Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

« AmatSrler ıçın Faydah Reçeteler Hulusi Özyalçın V iıbo>a, vernık, murekkepler, kundura bo ve cüâları, îeke çıkarıcı ve maden parlatıcdar, galvanı formullen, parfumler Fıatı 750 cılüısı 1000 kuruş INKILÂP ve AKA K1TABEVLEBI üâncılık 2172/3366 u m h u r i yet KURÜCDSU: YÜNUS NADÎ Fransızca oğrenenlere pek luzumlu iki kitap Dr. BAHA ÖNGEL'in Türkçe izahlı 1 Fransızca Gramer Ozeö. TL. 5 2. Fransızca Cumle Kuruluşu TL. 7.50 Her ikı kıtap, Mılli Eğıtım Bakanlığınca okullara tavsıye edılıruştır Istanbul ve Ankara Kıtapçılarmda buİunur \ayinlajan: TARHAN KTTABEVİ KIZILAY ANKARA Hâncılık 2173'3367 38. yıl Sayı 13.515 Ttignt *• mektup adrMU Cumfaurlyct tstanbuJ Posta Kututu: tstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 M 22 42 97 22 «2 »8 22 42 99 Sah 20 Mart 1962 Arjantinde Peron Bakan Toprak taraftarları dün Reformunun seçimleri kazandı esaslarını Frondizi başkanhğındaki hükümet, neticenin belli olunmasından sonra istifa etti Bj«no>. \ıret, 19 (KP a a Rad volar I Arjantınde vapılan Genel Seçimleri sabık dıktator Juan Peron un taraftarları kazanmışlardı Cumhurbaskanı Arturo Fronn ı mn baskanhğmdakı Arjantın Kabın»«ı, Peron taraftarlarının ustanluk *ağladıkları anlasılınea der bal ütıfa etmıstır 1955 vıhnda Peron u duşuren \e sınjr dışı eden ordu lıderlerjnın, n e Peron grupunun ıktıdarı ele almasına ızın vermesı şuphe :1e kdrşılanmaktadır Arjantının askerı Mı\\etler kumandanları de\am lı o'jrak gızlı toplantılar japmaktad rlar Bu toplantılarda valnı? a = Ken lıderler bulunmaktadır Bu *eb»ptpn Arıantınde ha\a «on derece gergınleşmıştır Cumhurbaşkanı Frondizi ıstıfa ıından once askerı hderlerle jap Arkası Sa. 5. Su. 7 <c açıklodı 10 milyon sarfı ile yapılan ilkokul binaları kullanılamıyor Mıllı Bırhk Komıte'i devmde egıtım seferberlıgını gerçekleştırmek ve Turk vatandaşlarını vu^j de 100 ılk ogretımden seçırmek | gavesıvle çıkanlan 222 savılı ılk oğretım ve egıtım kanununun daha ılk tatbık Mİında bır hajal oldugu ortava (.ıkmıştır Bu acı ger Arkası Sa. 5, Su. S te Küçük arazi birleştirilerek birer istihsal ünitesi haline getirilecek Ankara, 19 (Cumhurtyet Teleks) Tarım Bakanı Cavıt Oral bugun basın mensuplarına «Toprak reformu» ile ılgılı bır demeç vermış ve. «Mılletçe kararlı oldugumuz ekonomık kalkınmayı sağhvabılmek ıçın bu memlekette her şe\in esası olan tanm reformunun gerçeıdeştırılme'M lazımdır Bunun tahakkuku ıçın ıse zıraı refurma bır temel te«kıl etme 5 ı bakımından ılk problem olarak toprak re formunun elc alınma<ı ve ta'bıkatına gırışılmesı ıcabeder» demıştıı Cavıt Oral bu konu Ue ılgılı olarak daha sonra ozetle *unları «ovlemıştır «Turkıyede zıraatımızın ıptı daıhkten Kurtulamamış olma«ınm arazı rejımımızın ve bu Arkası >a 5, hu 5 te Muhafazakâr parli için çalışmalara başlandı Kurucuları arasında sağcı tanınan kimseler bulunan partinin müteşebbisleri 24 martta Ankarada toplanacaklar Ankara 19 (CumhurıyetTeleksy «Muhafazakâr» ısmını taşıvacak olan venı bır sı\a«ı partinin kurul ması ıçın hazırhklara başlanmıştır Mutesebbı^leı arasında A P ve Y T P mensuplan bulunmakta ve te'jekkulun fıkrı vonetıcısı olarak Alı Fuat Baegıl den bahsedılmekte dır Muhafazakâr Partne evvelce A P M fınanse eden Izmırlı bazı zengınler \ardım edeceklerdır. Çok kısa bır zamanda ortav a çıkması beklenen partinin kurucuları va bancı memleketlerdekı muhafaza kar partılerın tuzuk ve programla nnı getırtmışlerdır Kurucular hejetınde Başgıl de mevkı alacaksa da, kendısı partı lıderhgıne getırılmıvecektır Başgılle vapılan goruşmelerde kendısi lıderlıgı kabul etmemış ve fakat bovle bır partinin teşkıhne ve ge haklarında t?kıbata gecılen Dun)a yazetesi karıkahın«tı Ferrui Doğan (solda) \e Yazı Isleri Muduru Hikmet Çağlajan Arkası Sa. 5, Su. 6 da Yeni bir siyasî parti daha kuruluyor BirY.Subay karakolda dayak yedi Jandarma Karakol Ktunan* danı tarafından sokakta tabanca ile kovalanan Siirfin Tütenocak köyü öğrctmenini koylüler kurtardı Sıırt, 19 (Telefonla) Baykan ılçesıne baglı Tütenocak koyu okulu yedeksubay ogretmenı Durali Demırcı, aynı koyun jandanna karakol kumandanı uzatmalı çavuş Mehmet Caner tarafından dovulmustur. €Îlçe ılköğretım muduru telefon !a arıyor» bahanesıyle karakola celbedılen oğretmen, çavuş ve er tarafından lyıce dovulmustur. Guçlukle karakoldan kaçan oğretmenı çavus, beylık tabancaııyle koy jçmde oğrencilen arasında kovalamıçsa da, ögretmen koyluler sayesınde hayatmı kurtarmıjtır. Olaya sebep, onceden aralarında geçen ıdari bır anlaşmazlık olarak gosterılmektedır. Arkası SsvS; Sft. 4 te l'eron Poiise karşı gele ı zorbalara ateş açıtacak Şehrın a avışını tehdıt etmekte olan zorbalar \e kabadajılarla mucadele ıçın \enıden zeçrı ted bırler ahnmaktadır. Vah Nıyazı Akı, dun bu konu ile ılgılı olarak, ifazetecılere şunları so\lemıçtır « Poh<! ıcabında sılah kullanarak zorbalar ve kabadayılarla mucadele edecektır Polısın eskı ıtıbarı ıade edılecektır Asayışı bozmak ıstıjenler, kanuna karşı Arkası ü>a. 5, Sü. 6 d a Dünya gazetesi aleyhinde S iddia ile takibata gecildi Tedbirler Kanunu bu suretle şehrimızde ılk defa tatbık ediîmjş oluyor, Diğer taraftan Sıvas'ta tevkif edilen gazetecinin hastalığını ileri sürerek yaptığı kefaletle tahliye talebi reddedildi Şehrimızde, Tedbirler Kanunu ıle ılgılı ılk Savcıhk tahkıkatı, «Dunja» gazetesı karıkaturıstı Fer ruh Doğan alevhıne arılmıştır 13 mart 1962 tairıhınde, «Dunva» gazetesmde javınlanan «Açık Reıım» lejanth karıkaturunun *on Tedbirler Kanununa avkırı gorul mesı uzerıne dun, Karıkaturıst Fefrruh Doğan Basın Savcıhğına çagrılarak ıfadesı alınmıstır Arkası Sa. S. Su. 8 de Lâpa lâpa yağan kar altında >urumeje çabsan Istanbullular Şiddetli yağmur izmirde geniş hasara sebep oldu 30 ev jıkıldı, selden mahsur kalan halk sandallarla kurtarıldı, su basan iki okulda oğretim tatil edildi tzmır 19 (Telefonla) Dun og. leden sonrj ç.ıddetlener«>k but n gete de\arr eden ve afet Kalın' clsn vagrıur İzmırde 25 seneden Arkası Sa. 5. Su. 4 de Mahallî seçime katılacak adaylarda tahsil aranacak Belediye Başkanları, uhdelerinde bu sıfat bulunduğu müddetçe şiyasî partilerde faal hizmet göremiyecekler 11 . " ^^^^^^^^^^™^™^^^^^^^^^^^^^^^^^^1^»^~^^^™««««««« inlfara Ankara 1Q / C*y i m K • ı »•< * «• TelekM 19 (Cumhurıvet T'*.î«1 «. \ Mahallı ^eçımler hakkında tç ışlerı Bakanlıgı hazırlanmakta olan kanun tasansı hakkında sıjası partılerden goruşlerını ıstemıştır Uzun bır zamandanberı Içışlen Bakanhgında Bakanlık temsılcılerı, Unı\er^ıte Profesorlerı, Amme tdaresı Enstıtusu ıle tdarı 1 lımler Enstıtusu uzmanlarından kurulu hejet tarafından hazırlanmakta olan Mahallî Seçımler Ka Arkası Sa. S. Su. 3 te kONLSLNDA KONFE Amerıkan Başkonsolosu Ben Hıll Bro\v n J r dun Istanbul Propeller Kulubunun Hılton Otelınde tertıp ettıgı yemekh toplantıda Amenkanın feza çalışmaları konusunda enteresan bır konusma >apmıştır Konuşmadan sonra toplantıda hazır bulunanlara «Fezanın arastırılması» ve «John Glenn Dunja Yorungesmde» ısımlı fılım gosterılmıstır Resımde, Brovvn J r konuşmasını japarken goruluvor Bir köy halkı sigara içmemeğe karar verdi Anlasmajı bozarak gîzlice sigara içen bir ihtiyarın elindeki sigara alındı ve yerine seker verildi Kajsen 19 (Telefonla) Palas nahıjesıne bağh 850 hanelı CebıS koju halkı, ramazandan bu yana sigara ıçmemege >emın etmışlerdı Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Telefoto CUMHURİÎ'ET (Ankara Istanbul) Jeep dâvası sanıklan dunku durusmada Yüksek Adalet Divanı «cjeep» dâvasının duruşmasına başladı Şahitlerin dinlenilmesi için duruşma başka bir güne bırakıldı Ankara, 19 (CumhunjetTeleks) Yuksek Adalet Divanı bu sabah saat 10 da «Jeep» jolsuzluğu dâvasında sanık bulunanları yargılamaj a başladı Bu davada samk bulunanlardan dordu Celalettın Abanozoğlu, Suleyman Çeşmebaşı, Necmı Çelık ve Fıkrı Dıker duruşmaya gelmışlerdır. Halen Kavserı Cezaevmde bulunan eskı Tıcaret Bakanı Abdullah Aker ıle Kemal Sağmalcılar duruş Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Teyemmiime alışmalıyız! Butun Turkne bclediyeleri bırer, ıkışer, s m a zam yapmakla meçç.l Bu bır salgın halini aidı desek terıdır. Batı memleketlerınde adam başına ısabet eden su sarfjyatı ile bı^dekıın knaslajın, netice bızım hesabımıza •«uz kızartıcıdır Durum bovle ıken bn sarfıvat zam netıcesi şımdi daha da azalarak «Su^a 7am ettım» dedı mı olur Hıç kulfeti buIunmiTan bır crclır kav nağıdır bn \ma ya çonu" Halk evinı daha sevrek temızlıvecek, çamaşırlarını daha sevrek Mkıvacak, kendısi daha ?evrek hamam rapacak. Tani tnpumuz daha kırlı evlerde otnran daha kırlı ınsanlar olacağız *<ııva zam vapan bır belediTe, numunesı valnız vurdnmnzda mevcut bır garıp mucssesedir, lnzce KADLV OLAN ERKEK EVLENDI Bundan bır sure once cınsıyet değıjtıren Fransız Strıp Tease yüdızı Coccmelle. 16 mart cunu Parıste evlenmıştır. Resunde jıldız, kocası ıle bırlıkte nıkâh memurunun onunde goruluyor. Ateş kes anlaşmasından sonra, Fransa yeni bir iç savaş ile karşı karşıya Ankarada 50 kadar talebe OraD, Cezayir ve Konstantinde hayat felce uğradı. Bin Bir göçmen karısını Hedda «Anlaşma, barış değildir» dedi ustura ve tornavidalarla (Yazısuıı 5 inci sahifemizde bulacaksınız) sokak oHasında öldürdü bir kahvede birbirine girdi Karsh ve Maraşh talebeler arasında çıkan arbedede bir talebe ağır, dört talebe de hafif yaralandı Baştarafı 6 ncı sahıfede Gizli Ordu, Cezayirde genel grev ilan etti ^ *** J Amerika Uyuşturucu Maddeler Komisyonu Başkamnın hâtıraları 13 Hükümet adamlarının koruduğu kadın eroinci Amerıkadakı uvustusucu madde ler kaçakçılık şebekesıne karçı aı, t'ğımız savaşta bızı en ÇOK ugraş tıranlardan bırı, Peggv W adında bır kadın oldu Pegg\ sosveteje men=up bır kadındı muşterıles'i de hep >UKsek mevkı «ahıbı kımselerdı gerek Amerıkanın gerek başka memleketleıın kalbur ustu ınsanlarından bırçogu bunlalr arasındavdı Peggs, duşuk kadmlar araından vetışmış be\az zehır ve bevaz ka dın tıcaretı «ebekesınde vavaş va \ (Arkası Sa. 3, Su. 6 da) YERDE> DE PL^NLAMA TEŞKfLÂT» Cokten Çdmur jagnor Gazeteler .... Oldurulen kadının cesedı >e vak'a jahıt'erı lazısı 5 ıncı sahılede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog