Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

ıı i»x«rx muıııııııiHiıııııııı IIUIUIIIIIIIIIIIIIML: ; Vwr.•:•;„• :V .•.••'•••....*& ..;. .:•>•. p'Sy?y\..'..'. .. . .^.y^A^^ . ' ' •£•'&•• •£» • Eski Yeni emekliler îstaııbul'dan Emekli bir memnr yaznor: Eşki ve yeni emekliler aıasındakı maaş farklarının ortadan kaldırılacağı hakkındakı gazete haberlennı sevınç \e ılgı ıle okuduk. Eskı ve >enı emeklılerın maaşları aıasindakı farkın yam«ıra bir başka haksızhk daha vardır. Şoy le kr bir memur emekh\e avrılırken. kendisıne son defa almakta olduğu maaş üzerınden emekh maaşı bağlanır. Ancak bu i^lemin yapıîabılmesı ıçin. kendısının bu maaşı ıki yıldanberi almakta olrnası şarttır. Ak'i takdırde, kendısıne bir evvelkı maaş üzerınden emekii maa?ı bağlanır. Meselâ ben, 50 lırd asli maaştan 60 lıraya terfi etmiştım. Ama. sağhk duruınum dolayısivle, 60 lira maaşı iki jıl alamadan mecburi olarak em^klılığimi istedim. Bunun uzerine bana, 50 lira üzerinden emokli maaşı bağlandı. Ben 60 lira maasa, yıllarca bekledıkten sonra, muktesep bir hak olarak terfı ettığime gore, emekli maaşımın bu mıktar uzerınden tahsıs edilmesı gerekmez mı idi? Emekhlık kanununda yapıiacak değişikhk sırasında bu tahdıdın de kaldırılması lâzımdır. YAZAM.'flAMDI VAROQLU Mussolini'ye dair Italya'da bir filim çe»rlliy»r. Adı «Bir Diktatöıün Anatemi. »i». Bn (iljm tekmil ttalya'da bnyiik çürültüler koparmış Filmde Duçe ile metresi Clara Petacci'nin oldfiriilmelerine ait sahne, bir çok tartışmalars yol açmış. Mussolini'ye dair Uzun ömür Yenî bitkîler Küçük haberler Fıkralar yoriar: Hayat sigortaama yanlanlar arasında yapılao bir anket sonuııda viicut afırlığının 9 kilo artması, ömrfln bir bnçuk yıl kısalroasp demek oldnğu, ağırlığı 16 kilo artanlarm, ömiirlerinden en az dört sene kaybettikleri anlaşılmıs. Buna mnkabil, yasları için normal sa yılacak kilova ıııme|e muvaf fak olan fazla sismanlar, n«rmal olarak zayıf kalmıs kim »eler kadar nznn ömiirln oluönırü kısaltan şe>Irrden biri de, boşn bo^una ışınlara ma rnz kalmakmı;. Hastalık balinde müracaat edilen Röntfen ışınları raüatesna, tabiî. Cçfiıuu ve dSrdtncn tavsiyeler, bir vandan bedtnf faaliyeti, öte vandan bevin faaliyetini fâsılaya ntratmamak. Oaliba en önemli şmrt da bn. C»k eskidenberl biliriz, Ijliyen demir ısıldar latttaf» «Jmdiden basladı bile! Küçük haberler Arjaatinli bir kimyager, hir makiyaj nsulü keştetmif. Göndüzleri yiisde belli bile değil. Ama gece oldumuvdu, pırıl pırıl vanıvor. knrslarda «tabıye» değil de ^ «terbiyej* öfreneeeklernriş. 3 * = tngilterede, seneliU geliri İM bin lira olan biivfik milyonOr ZZ savısı altmışa ınmis. Bondan E e\velki sayımda bnnlar yetmis ^ be? kisi imrsler = * Kumalı bir knyunıcu, saf bir Hdcıağa gibi soynlmuş. Dikkânına iki mfişleri girnıis, pırlantaları görmek istemjcler. Knynmea pirlanta tepsilerini rıkarmıs, Snlerine koy mns, mallarını Svmefe ba»lamı». Tam o »ırada bir de bakmif ki, aokakta, vririnin önfinde, ;SzeI bir genç kadın soynnmak İa meşgal Kuyumcuuun gözü, tabiî, o tarafa kaymı?, hattâ kaydığı yerde bir mnddet, aklı ıle beraber takılı kalmıs. Aklını basına tcpladıgı ıaman ne görsfin! Ne dnkktnda müşteriden eser \ar, ne pırlanta tepsuındeıı, battâ ne de vifrin ününde «tripliz yspan gtlıel ka dından. = E = ^ = E ~ E ~ = ~ E E = ~ E E Alf abetik ve sistematik katolok Yazan : MUZAFFER GÖKMAN Kılap, brosiir, revu, re.sim, kısacası doküman arayan kimse, Kter bir genel kütüphaneye gitsin, ister kendi özel kütüpbanesi \eya arşivinden istifade etmek istesin, kütüphaneve girerken, odasındaki kitap etajerinin önüne geldiği taman senel olarak su ne bilgivr sahtptir: \ Aradıgıuın adını bilir, B Tazar veya çevifenin adını bilir, C Bunlardan hiç birini bil miverek, belli bir konn ile ilgilidir. Bu darnma göre, kütüphaneınizin A, B, C sorularına eevap \erebilecek bir anahtarı olması lâzımdır. fşte Büyükla küçüklü bütnn kfitüphaneler, çağımızda kütüphane tarifine girmis bulnnan mriesseseler, bn soruları cevaplandırmak için bir takım kurallara da\anan katsloflarla deterlendiriIiBi$tir. Dokümanların katalotlanmasında knllanılan kurallar, esasta benzerlik göstermekle beraber, her memlekette çevrenin ihtiyaçlarına ve özel dnrumlara göre ayarlanır. Btlhassa çalışmaların ihtisaslaslıtı vağımızda. belli bir konu çevresındr tuplaumıs dokümanların tasnıti hususunda, daha elâstikı bir sistem bulmak için hir t.ikım cahsnıalar \apılmıstır. Gun geçtikçe de bu çalı>malar hı/landırılmaktadır. Britıîrı bu kurallar aranılan dokumaııııı suratle ve kolavlıkla bnlnnması amacını güder. Dokiimanların (fikir ürünleri) tasnifi koııusunda çeşitli sisteınler ileri sürülraös. tatbik %e tenkid de rdilmistir. Bunların hepsıni burac'a incelememizde. evvelce de belirtmiş oldngnmnz gibi ne imkân ve ne de ileri bir favda vardır. KonumU7. «Kvimiıin kntüpbanr»i» dir. Amaeımız da kiiçnk kütüphanemizi en pratik sekilde isletmek \e aradıtımızı kolayca buiabilmektir. Ise baslamadaıı evvel beraberce, modern bir kütüphanenin kataloj servisine girip neler hulnndo$unu gördükten sonra, gördnklerimizin ne kadannı evimizde kolayes tatbik edebileeefimizi yine beraberce ineelemeve çalısalım: tstf Modern bir kntfiphanenin katalok servisi. Tuksrıdski A, B, C sornlarma eevap verebilecek fis katalokları önfindeyiz. Tanvana sıralanmış katalok dolapları. Levhayı oknyornz: 1 ALFABETlK KATALOK: Dokümanların ilim dalları gözönüne alınmaksızın yalnız, yazar, çeviren ve kitap adına göre düzenlenmis bir katalok. Bnrada, yazarı, çevireni veya kitap adı bilinen bir dokuman, alfabetik bir dizi içinde kolaylıkla bnlanabiliyor. ATATrRK'nn 19081913 yılları arasında bir de yazar yönn oldnjonn biliyor mnnınnı? Bnnn arastırmak ister mlsiniz? O halde beraberee (A) kntnsu öniine gidelim. Binlerce kart ardarda dizilmiş. Okuyuenya kolavlık olmak için aralarında (Ab, Ac, Aç, Ad. ) gibi bSlme fişleri konnlmn». Bir kısım kütüphaneler de ba kartiarın fistüne konnlan mndeni pimlere «süvari» denildiğini de öğreniyomz. Tıpkı eçerin üstöndeki binici gibi. Par maklarımız kartlar üzerinde dolaşıyor. As. Aş, nihayet «Ata» ve ATATüRK'ö bulnyornz. ATATÜRK'ün kendi yazdıkları. sonradan toplanan söylev ve demeçleri, Büyük Nutuk'nn (cşitli basıları . Hepsi burada. Aradıgımız, parmaklarımız altında dile geliyor: Takımın muharebe talimı VİÎ4. Cnmalı Ordugâhı 1325. Bölü£ün Muharebe Talimi 1K8. Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal 1334. Bu dört kitaptan başka, üzerinde ATA'ya ait hir ka\ıt bnlnnmamakla beraber. O'nnıı tarafından yazıldıgmııı tesbit edildiğine dair kntiiphaneei tarafından ineelenerek not edilmiş bir de «Tabiye \e Tatbikat Seyabsti 1327» de var. Kitap adına göre aradıâımızda aynı kitaplar, alfabetik sıraya çöre yerlerinde bulunuveriyor. Bütün bunlar. bir dakîfcadan az bir zamanda olayor. Tıpkı telefon rehberinde, lâgatlerde olduğu gibi bir arama oluyor bu. Dîjer bir dolabın üzerindeki levhavı oknyornz: 2 SISTEMATtK KATALOK: Knrada dokümanlar, bilim konularına ve her biljmin €e çesitli dallarına göre düzenlenmis. Yalnız konnyn bilen kimse. aradıfcı dokdmanı veya aradıgı konnda çıkmıs olan yayınları kısa zamanda toplnea bnlabildifi gibi, kitaplar raflarda aını sekilde ilim kol ve dallarına göre dizildiğinden, arama her iki türlü de kolaylaşıyor. Ça^ımız bir ihtisaslaşma yoIndnr. tleride ayrıca teraas edeceğimiz ba konn İçinde meselâ (ıp. anatomi, fizyoloji. hijven. halk hijyenl, pataleji, operatörlfik. kadın hastalıkları v.s. gibi çesitli dallara bölünebilivor. Bir hnknkçannn kfltüphanesi de böyleee dallanıy«r. Sistematik kataloğnn bazırlanmasının daha genis anriklopedik bilgi \e tekniğe dayandı|ı ilk bakışta anlaşılıyor. Bü yiik kütâphanelerde, kütiipbanesiz hiç bir şey olannyaeafını kabnl etmis bulunan ileri mem leketlerde, her ilim kolu için; hnkukçu. doktor, mühendis gibi çesitli meslek sahiplerinden istifade fdüdifini öğreniyornz. Rehberimiz bize Atnerikada Boston şebrinde Afhenaenm kntöphanesindeki Demir Perde gerisine ait hnknk kitaplarımn. bn memleketlerılen Hür Dünyava kaçmıs hnknkçnlar tarafından tasnif edildiğini söyloyor. Katalogların önü okuynenlarla dolnp bosalıyor. Okuyuenlardan pek azı, aradığını bnlamıvarak bütüphaneciye miiraeaat edivor. Simdi biz, baslt de olsa evimizde neler yapmamız gerektifci hakkında bir bilgiye sahip bnlnnnyoruz. Kitap Knpür Fotoğraflarımızı beraberce çalıstıracak blr sistemin nasıl olabileeeŞini düsünerek kütüpbaneden aynlıyornz. Marmara kliniği arsası çocuk bahçesi yapılamaz mı?. Şişli'den Tnrçnt Hüseyin yaz: Şışlı Hastahane durağında, Paık gaia.it karşısında, eski Marmara klinığımn arsasında her gun ak şamları saat 17 den sonra top ovnıvan bır suıu kıhksız delıkanh sık sık oradan gelip geçenlerı ra hatsız etmektedırler. Senelerden beri terkedilmis bir durumda olan bu arsanın muvakkat bir çocuk bafıçesı haiıne gelırılmesinı, bov lece gehp geçenlenn rahatsız e dıimekten kuıtarılmasını rıea ederim. B U L MA CA ;l,,2 3 « i 6 7 8 0 > îşçi sigortalannın apartımanı Kadıkdyden Akif Baıoğlu y«xıror: Caddebosunı, Plâj Yolu. Mehtap iokakta, üç yıl önce yeni yapılmı« bir »partımanı îsjçi Sigortalırı Kurumu satın âlmıjtı. îşçi preTantoryumu yapılaeagı »öyleniyor du. Blna, dar bir «rsa iizerine, ikametgâh olarak yapılmıştı. Ne bir hastahane, ne de prevantoryum elarak kuUanılmağa «Iverisli de. Bir ara, yataklar ve ejyalar »onrâdan bonlar geri götüriildu. Böylece 12 ailenin rahatça barınaeağı bu apartıman üç yıldanberi boş olarak durmaktadır. Bu d» l»çl Sıgortalarının heıtpsır. islerinden birisi. Olan olmuş. Hiç olmazta böyle bos beklenileeeğine mesken olarak kiraya •erilse de hem 12 aile rahat birer meskene yerleşmi? olıa, hem de Kurum bir gelir sağlıyarak yatırdığı parayı amorti etse. Kurum Te memleket hesabına daha hayır h ra kârh olmaz mıT »OLDÂN SAOAl 1 »Tahtadan yapılraı» konnt» rnânasma ikt kelime. 2 E s k i * * açılara geometride boyie dcnilirdi, R'.manya parası. 3 Varlığının etıliligi fazlalasarak. 4 Bir renk. tasvl «su haline getirir» karsılıgı bır flüdir 5 Bir erkek adı. gunesın dogdugu yer. 8 «Buytlk şaheı.vetler» mânasına eski usul çogul 7 Sanat hâyatımızdald en büyük Türlc mâman, Tann (eski terim). 8 Çevrllinee meshur «Macar RapsodM» uln besteeJsi bellrlr, bir ke«ki. » «Yanm» karsılığı bir eski terim. TÜKAR1DAN A9AĞIYA: 1 «Güneşin batmaya yaklaffcgi laınan» mânasına mürekkep bir lteltme t Farta ve melodrajn (eattl terim). kurum olmay* aday klritHk. S fngaflı insanlar ne onun ne 4* kebabın yanmasını Isterler. Sovy«*lenn İlk büyOk polltika Hderi 4 Yeni dünyadan dördüncü kıtanın hal kından. 5 Kadın sarkıcılarımızdan blri. 6 Baalıca gıdalanmıadan, bir sıfat takım. T «Birlnel defa olarak tamamİTİe içıni doküp herseyi «6yleme hareketb karsılıgı iki kelime. 8 Bir *onı Dunfts balmacaniDedatı, teni uaun balledllmls fekll jnın düsünüldükten sonra verilmesi gerekir. 9 Tıpkı ntekinin benzeri şekılde, cyaka eılk'» mânasına bir emir. Asıl knametleri koparsn Petaeci ailesi. Kilimdeki öliira «ahnesinin ortadan kaldırılma. »ını istiyarlar re bn sabnenın, ger^ege aymıvan »un'î teferrnaila «Uslenerek hakikat çefnini ne büründürulmek istendi^inl iddia edİTorlar. öte tara/tan. yine MnHolini' •e dair elarak, Moıkava'dao bir takım haberler geliyarmus Orada bazı vesikalar ele geçmi? Bn vesikalsrdan çıkantan netieeye göre, Mnssolini, 1915 senesinde, diktatörlüğe A«|rn henttz ilk adımlarını atarken Ros Çarından, para istemi?. Az bnz değil, raiİTonlar Maksadı, bu para ile bir hudnt hâdisesi çıkartarak, senenin ilk aviarıııda, Jtalya'nın Balkanlarda harbe girmesini sağlamakmı;. Bir kere daba anlayılıyor ki, insan diktatör «ldnktan sonra cıldırmıvor, önce <,'ildırıyor lonra diktatörlüfe batflıyor. Ta hii, cüllabietsi bal memlekete dn>mtk jartiyle! Yeni bitkiler Amerikalı bilginler, bir 1amandan beri devam »den nök Uzun ömür Uzan kabilse verilen yoktnr. ötnürl« yöz yıl öjiitlerin Şimdi de olmak, hattâ yafamak irin haddi hesabı bir taknn ye İstanbul Belediyesine teşekkürler Sa#m«leılar köyönden Ali Rııa Seçuk yazıyor: Sağmaleılar köyü, Gelincik ıokakta oturuyorum. Bır kaç yıldır buluoduğum mahalledeki elektrik •ebekesinin yoltajı çok düşüktü. 22 oeak 1902 de bu dusük voltaiın takviyesi ıçın t.E T.T. Idaresine basrurdum. Kısa bır zamanda volt»j takviye edilerek normal hale getirildi. Î.E.T.T. îdaresine ve îstanbul Belediyesine tejekkürler ederim. eier denemelerden •onra, ortalıkta ottan ocaktaıı eser kalmıyaraiı zannedilirken, bazı denev bölgelerinde, benzerine hiç raütlanmamış acayip bitkiler ye tittiğini göriıp »a$raışlar. Şimdi, nükleer infilâkların toprsk ve bitkiler fizerindeki tesirleri büsbütün başka yönden ineeleniyor. Hesap edilmif. Bir infilâkın enerjisi O(,e bölii nüyorniBf. Vfte biri yözde elli nispetinde mekanik sadme enet jisi baline geliyor, ikinei üçte biri vözde ottfz be$ nispetindf hararet olnvor, ncBncusii. yözde enbeş nispetinde çefitlt îfin lara tahavvnl ediTormn;. Birinci Scte birle ikincinin toprata tegirî, çarptıfını imb» dan tbsret. Bfitiin mesele ışına inkılip eden enerjinin ne yap tıtı şimdi onu aramaktalar F.skilerin verine hüsbütün yabaneı bitkiler görâlduföne gö re, demek ki (abiaf yakında mağara bavatı yaşıyacak olan Ademoglnna yeni gidalar hazır Bn acayip pırıltılı makiyaja. faydalı, hern pok faydalı bir tatbik » B U I bnianmaş Hapıshane idareleri mahkumların bnrnnnn bn madde ile boyuyormnş. Mahkum, haddi varsa ksçsın. Gece, burnnna fener takmif gibl, derhâl yakayı ele veriyor, Makyapı silip burnundan çıkarır diyeceksiniz. Tağma yok! ÇânkM bn görfinmez boyayı çıkaran bnsusi bir madde rar mıj, onnn da terkibi gizli ttttnlnyor. * Londra'da bir mafazanın vîtrinine bir tabeli asmı?lar. V zerinde «Modern genç kızlara mahsvf gebelik fîstanları» diyt yazıh. Genç bir fngiliz kadını bn iabelâyı okndnktan sonra• Aman ne saçma şev, demlf. Gercekten modern olan ftnç kızlar, gebe kalmamanın volann bilİTorlar. Mnsosî fistanı ne yapsınlar? k Japonlar bir küvbk radyo efhazı yapmı^lar. Rauçnk bir tor Fıkralar Lokaatada mü^teriler. yemek esnasında liTaaetten babi» »çmışlardı. O sırada patron gözüktü. = ~ ş ~ = Baylar, dedi, lutfen siyateti bırakın. Temeğinizi yemekle iktifa edin, riea ederim. MiifterHerden biri itiraz etti. Affedersiniz ı n ı , dedi, in(an dedifiniz raratık, yalnız vlyip içmekle kalsaydı, bavvandan nasıl avırd edilebifirdi? Patron gnlnmseyerek eevap »erdi: Trdijfi yemeğin paraffinı 8demesiyle! nl tavslyeler rar. Tıb bn i»i baaaracak, in»anları asırlık yapacak dcnivor, ama bszı şartiara riayet etmek lSıım. 9a dört tavsiyeyi ilerl «firü BAY OSCAB: ba İçinde »aklı Bn rad»o y6zâeülere mahstıs. Radyoları, 1 oine su ge<,'mi>eıı bu kauçuk torbada. sttya ririp yiizebilsinler diye. * Manhattan eyataksi çamahsns bir düfme koT =ran$Iar. Onanco kattan esansft=re giriyorsnnnz, düfmeye bası^vorsonnz. siz zemin katına inin etre kadar taksi kapıda bazır. = Eski Belçika Kongoan ba$ka=nı Kasavnbn, bağımsızlıiı »ö>. ~le tarif ediyor «Bağımsızlık, eski zincirleri EkoparmaMan ziyade, yeni ba|Şlar örmektir ^ ~ Krnçef'in demokrasiyi tarifi şövle = «Demokrasi. tavnğa, arslanı vemek hakkını tanır, ama ona ^bu kudreti \ermez.» E Eski Amerika CnmbnrbaşkaŞnı Truman da Rirleşmis Milletler hakkında sn tarifi yapıver: = «Birleşmis Milletler, koynnları kndnz hale çetirmeÇe ça^Iısaeaîı verde, kurtları zararlı ^olmaktan çıkarsa daha iyi e=der.» Sabsha karşı gaat dört ınla = rında, Parisîn bövük mevdan ^ larından birinde, hir Amerika' = Iı, o dnvar senin, ba dnvar be ~ nim yo! aiıvordu. Geceyi bar ^ larda geçirdiği belliydi. j; Bir aralık, kendisi gibi aa = bablaraı» bir yolen ile karfila? = tı. Dnrdu, sordu z Affedersiniz, bnrası nere E *i bana söTliverrilir misiniı? ^ Hayhay, söyliyeyim. Bora = »1 Madeleme meydanı. Şnradan = Roval sokağına gidilir, sn ta = raftan da bnlvarlara çıkılır. = Amerikalı, adamtn sözönfi ke*ti E Ona sormnyornm. eanım, dedi. Bana Sehrin adı lizım. = Hangi sehirdeyin «iz bana onn S »ö'yJeyin. E * ^ ^ E E ^ ^ ^ ^ E zz S i ^5) < PROF. NİMBÜS'ün MACE KALARI: JANE'ÎN KIZI 98 Iklsi de aynı nneneaede dak • = tilo idiler. O gnn işten beraber X çıkmıslardı. Tolda giderken ko > nnştülar. Biri şöyle dedi. ~ Zorla defil" ya, «n dlrek = törün bıyıkları benim öyle tu = bafıma gldiyor ki kendimi tnta E mıvornm, gülÖTorum. ~ öteki mokabele etti: = Benim de övle vallahl En ~ <emi öyle gıdıklıvor ki kahka ~ hadan kırılaeagım. 3 * = Hanım, hizmeteinin isine lon = vermişti. Hizmetçi fena halde S öfkelendi. Çıkıp gitmeden ev = vel hanımdan son aylıfını alır z ken hıiKinı da beraber almak S istedi. E Slıe veda etmeden evvel, Ş ğ •İENİ TlyATRO: Hcr geee saat 21 dc GÖÇ Cumartesı. Pazar S Belçika'da bir etomobil lâs» »Syliyeceğim bazı nfak tefek Ş sair günler 18 de ÎYİ S.AATTE OL9UNLAR Salı günleri tem»ıl tiği icat edilmif. içinde lâmba»eyler var. hanımefendi, dedi. = ycktur E'ar var. tstenildiği ıaman bn Sövle kızım. TEPEBVŞI TtYATROSU: GAZBTECİDEN DO8T Persembe Cumar ^lâmbalar lâstiji aydınlatıyor. Bir kere ben sizden eöze E t«*i hariç. Her jün saat 21 de. = Bn lâstüi bir Amerikalı lealim. Bnnn bevefendi söTİfiyer. ~ OPBR\DA: LA TRAVİATA Per?embe ve Cumartesl 11 de ^detmis. Talnız ısıklı değil avSonra. tnvaletleriniz bana fiı ^ FATİH TÎYATROSU: Her gece saat 21 de ve Ctımartegi, Pazar gaat nı zamanda rengârenk ısıklı den fazla vakısiTor. Bnnn da = 15.30 da SAHİLDEKt KANAPE PTJSUDA Pazartesi günleri temsil =bir lâstik, istenilen rengl alabevefendi ıSylSyor. Sonra da = yoktur. Tel: 22 01 71. =biliyor. ratak halim iizinkinden gtzel. E KADIKÖT TİYATBOSTJ: Her geoe 21 da ve Cumartesl Pazaı Bnnn da mı beyefendi ıSy E 15 30 da ATLARLA FİLLER Perşembe günleri temsil yoktur. = Ingiliz ordnsnndaki albaylarliyer? ÜSKÜDAR BÖI.CMÜ: Her gün »aat 21 de ve Cumartei) • Pazar rnzba?ılar veniden knr« g5 Hayır, efendim, bnnn »o S 15.30 da MOR DF.FTER pazar günleri »aat 11 de çarçamba günleri gaat ~Tfttk1trmi$. Ne rar ki bn yeni rtr »«ylnyor! 14 30 da MLTONLUK YEĞEN «Çoeuk Tiyatrosu) eutna günleri temsli yoktur. "ılllllMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMİIIIIIIIIIIIIIIfllllllUMIIIIIIIIIIIr^ İSTANBTJL TİYATROSTJ Pazaıtesl hariç bergece 21.15 te, Çarsanıba Cumarte«l . Pazar İS te Ctcl BEY. Yalnız Pazartesi goeeleH J1.1S te Sah hariç hergttn C da P l ç KURUSU. 8İTB TİYATROSTJ: GÖNBL AVCIS1 Her aksam »aat 21.13 te Çargamba, Cuınartesi Pazar matine 18 de. KOçOK 8AHNK: PazartesL Salı Çarsamba «AİRİN MEKTÜPLAR1 Per»embe. Cuma, Cumartesl, Pazar OYUNCAKÇI D Ü K K A N I Traffic RepresentâttTes Mattoeler Salı, Cuma, Cumartesl. Pazar 17 de. Pan Ajnerican announce Traffic Represen tatiye KBMT OYTJNCTJLARI (Karaca Tiyatro) 44 66 66. 29.îlaS2 den vaeancies. Candidates of Turkish Nationality should itibaren Suvare 21.1S B O T O K SEBASTİYANLAR. Matıne 18 00 APTAl speak and write fluent English and not be more than 30 IC1Z. Pazarteııl oyun yoktur OPERA Akaaray: Her gece 21.15 te Gazanfer özcan. AMAN years old. Apply in çmting, in English to: Pan Ameriean İDARE ET: matine 1S.15. Te:l 21 *7 3: Trafik Müdürlup, Yeşilköy Hâva Meydanı, gıVmg full BUtVAR TlYATHOSrj: Pazartesi hariç her gece 21.15 te BANA partieulars on education, ocewpation, ete. ÇtÇEK YOI.LAMA Çarşamba CumarteBi, Pazar matine 16.15 de AZAK TİYATROSD (Beyazıt): Muammer Karaca SEN.4TÜR. Heı akşam 21.15. Matineler çarsamba. cumartesi. pazar lfi 15 te Tel22fi24P Faal 1S82/3M6 * S WA N T E D Resimli rloman: 136 MEL'HN K 1Z Çizen: YVES SAYOL Ceviren: Mazhar KUNT .Trnevieve ölünce Rouvenat, Blanche'ın besabına hareket ederek biitüıı esyayı satlırnıışlı. £v de satua ııkarılmıstı. Fakat kimse alıcı cıkmadıfından oldnğu çibi bırakılmıstı. Aradan geçen on dokuz sene zarfınd3 kar, yağnıur ve rüzgâr e\i harap etmişti. Ute bu yiizden Kenaud kö>e dondüğü zamaıı kendini bir harabe karşısıııda bulmıntu. Bir gece cıkan fırtına esnasında dam Vökmüştü. Dnvarlar da vavaf yavat yıkılmışlı. Ortada bir sıirü molozla karmakarısık kalaslar kalmıştı. Bn manzara Uarsı<tında Kenaud göryaşlarını tutamadı. Dizleri üserine çöken biçare adara «,ocıık şibi afladı. Sonr» güçlükle »yaga Ualkarak etrafına bakındı. Onun bu halinı kimse görmemisti. Arka taraftaki duvârlar henüz ayakta durmakta idi. Oda da henuz urtada idi. Renaud içeri atladı ı e söyle etrafına baktı. Acaba ne anyordu. Jenevieve nerede idi?... (Arkası var) Poirot bir goğü» geçirıp başını CUMHURtYET'in Tefrikası: 46 j ben ve Miss Robson oradaydık » ıki yana sallayarak, <bu i; kötu>, Cornelia, «Evet, oyle» diye tasdiye mırıldandı. «Kotü». dık etti. «Mr. Penmngton bır ka«Hiç bir fikrin var mı?» diye Radeh içtıkten sonra yatmağa gitti.» ce merakla sordu. ' «Bu ne kadar sonra oldu?» «Fikirlerim karmakarışık. Bir sı i «Ah, asağı yukarı uç, dort dakirsya konulamamı$ durumda; ter| ka kadar sonra.» tıpli değil. Biliyorsun ortada su ' «Şu halde, on bır buçuktan evonemli gerçek var: Bu kız Lınnet vel?» Döyle'dan nefret «diyor T* onu 81«Ah. evet.» Çevirenler: Mete £ r gin Gani Xener dürmek istiyordu.» «Demek kî boylece. =alonda =12, «Bunu yapabileceğini «anıyor mu «£ğer bu anlatılaniar doğru ise, olup bittifinl kesin olarak bilmek Madmazel Robson, Madmazel de sun?» Bellefort, Mosyo Dovle ve Mos> ö mesele esastan kızın iehine bir istıyoruz.» Poirot şupheli bir eda ile, «öyle durum alır. Insaaliah dogrudur.» Cornelıa'nın bnce biraz aklı ka Fanthorp kaldın:z. Sızler ne japısanıyorum evet» dedi. Peoirot bır an suıtu, sonra ilâve rışır gibi oldu, ama Poirot'un bır jordunuz?» «Ama herhalde bu sekilde değil? etti: «Eger hakikaten böyle ise iki »ualiyle işler yoluna girdi. «Ha, «Mr. Fanthorp kitap okuyordu. Seni de üzen bu degıl mi? Kılının çok memnun olurum, zira bu kü evet, anladım. Friçten sonra Ma Ben nakış işliyordum. Mıss de bile kıpırdamadan gece yarısı Linçuğe buyük bir sempati duyuyo dam Doyle kamarasına gitti. Ama Bellefort o» net'in kamarasına girip uyurken rıım » hakikaten kamarasına mı gitti bılFanthorp ımdada yetıstı. «Ha bîonu vurması, Iste gerçeklığınden bam içiyordu » Kapı açıldı, pesleıinde Bessner miyorum?» supheye duştüğun de bu soğukolduğu halde ıcerıye Fanthorp ıle Cornelia, «Evet», diye tasdık etRace, «gitti,» dedi <Ben gozumle kanlılık senın, değil mi? Cornelia gırdıler. Cornelıa bir ne gordum onu. Kapıda ona iyi ge ti. <En çok benimle konuşuyor, b * «Bir bakıma. evet.». na memlekete ait sualler soruyor «Bu kızın, Jacqueline de Belle feste: «Ne kadar korkunç değil celer dıledim.» ve bir seyler soyrîe\ıp duruyordu «Peki saat kaçtı?». fort'un, tasarlanmıs. soğukkanh rrn? Zavallı, zavallı Mrs. Doyle! Ne kadar da guzeldi. Onu öldureen çok bana. ama oyle sanıjorum bir cinayet ışleyebileceğini sanmıCornelia, «Vallahi, hatırlamama bılecek kımse gerçekten bir cana imkân yok,» diye eevap verdi. kı, Mr. Doyle'a kınaye edıyordu. yorsun, değil ı » r . var oltnalı. Zavalîı Mr. Doyle; o Poirot, ağır ağır. «doğruju emın Roce, «On biri yirmi geçiyordu,» Mr. Doyle ona kızar gibi oldu. ama bır sey soylemedı. Sakm dudeğılım. Evet. zeki olabilir. Ama da duyunca herhalde aklını kaçı dedi. fızıkman, bu fııli isleyebileceğın rır! Ya, dun gece de geçirdiği ka«Güzel Şu halde saat on biri rursa, Matmazel Bellefort'un da za\ı Mrs. Doyle duyar korkusuyla yırmi geçe Madam Doyle hayatta sesini keseceğini sanmıs olmalı.» den suphelıvim » «Ama o sesını keimedi"» Race basını salladı. «Evet, anlı oyle uzuluyordu kı.» ve sıhhatte bulunuyordu. O saatte Corneîıa, hayır makammda bayorum . Övie va, Bessner'ın anlatRace, «Bıze soylemenizi istediğı salonda kim vardı?» tıklarına bakıiınra dabu ış fızık mız şeyler de ışte bunlar, Mıss Cevabı Fanthorp verdi: «Doyle şını salladı. man ımkansız götunüyor.» ' Robson,» dedi. «Dun gece neler vardı. Sonra Miss de Bellefor ile (Arkası var) NiL CiMAYETi A GATHA CHQllSTI€
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog