Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Esat Mahmut Karakurt'un Yeni basılan romanları Aldatacağım Ankara Ekspresi Bir Kadın Kayboldu Erikler Çiçek Açtı Ük ve Son Ölüncej>. Kadar Omrümün tek gecesı Sokaktan gelen kadın 250 500 250 500 500 500 500 İNKILÂP ve AKA 500 KİTABEVİ İstanbul Üâncüjk 986/1299 umhuri KUBüCUSUi YUNUS NADt 2 2 4 2 H6 2 2 4 2 İSTANBUL KİTABEVİ Sunar 1) Garp Menba'larına gore: Eski Türk Seciyye ve Ahlâkı (tsmail Hami Danişroend) Fıyatı 7,5 Lira 2) Sadrla'zam Tevfılı Paşamn Dosyasındaki Hesml ve Hususi Vesikalara Göre: 31 Mart Vak'ası (îsmaıl Hami Danişmend) Fıyatı 7,5 Lira S) Binbır Hadıs (Mehmet Akif) Fiyatı 20 Lira 4) Faust (Götfi) Çeviren: Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak Cıltli 12,5 Lira NOI: lstiyenlere posta ödemeli gönderillr. Posta majrafı alınmaz. İSTANBUL KİTABEVİ 38. yıl Sayı 13.499 vm mektup adresi; Cumhuriyet îstanbul Pasta Kutusu: îıtanbcl No. 248 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 9722 42 1 * 8 2 2 4 2 9 9 Cuma 2 Matt 1962 Bejazıt P.K. No. 5 Ist. Telefon: 23 81 44 Yıldız 163 2657 Mafıkum ailelerine maaş Bir sert hüküm daha: Tedbir aleyhinde bağlanmasını talep eden oy veren mebus pariisinden çıkarılacak Senatör teklifini geri aldı Alınacok şiddetli tedbirlere ait kararların tosarı haline konulmasına başlandı MiUetveldllerinin büyük kısmı basına karşı tedbirlerin aleyhinde oy kullanacaklarını açıklarken basm teşekkülleri de birer bildiri yayınladılar Yapıİan müzakereîerde AP'ti Senatörler de teklüîn AP koalisyonu destekliyeceğini ve Bakanlarını değiştirmiyeceğini açıkladı ,'jCKMP 27 mayıstan önceki devrin de komnmasım talep etti ve bu talep bazı kayıtlarla kabul olundu Ankara, 1 (Cumhuriyet Teleks) Yeni tedbirleri hazırlıyan liderler seviyesindeki komisyon bugün saat 13 30 da toplanarak kabul edilen esaslann tasan haline getirılmesi faaliyetine başlamıştır. Toplantıya 17.30 da 2 saatlık ara verilmiştir. Sızan haberlere gore, gruplarda beliren fıkirlere paralel olarak Komisyonda da çeşıtli fıkirler ortaya atılmış ve maddelerin daha evvel tesbit edilen esaslarda gorülen elâstıkıyetten kurtarılması ve kati hükumler konulması istenmiştir. geri alınmasınin mitmkün olduğunu müdafaa ettikr Ankara, 1 (Cumhuriye»T«leks) A.P. Genel Merkezi bugün ya\mladığı bir bildiri ile Istanbulda yayınlanan bir gazetedeki koalisyon kabinesinde değişiklik vapılacağına daır haber yalanlanmıştır. A.P. bildirisinde şöyle denilmelf tedir: « Her gun daha da çok kuvDığer taraftan, dün toplanan gruplarda tedbir esaslarına muhalevetlenen koalisyon hükümetinm fet eden mılletvekillerının sayısı belli olmuştur. C.K.M.P. de esaslar Adalet Partisı kanadını yıpratma 13 muhalefete karşı ekseriyetle kabul edilmiştir. Y.T.P. de 25 kabul, ğa matuf olan bu neşriyatı Ada 11 red ve 24 de çekımser oy çıkmıştır. let Partisi üzüntü ile karşılamakSadece lider Gümüşpala'ya yetki verilip verılmetnesini oya koyan ta ve bu gıbi neşriyatı kesin ola A.P. Grupunda ise 20 milletvekili usul bakımından muhalıf kalmışrak yalanlamaktadır » lardır. Gruplardaki oy dağılışı Pil yolsuzluğu dâvasına bugün başlanıyor Ankara, 1 (Cumhuriyet Teleks) Yüksek Adalet Divanı yann sabah eski D.P. li Bakanlardan 12 sı ile ılgili «Pil yolsuzluğu» dâvasına baş lıyacaktır Yüksek Adalet Dıvanı yargılamaya saat 10 da başlıyacaktır. Geçen yargılamada olduğu gibi, pıl yolsuzluğu dâvasının da kısa zamanda bitirilmesı için Dıvan gayret sarfedecektır. Yargılamada bulunması ıcabeden sabık D.P. Bakanlarv nın Ankaraya getirılmesi icabetmektedır. Ancak, bunlar Sa. 5. Sü. 6 da Muhalefet edenler ihraç olunacak Avrıca, kanunun Meclistekı muzakeresi ve oylanmasında kanuna muhalefet eden veya kırmızı oy verenlerin partilerden ihraç edılecekleri kesın olarak bıldinlmektedir Ifade edıldiğme gore, aleyhte oy kullananlar grup kararı aksıne hareket ettıkleri için haysiyet divanlan veya yetkıli organlar kararı ile partiden çıkarılacaklar ve birkaç gun evvel vanlan mutabakata gdre de ihraç edılenler dığer partılere alınmıyacaklardır. Grupların karar almasına rağmen kanunun muzakeresınde bulunmamak ıstıyen milletvekıllerinin hayli yekun tuttuğu ve bunların bir kısmmın izın için müracaat ettikleri gözden kaçmamaktadır. MUbah Uras Bu hususta kendisıyle goruştuğumüz çeşitli partilere mensup gazeteci milletvekillen şunları söylemişlerdir : Cevdet Perin (AP.): «Tasan iki açıdan da ele alınmak şartiyle yerinde ve gereklidir. Sadece protokolun lkinel ıriaddesinde yer alan hususlan tasvip etmiyorum. Şahıslann bile övülmemesi hususu bana biraz aşırı geldi. Buna karşıhk dorduncü maddede yalan ihbarla ilgıli olarak yer alan kısmı ise tamamen tasvip ediyorum. Eğer ihbarcılar hakkında buna benzer hukümleri havi bir kanun daha evvelce çıkanlsaydı birçok ihtilâta mahal kalmazdı.» Şeref Bakşık (C.H.P.): «Protokolu tasvip ediyorum. Tasarıyı gördükten sonra kesin bir fikir sahibi olabileceğim.» Malık Yolaç (Müstakil A.P.): «Kırmızı rey vereceğım.» Nıhat Kurşat (A.P.): «Basın mensubu milletvekilleri kırmızı vereceğız.» Turhan Bılgin (Y.T.P.): «Böyle şiddet tedbirleriyle mesele halledilmez. Basının kısıtlanmasına sonuna kadar karşıyım.» Milletvekillerinin fikri Sahte dekontçu Nisbah Uras Ispanyada yakalandı iadesi Ankara 1, (Cumhuriyet TeNeticede kanun teklifının leks) Saat 15 de toplanan Cum hakkındaki önerge kabul ediletek huriyet Senatosu, Millet Meclisi teklif geri ahnmıştır. tarafından kabul edilen « Mahkum ailelerine de emekli aylığı vetilmesı hakkındaki kanun» teklifini muzakere etmiştir. Teklif bir önerge ile gundeme alındıktan sonra Adana Senatoru Mehmet Ünaldı kendisıne ait bu teklifi geri almak ıstemiştir. Geri isteme sebebi evvelce venlmış ve fakat uzerinden bir devte geçtiği için kadük olmuş bulunan bu tekBazı semtlerde halk, billıfın en az 10 Meclis uyesı tarahassa öğrenciler vasıta fından Meclise sunulmamasıdır. Bu sıkıntısı çektiler ve miniAnkara, 1 (CumhuriyetTeleks) talep üzerine soz alan Esat Çağa, Başbakan îsmet Inönü dün, büt ortada iki Meclisin bulunduğunu, büsçüler bir protesto çenin kapamşı münasebetiyle, Mec bu sebeple geri almanın muamemitingine hazırlanliste yaptığı konuşmada, 22 şu leyi tamamlıyamıyacağını söylemaya başladılar bat olaylarına adı karışan subay miş, Sırn Atalay ise, geri almalar hakkında herhangi bir adlî ta nın mümkün olduğunu fakat kokibat yapılmıyacağmı bu yolda misyon raporu üzeîrinde bir kaŞehir içi yolcu nakliyatını mevMeclise bır kanun sevkedildiğini rar almak ıcap ettığini ileri surcut imkânlara göre daha rasyonel soylemış ve esasen olay gecesi bu esaslara bağlamak için Belediyece muştür. hususta Başbakan olarak teminat alınan Hararların tatbikatına dün verdiğını de açıklamıştır. AP li senatorler de iadenın müm sabahtan itibaren başlanmıştır. Bu arada bazı hatlardan Belediye o Arkssı S»., 5, Sü. 3 te kun olacağım savunmuşlardır. Mehmet Ünaldı Arkası Sa. 5, Sü. 6 d» Subaylar için takibatı önliyecek tasan kabinede Taşıl araçları arasındaki ış bolumu dün başladı Suç dosyası tekemmül edince sahtekârlık olaymm ele geçirilemiyen son sanığı Türkiyeye getirtilecek Yapılan anlaşma gereğmce mevcut santraliara 31 bin abone ilâve edilebilecek anlaşma hukümleri gereğince önümüzdek» günlerde çalışmalara başlanacaktır. Ayrıca tstanbulun âcil ihtiyaçlannı karşılamak uzere de L.M.T. firmasiyle müzakerelere devam edilmektedir. Türkiyenin telefon me selesinin on yıllık plânla halledilmesi konusunda Amerikan yardımından faydalanılmak için teşebbuslere geçilmiştir. Telefon tesislerinin geliftîrilmesi için antaşma imzalandt «» Bu arada oğrendiğimize gore C.K.M P , Komısyona bir muhtıra Arkssı Sa. 5, Sü. 4 te GKMP nin teklKi Ankara, 1 (CumhuriyetT«leks) Ankara, 1 (CumhuriyetT«leks) Aylardanberı dünya polısini Bıiyük şehirlerdeki telefon sıkın meşgul eden Mısbah Uras Ispan tısını kısmen önliyebilmek gayeyada yakalanmıştır. siyle P.T.T. Genel Müdürlüğü ile Bılindiğı gıbi, Mısbah Uras ar îsveç Ericsson firması arasında 31 kadaşı Nezih Kuzbari ile bırlıkte bin hatlık bır telefon tesisatı anAdanadan Istanbula Iş Bankası ka laşması imzalanmştır. naliyle sahte dekontlarla havale Ankara, Izmir, Adana gibi büedilen 3 mılyon lirayı bankadan aldıktan sonra Türk Hava Yolları yük şehirlerin santralının geniş Arkası Sa. 5, Sü. 4 te letilmesi işlerini de içine alan bu Samet Ağaoğlu hakkında Meclis tahkikatı açılmasına karar verildi Soruşturma Kurulunun sabık Bakanların görevlerine ait hususlarda salâhiyetsizlik kararı alması üzerine kurulan Meclis Komisyonları 89 dosyanın tetkikine başladılar, ilk karar alındı AP den ihraç edilen bir mebus Mecliste tartışmalara yol açtı Telefoto (Cumhuriyet AP) Kurtarma ekipi mensupları oçafın düştüğii bataklıkta arastırma yaparlarken Mehmet Turgut'un Keban Barajı heyetine seçilmesi üzerine salonda ve kuliste sert çatışmalar cereyan etti Ankara, 1 (CumhuriyetT«leks) Millet Meclısinın bugünku oturumunda Keban barajı ve Aşağı Fırat havzası ile Orta Anadoluda geçen yıl hukum suren kuraklığı mahallınde incelemek üzere dörder kişılik heyetler seçilmiştir. Ay rıca dort kişılik bır başka heye* de Doğu Karadeniz bölgesinde u cuz buğday satışı yapılması konusunu mahallınde ınceliyecektir. Keban ve Aşağı Fırat navzası için her partiyı temsilen seçilen mıllevekülerı arasında A.P. den thraç edilen Mehmet Turgut'un da bulunması A.P. li milletvekilleri arasında tartışmalara j'ol açmıştır Seçîmden sonra kuliste Genel Sek reter Şinasi Osma ile bazı A.P. H milletvekilleri tartışmışlar, araya giren bazı milletvekilleri münakaşaları önlemişlerdir. Gündemde bulunan sözlü sorulaı Bakanların bulunmamasmdan görüşülememîş ve yine gündemde yer alan kanun tasanlan Millet Meclisinde ekseriyet olmadığından oylanamamıştır. Başkanhk Divanı, milletvekille rinin oturumlara katılmalannı istemiş, üyelerin Mecliste her gün tam olarak bulunmalarını talep et miştir. Kütahya Azot Fabrikasında infilâk: allı işçi yaralandı Ankara, 1 (CumhurıvetTeleks) 27 Mayıs 1960 tarihinde sâkıt D. P. kabinesinde vazıfelı olmıyan ve fakat 1950 1960 tarihleri arasında D.P. kabinelerinde vazife gormuş bulunan sabık D.P. Bakanlannın gorevleriyle ilgili suçlardan dola yı Yüksek Soruşturma Kurulu tarafmdan vazifesizlik kararı verilmiş ve bu şekilde tanzım edilen 89 dosya T.B.M.M. ne gönderilerek eski ve yeni anayasalarda mevcut hükümlere gore sanık Bakanlar Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Üç büyük kaza: 195 kisi öldü NewYork'ta bir uçak düştü, Mısır'da bir otel çöktü. Peru'da yeni bir çığ kazası oldu Dunvamn uç ayrı bolgesi dün üç buyuk felâkete sahne olmuş ve 195 kişi olmuştur. NewYork'ta bir uçak duşmuş, Peru'da bir çığ bır kasabanm mahvına sebep olmuş, Mısırda ise bır otel bırdenbire çok muştur. NewTork'taki oçak kazası NewYork (A. P.) Amerıcan Airhnes Şirketine ait bır Boeing 707 jet yolcu uçağı bugun Los Angeles'e gitmek uzere tdlewıld Hava Alamndan havalandıktan bırkaç dakıka sonra bihnmiyen bır se Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Kutahya, 1 (Telefonla) Azot fabrıkalannda dun gece fılitrelerde büyük bir ınfılâk olmuş ve azot fabrikaları sahasında bulunan bır çok binanm camları kırılmıştır. Ana bınada bulunan 50 tonluk Jazan 40 metre yükseğe fırlamıştır. Fabrikanın çevresinde bulunan Arkası Sa. 5, Sü. 3 te olarak atlarııı e ü 12 lira arasmda satılıyor Mevzuat eksikliği ve iktisadî zaruretler dolayısiyle faaliyetleri önlenemiyen at ve katır kesicilerinin baş müşterileri arasın da Belediye de var ( ! ) Yazısı î ınrı «ahıledV BÎR ÖĞRENCÎMİZÎN ALMANTADAKİ^AŞARISI Munıh Guzel Sanatlar Akademisı, butun sanat kollarını ıçine alan buyuk bır masabaka tertiplemiş ve 10 şohretlı profesorden murekkep bır jurı kurulmuştur. Neticede dekor kolunda bu Akademının oğrencilerinden olan Acar Başkut, Goethe'nin Faust 1 e ait maketi ile 25 eser arasından bırıncı seçılmiştir. Akademi adıaa tebrik edilen oğrencımıze bu başarısını belirten bir de belge verılmiştir. Resım, birınci seçılen dekoru gosterıyor. Bir Müfrit'in Hikâyesi At Pazarında Mtılan atlardan bir kısmı ASIRLIK KARI KOCA Bir şeyin eskilifini ifade için türkçede «tarihi silir.Tiiş» diye bir tâbir vardır. tşte doğum tarihleri ^önünden durumları bu deyime tamamen uyan asırlık bir karı koca dün nçakla Istanbnldan Tel Aviv'e fitti. Moshe isimli erkek 1820 doI ğumlu yani 142, Sabto isimli karısı ise 114 jaşında. Kaç torunları, [ ve tornnlarının torunn olduğuno bilmiyorlar. Ikisi de Suriye'nin Kamışh kasabasından ve ?slen Yahndi. Arapçadan başka dil bilmi, yorlar. Dün, hayatlarında ilk defa bindikleri nçağa girerken korkulu anlar geçirdiler. Ama asırlık ömürleri boyunca özlemini duydukları «Mnhaddes topraklar» tsrael'e gitmenin fırsatını bnldnlar. Resimde asırlık karı koca Hava alanında lörülüyorlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog