Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

20 Mart 1962 .'lillllMUIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllilllllllUIIIIIIIIIIIIIIU CUMHU1HTET Ateş kes anlaşmasından sonra, Fransa yeni bir iç savaş ile karşı karşıya \ Paris 19, (Radyo) Çezayirde ateş kesilmeti ile ilgüi olarak imzalanan tarihî anla$ma, dün Bastarafı 1 ıncı sahitede ikiye ayrılan askeriyeye ait 6 nu saat 12.00 den itibafen yÜTÜrlüğe beri görülmemiş tararlara sebep maralı benzin tankerinin kapal; girmi? bulunmaktadır. Çezayir ge olmuştur. Yalnız Çınarh semtinde bölmelerindeki akaryakıtın asker çici Hükümeti Başkam Bin Yusuf sellerin tesiriyle 30 dan fazla ev vasıtalar tarafından sal ve bor Bin Hedda, bu konu ile ilgili ola yıkılmıştır. Askeri vasıtalarla sü döşemek suretiyle tahliye edilmes rak verdiği demeçte, cCezayir Ge vari polislerin ve motorlu Emni ne de dün başlanmıstır. Tehlikey çici Hükümeti adına Millî Kurtu yet ekiplerinin katıldıklan kurtar karsı emniyet tedbirleri devam ei luş Ordusunun bütün mücahitle ina faaliyeti bütün gece ve sabah mektedir. Eşek adası civarında karaya otu Bolu 19 (Telefonla) Boluda, bin öğrenciyi barındıracak • rine bütün Çezayir topraklan üze devam etmiştir. Turan semtinrie ran Athos ve Maricoula adlı ik göl içinde mahsur kalan evlere yeni bir yatılı Erkek Öğretmen Okulu yapılacaktır. Bir der •rinde askerî harekâtın ve silâhlı askeri vasıtalar ekmek vesair ih. Yunan gemisiyle Akpınar mevk faaliyetin durdurulması emrini nck tarafından arsası alınan Öğretmen Okuluna earfedilmek : veriyorum» demiştir. Ben Hedda, tiyaç maddeleri taşımış, bu evler inde kaTaya oturan Lübnan bar üzere bu defa da 1962 bütçesinden, Millî Eğitim Bakanlığınca 6 : Evian'daki anlaşması cbağımsızlık den bir kısmı da gec e yarısından dıralı Captan Minomionalis gem kurtarılması isi havanın milyon lira yatırılmıştır. Lüzumlu formaliteler ikmal edildik : hakkı nihayet taahhüt altına alı itibaren sandallarla boşaltılmıştır. lerinin ten sonra inşaata başlanacaktır. • nan Çezayir halkının büyük zaNergis, Bostanlı, Halkapınar, yenirien poyraza dönmFSİ yüzünNaldöken, Turan, Al den akim k&lmıştır. Kurtarma işi feri» olduğunu söylemiştir. Bayraklı, icın yerine giden Knhramanlar, Tepecik. jKocaeli tütün piyasası 30 kuruşluk Hacı be = Ben Hedda ayrıca, bu anlaşma sancak,ve Güzelyalı semtlerinde Şe Hora olay Imroz tahlisiye Alemdar vp gemilsri de nm Çezayir'e barışı getirmek de hitler fc'eç vakit limana dönmüşlerd'r. yannamesi karaborsada= mek olmadığını ifade etmiş ve zemin katlanna su hücum etmi Ilgililerin verdiği bilgiye göre bu ! dün açıldı yen evleriıı sayısı parmakla gös. j tztnit, 19 (Telefonla) $eh10 liraya yükseldi = şöyle demiştir. şartlar altında gemilerin kurtarıl«Çezayir'i büyük problemier bek terilecek kadar •azdır. Manda Ça mast güçlesmektedir. : rimiz tütün piyasası bu sabah Siirt, 19 (Telefonln) Vüâ E lemektedir. Her çeyin başında fa yının taşmasiyle îlersinlide bir ; 10 liradan açılmış ve satışlara • başlanmıstır. Geçen yıl ise tü yetimizde hac farUesini ifa i I şist te?kilât OAS'yi hareketsiz bı kereste fabrikası sular altında kMİ çin müracaatlerin sayısı gün ; rakmak gerekmektedir.» mış, atelyenin önünde bulunatı 10 milyon sarfı ile yapı• tüne verilen en yüksek fiyat, geçtikçe artmktadır. 1500 ün Ş cCezayir'de ate? kesilmesi anlaş tomruklar suların tesirile sürük> T66 kurustu. Bu yıl piyasanın lan ilk okul binaları üzerinde olan hacı namzedi ; ması üzerin» Amerika Çumhurbaş lenerek Çamdibi • Mersinh köjı. : 10 liradan açılması, bütün tüyüzünden sehrimize gelen be kanı Kennedy, Çezayii'in bağım rüsünün altınt tıkamıştır. Bu semt Ba?tarafı ı nci sahifede İ tün ekicilerini sevindirmiştir. yannameler bitmiştir. Bu ara i sızhğı yolunda atılan bu adımı te Mersinli ve îzmir ilkokulları su çek, ba?ın mensuplannın «222 sada talep arUsı vüzünden 30 E memnunlukla karşıladığını belir lar altında kaldığındDn tatil edil yılı kanuna göre 1961 yılı plânın İ İzmit, dün geceyi kuruşluk beyannameler kara ; ten bir mesajt Ben Hedda'ya gön miştir. lzmir içinde sellerin insan. dan sehrimizde 10 milyon sarfiylı ; karanlıkta geçirdi borsada 10 liraya satılmaktadır.; dermiştir. Sovyet Rusya da dün ca herhatıgi bir kayba sebep ol yapılan ilkokulların büyük bir kı İ îzmit, 19 (Telefonla) 80 bulunduğu, tedrisat ya Gelir sağlamıyan PTT = Geçici Gezayir Hükümetini huku madığı ve bununla berab^r ziraî i tnının boşise şon cünlerde tehlik İ bin nüfuslu Izmitin yansı dün ken tanımış ve Cezayir'le diploma bakımınd&n çok büyük hasara se pılanların • geceyi karanlıkta geçirmiştir. merkezleri kapatılıyor = tik münasebetler kurmak istediği bep olduğu tesbit edilmiştir. | SösterdiŞi için tahliye edildigi bil Şehrimitde hava yine bozdu • Yer altı kablolarında vukua diriliyor, ne dersiniz?» şeklindek ni ifade etmiştir. Siirt, 19 (Telefonla) Vüâ = Dün şehrimizde öğle üz»ri hava : gelen ârızadan dolayı şehrm yetimize bağh ilçelerin P.T.T. = öte yandan Atej kes anlaşması yeniden bozmuş ve fırtınayla ka sualine Milli Eğitim Müdürü Ha: bütün doğu mahalleleri kamerkezleri, masraflannı kar jj na uymayacağını açıklıyan fa?ist rısık olarak bir saate yakın de. lis Kurtça'nın verdiği cevapla anİ ranlıkta kalmıştır. Arıza buşıhyacak gcîiri tcmin edeme Z Gizli Ordıı Teşkilâtı (OAS), Çeza vamlı kar yağmıştır. Bu arada fır laşılmıştır. Milli Eğitim Müdürü Halis Kurt• gün giderilmiştir. mektedirler. Eruh ilçesinin P. 5 yir'de genel bir grev ilân etmiştir. tmanın şiddetinden bazı Şehir ça 222 sayıh ilk ögretim ve eğitim felce ; Her derde şifa diye ayı T.T. merkezi altı kisilık kad z 24 saatlik gtev, bütün hayatı itaat Hattı vapur seferleri de aksamış kanunu ve 10 yıllık plânın tatbik rosuyla ayda binlerce llralık ; uğratmıştır. Grev emrine tır. edilebilmesi için şehrimizde hazi: etini paylaştılar masrafına karşıhk, çok günler • eden Avrupa mahallelerinde hiç • Yeşilkfiy Meteoroloji Istasyonun neye, özel idareye, belediyeye ait açmamışkasasını bir kuruş gelir sağ = bir mağaza kapılarını dan verilen bilgiye gcre, alçak : îznik, 19 (Telefonla) llçelamadan kapatmaktadır. Açılı Z tır. Sehirde hiç bilr otobüs işleme basınç sistemi Ege istikametinrien 100 e vakın arsa temin edildigini '• mize bağlı Müşküle kövünde kıymellerinin 200 milyona yakla mektedir. Oranda da şehrin elekşından bu yana en fa/la hası ; gelerek bütün Türkiyeyi yeniden : ayı eti, bütün dertler» deva kesümiştir. te?iri altına almaga başlamıştır. şık bulunduğunu, bunlardan 16 lat sağladığı güniin rakamı 20 5 trik ve havagazılan • diye köylüler tarafından yenliradır. Bu yüzden Sasun ilçe Ş Fransa ile telefon konuşması müm Şehrinıizde havanın bugün de fır sında ekonomik ve sosyal çartlara • miştir. si P.T.T. merkezi de lâgvedil = kün değildir. Konstantin'de de du tınalı ve yer yer kar yağışlı geç cevap vermemesine rağmen pre| Dağda canh t>tr keçiyi yerfabriknsyon usulüne göre tek kat miştir. = tum aynıdır ve Ceıayirin bütün mesi beklenmektedir. : ken avc.ıar tarafından vurulan lı. 5 dershaneli, 7 sinde ise karkaı sehirleri tam bir «ölü sehir> man Benzinler boşaltılıyor : büyük bir ayı köye gptirilmiş Bir maden işçisi = zarası arzetmektedirler. tipi inşaat vapıldığını ifade ile 23 Birkaç gün evvel Florya önle. • ve köy yaşhlanndan fcirHnın, Oran şehrinde akşama doğru bir toprak altında kaldı | gizli radyonun yayın yaptığı duyul rinde dalgaların tesiriyle ortadan ilkokula 10 milyon lira sarfedildi • 'Kavrulmus ayı eti bütün ğini bildirmiştir. Zonguldak. 19 (Telefonla) = • dertlere şifa» demssi üzerine 1961 eylülünde teslim edileceğ mustur. Bu yayında «Düşman kuv Yüksek Adalet Divanı taahhüt edilen ve bugüne kadar '. bütün köylüler taratıncUn ka Kömür lsletmesinin Gelik o Z vetlere karşı şehirde tedhiş harecağında bir göçük olmuş ve ş • pışılmıştır. Ayrıca ayıi.ın çıne muvakkat. ne de kat'î kabul ketlerine derhal başlanması»nın «jeep» dâvasının 31 yaşında Musa Akçaoğlu a ş İ kan 35 kilo yağ da 13 liradan leri Nafia ve Millî Eğitim MüdürGeneral Salan tarafından emredil dında bir maden işçisi, göçük Ş • satılmıstır. duruşmasına başladı lüğünce yapılmamış olan okullar digi büdirilmekte idi. altında kalarak ölmüştür. 5 için Kurtça izahatına özetle şöyle Paris 19 (a.a.) ResmJ gazete BasUrafı 1 inci sabıtede i Okul dışı eğitim etmiştir: Evli bir kadm, 2 bin | nin 19 mart sayılı nüshasında Ad maya gelmediler. Duruşma, bunla devamMaalesef 1961 eylül ayı soI Zonguldak. 19 (Telefonla) « liye Bakanlığı tarafından yayınla rın gıyabında yapıldı. Hüviyet tes: 10 ilâ 18 yaşmdaki kız ve erliraya satıldı = nan bit kararnameye göre biri biti ve Yüksek Soruşturma Kurulu nunda bize teslim edilmesi iktiza ! kek çiftçi çoeuklarını okul dıAfyon 19 (Telefonla) Çay = Çezayir şehrinde, diğeri Oran'da nun son tahkikat açılmasına dair eden okulların anahtarları bugü : şında yetiştirmek için Çaycuilçesinin Çeneli köyünde Veli > olmak üzere iki eskeri mahkeme karannın okunmasından sonra sa ne kadar elimize verilmemiş o! İ ma ilçssinin Perşembe köyünmakla beraber. şartların zor Yaşar adında bir şahıs, koca ş nin geçici olarak kuruldufu bildi nıkların sorgularına geçildi. • de 4K Grupu törenle açılsından kaçan C. G. adında bir 3 rilmektedir. VeHlen bilgiye göre İlk defa sorguya çekilen Celâlet laması yüzünden bütün sorumlu • mış ve faaliyete başlamiştır. kadını iki bin lira mukabilin Ş bu asker! mahkeme bir başkan ve tin Abonozoğlu, bir vazife kusuru luğu üzerimize almak suretiyle l kani olmadığını, iddia : Zimmetine para geçirdi de aynı köyden Veli Karakuş'a = üç yargıçtan mürekkep olacaktır. işlediğinegibi, bu muamelede de ini12işgal ettik. içinde öğrenim ya satmıştır. = Yargıçlardan biri savcılık vazife edildiği aydanberi • Afyon 19 (Telefonla) SulC. G. nin kocasının şikâyeti 3 sini göfrecektir. Bunlar, askeri böl mevzuata aykırılık görmediğini pılan binaların üzülerek ifade e ; tandağı ilçesi Belediye tahsilüzerine yakalanan sanıkıar, ser Z ge kumandsnlığı tarafından tâyin söyledikten sonra sözlerini şöyle deyim, daha kat'î kabulleri yapıl : darı Halis Cihan, evrakta tahbest bırakılmalan için kara S edilecektir. tamamladı : mamıstır. Binalardın bazılannda I rifat yaparak zimmetine para kol kumandanına para teklif 3 Yüksek Soruşturma Kurulunun etermiz olan çatılar uçmuş, bazı • geçirdiği iddiasiyle bugün ndlıetmişlerdir. AdlijLeye verilen 3 hazırladığı iddianameye göre, Ver larında tehlikeli çatlaklar ve hat; yeye verilmis ve tevkif edilher iki sanık da tevkif edilmiş Z Ankarada 50 den fazla di Limited Ortakhğının aracıhğı tâ bir okulda da cöküntü müşahetir. 3 • mistir. ile 300 bin dolâr tahsisi suretiyle d e edildiğinden tahliye etmek zo^ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh talebe ustura ve tornavi îsrael'den ithal olunan 150 adet runda kalınmıştır. (Bakırköy Sijeep doğrudan doğruya DemokTat rinevler, Kanarya ve Safra köyü dalarla birbirine girdiler Partiye tahsis edilmiştir.» ilkokulları). Netice olarak, 1953 Ankara 19 (ÇumhuriyetTeleks) Ikinci defa sorguya çekilen Sü Surasmda hatırlanan ancak eski Hukuk Fakültesi talebeleri ara leyman Çeşmebaşı, tahsısin yapıl M.B.K. nce tahakkuk ettirilen sında beş kisinin yaralanmasıyle dığı sırada Bakanla arasında geçen Türk vatandaşlannı yüzde 100 neticelenen büyük bir arbede ol muhavereyi nakletti ve tahsisin muştur. yapılmaması için itirazda bulundu ilk ögretimden geçirmek maksadı 4 nı güden 222 sayılı ilk ögretim ve Saat 15 sıralarında Hukuk Fa ğunu söyledi ve sonunda da Baka eğitim kanununun 10 yıllık plânı4 Bakanhğımızda çalıştırılmak üzere araştırma yapacak ehnın kendi salâhiyetini kullanaraK kültesinın karşısındaki talebe na davalı 1 inci merhalesi bu suliyette en az bir lisan bilen kahvehanesinde Fakültenin Karslı tahsisi yapmış olacağını bildirdi. 4 retle İstanbul eğitimi için bir inŞehir ve Bölge Plâncısı * « ve Maraşlı talebeleri arasında es Çeşmebaşı, «Tahsis yapıldığı sıra4 Sosyolog kidenberi süren bir münakaşa ta da Ç.H.P. de böyle bir talepte bu kisar olmuştur. Çektiğimiz emek İktisatçı zelenmiş ve 50 den fazla talebe bir lunabilir, ona da tahsis yapılmak lere mi, yoksa milletin 10 milyo4 ieabeder» dediği sırada Bakanın. nuna mı yanalım.» birlerine cirmişlerdir. 4 Ziraat, Orman, Su ve Karayolu Mühendisi 10 yıllık plânm 2 nci yılhğına ait Bu sırada kime ait olduğu tes «C.H.P. liler de müracaat ettikleri 4 İstatistikçi bit edilemiyen ustura ve tornavi zaman düşünürüz» dediğini açıkla calışmalara henüz başlanmatnıştır Cografyacı t Birinci yılda. yapılan binaların is. . dalarla Erol Gür adındaki talebe dı. Çevre Mimarı Necmi Çelik. jeep tahsisine, jeep ! tikbalinin ne olacağı ise henüz bel < ağır, Kâmil Aşan, Mustafa Ercan, Yüksek Mimar ve Yüksek Elektrik Mühendisi Ismail Çankaya ile ömer Yıldı lerin Türkiyeye gelip bütün mua ] U değildir. A Y RI CA : • rırr.taş adlı talebeler de hafif şe melâtı tekemmül ettikten sonra muttali olduğunu bildirdi. kilde yaralanmışlardır. \ Yüksek Mimar Mühendis \'eya Mimar Bir köy halkı sigara Fikri Diker de, Bakanlığın kendi Olaya polis el koymuş ve hazır Tesisat Yüksek Mühendisi 4 kuvvet ekipleri kısa zamanda kah salâhiyetine dayanarak bu tahsisi içmemeğe karar verdi Tekniker ve Fen Memuru 4 vehaneye gelerek arbedeyi bastır yaptığını iddia etti ve iddianamede Bastarafı 1 nci sahifede Aranmaktadır. 4 mışlardır. Bunlardan Erol Gür, belirtildiği g ğ gibi, ilâç getirtilmez Ramazan içinde sigaranın rararTaüplerin İmar ve İskân Bakanlığı Zat İşleri Müdürlüğü4 hayatı tehlikede olduğundan Nü iken jeep ithali yapıldığı iddiasının lı olup olmaması üzerinde köy 4 ne müracaatlan. mune hastahanesine yatırılmış, di yersizliğinden bahsetti ve o sıra erkekleri arasında çetin bi'r müna ğerlerine tedavilerini mütaakıp larda jeep ithalinin dolâr ve sair kaşa cereyan etmiş ve sigaranın rapor verilmiştir. (Basın 3791. A. 21203383) Avrupa memleketleri parası ile ya zararlı olduğu tezi galip gelmiştir. Savcılık ve polis tarafından tah pılmadığını, aksine, M e r k e z Bunun üzerine köy halkı bir daha k kikata devam edilmekte olup, knh Bankasında fazla miktarda buluvehane önünde bir hazır kuvvet nan diğer yabancı paralarla ithal içmemek üzete sigarayı bırakmış tı. Dün bu anlaşmayı bozarak giz ekipi gece geç saatlere kadar nö edildiğini açıkladı. lice sigara içen Mehmet Gerdan f Cemiyetimizin senelik âdt Umumi Heyet toplantısı Esas Ni J bet tutmuştur. Mütaak.ben Başkan Selman Yö , g d h an f zamnanıemizin 17 nci maddesi uyarınca I^Mart ,']962 Cuma gürük sanıklara muhtehf sorular | k ^ İ H i h t i v a n n \ e z l n d a n siga 4 nü saat 10 da îstanbul Ticaret Odası Meclis salonunda yapıiaMahallî seçime katılacak tevcıh etti. rasmı almışlar ve yerine şekelr 4 cak ve ekseriyet sağlanamadığı takdirde 27/Mart 1962 Salı günü Saat 14.30 da başhyan öğleden vermişlerdir. 4 aynı yer ve aynı saatte icra edilecektir. adaylarda tahsil sonraki duruşmada Abdullah A4 Sayın âzalarımızın teşrifleri rica olunur. Bastarafı 1 nci sahifede ker'in Kayseri Ağır Ceza Mahke4 G t N D E M : Bakan, toprak reformununu tasansı, bundan bir ay ön.mesinde alınan ifadesi ve yazıh 1 İdare Heyeti ve Denetçiier raporları ile hesap öurumunun ce fikirleri almmak üzere siyasi müdafaası, ayrıca Aker'in duruş nun esaslannı açıkladı okunması. İdare Heyetinin ve Denetçilerin ibrası ve yeni partilere üönderilmi?ti. Bugüne madan vareste tutulmasına dair bütçenin kabulü. Bastafı I ıncı kadar partiler fikirlerini bildirme dilekçe?i, mütaakıben «Jeep» itha rejimin dayandığı işletme muvaze2 İdare Heyeti, Denetçiier ve Haysiyet Divanı seçimi. dikieri için Içişleri Bakanlığı ace li için Bakanhklar. Milli Korunma nesizliğinin başhca sebeplerinden 3 Mesleki görüşmeler ve dilekler. le edilmesini ve bir hafta içinde Dairesi, Et ve Balık Kurumu ara birisi olduğuna asla süphe edilecevap verilme«ini tekrar i?temek smdaki muhtelif yazışmalar okun mez. Bunun içindir ki toprakta taReklâmcıhk: 1128/3384 du. tedir. Daha sonra, Başsavcı Egesel, bu sarruf ve mülkiyeti yalnız hukuki Siyasi partilerin de görüşleri günkü duruşmaya gelmiyen ve ha bir müessese ve düzen olarak müta öğrenildikten sonra tasan son şek len Londra'da bir şirkette çalıştığı lâa etmek doğru olamaz. Modern lini alacak ve Bakanlar Kuruluna anlaşıian Kemal Sağmalcılann dip toprak rejimi anlayışı sosyal ve eko sevkedilecektir. lomasi yolu ile ifadesinin alınması nornik düzenin temelini teşkil etTaşarı. gelecek yılki seçimlerden nın işi uzatacağını, bu sebeple hak mekte ve demokratik memleketitibaren mahalli seçimlerin eylül kındaki âmme dâvasının muvakka lerde ferdin mülkiyet haklarına ayının üçüncü pazar günü ve bu ten tatilini ve yurda döndükten riayet prensipine ilâveten toprakDans ve caz müziği 24.OU Kayılki seçimlerin ise Millet Meclisi sonra takibat yapılması için dosya tan bu düzenin icaplarına uygun İSTANBUL nin tesbit edeceği bir tarihte ya nın Divana iadesini, Abdullah A bir şekilde faydalanma prensipini 7.27 Açılış ve program 7.30 panış. pılmas'nı teklif etmektedir. ker hakkında kesilmiş bulunan tev ihtiva etmektedir.!> Sabah plâkları 8 00 Haberler ANKARA Tasarınm önemli maddeleri ajra kif müzekkeresinin kaldınlmasını. 8.15 Yurttan sesler 8.40 O6.57 Açıhş ve günün proy..ımTarım Bakanı Oral devamla: sında Belediye Meclisi üyeleri se Mehmet Beşe, Ali Ferruh Verdi ile «Memleketin sosyal ve ekonomik peretlerden seçmeler 9.00 Ka T)W 0Tİ nıp^Bonj) ^^ çiminin tek dereceli ve çoğunluk Ahmet Salih Korur'un ve bilirkişi bünyesine uygun muvazeneli bir panış. zikle jimnastik 7.30 Haberler usulü ile son genel nüfus sayımı hejetinin şahit olarak dinlenilme toprak rejiminin 11.57 Açılış ve program 12.00 7.45 Bu sabahm şarkıları yaratılması ve na göre, nüfusu yüz bine kadar sini istedi. Sarkılar (Feriha Tunceli) 8.00 Bugün ve yarın 8.15 Çebu reiimin tesbit edeceği prensipBaşsavcının bu taleplerinden şa lere şöre dağıtılacak toprakları iolan belediyelerde,, nüfusu yüz 12.30 Öğle melodileri 13.00 Saz şitli hafif melodiler 8.45 Gül binden fazla belediyelerde ise hit dinlenilmesi ile ilgüi kısmı ka yi işliyebilecek ve prodüktif bir eserleri 13.15 Haberler 1330 Batu'dan şarkılar 9.00 Saz eSarkılar (Orhan Şener) 14.00 serleri 9.15 Sabah müziği Belediye Başkanları ve Belediye bul edildi. Aker hakkındaki tevkif şekilde kullanacak kimselere veHafıf müzik 14 15 Konuşma 9.45 Türküler 10.00 Kapanış. Meclisi üyeleri seçiminin tek deTe müzekkeresinin daha evvel geri a rilmesi, çiftçinin ailesiyle birlikte 14.25 Konçerto 15.00 Kapanış. celi ve nispî temsil usulüne göre lınmasına karar verildiği bildiril iş gücünün en iyi şekilrte kıymet11.57 Açılış ve programlar genel, eşit ve gizli oyla bütün yurt di. 16.57 Açılış ve program 17.00 12.00 Karışık hafif müzik 12.30 lendirecek işletme büyüklüğünün Başkan Yoruk mütaakıben, duruş kurulması ve muhafaza ettirilmeta aynı günde yapılacagi, seçimle Çay saati melodileri 17.30 Rad Kemal Öncan'dan sarkılar mayı başka güne bıraktı. Gelecek rin her dört yılda bir tekrarlanayo Karma Fasıl Heyeti 18.00 13.00 Haberler 13.15 Küçük fi, çok parçalanmış ve ufalmış aPiyano iie hafıf melodiler konser 13.45 Kemal Karasücağı. adaylık şartlannı haiz herke durusmada şahıtlerin dinlenmesine razi parçalarmdan kurulu işletme 18.15 Şarkılar (Selma Ersöz) leymanoğlu'dan türküler 14.00 sin adaylığmı koyabileceği, siyasî devam oiunacaktır. lerin toplulaştınlması ve ekonomik ie.43 Haberler 19.00 Çeşitli Lenny Dee çalıyor 14.15 Solpartilerin de liste halinde aynı bir bütün haiine sok'ilması, memstüdyolardan 19.40 Günün maz Teğmen'den şarkılar 14.30 şartları haiz kimseleri adsy göste Bir Y. Subay öğretmen leketin ekonomik hayatırda mıiplâklarından 19.45 Türküler Eartha Kitt 14.45 Saz eserleri rebileceğı, seçimlere i?tirak için him yeri olan orta ve büyük işlet(Selâhattin Erorhan) 20.00 15.00 Kapanış. ll merkezinde ortaokul, diğer ma karakolda dayak yedi melerin emnivet içinde ve daha Mambo orkestrası 20.15 Olay16.57 Açılış ve programlar hallerde ilkokul mezunu, Beledi Bastaratı I ıını sahılede ileri bir tekniklu çalışmalarına imlar ve yankıları 20.30 Amatör 17.00 Ülkü Yörükoğlu'dan şarkıe başkanı olabilmek için de fl Vilâyete intikal etmiş ol.ın bu kân verümesi toprak reformunun ler saati 20.45 Silâhlı Kuvvet iar 17.15 Altı orkestradan çemerkezlerinde yüksek tahsil, llçe tip olaylann bölgemizde sık sık en önemîi esaslarını teşkil edecekierin sesi 21.00 Keman solola çitli melodiler 17.30 Turhan merkezlerinde ise lise mezunu o vuku bulması üzüntüyle karşılan tir. Modern toprak reformu kavrı 21.15 Seçtiginiz mısralar Karabulut'tan türküler 17.45 unması gerektiği, Belediye basramı içinde arazi üzerinde ortakmaktadır. 21.30 Şarkılar (Tülun Korman) Tanm konuşması 17.50 Bağlakanlannın uhdelerinde bu sıfat Bir jandarma, arkadaşını ölıliırdü çılık, kiracıh'.î ile çalışanlann da 22.00 Çeşitli stüdyolardan ma Takımından oyun havaları bulunduğu müddetçe siyasi parti Kırşehir, 19 (Telefonla) Dün mal sahibi ile miitekabil menfaat 22.30 Konuşma 22.45 Hafif mü 18.00 öğretmenin sesi 18.15 Si'aal hizmetleHndç katiyen görev ve haklannın ni^am altına alınma zik 23.00 Haberler 23.15 So zin için 19.00 Haberler 19.15 alam I y acaklan gibi hususlar var şehıimiz cezaevinde iki 'anchırma sı bulunmaktadır. eri arasında bir cinayet işlenmiştir. nat saati 2335 Gece melodile Yaşadığımız günler 19.30 Çevdır. Cezaevi avlusunda ayrı kulübelerri 2335 Program 24.00 Ka det Bolvadin'den şarkılar de nöbet tutmakta dlan 10?.^ öo19.55 lyi geceler çocuklar 20.00 panış. Safiye Ayla konserme İsinı benzerliği ğumlu, Maraşlı Hanibi Toplama Erol Pekcan ve arkadaşları tSTABîBUL İL RADTOSÜ hazırlanıyor Galata Ziraat Bankası Şubesi ile aslen Sivaslı olup Istanbulda 17.53 Program 18.00 Unutul 20.15 Olaylar ve yankıları Gripten rahatsız bulunduğundan şeflerinden Mustafa Gönül. yaptıjı ikamet eden 1941 doğumlu Osman mıyan melodiler 18.50 Ünlü 2050 Nesrin Sipahi'den şarkılar müracaatta. gazetemizin 19^.1962 Şen, nöbet mahallerinde gezinirler konserini 23 mart cuma çünü saat icracılar 19.15 Dalida ve Pep 21.00 Mıkrofonda tiyatro 18.30 a tehir rtmiş olan ses sanattanhli nüshasının ikinci sahifesin ken bir araya geldlkleri anda Ha kân Safiye Aylâ iyileşmiş ve Sapino 19.30 Yemek müziği 22.00 Ahmet Melik'ten şarkılar 20.00 Danny VVelton 20.15 Plâk 22.20 İstediğiniz müzikle dans de, okul öğrencilerini dolandıran nibi'nin mavzeri pa'lamış ve Os ı ray sinemasında vereceği konserilar arasında 20.45 Victor Her 22.45 Haberler 23.00 Gece üç sabıkalıdan Mustafa Gönül ile man vurularak ölmüj'ür. Han:bı, nin hazırlıklarına başlam'.şlır. Sabert'ten melodiler 21.15 Sen konseri 23.30 Hafif melodiler. isim ve soyadı benzerliçinden baş kumandanına teslim ulmus ve ne natkâra seçkin bir saz heyeti refonik müzik 21.35 Hafif mü rtsıi! ve caz müziği 24.00 Ka ka hiç hir ilgisinin olmadığını be zarete almmıştır. Osmanın cese fakat edecektir. Konser programın zik 22.00 Çağdaş besteciler panış. lirtmiştir. Durum. okuyucumuzun di otopsi için sehrimiz Devlet da güzel bir de sürpriz bulunmak : Şiddetli yağmur izmirde geniş hasara sebep oldu Bin öğrenciyi barındıracak \ yatılı bir okul inşa ediliyor Bastarafı 1 nel sahlfede liçraesine yardım edeceğini söylemiştir. Partinin kurulması yolunda faaliyet gösterenler arasmda A.P. den Baştarah 1 inci sahifede Tahsin Demiray, Gökhan Evliya tığı bir görüşmeyi müteakip bütün oğlu. Mehmet Turgut, Y.T.P. den eyaletlere hitaben bir tebliğ neşErtuğrul Akça. Cevat önder gibi retmiş ve bu vilâyetlere «Federal sağcı tanınanlar vardır. Kontrol» teklifinde bulunmuştur Söylendiğine göre, martın 24 ün Teküf edilen «Ferieral Kontrol» tade Ankarada toplanacak olan ku hakkuk ettiği takdirde seçim sorucular bir gezi programı tertip e j nuçları sıfıra inmis olacaktır. decekler ve bütün bölgelere dağı j Kesin olarak tesbit edilen sonuç larak A.P. ve Y.T.P. teşküâtınm ' lara göre Peron'cular Milli Konyeni partiye geçmeşi için çalışacak grede 30 sandalye ve 10 Valilik ellardır. de etmişlerdir. Elde edilen Valiliklerden bir tanesi Çumhurbaşkanlığından en Polise karşı gelen zorba önemü siya?îsonra memleketteBuemevki sayılan lara ateş açılacak nos Aires Valiliğidir. Ordu ileri gelenleri bu sonuç karşısında te Bastarafı 1 inci sahifede lâşa düşerek Içişleri Bakanı Algelenler ve polisin £dur) emrini fre Vitolo'nun istifa etmesini isteVitolo dinlemiyenler en sert şekilde mu mişlerdir. Bunun üzerine ameleye tâbi tutulacaktır. Bu mak hemen istifanemesini takdim etsatla polis motörlü vasıta'arla miştir. Buenos Aires Valiliğine 47 tak\iye edilerek seyj'al bir hale yaşında bir zenci sendikası lideri olan Peron'cu Andres Framini gegetirilecektir.» Peron taraftarları seçimi kazandı tiriltniştir. Buenos Aires eyaletinft Peron'cu bir şahsın vali olması Silâhlı kuvvetler arasında geniş tepki yaratmıştır. Biündiği gibi müstafi Başkan Frondizi Silâhlı kuvvetlerin arzusu hilâfma yedi yıl. dsnberi ilk defa olarak Peron'ctılarm seçimlere katılmasma müsaade etmişti. Müşahitler gelecek bir kaç hafta zarfmda cereyan edebilecek olaylar hakkında tahminlerde bulun. maktan kaçınmaktacîırlar. Gerç?kten bir tahminde bulunulmasına imkân vermiyen bir çok meçhul mevcuttur. Silâhlı kuvvetlerin Peron'cuları iktidara gelmekten alıkoymak için şiddete başvur mağa meyletmeleri normal bir netire olarak görülmektedir. Bir taraftan Arjantin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri kumandanlan peç vakitlere kadar devam eden gizli toplantilar yaparlarken, öte yandan vaktiyle zamanyı Cumhurbaşkanı Peron'a karşı bir ayaklanma hareketinl idare etmiş olan General Menandez'in evine bir suikast yapılrmştır. Peron'cuların bir gösterisi olarak telâkkl edilen bu suikast, generalin evinde hafif hasara yol açmıştır. Çan kaybı yoktur. Suikastın yapıldtğı yerde Milliyetçi Kurtuluş Birliğinin bir bayrağı bulunmuştur. Arjantin seçimlerinin kesin sonuçları ancak yarın belli olacaktır. Seçimlerde zafer kazanan Peron'cu Halkçı Birlik Partisi taraftarlarmın borsa muamelelerine etki yapmaçını önlemek için bugün Arjantindeki bütün bankalann, döviz satın alma ajanslarınm ve Bor. saîann kapatılmasma karar verilmiîtir. A NA NE VI BASIN BALOSU 24 Mart CUMARTESİ Dolmabahçe Sarayında llham Gençer ve Tülay Germen ~ Süheyl Denizci ve Riiçhan Çamay İsmet Sıral Orkestrası Mario Cavaceppi Orkestrasi Erol Büyükburç ve Arkadaşları Orkestra 6 Dâveüyeler: GAZETECİLEE. CEMİYETt Cağaloğlu, VACCARÎ, İmam Sok. Beyoğlu, CKM. Beyoglu NFX;Mİ RIZA. Beyoğlu, FOTO SABAH, Beyoğlu BUTÎK AMERİKAN; Kervan Pasaiı; Nisantaş TÜRK EKSPRES; Hilton içinde; ÇATI; Şişli; KULÜP HALÜK, Şişli. Dünya Gazetesi aleyhinde 3 iddia ile takibata geçildi r Imar ve İskân Bakanlıgından: (Mülehassıs Eleman Aranıyor) Jîürkiye Sigorta Prodüktbrleri Cemiyetindenî Bastarafı 1 «nci «ahlfede Yine bu arada aynı gazetenin, 3 mart 1962 tarihli sayısında Tedbir ler Kanununun Meclis müfcakereleri ile ilgili verilen manşet, «millî menfaatlere aykın» görüldüğün den ve 5 mart tarihinde çikan bir Cumhuriyet 3386 haberin de «Orduyu tahkir» mahi yette mülâhaza edilmesi üîelrine, gazetenin Yazı Işleri Müdürü Hikmet Çağlayan da, Basm Savcılığına çağnlarak ifadesi almmıştır. Antalyıda da bir ?a«eteei adliyeye Aylık ikramiyelerine devam ediyor verildi 15 Mart 1962 İkre.miyelerini kazanantar Antalya 19, (Telefonla) Şeh1 1000 lira kazanan: rimizde münteşifr Antalya Gazetesinde yazılan bir tenkid yazıda Kemal Vadi (İzmir) Belediyenin mânevî şahsiyetine 2 250 şer lira kazananlar: hakaret edildiği iddiasiyle Yazı Kâmuran Sunter (Bahçelievler Ankara) Seher Balaİşleri Müdürü Mazlum Adıson aleyhine dâva açılmıştır. ban (Kastomonu) Erdoğan Yakıcı (Maltepe Ankara) Dâva, yann şehrimir Toplu BaVildan Simaiç (İzmir). sm Mahkemesinde görülmeğe baş» 3 100 er lira kazananlar: lanacaktır. Serpil Duman (Bolu) Halide Metiner (Bursa) Meral SaçUrı kesilen gaseteeinin krfa» Yordanh (Bandırma) Sebile Karaca (Adapazarı) Sinesal letle tahliye talebi reddedildi Sivas 19 (Telefonla) 16 mart Topçuoğlu (Kocaeli) Tülay İyibilek (Bakırköy İstanbul) günü Devlet ve Hükümetin nüfuİsmet Borteçin (Aksarayİstanbul) Nur°ân As (Şehremini zunu kıracak mahiyette neçriyat İstanbul) Yalçın Şenler Beşıktaşİstanbul) Selçuk Aka yaptığı çarekçesiyle tevldf edilen (Şişliİstanbul). Haber Gazetesi sahip ve Yazı İşİkramiyeler, adreslerine yollanacaktır. leri Müdürü Nihat boğan'ın kefa D İKKA T letle tahliye talebi ilgili mahka. reHHedilmiştir. Siz de PİYALE Paketlerinden keseceğiniz 5 adet AŞÇIBAöğjrendiğimize göre, suç unsuru ŞI resmi ile gelecek ay ikramiyelerine iştirak ediniz. görulerek tevkife yol açan yaıılar Adres: Posta Kutusu 825 İzmir şubat ayının 13, 15 ve 17 nci günlerinde nesredilmiş ve her üç yazıda da gazetenin resmt ilânının kesilmesi sebebiyle Valiye, ilân Dermanİzmir denetleme kurulu üyelerine târiz lerde bulunulmuştut. İlâncıhk 2678/3377 Cezaevinde diğer hükümlülerin yanına konup saçları gıfır numara ile traş edilen Nihat Doğan'ın avukatı, tahliye talebini yaparken, müvekkilinin zatülcenpten rahatsız bulunduğunu, aynca tevkifin den önce bir mide ameliyatı geçit Hakkında Samsun I. No. lı İcra Tetkik Mercii Hâkimliğincc mek üzere olduğunu, tevkifi sebe 961 298 E. 961/272 K. sayılı kararı ile hakkında konkordato jlân biyle bu ameliyatın gecikmesi haedilmiş Başaran Koll. Şirketinden alacağı olduğundan dolayı | linde safhk durumunun tehükeye 1 gireceğini beîirtmiştir. Mahkeme müracaatta bulunan alacaklıların Samsun Ticaret OdaEi saloileri sürülen bu sebepleri kabul nunda 22 3 1962 Perşembe günü saat 14 te yapılacak alacakhetmemiştir. Aytıca gazeteci Nihat lar toplantısında haıır bulunrnaları dâvet ve bu müddete te Doğan'ın bir hastahaneye kaldırıl kaddüm eden on gün zarfında vesikaları tetkik edebilecekleri ması talebi de yerine getirilmemiş ilân olunurtir. Nihat Doğan 8 yıllık gazetecidir Başaran Koll. Şti. Konkordato Komiseıi ve hâlen 34 yaçmdadır. Avukat Tunnıt ASSAN Piyale Makarnası Piyale Adı Agız Tadı İLÂN (Basın 3814/3382) Bir göçmen, karısını sokak ortasında öldürdü Bakırköy Bahçelievler mahallesi, Bağcılar caddesinde Isrnail Kay makçüar adında genç bir Yugoslav göçmeni, mahkemelik olan Şen gül adlı karısını, dün öğleden sonra. yüzlerce kisinin gözleri önünde | bıçakla muhtelif yerlerinde ağır surette yaralayarak öldürmüştür. Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay, şu şekilde cereyan etmiştir: Dört yaşında bir erkek çocuğu annesi olan Şengül, Bakırköyde bir ailenin yamndaki işini bitirip eve dönerken, Haznedar, Bağcılar caddesinde, bir köşkün duvarımn arkasından önüne fırlayan kocası îsmailin tecavüzüne maruz kalmıstır. Yanında, kız kardes: ve daha bir çok kadın olduğu halde Şeneül. gözleri dönmüş ve hançerli o'an kocasının önünden kaçmışsa da, bir evin duvarı önünde hançer darbelerine hedef olmaktan kurtulamamıştır. Aldığı yaralaıia Şengül'ün öldüğünü gören kaatil koca süratle olay mahallini terk ederek gözden kaybolmuştur. Ölen kadınm akrabaları, olayı mütaakıp kendileriyle konıışan muhsbirimize, İsmailin ksrısı tarafından mahkemeye verilmiş nlduğu ve kayınbiraderi tarafmdsn da hakkında ayrıca bir dâva açılmış bulunduğunu söylemişleıdir. Geçimsizljk yüzünden r.çıi.ın aleyhindeki dâvalar sonunda, rr.ah kum olacağını anlıyan Ismaıl. bundan önce gerek karısına £;erekse akrabalanna banşma teklifir.'ie bulunmuşsa da kabul edilmemiştir. Cinayetin, bu sebeple işlendigi kuvvetle tahmin edilmektedir. Şekerleme ve heiva fabrikası İstanbulun merkezî yerinde, modern ve tam teşkilâtlı helva, şekerleme, reçel, çiklet ve lokum fabrikası siparijleri ile birlikte devren satüıktır. Müracaat: Telefon: 49 46 18 ReklâmcUık 1158/3379 Alatürk Universitesi Rektörlüğünden: Universitemizin Fakültelerine bağlı ilim dallarmda doçentlik imtihanı açılacaktır. İlgililerin kanun ve yönetmeliğin gerektirdiği evrak ve tezleri bir dilekçeye bağhyarak Mart 1962 Eonuna kadar Da kanhklara vermeleri ilân olurur. (Basın 3S€0 3391) İstanbul Yerem Savaşı Derneği Başkaniığından: Derneğimizin yıllık kongrrsi 24 mart 1962 Cumartesi günü saat 14 te Derneain Taksimdeki Merkez binasının konierans salonunda yapdacağından sayın üyelerimizin kendilenne gönderilrniş olan dâvetiyelerle toplantıya şeref vermelerini rica ederiz. Reklâmcüık 1111 3380 UYGUN FİYATLAF. ÇABUK TESLIMAT V U L K A N İ Z E F İ B E R (Gümrük tirife 39.03.50) Lisansı olanların E. MODİANO İstanbul Sultanhamam, Hamdi bey geçidi No. 11 Tfl: 22 81 14 îlâncılık 2683/3394 Gece geç saatlerde plâkası tesbit edilemiyen bir kamyonetin şofnrü, Dördüncü Leventte 27 yajlann da Hüseyin Korkmaz adlı bir şahsa çarparak yaralamı», yaralıyı Esentepeve kadar getirip yol kenanna bıraktıktan sonra kaçmıştır. Şoför aranmaktadır. Yarahyı yol kenanna atarak kaçtı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog