Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Iler APARTIMAN DAİRELERİ CAZİP** PARA İKRAMİYELERİ TURKIYE KREDİ BANKASI : 2177/3150 umhuriyet KURÜCÜSU: TÜNUS NADÎ STENDHAL KIRMIZIveSİYAH Ç*vben: Cevdet PERİN Muharrir, maceralarla dolu hayatını kuyvetll görüs ve felsefeâ ile KIRMIZI ve SİYAH'da aksettirerek dun: a edebiyatına bır çaheser daha vermiştir. Tam tercüme 10 TL. BEMZİ KİTABEVİ tâncılık: 2169/3149 3 8 . yıl Sayı 1 3 . 5 1 0 Telgraf r* mcktop adred: Cumhurlyet lstanbul Potta Kutusu: tctanbol No, 245 T«lefonlar. 2 2 4 2 9 0 22 42 96 2 2 4 2 9 7 22 4 2 * 8 2 2 4 2 9 9 Ferşembe 15 Mart 1962 Dun toplanan YTP Genel Başbakan Nato Heyetinin müspet İdare Kurulu Alican'ın istifasını kabul etmedi intıba ile ayrıldığını ieyit eiti Inönii yardıtn heyeti mensupları ile görüştü Aksu, Akça, Kazatıcsoğlunuıt istifalan kabul olundu, diğer istifalar ise bugiin incelenecek IIIIIIIIIIIMMIIIII Heyet Eaşham Von Mangolt "Hükümetiniz gereh sosyal, gerekse ekonomik kalkınmamzı sağlıyacah yeterti, süratli tedbirler almıştır» dedi Dâvanın ıııııııııııııııımıııııımıııııı IIIMIIIIIIIIIII Nokta Ir vandan Mecliste temsil x edilen partıler için ıçin kav/ nasa dursun, bir >andan \ urdumuzda Batılı anlaraı ile bır sosyalıst partisı knrulması ugrnna çahgmalara gırişildiğini 65renhornz. Buçün Türkiye Büvük leıcfoto CLMHURÎYLT (Ank.ıri Istanbul) Millet Meclisinde yer alan dört Basbakan Inönü, dün kendisinJ ziyaret eden NATO Yardım Heyeti uyeleriyle partıden üçü, yakın zamana kadar resmen değilse bile, çoğo üvelerinın ağzı ile, Anarasanın mabkâm ettiği düîuk rejime miragçı olmak iddiasmı bağıra çağıra havkırnorTüzüğe göre, kongrede haklannda nihaî karara vanlacak olan iki millardı. Son Tedbirler Kannnuna dort Iıderın oy birlifi ile bagvurulletvekili için Parti Genel İdare Kurulu şimdilik bu yolu buldu dujn, bnndan briyle de mirasçılık iddiaları kesın olsrak yasak edilAnkara, 14 (CumhurıyetTeleks) diji için ber partideki agırı nnsur C K M P . Genel îdare Kurulu ların bnlundnkian tesekkıilden »u, ujelerınden Ahmet Tahtakılıç ile ja da bu sekilde kopmalannı bekSaadet Evren ın buyuk kongreje lemek dogrn olnr. Bunlar belki kadar partıden muvakkaten ıhraç\rn\ bir partl knrarlar, belki de ları meselesı bugun ta\azzııh etRÖrlendiSİ gibl bağımgız hır enıp mış. Ahmet Tahtakılıç ile Saadet halinde Meclisin bir koşesini kapEvren hakkında Genel İdare KuruAnkara (Cumhunyet . Teleks) larlar. Her iki gekilde de Parlâlunun davranışının buna muvazı nentomuzda «oı sahıbi olan ııvabır hareket olduğu anlaşılmıştır. Dıjişlen Bakanı Selım Sarper, bugun geç vakıt igtıfasını Basbatal knrnlUra ba vakınlarda en az Hakıkatte, Genel îdare Kurulu, kan Ismet Inonu'ye vermıstır. bir yenisi daha eklenecek demekbır uje hakkında mu%akkat veja Sarper'm istifasını tir Arkası «a. S. Sü. 3 te lnonu'nun kabul edıp etmedığı bıhnmemekBn gartlar altında, Ratılı anla tedır NATO Heyetinin \arin mem mı ile bir stmalnt partninin onü Arkası Sa. 5, hu. 6 da mfizdeki vıllar bovune» basarı «an«ı ne olabilir? tlkin şnnn löylıitlim ki, Meclisteki partilerin savısı kaç olnrsa olsnn. on vedi vıldanberi vurdumnzda baçlıca iki kuvvet çarpısmaktadır. Bnnları kaba taslak geTiciler \e ilericiler dive adlandırmak mümkündiır. Gericiler, ırkçıBursa, 14 (Telefonla) Dun gelardan seriatçılara kadar çcşîtli di SON TOLCLLt KLARI Adanadaki uçak kazasında ölcn pılot renislerin bir arava eetırdiği bir Nejat Aksan, Zülfikâr Kaya \e yolcnlardan Oğuz Turk'ün cenazc ce çelı.rımızın tarıh! Batpazarı çarBugda> anlaşma&ının ımralanmasnıdaıı sonra Tıcaret Bakanı t e şısı bu>uk bır \angın tehlikesi geakımı temsil etmektedirler. 1leri leri nçakla dün akşam şehrimize getirilmiştir. Resimde bnnlardan Amerıkan Buyukelçısi bir arada çırmıştır. babaha karşı saat 2 de ciler ise, eenel olarak Atatürk il kaptan pilot Nejat Aksan'ın tabutu uçaktan indirilirkcn gorüluvor. Nıhat Erdogana aıt hurdacı dukkelerı ısıgında vnrdumnzu ça£daş kânmda zuhur eden jangın kısa uvgarlığa kavnstnrmak çabası Ankara 14 (CumhurıyçtTeleks'ı zamanda bıtışıktekı ahşap duk Ankara Beledıye^ı aldığı bır ka. içindedirler. Ancak, itiraf edelim kânlara da sırajet etmış ve netıce rarla su\ a % uzde 8U zam yapmıştır ki, çok partili hayata teçtlfcinUzde 1 ı otel olmak uzere 11 dukkân Metre kupu 5 kurus olan su fıatı 1 den 27 Mayıs 1960 a kadar ilericivandıktan sonra ıtfaıyenın buyuk ocaktan bu yana 90 kuruşa çıkmışlik akımları vardnmnzda ağır kagayretıyle çaışı tamamen yanmak tır Belednenın a\arlamasını aboyıplara nÇramıstır. Demokralik lan kurtarılmıştır. Yangının ne rpler uç a> lık tah;ılat makbuzunu »istemin bir gekil meselesinden den (.ıktığı hcnuz te=bıt edıleme aldıkları zaman oğrenmi'lerdır. ibaret »avılması, Batıda dügünce mı=tır Tahkıkata devam edılmek Bu kanr Ankara halkı tarafınhurrhetıni doturan gartların bızn ı\ı kaı=ılanmamıstır de ancak de\rım prensipleri gave Evian'da ateşkes anlasmasının inızalanması beklenirkpn, •rdır Bu suretle Amerikanın bir yıl icinde memleketimize »inde tutnnabileccğı serçejınin an. sağcı gizli ordu teskilâtının bir hâdisc cıkarınasına karşı japtığı ziraî madde yardmunın değeri 119 milyon la<ılmama«ı, Tnrdumnzdaki politiolağanüstü tedhirler alındı, Fransanın Akdeniz filosu ka navaslannı sovsu7İa5tırmıs, o doları bulujor arada ilericileri de tâviz tutüne tâCezayir sahili açıklarında bekliyor riz vermege lorlanmtır Denebilir mış ve bu konuda geteklı anlaşma (a aRad>o) Evıan • Ankara 14, (Cumhurret TePans, 1 4 (aaRadvo) ki 27 Mavn, bo anlavışla Tnrdnleks) Bır sureden ben Huku bugun Tıcaret Bakanlığında ımza da Fransız hukumetı ile Geçıcı Ce mazda cok partili demokratik si*metımızle A B D. Hukumetı ara lanmıştır. 7a\ır hukumetı temsılcılen arasıntcmin YiiruTemıveceğini RÖ7İer BnüMemleketımızde buğday rekolte sında 400 bın tonluk bır partı buğ da devam etmekte olan «Ateşkes» ne »eren olnmlo bir tepkidir. Türk daMn ıthalı konusunda jap'lan sının jeterlı se\ıyeje ulaşmaması gorusmelerının keMn bır sonuca Silâhh Kn\\et!eri, Atatürk ilkeletemaslar muspet şekılde gonuçlan bağlanmasının beklendığı bugun Arkası Sa. 5, Su. 6 da • ri üzerine kurulan Cnmhnrıyet diilerde, Cezavıre bağımsızhk verılzeninin vıkılmasına haklı olarak Kuduz tedavi müessesesinin hazırladığı raporda, mesıne karşj olan gızh ordu teşdaha fazla sevirci kalamamıs, vokılâtının herhangı bır tedhış hareInnn kaibeden reiimi tekrar vöacele tedbir ahnması isteniyor ketıne engel olmak ıçın Fran^ada rünçe<iine ko\mak amacı ile dnrnolağanu^tu guvenhk tedbırlen aKış ajlarında olmamıza rağmen ma raüdahale etmistir. lınmıştır. Fransız ordusun lan bu kuduz vakaları, gun ^.eçtıkçe arttmdi. «on Tedbirler Kanununnn tun ızmler kaldırılmış ve kara, ha maja başlanıştır. Geçen vılların ı^ıjı altında, Batılı anlamı ile knva ve denız bırhnlerıne kışlaları kış ajlarında gunde 1520 ardsınaa Tülacak bir »osyalist partisinin nı terketmemelerı emrı verılmıs gorulen kuduz hâdıselerl bu vıl Ttjrdnmnzda bir \arlık Rdsterip tır. Fransanın Akdeniz fılosu Ce gunde ortalama 40 ıla 50 ye kadar eo*teremiTece|i konnsnna relclim. zavır sahıllerı açıklannda manev vukselmıştır tlk bakısta, e«ki de\rin mirası 0Sa. 5. bu. 5 te Arkası Sa. 5, Sıi. 4 te zcrinde bnndan bö^le ileri «eri speku'âs\on hareketlerine merdan \prilmıvece£ı düşünülerek hir fikır partisinin kısa zamanda güclenmesı mümkün förülebılır Ancık, secmen TiÇınlarına renk vesojval ortamın bir kannnla der r n Sışehıleceğine biz inanamivornz, Kaldı ki, çeçen gfln de vazdıgım tıbi devrim ilkelerini kornmak \önunden kannnnn »ınırlan hiç de ^eteri kadar kesin çizgilerle belirAfson, 14 fTelefonla) Merkez sınırlenen Itoyluler, taş ve sopa Ceievre, 14 (a a ) tkıncı Dur( tilmemiştir. Tarın ov avına çıkaılçeje bağh Dışh kovunde, kov ka larla oğretmenm ve arkadaşının ja Harbındenberı toplanan sılâh( cak olan devrim düîmanları, bıldınlarmın re'imlerının çckılmek uzerıne vurumuşlerdır. Tabancasısızlanma konferanslarının en ged.klerini oknmak için çerekli »oz ıstenmesı, muessıf hâdıselere jol nı çekerek ateş eden ve koylulenışı bugun saat 16.00 (gmt) de u ^arı formüllerini bnlmakta her ThK RAÎLI BANLtiO İKLNİ açmıştır. rı dağıtmak ıstıyen oğretmen adacMılletler Sarajı» nda çalışmaları h?lde fazla zahmet cekmiyecekler Washıngton'da Seattle bolgesınde buyuk gokdelenlerın arasında ku Yedeksubay oğretmen Basn A lete teslım edılmış, sılâh kullanna başlamıştır. dir. O zaman gosTalist veT» calıs rulan tek raylı trenler, bır saatte kın, arkadaşı Nazım Koçer ve Şe mak suçu vu^unden ılk sorgusunu ma partisi röneticileri ne yapacak 10,000 jolcu taşıyabılecek kapası ref Bılır ile kahvede otururken cı muteakıp tevkıf edılerek cezaevıKonferansa 4 u Batılı, 5 ı komulardır" Vatandaşlara esit sayıda tededır Resimde tek raj lı bır tren vardan geçen koy kadınlarının re ne gonderılmıştır nıst ve 8 ı tarafsız olmak uzere me\lid şeker! ml vfidedeceklerdlr? hareket halinde gorulujor. 17 memleket katılmaktadır. sımlerını çekmek ıstemışler, buna Tahkıkata devam edılmektedır. Dr. Sekıp Alagun Bırıes.ık Amerıka çevrelerı CeBunun dı;ında, ynrdumnrnn enevre konferansının başarı umıdıkonomik realitesi de Batılı blr io»nın pek az olduğunu belırtmekte inlist paıtigine iaıamızd» b»ç*« ıznsı tanıyacak glbl deglldlr. Hal Arkası S>a. 5, Su. 4 te Ankara 14 (Cumhunyet Teleks) NATO Yardım Heyeti, ça lışmalarına bugun de Devlet Plân larr.a Teşkılâtında devam etmıştır. Heyet, uzmanlara çeşıth sorular sormuşlar \e kendılerıne venlen bılgıler uzerınde fıkıt teatısınde bulunmuşlardır. Hevetın sormuş olduğu sorular genellıkle şu konular etrafında toplanmaktadır: 1 Tulrkıvenın son tunzm g e . hrı ve bu sektorun geleceğını ılgılendıren projeler nelerdır.1' Y.T.P. Genel tdare Kurulu dun >aptıfeı toplantıda Arkası Sa. S, Sfl. 4 te Sazısı 5 ıncı gabıfede İ Amerikan dış 1 | yardımı için j I yeni karar I E E E E E E E Başkan Kennedy'nin prog Ş ramına göre Pakistan E destek yardımı almıya = cak, Yunanistan ve İrana E yapılan yardımda indirim = yapılacak, Türkiyeye yar E dım ise bilâhare kısılacak E Washıngton, 14 (AP) ö E numüzdekı temmuz ayında =: başlıyacak olan malî yıl zar E fında B. Amerika; Hindistan, ^ Pakistan ve Yakmdoğu mem Ş £ leketlenne bır milyar dolâr = dan fazla ıktısadi yardımda E bulunmayı kararlaştırmıştır. ~ Başkan Kennedy, dun, B. = Amerıka'nm yenı mal' yılda E 4 9 milyar dolâr (44 milyar E 100 milyon hra) tutannda ık Ş tısadı ve askerî yardımda bu Zi lunması gerektığmı Kongre E ye bıldırırken, jetkıli kimse Ş Arkan Sa. 5, Sü. 3 te E ^lllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllU D Tahtakılıç ve Evren (CKMP) idare Kurulu toplantısına çağrılmıyorlar Sarperin yerine îsmail Rüşiü Aksal, Feyzioğlu veyahut da Erkin'in getirileceği söylenİYor Dışişleri Bakanı Sarper dun gece istifa mektubunu Başbakana verdi nııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııE Tıp bayramı dün kutlandı Ankata 14 (Cumhunyet Telekg) Tıp Bayramı buun şehrımızde de kutlanmıg ve torene iştırak eden Başbakan Ismet Inönü bir konuşma yapmıştır. Arkası Sa, 5, Sü. 5 te Bursada tarihî bir çarşının 11 dükkânı yandı Ankara Belediyesi suya yüzde SO zam yaptı Fransız crdtısunda izinler kaldırıldı ^ Amerika 400 bin ton daha buğday veriyor Yamanoğlu hakkındaki iki dâvaya bakıldı Kuduz vakaları bu 1 yüzde 100 arttı îamanoğlu, dan >apılan duruşraalarından birinde Sazısı 5 incı gahlfede Silâhsızlanma Konferansı kötümser bir hava jşinde başladi: Afyon'da köy kaâınlarının resntiiii çekmek isteyen ögretmen, hücuıtıa uğradı Batılılar, Sovyetleri ikna etmeye çalışıyor Siyasi müşahitler, Konferansta Nato ile Varşova Paktı arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanmasının mümkün olabileceğini ifade ediyorlar NADÎR NADİ Arkası Sa. 3, Sfl. 5 te CLMHtRÎTET GAZETESİ TAZI îş Md.luğune ÎSTANBUL Poligi sovma\a kalktı bashgı altında nejrolunan yazıva K. tsnad edilen guçtan dolavı îstanbul Aslıye I. Ceza Mahkemesının 1962/22 sayıh dosyası ile ıcra kılman muhakemem net'cesınde 22/2/1962 tanhinde berae'ıme karar verılraiştir. Keyfiyetin bu şekılde neşnni rica ederim. 12 3/1962 îlhan Dumrul înşaat Muteahhidl 3 gazete hakkında takibala girişildi tAkşam». «Son Saît» ve cEk« pres» gazetelerının 2223 şubat olavlarıvle ılgıh olarak vcdıklen haberler, Sdvcıhkça \apılan ıncoleme sonunda, halkı he; ecana VPrıcı mahr. ette gorulmustur. t u sebepten, adı geçen gazetelerın <.aRadjofoto (Cnmhurivet AP ) hıp ve mesul mudurlerı hakkmda, Sa\cılık tarafından TODIU Ba^ın Grormko, Rusk ve Lord Honıe dün eabah yapılan toplantıdan sonra Mahkemesmde dava açılmıştır. bir srada YAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog