Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Galatasaray Izmirde bugün Allınordu ile karşılaşıyor Fenerbahçe ise Ankarada P. T. T. ile oynuyor D. Bahcedeki maçlar: KAYAK: Batı Slalom yarışmas bugün başSıyor Dün yapılan ktiçükiei yanşını Tahsin Gii kazandı Uludağ 16, (Telefonla) Federasyonu tarafından ' len Batı Grupu küçükle yak müsabakalan dün ni Vefa İz Spor K.PasaK.Yaka Milll ligin en önemli maçlalrı bu I>ERHAL ÇALIŞMAYA BAŞLIVACAK Beden Terbiyesı Ue gün Istanbul, Ankara ve Izmirde nel Müdürlüğüne getirilen Fikret Altmel çalısmalara hemen başltya yapılacaktır. caktır. Rcsimde, yenl Genel Müdür halen M.K.E. deki vazifesi başında ÎSTANBULDA Vefa . tzmirspor görülüyor. Dolmabahçe Stadında gunun ilk maçını saat 14 de Vefa ile tzmir»por yapacaktır. İlk devrede îzmirde hâdiseli bı* maç yapan iki rakipten Vefahlar 20 mağlup durumda iken sahadan çekildiklerinden hükmen yenik sayılmışlardır. Bugüfıkü m a . çın normal neticesi berabeHik ola rak göriilmektedir. KaaımpasB, . Kar«ıy»ks Dolmabahçt stadında günün 1kinci maçını laat 15.45 de KasımÖmer Besim Koçalay cKırmın Egofman> kır koşusu yarın pasa ile Karsıyaka oynayacaklar11 d t Lavent parkurunda yapılacaktır. Bu yarıjma için dâvet edilcn dır. Bulgarların biletleri gönderüdiği halde kendilerinden hilft miiapet İlk devre Izmirde Karsıyakayı veya menfi bir cevap gelmemişür. Müsabakaya istir&k «deetk olan. 21 yenen Kasımpasalılar bugün Yugoslav atletleri bu gece 1930 da uçakla şehrimize geleceklerdir. için de favoridirler. Konyada yapılan TüTkiye kır koşusu sampiyonasında derece »lan ve Balkan krosuna iştirak edecek olan mıllî atletlerimiz ıl° bu gece gelecek Yugoslav ve gelmesi muhtemel Bulgar atletlerinin istirak edeceği 6. yıl yanşması zevkli v e heyecanh geçmiye nam. tettir. Tifliü Dinamosn buketbolculsrı antrtnmandan evvel toplo halde ve (asağıda) DaTÜssafaks kaptanı Erdotan Karabelen ile Rns takıraı kaptsnı biriikte Bugün İzmirspor ile çetin bir maç yapacak olan Vrfalılar kaldıklan otelde göriilüyor Altınordn . GsUiuaray ANKARADA Alsancak Stadında pünün ikinci Şekerhilâl . tstanbnlspor 19 Mayıs Stadında ilk maçı Şe maçını Altınordu ile Galatasaray kerhilâl ile Istanbulspor yapacak oynayacaklardı*. Ligin ilk devresinde Îstanbulda lardıt. Altınorduyu 20 yenen lider Gala Ligin ilk devresinde îstanbulda tasarayın çok zo rda olsa galibire îstanbulspor ile 1 1 berabere kati normal, aksi bir netice ise ıürlan Şekerhilâlin kazanma sansı prizdir. Takibinden daha lazladır. P.T.T. Fenerbahçe Millî ligde puvan 19 Mayıs Stadında ikinci maç, O.G. B.M. A.T.P. P.T.T. ile Fenerbahçe arasmda oy Takımlar Galatasaray 23 16 6 1 32 8 38 nanacaktır. 24 13 6 41 2L 31 Ligin ilk devresinde Îstanbulda Fenerbahçe 23 13 5 31 19 31 P.T.T. yi 40 yenen Fenerbahçeli. Altay 23 9 4 25 13 28 lerin galibiyeti bugün içinrtenor Beşiktas Gençlerbirliği 25 11 8 34 25 23 maldir. 24 10 Alttnordu 6 30 27 28 İZMİRDE 24 12 8 26 30 28 Karşıyaka 25 8 8 24 27 25 tzmırspor Altay . Feriköy 25 9 6 10 34 25 21 Alsancak Stadında günün ilk Ankaragücü 23 8 8 7 25 23 24 maçını Altay ile Feriköy yapacak Kasımpaşa 25 5 14 6 25 29 24 Göztepe lardır. 23 7 9 7 19 19 23 Feriköy Ligin ilk devresinde Îstanbulda Beykoz 24 5 10 9 25 30 20 Feriköye 1 0 yenilen Altayın bu Demirspor 27 3 13 11 29 42 19 gün revanşı olması mümkündür. Istanbulspor 23 5 8 10 18 26 18 23 8 10 23 32 18 P.T.T. 23 6 11 17 30 18 Şekerhilâl Işıklandırma denemesi Karagümrük 21 7 9 14 19 17 21 9 9 19 28 15 Yeşildirek yarın veya pazartesi 23 3 14 16 34 15 Vefa Bürük Slaloro: 1 Tahsia Gürıoy Ar J Haluk Beceren Bui 3 Kutlu Demirören ; Iniş. 1 Tahsin Gürsoy Ar 2 Salih Yurdakul A 3 Kutlu DemirÖTen ' Büyükler »tssı Batı C yak müs»bakalan İse bı İıyacakhr Omer Besim koşusuna katılacak P«ar MfflVlfı ^^9 Yugoslav atletleri bu gece geliyorlar Avrupa Şampiyon kulüpler turmıvası D. Şafaka • Dinamo Spor ve Sergi Sarayında yapılacak karşılaşma saat 20 de başlıyacak Avrupa şampiyon kulüpler Kar dö fınal karşılaşması için evvelki pece uçakia şehrimize gelen Rusya şampnonu Tiîlis Dinamosu bas ketbolcu'.arı Spor Sarayında toplu clarak antrenman yapmışlnrdır. Umumiyetle boy vasatisi 1.85 olan P.uslarm Pivotunun boyu 2.10 dur. Dünkü antrenmanda Dınamolular ilk önce oyun oynamışlardır. Bu ovunda bilhassa süratli top çevirmeleri dikkati çekmiştir. Antren. mandan sonraki kanaat D. Şafakanın iyi bir oyunla rakiplerini yen meleri merkezindedir. Maç hakkında fikırlerini sorduğumuz kafile başkar.ı ve baş antrenör: cBir şey söyliyemeyiz, hangi takım iyi oynarsa onun kazanması icap eder» demişler ve bu hususta başka bir şey jaylememişlerdir. Şampiyo.n. luk için rie sorulan suale antr^nör Mahalll llge bu hafta far günü Şeref Stadınc cak üç müaabaka ile de' cektir.» Maçlarm programı sb 11.00 de B. Spor Y.K 12.45 d» Taksim . D. : 14.30 da Galata Adal Mahallî Hgde \ günü yapılacak Avrupa Şampiyon Kulüpler Voleybol Turnuvasında Azs ile sehriDolmabahçe stadının ışıklandır. mizde karsılaşan, fakat çesitli «ema tertibatmı yapacak olan Alman beplerle Varsova'ya gidemiyen G. mühendı^i Ott dün şehrimize gelDUNYA SAMPİYONASI Evvelki gün. Prag'da başlayan Dünya miştir. Mühendisin ıfadesine göre Saray, Azs kulübüne gönderdiği bir yazıda, rövans müsabakasının Buz Pateni Şampiyonasvnda bayanlarda Çekoslovak Jana Mrazkova D. Bahcedeki ışıklandırma denr15 veya 22 nisanda yapılmasını is favori olarak gösterilmektedir. Olimpiyatlarda üçüncülüğü kazanan mesi yarın veya pazartesi günıı temiştir. 22 yaşındaki bu kadının yukarda güzel bir hareketi görülüvor. yepılacaktır. ıııiHHmımmHUHintniumıniıııinııııımııımmıımnıııumım^ G, Saray, AZS'ye 15 veya 22 nisan tarihini leklîf etti «Daha 15 maçımız var» demekle durumu iktifa «tmisür. Halen takımdi 3 milli eleman mevcutturO.G.B. Takımlar Darüşşafakahlar dün de sabak 16 12 2 B. Spor ve akşam olmak üzere iki antren16 9 5 Taksim man yapmışlardır. Takım eleman16 8 6 Eyüp larmın hepsi bu maç için iyi bir Hasköy 16 8 5 çekilde hazırlanmışlardır. Maç tsat 16 6 7 B. Beyi 20 d e basüyacaktır. 16 Sanyer 3 16 Rus basketçilerinin icimleri Te Galata 4 boyları söyledir: Ogese (Kp.) 1.86, Y. Emniyet 16 7 Avzar 2 10, Amivar 2.00, Br»n 1^5, 16 D. Pasa 4 Rovar 1.96, Valesy 1.96, Ladimer Süleymaniy» 16 6 192, Alyan 2.00, Koltoz 1.8B, Lavar 16 Anadolu 9 178, Alexandre 1.78. 16 Adalet i 1 Greko romen birinciliği bugün başlıyor I 4L1RKEN DİKKAT EDÎNİZ! , Askerlifini yapmı$, türkçeyi ve fnmaızcayı iyi bilen tercihan tecrüb«li, 30 yaşını aşmamıa S Istanbul Grekoromen gureş Böl. 2ge Birinciliği bugün Fatıh Güreş IZKulübü salonunda yapılacak mü "Esabakalarla başhyacaktır. ^ Bütün Istanbul takımlarının ka"tılacakları bu müsabakalatda göz "dolduran güreşçiler Dünya Güreş ;;Şampiyonası için kampa çağrıla^caklardır. Bu sebepledir ki müsa X hakalar oldukça çeki^meli ve Szevkli geçecektjr. Almanya Nünih güreş takımı geliyor Konya. 16 (Telefonla) Almanyanın Münih serbest güreş takımı karşılaşmalar yapmak uzere pazartesi günü şehrimize gelecek ve 20 martta Konya serbest güres takımı ile karşılaşacaktır. VEZNEDAK MUHASEBE YARDIMCISI aranıyor Taleplerin el yaıısı ile ve fransızca olarak tercümeı hal ve lalep çdilen ücreli bildirerek bir fotoğrafla NESTLE P K. 46 ŞİŞLİ • Istanbul adresine vapılması I SOL AÇIK OTNAMASI MUHTEMEL Roma ma nin sadece Can'ın üzerine yüklenmeıi r e mac lonrmıı Milani'nin verdiği kötü beyanat Fiorontin» tantttarlaı ayırmıştır. Antrenör Hideguti k a t i karannı Termemi? beraber Can'ın pazar günü Jüventüs'» ka*Qi Petris'in y açık oynaması muhtemeldir. YukardaH recimda Can, b: narkfn görülüyor. jKız Millî takımlar voleybol Iturnuvası Adanaya alındı Holânda, İran ve B. Almanya turnuvaya katılacaklarını bildirdiler " j Ş Evvelce Ankara'da yapılması ka cektir. Henüz kız tnaçları bitme=şrarlaştırılqn kız milli takımlar vo mekle beraber şampiyonaya gıre.^leybol turnuvası Adanaya ahnmış cek takımlar bellidır. Istanbuldan ^ » ^ t ı r . Bu turnuvaya B. Almanya, Ho G.Saray, Rasimpaşa, F.Bahçe, An^ ve İran katılacaklarını bildir karadan: Kolej, Demirspor, Gazi ş 26 marttan 1 nisana ka Eğitim; îzmir'den: lîmirspor katıSdar devam edecek Türkiye kız ta lacaklaıdır. Gençler Türkiye Voleybol Birin^kımlar şampiyonasmdan sonra kız ciliği 23, 24, 25 martta Ankartda ^millî takımı tesbit edilecek ve 15 G.Saray, Rasimpaşa, Beykoz, Harb jjşmayısa kadar takım kampa gıre Okulu arasmda yapılacaktır. Müstesna bir satış eski Stockholm Elçisi Bay A. BEDİ ARBEL'e ait Hakikaten harika eşya, biblo, gümüş tablolarm GRiPiN KuŞELERlRENKLİ BASKIU AMBALÂJLIDIR YenıŞgelen. ültra modern selofanlama makineleri sayesinde GRİPtN Kaşeleri, üzerinde renkli GRtPÎN baskılı selofan ambalâjlar içine konulmaktadır. TakJit ma] almamak için aldığınız Gripin'in selofan ambalâjlı olup olmadığına dikkat ediaiz. BÜTÜN AĞRILARA KARŞI ÇEKMECE NÜKLFER ARASTIRMA \ MERKEZİ DİREKTÖRLÜGÜNDEN: GRİPİN FAYDALIDJR! saat,ara.ile günde J adct,alın&bilir. 18 mart 1962 pazar günü saat 10 da BOMONTİ Halâskârgazi ırııııııııiııııuıııııınnııırnırııııiffiıııııııııııııınıııınnııııııııııııııııifiıııııııırıifiıııııııııııııııııııiftııırififfitıııııııııııııııııififiıııifiıiffiifiri cad. Küçükbahçe sokak 27 No. lu Apt. nın 4 No. lu dairesinde (Çankaya Apartımanm yanındaki sokak) bazı harika eşyalann taisilâtı: Şimdiye kadar emsaüne tesadüf edilmemiş İtalyan malı Barok stilinde 10 parçadan ibaret yemek odası, Paris malı Epok 3 üncü Napoleon mağun ağacı 8 parçadan ibaret emsalsiz yatak odası takımı, Paris malı 12 kişilik komple Louis t XVI stilinde çatal, bıçak takımı. Rokoko stilinde tekmili oyma gümüş şamdanlar ve çay takımı, herkesin aradığı ve bulamalitanbul'da çalışmak üzere Ingilizceyi iyi bilen Makine : dığı çift hasırlı 6 parçadan ibaret Kuin An stüinde Paris malı Yuksek Mühendisi ve Makine Mühendisi alınacaktır. 35 yaşınsalon takınu, Epok 3 cü Napolyon Sevr vazolar. Alman malı dan az olanlar, askerlikle ilgisi olmayanlar tercih edilir. Arzu Kurumuıcuzca Ameıikadan ithal edilecek varilli mağun ağacı kütüphane yazıhane, Saks grup heykeller, Kanedenlerin ranseyemanlarını ve çalıştıkları yerleri bildirir el ya48 bin ton nebati yağ ve don yağmın jat, mavna, duV toa, Portuge duvar tabakları, kristal su takımı, altın yaldız zısı ile müracaatlarını MUHENDİS rümuzu ile aşağıdaki adtor gibi deniz vasıtalanndan alınarak Göksu, Kandilli Bordürlü 12 kişilik sofra takmıı, Kristofl pay tabaklar. 18. asır rese bildirmeleri rica olunur Adres: Tokathyan İs Han kat 4 köy (Bafcnköy) depolarunua nakil ve istif işi kapalı : Çin çekmece, dünyaca tanınnus Katoleğe tablolar, altın yaldız No. 29 Galatasaray İstanbul. üf almak «uretiyle ihale edilecektir. duvar aynaları, salon masalar, eski Sivas, Keşan, Kum, İsfahan Şartnameler, Bahçekapı Yeni Valde Han kat ! halı ve seccadeler, Paris tnalı hakikî kristal ve bronz avizeler, Reklâmcüık 1121/3270 Müdürlüğümüzden mesat cttatlerinde bedcLsiz olarak 1 Lamp abajur ve kolonlar, Pireks çay takımları, Oto ve Piknik lebilir. termoslar, şömine takımı, O, K, Lamplar, Grundig pilli ses ciİsteklilerin ıhaleye girebilmeleri İçin buna beru hazı, biblolar, buz dolabı ve harika eşya. Senenin müzayedesi tahliyesi ve nakliye i*lerine ait rMml belgeleri 26/3/] POBTAKAL Telefon: 44 54 59 İlâncılık: 2630/3250 saat 17 ye kadar Böl«« Müdürlü|ümüze tevdi edere belgesi almalan ve btmu teklif mektupları ile birlik leri lâzımdu. 26 mart, 1962 14 nisan. 1962 İhale 2/4/1962 pazartesi günü saat 15 te yapılacal tanhleri arasmda HAMBURG, BREMEN, ROTTERDAM, mektuplannm aynı gün saat 14 e kadar Bahçekapı V ' ANVERS, LONDRA limanlarından Türkiye için ticarî eşya Han kat 5 teki Bölge Müdürlüğü Yazı İşlerine verilır yükleyecektir. Postadaki gecikmeler nazan itibare alınmaz. Kı KOÇTUĞ DENİZCİLİK İŞLETMESİ leyi yapıp yspmamakta vey» dilediğine yapmakta seı Galata, Bankalar caddesi, Bozkurt General Han kat 5 Et ve Balık K A Aşağıdaki işler için sözleşme ile memur alınacaktır. Telefon: 44 26 63 49 56 70 Telgraf: KOÇTUĞ İSTANBUL (Basn 3725/3264) Istanbnl Bölge I 1 Sağlık fiziği servisinde çalışmak üzere Üniversite fizik veya Kimya bölümü mezunu, Reklâmcılık: 1068/3257 2 Kimya, filrn yıkama teknisyeru ve laborantı (Tekniker Okulu mezunu), DOKT( 3 Hemşire (Hemşire Okulu yeni mezunu), 4 Aynıyat, personel ve iç hizmet memurlan (sivil devlet i§lerinde çalısmış olmak, türkçeyi iyi bilmek şarttır.) 5 Inşaat Kontrol Mühendisi (İngilizce bilmesi şarttır.) Oahilîye Müt 6 Kütüphane memuru (Kutüphanecilik Okulu mezunu lisan Şisli, Hasad sck Tel: 47 3 ) S bilir.) Cumhı " Temizlik teknisyenkri (Smaî çamaşır yıkama techizatı kullanabılmeli cn az ilkokul mezunu olmahdır) <•••••••••*«• B Ayrıca D cetveli kscîromuza en sz lise mezunu bir Ağzınızdakı bütün mtkropları • Dahilive Müt daktılo ile en az ilkokul ınczunu birer bahcıvan, kalorifeıci ve hademe alınacaktu'. • Dr. Kâmıa öldürür Dislennm kimyevi İsteklilerin Merkez Direktbrü, P.K. 1 Hava AUnı lstanbul • Beyoğlu, Ağacami adresine kendi el yazılı dilekçekrı ve hal tercümeleriyle 31 bir sekıide temızler. • Cad. No. 23 Tel mart 1962 den geç olmamak üzere baş vurmalan rica olunur. • (Her gün : Tlânrılık: 2229/3253 ' :••••••»••»»»< • Cumhu MÜZAYEDESİ TAZME SATIŞ ELEMAM ALKSACAKTIR 1 48 BİN TON Y Taşıttınlacaktıı M/S "MUĞLA,, Sağiam Oişler sıhhatmızın temelidir Hamza Z. RADYOLİN Magnezi sütlü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog