Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

20 Mart 1962 CUMHURIYET ÜC BÜNYA Ateş kes! Ti1 Lj 11 HÜBERIERI ransa ile CeMjir ara«nd* b i ı anlasmaya vanlıp (ateş keg) emrinin verümesi Evi an müıakerelerini nefesleri Turk Dil Kurumu tarafınL.icö ve Arya Konseri kesilerek heyecanla tâkip edenlere dan, Tiyatro terımlerinin Türlc büyük rahatlıfc verdi. Evian koŞehir Operamızın tanınmış Endişe ediyonım; çtinkü bn yarçeleştirilmesi işi de gerçekleş solistlerinden alto Inci Başaııusmalan çok çetin şartlar altın dım oladursun biz kendi kendimida cereyan etti, De Gaulle Frantirilmektedi*. Terimleri hazır rır ile soprano Gühelr Guney ze yardım etmezsek ne işe yarar? sası ve onun müzakereleri sevk lama işi Haldun Taner'e veril tarafından, Alman BaşkonsoBizim kendi kendimize yardım cden temeli Joxe, büyük hüsnü miştir. Öncelikle ele alınması losluğu ve tstanbul Türk etmemiz de ancak çalışmakla olnr. niyet göstermemiş olsaydı, ve Cegereken 600 tiyatro teriminin Alman Kültür Işleri KururuFazla çahşmak, barikalar yarat'/ayir cephesinden de Kerim BilTürkçe karşıhklan Haldun "".n düzenledikleri «Lied ve mak istemiyoruz. Şu iş saatlerinkasem bu müzakerelerin yürütul Tanet, Metin And ve özdemir Arya Konsefri», bugün saat de kahveleri, oyun salonlarını, ve mesinde bütün nstalığını ve vaNııtku'r.un birlikte çal.şmalan 20.30 da Başkonsolosluğun bü caddeleri dolduran kalabalık yok lanperverlik ile dirayetini bir »sonucu bulunmuştur Bu karyük salonunda verilecektir. ma? O beni ürkütüyor. Demokrasi xada kullanmamış bulunsaydı, geçmış bulunCenevre, 19 (A.P.) Cenevre Bazı çevıeler Bitîeşik Amerika sı» için harekete şüıklar tiyatro alanında çalıPiyanoda V. Arslan eşlik yabürriyetler rejimidir. Ama tenbel>imdiye kadar olduğu gibi Ceza Silâhsızlanma Konferansında taDışişleri Bakanı Oea.ı Husk ve maktadırlar. şan yetkili kişilere gönderilepacaktır. lik hiç bir rejimde serbest dcğilyir Kartnlus Cephesi ile Fransa rafsız memleketler delegeleri BirAsıl anlaşmaya »ngel olan nok rek duşünceleri öğtenilecekYardımcılarının gayri resmî oladir. Çünkü çalışmıyana ekmek yok. Halk müzi|i ııuı bu noktada birleşmesi mfimleşik Aemrikanın gelecek ay attır. Ama bizde şu hikâyeeik oldnm orak tarafsızlarla görüstüklerıni ve ta, «kontrol» sistetnlerinde buluj İstanbul Konservatuarı Folk kün oltnıyacak, ve bütün dünyalası yaşar: Türk Dil Kurumu Yönetim lor Tatbikat topluluğu tarafın yı yeni bir kötümserlik saracaktı mosferde nükleer ienemeler yap bunlardan Sovyet Rusyayı bir unan görüş aykırılıklandır. Sovyet Kurulu, sözcuk kadrosunun bi dan buün saat 21 de Yeni TiMeselâ geçen hafta çarşamba maktan feragat etmesini istemiş luslararası kontrol sisteminin ka ler, Amerikanın, Amerikalılar ı1 lhtiyar baba otnruyor.. Karsısın•f senişletilmesinı ve günü, gece 22 ye doğru müzake lerdir. Birleşik Am^rika dün gece bul edilmesi için ıknaa rlışmala se Sovyetlerin bu konudakı teklif1 Ankara 19 (CumhuriyetTeleks) yatroda çeşıtli bölgelere ait tür da da iki oğlu! Adam snsamış bübu tarafsız memleketler temsilciIstanbulda Belediyenin üçe ay lerini kesin olara< reddetmektereler inkıtaa uiruyor zannedilmişterimlerin tanımlamalatının da kü ve oyun havalanndan kuyük oğluna: rını istediğini bildirmîktedirler. rılmak suretiyle şehir hizmetleridirler. ti, Leman gölünün sahili bu se lerine Sovyet Rusya nükleer konyapılarak sözlük niteliğinde ha rulu bir konser verilecektir. Bana bir su ver! demış. ^;oBaşlarında Hindistan bulunan beple âdeta ölü evine dönmüştü, trol siyasetinde bir 'leğişilılik yap Öte yandan dün Cenevrede bir nin daha kolaylıkla göruleceği yozırlanmasım uygun görmüşPertev Boyar cuk aldırmamıs.. Adam beklemiç^ fakat perşembe yünü aynı müza madığı takdirde, ou denemeleri tarafsız bir grup Birleşik Ameri basın toplantısı yapan Sovyet Dış lundaki haberler uzerine DUgün tür. Haldun Taner ve arkadaş Tanınmış ressamlairdan ekereler çıkmazdan kurtuldu ve yapmaktan vazgeçemiyeceğini bil kanın da şartlarında berikinin kıpırdandığı yok. Onnn değişiklik işleri Bakan Yardımcısı Valerian j bilgisine muracaat ettiğimız tçiş ları çalışmalarmı bu kaîrara mekli Albay Pertev Boyarın barom«tre birdenbire yükselerek dirdiği söylenmektedir. üzerine küçük oğln: yapmasını ve bunları «yumuşatma Zorin, eski «Kontrol» sistemi tek leri Bakanı Ahmet Topaloğlu, böy göre düzenliyeceklerdir. Tıyat bu yılsi resim sergisi bugün le bir düşüncenin bulunmadıpın müzakereler dfln bir neticeye bağlifini tekrarlamıştır. Zorin, silâh belirtmiş ve gerek şehir hi/.n^.et ro terimleri sözlüğunün bu saat 17 de Beyoğlu Olgunlaş Baba! Allah belâsını versin! landı. sızlanmaya riayet edilip edilmedi lerinde ve gerekse birleşmiş gelir yıl içinde yayınlanmasına çama Enstitüsü Galerisinde 10 ttaatsiz evlât.. Babasma bir ın ği konusunun, «her ülkenın kendi lerde bir ayrıntı yapılamıyacağın lışılmaktadır. gün süre iîe açılacaktır. vermiyor, görüyorsun ya!. Kalk Ekseviyetle zorluklar askerî memillî tesbit sistemleri vasıtasiyle ve muamelelerde de üçe bölünselelerden ileri geliyordu, GeneBergson ve eseri kendin iç, kalkmısken bir de bans • EDEBİYAT ÖDÜLÜ: Türk kontrol edilmesini» istemiştir. Zo menin kolaylık değil bilâkıs zorral De Gaulle 1960 ilkbaharında, ver. diye konuşmus.. Babalar çaİstanbul Tüfrk Fransız Kul Dil Kurumu'nun 1962 Edebirin, aynca konferansı boykot e luk doğuracağını ıfade etmiştır. anlaşmadan sonra dahi, Cezayirlışacak.. çocoklar... tür Merkezinin hazırladığı yat Ödülü'ne bu yıl katılan 38 deki Fmnsız kolonilerinin yüreğiden Fransanın da silâhsızlanma konferans serisinden olmak eserden 5 i roman, 5 i dene Ayağa kalkmısken bir de baMisbah Uras'ın dosyası ne su serpmek için Fransız askerianlaşmasına katılması temennisinuzere yarın saat 18^0 da M. me eleştirme. gezi, 3 ü hikâ na ver! diye babasma i« buyuranin dört yıl müddetle Cezayir topde bulunmuştur. ye, 16 sı şiir, 7 si çeviri ve 2 Jacques Pardo tarafından Fran tercüme için İstanbul cak^ Toktar böyle şey!. raklan üıerinde kalmasını şart koş sızca olatak «Bergson ve ese si tiyatro eseridir. Seçiciler muştu son anlaşmaya göre Ceza«Sen seni bil, sen senü. Savcıhğına gönderildi ri» konulu bir konuşma yapıkurulunun incelemesinden son yir'de auto . determination hakSen seni bilmez isen; lacaktır. » a sonuç 26 eylul 1962 de bel•, Kongo buhranına so n vermek amaciyle iki Ankara 19 (CumhuriyetTeleks) kında milletin reyine b»ş vuPatlatırlar enseni!» li olacaktır. Misbah Uras hakkında Adalet Ba Selmi ANDAK TOİĞnktan bir yıl sonra asKongolu lider arasındaki görüşmelere dün kanlığınca tanzim olunan ve Ispan * kerler çekilecektir. Fransa, Cezaya polisine gönderilecek olan «suç virdeki üslerini kiralamak sureTürkiyede çeşitli tekaöt, yetım başlandı dosyası» Ankara Savcılığından ts tiyle muhalaza edebilecektir. Fakat ve dul maaşı alanlar vardır. Buntanbul Savcıhğına sevkedılmiştir bu kira müddetlerinde de pazarlan bnrada sayıp dökmeye lüzum Bakanlıkça dosyanın Ispanyolca lık olmuştur. Meselâ Mersel Leopoldville, 19 (aa.. ve A.P.) bir demeç yok! Fakat bunlar büyük çizgilevermiş ve cLeopoldya tercüme edilmesi istenilmiş ve Kebir askeri limamnı Fransa on Kongo buhranına kesin olarak bir riyle ikiye aynhr: bir kısmı Emek vılle'e samldığı gibi boyun eğmek bu maksatla Ankara Savcıhğına beş yıl müddetle elinde tutmak son vermek amacı ile Katanga li Sandığından maaş alanlardır. verilmişti. Ankarada dosyayı Isistemiş Cezayir delegeleri beş yıl Başkanı Moise Tshombe ile Kon için değil 20 aydanberi ıstırap çeBnnlar aylıklarını tş Bankası «oken bır ülkeyi bundan kurtaracak panyolcaya ehliyetle tercüme ededan faıla zamanı tanımak istemego Merkezi Hükümeti Başkanı açık ve samimî bir müzakereye belerinden alır. tşleri gayet kobilecek bir kimse bulunamadığın mişlerdir. Cyrille Adoula arasında bir sürelaydır. Zamanı gelince hangi bandan dosya bu sefer îstanbul SavBuna rağmen Paris, müzakere denberi beklenen görüşme bugün girişmek uzere gidiyorum» demişka şabesini istemişse oraya gider. lerde ipın ucunu tuttuğu için, iyim Birleşmiş Milletler: 19 (a.a.) cıhğına sevkedilmiştir. yapılabilmiştir. Bilindiği gibi, ti. üç aylık çekini verir, parasını aherligi hiç bir zaman kaybetme Baştarafı 1 nei sahifede siriyle suruklendikleri görülmüşTshombe'nın Leopoldvılle'deki Suriye'nin Birleşmış Milletlerdeki lır.. miştir.. Hattâ şimdiki Cezayir Ge .Tahombe, iki gün önce Leopolvaş yükselerek, bu işin en ust ta tur. Bu arada, bir haylaz çetesi daimi temsilcisi Ferit Şehlâvî, buville'e gelişi sırasında gazetecilere şahsi güvenliği, bizzat Birleçmiş Diğer büyük bir kısmı da eskinel Delegesi Morin'in yerine giAÇIK TEŞEKKÜR bakasına çıkmıştır. Bugün de, gö okula giden kızların üzerine saldı gün Güvenlik Konseyi BaşkanlıMilletler kuvvetlerinin teminatı decek îüksek Komiseri bile târünüşe bakılırsa, New Yofrk'un rıp elbiselerini yırtmışlar, Flori den maaş baglanmış olanlardır ki ğına sunduğu bir mektupta, «16 Geçirmiş oldugum trafik kialtına alınmış bulunmaktadır. yin etmiştir. Bu zat De Ganlle'ün Malsandıklanndan a^ zasının akabinde. hayatımm Cafe Society» denilen zümresine da'da 16 yaşında bir çocuk beş ki »ylıklannı martı 17 ye bağhyan gece Israel İki Kongolu lider, Başbakan makamlarının Suriye Arap Cumçok matemedi olan General Pierre kurtanlmasında sonsuz yardımöldür Iırlar. Bonlar daha ziyade yaşlı kadın tedarik etmekte başrolü oy şilik bütün aile efiradını Billote'tür. Billote De Gaulle'ün lannı esirgemiyen, beni hir namaktadır. Cytille Adoula'nın evinde buîuş huriyeti topraklanna ve askerlikmüş, Minnesota'da bir adam so kimselerdir. Çünkü maaş tahsislesefkat ve muhabbet hâlesi içinrski mücadele »rkadaşı olduğn gimuşlardır. Yapılnn görüşmeler ten tecrit edilmiş bölgeye karşı 1953 haziranında, Peggy, New kaktan geçen tanımadığı birinin ri eskidir. Bnnlar Malsandıklarınde sara rak kendilerine medyun bi, sonradan Bakanlık etmiş bir hakkında bir bilgi verilmemekle giriştiği, dünya barışı ve bu bölYork Eyaleti kanunları gereğince, beynine ateş etmiştir. Colorado'da da çok beklerler, zahmet çekerler. ve şükran bırakan Haseki hasinsandır. Kendisi bu vazifeye resberaber, görüşmelerin müspet bir genin «satmak maksadiyle uyuştujrucu karısını öldürmek isterken kayna Meselâ tstanbulda ne kadar Malgüvenliği için bir tehdit tanesi I. KadınDogum kliniğinratn tâyin edilmemiş oldngu haldeki hocalanm, ağabeylerim madde bulundurmak» suçu ile tev nasını öldürüp sonra da kendi bey sandığı varsa o kadar maaş gişesi şekilde gelişmesi beklenmektedir. meydana getiren bir seri tecavüz de simdiden mesai arkadaşlarım ve sevgili arkadaşlanmdan en kif edilmişti. Bir sene süren mu nine bir kutrşun sıkan adam da vardır. Bn Malsandıklan kazanın Tshombe'nin Leopoldville'deki hareketleri» konusunda. Güvenlik da seçmiştir. Kendisine müşavir samiml teşekkürlerimin kabulühakemesinden sonra, üç yıl hapse marijuana kurbanlarından biridir. genişliğine maaş sahibinin olduçn temsilcisi olan Nyembo, Tshombe' Konseyinin dikkatini çekmekte• olarak Albay Buizi'i alacaktır. Bunü rica ederim. yere göre pek de yakın değildir. mBhkum oldu. Fakat, New York, New York batakhaneleri Monte Carlo (Monaco), 19 (AP) nin görüVrneler hakkında «ivım dir. İ7, Cezayir hakkında yazdığı bir Aynca durumumla yakından Washington ve Alabama'daki zorUyuşturucu madde iptilâsmın Takın olsa da bazan sapa yerlerde, Suriye terasilcisi, Güvenlik Konkitapla şöhret kazanmıştır. Eser Prenses Grace (sabık filim yıl ser» olduğ'jnu söylemiştir. Nyemilgilenen I. Ordu Kumandanı u siyasi kimselerin tesiriyle, ce insanı sürüklediği dujrumlar ina üst katlardadır. Maaş veren kadro Korg. Cemal Tural'a Haseki az daha Goncourt mükâfatını bile dızı Grace Kelly) filim dünyasına bo cTshombe Leopoldville'e f.ö seyi'nin toplanması isteğinde bunılmayacak kadar fecidir. Bu ara da dardır. Sıra beklerken otnra:ası geri bırakıldı. haFtanesi doktorlanna, hemsie kazanacaktı. geri dönecektir. Durum bugün Ri rüşmeye geldi, teslim olmaya de lunmakta, fakat birbirini takiben ve ebelerine, personeline, o geSetbest bırakıldıktan bır ay da, eroin bulmak için adam öldü cak yer de yoktur. Eskiye nazaran tecavüz hareketlerinin «dünya baIdarî müşavir olarak Constan ıriyera'nın Monako Prensliği Sara ğil» demiştir. olmasına ce beni hastaneye getiren iyilik sonra, şehrin göbeğindeki muhte ren delikanlılar, gene bu iptilâsı çok daha kolaylaşmış tine Belediye Reisi Marxine Roux'n yı tarafından resmen açıklanmıştır. rışı için bir tehdit meydana getirsever meçhul vatandaşa şükem apartmanında, yeniden tev yüzünden kendini bütün erkekle rağmen Malsandıfından para alanseçmiştir. Açıklamada, şöhretini hâlâ mudiğini *e bunun, dünyanın büyük ranlarımı bildiririm. lar, bankadan aylık alanlara nakif edildi. Bu sefer, elinde eroin re satan kızlar pek çoktufr. Askerî alanda da değişiklik o hafaza eden eski beyaz perde sabir bölümünde çok vahim sonuçDr. Oğuz CAVAY lacak ve şimdiye kadar boğaşma natçısımn, AHred Hitchcock tarave marijuana bulundurmaktan do Uyuşturucu maddelere alışmış zaran çok zahmet çekerler. Acaba lara yol açabileceğini» ileri sürnın bir cephesini teşkil eden Fran fından çevrilecek bir filimde oynıayı suçlandırılıyordu. Yapılan a gençlerin en çok bulunduğu şehir bvnlann da aylıklarını yeni emek«nektedir. Cumhuriyet 3389 sız ordusunun başındaki General yacağı bildirilmişür. Bu filim, Inraştıtmada, elindeki rmalları» yir New York'tur. Buradaki batakha Ijler çibi İş Bankası şubelerinden Ailleret (Ates kes) emrinden son giliz romancısı Winston Graham'ın mi yaşından küçük kızlar yolu ile nelere memleketin bilrçok yerle ödemek kabil değil mi? Kabıl ra, artık Fransaya dönecek ve azdığı bir romandan alınacaktır. pıyasaya sürdüğü, bunların kuzan rinden gelmiş, kız, erkek, sayısız olmadığını sanmıyorum. Tabiî baş solh nizamını kuracak bir asker Yapılan açıklamada, Prensesin cından pay aldığı anlaşılıyordu. genç, türlü vesilelerle, çeşitli se lanfiçta bir hecap kitap, bir syar26.3.1962 PAZARTESİ Iama çahşması lâzım. Akla gelir Billote'un askeri müşaviri olarak filmi önümüzdeki yazın sonlarına Bizim kurum, Peggy'yi, Amerika beplerle düşmüşler, bir daha da ki Malsandıklannı ba işdeo karGÜNÜNDEN İTİBAREN kendisini istihlâf edecektir. Bu za doğru çevireceği ve kasım ayının Birleşik Devletleri kanunlarına kendılerini kurtaiamamışlardır. Protesto notasıtıda, Külın uzun yıllardanberi Fransa be ikinci yarısından sonra Monaco'ya PERŞEMBE . CUMARTESİ Bir keresinde, 19 yaşında bir kı tarmak için bütün emekli, dal ve ykıirı suçlarla itham ediyordu. ba'daki Guatanamo üsyetimlerin aylıklarım bankalarşinci bölge komntanı olan ve hâ löneceği bildirilmektedir. HARİÇ HERGÜN Buna rağmen, ikinci muhakeme zı yakaladık. Anlattığına göre, tilen ToDİonse'ta vazife gören Gedan, çeklerle ödeseler de bilhassa siinden Amerikalılann inde gene üç yıla mahkum edil yatrolardan aldığı bir takım teklif SAAT 21 de neral Guillebon olması muhtemelyaşlı ve yorgnn kısım olan ba esateş açtıkları bildiriliyor mekle beraber, tecil edilen eski ler Ü2efine, Michigan'dan gelmiş, dir. General Guillebon da ilk günki hak sahipleri de hırpalanmasaezası buna eklenmedi; aynca Fe' fakat bunlardan hiç biri umduğu Havana, 19 (A.P.) Küba Dışlerdenberi De Gaulle'ün mücadele lar.. Ba, tedric ile yani en küçük AÇIK TEŞEKKÜR deral hapishanelerden t>iri yerine, gibi çıkmamış. Bunun üzerine, mü işleri Bakanı Raul Roa'nın imzaarkadaşlanndan biridir. numaradan başlıyarak her ay bir New York Eyaleti hapishanesine aisyen bir delikanhyla tanışıyor, Geçirmiş olduğum trafik kasını taşıyan bir protesto notası Yine sızan haberler doğru ise miktarı bankaya havale edilmek gönderildi, çünku ofadaki şartlar onunla düşüp kalkmaya başlıyor. zasını mütaakıp kaldınldığım Washington'daki Çekoslovak Büber iki delegasyon, bir geçiş devüzere bir sene içinde aynı sisieme kadının daha lehineydi. Böylece, Eroine de onu bu çocuk alıştınHaseki ha6tanesi 2. Hariciye resinde kurulacak geçici hükümeyük Elçiliği eliyle Birleşik Amesoknlabilir. tş hakikaten yapılmaServisinde büyük bir hazakatle iki ayrı suçtan dolayı uçer yıl yat yor. tin baskanı üzerinde de mutabık rika Dışişleri Bakanhğma eönde• lâzım bir işdir. Hem hükömet ı teşhls koyup. dalak ameliyatıması gerekirken, her iki suç için Delikanlıyı da bulduk. Ikisinin kalmışlardır. Bu zat Fransada barilmiştir. hem istihkak sahipleri bakımından mı yaparak hayatımı kurtaran. ancak uç yıl cez a yedı. veıdiği bilgilerden öğrendık ki piste yatan, Cezayir Meelisi BaşKüba hükümeti bu notasında çok faydalı olur. Dikkati çekerim. (Piyes 2 Bölüm) Doçent Dr. Bu arada, bizim için en çok şa Manhattan bölgesindeki bir takım kanı Abdürrahman Faris'tir. Kübada bulunan Birleşik AmeriTürkçesi: ORHAN BURİAN Sahneye Koyan: AVNİ T A R K MİNKÂRİ kanın Guantanamo denız üssündeanı teessüf olan bir nokta vardır gizli batakhaneler, yüzlerce, belye ve samiml alâka ve yardımDİLLÎGİL, Dekor:BÜLENT ERBAŞAR ki askerlerinin sebepsiz tahrikçi Cezayirin huzura kavuşınası buki, bu da, Peggy'nin hükümet a ki de binletce genci zehirliyen biŞuraya buraya partl Teya kayırİarını esirgemiyen na rağmen kolay olmıyacaktır, hareketlerde bulund'ikları ve Birdamlajrı arasındaki dostları tara. rer mikrop yuvasıdır. Tophyabildi ma mülâhazalariyle hem de kadro Op. Dr. Galip GICIMAN çünkü (O.A.S.) denilen Ğizli Orleşik Amerikanın bu assü Küba'fından korunmasıdır. Mahkemede, ğimiz delillerle, 75 kişiyi yakala dışı tayinler yapıldığını Işitiycroı. TEPEBflSI TIYflTROSU ile birlıkte du Teşkilâtı, De Gaulle'ü yıkmak ya çıkarma temini iç;n bir csıçraunların şahitliğine başvurulma dık. Bunların hepsi 21 yaşından Gerçi biz tarafuz hükümet mues\e Cezayiri Fransaya ilhak etmek ma tahtası» haline getirmekte olNarkozitör Dr. Eti Kamhi mış, böylece, kadının suçu tam küçüktü. maksadiyle harekete geçmiştir. Bu Beniın verdiğim emir uzerine, sesesinin acemiıiyiz. Ama ba sceBaşasis. Dr. Yılmaz Karaozbek, duğunu bildirmektedir. mânâsiyle ortaya çıkmamıştı. Bu harrketin başında bulunan Salan, bu gibi yerlefrdeki bütun gençler milik değil de inatcıbk oluyor. Asis. Dr. Hüsnü Akdağ, Op. Dr. HERGÜN 21 de CUMARTESİ PAZAR 15.30 da gibi kimselerin şahitliğinden orta Notada °n iki *ahrik hareketi artık her türlü şiddet usullerine Sedat Berkman. Asis. Dr. Tu sayılmaktadır. Bunlardan bir taKoalisyon hükümeti kuvvetli ola çıkacak daha birçok hakikatler toplandı, Lexington'daki Devlet baş vurulacağını da açıklamıştır. ran Se^ndik, Asis. Dr. Şakir nesi Guantanamo 'issünden Küba ,'ardı ki, bunlafrdan korkuluyor, Hastahanesine gönderildi. Bunla mak için iki kanadına mensnp BaOrhun. Hemşire Cemile Yalman Bu sebepten Fransada, gerek anarın çoğu hastahanede tedavi edil kanlar tarafsız olmalıdır. Böyle olya ateş açıldığı iddiasulır. Raul şin derinliğine gidilmiyordu. ve servis personeline derir. vatan ve jterek Cezayirde büyük Roa protesto notasında Küba asBir toplumun liderleri, devlet di, yeniden sağlam hayata kavuş mazsa hükümet zayıf düşer, zayf şükran ve minnet hislerimi ihtıyat tedbirleri alınmaktadır. düşer değil düpedüz dâşer. Çünkü kerlerine, «sabırlı olmalan» icın » e a hükümet ileri gelenleri bu turuldu. tîeri kalanları ise kur•y ifade etmeyi bir borç bilirim. Cezayiri bağımsızlığa kavuşturahiç kimse bir tarafı GrekoRomen Dr. Oğuz CAVAT emir verildiğıni de bildirmekte»ibi insanların eline düşünce, so tarmak kaıbil olmadı cak ilk ciddi adıtn atılmış buluGene bu işte ileri sürdüğümüz öteki tarafı Serbest güreş kaidesin dir. iu böyle oluyor. Bu, bitr kuşku nmor. Müslüman Cezayir halkının eya tahmin değildir. «Şantaj» çir kuvvetli deftıllet üzerine, hukumet ce bir güreşe girmek istemez. S:ıCumhurivet 3390 bir an evvel saadete kavuşması kin bir kelimedir ama, buradaki durumun fecaatini nihayet daha nılmasın ki basın ba son tedbirKOMEDISİ DEVAM EDİYOR temennisini bu münasebetle biz de banlan daha sıkı tedbirlere ler kanuna ile ürkerek durumu anlatmak için başka ke iyi anladı, izhar ediyoruz. lime yoktur. Elimizde, Peggy'nin başvurmak lüzumunu duydu. On yazmaz. Bilâkis, şikâyet edilen ha MEVLİDİ ŞERİF M. PÎRÎ irçok kimselere, şahitlik etmeme dan sonra, hâkimler de, uyuşturu zarsazlağan bizden ziyade başkaVENI TİVATRO Birinci B. M. M. âzasından MEHMET ERCAN'ın efri için, ne gibi şantajlar yaptığı cu madde sürerken yakalananlann larından geldiğini göstereeek tave duramları ortaya atmak cezalaiını tecil etmemeye, aynca tam Adana Mebusu ölümünün 40 ıncı gününe tesaı gösteren deliller vardır. kanunun gösteıdiği en ağır ceza onnn için başlıca vazife olaeaktır. düf eden 23 Mart 1962 cuma günü Marijuana kurbanları HERGÜN 21 de CUMARTESİ PAZAR 15.30 da Damar Arıkoğlu'nun Yani artık canımız isteyince fiikindi namazınl mütaamp Şısli ları vermeye başladılar. KADRİYE TAMGÖR 1930 yıllannda Amerika'da «maCamii Serifinde ruhuna Mevlidi lânı yerinden atıp falan partili veKuvayı Milliye ve Millî Hastahaneler dolup taşıyor ile Serif okutulacağından akraba, ijuana» içmeyi yasak eden hiç bür Mücadeleye ait vesikah Lexington Hastahanesi yirmi bir ya yakınımızı oraya getinnek osaDr, H. TURHAN TANJU dost ve din kardeşlerimîzin gel;anun yoktu. Beş, altı yıl sonra, yaşından küçük olan kız, erkek lü yok. Bu usul Türkiye devletive resimli hâtıralan. meleri rica olunur. Nişanlandılar u uyuşturucu maddenin gençlik çocuklarla dolup taşıyordu. 1945 nin temelini kerairen en kötü bir 400 büyük sahife 10 lira Ercan ailesi •Vakacık 18 Mart 1962 ızerinde ne kötü tesirle.ri olduğu te, hastalann 30 d a biri 21 yaşın usuldür. Yarası olan gocunsnn!. Kitapçılarda arayınız. u yakından görmeye başladık. dan küçüktü. 1955 te bu nispet 6 B FELEK îlâncllık: 2674 3363 îlâncıhk: 2673/3369 îize gelen raporlar, bu beyaz ze da bire çıktı. ıfrin 30 eyaleti istilâ ettiğini göste OYUNLARI DEVAM EDİYOR 1. Dünya Savaşınd'an sonra oldu Cumhurivet 3333 iyordu. Bu işi el altından idare gu gibi, II. Dünya Savaşından son Turan Çağlar görevinden ıdenler, ilk hedef olarak, gençleri ra da, uyuşturucu madde iptilâsınReşad Ekrem Koçu'nun en büyük eseri :1e almışlardı. Böylece, iptilâyı kü da bir artış olacağmı tahmin et ayrıldı, yerine Memduh FATİH TİYATROSU V EFA T İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ.nin ;ük yaşlardan başlatarak, kendi miştik. Bu tahminimız ne yazık Tezel tâyin edildi erıne çok uzun sütecek bir gele ki doğru çıktı. Fırdevs Or'un büyük varUğı Beşinai CUdi ÇIKTI. \e aziz eşi, Dr. Haluk Cezıni :sk sağlamayı düşünüyorlardı. 27 Mayıs Ihtılâlinı mütaakıp BaSirkeci, Mühürdarzade Han 315 En son çıkan salgın, şimdiye ka HERGÜN 21 de CUMARTESİ PAZAR 15.30 da Oı, Ali Or, Osman Or, Şermin Sorguya çektiğimiz bir delıkan dar göfrülenlerin en yjıygını, hem sın Yayın ve Turizm Bakanlığı Telefon: 22 43 35 ten 58 Orayın eşşiz ve muhterem bize şöyle fecî bir sahne anlat de en genişl olmuştur. Bu arada, İstanbul ll Temsilcılıği ve İstanbul bahalan. Emıne Or, Safive Or. memleketin Kuzey bölgelerindeki Radyoevi Kumandanlığını deruhte Bezmihal Or. tbrahira Oray'ııi Cumhuriyet 3363 « Odada elli kışi vardı ama, şehirlerde, fakir, pis ıevrelerde eden Hava Kurmay Albayı Turan cok nıuhterem kayınpederleri, Leylâ Or, îlhan Or. Cengiz Or, anki beşyüz kişi varmış gibiydi. yaşıyan zenci çocuklannun bu ipÇağlar, verilen bir emir üzerine Alp Oray'ın sevgili dedeleri, »îüthis, bir gürültü, bağrısma, bo tilây a eskisinden çok fazla tutul dün bu görevinden ayrılmış ve kıherkein sevgilisi tem;z insan İuşma... Yerlerde çiftler vatıyor.. duğu götülüyor. Bugünkü duruma tasına dönmüştür. Jı.şarıdaki taşlıkta bir kadın ava göre, Zencilerin, Puerto Rico'lulaBasın Yayın ve Turizm BakanC E Z Mİ OR ı çıktığı kadar haykırıyo». . Bır rın yüzde 90 ı henüz müptelâ de lığı İstanbul l! Temsılcilığme. Bavefat etmistir. Muhterern .e KOMEDİSİ DEVAM EDİYOR :ö?ede iki kişi bir kızı ele geç:r ğildir, fakat her an tehlike için kanhğın emriyle tâyin edilen Memaziz naaşı 20 Mart 1962 salı eye çahşıyor.. Bu kız sacmtsa dedirler. Doğu Harlem'in Puerto duh Tezel de, dün görevine başgünü oğle namazmı mütaakıp Teşvikiye Camii Şerifinden alı">an bir şeyler söyliyerek bafiır'. Rico kesimindeki bifrçok istanbul şekerci lamıştır. KADIKÖV TİYATROSU narak ailesi makberesine defne'or, tepiniyoT, çırpınıyor. . Kısa dükkânlan o dolaylardaki çocukdiiecektir. Tann gani gani rahnâncüık 2685/3395 ası, bir hengâmedir gidiyorda. lan yavaş yavaş zehirlemektedir. met eylesin. Amin. Ben, kadınlardan hiç birine sataş Bu durum karşısında, kurumu24.3.1%2 CUMARTESİ GÜNÜ MATİNEDEN İTİBAREN mak istemiyordum. Içimde lı)\lp muzun kadrosunu genişletmek za M EVLI T bir îstek yoktu. Yalnız, yeıe seri Cumhuriyet 3361 HERGÜN 21 de CUMARTESİ . PAZAR 15.30 da rufretini duyduk. Sadece 175 kişiCok kıymetli lip uyumak istiyoirdum... Oda bey den ibaret olan kadromuz, Kongre kardoçim nımin uzerinde dönüyor, gozieıim karariyle genişletildi; aynca, 21 NİH AT kararıyordu. .» yaşından küçük kimselere uyuştu SERTEL'in Bu çarşamba akşamı meşhuı Meksıkalı Orkestra «Marijuana. (marihuana), haş. rucu madde satmanın cezası iki TINO CONTHERAS ile «MEHCREDI CHIC» ı takdim vefatımn 40. giın'j haşla aynı aileden olan kaııevi: katına çıkanldı. Bundan başk şe Lokanta Pavyon Müdüriyeti eder. Zengin tombala. Masalarınızı evvelden ayırtınız. şka, münasebetiyle ıden çıJranlılr. Bu bitki daha çck hi* polis teşkilâtlarından daa, yarli t k i l â ziz ruhuna ithaf Tel 43 22 20 sıcak ülkelerden yetişirse de Bosdım istedik. Bunlann bir çoğu ay edilmek üzeıv okutuiacak Mevton'un kuzey dolaylarında da buFaal 1644 3386 rica, uyuşturucu maddeler araştır KOMEDİSİ Iıdi Şerife arzn lunur. Marijuana içenler çılgınlık ma ekipleri kurdular Türkçesi: ÇETİN ALTAN Sahneye Koyan: KEMAL eden bilcümle ak derecesinde kendilerinden geçerSavaşımızda en çetin zorluklara raba, dost ve din TÖZEM, Dekor: N. PEROF lef, ortalığı kasıp kavurmak, jtı New York'la Los Angeles'te uğraGörmenizi tavsiye eder. kardc?!enmizin Hp dökmek, ona buna saldırmak dık. Ondan sonra, Detoit'le Chicaçarşamba gunü Rezervasyon Tel: 47 16 30 21 Mart 962 isteğini du>arlar. Bu iptilaya uzun go geliyordu. Meksika sınmnın ya 05le nsmazından çonra Şisli 47 16 31 t zaman devam edenler sonunda ta kın olması dolayısiyle Camiint teşriflerini rica edeUSKUDAR TfYATROSU Pazar matine saat 16 19 Texsas'la rım. mamıyle çıîdırırlar. 'X arasında California da bizi en çok uğraştı istanbul \ Konsomasyon 20 TL. Heınsirpsi Yapılan incelemelerde, ağır suç ran yerler alrasında bulunuyordu. NECL SERTEL Tann: Milletlerarası kaçak. lar îslemiş, adam öldıı'rmuş gençle Reklâmcıllk 1148/3364 Üâncılık 2685/3394 j (.Basın 3846; 3387) çılık ve cinayet febekesi rın bunlara hep marıjuananın te Cujmhunyet 3058 Tarafsızlar, Amerikayı nükleer deneme yapmaktan vazgeçirmeye çalışıyorlar Ankara polisi büyük bir kasa soygunculuğuna dün el koydu Ankar a 19 (Cumhuriyet Te. leks) Şehrimiz polisi büyük bi kasa soygunculuğuna el koymuş tur. Adliye Safrayı yanında Bahaet tin Atatüğ ile Tevfik Öztaşa aii îstanbul Mağazasına gece saat sıralarında bilinmeyen şahıslar. duvar oymak suretiyle gırmişle ve mağazanın kasasını parçahya rak içinden çeşitli marka ve de ğejrde 400 adet kol saati ile beşbin lira çalmışlardır. İki yüz bin lirayı bulan soygun culuk, bu sabah mağaza açılınc anlaşılmış ve polis tarafından ta kikata başlanılmıştır. Had/'se/er Aresıhdö Tiyatro terimleri türkçeleştiriliyor Bir de bana vtr! azetelerde memnsnlnki fakat endişe ile okuyorum. Allah dostlanmı» dan razı olsnn, mühimce miktar dış yardıra yapacaklarmış. tnşallab doğrndnr. Çünkm ba yardım olmazsa, biz bo badireden çıkamayız.. Cenevre Silâhsızlanma Konferansında asıl engelin "Kontrol,, meselesi ile ilgili olduğu anlaşılıyor İstanbul Belediyesinin üçe ayrılacağına dair haberler yalanlanıyor Çombe ile Adula dun goruştuler Suriyenin güvenlik konseyi'ne müracaatı Hükümet adamlarımn koruduğu kadın eroinci Grace Kelly. tekrar beyaz perdeye dönüyor Küba Amerika Hükümetini dün protesto etti Satıcının ölümü Arthur Miller'in Cevat Fehmi Başkut'un GÖÇ İHâtıralarım; Cahit Atay'ın Sahildeki Kanape Pusuda Oktay Rıfat'ın AKIN TEKSTİL Atlarla Filler [KERVANSARAY OtelL Eduardo de Filippo'nun SON HAFTASINDA jAPON REVÜSÜ'nü lyi Soatte Olsunlar Elbiselik ve O A O f I I I Pantalonluk r U r L I Vt Piyasada Yüksekkalite AKIN TEKSTİL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog