Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

KLEOFATBANIN 8H EOPATBAN1N SIBRT GKCE GÜNDÜZ TAC StBdBIİ HAStKA KRSM» Gençlighıizi •tx»dü«ftirir. CÜdin bun*mtsını Snler. Ergenlik ıMlcAkririi, MnrirhH kınsıklıkları ve lekelerl gidarir. MUTLAKA DENKYİNİZ. L'mnml Teni Y«T4: MT7HTAK YAZIB Ajirefendi Cad. EBritip haa 8 İftanbul Tel: 27 22 21 Telgraf: Türkital İstanbul Dincdık: 2175/3400 umhuriyet KURUCUSU: rUNUS NADÎ ©i* Her İSTARBUk Türkiyenin en modern en konforlu turistik oteli Odada Banyo, Telef on, Kanal Radyo Üç 38. yıl Sayı 13.516 Telgrmf r» m e k t u p «dreai: Cumhuriyct tstanbuJ Pocta K u t u s u : Istaabul No. 248 Telefonlar: 224290 22 12 M 2 2 4 2 8722 4 2 t f 8 2 2 4 2 9 9 Çarşamba 21 Mart 1962 Harika manzara Amerikan bar, restorant İSTANBUL AYAZPAŞA Tel: 49 51 2012 tâncıhk: 2180/3401 Müşterek Pazara bir an once alınmamızı talep ediyoruz Dün mevzuda âcilen tatbikı gereken bazı kararlara vardı Altılar Konseyine verdiğimiz rapor açıklandı Bu illerde seçimler iptal edildi, Peroncutoplanan Bakanlıklararası Müşterek Pazar Komitesi buların kanun dışı ilân olunntası bekleniyor OECD9 45 milyon dolar kredi açtı Üç yıl vâdeli kredi. tediye muvazenesi açığını karşılamak amaciylc veriliyor AnKara 20 (a.a.) Milletlerarası Iktisadi tşbirliği ve Kalkınma Teşküâtı (OECD) Konseyi, yaptığı toplantıda, Türkiyenin 1962 yılı tediye muvazenesi açığını katrşılamak üzere «Avrupa Para San dığı»ndan 45 milyon dolarhk kredi açılmasına karar vermiştir. Vetilen bilgiye göre, kredinin müddeti 3 yıl ve faizi 3 3/4 dür. Karar, Konseyce oy birliği ile alınmış ve bu münasebetle muhtelif delegeler, Türk Hükümetinin iktisadî sahadaki gayretlerini öğmüşler ve şimdi ekonomide istikjrarın gaelanmiî bulunduguna işaretle sıhhatli bir kalkınma için zeminin hazırlanmış olduğunu belirt mişlerdir. Ayrıca, aynı toplantıda, Türkiyenin kalkınma programının finansmanı için ka!rşılanması gerekli uzun vâdeli ihtiyaçlarına da temas edilerek, süratle bir hal tarzı bulunması lüzumu üze. rinde durulmuştur. Peroncuların seçimleri kazandıkları 5 eyalette askerî idare kuruldu Arjaniinde sİYasî hava gerginleşİYor Ha kapalı Olmuş, Ha açık! ııııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııı llllllllllllllllllllllıııııııııııııı IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Buenos Aıres 20 (a.a^A.P. ve Radyolar) Arjantin genel seçim lerinde yurt dışında bulunan sabık sağcı diktatör Peron'un partisinin büyük basarı sağlaması üzerine, Cumhurbaşkanı Arturo Frondizi, Peroncuların kazandığı bes büyük eyalette seçimleri iptal etmiştir. Frondizi, Peron'a karşı olan askeri kumandanların zorlaması ile, bu şehirlerde askerler idareyi ele almışlardır. Silâhh kuv Arkası Sa. 5, Sü. 6 da TT7~ «P»11 rejim sartları içinde r\ y*9a&1&lmlz > ıllarda tek par 11 > \ ti idaresınin iyi bir sistenı olmadığı diişüncesini ıaBakanlıklararası Müşterek Pazar Komitesi dünkü toplantısuıda »anmak yasaktı. R düsünceyi u IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIL: Ankara, 20 (CumhurıyetTeleks) jııııııııııımımıııııııı raymaya kalkısan gazeteciler snç Turkiyenin Müşeterek Pazara n giM Islem görürlerdi. Açık reahnması ile iljili çeşitli temas iim sartlarına kavngtuğumnz ı27 ve toplantıların önümüzdeki günMayıs devriminln Ikinci yılında lerde gelişeceği ve nisan ayı se çok partili idareye herhangi bir (ECVET GURESIN YAZlYOR) 5 de çeşitli müzakerelerin hâdiçinsafıek)lde dil nzatmak son Tedbirler Turkiyenin Müşterek Pazara gitmiş değildir ve tek ılmi etud S haya çıkacağı öğrenilmiştir. Bu Kannnu ile yasak edilmistir. Ta S girmesi meselesi, ancak ciddi profesör Besim Üstünelin ha 3 müzakerelere hazırlık olmak üzelaği dinlemiyenlere IUOIU islemi Ş olarak son zamanlarda ele alınzırlayıp Hükümete verdiği da re bugün Maliye Bakanhğında ıvgulanıcaktır. 3 dı gibi görülüyor. Bu konuda ha çok tahminlere ve ihtimal S «Bakanlıklararası Müşterek Pazar hesaplarına dayanan tahlil de 5 Bir sosyolog gözfi ile bakıldıgı •~ yıllardanberı, söylenenler, ve nemesidir. S Komitesi» toplanarak bundan sonısman, birbirine ntmış hissini ve Ş yazılanlar, hemen işaret etmek Demek istediğimiz şu: Katnu ~ ra Müşterek Pazara girmemiz huren ın iki yaeağın, aslında aynı ~ lâzımdır ki, meseleyi üstünkögereken Arkası Sa. 5, Sü. 3 de E susunda takip edilmesi rihnlyete isaret sayılması gerektiği Ş rü ortaya koymaktan daha ileri ierhal anlasılır. Ba «bans dokn nııııııifiuıııij(imımıiHiıııııifiHififntıımııııııııııııııııııııııııııııımıtı~ politikanın tâyini ve tesbiti konusunda çalışmıştır. lanı yakanm» ve «benim dediğim Hükfimetin Müıjterek Pazar >Iacak!» zihniyetlerinin tâ kendikonnsnnda verdiği mnbtıra lidir. Bir memlekette şekil değiSİklikleri yoluyla H degişikliğine z Hatırlanacağı üzere 6 martta ısrmanın güçlügfinfi böylece bir Brükselde yapılan Bakanlar Konlaha açıkça görüyornz. Kapalı reseyi toplantısından önce hüküme|<m diye sonradan kötülenen tek timiz Müşterek Pazar Dışişleri Ba sarti yönetimi başlangıçta ne için kanlan ile Müşterek Pazar yüksek knrnlmustn? Türkiyeyi en kısa yolmercilerine bir muhtıra vermiçti. dan çağdas uygarlık dfizeyine nBu muhtıra bugün açıklanmıştır. lagtırmak için defil tni? Bir uyİki buçuk sayfayı bulan muhtıraçarlık savası demek olan o yöneda Türkiyenin Müşterek Pazar Kanşıklıklar oldu, bir kasabada milliyetçiler, Avrutim şartlan İçinde elbette bir taile tesis edeceei ortakhk mevzuun palı mahallesine hücum ettiler, Fransızlar ateş açh kım davranışlara yasak konacak Arkası Sa. 5, Sii. 1 de tı, Fes yasagı, Arap yazısı yasağı, ftfürtikçülfik, falcılık yasa|ı gibi. lazısı S inci Sahifemizde Batı demokrasilerinde bn yasaklardan hemen hiç birine başvornlmaz. Çünktt Batı milletleri çağdaş nygarügı, adını adım ilerliyerek yüzyıllar boynnca kendileri yaratmışlardır. Ba milletler, bizim gibi kalıplasmı; bir toplnm dfizenini yıkıp yeni btr dflzene kısa zamanda »vak nydnnnak dâvası ile hiç bir raman kar?ılaşmauıi((lardır. Ingttterede Arap yazılı Ingilizce gazete basmız, kimse oknmaz. O toplnmun içinde bir vazıdan başka bir yazıya geçmek diye bir devrim gereği »imdiyedek görttlmenıiştir ki. Fransada iatediğiniz kadar dincilik, ya da dinsizlik propagandası yapınız, aldırmazlar. Çünkü orada vicdan hÜTriyeti tâ onsekizincî yüıKÖPKÜLÜ'NÜN DURtSMASI Prof. Fuat Köprülü ve 16 ar Yuksek Adalet Divanınca «nıüyıldanberi toplnmnn vicdanma sinmiştir. Devletin lâiklifi kannnnn kadaşı kurmuş oldukları partinin isminde «Demokrat» kelimesini kul ebbet» hapse mahkum edilmiş budan ziyade insanların hoşgörürltt landıklarından dolayı mahkemeye verilmişler ve duruşmalarına dün lunan düşük Ağrı milletvekili Seğüne dayanmakta, gficunü oradan başlanmıştır. Köprülü bu husustaki MBK. kararının sadece bir emir lim Yatağan ile Saıt Akson adh almaktadır. Bnndan ötürö degil olduğu üzerinde durarak beraetlerini talep etmiştir. Resimde. dünkü bir şahsın •döviz kaçakçılığı» dumidir ki, kiml Batılı devletler res dunışmadan bir an görülüyor. Arkası Sa. 5, Sü. 7 de men lâik olmadıklan halde, TİCdan hürrîyeti oralards yasak «orn He değil, bendi parıltısı ile dimdik ayaktadır. Ankara Notları SEREF ÜYELERİ Rotary Kulübünün 57 <nci kuruluş yıldönümü dün kutlanmış, bu arada kulübe yeni kabul edilen üç şeref üyesi, Muhsin Ertuğrul, Ord. Prof. Tevfik Saglam ve Cemal Reşit Rey âzaAnkara, 20 (CumhuriyetTeleks) lara takdim edilmişlerdir. Resimde, Kulüp Başkanı Nejat Eczacıbası, Bakanlar Kurulu, bugün BaşbaMuhsin Ertuğrul ve Cemal Reşit Reyle birlikte görülüyor. kan yardımcısı Akif îyidoğanın baş kanlığında toplanmış ve BasınYayın ve Turizm Bakanlığı teşkilât kanunu tasarısını kabul e.derek Millet Meclisine sevkine karar ver miştir. Başbakan Ismet Inönü, biraz rahatsız olduğundan, bugün evinde istirahat etmiç ve Başbakanlığa gelmemiştir. Basın Yayın Bakanlığı Teşkilât Kanunu Meclise sevkedildi B.ApaydınveM.Turgut tekrar A. P. ye alınıyor A.P. tl Başkanlan topla n tısının sona ermesî ieb«biyle yayınlanan tebliğde, «kayıt silme» kararlannın bir defa daha gözden geçirileceği ifade edildi Ankara 20, (Cumhuriyet Teleksl Adalet Partisi Genel Mer kezinde Başkan Gümüşpala'nın Başkanlığında iki günden beri 44 tl başkanı ile yapılmakta olan top buçün fona etmis ve bir teblığ yayınlanmıştır. Tebliğde, Arkası Sa. 5, Sti. 3 te Cezayirde Gizli Ordu katliama başladı Eski hamam, eski tas Meclise öğretmenler için bir intibak karunu teklifi verildi Selim Yatağan dün yargılandı Kadrosuzluk dolayısiyle terfi edemiyen öğretmenler 131954 tarihinden itibareıı terfi etmiş addedilecekler Sanki ba is zirsat mfltelussularımızcs malum olması lâzım gelen bir bilgi isi değilmig, tanki bunun kaideleri, nsnllerl, yeni kesfedilmismis, sanki aynı konnda yazılmış yüzlerce kitap, broşür, makale balonmuyormns gibi stadlan gezip çimli sahalan tetkik etsin ve bizim stadlanmızda çim yetistirmenin çarelerini öğrensin diye Beden Terbiyesi Tesisler Müdürü buradan giden takımımızla Londraya yollanmış. Dnrnn, daha bitmedi. Tesisler Müdürü rüksek ziraat mütehassısı değil, ziraat mühendisi değil, nattâ bahçıvan da İbrahim Öktem dünkü basm defil de insaat mühendisi imis. toplantısında Haaaa bn zat aynı zamanda icabında stadların üstüne örtmek üzere naylondan mamul örtüler de ısraarlıyacakmıs. Ankara 20 (Cumhuriyet TeŞimdi sorulacak bir snal akla leks) Öğtetmenler tarafından geliyor: Bir insaat mühendisini senelerce beklenen bir Initbak Ka çim ziraatini b'grenmesi için Lonnunu hazırlanmıştır. draya yollıyanlar, nmnmî efkârCumhuriyet Senatosunun YTP li üyelerinden Mehmet Ali Demir C.H.P. Meclis Grupu Başkan Ve ca tanınmasınlar diye bu örtünün altında kalmayı tercih eilkokul öğretmenleriyle ilkokul öğ kili Dr. İbrahim Öktem dün saat Iretmenliğinden gelip de muhte 11 de C.H.P. 1 Merkezinde bir ba decekler mi, etmiyecekler mi? 1 lif dereceli okullarda veya Millî sın toplantısı yacarak günün olay l * * * Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Arkası Sa. 5, Sü. 3 de Oktem, 1962 nin bir ayarlama yılı olacağını söyledi Amerika Uyuşturucu Maddeler Komisyonu Başkanının hâtıralan :4 tmdi, kapah rejiiBİ bırskıp açıgına geçerken bi» elbette her şeyden 5nce deTTİm »artlannı korumak toronds idik. Çaf da« Batı nygarlıgının bir eseri olan demokratik yönetiml Tflrkiyede gerçekleştirmek, siyasal partilerimizi Batılı anlamı ile halkın menf«»ti nğrnn» iktidar savaşma çıkmıs birer knrul haline getirebilmek için buna zornnln idik. Böyle yapamadık. Bn yuzden hem rejim seysnzlaştı, hem de daha kötfisfl bizi kısa yoldan çağdaş batı nygarlıgına yaklaştırmasmı bekledigimiz devrim Hkeleri ynrdnmnzda zayıfladı, sallantılı bir hal aldı. 27 Mayıs, iste bu tehlikeyi 8nleme amacını güduyordn. Devrimler yıkılmaktan kurtanlacak ve çok partili demokratik yönetim Batıdaki ornekleri andırır, olnmln, yapıcı bir hayata kavnşcaktı. 27 Mayıs hareketi, Anayasa dışı davranıslariyle meşrnlnğiınn yitiren bir iktidan devirmişti. Elbette hiç bir devrim, kendi eliyle yıktıfı zihniyetin rahatça toparlanarak bir gfln kollarını sallaya sallaya ortaya çıkmasma göz ynmamazdı. Böyle şey olmazdı. Ne yazık kl 37 Mayıs sonrası devTinde politikacılar bn noktayı da tınnttnlar. Devrim ilkelerini zedeleyici eski kısır çattsmalara eklenen Tİ Mayıs düsmanlığı Knrncn Meclis sırasında da. referandnm kampanyası boynnca da, hattâ yeni Anayasaya nygnn yflksek orcanlar knrnldnktan sonra da de\?.m etti durdu. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Milletlerarası kaçakçılık ve cinayetler şebekesi Öldürülen Kürt Kâmil ve içinde öldürüldüğü oda Köy muhtar ve ihtiyar heyeti segim tasansı hazırlandı Bu seçimlerde aday olabilmek için 25 yaşım bitirmek v e Türkçe okur yazar olmak şart Afyonkeşlık, eroinmanhk fuhuşla atbaşı beraber giderken, azılı gangsterler de uyuşturucu maddeler kaçakçılığında büyük roller Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Azılı bir sabıkalı dün meçhul bir şahıs tarafından öldürüldii Ankara 20 (CumhuriyetTeleks) Içişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan «Köy muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi kanun tasansı» bir çok yenilikler ihtiva etmektedir. 442 sayılı köy kanununun bazı maddelerini değiştiren ve yeni Vazısı 5 inci Sahifemizde Arkası Sa. S, Sü. 6 da • Telefoto CUMHURİYET (Ank.ıra İstanbul) Tokat yiyen memur Cahid Silleli ve vak'a jahidi memurlar Bir milletvekili Ankarada Kongo Türkiycderı istediği doktorlara senede 6? 0O0 TL. tekiif ediyor Lavi, Lepke iki muhafız arasmda mahkemeye Eetirilirken NADİR NADİ HASTA VER EVLÂT, KONGO'YA İKİ BİLET!.. Gazeteler 1 bir servis şefini tokatladı işini takip için gittiği PTT de îazısı 5 inci sahifede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog