Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

AJLTI CUMHUEllET 20Martl962 A. Ordu ise F. Köy'ü nsasluD etti: 2 0 Galatasaray: 0 Altay: 0 ınnfliis;mı. iGiiE. ıç;irii Giireş takımı istanbul şampiyonu : IHI IHI ırırmı ıııııııııııııtııılııııııiıııııııımıııırıtttııııııııııutıııntıınnııııımılıırııııııııı îzmır 19 (T»lefonla) Hava muhalefetı vuzunden bugune kala ı ıkı mıllî Iıg maçı bugjn ovnandı llk maçta hırslı AHınordu Ferıko j u 20 yerdı, & Sarav da \ltav ıle 00 berabere kaldı 4LTEVORDU GALtP Ojuna hırslı ba^lıvan Altınorduiulaı ddha bırıncı dakıka do1 madan ılk gollennı kazanaılar Ferıkov sîgbekının elme çarparı topu hakem penatı ıle cezalandırdı Muhteremın çektıgı penaltı l'tanbul Grekoromen gjreş Fenkov k<deMne gırdı Ovun karMİıklı akmlarla gecerken 13 riikı buıncjlıklen geçtığımız hafta kada K Rıdvan topla kale\e daldı Sefer bu futbolcunun avağnj cumarte1;! ve pazar gunlen Fa vatarpk bır golu onlectı Aitınorflu ıkıncı go'unu 42 dakıkada vap'ı t h Gure? Kulubunde japıldı Eulendm kornerını Sehm guz c l bır «utla ağlnra gonderdı Devre Çoıc savıda gureşçının katıldığı 20 bıttı muiabakalar oldukça zevklı ve kaldı Ojunun öuvuk bır hevecanlı geçtı Teknık netıce tkınn devre AHınordu daha ba^ ler kılı o\ idması.na rdgmen ba'ka şol kısmı ortalarda oynandı Altav mu dafaada IM ıdı G Sarav forvtı iikaramadı. 52 Kılo AHınordu Sefer . î\evzat bır çok fırsat vakaladı fakat bu*>. 1 M. A\cı ar ıM Kov ) Mu/sffer • Namık Muhte lan kullanamadı Ojunun «on da 2 R Bertan (D Spor) kıkalarında G. Sarav Ugurun ayarem M»Iıh . Selım, Oguz S'ndan galıbıvet golunu kazandı GITT1LER Umıt takımımız dün hareket cdeıkerı kafılede bır de Beden Terbıvesı Genel Mudurlugu57 Kılo A 1tan Yılma? Bulent Fprıkov NecdPt Hıkm°t fckat hakem Varola bır fav ıl \a. nun muşahıdımn olduğu goze çarpmıştı Muşahıt Jıonarava çımlerı tetkık ve bunların korunmasmı 1 T MaKaracı fFat Gur ) Xıhat l<=met Ahmet Yuk. pıldı kanaatıv le golu sajmadı ÎV mcelıv eceğını ıfade ederken. kaiıledekıler de dahıl musahıdın nereden ortava çıktığını herkes bırbırıne so2 t Polat (D Gucu) *el • K Rıdvan Mahmut devre ıçınde ıse Varol B. Ahmedın rujordu. Resımde kafıle ve muşahıt (okla ışaretlı) hareketlerınden once goruluvor 63 Kılo kuv\etlı bır jutumu kurtarmaya Adıl Husevın B Rıdvan muvaffak oldu G. Saraydan Recep 1 Ö Sevsav (Defterdar) Hakem" N Irmaklar ve TTğur n ı ıdı Altsv'dan Kâzım Oaru$$afaka Ttflıs Dinamosu maçından bır gorunuş G, isARAY BERABERE 2 H Demırağ (Demırspor) Galatasarav guzel oynamasına ıjı oynadı 70 Kılo rağmen bol çıkaramıvarak Altav ıle G. Sara> . Turgay . Can 1 T Avtur (Defterdar) riemır, K Ahmet . Suat, 2 O Pandul (Fat Gureş) Ergun, B. Ahmet Mete, R»78 Kılo cep, Bahrı, Uğur, Nıvazı 1 S Acar (Fenerbahçe) Altay: Varol . Kâmıl, Nu 2 7 Atan (Demırspor) man • Yılmaz, KSzım Er87 Kıio tan • Gonen, önder, Naıl, 1 A Kava (Defterdar) Otman, Coşkun Perşembe geceı Ingılterenın lan Lmıtler Takımı kafıle'i dun recı Adnan Akın, Mutemet Raşıt ş g g 2 M Bılıngen (Beşıktaf) pıjonu Tıflıs Dınamosu ıle %ap Bıi Turk Basketbol takımının Hakem Mustaia Gerçeker bır saatlık gecıkmeden sonra saat Gıra^, Doktor Burhan Turker, I 97 Kılo tığı maçta artık buyuk bır ta Nej»t YAD* Southampton şehrınde Ingılız 23 12 00 de uçakla frankfurt volu ıle Antrenor Puppo Sandro çevrek fınal maçını japmak çe yaş mıllı takımı ıle karşıla^acak o1 1 Turgut (Fatıh Gurej) kım huvıjetıne burunmuş oldu Londrava haıeket etrcmtır refı Daruşşafaka takımına r a Futbolcular Özcan Yılmaz ^ec 2 M Bajsal (Sumer^por) lar Turk Basketbolu adına ıfsıp oldu Profesvonel futbol ta Hava alanmda bazı kulup ınare rief A\dm, Talat Nedım, Selım, \f<r tıhar edılecek bu dutumdan cılerı taıafından ııgurlanan Umıt Ozcan Surevva. Ogun, Ih^an Tıı kımlarımızı bıle ımrendırecek 1 H Kaplan (Demır«por) çok favdalar temın edıldığı nıu ga\ Muzaffer, Yılmaz Ertan, Pse\ ler Takımı magfaouthamptonSta2 H Akvol (Fatıh Gureş) bır cıddı>et ve programlı çalış Spor servısıınız bu haita Sporhakkaktır. Haftanın en muhım I dında saat 19 30 cıa o\nnaıaktır zal laktm ta^nıfı Totova dahıl maçlatı çu çekılde ma ıle hak ettıgı bu tufrda Ye maçı bojlece cumartesı geceM Dıger taraftan Beden Terbı\e«. Hareketınden evvel gazetecılerle 1 Gureş Kulubu 31 Puan •=ılsıv ahlılar, tahmın etmektedır. Spor Sarajında her ıki şampı Demırperdenın konu^dn kafne baskanı Orhan Se Lmıım Mudurlugu tarafmdan tn2 Demırspor •> Puan " Takımlar Tahmın Yuzde ojnandı gıltere^e gonderılcn Yuksek Mu pn ı\ı takımUrından Rus şam v on takım arasınria ref Apak sunları sovlemıstır T Dcffprdar 21 Puan 1 EyupB Bevı 60 Rakıplerın bov hakımıyetının 1964 de Tokjo'da vapılacak olan daha enteresan geçme«ı ıçın araşunları « Lzun seneler evvel 23 vaş ta hendıs Sırrı isıpahıoglu, 1 70 HaskoyAnadolu çok aşıkar oluşu karşısında llk 18. Olimpiyat Oyunları ıçın kurul lıksız çahşmaktadır Komıtede 200 kımları arasında musabakalar \a so\lemıştır R0 SarıyerSulev manıj e 1 devre basabaş çıkarılan oyun, muş olan Olımpıvat Oyunları Ko teknık uzman bulunmaktadır 1 6 J pılmaM fıkrı ortava atıldıktan son ^4 «Ben Terbnesı me\zuatına gore 1 80 TopraksporYolspor Yeşılsıvahlılar ıçın buyuk bamıtesı jon hazırhklanm tamamla Tokvo Olımpıjatları Japorvaja , r a a n o a ı , bugun bu çalışmalara ka hem muşahıt hem de tetkıkler \ apH. TepeSıncanspor 1 80 şarı oldu Devrenın başlarında maktadır. tahmınen 3 mıhar Turk hlrasına jtıhvor ve ılk adımı atıvoruz Takı mak uzere îngıltereHe gıdnorum Y ŞehırPetfrolspor n 70 buvuk kozumuz Nedretın 4 Bu munasebetle son tetkıklerını mal olacaktır Bu paıanın bujuk i mımız rremleket şartlarının veıdı Oıada sahalardan başka çımlenn PaşabahceDz. Gucu 2 70 faul almış olma^, randımanı yapmak uzere Japon Olımpıvat bır kısmını devletın vapacağı var ' gı ımkanlar nıspetınde ha^ırlanmış durumu \e na«ıl ıdame ettırılKanlıcaAlıbejkoy 0 2 50 azalttı jse de vıne başarıh oldu Komıtesı Azâsı Fumıo Tekashıma dım ıle rad^o \e (ele\ı?\on ha«ı tır Bu ttikımın ıdeal bır 23 a? e dıgı husu<:undd ınrplemeler \apa P BahçeAhbevkov 02 50 Jafr Dınamolular, ojun ıçınde ve \ardımcısı Euchı Motıni'hı latı ıle karsılama\a kıpı olduğu ıddu edılemez Ideal tagım » Yuksek Muhendıs Sırrı Sın KanhcaDz Gucu 70 topu o kadar serı ve çabuk çe Sıngapur, Malava, Hmdıstan \e Japon\a'da Olımpnat Ov unları takımımız daha sonrakı (.dlışmalar pahıoglu nun Mıllı takım kafıle^ınKartal SusporKalaba 0 70 vırıvoılardı kı ışte en muhım tıanda \aptığı ıncelemelerden son bu\uk bı rsabıt^ızlıkla beklenmek j dan sonra vucut bulacak ve A ta de mu^ahıt olaıak bu'unma^ı garıp 1 D BahçeGazıspor 80 hususıvetlerı de bovlan vara dun sabah utakla fhrımıze g°l tedır Daha şımdıden sa\ı<;ı pek j kımımızı beslıvecek duıuma gele kar ilanmı^tiı K DereKavaşspor 1 80 nında bu oldu Sahanın en mu mıştır çok olan jakınım bana bılet ıçın cektır Rakıplerımız çok kuvvetıi tntılız (akımında ıki o^uııca hım ovuncuları ıse D ŞafakaDun kendısı ıle eoruştugumuz muracaat ettıler Bunları nasıl olduklarını *on aldıkları netıceleı dcgıştırıldı dan Haşım ve Dınamolulardan SporToto'nun 30 ncu Fumıo Taka«hıma, bıze hazırlık karşılavacagımı bılemnorum Spor 1 ıle goteımıslerdıı Rakıbımız Irı I nndrj 11, Per^emb» gunu da Vlademır ıdı Maçı D Şafa. lar hakkındd şu ızahatı vermıştır cularınıız ıkı seneden berı devam gılızlerı kendı adalarında nıaglup Southampton da Turk takımıvla hafta ilk değerlendirmesi « Olımpıvat meşalesının Olemp lı olaîrak çalışmaktadırUr 24 ağu? • etmemızın çok guı, oldugunu tak karşılaşacak olan lnsılız takımının ka 8067 kaybettı. Ankara 19 (a a ) SporlToto Dağmdan Tokjo'ja kadar takıp tos ıle 2 evlul larıhlprı arasında ' dır edeısınız Bununla beraber mıl ıkı ovuncu^u degı.tınlmıştır. SaPazaJr gunu yapılan hjususı nun 30 ncu hafta değerlendırme edeceğı guze^gahı katı olarak tes Jakarta da organıze edılecek olan lı takımımızın butun tahmınlerı katlandıklarından dola\ı degıştırımaçta İstanbul Şampiyonu Dz sıne bugun başlanmıştır bıt etmekle meşguluz Meşale an Asva Ojunlau takınılarımız ıçın ı altu't eden nctıceler aldığı spor ieıı ıkı Ingılız ovuncusu şunlardır H Okulu Nedret ve Haşımle 10 maçı 57 kıçı, tak geçeceğı memlektelerın mer cıddi bır tecrube olacaktır 1964 ! tarıhımızde gorulmuştur Dunvada Chelsea takımından lambîıng (butakvıye çıkınca mısafır takım p 9 maçı 869 kifi, fcez çehıriennde atletler tarafın Ovunlarında ba<;ta Judo t r istanbul şampıj o olmak venılmnecek takım voktur Bızım nun \ennı Burnlev takımından 1 8 maçı 8 076 kı?ı, ddn taşınacak, dıger \erlerde ı^e uzere Jınına^tık, juzme, gureş \e çocuklara vcrecesımı parola bu Rob^on alacaktır) Burnlev takınu da sadece Baturu alarak 7 maçı 35 495 kışı uçaktan ıstıfade edılecektır Orga halterde en on sıraları almak ıçın olacaktır » mından Angus (bunun veıını \Vest RASIAVAŞA GENÇ TAKIMI Turkive gençler volejbol şampıvonası çıktığı maçta 7058 mağlup olDeğerlendırmeve yarın da devam nızasjon Komıtesı Olımpnat O\un çalışacagız » Kafıle ham takımından Kırkup alacak 232425 Martta Ankarada başlıv acaktır Yukaııda G Sarav t yenerek o'unacaktır ı larının Roma Olımpn atlarından tır) şampıyon olan Rasımpaîa eenc volejbol takımı gorulmektedır rkrera ıiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır I IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillillllllllllllllllMIIIIIMIMIIIMIIIUIIirllllllllllMIIIMMIIIMIIUinilllllllllllllnillrlBa^kan Orhan Şeref Apak lda ToTo T AHMÎNİ ingiliz takımında iki oyuncu değiştirildi Ümitler gitti Basketbolde heYecanlı maçlar D.Şafakaçeyrek finalde ilk maçını kaybetti Japonya Olimpiyat için 3 milyar sarfedecek İSVEÇ ÇELİĞİ GİBİ DAYANIKLI... GISLAVED OTOMOBİL ve KAMYÛN LÂSTİKLERİNİN BÜTÜN BOYLARI MEVCUTTUR... REKABETSİZ FİATLAR Bankamızın yeni bir hizmeti daha: I İ S V E Ç : I GÜNLÜK HESAP HÜLASASI ( I j I m I SaUtYen: G I S L A V E D KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET T.A.Ş. Aşırefendi Caddesi, Hanımelı Sokak, No. 2 istanbul Telefon: 27 18 10 Telgraf: GİSMAL istanbul NOT: Ciddi Firmalar Acentelik için muracaat edebılır. Faal 1626/3357 I hesabınızın BAKİYESİNİ her muameleden sonra slze günü gününe göstorlr. Nudımlzdt bır h s p açarsanız. b kolayiıkt» m t$ ea u Utrfade edersınız. L IHOLANTSE BANK UNINVI G A t A T A K A R A K Ö Y P A L A S İ S T A N B U L B A N K A H A N Uâncılık 2477/3372 J •uıuııon BU* «uc SHEAFFER3 ÂÂ DAHA ÂLÂ MÜREKKEP YOKTUR t t İ LÂ N KAMYON. OTOBÜS've.MOTORLARI 1 Salihli Palarmıî ve Yaleks Sanayii Tiirk Anonim Şirketinden: Salıhlıde veru tesıs edılrruş bulunan îabnkarruzın ımil etmekte olduğu Palamut Hulâsası (Valeks) ın satışı ıçın jnırt ıçınde bâvılıkler ıhdas edılecektır. Modern usullerle ve beynelrrulel evsafta, pıjasadakı mevcutlarmdan her bakımdan ustun kalıtedekı mamulumuz Palamut hulâsasınm satış ba ılıklermı almak ıstıjen hakıkî ve hukmî şahıslatın ılan tarıhımızden ıtıbaren bır ay ıçensınde Şırketımıze muracaatlaıı rıca olunur NOT Istıjenlere talepname ve şartname adreslerıne gondeıılır fc.'%.%'%,%'%,*%*%*%^%r%%. %, ^, '\r %. ^%, ^% % % "^ ^ ^ "% ~\."% ^%, ~ "%. ^ . I % GÖRENLER^MÜESSESESİ TİCARET'KOLLEKTİFrŞİRKETir**" Bakır han No^38 GAZİA\TEP)Tel,}16 15 (İstanbul ırtıbat burosu: JstikiâTCaddesı ! 44 Beyoğlu' 8,5 Fabrika tonajında, hava frenii.yataklı şoför mahalli , takviyeli 110 6HP gücünde Türkıye Guney Bolgesf Mumessıli: Sknp, blr venllik olarak büTOk fedakârlıtda yaphrdıgı plâstik yllksllldtt çı^eierde plyasaya arzedllmiştir bOtün kırtasıyecilerde satılır Faal 1629 3356 Sfvup LEYLAND COMET Kamyonlarımız yakında pıyasaya arzedilecektir GAZİANTEP NIĞDB • URFA ^AOANA I ELAZIĞ I MERSlN ı DlYARBı MARDİN * NEVŞEHİR BIWS*\ KAYSERI • VAN !| .MALATYA I SİIRT A ADIYAMAN I HATAY HAKKÂRlt (Basuı 3855 3392) KOLESTON lîMunhtl acentelıkter ıçın thkahlartn müS5«semıza müraca^llsrı rıca olunur \ KREM SAÇ BOYASI Bütün'renklerile "ı akındd pj\asd\d arzedılecektır Savın muşlenlerımızden, katı sıpanşlej rını vererek, sıra numaralarını almalarıııı rıca edenz PEREJA \\WMMW.4 üâncılık 2657/3375 r* i * / BSTIY0RUM7 2681/3378 I KOLESTON TURKİMVA KOLL $TI Dolapdere Kurtuluş Oeresı Cad 61/1 Tel 441509 Ilaucılık 26J«/3374 KOLONYASI tâncıiık 2224 3365 Yazarken, kalemınızı tennızler ^ •> 1 eJL I f 1. ons < "> Ilâncılık 2279/3370
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog