Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

11er Çekilişte APARTIMAN DAİRELERİ CAZİP" PARA İKRAMİYELERİ TURKIYE KREDİ BANKASI : 2177/3454 u m h u r i yet KUKUCÜSU: TUNUS NADİ YILANLARIN Ö C Ü Yunuj Nadı Armağanı kazanmış Anadolu Köylüsünün hayatını bütun gerçekhğdyle anlatan ve son gunlerde en çok sozu edılen roman Fi 6 Lira REMZİ KTTABEVI Üâncılık: 2169'3456 FAKİR BAYKURT 38. yıl Sayı 13.517 Talgraf *• m e k t u p adrMİ: Cumhuriy«t tıtanbul Poata K u t u s u : tftmnbul N o 248 Teleionlar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 «2 « 2 2 4 2 9 9 Perşembe 22 Mart 1962 Yüksek Hâkimler Kurulıı "Halkın zarurî olmıyan maddelerin Kanun Tasarısı dün istihlâkini arfırmaması şarttır,, Meclise sevkolundu Devlet Plânlamo Teşkilötı Mösteşarı holkın plöna nosıl yordım edeceğini açıkladı de fedakârhkta butunmasmın bektenitdiğini Ankara, 21 (CumhurıjetTeleks) Bırkaç gun once Bajyazarımız Nadır Nadı, Devlet Plânlama Teş kılatı Başmuşa\ırı Prof Tember gen ın ba«ın toplantısında soyledı ğı «Plânın başarılı bır sonuca ula şabılmeM ıçın her şeyden once hal kın plânı benımsemesı ve destek lemesı lazımdır» gozlerı uzerıne «Halk Ne Yapsın''» başlığı altında bır makale \azmıj \e Plânlama Teşkılatı vetkılılerınden bu konu da goruşlerını ıstemıştı Bu munasebetle Devlet Plânlama Teşkılatının venı musteşarı Osman Nurı Torun'u makamında zıyaret prien bır muhabınmıze Torun, bu konu hakkında goruşlerını açıklamış ve oldukça ılgı çekıcı bılgıler vermıştır «Halkın, plânı benımsıyebılmesı \e ujgulanmasına yardımcı olabıl mesı ıçın nelerın >apılma<îi ve nelerın vapılmaması gerektığı ve bu nun ıçın halk kımlere ve hangı ku ruluşlara guvenmelıdır?» şeklınde bır sorumuza cevap olarak, Osman Nurı Torun şunları sojlemıştır «Halkın plânı benımsemesı, her şevden evvel, plân ıle gerçekleştır mek ıstenen gayenın ne olduğumı açık \e kesın olarak bılmesme ve Arkası Sa. S, Sü. 4 te Osmatt Nurİ Toruit, hatktatt felSH SÜre İÇİtt e$İt btr Şekİl Bundaıt böyfc hiç bir Yargıç ne Hükümetin, ne de belirtti Adalet Bakamnm nezaretinde ve kontrolünde olmıyacak Ankara 21 (Cumhurı>etTeleks) 25 nı«an tarıhıne kadar kurulma sı gereken Anavasa muesseselerın den bırı olan «Yuksek Hâkimler Kurulu» nu duzenlıyen Hukumet tasarısı Meclise se% kolunmuştur Yargı erkının bağımsızlığını sağ lamak amacını guden bu Anaj'asj mue'îse^esı, Adalet Bakanlığının gorev ve vetkılerını bır havlı sınırlandıracak ve Bakanlığın gorev ve vetkılerını avrıca duzenlr ecek bır kanuna ıhtıvaç olacaktır Bundan bovle hıçbır vargıç ne Hukumetın ne dp Adalet Bakanı nın nezaretinde ve kontrolunde ol mı>acaktır Yargıclar hakkındakı her turlu tasarruf Kurulun jetkısı ıçınde bulunacaktır Anavasanın açık hukumlerı kar şısında savcıların durumu av n mutalâa edılmı? ve bunların Yuk sek Hâkimler Kuruluna bağlama ımkânı bulunamamıştır Ancak, gerekçede ızah edıldıgı gıbı, bu kurula paralel olarak bır «Yuksek Savcılar Kurulu» teşkılıne de zaruret duyulmustur Kanun tasarısı 105 asıl 10 geçıcı maddeden ıbarettır Bazı hukumler vavınlandıgı tarıhte bazıları en Arkası Sa. 5, Su. 3 te i ^^»^%r ^ Cebelitraık Boğazında bir Ingılız harb gemısı ıle çarpısan Gur Denızaltı gemımız Fezanın feHıi için Kennedy'nîn jşbirligi leklifi Kryçef tarafından kabul edildi Mnsknva 21 (AP) Baş bskan Kuruçef, Devlpt Ba*. kanı Kennedv nın fez a çalış malannda Bırle»ık Amerıka ıl» Sovv pt Rusva ara<;ında ışbırlığı kurıılma'i tpklıfını kabul etmıştır Amerıka Devlet Ba^kanı Sovjet hdelrıne 7 martta \a7 dığı bır mekttıpta ıkı d^vletın hav g rasat ve\a metenro lojı muhabelre pe^ klerı at ması hatta Av'la Gunes «ıs temıne dahıl dığer gezpgenlerın kesfı gihı alanlarda »Il ' n n d e k ı lmkanları bırle«*ır Arka<ı S a . 5 S n Z d e Gur denizaltıımz dün Cebelitankta bir îngiliz harb gemisiyle çarpıştı «. Kaza neticesinde, bir er ağır, diğer bir erle assubay da hafifsurette yaralandılar Ankar» 21 (CumhurıjetTeleks) «Gur» denizaltımız Akdenızden Okyanusa çıkarken Cebelıtarık bo ğazında bır Ingılız harb gemısı ıle Carpısmıştır Yabancı bır radvonun »jans haberlerınde hıldırdığıne gore «Gur> denizaltımız tamır ıçın fmerıka>a gıtmekte ıken hu ^abah Cebe htarık boğazında lneıltz deniz kuv vetlerıne mensup bır hueumDotuy la çarpışmıstır Kaza hsfıf atîatılmıj ve denızaltımızda hasar olmsmiştır Ajan Arkssı S«. 9. Sü. S da Ceıaylr sokaklannda dolasan n r h h Fransı» bJTİİklerl De\ lct Plaıılaıua Teşkilâd Mustcşan Osman Nuri Torun Cezayir'da sokağa çıkma yasağı kondu Oğretmenini boğmak istiyen öğrenci 2,5 ay hapse mahkum oldu Mahkeme, Zorlu'nun «bundan sonra bu gibi suçları işlemiyeceği kanaatini uyandırmadığı» gerekçesi tle tecll talebinî reddetti.. Vefa Lıse«.ı tngılızce öğretmenı Lamıa Iren ı mendılle boğarak oldurmeye teşebbusten sanık Mehmet Emın Zorlu adh oğrencının duruşması dun karara bağlanmıs ve Arkası Ss. 5, Sü. 6 da Cezayir'de katliâmın önüne geçilemiyor • U. S. News and Report dergisi, Gizli Ordu teşkilâtının Itaiyan faşistleri, Alman nazileri ve tspanyol falanjistleri tarafmdan desteklenen büyük bir şebekeye dayandığını açıkladı Cezayır î l ( ı ı ) Bugun oğle koymustur. den «.onra Cezayır ve Oran şehirleOrtB tse gerçek bır barut fıçuı rınde gereınlık bırdenbıre yuksel halıne bürunmuştur. Zırhh araçmış ve muessıf olajlar husule gel larla takvıye edılmış olan iandarmı$tır Cezavır şehrınde Bab Elma ve guvenlık bırlıklerı ıle GızVed mahallesınde bırbırını takiben lı ordu teşkılatı mensupları aravapılan smkastlar uzerıne, polıs sında ıkı saate yakın suren filâhll mudurı>etı sokağa çıkma yasağı Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Başbakamıı rahatsızlığı devam ediyor Ankara 21 (CumhurıvetTeleks) Basbakan î«m»t înonu bugun de Emekli öğretmen Muss Kâzıtn evınden çıkmıyarak istırahat etŞener = Kaçakçı »ynea 8 yıl 4 I T ; mıstır E hapn Tatacak ve 2 »ü d» Ş Bıhndığl gıbı tnonu dun de ha^ surjunde bnlnnacak fıf »oğuk algımlığından mustarıp olduğundan istırahat etmış ve Bış. Bıngol 21, (Telefonla) Bır afbskanhğa gelmemıştı yon kaçakçısı, bugun japüan muînonu, evınde istırahat etmesıne hakemesı sonunda 1 milyon 622 rağmen sık sık özel Kalem Mudu bın 500 lira para cezasına çarptml ru ıl* temas ederek cnlışmıstır mıştır Sıyası ınanışları ıtıbanyle muDığer taraftan Bakanlar Kurulu Temmuz avında Malatva'dan bır hafazakâr bür goruşe sahıp eskl htftahk mu*ad ıkıncı toplantısını kamvonla Van a 194 kılo afvon ka D P. lilerın «muhafazakâr» ısmi \arın saat 16 da vapacaktır TVpaltında yenı bır partı kurmaları lantıva, Injnu gelmedıgı takdırde çırıtken jakalanan Mehmet Barkatıleşmıştır Akıf îvıdoean Baskanlık eder'k la ıle Mahmut Kurt'un bugun va pılan muhakemelerı sonunda, Meh tır Yenı kurulacak partıde hefr han met Barla nın beraetıne karar vegı bır fulı vazıfe alıp almıyacağı Bu facia olsun yuzuHS1IT1» nın Uİ5İLT1S1 rılmış, Mahmut Kurt ıse suçu sahenuz kati olarak bılınemıyen Ord «Yenı Sabah» gazetesınde «Fısıltı» müzü kızartmalı ve bizı bıt gorulduğunden 8 v ıl 4 av a ğ * Prof. Alı Fuat Başgıl'ın de dahıl sutununda Sabıha Deren adh bır harekete gecirmelidir hapse, ıkı vıl surgune ve 1622 500 olup, yalnız lcra Komıtesmde vakadının ımzası \ e resmı altında h r a para cezası odemeje mahkum zıfe kabul etmıyeceğı, fakat bızvazı \azan Hakkı Devrım ale hınedılmıştır Kamjon ıle afvon da Dun netıcelenen duruşması sonunzat partının fıkrı lıderlığını japa de, e«kı M B K ujeM Havdar Tunç Dun iabah saat 10 30 raddelerınmusadere edılmıştır da 2,5 aya mahkum olan Zorlu cağı bıldıtılmektedır. kanat tarafmdan açılmış olan «neş de, uzun bovlu, yaşh bır zat matren hakaret» davasına dun Top Arkası Sa. 5, Su. 7 de baamızm merdıvenlerını ağır ağır lu Aslıve Ceza Mahkeme'; nrle de çıkarak ıstıhbarat odasına gırdı tstanbulun sâbık Valı ve Bele. vam edılnv=tır ve bır ıskemlemn uzerıne âdeta Refık Ancak da\a konu^u nian olp\ çokejrek su şekılde konusmava bas dıje Başkanı Korgeneral Tulga'ja Gazetecüer Cemıvetı se la ılgıh gorulen evrak h«>rıuz ta ladı. ref uvelığı vetılmıştır mamlanmadıgından aımı<=m<i çok « Evlâtlarım, bugun gazetemkı<=a surmuş ve bu ev ıvk 1 1 t^~iamGazetecıler Cemıvetı îda^e Helanması ıçin baska oır gune bıra zın bınncı sayfasında (Meclise oğ yetı Balotaj, Murakıplarla Hav «ı kılmıştır Resım fısıltı vazarını retmenler ıçın bır Intıbak Kanunu vet Dıvanı uyelen, Korgeneral Re d j n k u celsede avukatı ıle fısılda teklıfı venldı) başlıklı bır haber fık Tulga'nın şeref ujelığını ıMışırkeı gostenjor. Arkası Sa. 5, Su. 8 de fakla kabul etmışlerd* Dun devam edilen «Pil Dâvası» duruşmasında Celalettin Abonoz ifade Mayıs 1959 tanhınde, Leventte, verirken (Mumtaz Tarhan Te Hüaeyin Avni Gokturk arka Hatıce Çığdem adlı genç ve kımplânda gomlmektedir) sesız bır kızı boğarak oldurdukten sonra cesedım bır sandığa koyup Ankara 21, (CumhurıyetTeleks) Burdura postalamaktan sanık Tu Hac mevsımının gelmış olma*t sebebıyle yuzlerce hacı namzedı, ran Zekı Ivgen, dun yapılan yargı pasaport almak uzere Ankaraja laması sonunda 30 yıl ağır hapse gelmekte ve Emnıyet Genel Mu mahkum edılmıştır Ikıncı Ağırdurlüğune muracaat etmektedır ceza Mahkemesınde yapılan duruş Genel Mudurluk Pasaport Şube Arkası Sa. 5. Su 4 te si Mudurluğunun kadrosu, mura eaatların fazlahğı sebebıyle arttı rılmış olup, gece de çalışılmaktadır. Şube tarafmdan her gun 400 450 hacı namzedıne pasaport verılBır sendıka başkanının, kendı sa Bundan sonraki celsede Ulaştırma Bakanı Akyar mektedır Bılındığı gıbı turıst panayı kolu ıle ılgılı bır cınavetm saportu alan hacılara Hazıne taraortaya çıkmaması ıçın gangster tanık olarak dinlenilecek.. fmdan da ıkı yuzer dolar t^h'iıs oLepke'je para verdığı hakkındakı Arkası Sa î s • t • Ankara 21 (CumhurıyetTeleks) i ıhbar gerçekten uzermde durula Yuksek Adalet Dıvamnda bu cak bır meselej dı Bu ne kadar gun «Pil jolsuzlugu davası» sanıkkorkunç bır olavsa cınavetın ortlarının vargılanmasma devam edılbaş edılışı de o kadar acı bır gerdı, ve davanın şahıtlerınden sekız çektır kışı dmlendı Elde ettığımız bügılere gore dunDuruşmaya saat 10 da başlandı jaca unlu bu sendıka ba^kanı Sanıklardan Husevın Avnı Gok(Arkası Sa. 3, Sa. b da) Arkası Sa. 5, Su. 7 de jBir afyon kaçakçısı| İ I milyon 622 bin | ; lira para cezasına i ; mahkum edildi 1 41 yılhk öğretmen ayda 100 lira emekli maaşı alıyor! Mııhafazakâ* Patti kurucu sayısı: 75 Bu aym sonuna doğru Ankarada bir toplantı yapacak olan müteşebbislere İstanbuldan da 10 kişi katıldı Tulga'ya Gazeleciler Cemiyeti şeref iiyeliği tevcih edildi Sandık cinayeti faili 20 yıla mahkum oldu Amerika Uyuşturucu Maddeler Komisyonu Başkanının hâiıraları: 5 Bir cinayet dâvasını Iiolilil.,1 naısıl örllii Pil dâvasına dün de devam edildi Hacı namzetlerinin tehacümü karşısında Ankara Emniyeti memHriarı gece gündüz çalışıyor Bir şoför, Tedbirler Kanununa göre yarırılanacak SIMR S İ U M D t \ \M EDİTOR Tabeme şolunun dogtı^ «ırır ke=ımınd» l=rap| \e Surıve Bırlıklerı arasındakı kanlı malar devam etmektedır Resımde tsrael bırlıklerı tarafirdan bom balanan Surıve k^vlennden bırı gorulujor. (Bu nusustakı haberımız 3 savfadadır ) Izmır 21 (Telefonial TedbiTIfr Kanunu Izmırde ılk defa bır ^ofore tatbık edılmekted r tsmet tdıcı ısımlı "iofor \azıfe «ıra^ında munfe>ıh Demokrat Par tıvı ovpirek Koalı«von Hukumetı alevhınd" «nzler sarfettığı ıddıaM le adlıveve verılmı^tır Duru«ma a vakında baslanacaktır Bir AP senatörii ile milletvekili trafik kazasında ağır varalandı KırKindan «onra zeka ı er haîı za p«rı g d n o r Gazeteler AHah. Allah Harıkulâde 20 seneve mahkum olan Zekı l\gen bır fıkir bultnuştum, unuttuin.' Dpnuh 21 (Telefonlal Bucun og fdpn snrıjj Saravknv volu u?e Irınde ıçındp AP Mılletvekıllerının bulundugu bır tak^ının kamvonete bındırmp1;! netır"«ı fe^ı bır tra Arkası Sa. 5, Su. 6 da Emnıjet Genel Mudurluğunun kapısında 'kı taradı kujruk mevdana getıren hacı namzetlerı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog