Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

17 Mart 1962 CJiıııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııu CUMHÜBİYET BEŞ İ Kars'ın Bozkale köyünde ( Kabakulak salgını vor E E ş = j= = Ş = = = ••£ . S ir E Kar», 16 (Telefonla) Çocuk telafatı karşısıııda vâki ikazrnıız üz»rine Pazarcığa gönderilen hükümet doktoru Rahmi Yıldınm çunları söylemiştir : « Ben iki ay evvel durumu rapor etmis.tim. Böyle olacağı belli idi. Vitamin noksanlığı bu kadar fazla ölümle neticelenmemiştir. Süratie tedbir ahnmadığı takdirde civar köylerde de çocuk vefiyatı başlıyabilir. İlk tedbir olarak Pazarcıkta seyyar bir hastahane hizmetinin faaliyete geçirilmesi şarttır.» Diğer taraftan, bugün merkeze bağh Bozkale köyünden 60 kabakulak vak'ası ihbar edilmiş hükümet tabibi Rahmi Yüdırrm başkanhğında bir sağlık ekibi Bozkale köyüne hareket etmiştir. Dün Pazarcıkta olan Sağlık Müdürü Dr. Zekeriya Taşdelen bugün de yanma burun, kulak, boğaz mütehasBisını ve iklnci bir hükümet tabibini alarak tekrar bucağa gitmiştir. 28 kilometre ötemizde her gün bir çocuk toprağa verilmektedir. ^««« YUR = Kazıdan çıkan eserleri = gizlice satmak | istediler = Antalya, 16 (Telefonla) E Manavgatın Sah köyünde KoE malılardan kalma harabelerde = kazı yaparak çıkardıkları hey= kelleri gizlice satmak istiyen E M. Avcı ve üç arkadaşı hak= kında takibata geçilmiştir. E Boyları 90 ıle 175 santim aE rasında değişen heykeller muE sadere edilerek Selimiye köjŞ yündeki müzeye konmuştur. = İ = = = ~ E E E E Rötgenci öğrenci tevkif edildi Antalya, 16 (Telefonla) Şehrimiz Lisesi birinci sınıf öğrencilerinden 17 yaşlarındaki Mehmet Ercan, dün gece Alan mahallesinde bir evin yatak odasını gozetlerken kendisim yakalamak istiyen ev sahibıne yanında taşıdığı ustura ile hücum ederek kaçm.ştır. Bir sure sonra yakalanan sanık, tevkif edilmiştir,. E Yere düşen silâhı ile E öldü E Dıyarbakır, 16 (Telefonla) E ferisan köyünden Zülfü Orak E isminde bir sahıs, kurt svına E çıktığı bir sırada, sırtında ta = şıdığı av tüieği yere düşmüş, ve ateş alarak Zülfünün ölü E mne sebep olmuştur. fDAM EDİLECEK Nı.diıland: E £, g u n g y a şındakı bir kız çocu E j u n u m a Saraya götürerek başına= taşla vuran ve bayılttıktan sonraS kirletip ölumüne sebep olan GaziE antepli 22 yaşında Osman T a ş d t ' E edildiğini bildirmıştık. Resim, ırz= E = /andarmaya hakaret mir'in bir celsede idama mahkumE = E E E ~ E E E E edenler teVKlI OİlindU düşmanı Osmam, cinayetten sonraE = E Afyon, 16 (Telefonla) Mer gostermektedir. E keze bağh Karaaslan köyüne İki trafik kazasında = vazife alarak giden jandarma eri Ali Göksu ile Mevlut Kaiki kişi öldü İ yaya küfür ve hakaret edip üzerine saldıran, aynı köyd«n Antalya, 16 (Telefonla) E Ali Kale ve Bekir Sevgin, i!k Dün akşam üzeri Ferikten gel «orguyu müteakıp tevkif edılmekte olan Karayollan şofor miştlr. lerinden Celâl özata idaresin E deki 45135 plâkalı pikap, Emin z: Camiden ayakkabı Ağrı adlı bir şahsa çarparak s ölümüne sebep olmuştur. E çalarken yakalaııdı Mehmet Ceylân idaresindeki Konya 70979 plâkalı kamyon da Ali Aslan adlı bir köylüye çarparak öldürmüştür. Sanıklardan şoför Celâl tevkif edilmıştir. E E E E = Z E Zonguldak, 16 (Telefonla) E .Sehrimiz camilerinde muhte E lif tarihlerde 12 çift ayakkabı E çalan 24 yaşlannda Ahmet E Yanık, bugün suçüstü yakala= narak adalete teslim edilmiştir. = Denizlide bir gazeteci = tazminat dâvası açtı E Denizli, 16 (Telefonla) 16 Son Haber gazetesi mensuplaundan Ali Bulanık. dört aydır maaşını alamadığından 212 »ayılı kanun gereğince gazete sahlpleri hakkında 1300 lirahk tazminat dâvası açmıştır. Boğarak parasını aldılar E E Ankara 16 (Cumhuriyet Teleks) Orta Akdenizde meydana gelen alçak basınç, Ankara'da dün gece çamur yağmasına sebep olmuştur. îlgililerin ifadesine göre Partinin bu durumunun an Güneyden gelen tüzgârlar tozlan rak ay sonunda yapılacak havaya kaldırmış ve bir bulut ha Kurucular Meclisi toplantnın. line inkilâp eden bu tozlar, bir yağmur bulutu ile karşılaşarak dan sonra düzelmesi çamur halinde yağmaya başlamış bekleniyor tır. Dün gece yarısmdan sonlra baş rüzgârlar şehrin Ankara, 16 (CumhuriyetTeleks) lıyan şiddetli Dün gece saat 20 den sonra top muhtelif bölgelerinde bazı evlerlanan Y.T.P. Kurucular Meclisi de hasarlar yapmıştır. Ekrem Alican'ın istifası ile ilgili llgililer bu rüzgârlar hakkında meseleleri ele almıs; bu arada, huşu bilglyi vermışlerdir: «Orta Ana zursuzluk tevlid eden unsurlann ortadan kaldırılması için gereken dolu üzeirinde teşekkül eden yağmur ve fırtınalı alçak basınç, mer operasyon üzerinde durmuştur. Genel tdare Kurulunun dün ve kezi Yunanistan yarım adası ve evvelki gün, Kurucular Meclisinin Epe denizi yolu ile yurdumuzun de dün gece yaptığı toplantıda her Güney Doğu Anadolu bölgesi hâhangi bir tasfiyeye gitmeden, sa riç, diğer bütün bölgeleri tesirine dece müfritler grupuna fikir değiş almış bulunmaktadır. Ankarada kaydedilen en kuvvet tirtme yolu ile Alican'ın Genel Baş kanlığa ddnmssıni temin için gay li rüzgâr, Güneyde F*«tte 80 Km. retler sarfedılmiştir. Bu husustakı yi bulmuştur. Fevkalâde hava degörüşler topluca Alican'a nakledil ğişmeleri vukuundan 24 saat önce miş, Tedbirler Kanununa muhale Meteoroloji Radyosu ve telsizleri fet edenlenn 27 martta yapılacak vâsıtasiyle alâkahlara duyurulmus olan Grup toplantısında fıkır de tur. Hâdiseler Kuzeye doğj"u seyğiştirmelerı ve kanunu tasvip et rederek önümüzdeki 2 gün zarfınmeleri için gayret sarfolunacağı, da zayıfhyacak, fakat müteakiben bunun da başanlacağı anlatılmış hava sıcaklıklannda nisbî azalmatır. lar görülecektir. Anlaşıldığına göre, ancak bu şart 3 remi karava otnrdn lar tahakkuk ettiği takdirde AliŞehrimizde de iki gündenberi can, Genel Başkanhk görevine fiı güzel giden hava dün birdenbire len dönecek, aksı takdirde istıfasın Lodosa çevirerek limandaki hayada ısrar edccek ve sade bir Genel tı felce uğratmıştır. Idare Kurulu uyesı olarak kalaSiddetlı Hava muhalefeti yüzün caktır. den Boğazda Yunan bandürah 12 Kurulun, Alıcan'ı destekliyen ü bin tonluk «Marikula» Rumeli Fe yeleri Grupun bu yolda bir gorüneri önünde otururken. yine Yusu payla^acağını ummakta ancak, bunu değıştirmek için calışacakla nan bandıralı 10 bin tonluk «Capıtan Manolis» silepi de Karaderını da ifade etmektedırler. niz Boğazı dışında karava oturTedbirler Kanununun Meclıse sevkediliş ve müzakere edüış şek muslardır Diğef taraftan yine Eşe(c Adası hne karşı olan senatör ve mılletvekilleri ise hıç değilse bundan civarında 9 bin tonluk «Athos 2» tehlikelı sonra Alican ve taraftarlannın tu isimli Yunan şilepi de bindirerek tumlarının eskiye benzememesini bir şekilde kayalara karaya oturmuştur. istemektedirler. Köstenceden tskenderiye'ye gıtDığer taraftan, mart sonundakı Kurucular Meclisi toplantısında se mekte olan «Athos2» fırtına sebe çımi yapılacak olan Genel İdare biyle Eşek Adası üzefrine doğru sü Kurulu uyehklen ıçın şımdiden rüklenerek kayalar üzerine çıktemaslara başlanmıstır. Son ıstifa mıştır Dibinden mühim bir şelar dolayısıyle ınhilâl eden bu üye kilde yara alan Yunan şilepi, ya lıklere Alicanın politıkasını tasvip vaş yavaş su almaya başlamıştır. eden kımselerın secılmesı için Ali llgililer Alemdar tahlisiye gemisi cancıların hususı bir dıkkat sarfe ni göndererek 42 kişi olan kaptatı deceklerı anlaşılmak'adır. ve tayfalarını karaya almışlardır. Karadenizde fırtına 40 deniz mili süratie estiğinden geminin kurtul ması imkânsız olarak bakılmaktadır. Gıttikçe fazlalaşan fıirtına sebebiyle de gerek Marikula ve gerekse Capitan Manohs pemılelrinde bulunan bütun mürettebat sahile çıkartılmıştır. Üsküdar açıklarında, iç fındık Mardin, 18 (Telefonla) Merkez vüklü bir motor battı ilkokullannda görevli 15 yedek suBu /rada saat 13.30 da Mehmet bay öğretmen sömestir tatiline er Kavuk'a ait 22 çuval fındık yüklü ken gittikleri için, bağh bulunduk 3 tonluk bir motor da hava muhaları 22. Seyyar Jandarma Tugayı lefeti dolayısiyle Üsküdar açıklaMahkemesi tarafından yedişer gün rında batmıs ve iki kişilik mürethapse mahkum olmuslardır. Ancak tebatı da Kızkulesi arabavapuru infaz zamanı ve yeri hususunda tarafından kurtarılmıştır. Merkez Kumandanhğı ile Milli Eğitım Müdürluğu ıhtilâfa düşmuş Sapanc» gölünde bir motor battı îzmit 16 (Tplefonla) Sapanca tur. Zira, karar infaz edıldiği takdirde, 2500 öğrenci bır hafta mud gölünde fırtınaya yakalanan Sabri detle öğretmensiz kalacağından, Karaoğlu'na ait kere^te yüklü bir devrilmiş Milli Eğitim Müdürlüğü kararın motör, alabora olarak ve batmıştıt. Kerestelerin sahibi tehirini istemektedir. 39 yaşlannda Hilmi Bayrak ölmüş. motör sahibi Sabri Karaoğlu ise bir keresteyle yüzerek kurtulmuş tur. Denizliye cereysm nakleden hatlsr Y T P de durum karışık Giilek, halkın Fırtına ve yağmur politikacılardan MalipeBakanı dın da saüarla kurtarılarak otel lere yerleştirilmiştir. Konya'da yüze yakın baca uçtu Konya, 16 (Teleionla) Dün gece başlıyan ve hızı saatte 56, jlâ 60 kilometreyi bulan fırtına ilimizde hayatı felce uğratmış ve birçok za rarlara sebep olmuştur. Bu arada şehirde yüze yakın baca uçmuş, levha, kapı ve iki de saçak yıkıl mıstır. Kayseri'de hasar fazla Kayseri, 16 (Telefonla) Dün gece başlıyan fırtına yüzünden be yüze yakın ev ve dükkânın pence re ve vıtrin camı kırılmış, bu arada kepenk ve levha ile 80 i aşkın evin çatısı ve 2 mınarenin âlem uçmuştur. Inşa halindeki üç yauı da çökmüştür. Devrilen telefon telgraf ve elektrik direklennin a dedi ise 400 cıvarındadır. Bu se beple köy ve ilçelerle telefon irti batı kesıldıği gibi şehir dahihndekı ve ış yerlerine de elektrik cereyanı vermek mümkün olamamı tır. Bu arada şehir garında bulu nan iki vagon, şiddetli rüzgârdan devrilmiş ve parçalanmıstır. Şehır ve civarında böyle bir fırtınaya 20 yıldanberı ilk defa tesaduf edilmektedır. Tu«osUvvaya «an kar yağıyor Belgrad, 16 (AP) Bugun Yugoslavya'nın bütün sehirlerinde kar yağmaktadır. Fakat, Makedonya'da yağan karın bır hususiyeti vardır. Bu eyalete yağmakta olan kar sandı r. Bazı kısımlarda açık san olan kar diğer yerlerde gayet koyu san bır hal almaktadır. Anlaşıldığına göre. Afrika kıtasındaki fırtınalarda yükselen toprak ve kumlar atmc^ferde Yugoslavya'nın üstüne kadar gelmis ve burada kar ile karısarak asağıva inmiştir. Karla karışan toprak ve kum, kann san olarak yağmasına scbebiyet vermektedır. Avrnpadaki fiddetli fırtınalar Akdeniz'de birkaç ;eminin batntasına sebep oldn Roma 16 (AP) Sert rüzgârlar ve denizlerdeki şiddetli fırtınalar dolayısıyle Akdeniz'de bir gemı batmış ve iki şilep karaya oturmuştur. 4 denizcinın öldüğü bilinmekte olup 7 si kayıptır. Kışın en şiddetli fırtınası son iki günde karada da 6 kişinin hayatına mal olmuştur. Güney îtalva'da devamlı olarak yağan kar, kovlerlp olan irtıbatı imkânsız hale snkmuş, otobüs ve otomobillerle spvahat eden yüzlerce \olcunun yollarda kalmasına sebep olmuştur. Karaya oturan gemiler arasında 11,562 tonluk Amerikan Sophie şi lebi ve 9 000 tonluk Yunan Kronos şılebi de vardır. Sophie'nin tayfalarından birı boğulmuştur. îtalya'nın Adriyatik sahili Ancona'da ise Liberya bandıralı 1.999 tonluk Potho şilebi batmış ve üç kişi boğulmuştur. 21 tayfanın 7 si kayıptır. Diğer 11 ı ise karaya çıkabilmiştir. soğuduğunu söyledi C. H. P. Adana ıuületvekili Ka sım Gulek, dün Ayazpasadaki e vınde bır basın toplantısı yaparak yeni bir parti kuracağı konusun • da çıkan haberleri yalanlamıştır. Partiden ihracı için teşebbüse ge çıldiği hususundaki bir soruyu «Mılletvekillerının vıcdani kannat leri Grup kararı ıle kınlamaz.» şeklinde cevaplandıran Gülek, guney ıllerinde yaptığı gezıden edındiği intıbaları da nakletmış, mem leketin büyük bir iktisadi sıkınt. içmde bulunduğunu söylemiştir. Gulek, bu arada, halkın artık siyasi partilerden ve politikacılardan soğuduğunu da, muşahedeieri ne ıstınaden ılerı surmuştür. Gürsel «Toprak reformu rejimi kurtaracak yegâne yoldur» dedi. Bastarafı I ıneı sahıtede rım Bakanlığına gelmiş, bir müddet Bakan Cavıt Oral ile göruştük ten sonra, Bakanhk Umum Müdur lerının hazır bulunduğu toplant salonuna gıderek burada Bakanhk uzman ve daıre mudurlerı ile go ruşmuştür. Gürsel ızahattan önce kısa bır konuşma yaparak ıstıhsalin ,jttı rılmasına temas ederek «Turkıye açlık tehlikesine maruzdur. Buğ dayı Amerıkadan yardım şeklinde almaktayi7. Bu hacaiet vericı bir olaydır. Amerika buğday vereraiyecek duruma geçerse nereden bu lacağız. Rusyadan mı alacağız? Bu yuzden bır an evvel kendi ihtiyaç larımızı karşıhyacak hale gelme mız lâzımdır» demiştir. Tanm Bakanhğı, daire müdürleri ve uzmanlan yaptıklan konuş malarda Başkan Gürsel'den şu dileklerde bulunmuşlardır: 1 Türkiyeyi tanm bakımından 9 bölgeye ayıran teşkilât kanununun bir an önce çıkarılması, 2 Çiftçi kooperatiflerinin ku rulması. 3 Ticaret ve Şanayi Odaları gibi köylere kadar uzanacak ziraat odalannın kurulması. 4 Devlet ormanlanndan ahnan kurumlar vergisinin kaldıniması, 5 Toprak Mahsullerj Ofisi, Ziraat Bankası ve Devlet 5u îsleri nin Tanm Bakanlığına bağlarma Baştarafı 1 nei sahifede nmlara harcanacak, yalnız ilkokul inşaatı için 349 milyon sarfedilecektir. İktisadi devlet tesekkülleri de bir milyar 602 milyon lira sarf edeceklerdir. Martta cem'an 356 milyon yatınm yapılacaktır. Döviz dnnunn Bu faaliyetin döviz kısmı da te min edilmiş ve tatbikatı aksamadan cereyan edecektir. 1962 yılı dö viz ihtiyacı temin edilmiştir. Beş yılhk döviz ihtiyacı müemmendir. Bakan bundan sonra tuHzm konusuna temasla Yunanistanı misal olarak getirmiş, bu memleketı yılda 500 bin kişinin ziyaret ettiğini, 80 milyon dolar gelir sağlan dığını söylemış, bizim tufrizm imkânlarımızın daha geniş olduğunu behrtmiştir. Bundan sonra söz alan Nüzhe Tekül: Teşvikin fiiliyatta lüzumlu olduğunu halbuki Kurumlar Vergisinin °o 10 dan 20 ye çıkanldığını, Muamele Vergısinin yefrine konan resmin bu vergiye rahmet okuttuğunu söylemiş, reformun na zarıyatta kalmamasını temenni et miş, kredi işlerinin aksaklığından şikâyet etmis ve demiştir ki: Gümriikçülerin bugünkü mu ameleleri karşısında turizm inki. raza mahkumdur. lhracat yapan müesseseler teşvik edilecek yetde kaçakçı muamelesi görmektedir. tcra Iflâs Kanunu lcra ve îflâs Kanununa gelince, bu sırada bunun açıklarından isti fade etmek isteyenler büyük ölçülerde faaliyete geçmişlelrdir. Bu kanunun tâdılini bir an evvel çı karmak gerek... Bundan sonra muhtelif hatipler söz alarak maliye teşkilâtının çı kardığı zorluklatr üzerinde uzun uzadıya durarak geçim indinminin kifayetsiz olduğunu, maliyenin, mükellefin emek ve zamanını is raf ettiğini, onu süründürdüğünü, bu halin memlekete pahalıy a mal olduğunu, maliyenin bu durumiyle mükellefin rahat çahşmasına imkân olmadığını, servet beyanı. nın zamansız ve mevsimsiz olduğunu belirtmişlerdir. nunlann (ena tarafı bilinmek sure tiyle vücude getirildiğini, ortada birçok dedikodu dolaştığını, bun lann ış yapmaya mâni olduğunu söylemişler ve: «Yılhk beyanlar kontrol edilemezken »ervet beyan lan nasıl kontrol edilecek?» diye sormuşlardır. Türk Parasını Komma Kannnn Bu arada Türk Para»ını Koruma Kanunundan şikâyet de edilmiştir. Hatipler Hükümetin bazı tasarruflanna da temas etmişler, yeni vergiler ihdas edilmiyeceği söylendiği halde simdi yeni bir arazi vergisinden bahsedildiğini de belirtmişlerdir. Bakanın eevabı Bakan, bütün bu hatiplere ceva. ben: Görüyorum ki Maliyeden pek dertlisinız demış, ve bu sahadaki zihniyetini göstermek için geçen yıl bütçe muzakereleki gırasında yaptığı ıtirazlan okumustur. Bakan sözlenne devamla memle ketin kalkınmak zorunda olduğunu, Türkiyenin millî gelir bakımın dan Yunanistandan, hattâ tspanya dan geri olduğunu, bu yıl bütçenin zor bağlandığını, hattâ muaz zam bır açık bulunduğunu ve bunun dış yardımla kapatıldığını, böyle devlet olamıyacağını bütçeye herkesin imkânlanna göre istiraki şart olduğunu, fena bir miraj ahndığını beürtmis ve gervet beyanı almanın doğru olduğunu söylemiştir. Bakan, bu beyanın bir servet vergisiyle alâkası olmadığını temin etmis ve bunun bir otokontrol maksadiyle ahndığını bildirmiştif. tnan, barttn Çanakkaleye gidiyor Bakan dun geceyi sehrimizde ge çirmiş ve Yeni Tiyatro'da «Göç> piyesini seyretmiştir. Şefik înan bugün Çanakkaleye hareket edecektir. Kan«n ve Anayaoa Bir hatip de esas hastahğın kanun ve talimatlann Anayasa pren sipleri, demokratik prensipler ve insan haklanna uygun olmamasın dan ileri geldiğini belirtmis, güm rük kanunlarının bu ilkelere uy madığını misâl olarak zikTetmiştir. Her grün defişen kannnlar Birçok hatip de istikrarsızlıktan, her pün değisen kanunlardan şıkâyetle vergı tediyesinde hiç bif kolayhk yapılmadığını, mâli kânunların her memlekett* câri ka Yeni Belediye Başkanı, pazartesi günü işe başlıyor 15 yedek sabay öğretmen, 7 şer gün mahkum edildi Erkin'in tâyini ile ilgili kararname, ay sonunda çıkanlacak Baştarafı 1 inci sahifede nın tâyin hakkında son derece ketum davranmalannın sebebi şu jekilde izah edilmektedır: Erkin, Büyükelçilik görevinden aynlması dolayısiyle diplomatik örf ve âdet gereğince yerine getirılmesi icap eden vedalaşrna ziyaretlerini yapmamıştır. Bu bakımdan Ingiltere Kıraliçesi • hükümeti ilgilileri ile vedalae şana kadar Bakanlığa tâyini karaı resmen açıklanmıyacaktır. Erkin kimdir? Hariciyemizin en mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Feridun Cemal Erkin 1904 yılında îstanbulda doğmuştur. Babası Düyunu Umutniyede Babıâli Komiserlik kalemi Müdürlüğü yapmış Mehmet ".emal Beydir. Feridun Cemal 17 yaşında iken babasını kaybetmiştir. İlk ve lise tahsilini Galatasaray Lisesinde tamamladıktan sonra Parise gitmiş ve orada Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1926 da hariciveye intisap eden Feridun Cemalin ilk vazifesi Muhtelit Mübadele Komisyonu Başkâtipliği olmuştur. 1928 de Londra Başkâtipliğinde^ 1930 da Bakanlığın muhtelif siyasi şubelerinin müdürlüklerinde bulunmuş, 1932 de merhum •>ükrü Saraçoğlu ile Osmanh Düunu Umumiyesinin tasfiyesi için 'ariste Hâmiller Mümessilleriyle apılan müzakerelere Türk heyeti müşaviri olarak istirak etmiştir. 1934 te Berlin Büyükelçiliği Müsteşarlığı yaptığı sırada Büyükelçi Kemalettin Sami Paşanın vefatı üzerine Berlinde Elçilik Maslahatgüzarlı*ını yapmıştır. Feridun Cemal Erkın 1935 te Beyrut Başkonsolosluğu gibi o çünün şartlaiyle nazik bir vazifede bulunduğu çırada gösterdiği başarı ile âmirlerinin haklı olarak takdirini kazanmışfer. 1947 fe ilk olarak Büyükelçilik sıfatiyle Roma'ya., sonra sırası ile 1948 de Washington, 1955 te Madrid, 1957 de Paris. 27 Mayıs tan sonra da Londrada bulunmustur. Washington'da Büyükelçilik yaptığı sırada 1948 den 1951 e kadar üç yıl Türkiyenin Atlantik Paktına ahnması için mücadele etmiştir. Amerikahlar kendisinden cTürkiyenin NATO'ya kabulünde > büyük rol oynayan kimse» diye n )ah«etmektedirler. Bu arada Amerikahlar çok takdir ettikleri Ferıdun Cema! Erkin"e muhtelif Amerikan şehirlerinin fahri hemsehrihği ile anahtarlanm ermişlerdjf. F. C. Erkin aynı zalanda 1959 yıhndanberi Paristeki Moral ve Siyasi llimler Akademii» nin 12 yabancı üyesinden biriır. Akademinin değerli hariciyemize tevcih ettiği üyelik pâyesi Fransada bir yabancıya tevcih edilebilecek en büyük şeref telâkki dilmektedir. Çünkü bütün üye saısı 62 olan Akademinin 12 5'abancı üyesı arasında Birleşik Amerikanın sabık Cumhurbaşkanı Eisenhower. sabık lneiliz Baaşbakanı Churchill gibi ünlü kimseler bulunmaktadır. Sarper vedataştı Ankara 16 (Cumhuriyet Teleks) İstifa eden Dışişleri Bakanı Selını Sarper bugün Bakanlığa gelerek butün memurlarla vedalaşmış ve bilâhare de saat 12.15 te Başbakan ts»net Inönü tarafından kabul edilmiştir. Sarper. «Bundan sonra teşriî görevıme devam edeceğim» dıyerek o sırada Basbakanlıktan çıkmakta olan Devlet Bakanı Nihat Su'yu gös tererek. <Ben artık ?empatık bir insan oldum, siz onlarla uğraşın» demiştir. Sarper. Dışişleri Bakanı olduğundan beri ikamet ettiği Hariciye Koskunden de kiraladığı bir eve ta'inmıştır. Sclim Sarper bu sk^amki ekspresle Istanbula hareket etmiştir. Orduya ait bir benzin layteri, ikiye bölündü Baştarafı 1 nci sahifede larak, gerek ordu, gerekse polis ve ıtfaiye tarafından Küçük Çekmeceden Bakırköye kadar »ahil boyunda her türlü emniyet tertibatı alınmıştır. Ikiye bölünen 6 numaralı lâyterın kaptanı Ali Küçük yüzerek kurtulmuş, 7 numaralı lâyterin kaptanı Mustafa Ceylân ise gece geç vakte kadar gemisini terk etmemiştir. Bu arada her iki lâyterde bulunan 7 er tahlisiye sandallariyle karaya çıkarak kurtulmuşlardır. Kaptan Ali Küçük, kendisiyle konuşan muhabirimize, evvelki gün Derinceden hareket ettiklerini, geceyi Heybeliada koyuna sığıKüçük Çekmeceye uğradıklannı, narak geçirdiklerini dün sabah Marmara Ereğlisine gitmek üzere denize açıldıktan bir müddet sonra fırtmamn koptuğunu ve Florya açıklarında lâyterinin ikiye bölün düğünu söylemiştir. Yıldıztabya romorkörü tarafından çekilen, ancak fırtına patlak verdikten sonra romorkörle irtibatı kesilen 7 numaralı lâyterin kaptanı Mustafa Ceylân, Ali Küçükiün bütün ikazlarına rağmen lâyterini terk etmemiştir. Dün geç vakit donanmaya ait tahlisiye gemileri Iâyterın kurtarılması için vaka mahalline istenmiştir. tlgililerce verilen bilgiye göre, ikiye bölünen 6 numaralı lâyterin ıçindeki 600 ton benzinden sadece orta bölmedeki 100 tonu denize dökülmüştür. Fırtına lâyteri karaya sürüklediği takdirde dıger bölmelerde bulunan 500 ton benzinin de denize dökülmesi ihtimali mevcuttur. Kuyuya düştü Denizli. 16 (Telefonla) Tavas ilçesinin Tilkili köyünden Medine Subaşı adında 3 yaşlannda bir kız çocuğu, su kujusu kenannda oynarken kuyuya düşüp boğulrouştur. Afyon, 16 (Telefonla) Ka = raağaç ilçesinin ördekçi kö s yünden Ahmet adında bir ha £; fız, bayramdan beri köylerde 2 verdiği vaızlardan evine döner ZZ ken yolda, M. Çimen adında bir şahıs tarafından boğazı sı kılmak suretiyle oldürülmüş Ş tür. =j Hafızın cebinden paralarını alarak kaçan kaatıl, bilâhare 2 yakalanarak adalete teslim e dilmiştir. , Sivas'da bir gazeteci, hükümeti lahkir suçu ile tevkif edildi kopta Denizli, 16 (Telefonla) Sehri mizde dün sabaha karşı başlıyan ve geç saatlelre kadar devam eden şiddetli ka«ırga, geniş çapta tahribata yol açmış ve bu arada Bağbaşı ile Tekke köyü ara^mda 9 yüksek gerilim hattı direğinin yı kılmasiyle şehir cereyansız kaldığmdan sosyal hayat tamamiyle felce ugramıstır. llgililelrin bildir diğine göre, bu ânza ancak üç günde giderilebilecektir. Öte v?n •~"ı fTtınadan birçok ev lerin kiremitlefri ve bacaları u ç . muş, ağaçlar devrilmiş ve fazla ya ğan yağmurdan bazı bölgeler sular altında kalmıştır. Bolu'da 8 minare yıkıldı Bolu 16 (Telefonla) Dün gece Bolu'da yedi saat korkunç bir fır tına hüküm sürmüş, şehirde 3, köy lerde birçok bina çökmüş ve ay*n ca 8 minare yıkılmıstır. Şehirde birçok ev re dükkânın camları kı nlmıs, 15 kadar büyük ağaç yıkıl mıstır. Halk, sabaha kadatr korku içinde 35 hane bir arada oturrn"* '••' / pvHilanmasmı beklemiştir. 56 yerde yangın ba=langıcı ulmuşsa da bastırılmıstır tvkendemnda tahribat Iskenderun, 16 (Telefonla) Bilr süreden beri yaz gibi geçen hava, dün gece âni bozmuş ve eşine ender rastlanan siddetlı bir fır tına, şehirde havatı tamamivle fel ce uğratmış, limanda bulunan ge miler tahmil ve tahliye'yı bırakarak açıklara gitmek zonında kalmışlardır Avnca, Kıbns Türk Birliğinden terhi» olan 160 erımizi getifren Deniz Yollarının Tan vapuru da limanımıza gıremıyerek 12 saat acıkta beklemek zorunda kalmıştır Baftarafı 1 nei sahifede teşir Haber gazetesi sahibi ve Yazı Işleri Müdüru Nihat Doğan bugun Toplu Basın Mahkemesinde yapılan ilk duruşması sonunda hükümeti ve vilâyet makammı tah kir suçundan tevkif edilmiştir. Bu dâva, sehrimizde yılın ilk basın dâ vasıdır. Halk eğitimi Afyon, 16 (Telefonla) Şehrin en büyük sinemalarından birisi, pek yakında halk eği timi emrine verilecektir. Bu nun için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır Bir Amerikalının arabası soyuldu Kömür hırsızı Afyon, 16 (Telefonla) Bugün sehrimiz istasyonunda Devİpt Demiryollarına ait kömür vagonlanndan araba ıle kö mur çalarken yakalanan Ibrahim Delibalh, adiiyeye sevkedilmiş ve ilk sorgusunu müteakıp tevkif olunmuştur. ISTANBUL 7.27 Açıhş ve program 7.30 Sabah plâklan 8.00 Haberler 8.15 Oyun havaları 8.30 Sabah konseri 9.00 Kapanıs. 11.57 Açıhş ve program 12.00 Sarkılar (Akile Artun) 12.30 Radyo Salon Orkestrası 12.50 Lâtin Amerıka muziği 13.00 Saz eserleri 13.15 Haberler 13.30 Şarkılar (Güzide Alhas) 14.00 Öğle konseri 14.40 Türküler 15.00 Gençler için 15.25 Kayıp mektupları 15.30 Şarkılar 16.00 Caz sanatı 16.30 Yurttan sesler 17.00 Dans müziği 17.15 Bir varmış bir yokmuş 17J0 Radyo Küme Fasıl Heyeti 18.00 Hafif müzik 18.15 Türküler (Şemsi Yastıman) 18.30 Dans seksteti 18.45 Haberler 19.00 Çeşitli stüdyolardan 19.40 Günun plâklarmdan 19.45 Şarkılar (Sabite Tur Gülerman) 20.15 Olaylar ve yankılan 20.30 Sevilen plâklar 20.45 Konuşma 21.00 Şarkılar (Alâeddin Yavaşça) 21.30 Cumartesi gecesi için müzik 22.00 Çeşitli stüdyolardan 22.30 Caz şarkılan 22.45 Hafif melodiler 23.00 Haberler 23.15 Tatll gecesi 23.40 Lâtin Amenka rıtmı 23.55 Program 24.00 Kapanış. ÎSTANBÜL ÎL RADYOSU 17.58 Program 18.00 Günün melodileri 18.45 Operetlerden melodiler 19.15 Radyo ile Fransızca 19.30 Yemek müziği 20.00 Şansonlar 20.15 Plâklar arasında 20.45 Ere Bosvvell Konya, 16 (Telefonla) = raştırmaya girişmişlerdir. Bundan Mersin Hava Alanı inşaatı mü , sonra Okinava'dan kaldınlan uçaktaahhidine ait kordıplomatik Ş lar da araştırmaya katılmışlardır plâkalı Davit Richardson'un a , Guam'dan Deniz Kuvvetlerine bağrabası bugün saat 14 15 ara jŞ lı destroyer yardımcı ekipleri de sında sehrin en kalabalık mey araştırmaya yardım etmektedir. Birleşık Amerika Hava Kuvvetdanı olan Hükümet Alanında , sojulmustur. Henuz bulunamı , leri uçakta bulunan askerler hakyan hırsızlar arabadan 2 bavul, ~ kında açıklama yapmamakta ısrar 1 radyo, 1 yazı makinesi ve ~ etmektedir. Ancak Saıgon'dan alımuhtelif çeşitli evraklan çal 2 nan teyid edılmemiş bır habere göre, uçaktaki Birleşik Amerika asmışlardır. Tahkikata devam e s kerleri Güney Vietnam'a gelmekte dilmektedir. E idi. Birleşik Amenka deniz pıyadesi ve Deniz Kuvvetleri uçaklan da araştırmaya katılmışlardır. Tokyo' dan gelen bir haberden anlasıldığına göre Guam ile Filipinler arasmdakı sahada seyretmekte olan bütün Japon gemılerine araştırmalara katılmalan için Tokyo'dan emir verilmiştir. ve Tony Bennet 21.00 Ünlü Mecbnrî iniş yapan Birleşik besteciler 21.27 Hafif muzık Arap Ctunhuriyeti uçağı 22.16 Çeşitli müzik 24.00 KaKahire, 16 (AP) Kahıre Hava panış. Alanı makamlarının bıldirdiğine ANKARA göre 11 yolcu taşıyan bır Birleşik 6.57 Açılış ve günün programArap Cumhuriyeti yolcu uçağı lan 7.00 Günaydın 7.20 Mukum fırtınasından dolayı Kahıre zikle jimnastik 7.30 Haberler Hava Alanma ınemiyeıek Sudarıa kadar uzanmış ve orada Wadihalfa 7.45 Bu sabahın şarkılan alanına ınmeye çah^mıştır. Bunda 8.00 Bugun ve yann 8.15 Çeda muvaffak olamayınca buraya şitli hafif melodiler 8.45 Cevyakın bır yere mecburi iniş yaprıye Ceyhun'dan şarkılar 9.00 mıştır. Uçakta bulunan 10 yolcu Saz eserleri 9.15 Sabah müziği ve 5 kişıhk mürettebattan kımse 9.45 Türküler 10.00 Kapanış. nın olmedıği bıldirilmektedir. 11.57 Açılış ve programlar 12.00 Hafif yemek müziği 12.30 Beraber şarkılar 13.00 HaberHalk Eğitim Kanunu ler 13.15 Küçük konser 13.40 Meclise sevkediliyor Kayıp aranıyor 13.45 Nurettin Çamlıdağ'dan türküler 14.00 Baştarafı 1 ncı sahifede Pat Boone söylüyor 14.15 SiUmum Müdürün verdiği ızahata zin için 15.00 Cumhurbaşkangöre, Kanunun yürürlüğe girme lığı Armoni Mızıkası 15.30 Issini müteakıp en geç 56 yıl ıçınmet Nedim'den şarkılar 16.00 de, hâlen okuma yazma bılmıyen Edmundo Ros Orkestrası 16.15 halkın yüzde 8085 ı eğitımden geç Mehmet Alkan'dan şarkılar miş olacak, 40 bin köyde «Koy 16.30 Neşeli melodiler 16.45 Eğitim Odaları» tesis olunacaktır. Ankara Radyosunun Öğrenci OrBu suretle, okulu ve öğretmenı bu kestrası 17.00 Çocuk saati lunmıvan köylerde de halkın eği18.00 Spor sayfası 18.15 Sizin timi imkân dahiline gıreeektır. için 19.00 Haberler 19.15 YaHalk Eğitim Kanununun uygulan şadığımız günler 19.30 Hüsemasında mevcut öğretmenlerden yin Gökmen'den şarkılar 19J5 geniş şekilde faydalanılarak mes îyi geceler çocuklar 20.00 Jülekî ve teknik kurslar arttınlacakpıter Kenteti 20.15 Olaylar ve tır. yankılan 20.30 Müzehher GüDiğer taraftan. Devlet Plânlama yer'den şarkılar 21.00 On meDairesinin de, topium kalkınmasılodi 21^0 Devamı yann aknı sağlamak gayesiyle »Toplum şam 21^0 Şarkılar 22.15 Kalkınması» ısimh bir kanun ta Hafta sonunda dans 22.45 Hasarısı hazırladığı bildirilmek'eriir. berler 23.00 Hafif melodiler Toptum Kalkınması Kanununun, köylünün iş gücünü ve dolayısıv 23.30 Dans ve caz müziği le istihsali arttırmayı ön plânda 24 00 Kapanıs. tuttuğu ifade olunmaktadır. Içinde 107 kişi bulunan bir Amerikan uçağı = kayıp Baştarafı 1 inci = altı uçak kaldınlmış vesahifede bunlar a Sovyetler, uzaya yeni bir peyk daha gönderdiler Baştarafı I nei sahifede ren bu suni peykin uç saatten beri yol almakta olduğunu söylemiştir. Başbakan Kruçef, sunı peykin ıçinde insan olup olmadığı veya ne kadar süre havada kalacağı hususunda bir açıklamada bulunmamıştır. Müşahıtler. suni peykin ıcınde insan olmadığı kanaatindedırler. Kruçef'ın bu sözlerı. toplantıya katılanlar tarafından alkışlanmıstır. Amerikanın yeni uzay pilotu seçildi VVashıngton, 16 (a.a.) Birleşik Amerika'nm nisan sonu veya mayıs ayı başında dünya etrafında bir yörüngeye göndermeye hazırladığı peykin pilotluğuna Deniz Binbaşısı Scott Carpenter seçilmiştir. Bu görev için hazırlanmakta oIan tecrübe pilotu Bınbaşı Donald Sîayton'da «kalb kifayetsizhği» tes bıt edıldiğınden gorevınden affedılmıştır. Einbaşı Carpenter 36 yaşında, evli ve dort çocuk babasıdır. Yeni Sovyet Feza çemisinden sinyaller alımyor Bochum (Batı A'manya) 16 (AP) Bochum Rasathancsi yeni Sovyet feza gemisinden gör.derilen rad yo sınyalleri aldıgını bıldirmişîir. Rasathane uzmanları Türkiye saatiyle 17.09 ve 17.24 arasmda zaptedılen bu sinyallerın iki Sovyet astronotu Yuri Gagarın ve Herman Titov'un kapsullennden gondenlen sınyallerle aynı frekansta olduğunu kaydetmişlerdir. 80 kadar elektrık ve telefon dıreğı yıkıldığından şehır cereyansız kalmış ve bu yüzden fı*"in!aı da çahşmarnıştn Ekmek ancak ci var ilçelerden temin edilebilmiştir. Öte vandan. yüze yakın evin kiremit ve bacaları uçmuş ve bu arada asırlık dört de ağaç yıkılmıştır. Knrbafa vasdı Antalya. 16 (Telefonla) Şehrı mizde güzel giden havaiar dün birden bozmuş ve bashyan şıddet li lodos fırtınası ıle bir müddet çamuir vp kurbağa yağnnı^tır. Tnnanislanda fırtına Atına 16, (AP) Yunamstanda müthiş bir fırtına hüküm sürmek tedir 9.000 tonluk Kronos yuk ge mı^ı Rodos Ada«ı açıklarmda karaya oturmuştur Bu geminin 47 kışihk muırettebatı gemiden alın mıstır Gemide yalnız kaptan ve telsiz metnuru kalmıştır. Sivasta ıjenflevleri sel hastı, kadınlar sal'a knrtsnldı Sivas 16 (TelefonU) Doğdan gelen seller. sebebıyle sehir ıcı.'ı den geçen Mundar Irrnak tasm'S, bu arada Beledıye fırını ıle seh.r dışındaki genelevı sular ıçtili etmistir. Şehrın ekmek intıyacr.n KAYIP Italyan Lisesınden aldı yansını temin eden i'.^leH:vp fırı Kim pasomu kaybettinı. Hükümstiz ırndaki tahribat yüzüode.n şehırde dür. Günny Kadıoğlu ekmek sıkmtısı çekilınıştir. Sular Cumhuriyet 3260 altında kalan genelevlerden 7o ka Teknik Üniversite Makine Fakültesi Profesörler Kurulu dün 13.30 da Dekan Prof. Lütfullıh ülukan' n başkanlığında toplanarak Prof. Kâmuran Görgün'ün lstanbul Belediye Başkanhğına atandığına dair kararı kabul etmiştir. Kurul aynca Prof. Görgünün I mart 1963 tarıhine kadar bütün akademik gorevlerinin üzerinde kalmasına da karar vermittir. Kurulun verdiği karar bugün Rektbr Fikret Narter tarafından tasdik edilecektir. Kâmuran Görgün, bütün işlemin tamamlanmasını mütaakıp pazartesi günü göre BafUrafı 1 ind aahife4e vine bMhyacağını söylemiştir. Tnrhan Ertnğ yardımcüıktan göstermenin doğru olmadığı inanayrıhyor cındayız. Son istifa diyoruz: Zira lstanbul Belediye Başkanlığına Sarper bihndiği gibi Milli Birlik Hükümetinde bulunduğu zaman da Prof Kâmuran Görgünün tâyıniçekilmek istemiş ve çok enteresan nin katileşmesi ve bu tayinin Tek. dır ki, onu da yine vazifesini ifa nik Üniversite Profesörler Kuruedemediği zannına bağlamıştı. Yal lunca da kabul edilmesi üzerine nız şu farkla ki, o zaman Milli Bir Başyardımcı Turhan Ertuj vazilık Komitesi daha geniş bir tasfi esinden aynlacığını dün açıklae veya hiç kimsenin ayrılmaması mıştır. nı kararlaştırdığı için istifa mektubu Gürsel tarafından iade edildi, bu defa ise kabul olundu. Dış iktisadi münasebetlerin koordinasyonunun Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu'na verilmesi veya lnönü'nün Abanta, Londra Büyükelçimiz Feridun Cemal Erkin'i götürmesi aslında istifanın sebebi degil, «olması gereken» i tâcil eden iki tipik olaydır. Asıl sebeplerden bir kısmı ise şoyle sıralanabilir : Ankara 16 (Cumhuriyet . Teleks) 1. Işleyişi zaten hayli ağır o Kabinede geniş çapta değişiklik an Dışişleri Bakanlığının çarkl olacağına dair çıkan haberler yetson zamanlarda busbütün ağırlaş kililerce yayınlanmakta ve şimdilık mış ve bılhassa inisiyatif ve hare böyle bir şeye lüzum olmıadığı ket istiyen dış iktisadi münasebetifade edilmektedır. lerde Bakanhk daima aksakhk gösBu arada A.P. Genel Merkezi şu :ermiştir. Bu ağırlığın klâsik diplomasi kaidelerine uygun hareket lebliği yayınlamıştır: Bugünkü akşam gazetesinde edilmesinden ileri geldiğini filhakika ileri sürenler vardır. Ancak çıkan ve bazı A.P li Bakanlarm ait olan haber görunüşe göre bunun da ilerisine dğiştirileceğine geçilmiş ve bılhassa son zamanlar tamamen asılsızdır. A. P. li Bakanvazifelerine da «idarei maslahat» kaideleri gün lar kabinedeki millî lük işlerde dahi hâkim duruma geç devam etmektedirler. Partimizce miştir. bu hususta ahnmış hiçbir karar oktur» 2. Hatalardan en önemlisi şüphesiz, herkesin memnun edilmesine çahşılması ve dolayısiyle hiç Pil yolsuzluğu dâvasma kimsenin memnun edilememesidir. Bihndiği gibi dış tâyinler dolayıdün de devam edildi siyle hariciye mesleği bizde en fazAnkara 18, (CumhuriyetTeleks) la işfth çeken, üzerinde durulan Yüksek Adalet Divanmda b u e hattâ kıskanılan mesleklerin gün «Pil yolsuzluğu» dâvasma baaşında gelir. Bu yüzden dışanya ılmaya başlandı. Sanık eski Bakim tâyin edilirse edilsin, gerek kanlardan hâlen Kayseri Cezae Bakanhk içinden ve gerekse dısın vinde bulunan Celâl Yardımcı, Edan tenkidler hemen başlar. Ayn min Kalafat Ethem Menderes, ca, iyı yerlere tâyin için herkes e Nafiz Körez, HâdkHüsman, Samet linden gelen gayreti gösterir. Du Ağaoğlu, Abdullah Aker, Esat Burum böyle olunca, cümlenin kalbi dakoğlu ve Şemi Ergin, duruşma ni kazanmağa, kimse ile kötü kişi dan vareste tutulmalarını istemişolmaınağa imkân yoktur. Bilâkis, lerdir. Divan, sanıkların bu isteğiherkesi memnun etmek için veri ni kabul etti. len mavi boncuklar, ilk günlerde geçici olarak sempati toplar amma kısa zamanda boncuk alanlar, ha Ardahan Şiîebi İçme sukikatle karşı karşıya kalınca, durum birdenbire değışir. Dışişleri yu alırken muvazenesini Bakanlığımızda da böyle olmuştur. kaybetti Evvelâ aylardanberi 14 elçilik boş beklemektedir. Saniyen BakanhkItalya'ya gitmek üzere kereste birtakım hizipler teşekkül et yüklü olarak Rusyadan donmekte miş, Bakanla Genel Sekreter'in ge olan Deniz Nakliyat Sirketine ait çinemedikleri yalnız teşkilâtta de Ardahan şilebi. dun îstanbul Bo;il, dışarda bıle duyulmuştur. îazından geçerken makine koruk3. Bakanlığın çalışmasında bil lerinde çıkan bir ârıza yüzünden hassa bu hızipleşmelerin ve dola durmak mecburiyetinde kalmı=. ısiyle günlük d^dıkoduların çok tır. Geminin kereste yüklü olmasınmenfi rol oynadığı inkâr kabul etmez. Son günlerde huzursuzluk dan mütevelht hamuleye sıkılan üsbutun artmış, normal işler deniz suyunun boşaltılması ve boş dahi yürüyemez hâle gelmıstir. ambarlara da içme suyu ikmaligeminin tehlikeli lşt e Sarper tam bu sırada istifa nin yapılması 40 derece etmiştir. Şımdi bütün umıtler Sar. olabilecek bir şekilde per'in yerine getirilmekte olan yana yatmasına sebep olmuştur. Feridun Cemal Erkın'e bağlanmış Liman ekipleri tarafından Ardabulunuyor. Erkin'in prensiplerine hanm durumuna müdahale edilsıkı sıkıya bağh otoriter, fakat miş ve vaziyet Gemi kurtarmaya aynı zamanda kariyerden yetişmiş da büdirilmiştir. sevilen bır hariciyeci olması ballgililer Ardahanın bugün bu}arı şansmı arttınnaktadır. Ayn lunduğu mahalde tamir edılip a, Erkin politıka içinde değildir muhtemeîen yann da yoluna de• politika ile ilgisi Ismet Inönü. vam edebileceğini bildirmişlerdir. e 'e 10 yılhk devrede bil e çok bağh kalmaktan ileri geçmemiştir. Bu Ankara'da Fransız Parlâbakımdan 4 partinin ittifak ettik. leri milK dış politikayı Erkin mento heyeti basın tophem teknisyen, hem diplomat ve lantısmı yarıda bıraktı hem de p&rtisiz bir Bakan olarak yürütecektir. Milletvekilı olmamaAnkara, 16 (Telefonla) Franiinın hendikap teşkil ettiği iddia sız Parlâmentosu Kültürel ve Soslarma rağmen biz, bunun Feridun yal İşler Komisyonunun Mösyö Cemal için aksine büyük bir avan Durbet'in başkanhğındaki yedi taj olduğu kanısmdayız. Fakat kişilik heyeti bugün muhtelif tetekrar isnret etmek gerektir ki, maslar yaptıktan sonra Bulvar Pabugün için ası! mesele Bakanhkt^ las salonunda tertipledikleri bir huzurun sağlanması ve teskilâtm basın toplantısını gezetecilerin Cegünün şartlarma ayak uyduracaK zayir meselesinde 'srarla sual sorhale getirilmesidir. malan üzerine yarıda bırakmışEcvet GÜREStN lardır. Ankara noHarı Kabinede değişiklik olacağına dair haberler katî şekilde yalanlandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog