Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Dünyanro en buyük edebî arma ğanı NOBELi PEflRl BUCK Çin'e dair en guzel eseri EN i ŞAHESHT ROMANIAR Serisinde Çıktı^ C*c: N. Yegtaobalıj : 2171/3324 umhuriyet KUBUCUSU: YUNUS NADİ \ Ttirk • Alman Kultnr Merkeri Sabahattin Kudret Aksal «Şür Üstüne» 21/8/1962, çarjamba, 1815 GW? serbesttir Adre«: trtiklâl Cad. 394/96, Müeyyet İshanı Beyoğlu Tunel ReklâmctLk 1135/3338 38. yıl Sayı 13.514 Ttîgni f » maktup *âr*i: Telefonlar. 2 2 4 2 9 0 Cumhuriyet trtanbul Porta K u t u s u : lctanbul No. 248 2242«6 2 2 4 2 9 7 22 «2 «8 22 42 99 Pazartesi 19 Mart 1962 Cezayirde Ateş kesilmesi için anlaşma imzalandı Anlaşma gereğince hurulacah olan bir İcra Konseyi, referanduma kadar Cezayiri müstakilen idare edecek IIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMMIIIIIII Cezayiri istiklâline kavuşturma yolunda ilk adım dün atıldı «Capetan Minolıs» igımli Lübnan bandralı gemının kumanda kBfkttnden balıkçılar» el •allıyan arkadaşımız (okla isaretli) ıııııııııııııııııııııııııııı I lân meseleginde, baıı noktalar, halk» yanhı akıettirilmektedır A\dınlarımız arasında, Fransrzlann baçarı ile tatbık ettıklerı Monnet Plânını bızdekı çalışmalarla kıvaslıyanlara rastlanmaktadır. Hakıkatte, Turkıyenın plân tasarısı ıle Monnet Plânı, tamamiyle avn karakterler taşımaktadır Turkıvede ekonometrı teknıfıne çok daba genış yer veren, esaslı istatıstık malzemesıne ihtıvaç gosteren \e ıktısadı ba\atta derın tepkıler nvandıracak bır plân hazırIsnmaktadır. Demokrasılerdf, bn tıp plânların daıma ivi neticeye T aramıvacağını ileri ııırmfis ilim Fransa De\let Başkanı General de Gaulle ve Gefieı Cezajır Hukumeti Baıkanı Bın Ynnnt bın Hedda ve devlet adamUn vardır. Alman • iktisadi moeizesıni yaratan Prof. Çanskkale, 18 (Telefonla) ÇaErhard, mılletlenn çalifins kapanakkale Zaferınln 47 yıld3oumu sıtesını ve psıkolojlk hnsvilyetlebugun jurdun dort bır tarafından rını dokme kalıplara göre avarlagelen temsılcılerın ıştırakıjle kutmaktan menfaat gelnmecegını dülanmıştır Bu arada Hukumet adışunmektedır. Rnsvada beş yıllık na da Mahye Bakanı Şefık tnan plânların babası savıTan Stalin torende hazır bulunmuştur de, hasusî teşebbüı nızamında dlSabah neat 9 30 da Cumhuriyet Içinde luzlerce ha\\an bulu = sıplın kurma güçlügane ve iıtatisMejdanında, Hasan Mevsuf Şehitnan Tunan bandralı «Marı = tıklfrin kifayetsızliçıne bakmaksılığınde ve Nara'da yapılan torenconla» silepi dalgalar tarahn E zın bn tıp tesebbüslere girigmis lerle kutlama başlamıstır dan dovülurken. Gemıde bn E Cizre Hastahanesine girip hemşirelere saldıran Savur Kaymahukumetlerın birer faleıhk deneMuhtelıf sehırlerden toren lçın lnnan ve ber an olöm tebli = mesınden başks »ey yapmadıklangelmış bulunan bınlerce temsılci, kamı ile Jandarma Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı, bir kesiyle karşı karsıya bnlnnan zz Kılıtbahır gırtlarına beyaz taslarla nı sovlemiştır. hayvanlann knrtarılması Im E ışlenmıs Mehmetçığın elınde sungu Memleketımızde tatbik edileeek albay komutasındaki müfreze tarahndan yakalanıp adliyeye sevkedildi kftnsız gonilmektedır ıle devasa panosunu, karşı «ırtlarplân tıpımn narari esaılan fizerln Arkan Sa. 5, Sü. 2 de ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııın de en çok emek vermiş loıyaliıt ıktnatçılardan birı, Dr. Jean Tin Cızre, 18 (Telefonla) Cızre SavcUık iddıanamesıne gore SaÜrdün, Suriyeye her türherçen'dır Holânda lktisat Oknr Savcıhğı tarafından Savur Kay vur Kaymakamı Ömer Nacı SeInnda hocalık vapan bn zatın «E. makamı, Jandarma Kumandanı ve zer Jandarma Kumandanı usteğlü askerî yardıma hazır conometrıcs» adlı kitabma önsbrfl Askerlik Şubesi Başkanı, sarhoş men Necdet Çavuşçu ıle Askerlik \ azan Amerikalı ilim adamı Harold luk, hakaret ve rezalet çıkarmak Şubesi Başkanı, gece saat 2 30 sıolduğunu bildirdi M. Somers, su cumlerle okuyucn ddıalanvle sulh ceza mahkemesı ralarında sarhoş bır şekilde hasta ları ıkaz etmektedir «Ekonometri ne sevkedılmışlerdır. Arkası Sa 5 Su, 2 de TelAvıv 18, (a a ) Bu sabahkı rnutehassısları. sımdıye kadar bir TelAvıv gazetelerı çoğu zırhlı bır çok batalar yapmıglardır ve bnnhklerden mevdana gelen onemlı dan sonra da vapacaklardjr. Matemıktarda Surıve kuvvetmın Surımatık semboller kallanılmaaı ne jetsrael sınırı bo\unca mevzı «1bakıkatlerin gızlenmesine, ne tedığını bıldırmekted r İsrael P&<naknzlara dusülmenine, ne hatalı lâmentosu Dışışlerı ve Guvenhk Komı^vonlan bagun durumu ınkararlar venlmesme ve ne de tfim celemek uzere toclanacaktır namakat eserlerl meydsna eıkaniisrael gazetelerı, haiumetın «Su masıns kargı bır rarantl teekil er^e tecavuzu» karşısındakı haredebılır » ketını tasvıp etmektedırler. «HaaBnrava kadar yazdıklanm, lktlretz» gazptesı Surı\e hucumunun tadı plâneıhğı bütfln dertlere ilftç Kalabalığı dağıtmak için silâh kullanan bugune kadarkılerın en onemlısı «ananlara bıraz ıhtiyatlı davranolduğunu yazmaktadır Yalnız komak lürnrannn hatırlatmak lçinjandarma, hâdise çıkaranlardan birini munıst «Kol Haam» gazetesı, «Bas dır. bakan Ben Gurıon'un tsrael hal >ımdl felelim, halkm plinlaraaağır şekilde yaraladı kının dıkkatını ıktısadı meseleler va vardımına. Halk, bir plizun tat (Yansı 5 incı lahıfemızde) den başka yana çekmek ıçın, Surıbıkini nasıl kolaylaftınr, yahnt ı c e hncum emn verdıSını» vaznanl güçlestirir? Bn meseleyi, berGcnudekı jolcular arasında bulunan Harputlu Amerikalı ve kopeklere jıjecek veren bir (rarson maktadır kesın bildifi bir mısal flıerinde iÇarpışmadan sonrakl dnrnm zab etmek kabıldır. Şam, 18 (a a ) Suriye ordu En basıt bır plân örneğl, bfiyflk sundan bır sozcunun bu «abah fehırlerın trafık dnzemdır. VasıtaŞam radyosundan bıldırdığıne go ların vollarda taanci kaidelere riaÇarpışmaların cereyan ettiği re, Taberne golu vakınlarındakl \et edecekleri, tidi? re gelif i»timınhka (okla isaretli) kametlerı, dnrak re park yerleri, Arkası Sa. 5, Sü. 8 de ışaret ıçıklannın TB memnrlannıo bnlnndukları noktalar, kamyon re arabalann ışliyebilecekleri aaatler, eenısletilecek caddeler ilh» Bn ifler, ber yerde bir plftna göre tanzım edilır. Avrnpada, her S i l l Luks Amerikan turıst gemisinın jolcuları arasında. 1(» 12 kı?iye bir otomobil dfiçmektevasında iken 1914 te Amerikaja giden Harputlu bir dır. lyı hajHrlanmış ve lyl tetblk Turk de bulunuvor edılen trafik pl&nlan. bir bneak \eva ıkı mılyonlnk Wr şehirde, VS» bınden fazla vasıtamn »eyrfl »efeMıllı ovunlar ekıpı ve BasmYa \alıgı» olan \aşlıca kımseler Ge Muhabirimizle konusan bir koylü, «Artık mezar kazrini temın edebilmektedir. jın ve Turızm Burosu ılgıhlerıvle zının bılet navlunu (10 575 dolar) Trafık plânları, ekseri şehlrlermaktan âcizleniyoruz» diyordu dun sabah Çanakkalede karşıladı \anı 100 bm lıra ıle 1000 lıra arasın de bırbirine benzer. Fakat blr de ğımız «Constıtutıon» ısımh iuks da değıjıvor Yalnız 1000 lıra ko N Yardımcıel ısımh bu nıne, son çn ıki mılyonlnk îstanbBİBB dnmAmerikan turıst gemısı «vuzen o peklere uygulanan bılet tarıfesı { ıki avda tam 6 tornnnnn toprağa (Arkadaşımız EKİNCİ Kars'tan bildirîyor) Arkası ba. 5, Sa. 7 de mnnn gBzönttne getirelhn. Metel» ıle îstanbjla saat 15 te geldık rermışd. Çocuklar l 5 yaş mnrlara kSfi meslekî bllei rtT* Gemı Boğazda Karadenıze kadar arasindaydı Sasıaı 5 ıncı Sabıfemızde nıe\e ımkân bnlnnam»ma»ı, şofSrbır tur japtıktan sonra saat 1 8 de Galata rıhtımma \anaşmıştır 21 lerın kaideleri bilerek {iğBemeleri subatta New York'tan hareketle \e halkın âdeta kasd! şekilde yol Akdenız ve Adnvatık denızınde 11 kesmesı, bfitün dünyada aynı w » ulkenın 23 lımamna uğramak uzelara eore yürfltülen trafik işlerJre 51 gunluk bır gezıve çıkan ge nın bizde randımanmt düşürmekmıde 456 tunst var Turıstlerın tedır. Vasıta sayiiinın 30 blnden çoğunlugu Amerıkalı Kanadalı ıharet bnlnndn&n tstanbnld*. trtve ceplerınde de veterı kadar «dun fık bazan içlnden çıkılmu hal »1maktadır. Yollann genisHgtoe gBre, havli hareketli bir ieyrttatfer faalıvetine müsait bnlnndüfn hesaplanabılecek bir beldede, «osval \e psıkolojık sebepler yttzflnden formüllere hiç uyımvaeak netieelerle karçılaşmak mfimkfindflr. Umnmî bir iktisadî plâmn fere tıreceği disiplin, basit bir trsfik duzenınin liiznmln kıldı&ı kaidelere rıavetkârlık ıhtivacmdan eok daha şnmnllfidfir. «Homo »oeliı»» tıpı, vani hflkfimetin Isteklertae ve başkalanmn hakkına ellnden Karsa 28 kılomctre mesafedeki Pazaroık kovunde mezarlık her gun en a7 bır coruk vutuvor ve doluvor (solda) Sagdakı resım ıse, muhabıFeridtm ERGÎN (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksınız) nmizin koje gıttığı gun olen Kemal Ozeedik'ın 1,5 \a51ndak1 oglunun c enaze torenuu tesbıt etmektedir. Bu, koyde olen 96 ncı jocuktur. Arkan Sa, 3, Stt. S te Plânlamaya Halkın Yardımı ıııııııııııııııııııııııı E\ıan, 18 (Radjo a a AP) Yedı buçuk >ıldan berı Cezayır'de devam etmekte olan ıç lavaşa son verecek olan «Ate? kes> anlaşması, dun saat 16 30 da Evıan les Baıns'de ımzalanmıştır. Anlaçma yann (bugun) oğleyın saat 12 00 den ıtıbaren yururluge gırecektır Fransız Hukumeti ıle Mıllıyetçı Cezayır Hukumeti temsılcılerı arasında ım zalanan bu tarıhı anlaşma ıle Ceza>ır'ın bağımsızlıga kavuşması jolunda ılk ve onemlı bır merhale aşılmı; olmaktadır Gemileri tetkike giden ekipimize mensup üç arkadaşımız âni olaAteş Kes anlaşmasımn yururlurak fırtına patlaması üzerine 4,5 saat dalgalar ve ölümle savaştı ğe gırmesınden sonra Cezayır'de geçıcı bır ıcra konseyl teşkıl edılecek ve konsev, Cezayır'de yapıKaraburunda fena hava sartlan gıden uç kışılık Cumhuriyet ekipı ların maharetlerı sayesinde kurtullacak referanduma kadar geçecek olan ıntıkal devresınde hukumet yuzunden uç gun once karava otu anı olarak patlıyan fırtına sebebıy muşlardır Şimdı sıze, Erol Dallı, Aydın Dor\etkılennı haız olacaktır 12 uyeran Lubnan bandralı «Capetan Mı le tam 4 5 saat kuçucuk bır motoaen murekkep olan bu konsev, Ce nolıs» ve Yunan bandralı «Marı run ıçınde Karadenızın amansız ter ve Turgut Çıvıler'ın başından zasır dekı Fransız Yuksek Komi coula> şıleplerının son durumlarını dalgalarıvle mucadele etmıs ve bu geçen korkunç hıkâyevı nakledıjojerı nın murakabesı altında bulu okurlarmıza bıldırmek ga c n l e \uk b r sans \e tnntnru ku'laran Arkası Sa 5 SU. 3 te nacaktır Arkası Sa. 5, Su. 7 de Karaburunda karaya oturan gemideki yüzlerce hayvan her an ölümü bekliyorlar Bir ilçenin 3 idare âmîri sarhoş olup rezalet çıkardı ÇanakkaleZaferi dün törenle kutlandı Suriye biıiikleri, İsrael sınınnda mevzi aldılar Tuzlada jandarma ile halk arasında arbede .«. ccYüzen otel» dün Istanbula geldi Pasarcık köyünde her güıt bir çocuk ölüyor Amerika Uyuşturucu Maddeler Komisyonu Başkamnın hâtıraları: Beyaz zeltirle fuhuş el ele yiirüyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog