiştırenlere » Türk hskımi bn milli kahraman (!) mertebesiae çıkarılan öğrenciTi ıki ffltı Snee hapse mahkum etti, teeil taleblnı yeri çevirirken de bir ho Nerak oldu, sorahm! : SAHNEDE HAKIKÎ NIŞAN Şehır Tıyatrolanmn (Yenı Tıjatro) Bolumunde oynanmakta olan «GÖÇ» komedısınde bırbırını seven ıkı genç rolunu oynamakta olan sanatkâr Fıhz Toprak ile Kâmuran Usluer hakıkaten bırbırlerını severek evlenmeğe karar vermısleıdır Bu ıkı eencın nıgan torenı evvelkı gece temsılı mutaakıtj Yenı Tnatro sahneiınde sanatkârlar ve ıkı tarafın aılelerı efradının iştırakn le \ apılmıştır Çıçeklerle suslenmış sahneds ruşan vuzuklerını kısa bır hıtabejı mutaakıp Vas>fı Rıza Zobu takmış. bundan sonra nışanlılar buv uklerının ellprmı opmuşler arkadaşlarınm teVjnklennı kabul etmışlerdır Hazır bulunanlara lıkor, şeker ve pasta ıkram edılmıştır Resun, toren «rasında Vasfı Rıza Zobu juzuklerı takarken c» faraı muhal komunızmı metheden konuşmalar v apsa dahi tnemlekette bunu takıp edecek kanun mereılerı bulundo^nnn, bir tslebeye hocasını cezalandırmak bakkının asla tamnamıyaeafım belirttı. Biz şımdi dSvanın bu netıcesinde değiliz de bir başka cıheti mersk etmekteyız. Malum dergi ve benzerlerı iyiyı kotuden tefrik etmekten âciz bedbaht çoeukları hocalarına saldırmıya tesvık hünerını gosteriyorlar ı m ı bir dâva hükme bsğlanmadan onon hakkında mfltajea yfirütmenın suc oldutHBU pek iyi bilen Basın Savcılarının göslerini bağlamayı naaıl beeerebiliyorlar? Toksm bn savcılann ve onlars emir verenlerln gücü yalnıı blıe tnl yettyor? DOSTLAR ALIŞ VERIŞTL GORSUN..,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog