Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

İSTARBUl Turkıyenın en modern en konforlu turistik oteli Her Odada Banyo, Telef on, Üç Kanal Radyo Hnnka manzara Amenkan bar, reatorant İSTANBUL AYA2PAŞA Tel: 49 51 20 12 tâncüik: 2180/3208 38. yıl Sayı 13.511 u m h u r i yet KURÜCÜSU: T U N U S NADÎ Telgrtl v« mektup edresl: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar. 22 42 90 22 42 V6 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Türk Ansiklopedisi 83 Turk Ansıklopedısının 83. Fasıkulu çıkmıştır. Ansıklopedınin bu fasıkulunde (C) harfı ıle ılgıli maddelerın ıncelenmesıne devam edılînekte (Cordoba), (Corneılle), (Cortez), (Costanzo Da Ferrara) gibı maddeler üzennde tafsılâth olarak durulmaktadır Ansıklopedının bu fasıkulu (400) kuruş fıyatla Mıllî Eğıtun Bakanlığı Yavınevlenyle butun kıtapçıîarda satılmaktadjT. Cuma 16 Mart 1962 (Basın 3123/3227) Beş yıllık plânla gelir 20 milyar artacak Prof. Timbergen tnkara, 15 (CumhurıyetTelek') tkl gundenben Devlet Plânlama şkılâtı'mn be» yıllık kalkmma ını hazırlıklarını ıncelıjen Prof nbergen bugun yaptığı basın îlantısında be? yıllık kalkmna mına gore 56 mılyar lıralık va sm japılacağını ve bu mıktardabır jatırımm beş \ıl sonra mılh 'ırde 20 mıhar lırâhk bır artışa ıncer olacagını açıklamıştır Arkası Sa. 5, Sü. 4 de limilMMI'HMimilllllllllllUMIIU Timbergen 5 yıllık plân hakkında izahat verdi Sarper istifa sebebini açıkladı: "vazilemi iyi ifa edenediğim zannını duyuyordum,. Dışişferi Bakanlığına en kuvvetli aday Feridun Cemal Erkin Profesör «Türkiyenin kaynakları kalkmma için müsâit, yeter ki halk plânı benimsiyerek desteklesîn)) dedi Kurulu İ toplaıttısı | Bakattlar | \ukdra n (Cumhumet . Telexs) Dun ıstıfa eden Selım Sarper'ın ıstıfa^ı bugun kabul edılmıijtır Dun NATO he\etı\le Başbakanlıkta japılan toplantıva katılmıvdn Sarp°r bu ^abah Dışışlerı Bakanlığına gelmıs ve çalışmıştır Dışışlerı Bakanının ıstıfa mektuDU dun gece Başbakan înonu've verılmı 5 înonu derhal C H P Ge. nel Sekreterı Ismaıl Ruştu Aksal ı Başbakanl'ga davet ed=rek bu konu uzerınde gorusmuştur Bıldırıldıgıne gor e Dışışlerı Bakan'ıgını lı <rıu ılk olarak Aksal ı tpklıf etmıs, fıkat Ak'al, partmın ı^lerıile meşgul cılması gerektığını scjlneıek ıtızarda bulunnviş.. tur Dun a k ^ m ustu Aksal tnonu ıi» evınde bır kere ddha goruşmuş mutaakıber Başbakan C H P h Bakanları davet ederek fıkırleıını dlmıştır Îsmet Înonu bu sabüh CHP Merkez tdare Kurulu uye. Arkası Sa. 5, Sü. 4 de Feridun Cemal Erkin ve Selim Sarper yanyana A " k a r a 15 ( C u m h u r i v e t S Te'ek«) Bakanlar K u r u ' u Ş bugun îsmet înnpu nun baş 'Z. kanlığında saat 16 30 da top E lanmış ve Dışışlerı Bakam 2 Selım S a r p e r ı n ıstıfaM m e ~ çelesını tezekkur etmış ve Ş bılahare Devlet Plânlama = Teşkılâtı u z m a n l a r ı n d a n NA ~ TO hevetı ıle yapılan goruş s tneler % e bu konuda hazırla •£ nan r a p o r ıle beş yıllık k a l jğ k'nma planı h a z ı r h k l a r ı ve S Teşkılâhn B a ş m u ş a v ı n Plrof Tmbergen'ın çalışmaları hak E k i " d a bıİEi almışlardır İE Evıan"da Fiansız Hukumetı ıle Cezayır Geçi'ı Hukumetı temsıicılerı arasında Cezajırın mukadderatını tâyın edecek olan goruşmeler, sonuna jaklaşmaktadtr Dua japılan toplantüarda, rAteşKes» anlaşmasından sonrakı durum ve ateş kesılmesının nasıl temınat altına alınacağı konusu uzerınde goruşmeler >apıldıgı bıldırılmektedır. Endışe verıcı olan, Cezayır'ın Frarsa'dan avrılarak bagımsızlıga kavuşmasrnı ıstemıyen mufrıt sagcı Gızh Ordu Teşkılâtının (OAS) AteşKes anlajmasına rağmen, tedhış Bakaplar Kurulu toplantı 2 bareketlefıne deTaMRîr~karâTn~öTiîul1îfitensâîTt», ve Bu. tarafları ;ına >urt gezısmde olan beş j; uzerınde onemle durmava sev ketmektedır. Ote yandan, Cezayır'ın Bakan ıle ıstıfa eden Selım 3 kathâmlar şehrı Algıers'de her gun, dehşet verıcı olaylar bırbırını Sarpefr katılmamışlardır. Top 5 lartı gece geç saatlere kadar S devam etmıştır. =j Şu a c a i p şehre bakın? tâkıp etmektedır Gızlı Ordu Teşkılâtmın merhametstz cınavetlen ve teror hareketlerının jarattıgı panık dujguaundan halk, ancak Algıers'm Akdenız sahılenndekı guneşlı kumsallarma akın etmek'e kurtulabılrnektedır Yukarıdakı resım, Algıers kumsalında sankı hıçbır şey olmamış gıbı kavıtsız ve sjkm bır şekılde dınlenen Cezavır lıler fsağda) goruluvor So'dakı resım ıse Gızlı Ordu Teşkılâtına karşı AJg.erse sevkedılen zuhlı Frannz bırlıklerme mensup askeılprı, parrnaklıklarm arkasındakı Cezajırlı muslumaruardan hâtıra eşyaları satın ahrken tesbıt etmektedır. Bu bulıklerde ızınler kaMırdmtş ve hazırol emn verılmıştır Parıste dt ajTiı şekılde emnıjet tedbul°n devam etmektedır Alican Y.T.P. başkanlığı görevine yeniden dönüyor Dün yapılan ioplantıda müfrit senaiör ve milletvekîllerînin partiden ihracmdan da vazgeçildî Ankara, 15 (CumhunvetTeleks) Partı içmdekı huzursuzluğu ortadan kaldırmak, Genel Başkanlıktan ıstıfa etmış bulunan Ekreın Alıcan'ı yeniden Genel Başkanlıga getırmek uzere ıkı gundenberı toplanan Y T P. Genel Idare Kurulu bugun de sabah ve oğleden sonra olmak uzere ıkı toplantı vapmıştır. Sabahkı toplantıya, ıstıfa etmıyen Genel tdare Kurulu uyeleri katılmışlardır öğleje kadar devam eden toplantıda, mustafı Ge Arkası Sa. 5, Su. 6 da ! 1111M11 i11111111111111111111II1111111 r? THA'na göre 20 milyon borçlu bazı tacirler hileli iflâsa gidiyorlar irkara 15 (THA) Bırkaç ms atura tacırı 20 milyonluk borçnı odememek ıçıh hılelı ıflas luna başvurmuşlardır. ıon gunlerde Istanbul pıyasasmhılelı ıflâslar artmava başlamış Bu>uk sermayell bazı manıfaa tacırlerı hıle ve muvazaa yolına saparak konkordato japkta, boylehkle borçlarını odemektedırler. Jamuslu tacırler bu durumdan c muştekı oldukları ıçın hukutten yardım beklemektedırler. Kennedy, Türkiyeye yardım gereklidir dedi Baskan, Turkiye ile birlikte Iran. Pakistan \e Yunanistanm komunUt baskısının on safında bulundukları için bilhassa yardım gormeleri lâzım geldiğini belirtti (Yazısı S ıncı sahıfemızde) hakkında \arara vardı A"kara 15 (Currhum etTelek=> Yuksek Sorusturma Kurulu 3 dâva dosjasını daha karara bağlamıştır Bu davalarda uçu sâkıt Bakanlardan olmak uzere altı kısı hakkında son tahkıkatın açılması Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Soruşturma Kurulu 3 dosya Emniyet Müdürüne 4 kilo baz morfin satmak istediler ;şak, 15 (Telefonla) ŞehrımıSıvaslı ılçesınde bır afyoa ka>.çı şebekesı meydana çıkafrılmış Mehmet Yüdız, Mehmet AyJan ve Ibrahım Dağdelen «dın ÎI kaçakçılar afyon alıcısı kılı ıa gıren Merkez Jandarma Kundanı Bn. Selâmı Yazgan ıle Em v'et Muduru Necdet Karamanlıya BAŞKAN DINLEMYOR Amerıkan Cumhurbaşkanı Kennedy, bın lira değermdekı 4 kılo cbaz <rfın»ı satarken suçustu yakalan buyuk çalışma gunlerının > orgunluğunu, guneşlı Flonda sahılındekı şlardır. îlgıhler 4 kıloluk «Baz yazlık evmde dınlenmekle gıdermektedır. Resımde, genç Başkan ev >rfm»m 40 kıloluk afyona bedel kıyaietı ıle evının kapısı onunde ırerdavenlere oturmuş, Florıda SenaJuğunu soylemışlerdır. toru George Smathers ıle sohbet ederken goruluyor Ceza Kanunıı yeni şekli ile Istanbul Defterdarı mayısta meclise getirilecek Gelir Vergisi ile ilgilî Defterdar uesut ırn aunku basın toplantısında Gelır vergısı bev annamelerınm vergı daırelerıne verılmecı muna•sebetıvle dun Istanbul Defterdan Mesut Erez bır basın toplantı«;ı ter tıp etmıştır Arkası Sa. 5 Su. 5 te 1TP Genel ^^ıeıi^e^1ııde dun japılan toplantılara katüanlar Sıtkı Ulay dün M. S. P. den istifa etti Bır muddet once tabıî senatorluk ten avrılarak Memleketçı Serbest Partıve gıren eskı M B K uvelerınden General Sıtkı Ulav, dun bu partiden de ıstıfa etmıştır Istıfa dılekçesını partı genel ıdare kurulu uyesı Avukat Iskender Enç'e gonderen Sıtkı Ulav, ıstıfasıyle ılgıli olarak muhabırımızın sorduğu bır sualı şu şekılde cevaplandırmıştır : € Anadolu Sultanı ıkı şehzadeye gebedır. Bunlardan bırının adı Şehzade Işçı, dığennın adı ıse Şeh Arkası Sa. 5, Sü. 6 da olarak dün bir basın loplanhsı yaptı Bütünüyle tâdil edilecek kanunda devlet kuArvetleri aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki hükümler faşist hüviyetlerinden çıkarılarak medenî hukuk anlayışına uygun şekilde hazırlanacak Adalet Balranı Sahır Kurutluoğlu nun bdşkanlığmdakı komısyonun ılk toplantısında gerek Turk Ceza Kau mnun ve g»rekce Ceza Muhakemelerlen Usulu Kanunu. nun jenı baştan ele almarak raoder\ hukuk anlajışı ıçınde duzenlenmesı kararlastmlmıştır Bu munasebetle İstanbulda Prof \urullah Kunter, baskanlığında kurulma=ı kararlastırılan alt ko. mıs>on Ceza Muhakemelerı Usuu Kaiununu ve Ankara'da Yargıtav Ceza Daıresı Baskanlarmdan Lutfı AkatU'nn rıv asetmde kurulan ı k n cı alt komısyon ıse Turk Ceza Kanununu tadıl edecektır Tadıl taScrısı komı<\ onlarm yapacagı ıi°. vamh mesaı ıle mav's avı sonuia tamamlanack ve Mıîlet Mec^uraîcaktır Arkası Sa. 5, Su. 7 de Yurdumuzdaki 7 milyon çocuktan 450 bini korunmaya muhtac r alnız İstanbulda bunların sayısı 35 bini buluyor, diğer büyük şehirlerde ise nispet yüzde 15 Üvey annesinm zulmunden ka çarak, Istanbulun sokaklarına du i şen Yılmaz Tunçay ısmınde 14 vaş lanndakı bır çocuk polıs tarafmdan bulunarak Emniyet Çocuk Burosuna getırümıştır tfadesı alınan Yılmaz, Zevtınburnundakı evıne donmek ıstemedığını ıfade et Arkası Sa. 5, Su. 8 d e Denızıı, 15 (Telefonla) Vata: ı vazıfesını >apmak uzere aranan Malı\e Bakanı ŞefıtL înan dun Faruk Alptekın ın vapılan tahkıOirdu*aat 14 30 da Ankaradan geımış ve kat sonunda, Dıvarbakır doğruca Defterdarlığa gıderek sa evmde bmbaşı rutbesnıe v azıf e gorduğu anlasılmıştır Arkası ha. 5, Su. 5 te Sefik Inan Ticaret Odasmda iş adamlan ile görüşecek Ankarı 1"; ' C u n h u r r et lel=ksi Adalet Bdkanlıgmda kurulan bır komi" on tarafmdan hazırlan. masına ba>=lanan Turk Ceza Kanu' nu ma>ıs z\ ı sonlarma doğru huI td=arısı oİErak Mıllet Meclı,ın° h'ine «unulacal f ır Askerlik için aranan şahıs, meğer binbaşı imiş KESSAM KEDI OLDU Ingıltere de Hertford lu doktor George Cooper m «Topsy» admdakı ressam kedısı, bukaç gun once bır otomobılın altında kalarak ezılmıs ve olmuştur. Sanatçı kedının vaptığı resımler geçen vıl Fovle Sanat Galerısuıde teşhır edılmıs ve bavuk ılgı toplanuştu Resımde Topsy, ıple bır makaraya baeh kalemı kullanarak resım. çızerken goruluyor Atatürk köşkünü soyanlardan biri dün yakalandı Dnarbdkır lo (Telefunld) Ma turk Koskunu so>an sojgunculardan ^akır Uçucu evınde uj urken vakdldnmıstır Dıger soj guncu ar kadaşı Musa Korkmaz ıse, vapılan aramalara rağmen bulundmamıs tır. M Jfc ÇOCUKTAN AL HABERİ :innın sab kalıîarı olacaklar Çanakkaleye dün küküri renginde toprak yağdı ^ • • Fırhna ve yağış, şehirde hayatı felcs deniz trafiği lamamen durdu lazısı 5 inci Sahıtemtzde • lılmaz Tunçay Emniyet Çocuk Burosunda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog