Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

FANTOMA SERİSİ 1 2 S 4 5 6 7 8 9 F«ntoma Fantomaya karaı Jüv Pmtoztutnm İstikaiDi Fantorna Casus Fantoma Aıüıyor Fantomanın Kızı Fantomanın araban Fantomanın KruvazSrfl Fantoma Yakalandı Her Idtap 5 Uradır. İNKILAP ve AKA KİTABEVLEBt İstanbul tâncılık: 2172/3298 u m h ur i yel KURDCÜSU: 7 U N U S NADİ STENDHAL KIRMIZIveSİYAH Çevirtm: Cevdet PERİN Muharrir, macerslarla dolu hayatını kruvvetli gdrtif v felaefen ile KIRMIZI ve SİYAITda akıettirerek dünya edebiyatına bir şaheser daha vermiştir. Tam tercüme 10 TL. REMZİ KİTABEVİ İlâııcılık: 2169/3306 Yeni personel rejimi Millî menfaate aykın şayiaları yayan şiddetle iakip edilecek bu yıl yürürliige giriyor Orthı İle ilgili iki mtthim görü^me Vlemurlar arasındaki bütün eşitsizlikler ortadan caldırıliD statüleri rasyonel esaslara bağlanacak Ankara, 17 (Cumhuriy«t Teleks) Devlet Personel Dairesi tarafından memurlan ilgilendiren ve halen yürürlükta bulunan çesitli personel kanunlan lncelenmeye ve bunlann hükümlerinin tesbitine baslamlmıstır. Bu husustafcl raporun önümüzdeki ay gonunda hazırlanarak hükümete verileceği ve bundan sonra da Devlet daireleri, İktisadt Devlet Teşekkülleri, bankalar ve hattâ işçt kunımlarının Istatistiki bilgiler toplanmak suretiyle değerlendirüeceği bildirilmektedir. İlgililer, Türkiyenin iktisaden az gelişmiş bir memleket olduğunu belirtmekte ve Türkiye usür'atle kalkınmaya muhtaçtır. Nüfus yılda 800.000 civannda bir artış göstermekte | ve bu nüfus devlete gittikçe artan vazifeler «• yüklemektedir. Memurlann verimli ve rasyo Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Sivasta tevkif cdilen gazeteciI 38. yıl Sayı 13.513 T e l g n f «• tndrtop «dr«al: Cumhuriyct tstanbul Fotrta Kutu»u: tctaabul No. 246 Telefonlars 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 M 6 2 2 4 2 9 7 22 4 2 K 8 2 2 4 2 » Fazar 18 Mart 1962 Dün Başbakanla Genelhurmay Başkam ve ayrıca Savunma Fakam ile Adalet Bakam arastnda temaslar yapıldt Bursa'da bir gazete aleyhine takibata geçildi ınonu dun Bölukbaşı ile de görüştü Ankara, 17 (CumhuriyetTelek») Başbakan Ismet înönü, bugün öğleden sonra C.KJVU. Genel Başkanı Osman Bölukbaşı ile bir buçuk saat devam eden bir görüsme yapmıştır. tnönü saat 16.25 te ve hemen bir dakika sonra da Osman Bölukbaşı saat 1626 da Başbakanlığa gelmişlerdir. Bölukbaşı Başbakanlığa gi rerken gazetecilerin «Bugün bir gazetede yayınlandığma göre muhtıranızda 22 subat olaylarına isimleri karışan subayların cezalandınlmasmı istemişsiniz. Bu, doğru mudur?» aeklindeki sorularına «Bu sualinizi görüstükten sonra cevaplandıracağım» şeklinde ce Arkası Sa. 7, Sfl. 6 da Bursa, 17 (Telefonla) Karacabeyde haftahk olarak çıkan «Meltem> Gazetesi mesulleri aleyhinde, bir süre önce yüriirlüğe giren TedıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııiMi birlrr Kanununa aykın nesriyatta evlet Pitnlama Tefkllitı ve genel olarak politikaeılann bulunduklan iddiasiyle Savcıhkça takibata geçilmiştir. Gazetenin 1 5 Baadanısmanı Holâadah plftnı desteklemeleri, oy avnlıgi Savunma Bakanı ile Adalet Bakaıu dün yaptıklan görüşmede mart tarihli nüshasında «Ana dâva, nzman Timbergen'in «on tibl egoiıt kaygalarla onn »öz ve m baba dâva» başlıklı fıkra dolayıAnkara, 17 (CumhuriyetTeleks) nay Başbakanlığa gelerek İnönü baaın toplantııında verdigi yad İle ıık aık baltalamaya kal Başbakan İnönü bugün »aat tarafından kabul edilmiştir. >mecl oknrken zihnim bir nokta kifmamaları da baaan sartlarından (Yılanların Öcii) filmini Çan siyle kanun, vilâyetimizde ilk defa Saat 12.00 ye kadar devam eden 10.55 te Başbakanlığa gelmis ve biridir. Halk gözünde bükümeti ı takıldı. önflmüzdeki bes yıl kaya köskünde seyreden bir gazete hakkında uygulanmaktadır. beş dakika sonra da beraberinde toplantı sırasında Sunay, ton g«Inde harcanacak planlı gayretle yıpratmak istiyen kimi milletveCumhurbaskanı, «Gerçek Arkası Sa. 7, Sü. 8 de yaveri olduğu halde Cevdet SuSunay, Başbakanlığa gelirken Arkası Sa. 1. Sü. 7 de n mlllî gelirimizde Snemll artış killeri ıırf «mnhalefet yapacagiz!» bundan çok daha kötüra yol açabllecefinl »öyliyen sa gerfkçfsine dayanarak ekonomik dür» dedi n nzraan bir «ancak!> dedikten kalkınma plânı ile il£ili konnlar fizerinde 9leri gtri manevralara ginra söılerini «Syie baglıyor: «Ancak, başanlı bir tonaea TS rlsirlfr, örneğin bütçe fasılların Ankara 17 (Cumhu»iyetTeleks) ••••lllllflIIIIllIIIKIIIKIIfllllllllllttttllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllflllllllllllKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII bilmeniz iein halkın fiilen plftna daki yatınm rakamlarını kasden Cumhurbaskanı Cemal Gürsel, trdım etmeıi ve plinı benimsa indirip yflkseltmeye kalkısırlarsa evvelki ak«am «Yılanların Öcü» etl lAzımdır. Halk plânin kendi plân yine başarunzliğa nğrıyabilir. filmini Çankaya köjkünde seyretAynca, devlet müesseselerinde tikten sonra, Yılsnların öcü ve fiie alt oldngnnn bllmelldir.» Bn çok Snemli aartı lyiee kavn ve iktisadi devlet teşehbüslerinde lim hakkında görüşlerini açıklaımadıgimı itiraf etmeliyim. Bir Körev yüklenmis sortunlu kişilerin mıştır. plnmu ekonomi yönflnden kai* de yürürlükteki plânı benimsemeGürsel, filimden sonra Fakir ndınnanın bir plân bazırlayıp al ler), kendi paylanna dü?en Içleri Baykurt'u «Baykurt, buraya gel» la imzayt baımakia gerçekiesfv» aksatmadan başarmaya çalı$maları diye yanina çağırmış ve tunları cek kadar basit bir i* olmadıjrı gereklidlr. Ba bnsnata Szel kesi söylemistir: • billrim. En teorüoell kafalardan min de genel yürüyüîe ayak ny « Bu eser için çok söylenttler kmıs, en dogrn hesaplara dayalı darmaıı, elde edilmek istenen IO Arkaaı Sa. 1. Sü. 3 te ânların bile basarı ile yürfltöl nnçlara karşı anlayif eöstermeti esi daima bir takıtn sartlara bajt beklenebilir. Fakat «halkın plâna fiilen yarDoğu Anadoluda sağnaklı yağışlar devam ediyor. bnlandugnna inananlardanım. <in bükümet yürfitecegl pl&nı be dım etmesi» lartı ne demektir? Karaburun ve Eşek adası açıklannda karaya msemeli, hatır gönfil dinlemek Dogman bn noktayı ben anlıya;in onn namimi olarak nygnla raadım. Biz az gelişmi;, daha açık oturan şileplerin mürettebatı karaya çıkanldı. Ertuğ yeni Belediye Bafkanı Görgimle TedaJasnken jya dikkat etmeiidir. Arada hal bir deyimle çok fakir kalmı; bir Evvelki gün Marmara üzerinden n maddt sıkmtılara kaHanmaaı, milletiz. Bir an önce kendimizi toşehrimize giren derin alçak basınç ı yürden iktidann bir sflre hal parlamak, bir parça kanlanmak, merkezi, yer yer orta kuvvette fır ı sevinuiz gSrflnmeıi ihtimali de canlanmak özlemi içlndeyiz. Kısa tına ile kuzey doğu istikametinde ırdır. Gerçekler vatanda?a açık zamanda yflrurlöfe konmasını bekyürümüş ve halen Meteoroloji taırekle ve önceden bildiriline, o lediğimiz plâna halk olarak biz rafından bildirildiğine göre Kırım ylar söylenenleri yalanlamadı|ı nasıl «fiilen» yardını edebilir, ya havalisini kaplamıştır. kdirde, bn ihtimali Snlemek ve da bir kez yürflrlflğe kondnköts yandan Doğu Anadoluda ılkın güveninl kazanmak mflm tan tonra ona nasıl engel osağnak yağışlan devam etmekte, Yeni Belediye Başkanı, Vali Akı ile birlikte Belediye Saraindür. Bnnnnla beraber, bir kılabiliriz? Agzı var, dili yok yına giderek vazifeyi devraldı n vatandaşların gözünden diif ki«iler gibiyiı biz. Plân gere Arkası Sa. 7, Sü. 6 d a ek, ilfride oy kayıplarına uğra ğince falan yerde falan süre içinlstanbul Belediye Başkanlığıca ak pabasına da olsa, hfikfimet, de knrnla>nk fabrikaları, barajlatftyin edilen Profesör Kâmuran r defa kabnl edip yflrfitmeğe rı, silolaTi, elektrik santrallarını Görgün dün saat 12 de Belediye Sa ışladığı plfina yfirekten baglan ne desteklemek, ne de baltalamak rayına gelerek vazifesine ba«Jaı alıdır. Bn $art yerine getirilmi elimizden gelir. Dış alım (ithamıs ve aynı saatte Başyarduncı cekse işleri eskisi eibi plângız, lât) rejiminde hükümet herhangi Yarbty Turhan Ertuğ vazifesinışıhoş bırakmak yeğdir. Hic d* bir kısıntıya başvnrursa biz raaki Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Ise kendimizi ve balkı aldatma nesiz, yedek parçasız, ilâçsız, snınz, bnsnz kalabiliriz. Hükümet ı$ olornz. Hükumet dışı «iyasal partilerin Şirzat Doğan (okla işaretli) cezaevine götürülürken arkadaşları NADİR NADİ Arkası Sa. 3, Sü. 5 te tarafından gizlenmiye çahşılıyor Halk ne yapsın? Gürsel, Fakir Baykurfu tcbrik etti nin sarları, cezaevinde sıfır numara ınaktne ile tıraş edildi Fırtına ve soğuk hava dalgası, kuzeye doğru kayıyor Floryada karaya oturan layter dün kurtarıldı Cumhuriye» BUGÜ1V r Görgün işe başladığı anda, Ertuğ ayrıldı . . .. * SAYFA 8 Afpon savaşt Anlatacağım savaşın çarpışma alanlan, Nev York'tan Paris'e ve İstanbul'dan Şanghay'a kadar uzanır, alanların içine en kibar, çevreler, hattâ kadınlann yatak odalan dahi girer. IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ» ümerika Uyuşfurucu Maddeler Komisyonu Başkanının hâtıraları: 1 8u hâtıraları = niçin koyuyoruz ? i Bugün dün z yada bir af yon savaşı E var. Bir çok z çekişmeler . ^ de olduğu Z gibi, bu sa vaşta da bi!r = yanda Sov E yetler Birli , ği ve Kızıl j Blok, bir = yanda da A Z merika Bir Z leşik Devlet E leri ve Batı E Demokrasi . E leri bulunu E yor. Z Evian'da yapümakta olan görüşmeler sona ermek üzeredir. Resimde, Gecici Cezayir Delegasyonuna baskanlık eden Belkasem Kerim (elinde Bebek koyunda üç yıl önce, sev> çanta olan), göriişmelerin yapıldığı otele giderken görülüyor. gilisiyle birlikte motor gezisine çık mış bulunan Rauf Ardahan'ı, tüfekle dört el ateş etmek suretiyle öldürmekten sanık armatör Şirzat Doğan, dün, Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda, 12 yıl ağır hapse mahkum edilmiştir. Gayrimevkuf olarak yar gılanmakta olan Şirzat'm mahkümiyet kararı dün derhal infaz edilmiştir. Hatırlanacağı gibi; uzun zamandan beri ilgiyle takip edilmekte oEvian görüşmelerinin bugün sona ereceği ve I lan bu dâva. Üçüncü Ağır Ceza j Mahkemesinde 15 ay devam ettîk Ayaklarından vurulmak suretiyle «Ateşkes» emrinin ilân edileceği bildiriliyor yakalanan hırsız | ten sonra. Şirzat Doğan'ın lehinde Arkası Sa. 7, Sü. 8 de lazısı 7 nci Sahifemizde Londra, 17 (Radyo) Evian'da Fransız ve Ceza3'ir Geçici Hükümeti temsilcileri arasında yapılmakta olan görüşmelerin yarın ak Arkası Sa. 7, SB. 7 de Bir hırsız ayağından Şirzat Doğan neti vurulmak suretiyle celenen ikinci duruş ele gecirilebildi ması sonunda 12 yıl hapse mahkum edildi Zeki Miiren Savcılıkta ifade verdi Cezayir'in kaderi bugün belli olacak Zeki Miiren avukatı ile birlikte adliyede Sazısı 7 ncî Sahifemizde Harry .1. Anslinger Bir rnüddettenberi için için Z sürüp giden bu savaş son gün z lerde dünyanın sağlık ve gü E venlığini tehdit edecek şekil E de patlak vermiş. iki cephe E arasındaki çatısmalar en şid E detlı şeklini almıştır. Buna Z sebep, Rusjanjn durumunu Z Otuz yılı aşkın bir zamandanbeaçıkça belü etme?idir. Birleş = ri. kaatillerlç «avaşıyorum. Bu miş Milletlet Teşkilâtınm bu Ekaatiller. ınilletlerara?ı afyon kakonuda tertipîediği konfç E cakçıhğmı idare edenl«r. Aralann ran=ta, bütün dünyada afyon E da diplomatlar var. sosyete hanım istihsalınin nıilletlerarası bir Eları var, ipek gömlekli bfyler. ser(Arkası Sa, 3, Sü. 8 de) E seri kıhklı adamlar,' türlü çeşit insanlar var. Amerikan FBI teşkilâiına benzer bir istihbarat teşkilâtı kuruluyor Ben bu savasa 1930 da Amerika Uyuşturucu Maddeler Daire?i Başkanı olduğum gün basladım. Bizim savasımızın belli bir savaş alanı yok. Bu savaş alanı bir jet yolcu uçağının yolcu salonu da olabilir. bir hükümet daireçi de... Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Merkez İstihbarat Teşkilâtı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile daimî iemas halinde olacak YAZISIZ Tann 7 nci Sahifemizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog