Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

rt 1962 CUMHURTSET HIBERIERI tGenel seçhniere MSkümetin hile karışhrması üzerine: îhart parasız kaMı BİR DAKİKA: BBC nin yakışıksız tarizleri Baştaran l nci aahifede Cevat Fehmi Başkut'un gerçeklere daha da aykırı bir yazısını y«ymladı. Daha sonra, o sırad» Londrada bulunmıyan başka bir gazetecinin, Bay Doğan Nadi'nin imzasiyle üfüncü bir yazı çıktı. Bu lon ve haksız hücum, Cumhuriyette açılan kampanyanm, Tür kiye İç politikasında yer alan çahsî ve tatsız bir kan dâvasından Steye geçmediğini de göstermiş olsa yeridir. B.B.C., sadece Cumhuriyette değil, maatteessüf bu asılsız hikâyeyi benimsiyen Vatan ve Tercüman gazetelerinde de çıkan haberleri de yalanlar. Ve emrinde çalışan muhterem Türklere yoneltilen sakatlayıcı ve haksız hücumları reddettiğini kesin bır dıile belirtmek ister.» B.B.C. radyosnnnn bn yayınının bizde nyandırdıfı ilk tepki hayret etmek oldu. Tavında hâkim olan hiddet ve tecavüz edasına pek saştık. lngilizlerin bâdiseler karşısında göstermeleri mntad olan temkin, sofakkanlıhk ve afırbaşlılık gibi hasletlerin hiç olmazsa bir kısım B.B.C. idarecilerinde bnlnnmadığını anlatan bn darnm karşısında biz, onları taklide kal kışmaktansa doğrndan doğrnya vakaya şahit olmnş gazetecilerimizi konnşturmakla yetinmeye ka rar verdik!. tılmıslardı. Toplıntı devamınea kendileri ile konuımak mecburiyeünd« bulunnaaktan sıkılmı» v t kendileri bir an evvel bu perişan kılık r e kıyafetlerini ve sefil inanıslan İle başbaşa bırakabilmek için can atmıjtık. Hâd/'se/er 100 seneden beri Hay AHahü! Tam demokrasi olaeaktı. Hay Allataü! Tam Amerikan yardımı gel mişti. Hay AlUh'.ü Tam 27 Mayıs olmaşta. Hay AHahü! Tam bütçeyi kapatıjsrdnk. Hay Allah'.ü Tam ncuna gelmişken... Velhasıl bu «hay Allab» ların sonu gelmiyor. Kelebek avcıları gibi bir şey (Onnn da ne oldufa belli değil ya?) Tam yakahyaeak iken elden kaçırıyornı. D. N. «^* * * * « • kl Kengoda Birlepalf MBlUtler ta.Tre.Ieri ne«e« alacak gıbl bir dnrum ile karfi karfrya geldiler. Birinci mavaffakiyetsiıUk Hammarsjkoldun prestijini hırpalamıstı, bn seferkide U.Thant'ı çok sarsacaktır. Işin bir başka zorlnğn da parası*. lıkdır. Mavi miğferlilerin Kongodaki harekâtı dolayısiyle Birle». mis Milletler 170 milyon dolar açık 16 (AP) Dün Gu kın «tmekte olduklannı löylemiş lan Başkan Ydıgoras'm Muhafazavermişlerdir. Malumdnr ki, bn polis, binlerce hükümet tir. kâr Partisı geçen yılın aralık ayınharekâtın bedelini yine flye milKüba Başbakanı Fidel Castro' da yapılan seçimler sonucunda yeletler Teskilâta fidedikleri aidat »leyhtarı mlmayişçi ile çarpışmı^ıılspetinde ayrıca »ırtlarına alıyor tır. Çarpışmalar RÜnün muhtelif "un amansız bir sıyasi duşmanı o nıden iktıdara gelmişti. taatlerinde ve Guatemnla'nın birlardı. çok kuımlannda cereyan etmiştir. Bn borçlann Sdenmemiş oldnkNümayi?çilerin basmda Üniverl a n içindir kl Genel Sekreter Bay V. Thant Bntçe Komisyonnnnn kar »ite öğrencileri bulunmakta idi. «ısına çıkarak, «Eğer 6ye devlet Nümayişçilerin bütün trafiği durler Tecibelerini yerine getirmiye durduklan ve bırçok otomobilleri cek «liırlarıa, Birlesmiş Milletler devirerek ateçe verdikleri de bilıflaa edeeektir.» demiştir. Malum dirilmektedir. dnr kl rerek Sovyet Rnsya ve ge Nümayişçiler lon seçimin hileli rek Fransa, Kongo harekâtının olarak yapıldığım iddia ederek, bu raasraflanna kanşmıyacaklarmt aeçimleri protesto etmektedirler. daha errclden bildirmis bnlnnn. Şimdiye kadar bu nümayişlerde ve Cezayir'deki Fransız birliklerinin tahliyesi, referanduvorlardı. Bnnlara Airika milleUe hasıl ol»n çarpıjmalarda 4 kışinin yaralandığı mu takip den 10 ay zarfında tamamlanacak. «Ateşri ile Portckiıin de katıldığı g5 öldıiğü re 72 kiçmin rildn. Fakat butfin bn (vermem) bildirilmcktedir. kesn andlaşması, Paris ve Tunus'ta aynı Camharbaşkanının kannşması diyenlere rağmen açık ylne bn anda ilân edilecek kadar olmamalı Idi. Demek kl, Guatemala City, 16 (AP) Cum(vermenı) demedikleri halde hisse hurbaşkanı Miguel Ydigoras yaptıEvıan 16 (a.a.) Fransa hukü dılsiz genç bir Muslüman dizleriJerinl aanaiyen mtlletlerin de «nik ğı bir konuşroada, dün memlekettan eoktnr, TC daha 83 millet ai te patlak veren bir ayaklanma te metiyle Cezayir geçici hükümeti nin üzerine çökmüş ve akabinde Başındaki »ebbüsünün bafinda «Castrocu ko temsilcilerı arasuıda yapılmakta o kaldırıma serilmiştir. datını odememiştir. münist elemanlar» bulunduğunu, lan fiörüşmelerin sonuca çok yak yaradan kan akmaktaydı. Bir Av Borçlannı veren 11 devlet ?nn. laştığı bildirilmektedir. Görıişme rupah grupu hemen yarahnın etlardır: Kanada, Danimarka, Hin hükümete sadık kalan Ordunun bu lerin iki gün içinde bitmesi bek hareketi bastırmakta olduğunu ve rafını sarmıştır. Bir kaç dakika distan, Irtânda, Liberya, Lüksem, 40.000 kadar taraftannuı Ordu bir lenmektedir. Fransız ve Milliyetçi sonra genç adam kımıldanmış, bahnrg, Hollanda, Teni Zelanda, liklerine yardım için baskente a Cezayir heyetleri, aradaki bütün «puruzlü» meselelerin hallecjıldıği şı iki elinin arasında kalkmıya ça Türkiye ve Amerika... Beş delege hşmıştır. Oran şehrinin yabancısı DI açıklamışlardır. devlet kısmen ödemeler yapmışlar Öğrenildiğine göre, şu ı^uıular gdrgü şahidi bir kadının anlattıdır. Banlar da snnlardır. Avnstralüzerinde tamamiyle anlasma,a va ğına gore yarahnın etrafım saranya, Injiltere, Kamernn, Dahomay lardan iyi giyinmiş Avrupalı bir rılmıştır: ve Fildişi Sahili.. 1 Cezayirdeki Fran.oiz bırlık geftç kız yanındaki erkek arkadaşı Görülüyor ki, milletler, Konsey lerinin tahliyesi, kendı 'tadenni nın kolunu tutmuş ve: «Çek tabande ve Aıamblede masrafı ieabettitayin için yapılacak referandumu canı. bitir şunun işini» demiştir. recek kararlar vermekte, fakat bn Genç adam kan içinde ve bitkin takip eden 10 ay zarfında tamamkararlann icabettirdiği masraflarlanacaktır. Buna Fransaya muny bir halde adım adım sendelerken dan kaçınmaktadırlar. yen l>ir süre için kirauna;ak üs halk arasındaki kadınlar ve çoKendilerine düşen hisseyi neden ler a&hil değildir. cuklar kapı içlerine çekilip büzül ödemek ittemedikleri hakkmda ao2 Cezayir millive'.çileri, refe müşlerdir. Yaralı nihayet caddeî'i rnlan bir snale Sovyet delegeıl ıtncum sonuna kadar, kendi as takiben şehrin esas meydanına uZorin demiştir ki: «Biz Katanga kerlerinin bunlar için ayrılacak laşmış, bir manga asker kendisini dan müstemlekeci Te emperyallsV bölgeler dışına çıkmamalannı ka takibe koyulan Avrupalı gençleri lerin temizlenmesini istiyoruz, obııl etmişlerdir. önleyip durdurmuş ve Cezayirli nnn için harekâtın Iehinde oy knl Koskova 16 (AP) Kruçef, bu3 Cezayir'e tayln edi'ecek Muslüman kalabalığın arasına kagün yaptığı seçim konu?ması ııraUndık. Fakat, bn temizleme usnFıarısız yüksek komiseri îlt geçi rışıp gözden kavbplmuştur. lünü tasTİp etmiyoruz. Bn hare aında, Cenevre'de eereyan etmek c\ hükümet arasındaki mün?sebetKât Birleşmis Milletlerin bes bü te olan Silâhsızlanma müzakerele ler tesbit edilmiştir. lcra organı yük knraensn taralından sevk rine temas etmiş, Batıh devletle referandum hazırlığı ve iç idareve idare edilmeli idi. Yani, Ame rtn müessir bir beynelmilel kon ye taallluk eden meselelerden merika, Inftltere, Fransa, Rnsya ve trol sistemi tekliilerini ele almış sul olacaktır. ve demijtir ki: «Buna asla razı olCin.. Geriye kjilan tek mesele. îcra ,mıyacağız. Böyle bir kontrol «isMalumdnr ki Birleşmis Milletler, temi Batının işine yarıyacak bir Komitesi üyelerinin tayinidir. Evian görüşmeleri sonunda takip antlasmannda Beşler, harbi önle camısluk çebekesi kurulmasından edilecek usul meseleleri üzerinde raek için bir polis knvveti bir ne baska bir ?ey olmıyacaktır.» dahi anlaşmaya yanlmıştır. Konfevi askerî koalisyon knrmayı kaKruçef Birleşik Amerikanın at rans sona erer ermez bir bildiri ya rarlaftırmış bnlnnnyerlardı. Dün mosferdcn nükleer silâh deneme yınlanacakür. Ateşkes «nlaşması yanın bir yerinde bir narb tehli lerine bıçlaması halinde Sovyet ise, bir kaç saat sonra Paris ve keti keudini gösterdigi zaman, bn Rosya'mn da atmosfer denemele Tunus'ta ilân edilecektir. «rdn koalisyonn derhal harekete rine yeniden giri|eceğini söylemiş Cezayir'de cereyan eden feci olay Moskova 16 (a.a.) Sovyetl»r jteçecek ve harbi Snleyecek idi. Ta ,ve Amerikayı «dünyevi bir roket» Oran (Cezayir) 16 (AP) Ce Birliğinde bir konser turnesi yani Zorin nazarî olarak baklı idi, dediği yeni cins bir silâhla tehdit zayir'i kasıp kavuran tedhijçılik pan kıymetli sanatçımız İdil Biret, faka* bes bfiyükler arasındaki çe etıniştir. Rus lideri bu rokete, ro daigasının feci ve korkunç bir sah Erivan, Tiflis, Bakü ve Moskova'kişroeler öyle genel bir mahiyet ketsavar füzelerin tesir edemiye nesi dün öğleden sonra Oran'm da konserler vermiştir. almıstır ki, Birleşmiş Milletler ant 'ceğini, Amerikalıların bu yeni ro Avrupahlar kesiminde, güpegünîdil Biret'in bu konserleri çok Usmasimn bn hükrafinü işletmek keti Bnlemek veya durdurmak İçin düz sokak ortasında cereyan et traşarıh olmuş, dinleyicler kendimiştir. imkSnı kalmamıştır. sini hararetle alkışlamıştır. Müzik sartedecekleri bütün gayretlerin Bir tabanca patlamıs, halk ara münekkit ve yazarlan sanatçımıKongo dâvası, devletleri de bir boşa gideceğini ileri sürmüş ve: kabiliyetini belir+. birine katmıstır. Ingiltere Mavi Amerikahların kendilerinl harbin sında dolasan ve o semtte hemen zın fevkalâde nıifferlilere verilecek botnbalan, netİ€elerinden masun hissettikleri hemen herkesin tanıdığı sağır ve mislerdir. Bay TJ. Thant'ın istemesine ragmen devir geçmiîtir.» demiştir. vermemiştir. Bay U. Thant da, BirKruçef bununla beraber bahsetleşmiş Milletler askerlerine Katanga'yı snlha ulaştırma, (yani ten tiği yeni cins roket hakkmda ba?kil yolnnda) salâhiyeti kimile kaca bilgi vermemiştir. Bizleri derin acılara garkederek ebediyete intikal eden •verdifi hakkındaki iddialan tekkıymetli babamız ve karde^imiz, >ip etmiftir. NevYork Valist RockeAvukat Çombe Amerika aleyhinde »iddetli bir kampanyaya girişmiş bn feller ve eşi 10 dakikada lonmaktadır. Katanjah lidere göboşandılar ın gerek cenaze merasimine istirak eden ve çiçek gönderen re Amerikah maliyeeiler, KatanReno (Nevada) 16. (a.a.) Newve gerekse evlerimize kadar gelerek, telefon, telgraf ve mekga'daki maden servetlerini lmha etupla acmııza iştirak eden akraba, dost ve arkadaşlanna ve derek, kendi tahvillerinin yüksel York Valisi Rockef#ller ve eşi Ba•nesine çalışmaktadırlar, nitekim yan Nelson Rockefeller bugün ReTürkiye İş Bankası Umtım Müdürlüğü ve Istanbul Barosu menAmerika jetleri, Katanga'daki K«I no mahkemesinde boşanmışlardır. subuna sonsıız teşekkür ve şükranlarımızı arz ederiz. vezi tesislerini de hiç lüzum yok Bay Rockefeller eşinin boşanma ta Oğulları ve Kardeşleri lebine itirazda bulunmadığmdan ken iraha etmişlerdir. muamelenin ikmali 10 dakika sürDiger taraftan Belçika Harieiye müştür. Reklâmcıhk 1116/3285 nazırı Spaak da Katanga harekStını dardurmak için büyük gayretler sarfetmi; ve hattâ Bay V: Thant ile açık gazete polemiğine bile girişmiştir. Katanıjalılann taarmza geçecekleri hakkında istihbarat aldıklannı ve bu sebepten Mavi mifferlileri savnnma hareketine giri?tiklerini söyliyen U. Thant'a karşı Spaak, bunun varit olmadığını, sırf tenkil ve müdahale maksadiyle bn işe girişmiş olduklan cevabını vermiş ve «tstihbarat aldık diyorsnnnz, sözünüzün aslı yok tnr'.» demiştir. Şimdi Bay U. Thant bir taraftan parasızlıkla, diğer taraftan da takip ettiği Katanga politikasına aykın yol tntmnş olanlarla iki ayrı cephede bofuşmaktadır. I Guatemala'da, sokak muharebeieri başladı fiecekondu dâvası.. PoM«lerle, hükümet aleyhtarı binlerce nümayişçi arasmda silâhlı çarpışmalar oldu, 4 kişi öldü, 72 kişi yaralandı Suriyeisrael sınır kesiminde Evian görüşmelerinde çarpışma oldu " pürüzlü „ meselelerin Suriye askerleri, İsrael sahil hepsi sonuca bağlandı açtı. 2muhafızlarına ateş iilke arasındaki mıi nasebetler gerginleşiyor • • Telâviv 16 (a.a.) Dun, Tabenye golunun Surıye'ye aıt sahıllerınden İsrael sahıl muhafızlarına makineli tufek ve havan topu atu. şı açılmıştır. Israellıler bu ateşe mukabele etmemişlerdirYaralanan olmamıştır. İsrael hükümeti bu hâdiseyi, Muhteht Mutareke Komisyonu nezdınde derhal protesto etmiştir. Bundan bir hafta kadar öncç de, yine Surıyehler İsrael sahil mu. hafızlarına ateş açmışlar ve ıkı kısinin yaralanmasına sebep olmuş lardı. Kruçef bir kozmik roketten bahsetti Sovyetlere göre, Amerika, Kübaya yeniden taarruz etmek istiyor • Birleşmiş Milletler, 16 (a.a/ı Güvenlik Konseyinin dün geceki toplantısmda Birleşik Amerika, Küba'nın Amerikalılararası Teskilâttan ihracı karannın Milletlerarası Lahey Adalet Divanınca iptaline dair Küba teklifinin reddini istemiştir. Birleşik Amerika delegesi Adlai Stevenson, «Rusya, Sovyet vetosunu Güvenlik Konseyi vasıtasiyle bölge teşkilâtlarına teşmile çalışmaktadır. Küba'nın tejebbüsünün arkasında Sovyetlerin bu niyeti gizlidir» demiştir. Stevenson, Amerikalılararası Teşkilâtm Punta del Este'de almış oldugu kararın, Fidel Castro'nun «Mark sist Leninist» hükümetine karşı tecavüz olduğuna dair, Sovyetler tarafmdan desteklenen Küba iddiasını reddetmiştir. Sovyet delegesi Platon Morozof, La Hey Adalet Divanmın karannı bildirmesinden sonra Güvenlik Konseyinin tekrar toplanarak ek kararlar almasını istemiştir. Sovyet delegesi, Birleşik Amerika'nın Küba'ya karşı yeni bir tecavüze girişmek niyetinde olduğunu iddia etmiş, «Panama'daki North Carolina üssüne 8200 kişilik bir hazır kuv vet gönderilmesi bu plânın bir kısmını teşkil etmektedir.» demiştir. Morozof, bir saat süren konuşmasında Rusya'nın Küba'yı tamamiyle desteklediğini söylemişür. İdit Biret Moskova'da büyük başart kazandt TEŞEKKUR ÂÜ HÜSEYİN İŞBAY TEŞEKKÜR Bayram münasebetiyle aldıgım tebriklere, rahatsızlığım dolayısiyle hatınmı soran aziz akraba, dost ve eilâh arkadaşlanma bizzat cevap veremedigiınden, gazeteniz dellletiyle alenen teçekkürü bir vazife addederlm. Em. Büyük Elçl B. HCSREV GEREDE Cumhuriyet 3259 VEF AT Pangaltı Harbiye Mektebinin en emektaT Müdürlerinden merhum Kalafat Ibrahim Paşanm oğlu, Halide Kalafatoğlu'nun eçi, merhum Kâzım Beyin kardeşi, Mümtaz Kalafatoğlu ile Enver Bengü'nün ağabeyleri, Hayati ve Ulvi Kalafatoğlu'nun babalan, Kudsiye ve Türkân Kalafatoğlu'nun kayınpederi, Orharı, Nilgün ve Zinnur'un dedeleri 8ÜVA.Rİ 1329 NEŞETLÎ n bir politik meseledir. öyle başladı. 6yle devam ediToplantıyı terk «ttikten lonra yor. Her hükümet, her baben, Erol Dallı, Kadri Kayabal, kan, her vali, her belediye Münci Giz ve Sadun Tanju bir otomobile binerek oradan uzaklaş reisi bununla meşgnl olnr; fakat tık. Fena halde âsâbımız bozul halledemez. Onnn için tetkikler ve muştu. Aramızda mütemadiyen bu tahkiklerle vakit geçer ve bir ia yapılır. konuyu konuşuyor ve ataşe mua raftan da gecekondnlar vini arkadaşlar da bizi teskin et Gecekondn meselelerinin halli basittir. Fakat para ve karar ister. meğe çalışıyorlardı. Çünkü bn gecekondn denilen «ey B.B.C. bizler için «iyi karşılanbaşka memleketlerde de vardır. dılar ve bizden de memnun aynlBüyük şehirlerin civarında iş aradılar» diyerekten neşriyat yapıyor. Doğrudur, hakikaten de öyle oldu, maya gelenlerin icat ettikleri bir fakat bu arada şunu da sormak ve mesken sistemidir. Bunlar ister isöğrenmek ihtiyacındayım: Şimdi temez zamanla o büyük şehre kabiz bu şekilde tertemiz hislerle tılırlar. Demek ki dâva büyük seaynldığımız bir yere niçin iftira hirleri lüzumnndan fazla genişlet etmek ihtiyacını duyalım. Bu Baz mek, genişletmemek meselesidir. denen şahısla ilk defa karşılaşıyo Bu da bir takım iktisadî ve içtimai ruz, ismini bile zorlukla hatırlıya problemlerle alâkalıdır. bildiğim bu şahsı niçin yermek isBrezilya, eski payitahtı olan Rıo tiyeyim?» de Janeyro şehrini bırakıp menıleketin tamamen ıssız, orta bir yeErol Dalh ne diyor? rinde meşhur ve tnodern Brazilia Hâdiseye 9ab.it olan ve gazete şehrini kcrarken orada çalışan binmizdeki yazıyı yaıan arkadaşımız lerce amele bn modern «ehrin beErol Dallı dedi ki: men alt tarafında bir gecekondn « Gazeteciler Sendikası adına, sehri kurdular. Nüfnsn galiba S0 Londrada bulunduğumuz sırada bin kadar. Sendika Başkanımız Hasan YılmaKazablanka gibi göz göre göre er ile B.B.C. Radyo îstasyonu Türk Hasan Yılmaer ne diyor? çe Yayınlar Şefi Mr. Mango'nun fenişliyen bir şehrin yanıbaşında Bakin tstanbnl Gazeteciler Sendâveti üzerine serefimize verilen bir gecekonda şehri vardır. Bnn. lar her yerde var. Ve her yerde dikası Baskanı Milliyet Gazetesi kokteylde hazır bulunduk. bnnların nasıl halledildiği nı Tazı Müdfirn Hasan Tılmaer ne Kokteylde, Ingiliz metlektaçla lum.. Gecekondnnnn yanına yeni diyor: gecekondn cB.B.C. Radyo Idaresinin üst kat rımız olduğu gibi, Londra Basın ve sıhhî bir modern salonlarında verilen bir kokteyl Ataşeliğinden Münci Giz, Sadun mahallesi vapacak, eskisindeki hal partiye davet edilmiştik. Partinin Tanju ve Türk Haberler Ajansı ka ya nznn vadeli taksitle veya dâvethleri arasında tngiliz Gaze sahibi Kadri Kayabal da hazır bu kira ile verip eski mahalleyi yıkateciler Sendıkası Sekreteri Mr. lunuyorlardı. Ayrıca kokteylde B. eaksm.. Yıktığın yere gene yeniBradley, Televizyon Gazetecileri B.C. nin Türkçe yayınlannda çah lerini yapıp, bir başka eski mahalSendikası Sekreteri, yıne basınla şan Türk vatandaşlarımızla da ta leyi boşaltacaksın! Mesele bndnr. kıyafetlerinden Her yerde böyle olnr. Blzde de ilgili bazı gazetelerin yöneticileri nıştık. Bunların ile B.B.C. nin Türkçe neşriyat ser hakikaten utanmıştık. HatU, o ka mnkadderse böyle yapılacaktır. Avisi şefi Mr. Mango ve B.B.C. de dar utanmıştık ki, kıyafetlerini az ma bnnnn yanıbasında bir dâva çalışan tngiliz memur, memure para aldıklarma yorarak, utancı daha vardır. tstanbul gibi sanayi leri ile ddrt tane de Türk spiker mızı örtmek istedik. Ve kendile »ehirlerine dışarıdan iş aramaya ve aynca Türkiye basın ataşe mu rinden ne kadar ücret aldıklarmı gelecekler daima olacak, bnnlar avinlerinden Sadun Tanju ile Mün sorduk. Aldığımız cevap, tahmini daima gecekondn sahibi olmak i«mizi boşa çıkannıştı. Bir ara, Kadci Giz bulunuyorlardı. tiyeceklerdir. Bn da Anadolnda is Toplantıda hazır bulunan Türk ri Kayabal'a yaklaşarak «Nedir •ahaları açılmak, bfiytk şehirler spikerler Samet Ağaoğlu'nun oğlu bunların hali?» dedim. O da bana de sanayi merkezlerlni sehirden Tektaş Ağaoğlu, Hasan AH Yü dönerek «Bunlar Türk müî> diy» ayrı ve nzakca bir yerde knrmak rek hayretini belirtti. cel'in oğlu Can Yücel, tzgen Baz aeyyar aatıcı, hamal, kaba rencKokteyl talonunun golundaki bü (ki «nahut konuşmanın kahramanı ber gibi hiç bir kayds ve teskilata olan şahıstır) bir de ses tonunu fe kenannda Hasan Yılmaer, în bagh olmıyan is kollannın aikı hâlâ unutamadıgım orta yaşh bir giltere Gazetecfler Sendikası Ge lmibat altına alınmasiyle nrnmknn nel Sekreteri, ben ve Kadri Kayazat... bal sohbet ediyorduk. Atatürk il •lnr. Toplantıda umumiyetle sendikaHer yerde «etalet, aatamet ve keleri konusunda konuşulurken, list faaliyetlerle bazı sosyal konuyakasında «Baz» »oyadı yazılı •• tnihnet vardır. Talnıı bisde detillar üzerinde tartışmalar yapılıyormütaakıben adının «îzgen» oldu Bnnun ile mücadele ISzrmdır; fadu. Bu esnada ben bir aralık Türğunu öğrendiğimiz şahsın. « Ben kat meselâ sn gecekonda divannkiyenin bundan böyle bir takım ce Atatürk'ü vatan haini ilân et da hükümetin ve halkın rntnımbüyük reform hareketlerine ihtimelü. Rusya bile, koskaca Sta ha ve merhametinden istifade edip yacı olduğunu ve memleketimizdelin'i vatan haini ilân etti Ne kay sengin olaplar bnlnndnğnnn tabli ki feodalite sisteminin mümessilbetti?? îşte, biz de o zaman kur 8frenmişsinizdir. Adam mnteahleri olan ağalarla mütegallibenin tuluruz..» dediğini duyduk. Hasan hittir. Gecekondn yapar. tsteyene tnevcut saltanatlarımn artık yıkılile göı göze geldik. îtlraz ettik. satar Bizde »on zamanlardaki ge ması gerektiğine olan inancımı saBu anda, Münci Giz iki îngilir cekondnların çogn b3yle siparis vunuyordum. ile, Sadun Tanju ile Tektas Aga «zerine oldngnnn »öylflyorlar. Bu arada sonradan isminin îzgen oğlu ile başka bir köşede konusu Hem sehri, hem tnemleketi. hem Baz olduğunu öğrendiğim bir şa yorlardı. bir fakiri müşkül dnrnma düşfir hıs lâfa kanjtı v t bana hitaben Hâdiseyi gazeteme yazan bir mu mekle para kazanan bn adaralann şunları söyledi: harrir olarak, şunu ' bilhassa be para kazanmaktan başka gSrdfik»Evet efendim, çok doğru söylü lirtmek isterim: Atatürk hakkında leri hiç bir ceıa yoktnr. yorsunuz. Türkiyede yerleşmiş bu konuşan îzgen Bey ve kıyafetleri *** eski ananelerin yıkılması lâzım perişan diğer arkadaşlarını ilk deDikkat eder misinic? dır. Türkiye ancak böyle yüksele fa bu kokteylde tanıdım. Bu baBizim spor faaliyeti yani devlet bilecektir. Meselâ Türk milleti A kımdan bir alt düşünce sahibi oltatürk'ü vatan haini ilân ettiği mama imkân yoktur. Yazı. gördük hazinesinden verilen paralarla gigün çok büyük ve ileri bir hamle lerimin ve işittiklerimin tam ifa rişilen işler hemen hemen yüıde yapmış olacaktır. Rusyada bile desidir » 85 dıs seyahatlere inhlsar eder. Ve Staljn vatan haini ilân edildikten bütün bir büynk nmnm müdfirKadri Kayabal ne diyor? sonra çok şeyler değişmiştir.> lük bnnlarla, bir de 20 knlnbfin Kokteylde hamr bnlnnan Tflrk maçlarını tertip, idare ve o ara eıBu vatandaşın, böyle bir toplanHaberler Ajansı sahibi Kadri Kakan marazalan karara bağlamak tıda bu konuşmayı nasıl yapabilyabal da şonlan söylemiçtir: la meşgnl olnr. Bnnlar devlet iji diğini anlıyamamıştık. Erol da, « O zatın Atatürk'ün lehind* nidir? Spordan beklenen bedent ben de bu konuşmadan son derece konuşmadığını hatırhyorum. T* •e ruhî yükseliş elde edilmls mimüteessir olmuş ve derhal «Yooo... Bu fikrinizde haksızsınız beyefen kat sizin gazetede neşredildiği gi dir? Devletin spora el koydnğn bi (Atatürk vatan haini ilân edlldi» diye itirazımızı belirtmiştik. diği gün Türkiye kurtulacaktır!) 1938 yılı aralık ayından bn yana Mütaakıben benim derhal «Bizler şeklinde bir cümle söylediğini duy geçen 23 yıl zarfında hazineden ve ancak Atatürkçü gençlerin mem madım. Benim hatırladığım, daha hnsnsî idarelerden bn is için aeaba leket mukadderatına hâkim olduk doğrusu duyabildiğim kısımlarında kaç yüz milyon gitti? Şnnn bize ları gün Türkiyede en esaslı re bu genç dedi ki: (Atatürk bir mft Beden Terbiyesi mnhasebesi veya formların yapılabileceğine inanı but yapılmamalıdır. Onun fiklrle Maliye Vekâleti çıkarabilir mi? yoruz» demem üzerine de ortalık rinin bir kısmı prensip olarak ka Çıkanrsa çok büyük hizmet etmi» ta soğuk bir hava esmişti. bul edilebilir. Ve peşinden gidile olnr. O zaman görfirttz kl nmnmî Sizlere bu konu ile ilgili olarak bilir. Nitekim Stalin'i mâbut yap mânasiyle ve hele tpor rnhn bakışu hususları da açıklamak iste tılar. Sonra da mezanndan alıp çı nından bir arpa bev» ileri gitmerim: Bu gençler, bilhassa Tekta? kardılar. Bir fikrin peşinden gl mis olan sporu bn hale getirmek Ağaoğlu, Can Yücel ve îzgen Baz, dilmediği için, Rusya kaybetmedi. ve bu halde idare etmek için Tfirk makas yüzü görmemiş pis tırnak Kazandı.) Benim duyabildiklerim mükeüeflerinin cebinden kac yfiz ları, uzun ve yağlı saçlan, kirli bundan ibarettir.» milyon lira çıkmıstır. Bana sorargömleklerl, ütüsuz r e h a n çıktnıs HSdiıe, şahltleri ajnndan bir k« sanız bn iî kendi haline bırakılkadife pantalonları ve çamurlu re daha anlatılmış bnlnnnyor. BJt. •a, hem spor daha çok ilerler, hem ayakkabları ile değil böyle bir C. nin iddialan da ortada olduğu çocnkiarımız daha disiplinli olnr, kokteyl partiye, en basit bir top na göre, hükmü, oknyncnlanmız kolaylıkla verebileceklerdir, kana hem tstanbnl gihi memlekrtin en lantıya dahi iştirak etmemeleri •nfinevver bir şehrinin en rapşhur gereken bir kıyafetle aramıza ka atindeyiı. knlfipleri maç yaparlarken rezalet ler çıkmaz, çıkamazdı. Devlet spor teşkilâtı amatör sporn ilerletmek. himaye etmek için knrnlmnstnr Kannnnn birinci maddesi böyle ya lar. Gelgelelim knlnplerinden tntnn da en nfak leskilât kademesine kadar iş sadece bir geçim mt selesi haline gelmiştir. B M. PtRt M E V L İ T Sevgılı aile reisimiz merhum AHMET ÇULHA'nın vpfatınm kırkıncı gününe tesadüf eden 18 Mart 1962 pazar günü dğle namazını mütaakıp Şişli Camii Şerifinde ruhuna ithaf edilmek üzere Mevlidi Seril okunacaktır. Sayın akraba, dost ve arzu eden zevatın teşrifleri rica olunur. Ailesi Cumhuriyet 3256 16.3.9C2 cuma günü vefat etmiştir. Cenazesl 17 Mart bugünkü cumartesi günü Suadiye Çınardibi Noter sokak 4 numaralı evinden alınarak öğle namazı Suadiye Camünde eda edildikten sonra Sahrayıcedit aile kabristsnma defnedilecektır. Mevlâ rahmet eyliye. KaJafatosIu »lltsi Çelenk gönderilmemesı rica olunur. HÜSEYİN MÜKERREM KALAFATOĞLU r llâncılık: 2647 3268 Band Reklâtn EŞSİZ SES SANATKARI •fc Yıllardanberi sadece metn leket içinde değil, yabancı 1anat merkezlerinde verdiği konserlerde kazandığı başanlarla milletlerarası ün yapmış olan genç piyanisf AYŞEGÜL SARICA AvTupa turnesine çıkmıs bulunmaktadır. Değerli piyanist, bu turnesi esnasında şehrimize gelecek ve 22 Mart Perşembe gunü saat 18.30 da Saray sinemasında bir resital verecektir. Ayşegül Sarıca bu resitalinde Bach, Beethoven, Schubert, Chopin ve Prokofiev'in eserlerınden kurulu bir program SÜ Ayşegfil Sarıca resital verecek 100. aşan temsiller Sesi» adlı piyesini oynamaya başlıyacaktır. Aynı tiyatroda 29 mart perşembe saat 21 de Jan de Hartog'un «Bir Yastıkta> adlı komedisi oynanacaktıjr. Bu komediyi Engın Cezzar sahneye koymuştur. •• SÎTE Ulvi Uraz Tıyat* rosunda oynanan D. Fabri'nin «Gönül Avcısl» komedisi 100. temsiline ulaşmıştır. Özellikle Altan Karındaş ve Ulvi Uraz büyük başarı göstermektedirler. Biz bn sporn yaptısımız zamar kulüplerimizin bfitçesi sadece 10 binl<rle ifade edilirse bahtivar oInrdnk. Simdi Umum Müdürlflk bütçesi kadar senelik iradı varken iflâs haline girmis kolüplerim>7e çare anyornz. Ayol bn işi eecim yoln nlmaktan çıkanverin! Bitsin gitsin! Devlet babasının parasile olduktan sonra herkes gezer. Herkes a dam besler, herkes gösteris vapar Hüner spora kendi kendini idare etmek imkân ve habilivetini ver mektir. Bütün dünyada ve hundan "' yıl evvel bizde de oldnğn gihı spornn idaresini tamamen huin« s teçekkül'erin kuıac? ı federas^or lara ve bnnlara her türlü vardım himaye ve kontrol isini devlet almadıkça, yani vazifeleri avır madıkca spor isleri düzelmez Ha line de beyhnde yere milvonlar sarfeder dnrnr. Ama bn arada b'i hayli geîen, toran, tar» ':?tz*r.?.7\ Tanınroıs bir b»r >^ • KÖTÜ TOHUM Oraloğlu Tiyatrosunda küçük san?î;ı A.ev Oi'aloğiu'n'in inanü .üa o n<.ö:gi ı K c u tır. MÜRENİi Restoran ve Gece Kulübü meşhur çantör piyanist Cumartesi akşamlan Istanbul Radyosunaa ^5 19.40 Saatlerı arasında TAKDÎM ETMEKLh İFTtH>R DUYAR Band Reklâm Tel: 14 88 48 GİLDO RENO gece kulübünde * Les 6 De Buenos Aires Arjantin Dans Orkestrası Restoran ve Gece Kulübünde * Sıte Sınemaaı karBisı, Şişli Bezervasyon Tel: 47 49 35 Faal: 1571 »2*5 viyolonlst ZDTJARD MELKT7S ile îsraelli orkestra şefi GEORG< SİNGER bu hafta Şan sinemasında Konservatuar Pazar Konserine katılacaklardır. Şehir Orkestrasını bu konserde Georg« Singer idare edecek ve Eduard Melkus solist oiarak programda yer alacaktır Her pazar matine 1619 ZİRAAT BANKASI . tBasın 3139,3261) ' KÜCÜK SAHNEDE YENİ TEMSİLLER llâucılık: 264U;3İ6 Kuçük Sahne Haldun Dormen Tıyatrosu, 19 mart pazaırtesı saat 21 de Haldun Dormen'in sahneye koyduğu Wılliam Fairchıld'ın «Cmayetın •• MİHt Türk Talebe Birliğı * Birlik Tiyatrosu çıkmış olduğu Anadolu turnesinde 'VFillis Hall'ün •Şarkınm Sonu» adlı oyununu Bandırma. Balıkesir. Aydın. Akşehir, Mersin, Tarsus, Adana ve Bolu şehirlerinde oynadıktan s,onra îstanbult. dönmüştür. Birlik Tivatrosıı 18 Mart Çanakkale Zaferi do layısıyla Çanakkalede «Şarkımn Sonutnu oynadıktan sonra. 26 Marttan itibaren îstsnbul Emınonu Ögrenci Lokalmde her ?amanki temsıllerine dfvam edecektir. Selmi ANDAK Bırlık Tiyatrosu »V« J J Dünyaca tamnmış piyano virtüozumu? \ J ; AYŞFOJİL SARICA; ^ Tek resitali f A 22 Mart Perşembe saat 18 30 da \ \ * SARAY'da B ı i e t i e r gı^ede s a t ı l ı > o r ; i llâncılık 2648,3209
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog