Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ua CÖMHÜRTTET IHllllıııınıınnnnıtıının 17 Mmrt 1M2 Yüksek radyoaktiviteli maddelerin nakilleri için emniyet tedbirleri Yazan: Hiisnii Sadık Durukal L Günün Meseleleri rımmmınmıııııııımım iilŞlllliiilllliiiililllllllllllllllllllllilllllillllllllimiiHlliıııııııiHlllliııııııııııtıııııııııııııııııııııııııâııı | 1961 yılında 202 milyon liralık maden cevheri ihraç ettik DÜŞÜNCELER z • k & 11 n varh|ı, ister lstemez, yoksulluğun varhViyana'da çalışmaiarına devarr. Bundan başka, Avrupa Konseyi ğına baglı kalıyor. eden Milletlerarası Atom Enerjisı •Meclisi. UJaştırma Bakanları AvBu durumda, ilAjansının yıiksek radyoaktıviteli rupa konferansının daha önceki kelerinden biri, anmaddelerin nakilleri için alınma raporunun bir noktasına verdiği var oldukça yaşıyacağı anlamına cak yoksulluk durdukça duracak sı gereken emniyet tedbirleri hak cevapta. toprak üstü nakliyat jşigelir. Imdi, kotülüğun surdürülı olan bir dünya görüşü, yoksullukmda yaptığı ve bu ajansın idare nin gelişmesi için yapılan uzun mesi ile var olabilen bır iyiîiğe, ğun butün bütün ortadan kalkacaciler konseyinin onayladıfı nizam sureli yatınmlarin finansmam me Son yılîarda ihraç mailarımız ağmı duşunemez; düşünürse kendini iyilik denebilir mi? name, hukumleri uygulanmak üze selesinin Hava nakliyatında mey rasında maden cevhen ihracı müDoğüşunda bir bakıma d^vrimci çökertmiş olur. dana gelecek gelişmeden ayrı ola him bir yer tutmaktadır. re, 1960 yılı Eylul ayı içinde yaGerçi bugün lâyik toplumlarda, bir öz taşıyan Hıristiyanhğın, aşa. rak düşünülmesinin uygun olmıyınlanmış bulunuyor. 1961 de muhtehf limanlardan yağı yukarı iki bin yıldır, kotülere iyilikseverliğin bıçimi. dınlerin buSözü edilen atom enerji ajansı yacağım beyan ederek Sivil Hava pılan çejitli maden cevheri ihracabaskaldırmadan fdüpeduz kötüle yurduğu yolları aşmaktadır. Anidareciler konseyi. aynı zamanda Avrupa Komisyonu ile konuşulnja tının değeri 202 milyon lıradır. rin içine yaradığını, doguşundaki cak ahlâk ilkelerimizin çoğunda, sını istemiştir, bu nizamname hükümlerinin yükBunun 100 mıiyonu Amerikaya özü bakımından ve konumuzun ge kötüluğu sürdüren bir iyilik anlasek radyoaktiviteli maddelerin em Ulaştırma Bakanlar konseyi 24 sevkedilen 394 bin ton kromla tereği olarak görmezlikten gelirsek) yı<!i gene de yaşayıp gidiyor. Sozniyetle nakilleri için esas olarak Mayıs 1960 tarihli toplantısmda. min edılmiştır. bir devlet adamıiyiliği öğütlemesi. sızi bilmem, be gelişi. biz bugün, etmediği için övenı, salt hırsızlık habvJ eftlmesini milletlerarası yet bu i^in incelenmesine. hava naklıDiğer taraftan son günlerde dış ni hep duçündürmüstür. Bir za biliyoruz. Talât Paşa örneğini dükili teşekküllere ve bu arada Ulaş yatiyle ne yekılde alâkalanılabüe piyasalardan maden cevheri üzerimanlar fstanbul Üniversitesinde şünün. Adam devleti batırmış, ama tırma Bakanları Avrupa Konfe ceğınin ve bu konuda ba? vurula ne devamlı teklifler alınmaktadır. öğretmenlik etmiş olan Prof. Auer çalmamış... Bu çeşit övgüler, ister ransına da tavsiye etmiştir. cak pratik tedbirlerin belirtilmebach'ın Pascal üzerine 1946 Felse istemez, hırsız devlet adamlarının Yapılan tavsiyenin yerine geti sine Mümessiller Komitesini mefe Arkivi'nde çıkan bir yazısı. be yeryüzünden hiç eksilmiyeceğı 24 saatte 3 ağır yaralanıa rilmesi için ilk önce, dünya çapın tnur etmiştir. nim için, bu bakımdan çok öğreti inancına dayanır. Yeryüzünü şımvakası da bir plân dairesinde her çeşit na ci oldu. Pascal, Pensee'lerin hır dikınden daha iyi etmek için böyle Mümessüîer Komitesi de kendikil araçları gözönünde bulunduru sine tevdi edilen bu meselenin göŞehrimizde, son 24 saat içinde üç yerınde, iyilikler sibi kötülüklerin bır inançla yola çıkılabilir mi? larak duzenlenmiş olan bahis ko* rü?ülmesi amacivle yaptıfı top ağır yaralama vakası olmuştur. Bu de Tanndan geldiğini, bu bakım Yoksulluk olmasa, ancak yoksulnusu nakliyat nizamnamesinin Av lantıda. hava nakliyatının Ulaştır vakalardan ılki, Beşiktaş Ih'amur dan bizim kötülüklere baş kaldır lara yardımla insanseverliklerini Tupa memleketlerı arasında şi ma Bakanları Avrupa Konferansı Caddesindeki bir lâstık fabrıkasmmakla Tanrna baş kaldırmış ola gosterebilen zenginlerin durumu mendifer, kara ve su yolları taşıt nrn fcuru!u?u mak«at ve hetfefi dı da vukubulmuş ve iş yüzünden cağtmızı sövlüyor ve bu ilkeden epice sarsıhrdı. «Ben kazanayım Iarıyla yapılacak nakiiyata göre, şında kaldığı sonucuna varmıştır. kavga eden Rabit Bayrak, arkadayola çıkarak bütün devietlerin ki, fakir fukaraya da yardım edeuygalama şekiüerini beürtecek şı AIİ Özbek'i başından demirle yahaksız oldugunu, ama bu haksız yim.» diyen zenginler görmüşümBununîa beraber. Sivil Hava ralami'ştır. Ağır yaralı bulunan bir yönetmehk hazırlaması icabetlığın Tanrıca istendiğini, böylece dür. Hani, yoksulluk bütün butün Avrupa Komisyonu ile teknik bir Ali, îlk Yardım Hastanesine kaldımiştir. Bu i?i, biri Berne'deki mildevletlere. dolayısiyle haksızlıkla kalksa, adamın ahlâkı tukenecek. letlerarası şimendiferle nakliyat işbirlieinirı de mümkün ve verim rılmış. sanık olayı mütaakıp fırar O roraaıı, ya da ona ben^çr, ra boyun eğmekten başka yapacak Böyle için, yardımmprkez ofisi, dığeri de Birleşmiş Ii olaeağı düjünülerek Mümessil etmiştir. din adamlarının iyilikseverlığini bır işimiz olmadığını ileri sürüyor. severliği söylediğimgöstermek istegereksiz Milletlerin Avrupa Iktisadî Kamis ler Komitesi Başkam *özü edilen Adliyede kâtip olarak çalısan anlatan baska romanlar, bende s ı Prof. Auerbach, yorumlıyarak şun diğim »anılmasın. Belki Nişanlılar' yonu olmak üzere, iki yetkili or Sivil Hava Nakliyat Komisyonu Remzi Kıvılcım adlı bir genç, ev kuşkuyu uyadırmıştır: Zalimi de ları ekliyor: «Dünyanın kuruluşun daki rahipler de, yeryüzünü degişbaşkaniyle temasa geçmis bulun velki gece, Fikret Denizölçen adlı içine tılan bir insanseverlik olabigan ele almışlar ve teşkil ettikleda cinnet ve cebir vardır, îsa butı tırmenin ellerinde olmadığını anri bir Eksperler grupu tarafından maktadır. bir kadını, kızını kendisine verme lir mi? Iara boyun eğmiştir, dünyayı dü ladıklan için, kannca kararınca, mezkur yönetmelığin yapılması diği için tabanca ile göğsünden yaBu soruya karşı söylen»cek i'.k zeltmek i<in parmağınızı bile kı konukomşunun yardımına koşuralamıştır. Yaralı kadın, koma ha söz, belki de, insanseverliğin an pırdatmaya değmez.» sağlanmıştır. yorlar ve Tanrının cennetinden linde îlk Yardım Hastanesine kal cak kötüleri de içine aldığı sürebaşka bir karşılık beklemiyorlardı. Diğer taraftan, yüksek radyoakT E Ş E K K ÜR Hıristivanlığın, tncil'deki bütün Ama, doğanın zulmü bir yana, indırılmış, kaçan sanık dün geç vak ce gerçek insanseverlık oldugıtiviteli maddelerin taşınmasından te kadar yapılan bütün aramalara dur. Çünkü iyilerı, yoksulları, suç iyilik öğütlerine kar?ın (rağmen), sanın insana ettigı, edebildiği koEşim doğacak mali sorumluluk hakkınN. NESLİHAN GÖMEN'in rağmen bulunamamıştır. suzları sevmek kolaydır; osıl <ev. yeryüzünden zulmü kaldırmak için tülükler ortadan kaldırılabilirse, da Avrupa Nükleer Ajansının düneden savaşmadığını, savastı ise ebediyete intikali dolayuıiylo Son yaralama olayı ise, Taksim gi, Dimitri'nin önünde diz çbken bile neden basanya eremediğinı. nsanseverliğin, iyilikseverliğin anzenlemi? olduğu sözleşme Ulaş» rena7e mera«imine i?tirak eden, lamı ne olur? Doçramacı Şakir Sokak 21/2 numa Karamazof Kardeşler'deki y:ılı bu sözlerden anlıyoruz. tırma Bakanları Avrupa Konfeçeltmk gönderen, gcrek btzzat davrambilmektedır. «Yoksulluk ayıp değildir» sözü ralı evde cereyan etmiştir. tsmail papaz gıbi ransı üyesi buîunan memleketler Muslumanlığa pelelim; Müslüftelfretc ve Kerekae, teîeinn. Börekçi. Necmettin Sarıbaj ve Ze Dahası var, adamın biri, «Kııtsal manlığın beş koşuiu, »avm, salât, için, bir Batılı romancı, «Övülemetarafindan 29 Temmuz 19Ö0 tarihin t^lyraf vr mektııpia acimıza ki Kargıner, evde uyumaktalarken kitap bi/f düşmnnlarımızı bağışla hac, de imza edflmiştir. Avnı zamanda, zpkât, kelimei şahadeftır. diği için ancak ayıp olmadığı soysaat IH te, Aytekin Sönmez adlı bir mamızı buyurur, dostlarımızı d" Mııvlumanlık, bu beş kosula dayan leniyor.» diye yazmıştı. Gervi lyıdo»t ve s k r a b a l a n m ı z a »yrı bu sozlestndde nükleer bir kazaayrı t e ^ k k O r ? teetntflrOmflz mâşahıs vasıtasiyle açılan kapıdan içe ğil.» dıyerek, düşmanı sevmeîi dığına gore. bunlardan birinin or hk görmek de ayıp değildir, ama dan ileri ffekcejt zarar ve ziyan ni oldu^undan, MltOn l ri giren Razan Yüksel, tdrig özbi dostu sevmekten daha üste çıkar tadan kalkması onun da varlığını bana sorar;anız, insanoğlu iyilik karsılığı verilecek en çok tazrainat namına. bu vazifmtn lir ve Reşat adlanndaki »ahıslar mıstır. Ivi ya, kötülüğün ortadan sarsacaktır. Hiçbir dın, geçici bir görmekten hoşlanmaz. İyilik gömiktarı da jfdsterilmiştir. k;in muhteT«n gazetenizin t a la kavga etmislerdir. Eski bir me bütün bütün kaldırılması gerekti. siire için kurulduğunu söylemedi renler, kendılerine iyilik eden kim Bununîa bnraber, nükleer sözles vasjatunu rlca (»derim. »eleden dolayı yapılan kavgada, ği sorusona aldınş etmiyen bir ğıne göre, Müslümanlık bu beş ko selere düşman olurlar, ki haklıdırDurmu? Halil G6km*Tı mesi hükümİCTİne göre, nakliyelar. Oysa iyilik eden bunu anlayınZeki Kargıner bıçakla yaralanmıs insanseverlik, olsa olsa, ezitenlc şulun de§işmezliğini ilke olarak al ca, «Vay nankör vay, benim ona cüerin hatalarnsdan ileri gelen sorin acısını bir az azaltmağa y»:ar r.ııs demektir. Imdi bu bes koşulCumhııriyet H2(i7 tır. Dört sanık. olayı mütaakıp kaçrumluluklar dalhi nükleer tesisîeettiğim iyiliklere karşılık hal» diye Bu ise, asılacak adama, kutsal kimı^lardır. ri isletenlere ytıkletilmektedir. taptan sözler okumak demektir ve dan «zekât» ı ele alalım; zekât, ma bağırır, «İnsan değil bu!» Çok Giz ve Yatağan Sultanahmet insan.severliğin ancak ezilenler hmızdan belli bır parçanın yoksul yanlış bir yargı. Çünkü iyilik etHalbuki tnilletjerarası şimenrîiTEŞEKKÜR Iara dağıtılması demektir. Öyle ise mek, iyilik edilecek birini bulmafer eşya ve yolciu nakledilmesine Cezaevinde ğa, o da insanların kütü durumda dair düzenlenen C.Î.M. ve C.l.V. Du^ük îzmir Milletvekili Sadık S Mart 19«2 per*«nbc »unü ve iyi durumda olmak üzere ikiye sdzlejmeleri hükıiralerine nazaran, Giz ile düşük Ağrı Milletvekili Sevefct tdrn k ı y m e t l l «rmemiz ayrılmasına bağiıdır. Asıl insanlıtaşırna sırasındaki' »orumluluk nak ve bÜTnkannemü! lirn Yatajan, şehrimiz agır ceza ğa uymıyan bu olmak gerekir. Kyeei stfatiyle şimondifer idaresimahkemelerınde haklannda açılSAZİYE KIZILDELİ'nin İyilik görmekten daha kötüsü, ne yükletilnıektedir. mıf bulunan dâvalann durusmahsstalijh sırasında tedavHiyl* iyilik etmektir. cHerıf sıkışmış, Nükleer sdzleşmesjle bu naklisında hazır bulundurulmak üzere, * TÜRKÇE YABANCI KELİ Bölümü: 2» Kapak: îzzet uıirraşan £10m0ne kadar Irüyüh verdım elli kâğıt ferahladı gıttı.» yat sözleşmeleri arastmdaki »ykırıalAka v e y a r d ı m l n n n ı csirgrmidün sabah, Kayseri Cezaevinden MELER SÖZLÜĞÜ. Hazırhyan: Çerlri: diye böbürlenenleri düşünürseniz, lıjı gidermek üzere. C.Î.M. ve C.Î. r e n Cerrahpaça Hastaneri 4. Sultanahmet Cezaevine getirilmişiyilikten iğrenirsiniz. İyilik ettiğini î.lustafa Nihat özön. Istanbul. In * BEKARLAR. Henri de MontV. sö'zlesmelerine nıikleer maddeDahiliyr KlipiSi Scfi Sayın lerdir. saklıyana gelince, ben bu bakım kılâp ve Aka Kitabevleri. XVI + herland'ın romanı. Çeviren: Tahlerin taşınması sırstsmdaki kazaDr. OĞUZ UŞAKUGBLc 19 mart pazartesi günü Dördüncü dan ağzı sonuna kadar sıkı kimseyi 2*4 S. Ciltti. 15 lira. («Türkçede sirl Yücel. fstanbul Varlık Yayınlardan nakliyecinin sorumlu tutuln e katılroak lutufkârlıAğır Ceza Mahkemesinde «zimmet» Janımadım, diyebilirim. İyilik et yabancı sözler üzerine bir kaç söz» evi. 219 S. 4 lira «Büyük Eserler mıyacağma dalr mezkur nakliyat ğinda bulunan sevat ile yazı suçundan sanık olarak yargılana tiklerini sakhyanlar, gerçekte bu başlıklı bir ineelerae kitabm ba Kitaplığı: 35» vova telefonla Teya bizzat l a t i sozleşmelerine birer madde eklencak olan Sadık Giz, Yüksek Adanu öyle kurnazcasına yayarlar ki, şında yer almıştır. 7.000 den çok * İNSANCIKLAR. Dostoycvski' ypt zahmetine katıl»n akrsba miştir. let Divanınca 5 yıl ağır hapse mahherkes duyar da iyilikseverin ya sözcüğün karşılıkları verilmiş, ço nın romanı. Çeviren: Nihal Yalaza v e doptliinmıza s a y g ı v e m i n Difer taraftan, iç sulardaki nakkum edılmiştır. nında konuşmaz. İnsan sevgisını, ğuna tanıklar eklenmiştir.) neilerlmizi ranarız. Taiuy. 2. basım. lstanbul Varlık iiyata dair sözleşmenin Cenevre'zenginin yoksula yardımı diye anAtLESl *** Yayınevi. 120 S. 2 lira. Halen Yüksek Adalet Divanınca d« 13 Arahk 19*0 tarihinde bazı hü layıp anlatmaktan vazgeçmeli. * ISLAM TARİHİ. Pakistanh Al müebbet hapse mahkum edilmiş * AL MİDİLLÎ. John Steınkiimlerînin birleytirildiği sırada 29 bulunan dü?ük A|rı Milletvekili Doktor Schweitzer, yardım bek bay S. F. Mahmud'un eseri. Ox beck'ten çeviren: Törköz Taga. 3. Cumhuriyet f 3255 TeHimuz 1980 nizkleer sözleşmesiSelim Yatağan ise, 20 mart salı güliyenlerin yardımına koşma işinde, ord basımından çevirenler: A. Ke Basım. tstanbul. Varlık Yayınevi. nin yukarda yazıh sorumluluğa Atatürk Ükeleri Işığında nü, Birinci Ağır Ceza Mahkemesinburjuva toplumunun yardımsever venoğlu Ayhan Sümer. Istanbul, 81 S. 2 lira. ait hîikmü de dikkat nazara ahnde «döviz kaçakçılığından» sanık kurumlarına pek yüzvermemiş, on Varlık Yayınevi. 280 S. 5 lira. «Fay * GORtOT BABA. Balzac'ın romıştır. olarak yargılanacaktır. ların içinde çalışmağı yararsız ve dah kitap: 20» (Islâmiyetin tarihi, manı. Çeviren: Nahid Sırn örik. Karsyolları esya taşıma sözleşolanaksız bulmuştur. Onun öğüdü, slâm ülkelerinde yayılışını da Sadık Giz ile Selim Yatağan'ın mesine tfelince: herkesin, her iyilik etme durumun kapsıyan bu kitapta 24 bölüm için îstanbul 1961 Înkılâp ve Aka KiKayseri Cezaevinden nakledilmeletabevleri. 256 S. 5 lira. Cenevre'de imzalanan tnilletlerda olanın, bu işe tek başına atıl de verilmektedir.l Resmi ve hususf müe?sese t riyle Sultanahmet Cezaevinde buNADİR NADİ * ÇİN DİYARINDA. Jules Verarası Karayoîları Eşya nakliyatı masıdır. Ama, kendini Afrika'ya lerin maaş mutemetlerine f lunan Yassıada mahkumlannın sane'den çeviren: Ferit Namık Hanadayan bu yaman adam, düşünceSözleşmesi henüz yıirürlüğe girmunzam gelir saglanır. f yısı dörde yükselmis bulunmakta* İSLAM MEDENİYETÎ TAR1 soy. 2. basım. lstanbul 19ffl Inkı sinin köklerinde gene de bir umut memiş oldağundan bu sözleşmede Mttrseast: P.K. 39 Şişli \ dır. suzdur; butun bu tek başına atıl Hl. Prof. Dr. W. Barthod'un ese lâp ve Aka Kitabevleri. 192 S. 4 şimdillk revizyon yapılması bahis Tek kitap Utiyenler, bedelini pul olarak göndermelidırler. 150 bin şişe viski ithal maların, olsa olsa, acıları biraz a ri. Ord. Prof. Dr. M. Fuat Köprü lira. konusu değildir. üâncılık: 2609/3249 Cumhuriyet 3266 zaltacağına inanır. Kötü bir dün ü tarafından Başlangıç'la Izahlar edilecek * KADIN NEDİR? «Le deuxieme yaya gelmişiz, birbirimizin yardı ve Düzeltmeler ilâve edilmiştir. Tekel Idaresi, depolannda biten mına koşalım... Tam Hıristiyanca lstanbul 1962 Nev Yayınevi. Ad sex». Ikinci Cins. Simone de Beauviski için Ingiltereye yeniden 150 VEFAT bir tutum... Ama, bütün insanların res: Kültür Kitabevi. Ankara cad. voir'dan çeviren: Orhan Suda. lsbin şişe sipariş vernıiştir. Haziran eşıt olaeağı gunu bekliyerek elleri 62/2, lstanbul. XXXIX + 303 S. tanbul 1962 Düşün Yayınevi. 168 Şirketimiz müeasislerinden merhum Bay Suphi Ertaş'ın ayı ottalanna doğru gelecek olan mizi kollanmızı bağlamaktansa, el plâstik cilt, renkli gömlek. 20 li S. 6 lira. (Eserin ash iki cilttir. mahdumu, uztuı »«ıeler Fabrika Müdüriyet ve İdare Meclisi viskiler bayilerde yine 65 liradan bette iyi bir şey. Kişisel iyilik dun ra. (Içindekiler. Prof. Köprülü' Birinci ciltte kadınlık sorunu ile azasmdan; Taşlıcalı satılacaktır. 10 bin sandık viski, yayı değiştirme çabasına aykın de nün Başlangıç'ından sonra: Giriş . ilgili görüşler varoluşçu gözü ile Türk silepleriyle Londra'dan îsğildir. Bay LÜTFİ ERTAŞ'm Hıristiyan Şark ve bunun Islâm incelenmiş; bu ikinci ciltte ise yatanbula getirtilecektir. şanmış tecrübeler anlatılmıştır.) müptelâ oîduğu amarisız hastahktan kurtulamıyarak vefat etInsanın insana koşması, yarattığı için ehemmiyeti Halifelik ve Biyofrafy»: Arap medeniyetinin baslangıcı tiğini tee«ürle bildiririr Uzun geneler Şirketimize kıymetli en yüce gücüdur insanoğlunun. * NAMIK KEMAL. Hayatı MART 17 ŞEVVAL 10 Bağdad ve Arap medeniyetinin son hizmetleri sebketmiş bulunan merhumun cenazesi 17/3/1962 Not: Bundan önce (onbeş gün raki inkişafı Iran medeniyeti ve sanatı eserleri. Hazırlıyan: Hik camartesi ikindi namaznu müteakip Fatih Camiinden kaldırım 6 V S önce) yayımlanan yazımın son tüm başka Islâm memleketlerine tesi met Dizdaroğlu. 5. basım. Istanbul, • lacaktır. c S v> m cesinde bir yanlışlık olmuş; ben ri Moğol fütuhatı ve Iran mede «Türk Klâsikleri: 9» (Eserlerinden a O Ç«nabı Haktan rahmet ve mağfiret dileriz. ü X O «Halkın duygusunu, düşüncesini...» niyetine tesiri XV. asırdan son Varlık Yavınevi. 103 S. 2 lira. < Tasfiye Halinde tçmelerle). demiştim, «Allahın duygusunu, dü ra müslütnan dünyası. Köprülü'V. J 6.08 12.22(15.44 18.17| 19.48' 4.2'î Karamürscl Mensucat re Tkarct A.Ş. * TOLSTOY. Hayat, . sanatı • şüncesini...» diye çıkmış. Düzelti nün izahları ve düzeltmeleri. U mumî İndeks.. Kitap, 1940 baskısı eseri. Hazırlıyan: Tahsin Yiirel. rim. E. 111.52 606 9 28' !2.00 1.31 10.10 İlâncüık: 2549/325Î Bateş 40/3258 nın tıpkı basımıdır.) lstanbul, Varhk Yayınevi. 955 S. Ksdastro: 2 lira. «Dünya Klâsikleri: 19» (ET.M.M.O.B. Harita ve Kadastro serlerinin özetleri ve seçilmiş parM E V L İT Mühendisleri Odası yayınları: çalarla). gerginlikten, buz gibiydi; meryım, öksüzler ynrdunun yanınMerhum Fazlı Paşa kerunesi * TÜRKİYE KADASTROSU İCÜMHURİYET'm Tefrikasi: Çocak H tap ları : merden bir eldi. David, damarda nfak bir hastahane kurmayı merhum Doktor Mehmet Fahri HAKKINDA RAPOR. Ankara 1962. larında yeniden ksn dolafmaya Pasa gelini. esim, annemlz, abtagarliTommş. Tam sana göre VARLIK Çocuk Klâsiklern se 48 S. (Kitaba. Batı Memleketlennlamız, teyzemiz bir H bnlacaksın orada... yüre başlayıncaya kadar avucunda de Kadastro başlıkh bir bölüm risinde iki kitap. ğinden geçirdiğin işin tâ kendi sıkı »ıkı tuttu. Kendini Katby' A1İYE OZANSOY'vın 45. kitap: ALT1N KUTU. Ingiliz, de eklidir.) •i. Sonra, beraber olacafız, be ye hiç ba kadar yakın bissetmevrfatınm 52. g ü n u n * rastlıyan * VII. DEVRE ÇALIŞMA RAPO Alman, Japon. Isveç, Çin, Irlanda mişti. Kızın bütfin ruhu akıp raber çalışacafız, «aadet içinyannki 18 Mart pazar gtintt RU. Ankara 1962. 52 S. Her iki ki masallanndan çeviren: M. Z Gülonun benliğine dolnyor gibiydi. de » Şişli Camiinde ikindi n a m a ı ı tap için isteme adresi: Atatürk soy. lstanbul. 61 S. 100 kunı? 46. Köylü kadının gelmesi üzeriDavid, içten jelen bir duynı mütaakıp Mevlithan Kâzım Bulvan, Sosyal Hani 221/58, Yeni kitap: KAYIP SULTAN. Ma^allar. ne bu bulunmaz an yanm kaldı. Büyükaksoy tarafından Mevlidi (nyla, açıkç» söyledi: Yazan Tezel Amca. lstanbul. 56 şehir Ankara. David, tözlerlni dikmiş, görmeŞerif kıraat edileceiânden v e «Seninle beraber olmak iS. resimü. 100 kuruş. den bakarken, kadın rökynzüErcümcnt Demirer tarafından Ssflık: çin s»ğ kolnınn bile veririm, da Hatim duası yapılaeağından « öfiRENCİNİN TÜRKÇE DEF nün kuzey tarafını gösterdi, o* EV DOKTORUM. Yazan: Dr. Kathy. Ama, düşün ne büyük m e r h u m e n i n akraba v e d o s t l a n Saip Giray. 7. basım. lstanbul 1961 TERİ. Türkçe kitaplanndaki tprim çalttı, keskin bir fısıltıyla, «or bir değişiklik olacak benim i nu hayalden gerçeğe çekmek isBa sözler David'e o kadar doÇgi iç eteklifinin nzerine : ile M e v l i f t e hazır bulunmak înkılâp ve Aka Kitabevleri. 188 S. ler ve tar fler =r>7iüğü. Hazırlıvan: satrançlı knmaştan kısa bir e du: «... başka her şey bir yana, kundn ki bir sey söyliyemedi; çin .. Bir kere, yaşayışım deji ter gibi, naber verdi : arzu eden din kardeşlerimizin «Es wird Schnee kommen. 5 lira. (Umunıi bilgiler verilıîik Faruk Çaâlavan tstannul. înVı'âp •ahiden bana ihtiyacın var mı°» secek. Hem sonra, ben doktor tek fivmiş olan köylü kadın konasmadan, ^erıin bir sessizteşriflert rica olurrar. Schan. diese Wolken. Es ist besten sonra hastalıklar sistematik o ve Aka Kifabevleri. W S. 100 kuKathy dayanılamıyacak ka çıkalı çok oldn.» onlan hemen güter yfizle karlik içinde yürfidfiler. Talnız. Ailesi namına eşi ser Sie gehen zıınıck nach dar acmaklı bir balle ona şöylarak sıralanmış, tedavileri de gön ru?. Ksthy'nin •öıltri David'in ka şıladı. Tabta taraç*da, göneşe Halit Tahrt Ozansor «Çabncscik eski kıvamını Schwansee.» le bir baktı: terilmiştir.) oturdnlar. Gunes vardı ama, ıfasının içinde vınlayıp dnrnyor Yeni bir dcrçi. bnlnrsnn.. zekisin sen. Oradaki Kathy, «ne diyor?» der gibisj! REFERATA MEDİCA. Tıbbî »ıtmıyordu, hava bnz gibiydi. «Sormaya lüzum var mi?» Cumhuriyet 3251 dn. Kızın hakkı da var gibi ge*GÖKÇEYAZIN. Aylık. İlk ?ahayats da, çok geçmez ahşır lerden. David'e bakıyordn. Dave farmasötik aktüalite dergisi yı: Subat 1962. P.K. 311 hkendedi. Sonra, birden kendini bı sın.» Ikisi de aralannda fevkalâde livor ona. Büyük işler basar»vid, r>klerden yere indi. 1961 yılının 14. sayısı. 250 kuruş. raktı. Pek zavallı bir halle, obir şeyin, önüne geçllmez bir bilecck bir çüc vardı hâlâ içinDavid: «Evet, orası öyle ama, «Eve dönmemiıi söj lüyor» nonla göz güze relmemek için Sakızağacı Eskiçeşme sok. 13 derun. 75 kuru=. »eviıı patlak vermek üzere olde. Kimindi şu söz: «lyi işler Kathy'cifim, daha b»»k» *or dedi. «Kar geliyormuş. Gökyübaşmı yana çevirdi. «Sana vol; Beyoglu, lstanbul. doğnnn seziyordu. D&vid, siniryap. hayal kurma bütün jün.» Inklar da var» dedi. Cstelesin Esrarkeş Amerikalı 3 yıîa zti çoktan kararmış^ ibtiyacım var, David. Benirole Eğitim: li sinirli, parmaklannı maıanın Nüshası 25 Kuruş Birden, NewYork'tan 8yrıldiye, içinde tuhaf bir istek vargelmeni istiyorum.» mahkum oldu Hesabı gördü, bolca da bir ^î Türkiye Milli Gençlık Teski üzerine vamyordn. Bir sra, kah Türklye Haricl madan önce, VViIenski'nin verdidı; onnn için, boyuna, başka «trinkgeld» bıraktı, yamacııı vesinden, çabneacık bir yudnm Lira Kr. Llra Kr. lâtının GENÇLİK dergisi subat ta O giine kadar göğsünde kilit engeller ileri sürüyordo. «Para Bundan dört ay önce esrar kul ği son öSödü hatırladı yanı sıra, geldikleri yoldan donaltında tuttufu n gizli isteğini meseleleri var ki. daimî dikkat rihli 18. sayısırıı Köy Enstitüleri lanmaktan sanık olarak, poli» ta «Oraya gidince, sana ken alayım dedi, acelesinden, dikSenelik 75 0O 150.00 kat etmedt, blrsz döktü, eli tit en sonnnda açığa vuruvermisti ister, sorumlulugu üzerine «1 meye koyuldular. Şimdi hiç ko »ayısı olarak yayınladı. rafından yakalanan ve biiâhare dini urıutturacak, yapılmaya de S avhk «0X0 80.00 riyordn çtinktt. Sonr», birdenbiişte. Söylemek zornnda kalmış mak ister. Sonr», sizin misyo nnşmuyorlardı, David derin dfimahkeme tarafından tahliyelerini Tiyatro: Jer, baskalanyla ilgili bir iş 3 «yhk 2200 • «4.00 re konnşmağa başladı: tı. 1(i GÖÇ. Cevat Fehmi Başkut'un müteakip, Yunanistana kaçan Ric Basan v e Yayan bul, Allahaşkına!» nerlik heyetine gelince; biliyor şüncelere dalmıstı çünkü. Hava kararmıs, soğumnş, pek Cumharlyet Matbaacılık v e David, bir keşfin verdiği saş snn. din adamı değilim ben. «Kabnl ediyorum, Katby: 3 perdelik komedisi. lstanbul ln hart Hartuman ile nişanhsı Joane Bunun üzerinde niye dnrmadurgunlaşmıstı: gilneş de, iri Gazetecilik Türk Anontaı S i r kın sessizlik içinde, ona, öyle, Deriıin sÖTİediklerinde seninle Hayatta faerkesin afraşmaya kılâp v« Aka Kitabevi. 153 S. 5 Meek'le ilçıli duruşmn, 4un karara mış. niye unntmusta? Kathy bir kan portakalı s>bi. dağların Cağaloglu Halkevt Sok»H No. S941 lira. Kapak: Ali Ulvi. (Yazann 16 bağlanmıştır. İkinci Toplu Asliye değer bir gayesi olmalı. Ben bu bakıyordu. Gerçin bir hava i bir düşüncedeyim âma,' sizin olmasaydı şene hatırlıyacağı arkasına hızla kayıyordu. Sshibl çinde geçen şu son eünler bo dinî kanaatlerinize aklım yatar gayeyi, bnrada, kendimi tamaeseri. Muhsin Ertuğml'a ithaf e Ceza Mahkemesinde sanıkların gı yoktn. Kızın tatlılığı, lyi kalbBir «aatin içinde düzlüklere yabında yapılan dutu.şma sonunyunca hep bu isteiin ortaya mı, bilmiyorum.» dilmiştir.) liliği, varhfının temizliği e miyle tana vererek, bnlabileceNÂZİME NADİ inmislerdi. David, akşam sognda. Richard 3 yıl hapis i!e 100 lira vurulmasını beklemişti; buno ğimi umuyordnm. Ama, şimdi.. Kathy: «Senin yapacağın is Şiir: vet. bunu cekinmeden söyliyeYaıı işletinı fiilen İdare Ftl«n Kathy üşürse şimdi anlıvorda. benden daha başka seyler beken iyi dinî ödev sayılır» dedi. ğundaiçin, blr an öncediye kork* MISIR KALYONİĞNE. llhan para cezasına mahkum edilmiştir. bilirdi gizliden gizliye ona MPKUI MOdür tusu köşke valeniyormuş gibi gelmeye başAfır aŞır konuşarak: «Yani..» «Zamanla, Tanrı'nın lutfuna u^ işlemiş, farkında olmadan, onu Berk'in şiirleri. Ankara, Dost Ya Nişanlısı Joane Meek ise beraet rabilmek için içi içini yiyordu. ŞAHİN PERESE ladı bana.» dedi. Onun daha fazla konuş ramanın ne demek oldnğunu etkisi altına almıştı. Başka tür yınları. 30 S. 250 kuruş. Kıpak etmiştir. Tam anayolun KuğugSlü'ne masını, hiç olmazca. ayni şeyi sen de öğrenirsin. David. Ah'. Katby: «Nedir onlar, David? lü olamazdı ki. * Ferit Öngören. giden yolla birleştiği yere doğSon bir hafta içinde limambir daha söylemesini istiyordu. Anlatmasını bilemiyorum bu diye «ordn. O a ı e t e m i z e göndertlen yazılar ko Bir şey söyliyecekti, baıını ru eeliyorlardı, kırmızı bir M. :'.; I$IK KAPISI. Mehmet Er mızdan yapılan ihracat «Yani.. ben de sizinle oradan o gibi seyleri.. öteden beri lıic; nulıutl, k o n u l m s s m 1ade edilmez Dndaklan titriyordu. kaldırmca, baktı: O dağ kuliiG. spor otomobii hızla >anlarındoğmuş'un şiirleri. Ankara, Cağ t'âniardan mesulıyel kabul olunmaz Son bir hafta içinde limanımızraya dolaşayım raı demek isti bilemem zaten. Kelimelere dö David: «Biraz düşün, kendibesinin önüne çelmişler. Daha daıı seçti, sonra bir yavaşlar das Yaymlan. 32 S. 2 lira. • dan yapılan ihracatın değeri 11 mıl yorsun?» künce kaskatı oluyorlar, kazık liğinden bnlnrsnn» dedi. «Bugibi oldu, birden firen yaparak öncrki bir yürüyüşlerinde bn* EKMEK PARASI. Bedia Ce yon 132 bin lirayı bulmuştur. Abone v e 11in ıslert İçin. zarfın gibi. Onları yalnız yüreğimde nu bana dnynran sensin.. şimKathy: «Yo. yo . diye hednrdu, gürültüyle geri dönüp raya nğrayıp kabve içmişlerdi. üstüne fAbonp» vey» «ll&n Servlsi" tinörs'ün fiirleri. Eskisehir, Gü di $n açıkça konnşmanla demen atıldı. «Sen dolaşmıvacak duyabiliyorum. Sen de duyabıBu meyanda tutün 6 milyon 200 oıılara doğru gelmeye başladı. Kötfi cins kabveden yapılmış k'aydının konmatı lazusdır. zelH Matbaası. 67 S. 2 lira. fil yalnız; sadece benim yanım bin lira ile baslıca mevkii işgal etsın. bir yerdc oturacaksın. Dok Iirsin .. bizimle çelsen.» Yüksek perdeden bir ses pek tnpsnln bir şeydl bn ama, ksyRoman: F.Ucri gizlice uzanıp birbirini da bnlnnmanla bile dnynrdnn mektedir. Bunu sırasiyle tiftik, sector olman dolavısıvla. sana cok coşkun bir selâm haykırdı : nar kaynardı, Kathy'nln pek BU GAZETE BASLN * KORSAN ÇIKMAZI. Nezih. cade, keçi kıh, bagırsak. ceviz. gülbonn bana Kathy...> Setinl al • Arkası var) ihtiyaç var orada. Willic Da buldtt. Kathy'nin eli, ««inrteki hoşana gitmis gibiyat. gibiydi YASAS1NA UYMAY1 T A A E H Ü T Meriç'in romanı. Ankara 196! Do=; : hoşana gitmiş bonn bana Katny...» sesını aı ıntıyaç var ontaa. » ı m t • » " » • ı^rKası var» yağı ve saire takip etmektedir. ETMlŞTtR. Yayınlan. 218 S. 5 lira. «Roman Alessandro Manzoni'nin Nısanlılar adlı romanı, unutamadığım romanlardan biridir. XVII yüzyıl Milâno'sunu anlatan bu romanın belli baslı kişilerini şimdi şöyle böyle hatırhyorum, adlarını boyle d*seniz söyliyemem. Ama romandan bende kalanın canlı çizgi, olaylara karışan rahiplerin sonsuz insan sevgisidir. Manzoni. üç ciltlik bu unlü yapıtında (eserinde), korkunç salgın hasiahklaria derebeylerinin canavarlıkları altında ezilen ^avallı insanları anlatır. Dogamn (ta. bıatın) v c toplumun zulmünü. romanda ancak rahiplrin karşılık beklemiyen ıyilikleri dengelendirir. Boylece okurda, insana güven, geleceğe umut uyanır. Ama gene de bir Bit yeniğı vardır için içinde. Çünku, hastaların ve ezilenierın yardımına karşılık beklemeden koşan rahipler, eziyeti ve ölümü kolaylastırmaktan başka hiç bır amaç gütmezler. Sözgelişi, zalimlerç kızmazlar, derebeylerinin eanavarhklarınn baş kaldırmazlaDahası, iyiliklerini, sevgilerini, voksullara, ezilenlere, zavallılara oldueu gibi, ezenlere, ralimlere de sebil ederl«r. iyilik etmek, iyilik görmek § Melih Cevdet Anday l | HEM Tersine rehorlar 1 aya zam karannın Belediye Beit Mnavini tarafından imzalanmayıp geri çevrilme» münasebetiyle verilen bazı tamamUyıeı bilgilcrde, Terkos ve Elmalı bentlerinden gelen sulann yüzde ellisinin yolda ziyan oldnğn kaydediliyordn. Yapılao UUtistiklere gire, ra ytllannda zayiat bakımından, Tfirkiye birinci geliyormns. Tere Uraiından aldığım» tek birincilik, kjrdığımız tek tersine rekor ba olsa öpüp başımua koyscağız. Denizde, karada ve havada faaliyet gösteren işletmelerimizin hangisinin, filan sene milyonlarla kâra geçtiğini dnyduk? Karada isliyenlere bakarsanız, az gitmiş. nz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, bir de »rkasına bakmış ki gittiği yol bir arpa boyu. Denizdekilerin faaliyetini «çabalam» kaptsn ben cidemem* tekerlemesiyle hül&sa fdilmiş gorürüz. Netiee hep denizde balık' tır. Havad» çalışanlara gelinee; onların da hcssplsnıu gizden jecirince bakarsınu uçan kuşa borçludurlar. Bu neden böyledir? N'edenini hep biliriz. Yalnız biz bilmeyiz, onlar da bilirler ama, hani asağı tükürsem sakalım, yakarı tükürsem bıyığım diye bir söz vardır ya, söylemelerine işte o mâni olur, çaresini bulmalarına da. Bizdeki isletmelerin tıplusı bütün dunvada mevcnttur. Bakarsınız, onlar milyonlarla kâr ederler, biz milyonlarla zarar. Halbuki meseli deniz hep o denizdir, gemi o gemi, yolcn da o yolcu. Ama, başka diyarlarda geminin, denizin, yolconun ve yfikün bir araya gelmesi işletmeci idarelere avuç dolusu para kazandırır, aynı unsurlar bizde bir araya gelince, elimizde avucnmuzda olanı da alıp götürür. Yollarda ziyan olan enerjimiz yalnız sudan ibaret değildir. Kimi enerjimizin, işte böyle su gibi yüzde ellisi, kiminin yüzde sekseni yan yolda heba olnp gider. Bazı enerjilerimiz de vardır, daha kaynaktan çıkmagiyle beraber yoklnga kaynar. Hani Ingilizlerin bir zamanlar sömürgelerde kölelere tatbik ettikleıi bir nevi iskence vardı. İçinde küçücük bir dönme dolabı bulunan knş kafeslerinin işkencesini batırlatır nevinden bir şey. Kuş, bu dönme dolabın çubuklarına bastıkça dolap döner, o dönünee kuş öteki çobuğa basmags mecbnr olur, dolap boyun» döıı düfâ için kuşcajız da durmadan seker dnmr. işte ba dönme dola bin insan boyuna göre büyük çapta yapılmış bir çeşidinde, sömör fedeki esirler, galiba bord labor dedikleri bir nevi işkenceye konnlurdn. Onlar da kafesteki knş gibi, ba dolabın çubuklanna bassnk fuya yukarı dogru tırmanırlar, fakat hakikatte yerinde sa yarlar, boşu boşana yornJnrlar, hiçbir yere alaşamazlar, oldoklan yerden bir parmak ileri gidemezlerdi. O zavallılarm çektikleri roaddi ve mlnevi ıstırabın dehşetini, kırdıjımız her tersine rekorda, kendim duyar gibi oluyornm. Hem maddeten didin, yorul, bit, sonunda boşnna yorgunlok. Hem h* ulaştım, b» ulasaeafını diye ümitlen, ama oldafvn yerde say. ln«an ra bile dövse belki köpök çıkarır, Hamdi VAROGLU M Yabancı kelimeler SÖZLÜĞÜ Mutemetlerin J Dikkatine \ ÜYARMALAR 1 lmaak tkındı CUMHURİYET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog