Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

ÎLIfOlttlL ÖĞRETMBNİME TEMEL KİTAP Yeni Baskısı Çıktı, ÖfTetm«!İn MBif içl ve «ınıf dışı vuifeleri Egitta» ve Bgretim Işleri Köv ve »ehir ilkofcul efretmml*rini ilgilendlren ksnun Karımame Yon'tmelık Karar Tüıük Yorum v« genelgelerin metei BOyük boy 800 gayfa Fivatı 20 llrm. ft«1em»l« gnndrrllir Çıkaran TÜRKİYE YAYINEVt (llâncıhk 2181 3MT) umhuriyet 38. yıl Sayı 13.512 * Telefonl*r. maktop « d m ü C u m h u r i y t t h t a n b u l Porta KnbMU tfbmbul Ne. 248 234290 324296 2 2 4 2 9 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 9 9 PLASSANS Papazı HAMOI VAROĞLU'nun tercumesi Ue çıktı Lüks cıltlı, nefıs bır şomız ıçınde fıatı 10 Lira AK KİTAP ve KIBTASİYE EVİ Ank. Cad 78 İst 22 47 93 Ödemeb veya pul karşılığı gondenkr İlâncıhk 2174/3248 T8MtT.T.ıT! ZOLA'nm yeni bir şaheaerl KUKDCtMU: TUNU8 KÜKJCBBÖi TCNDS NADt Cumartesi 17 Mart 1962 Fırtına ve yağmur İnan, 5 yıllık döviz durumunun Türkiye, Yunanistan müemmen olduğunu açıkladı ve İtalyayı altüst etti Moliye Bakonı dün Tacir ve Sanayicilerle dertleşti Bakan, bu yıl Devlet sektörü dışında kalan sahalara 356 milyon liralık yatırım yamlacağmı belirtti I Mılıyt Bakanı Şafik İnan, dün Tıcaret Odasma gelerek tuccar ve sınayıcılerın dettlerını dınlemıştir Toplantıda soz alan Bakao, oıel teşebbusun Anayasa temınatı altında bulunduğunu behrttıkten I sonra, Hukumetın ozel teşebbuse | her turlu kolayhgı gostermek azmınde olduğunu soylemış \e gozu vergı reformuna petıfrerek \ ergı reformn Bu reform uzerınde çalışıjoruz demıştıfr Yalnız mahyecı ola rak degıl, ıktısatçı olarak da çah şı>oruz Vergı kavnaklannı kuru turcasına bunlan ıstısmar etmek değıl genısletmeyı hedef tutuyotuz Yeni butçe \ururluktedir Bu yıl 1 mılyar 244 milyon lıra vatı ArkMi Sa 5. Sfi. 7 de Akdenizde birçok tekne battı, Karadenizde üç şilep karaya oturdu bunlardan birinin durumu tehlikeli (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksmız) Malıye Bakanı dun Tıcaret Odasında vapılan toplantıda İçinde 107 kişi bulunan bir Aıtterikan uçağı kayıp Pasifik Okjanusu uzerinrle kavbolan uçaktaki 96 Amerikan askeri, Günev Vietnam'a gitmekte idi Mamla 16 fAP> Bırle«ık Ameriâa Hava Kuvvetlenmn bugun açıkladığına gore ıçınde 107 kışı bulunan bır Fl>ıng Tıger tıpı Super Constellatıon uçağı Pasıfık Okyamısu uzennde ka\bolmuştur Guma dan hareket edıp Fıltpınlerde Clark Hava ussune gıtmekte olan uçakta 96 Bırleşık Amerıka a^kerı ve 11 snıl murettebat bulun makta ıdı Ha\a Ku\\etlerı sozcusunun bıldırdıgıne gore uçakla son temas dun saat 16 16 da vapılmıştır. Bu e«nada uçagın Guam ın 270 mıl batısında olduğu tesbıt edılmıştır. Lçağın ka\ıp olduğu anlaşıhr anlavılmaz Clark hava ussunden Arkası Sa., 5, Sü. 3 te Ankara, 16 (CumhurıyetTeleks) Başbakan tsmet înonu bugun Devlet Plânlama Teskılâtı BaşmuI şavırı Prof Tımbergen'ı kabul ede| rek bırbuçuk saat kadar goruşmuş ve muşavırden beş Mİlık kalkmma piânı hazırlıkları ile muhtevası hakkında duşuncelerını dınlemışGeçen mart ayına nazaran husule gelen bu fark altın tır Bu goruşmede teşkılâtm yeni fîyatlarına da tesir etmedi, hattâ flyatlar aynı iarihtekin musteşan Osman Nun Torun da hazır bulunmuş ve Başbakanlıktan den 6.50 kuruş dusük ayrılırken basın mensuplanna Mus teşar Torun, «Bır nezaket zıyaretı Merkez Bankasının ton bultenıne ra ıdı Bır aene ıçınde »rtıj 773 mil ıdı S vıllık plânlama çalışmalan gore tedavuldekı para mıktarı yon lıradır hakkında Başbakana ızahat verdı Malî çevreler durumu çok lyım ler 5,117,172,477 lıradır Geçen senenın Başbakan \enlen ızahattan ser bır şekılde tefsır etmektedırler memnun kaldılar. Tımbergen 14 1 martında emısjon 4 344 155 224 hIktısat polıtıkasmdakı ıstıkrar ve 18 majıs tarıhlerı arasında tekrar plânlı hareket sajesınde, emısyon gelerek tetkıklerıne devam edecek dakı artışa rağmen fıyatlar artma tır» demıştır mıştır. Hatta geçen vıl bu zaman 111 lıra olan Cumhurıjet altını bu Prof Tımbergen yarın memleke gun 104 50 hraja kadar gerılemıj tımızden avrılacaktır tır Tedavüldekî paranın 773 milyon lira artmasına rağmen (iatlar sabit kaldı .. * Timbergen Başbakan ile 1,5 saat görüştü Floryada ikıye bolunen layter ve kaptanı Orduya ail bir benzin Iaylcrit ihiye ItöliiiMİii Florya önlerinde vukubulan olayda can k^ıybı yok aynı yerde bir Jayter de karaya oturdu Denızlerde hukum jurmekte olan sıddetlı fırtına juzunden dun Flor >a plajının Z00 metre açıklannda Ordu\a aıt 600 ton benzin taşımakta olan kaptan Alı Kuçuk ıdaresındekı 6 numaralı bır benzin lâyterı ıkıve bolunmus ve tahmınen 100 tondan fazla benzin denızc dokulmuştur Yıne a m ı yerde, Orduva aıt 600 ton benzin taşımakta olan 7 numaralı lâ.ter de karava oturmuş tur. Denıze dokulen benzin bu>uk bır talıh eserı olarak ateş almadığından muhtemel bır facıa bu suretle kendılığınden onlenmıjtır Ancak sahıl bo\unca jayılan benzının herhangı bır sebeple ateş al Feridun Cemâl Erkin'in dun ma ıhtımalı gozonunae bulundururimizde istirahat ettiği evde Arkası Sa. 5, t>u. 5 te çekilen bir resmi «Halk Eğıtım Kanunu» nun son Şıvas 16 (Telefonla) Bır suçeklını bulduğunu \e bır kaç gun redenben valılık makamı alevhın Irak'a satılan kojunlara birer zarfında hukumete sunulacağını de yazdığı >azılardan dolajı haksoilemıştır kında da\a açılan ^ehrımızde mun nal bağlanarak >apılan ka Arkası !>ı 5 i u 3 le çakçılık olayı tahkik edili\or Arkası Sa 5 Su 3 tc Sıırt 1 (Telefonla) Irak ıı 6 kuzey bolgelerınde •\erleşmış bu lunan Molla Mus^afa Barzanı, su varı bırlıklerının at nalı ıhtıyacın şehrımızden temın etmıştır. Bıldırıldığıne gore A Ş ısıml. bır kojun tuccarı, Barzanı'nın tek lıfını kabul ederek Irak'a sattıgı koyunlara bırer at nalı bağlamış \e bojlece kullıjeth mıktarda nal kaçırılmıştır Ilgılı makamlarca bu yolda tah kıkata başlamlmıştır Sivas'da birgazeteci, Şehrımızde bulunan Mılli Eğıtım hnkiimeti tahkir suçu Bakanlığı Halk Eğıtım Umura Muduru Şevket Gedıkoğlu, dun kenile tevkif edildi dısıyle konuşan arkadasımıza, Halk Eğitim Kanunu Meclise sevkediliyor Barzanî, at nalı ihliyacını Siirt ilinden temin etti Erkin'in tâyini ile ilgili kararııamo ay eıkarılaeak Sarpcr dun Bakanlık memurlan ile vedalaştı ve Başbakanı ziyaret ederek kendisi ile gorıiştu Ankara, 16 (Cumhurıj etTeleks) kı kararnamenın av sonuna dogru Dun de bıldırdığımız gıbı Lond çıkma'i u\ gun gorulmuştur ra B Elçımız Feridun Cemal Er Feridnn Cemal Erkin tstanbnlds Evvelkı gun şehrımıze gelen Fekın'ın Dışışlerı Bakanlığına tâjını kararlastırılmış ancak bu hususta ndun Cemal Erkın ın ve jakınıarı \rkası Sa. 5, So. ( d i UIIIIIIIIIIHII lllllllllllllltr Telel to CIMHLR1\>T H n Gursel, Tarun Bakanlığına gelırken î Unbul) Gürsel "Toprak reformu, rejimi II kurtaracak yegane yoldur» dedi Dün Tarun Bakanlığını ziyaret eden CumhurbaşE.B.C. Radyosunun gazetemize ycıkışıksız târizleri kanı îlgililerden çahşmalar hakkında bilgi aldı Kadrı Kajabal Hasan Tılmacr Erol Dalh ANKARA İ NOTLARI İ = Ecvet GÜRESİN yazıyor E Şahitier yazdıklarımızın doğru olduğunu, dün en kesin şekilde tekrar teyit ettiler Gazetemızde yayınlmnaa bır ba ranlarmı dıle getırdıler. Bu dâvet | berle ılgılı olarak, B.BC. Radyosu te hıç bır hâdıse yer almadı. Ise evvelkı akşamkı yayınmda bıjc a B B C memurlan, ne de hajır bucıklama vaptı ve bahsettiğîmıı lunanlar arasında Turkıyemn buolavı kendı zavıyesınden yornmlı %uk kurucusu Ataturk ıçın en uvarak, gazetemize htacnmlarda bn fak bır kuçuk duşurucu soz sov lundu. j hyen olmadı B B C. memurlan B B C spıkerı bu açıklamada es arasında yakışıksız gıyınmıs, tescumle şnnları toyledi! bıh çeken, papuçları çamurlu kım« B B C, vanı Londra radyosu, ' «e >oktu Dâvette çeşıtlı grupla î^tanbul Gazetecıler Sendıkasmın 1 rın fotoğrafları çekıldı Cumhu mıiafır bulunan ıkı temsılcısi şe rıyet'te yer alan ısnatları yalanla refıne 25 ocakta kendı bmasında >ıcı mektubumuza ılışık olarak terdıgı da\ette Ataturk'e hıç bır bu fotoğraflardan bırını Cumhu hucumda bulunulmadığını resmen j rıyet e gonderdıkse de kasden bu ve kesm bır dılle açıklar nu yayınlamavı reddettı B B C nın sozu geçen dâvetmde B B C , Cumhurıvet gıbı şohret ı hava do=tca ve candandı Mısafır ve ıtıbarlı bır gazeteden gerçeg. Turk gazetecılerının ıkısı de daa\km bır hareketını duzeltıci me« \etten en «on avrılanlar arasında tubu \avınlama«;ını beklerken ıdı u vanîarında Turkne Buvuk Cumhumet daha bu mektup PII elçılığı mensupları olduğu haldp ne uîaşmadan once b " «efer Ba\ \e ıste \aka kahramanı, saçı uğurıanırlarken dostluk ve şuk(Arkası Sa. 3, Su. 6 da) sakalına kanşmış genç Ankara 16 (CumhurıyetTeleks) Cumhurbaşkanı Cemal Gursel bu sabah 9,30 da Tarım Bakanlığına gelerek Bakanlık daıre mudurlerınden faalıjetlerı hakkında ızahat slmıştır Dışışlerı Bakanlığındakı = son değışıklık sadece Bakan lık çevre^mde değıl ıç ve dış Ş pohtıka çe\ rele^ınde de çe ~ şıtlı tefsırlere ugrujor Sar = per ın ıstıfa^ını 22 şubat ge ^ cesı dığer Bakanlarla bırlıkte ~ bulunmamak gıbı pek zayıf = Başkan Gursel, Bakanhkta jap zorluklar olduğunu ıfade ederek «ebeplere bağh'vanlar bulun ~ tıgı konuşmada «Toprak reformu «Toprak Reformu Kanunu, en kısa duğu gıbı Bakanlıktakı ta ^ reıımı kurtarmanın jegane j o l u ?amanda Meclise se\kedılecektır» \inlerle ılgılı gorenler, dış S dur» demıştır Bakan Oral da topdemıştır. pohtıkadakı tutumunun ıstı E rak reformunun u\gulanmasına Başkan Gursel saat 9 30 da Ta fava sebep olduğunu ılerı su 3 geçmede s c j a l bakımdan buyuk Arkası Sa. 5, Su. 6 da renler de vardır Aslında son S I ~ ıstıfa ıçın muavven bır «ebep E Arkası Sa. S, Sd. 1 de E rmıııımımıııııııiMimııııııııııuiK Kalb knzı geçıren Amerikan uzay pılotu Donald K Mavton Sovyetler, uzaya yeni bipeyk daha gönderdiler Bir seçim konuşmasında batibin sozünıi keserek bu hususu açıklıyan Kuruçef, peykin yörüngesine girdiğini bildirdi. Peykte insan olııp olmadığı belli değil Mo=kova 16 (a a ) Sovyetler Bırııgı Başbakanı Kruçef, pazar cunu japılacak Yuk«ek Sura seçım lerı dola>i"ii\le bugun Mosko\.adaj kı seçım bolgesırde tertıp edılen I bır t^plantıva katılmıştır Kruçef • m de bır koiuşma vapacağı bu toplantıda kenı sındtn once bazı hatıpler soz aımışlardır Kruçef, bu hatıplerden bırının konuşma«mı \arıda kesmış ve Sovsetler Bırlığının jenı bır sunı pejk fırlattığını, dunya etrafında iorunge=ıne p Arkası Sa. 5, Su. 5 te TIP BAYRAMI BtTUV YLTITTA KUTLAVDI Gazetcler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog