Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

KTJÎOPATRANTN GECK GÜNDÜZ SİHİRLİ HABIKA «bedU«»tirir. Cildin fl suu ^nler. Ereenlik rivilcelerini, deridekd kırışudıkları ve lekeleri giderir. MUTLAKA DENEYİNİZ. Umnmî Tevri Yeri: MTJHTAR VAZJR Asirefendi Cad. Elkâtip han 8 İstanbuJ Tel: 27 22 21 Telgraf: Türkital . İsUnbul tftncılık: 2175/3104 38. yıl Sayı 13.509 u m h u r i yet NADİ c «• a t t k t u p adrMÜ C u m h u r f y « t t ı t a a b u l P o c t a K u t u ı u : t ı t a n b u l N o 346 Tel«fonl«K 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 8 7 2 2 «2 D8 2 2 * 2 W Pmf. Dr. 1NTRÎ EBGEVE Ailede Herkesin Doktoru Çesitll hastalık ve ânzalar Snünde abnması gereken tağlık tedbirlen. Doktornn vereeeği Uâç ve tavsiyelerinia tatbîki. Sağbğınızla Ugili, ankysbileceğiniz lisanla. tıbbl bilgi ve öğütler. Her evin, her müessesenin bulundurnaası gereken bir kitap. Fiatı Ciltli 10 Liradır. İNKILAP ve AKA KİTABEVLEBİ tstanbul Üâncılık: 2172/3144 Çarşamba 14 Mart 1962 Evren CKMPdenjhraç edildi 1 Keıtıtedy'niıı 1 halkımıza i ıtıesajı ^ 3 E E = E E Ş E Partilerdeki anlaşmazhklar g ü n ışığına çıkıyor Feyzioğlu, Heyetle yopıtan temasların çok mösbet olduğunu açıkladı nun d yapması ıktısadI ıtileşli Ankara 13, (Cumhuriyet Teleks) Devlet Bakanı Prof. Tutan Feyıioğlu, bugün NATO heyeti İle yapılan görüjmelerden çok memnun kahndığını ve NATO'nun Türkiyeye yapacağı yardımm muhakkak olduğunu söyleyerek «Bundan hiç çüphe etmiyo rum> demiştir. Devlet Bakanı Feyzioğlu müteakiben şu beyanatı venniştir: «Müzakerelelr tam bir anlayış ve karşılıklı samimiyet havası içinde cereyan etmektedir. Daha önce de yurdumuza gelmiş yardımcı ları vâsıtasiyle iktisadî durumumuzu, plânlama çalışmalanmızı, iç ve dış finansman ihtiyaçlanmı zı etfraflıca incelemiş olan NATO heyeti mensupları bu ay sonuna Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Bakan, temaslardan çok memnun kâhndığmı ve yârdımm yapılması konusunda hiç şüphesi olmadığmı belirtti Yarın yapüacak olan YTP Cenel İdare Kurulu toplanttsmda Alican Başkanhğa dönmek için kahülünü istediği sartlart lleri süreeek 3 ceset daha çıkarıldı ^ııııııımııııııımımmmmmııııu Waıhington 13, ( » . ) Şj Truman doktrininin ilftn edi E lişinin 15 lncl yıldönümü do 5 layısiyle Türk halkına hlta 2 ben bir mesaj yayınhyan E Başkan Kennedy, Türkiyenin S NATO savunma sistemi için S de oynadığı rolü takdirde be ~ lirtmiştir. Ei Eski Başkan Trumanın, Tur ss Arkan 8 a , B, 80. S te = Ahmet Tahtakılıç Saadet Evren niııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır; Sıtkı Atanç dün CKMP 5 yıllık kalkınma plânı idarecilerini itham etti Eski îl B a ş k a n ı , kurulan bir şirketle ilgili olarak idarecilerin mahkemeye verildiğini açıkladı Bu plâna girmesi idn Devlet Daireleri ve İktisadî C.K.M.P. Genel İdare Kurulu taKudrpt Gazetesinın kurulması Devlet Teşekkülleri 350 proje teklif ettiler rafından vazifesine son verilen ve için 500 bin lira sermayeli cKızılbilâhare Haysiyet Divanına sevkedilen eski ll Başkanı Sıtkı Atanç, dün yayınladığı bir bildiri ile Genel Merkeı yöneticilerini itham etmiştir. ırmak Matbaacılık ve Gazetecilik Anonim Şirkcti» hesabma ve bizzat Bölükbaşı tarafından organize edilen bir heyet vasıtasiyle top Arknsı Sa. 5, Sü. 5 te Ankara 13, (Cumhuriyet Te" leks) Devlet Plânlama Teşkilâ. tı tarafından hazırlanmakta olan beş yıllık kalkınma plânı gerek memleket içinde, gerekse yabancı lar tatafından ilgi ile beklenmektedir. Haziran ayına yetiştirileceği açıklanan plinın hazırlıklarına ka tılan Başmüşavir Prof. Tımbergen. bugürı teşkilâtla çalışmış ve ilgili lerrien çeşitli konulafrda bilgi almıştır. Prnf. Tımbergen, bugünkü çalış malanncia daha ziyade tediye blânçosu ve bu blânçouun önemli ıınsurları üzerinde durmuş, ithalâtı ikâme edici yatırımlar, ithslâtın beş yıllık projeksiyonu, ihraç meseleleri, yatırımlaı hakkında bilgi almış ve ayrıca Devlet Plânlama Teşkilâtının elinHe bu Aakası Sa. 5, Sü. 8 de Ankara, 13 (CumhuriyetTeleks) C.K.M.P. Genel tdare Kurulu dün geç gaatlere kadar yaptığı toplantı sonunda Uşak rnilJetvekili Ahmet Tahtakılıç ile îstanbul milletvekili Saadet Evren hakkın da parti disiplinine aykın hareke' lerden dolayı büyük Kongreye ka dar muvakkaten ihraç karsrı ahnmıjtır. Toplantıyı müteakip Genel 1da re Kurulu mürakerelerine, hasta lığını ileri sürerek iştirak etmiyen Genel Başkan Osman Bölükbaîi'nın evine giden Nurettin ArdıçoSlu, kendisine isteğinin yerine g < tirildiğini bildirmiştir. Bölükbaîi. ıslâhat maksadiylt bu iki üyenin partiden ihracını ta lep etmiş aksi halde kendisinin Genel Başkanhktan ayrılacağım bildirmişti. T . T J . de dornm • Ankara, 13 (CumhuriyetTeleks) I Arkası Sa. 5, Sü. 4 de I ANKARA NOTLARI Ecvet GÜRESİN yazıyor Son ramanlarda müttefiklerimizin yardım konusunda daha anlayısh davrandıkları görülmektedir. Ancak hemen ilâve etmek gerekir ki, cdaha anlayışlı» tâbirini «es kiden anlayışsızdılar» ın aksi olarak değil, «Türkiyenin meselelerinin görülmesi gereken açıdan görmeğe başlamışlardır» mânasında kullanmaktayız. Filhakika dost ve müttefiklerimiz, 27 Mayıstan sonra ve Parlâmentonun kuruluşunu takip eden aylarda garip bir çekin genlik içine girmis bulonuyorlardı. Türkiyede ordunun siyasete karıştığı ve dolayısiyle ihtilâllerin veya darbelerin birbirini korahyacağı, bu bakımdan Türkiyenin güvenilir memleketler olmaktan çıktığı bir kısım müttefiklerimizin tutumlarmdan belli olmuyor değildi. Dış Arkası Ss. 5, Sü. 8 de Kop ueağının enkazını ilk Rören pilot ve karla kapİ! sırtlar hazirana yetiştirilecek Hâlen bulunamıyan 5 cesedi köylüler anyor, yardım ekipleri, kaza mahallîni terkettiler Adana 13 (Telefonla) Toroslarda Medetsiz sırtlannda 8 mart günündenberi karlara gömülen uçak kazası kurbanlarından dokuzunun cesetleri toplanabilmiçtir. Bugün bulu Arkası Ss. 5, Sü. S de ATANIN 81. DOGUM Y1LDÖNÜMC Atatürk"ün 81 inci doğura yıldönümü münaıebetlylt dün ıaat 14.30 da Orduevi iaıonlannda bir anma toplantısı tertip cdilmiştir. Dağ başını duman almıs matîi ile açılan toplantıda, Tıığgeneral F. Güventürk, Hasene IIgaz, Rüştü Aktürk konusmujlardır. Resimde bu törende» bir an gorülüyor. Idama mahkâm edilen ırz düsmanı. sasırarak bu kararı alkışladı NLşanlandığı gün 6 yaşındaki bir kızı yaraliyarak kirleten kaatil için şahitlik eden lıabası, «Bana göre bunun çer'an katli vaciptir» dedi Kendi aişan töreni yapıldığı Gaziantep 13 (Telefonla) Pa mütaakıp 6 yaşında lar günü içlenen bir cinayet ve gün nişanı tecavüı olayı dün meydana çık. Dursun adında bir kız çocuğunu Arkasi Sa. 5, Sü. 7 de miftır. Emniyet Müdürii dünkü toplantısında basın Ortak Pazora kabul edilmemiz için prensip anlaşmasma varridı Karsta difteri salgını Paıarcık bucağında, gon bir ay içinde S0 den fazla kiiçük çocuğun öldüğü köviüler tarafından bildiriliyor m Kars 13 (Telefonla) Karsın Digor ilçesine bağlı Pazarcık bui cağmda ağır bir difteri talgını «on bir ay zarfında 80 den fazla küçük çocuğun ölümüne sebep olmuştur. Pazareıkta bugiinlerde çocuk ölÜJÜ çıkmıysn ev yoktur. Arka«ı Sa. 5, Sü. 6 da Emniyei Müdürii korunmaya muhiaç Çocuk konusunda tehlike çanını çaldı Uğur, ileride bu çocuklann şehrin başına büyük dert açacaklannı, vatandaşın da bu mevzuda yardımcı olması icap ettiğini hatırlattı. Suça yönelmi? çocuklarla, korunmağa muhtaç çocuklar konusunda cAlârm» çalan Îstanbul Em niyet Müdürü Necdet Uğur: <Büyük çehrin sokaklannda büyük bir dert yatmaktadır. Bu ilgisizlik devam ettiği takdirde bu çocuklar geleceğin toplumia uyuşmaz davranışh yetişkenleri ya da sabıkah suçluları olacaklard'.r» demiştir. İki buçuk aydanberi Araştırma ve Plânlama Bürosunun. Üniversitenin bir kolu ile suçlann önlenmesi yolunda çalışmalar yaptığını, suçlann önlenmesi konusunda en önemli meselelerden birinin korunmaya muhtaç çocuklar olduğunu ifade eden Necdet Uğur demiştir ki: • Bu problemin iki tarafı vardır: 1. Bu çocuklann büyük bir kısmının henüz suç çevreleriyle bir teması olmamıştır. Birinci ve en önemli mesele bu durumda olan çocukların suça yönelmeden once sokaktan kurtarıhp korunmasıdır. Bugün îstanbulda büyük bir ilgîsizlikle sokaklaırJa kendi kcndine terkedilmiş beden, ruh ve ahlâk gelişmeleri büyük bir tehlike altında olan binlerce çocuk vardır. Bir takım sosyal, ekonomik ve aile ile ilgili sebepler yüzünden • Bnucelle» 13 (A.P.) Belçika Maliye Bakanı A. Deaquae, dün gazetecilere verdiği bir demeçte İmar Bakanı dünkü tetkikleri sırasmda Türkiyenia Ortak Pazara kabulü hakkmda, Ortak Pazara bağlı 6 ülkenin Maliye Bakanının S prensip üzerinde anlaşmaya vardığmı söy. lemiştir. M Deaquae'nm üzerind* anlasmaya varıldığınt açıkladığı prensipler şunlardır: 1 Herhangi bir malt yardıma dair iktisadi hususların Türkiye iie yapılacak ortaklık anlaşması gayelerine tekabül etmesi lâzımdır. 2 Türkiyenin halen NATO ve diğer Avrupa teşkilâtlariyle mev. îmar ve îskin Bakanı Muhittin kiklerde bulunmuştur. Gecekondu sâkinleriyle yaptığı cut olan işbirliği, daha tesirli ola. Güven, dün beraberinde Vali Ni. yazi Akı, Belediye Başyairdımcısı temaslardan sonra Bakan gazeteci bilmesi için koordine edilmelidr. 3 Ortaklığın teknik, hususİ3rı ve İmar Müşavirleri olduğu hal lelre intibalarını şöyle açıklamıŞ' «Avrupa Yatırım Bankası» tarafın de Zeytinburnu, Bakırköy, Osma tır: ArkasL Sa. 5, Sü. 5 te dan yürütülmelidir. niye, Taşlıtarla ve Kuştepede tet Belçika Maliye Bakanı Deaquae «Ortaklığın teknik hususları «Avrupa Yatırım Bankası» tarafmdan yürütülmclidir» dedi Imar ve Iskân Bafcanı gecekondu semtlerinde tetkikierde bulundtt YAGMUR Bayramda bozan hava geçen pazar günü açmışsa da dün yeniden kapanmış ve sürekli yağmur yağmaya başlamıştır. Pıesimde, yağmur altındaki caddeler Arkası Sa. 5, Sü. 7 de den biri görülüyor. Zirai kredilerin daha verimli olması için bir heyet kuruldu Tarım Bakanı Oral da bu yılki mahsulün geçen yıllara nazaran çok daha iyi olacağını bildirdi Ankara. 13 (CumhuriyetTeleks) Başbakan tsmet Inönü bugün Bakanlar Kurulu toplantısmdan sonra Başbakanhktan aynhrken gazetecilerle şakalaşmış ve «Benı aramıyorsunuz diye üzgündüm. Siz leri iyi gördüm. Ben de iyiyim ve çok neşeliyim» demiştir. Saat 10 dan 12.30 a kadar iki buçuk saat tnönü'nün başkanlığında rlevam eden Bakanlar Kurulunun bugünkü toplautısına gezide olduktarı için Devlet Bukanı Avni Doğan. Devlet Bakanı \ibat Su, Adalet Bakanı Sahsr Kuvutluoğlu. Sağhk Baksnı Dr. Suat Seren, Ula«ttrma Bakanı Cahit Akyar, l Imarİskân Eakanı Muhittin Güven ve BasınYayın Bakanı Kâmuran Evliyaoğlu katılmamışlardır. Gündemde 105 sayılı kanun hakkında hükümet görüşünün tesbiti, dış memurluklardan bono kesilme mesi, yeni üniversiteler açılıp açılmıyacağı hakkında hükümetin vereeeği prensip kararının tesbiti, Konyadaki seli halı fabrikasının durum'i, Türkiye Demir Çelik lş letmesi kanununda tadilât gibi maddeler ö'ilunan Bakanlar Kurulu aldığı bir kararla gundemi tehir etmiş ve tamamen zirai meseleleri görüşmüştür. Bu grada plânh hızlı kalkınma Arkası Sa. 5, Sü. 3 te 'fAIBIKAT Divanyolundakı benzin istasyoııunun kasasını »oyan sabıkah hırsızlardart Ali Rıza Tufan ile Selâhattin Özinal dün olay mahalline götürülerek sabaha karsı nasıl eeldikleri ve kamyonete kasayı rasıl yükledikleri konusunda bilgi vermişlerdir. Resimde, yapılan tatbikat görülmektedir. ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇEMEDİ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog