Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

GÖZLÜKTE TİTİZ MİSİNİZ? EMGEN, goı bebeklerınizin olçuKÜnde camınızı ke «en tek firmadır. Az kârItinah servis E M G E N , (Zeiı» Acentasıi Istiklâl caddesi 65 Tutum Bankast yanı. 'lâncıhk: 2178/3508 umhuriyet KUBUCUStfc TUNUS NADÎ GENITBIX Milll EgJtim Bakanlıgı, Ühami Uzalin, Fnnçois Mauriac'daa dülmize çevirdlği G*ttftrix romanınT, tnodern Fransız edeblyatı serisi içinde yayunlamıj bulunuyor. tGenitrbs», 200 kr». fiyatla bütün kitepçılarda •»tılmaktadır. ^ (Basın 3123/3519) 22 şubal olayı için af kanunu Başhakanlığa sevkediliyor Kanunun gerekçesi hazırlanırken, Cumhuriyetin ilk yıllarmda vuku bulan bir hâdise hakkındaki Meclis kararı mehaz olarak alındı 38. yıl Sayı 13.518 T«lfraf *• tatkkmp »intb Cumfauxfjr*t t t t u b u l Pofta Kutusu: tıtanbol Ne. 346 Telefbnlar. 2 2 4 2 0 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 3 7 22 42 «8 2 2 4 2 9 9 Cuma 23 Mart 1962 Suriyeİsrael sınır çarpışmaları âdeta bir savaş halini aldı Suriye ve İsrael uçaklan arasında sınır kesimlnde müsademeler oldu. İsrael'in bir kısım yedekleri silâh altına aldığı ileri sürülüyor Şam 22 (AP) Surije Hukümetı lozculennden bırl dun sekiz Suriye ve Israel tepkılı uçağının Surıve goklennde çatpıstığını ve bir îsrael uçağının alevler içinde yere duşerek parçalandıgını bıldir mistır. Dufumun fevkalâde gergın olduğu gınır bolgesı cıvarında vukubulan çarpışma sonucunda başka bır İsrael uçağının ısabet aldığı ılâve edılmıştır. Bu konuda Suriye Hukümeti ta rafından yayınlanan bir tebliğde, dun sabah mahallı saatle 9 38 de dofrt tsrael Super Mystere tepkıli uçağının gınır bolgesınde Suriye goklerıne gırdiğı, uç dakıka turen çarpışmadan sonra bır Israel uçağının duşurulduğu, başka bık uça ğın ısabet aldığı, alevler içinde yanan uçağın îsrael topraklarına duşerek parçalandığı, dığer uçakların çekildıkleri bıld*ılmiştir. Kuduste, bı!r tsrael askerî sozcüsü ise Suriye tarafından ileri surulen id Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Lâmia tren dnnktt dDrnfmannda vanı ettiğinden dun de evlet Plânlama TegkiUt evinde istirahat etti Müstegan Osman Nnrl Tomn'nn dünkfi Cnmhnrivet'te yayınlanan demeeîAnkara, 22 (CumhurıyetTeleks) ni okndnk. Hükümetle balk ara Bakanlar Kurulunun bugunku sındaki işbirliginin niteliği haktoplantısı salı gunune tehır edılkında zihinlere ıgık »erpraeye gay Arkası Sa. 5, Sü. 5 te ret eden bu demeci bir çok y8nden ilginç bnldnk. Rir defa, plân M.B.K. zamanındanb eri düşünülmekte olan bu vergi ile ilgili tasan fikrinin halktan geldigini sövliven Sa\ın Tornn'a egcr basın halkın önümiizdeki günlerde Maliye Bakanlığına sunulacak dmgu ve dileklerini yansıtan bir kndret gavılıyorga hak vermek gerekiyor. On yıllık D.P. iktidarı Ankara, 22 (Cumhurıj kında hazırladıgı «Geııc! Vcrgı »urpsince basın ezici agirlıgı ile Turk vergı sıstemmın daha âdıl Reformu Raporu» nu Malne BaEprçekten hep plân ve program ko ve daha verımlı olması ıçın çalışan kanlığına sunau lstanbul'dakı Ver nuları üzerinde direnmig, Mende ve bugunku vergılerımızın durumu gı Reform Komısjonu dıâer talı rp» hükümetlerine yönelttigi ten ile gPİır ve kunımlar \ergi';ı hak Arkası Sa. 5, Su. 6 da Mdlerini hep bu açıdan ele almışEvvelki gün mahkum olan öğrencisi hakkında İren «Ben o çocuğa çok tır. Dnsük ikttdarı her ne pahasına olnrsa olsnn tntmakla görevli acıyorunı. Her şeyden önce bir çocuğun yapmaması gereken şeyi yaptığın• rpsmi» ^azarlar bir yana, hükOAakara, 33 (CumhuriyetT«leks) dan dolayi üzülüyorum. Çünkü, ben de bir anneyim» dedi mpti piânsız, programgız davranıg Grtv v» lokavt kanun tasarısı larından otürü •uçlandınnıyan aAdananın KaHirli k»7a!>ı Kı>örfi îdare Mahkemesine* hak 11» toplu tözlofme kanun tasarısı ramızda belki bir tek kişi bile bn makamının hîr hıi(,uk vıl ıarkında verılen S yıl 8 aylık mahkft ÜMrindeki çahsmalar, Çalı;ma Ba I'jnamaz. Milli Birlik Tönetlminl fında bn kazada gösterdiği üsmiyet karannın Askerî Temyiz ta kaahğınca lons crdlrilmistir. daha ig basıns gelir gelmez bir tün basarıları. bundan kısa hir rafından bozulması uzefrıne, yeniT««an bugün görüsleri ahnmak plânlama teskilâtı knrmaya zorlamuddct önce «Cumhnrivet^ te den yargılanmasına baslanan, Vefa flzerc ilgili Bakanhklara gönderıU yan sebepler arasında bn on yılarkadasımız Ya»ar Kemalin ka Arkan Sa. 5, Sü. 3 te Arksm Sa. 5, Sü. 4 te lık ısrarlı tenkidlerin bflyfik rol leminden okndnnnz. Bu mn\afovnadı&ına süpbe yoktnr. fak idarecinin kim oldnğuna ve tkinci Cihan Harbine kadar taneler \aptıfını, tçişleri Rakanı dece otoriter rejimlereroabgn*«a\e onnn kanalı ile Hükümrt yılan, hattâ liberal iktiaat oknllapekâlâ bilır \a, hiz kovdugnn tarafından giddetle reddedilen mnz >azıların onuıı taltifı için plânlı kalkınma sisteml, 1945 ten hiç olma7sa bir vesile teşkil ebn yana hürriyet eephesinde de debileceğini düsünürken dün raîbet rörmekte, ve hele az gelişKavmakamın hulnndugu yerden ınis milletlerin ancak bn yoldan İLK TOPLANTISLM YAPTI Geçen hafta ıçınde resmeıı te>ek ahnarak hir baska kazava nakhızli bir gelisime kavnsabileceği loiunduğnnu durmıralım mı? düsüncpsi, çiindpn çöne daha yay kul eden Turk Lloyd'u dunden ıtıbaren çalışmalarına başlamıiftîr. ReNodcn «aklıyalım. çok, pek çok sımde, Turkije'de ınşa edılmekte olan veyahut kullanılan butun tekgın bir hal almaktadır. »aştık. Kurtlanmaması için naft alinlenmiş ve filizlenmiş mermz, 193S drn önceki tek parti nelerın can ve mal emmjetı bakımından kontrolunu >apacak olan Turk Lloyd'u Mutesebbıs Heyetı mensupları gorulmektedır. Elbette Kavmakamın »ahsıncimekler dökülene kadar işçiler yemek yemedevrinde, gimdiki sibi bilimgel anda de£iliz. veni liıin olundnçn laıtıı ile değilse de, kaba taslak mekte ısrar ediyorlar karanın da imara muhtaç bir vabir plân denemesinin Türkiyede az tan köspsi olduÇunn avrıca pekçok başarı ile yurutfildugünn söyâlâ bilivoruz. Ama insaf edilsin, FAHKl ÜYE Turk Dıl Kurumu uyelerı dun Salım Başol'u ve Ankara, 22 (Cumhum etTeleks) tik, hâdiseyi doğrulamıç ve halea li\ehiliriz. «Üç beyazlar» poltikasıbir kaMnakam valnız bir buçnk Recai Seçkin'ı zıyaret ederek kendılerıne Kurumun fahri üyelik pâye Eskişehir Devlet Demıryolları naftalınli ve fılizlenmiş meroimeknı hatırlıyacaksınız (nn, pamnk. sene önce çeidiği bir kazada «ıni tevcıh etmıslerdır. Resımde, Başol ve Kurul uyelen gorüluvorlar. fabnkalarında çalışan bınlerce ışçı ten yapılan yemekten yedıkleri «ekpr). Bn tüketim maddelerini hir takım cserler yaratma^a çazehırlenme korkusu ile bırkaç gun için zehirlenen iki ışçınin hastaneyurdumnzda bize yeteeek kadar üIışırkpn ve işini henüz tamamdenberı yemek yememekte ısrar de yattığını bildirmiştir. retmek istiyordnk. tkinci Cihan larnadan yerinden alınır mı? Aetmektedırler. llgılılerın bıldirdiğıne gore, geHarbinden önce artık dısarıdao Bugun kendısiyle konuştuğumuz çen salı günu, fabrikada işçiye velınırsa bu ^ataıı sathı varım buedav gatın aian bir memleket Demiryolu Işçileri Sendıka>;ı Fede rılen yemeğın naftalınli olduğu ankalmı« pserler diyarı olmaktan nlmaktan knrtnlmnstnk. Doknmara^yonu Idare He^etmden Rıza Te Arkası Sa. 5, Sü. 4 te kurtulur mu? mızı ve fekerimizi büyfik ölçude İktisat Fakültesi Sosyal Siyasal Kiirsüsüniin, Gallup Kadirlidc bn eserleri varatırkendimiz öretiyordnk. Halkın kaEnstitüsü prensiplerine göre yapacağı etiide, 9 öğretim ken bir çok menfaatperestlerin zanç düzeyinde bfiyük bir ilerleiiyesi katılacak çanlarına ot tıkıyan KaMtıakame eörülmemekle beraber bn amın hnnların ta7^ikı ile baska mmsannr hir basan saytlaaıazdı. yere tâvin edildiği şa^ialannın Nitekim harb yıllan boyiıncs yatktisat Fakültesi Sosjal Sıyaset arastırma«ı ıçın Iktı^at Başka yere tâyin edilen Kaymakamlar arasında çıkabileceîi endisesi olsun bizi rarını çördük. DSrt bir yanımız atpse botnldnğa bir nrada halkı Kürsusu, Istanbulun meskfn prob butçesındekı tahsısattn favdalana bn nakilde aceleje se\ketmeKadirli Kaymakamı Mehmet Can da var mız açlık çekmedl, donsnc da kal lemini Gallup Enstitusunun pren cak ve Istanbul Beledıyesı ile 15 raeli idi. siplerine gore ınceliyerek ortaya bırlığı \apacaktır. madı. Harh bittiği ı ı n a n anbarla Tan<ı 5 Inci Sahıfemızde *•* koyacaktır. İktisat Fakültesinın, sosyal korımfzda batın gayilır ftoklanmız Sosyal Sıyaset Enstıtusu bu ılmi Arkası ha. 5, Sü. b da vardı. o Plân'a Destek Olmak IIIMIIIIItllllllllllllMIII imilllllllllllllllllllllllını llllllllllllllllllllllllllllllll Anktra, 22 (Cumhuriyet Telek») 22 Şub«t olaylanna adı karıjan ve bu olaylarla ilgıh olarak haklarında ilk plânda dısıplin kararı tatbık edilen veya hareketleri çeşıtli tedbırlere bağlanan subay, assubay, oğrencı ve sıvıller hakkında, çıkacağı Başbakan Ismet Inonu tarafından bildırılen A{ Kanunu bugun Mılli Savunma Bakanhğında son şeklini almıştır. Tasan, muhtemelen \arın Başbakanlıga •evkolunacak rt bilahare Mechıe intıkal ettirılecektır. Parlâmento havatında, adı tesbıt edılmiyen \e fıılt me\zuat dahıhnde, «arahat kesbetmı\en bir olayın Af Kanununa gırmcsı hususu kanunu hazırlı>anların bir haylı mesaısını almış ve gerekçeve Cumhurıjetın ilk yıllarmda vukua gelmı? bir hâdise hakkındaki bir Mec Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Yol vergisinin benzin fiatlarına zam suretiyle alınması muhtemel Bakanlar Kurulunun toplantısı tehir edildi Başbakan, rahatsızlığı de Maşallah iyi yetişiyorlar Konya 22 (Telefonla) Seh (tf rıımz tmamHatıp Okulunda kendilerıne konu olarak verılen Cennet ve Cehennem re. ıımleri yuzunden bazı ogTencılerle resım oğretmeni Turkân Turgut arasında tartısraalar olmus ve olay dısiplin kuruluna intıkal etmiştır. Cennet ve Cehennem resim. \j \ lerinin günah olduğunu, kendılerine boyle bır konu verilemiyeceğini ileri guren ogrencilerle öğretmen arasında ıert tartısmaltr olmus. neti. cede öğretmen bazı öğrenciltri diîan atmiftır. Disiplin kuruluna intiknl eden olay, idarenin gayreti ile dısan akgettirilmemistir. Dünkü duruşmada Lâmia iren'i öğrencileri müdafaa ettiler l Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısı tamamlandı Dama taşı Eskişehir Demiryolu Fabrikası Işçileri zehirlenmek korkusu ile günlerdir yemek yemiyor istanbulun mesken problemi inceleniyor 49 kaymakamın yerleri değiştirildi Bir öğretmenin evi kasten yakıldı Balıkesir'in bir köyünde, çoctıklarm okula devamım ısrarla istiyen öğretmenin evi ve kendisi günlerdir bazı gericiler tarafından taşlanıyor 1 J 5 den bn yans ileri olsnn, ge<4 ri olsun bir çok milletler bızla kalkınırken bizi gittikçe daha takatEİZ düsürerek nihavet bn hale rrtirpn nedenlerin basinda elbette plânsız, progranısız, bası bo» yatırımları savmak verinde olnr. Ba hakımdan Plânlama Teskllfttmm çalışmalarına gimdi milletçe büvuk önem veriyor. havjrlı « • nnçlara \aracağımız gunlert bekİprkP". Uı«a 7amanda o «onnelann mıni d Bn knnnda Hükümete de«tek ol?bî!me<! içi" halkın piirekli olar.ık avdınlatılmast gercktiîi kanıFindarız. Bn da her konnds oldn Jıı eibi ileili devlet mfiesseseleri aravında ahenkli bir isbirlijtne ve Cfrceklrrin açıkça balk önünde (Meclisierde, basında) tartifdma» sına bağlıdır. Amerika Uyuşturucu Maddeler Komisyonu Başkanının hâtıraları: a Eroirt pipasasını idate euen Yunanlı 1930 yıllarında>dı, Amenka da eroın tptılâsı eski'inden daha >a>gm bır durum aldı Bunun uzerıne, uvuşturucu madde kaçakçıları szıh bır faahjete gırı^tılrr Bunj kaı=' (Arkası Sa. 3, Sü. 6 da) Konya, 22 (Telefonla) Çavaş" bucağı Çalmanda koyu oğretmeni Abdullah tbisın evi dun gece henuz kımlıklerı tesbıt edılemiyen kimseler tarafından ateşe verilmiştır. Koyluler, öğretmen ve ailesini guçlukle kurtarmışlar ve yangınm yayılmasını onlemışlerdır. Daha önce de bıldirdiğimiz gibi bğretmene bundan evvel de baska yoldan tecavuzd? buhınulmuştu. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te SaMn Tornn'nn dedigi gibl fazla gprpkli olmıyan tfiketim maddelerine halkın hücnmnnn Bnlemek, <iıi3 eşit fedakârhk dflşiincesini benımsetmek, ancak ilgililerin nyarirı gayretleriyle mümkündür. Bn bnsnsta vaktin henflz erken rlrtuSu söyienebilir. İlk be? yıllık plânın ön hazırlıklan çaliba baziran soııuna kadar tamamlanabilpcektir. lçinde vaşadığımız yıl bir BPÇİŞ rılı olacaktır. Bnnnnla berabpr hizce şimdidpn harekete peçmpkfp zarardan çok favda vardır. A'atandaşa eenel olarak plânın anıaçları hakkında bilçi verirsek «ndan yann hekliveceiimiz fedakârlıiı daha kolav elde ettniş oKVMAR OTN'ARKEN VAKALANDI Pnlıs ekıpleıı. Ze\tınhu, luruz Plânın basarıçı halk destetine bstU ı«p, halkın desteğini ka nunda Yenıdoğan Mahal]p=ıic!= dun bır k?h<p\ı basarak, kumar nıı n ba?ı kımselerı ^ akalamı<:t!r Resımdf, bundan bır muddot p\' cantnak da bu çarta baflıdır. NADİR NADt ıslahı nefs eden Sulun Osman ın da ıçınde bulundugu grupu goruluj or. Ankata 22 (Cumhuriyet Teleks) Enliyetsız otomobil kullanan bır Hukuk FakülteM ogren cisı bu sabah bır kişının olumune, bır kışınin de ağır suiretfp varalan ma«ma sebebnet vetmı^tır. Uluer Sofuoğlu ısmındekı oğrpn ci, bu «abah Hamamonunrle ehlıyetsız olarak kullandığı 18546 plâka h dolmuş otomobıh ile Mustafa \e Nebahat Ulaç ısmınde bır karıkoca\a çarpmı^tır. Sademe «onunda Mustafa rierhal olmu<=. Npbafrst ı«e acır ^ııVette varalandığından ha^tahane'.e kalrlırılmıştır kumarbazlar Yakalanan Uluer Sofuoğlu hak kında takıbata geçılmıştır. Ehliyelsiz otomobil kullanan bir Hukuk öğrencisi Ankarada ölüme sebep oldu Memura tokat atan mebusa göre herşeye sebep 5. kol! Ankara, 22 (CumhunjetTeleks) j Bır memura tokat atan ve bu hareketı juzunden sureklı protestolara uğrıvan A.P. Ordu MılİPt\ekılı Şadl Pehlıvanoğlu, bugun gazetelere yazılı demeç gondererek açıklama yapmıştır. Pehlıvanoğlu, memura attığı tokadı savunmuş ve bu hareketını Paılampntonun ıtıbarma bağlamıştır. Memurun \aptığı hakaretın kendısını bovle bır nptıce\e gotur duğunu sovlıven Pehlnanoğlu, de mecınde dpmpkiedır kı • Arkası Sa. S, Sü. 5 te Dün vazifesınden ayrılan Hal Müdiirü ROMÜS ROMLLÜS Emekliye ayrılan Hâl Müdürüne Kabzımallar madalya verdiier Tazısı 5 ıncı sahıtede .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog