Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Beklenen biiyük eserier çıktı SEFİLLER 5 cilt Victor Hugo PARA Emile Zola EL KIZI Orhan Kemal Dr. PASCAL Emüe Zola BENHTJR t cllt L Wallace Bu kitaplar lüks ciltll re d8rt sömiz içindedİT. 50 Lira 10 Lirm 10 Lir» 10 Lira 12.5 Lir* renkli AK KtTAP ve KIETASİYE EVİ Ankar» Cad. 78 tstantml. Tel: 22 (7 43 llancılık: 1682 306» 38. yıl Sayı 13.508 u m h u r i yet KUKÜCUSU: TUNUS NADİ Talgrmf r* mektup «dreal: Cumhuriyet Istanbul P o s U Kutusu: btanbul No. 248 Telefonlar. 22 42 90 22 42 »6 2 2 4 2 9 7 22 4 2 » » 2 2 4 2 9 9 'in yenl btr ŞAHBBÜ tfafcol Birbirlerine korçı sevgiterinden tomt ^ aiaa İU iosomn hikdyesJ GÜVE N v A »ı N E v ı SAHBER ROMANLAR serisinde çıkt». İlâncılık 2^71/3070 Sah 13 Mart 1962 Fürkiye dış yardımın OECD kanalı ile yapıjmasını istiyor Heyetin NATO üyelerine sadece bîr tavsiyede bulunmaktan ilerî gidemiyeceği esasına dayanan hükümetimiz bu konuda ısrar ediyor Nato yardım heyeti mensupları Ankarada temaslanna başladılar 14 marttaki Genel Kurul toplantısını beklemeden YTP liler istifaya başladı Toplantı tarihine kadar Alican'm muhaliîlerinin hepsinin istifaları bekleniyor Ankara, 12 (CumhurıyetTeleks) Y.T.P. yoneticileri arasında 14 mart toplantısında beklenen çözülme bugünden başlamıştır. Y.T.P. Genel Sekreterı Irfan Aksu 14 martı beklemeden istifasım yazmış ve Genel Başkanhğa göndermiştir. Büindiği gıbi, partide çıkan ihtilâfın kanatlarından birinin başında Irfan Aksu, bulunmaktadır. Arkası Sa. 5. Sü. 3 te ^ıııııııııııııı ] Bölükbaşı | 1 partisinde | ; tasfiye | 1 istiyor | ; : Z : I ; ; : ; NATO yardım heyeti eksperleri ve dun De\let Plânlama Dairesinde yapılan toplanCılara katüan Başbakan Inönii, yardımcısı Iyidoğanla blrükte. Ankara, 12 (Cumhurıyet £• • Telekı) C.K.M.P. Genel 1 = dare Kurulu üyelerinden bir Ş kısmı diin gece geç vakit par = ti merkezinde bir toplantı yap ~ ımışlardır. Bu toplantının ışı ğı altında genel idare kurulu ^j âzalan bugün Millet Meclısi Ş Arkası Sa. 5, Sü. 6 da = ııımmmııu İmar ve İskân Bakanı diin şehrimizde yaptığı letkikler sırasında Ankara, 12 (Telefonla) NATO Bakanlar Konseyımn verdıgi karara dayanarak Turkıye ıle Yunanistamn iktisadl kVtfemmalsTim sağlamak uzere memleketımizde dış yardım konusunda gerekli incelemeler yapmak maksadiyle teşkil olunan heyet bugun Ankarada bazı teUlaştırma Bakanı, bu maslar yapmıştır. Temaslara baslıyan heyet mensuplarından Mr. Fer• guson, Mr. Von Mongold ve NATO Genel Sekreteri Iktisat Muavini ihtiyaçtan »layla ilgili ifadesi alınan Mr. Gregh öğleden evvel sırasiyle Dışişleri Bakanı Selim Sarper'i, lilis Kaymakamı istifa etti, Devlet Bakanı Turhan Feyzıoğlu'nu, Maliye Bakanı Şefık lnan ile Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ı ziyaret etmişler ve oğleden tonra da Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar, 2 memurun görevine Devlet Plânlama Teşkilâtında yapılan toplantıya katılmışlardır. dun Denızcilık Bankasında gazeson verildi Arkssı Sa. 5. Sü. 4 de tecilerle yaptığı sohbet toplantı• sında Ulaştırma Bakanhğma bağ. Gaiiantep, 12 (Telefonla) Kih Genel Miidürlüklerden bazılatıs Beledıye ambarında bulunan Arkası Sa. 5, Sü. 6 da îkımis Turk bayraklarının, ramam topunun hazırlanması sırasın Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Eski bayraklar Başbakan temaslarla amazan topun yakından ilgileniyor » da paçavra yerine kullanılmış ,.+. İmar ve İskân Bakanı M. Güven dün Ertuğ ile görüştü. rıiıııııııııııımıııııııııııııııımıimr; Bugün de gecekondu bölgelerini dolaşacak Ucuz mesken sağlanmadan gecekondu yıktınlmyacak Akyar, Bakanlığına bağlı kurumların durumlarını «feci» diye tavsif eitî müesseselerde çahşan memurlann sayısının çok fazla olduğunu da belirtti Şehrimizde bulunan İmar ve îs retecilere şunları »oylemiştir: kân Bakanı Muhittın Güven, dun « İmar ve İskân Bakanlığının sabah Vali Niyazi Akı'yı makamın bütçesi tasdık edildıkten sonra bu da zıyaret ettıkten gonra Belediye nun tatbiki ile ilgili olarak lstanye gıderek. ucuz mesken ve gece bula gelmiş bulunuyorutn. Bugun kondu meseleleri üzerinde ızahat plânlar üzerinde Istanbul Belediılmıştır. yesinın ucuz mesken ve gecekonBelediye PlânTama Diresinde iki du mevzuundaki çalışmalanm goz iaate yakın Başyardımcıv Turhan den geçirdik. Yann Vali Akı ile Ertuğ'un ızahatını dinliyen ve bu yerleri mahallinde gdreceğiz. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te muhtelif sualler soran Bakan, ga Halk ve polise bıçakla saldıran bir sabıkalı ateş edilerek yakalandı Dışişleri Bakanı ve Londra BuBayram tatilınde Aband'da dınyuk Elçimiz ile göruşmüş, mütea lenen tndnü bu sabah BaşbakanAnkara, 12 (CutnhuriyetTeleksi kibçn de Devlet Plânlama Dıresı hğa erken geltniş ve bazı kabul Banka dolandırıcıhğı sanıklann ne gıderek NATO heyetıne verile ler yapmıştır. Bu arada hakkında Inonu, dan olduju iddıasivle cek raporun hazırlanması içın ya Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Türk Enterpolünün talebi üzerfne tevkif edilen Uras dosyası tamamlandıktan Ankara, 12 (CumhuriyetTeleks) pılan toplantıya başkanlık etmişsonra Türkiyeye getirilecek Başbakan Ismet Inbnü bu sabah tir. Tâyinler bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanacak Boş elçiliklere yapılacak tâyinler hakkında inönü, Sarper ve Erkinle görüştü .*. Misbah Uras'ııı bize bildirdikleri yalanlanıyor • Uçak enkazmdan 6 . ceset . çıkarıldı . « Hava şartlannın kötülüğü yüzünden cesetler aşağı indirilemiyor «Tedbirler kanunu kendiliğinden geçici olacaktır» .. . * İzmîr'de gazetecilerle konuşan Adalet Bakanı, kaiıunun intikamcı düşünceleri ortadan kaldıracağıııı söyledi Cenevredeki toplantüara katılan Gromyko, gazetecilerle Iztnir, 12 (Telefonla) Bayram münasebetiyle Izmıre gelmiş olan Arkası Sa 5, Sü. 2 de Adana 12 (Telefonla) Kop yolcu uçağının düştüğü Medetsiz tepelennden, bugun de kurtarma ekipleri kesın bir sonuç alamamışlardır. Kıbnstan gelen Ingiliz dağcıhk ekipiyle, Incirlikten sevkedılen mufrezenin işbirliğine katılan koylüler cesetlerin toplanmasına buyük yardımda bulunmuşlar ve 6 ceset toplanmıştır. Ancak kar ve buzlu yamaçlarda hareket çok guç şartlar altında geçmektedir. Niğde Valisi de vaka yerıne yakın olan Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Karanlthta yot açantav: 3 Binbir duygu içinde bocalıyan kaymakam ve Ozan Kul Halil Röportajı yapan: YAŞAR KEMAL Gene bir fariplik çöktfl terlme lyiler jfidip de kemler kalmaaın Ben de bilmem ya nicolnr haUm» Herkes bildiginden geri durmasıtt At sfirfip bn ellerden fitmek dllerim Allah lana malnm olsun hahmız.. Belkl tnı ekmektlr bajlar yolnmnz KTJL HALÎL Knl Halllim der kl nekeı fülmeıln Komiser Sami Şengün Sazısı 5 inci Sahifemiıde Üç D ı ş i ş j e r i Bakanı Berlin konusunu görüştü Dean Rusk, Sovyetlerin Berlin Hava Koridorlarına yaptıkları tecavüzü protesto etti Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı şahsen Gromyko'ya Beriin hava koridorlanndaki olavları pro testo etmiştir. Anlaşıldığına gore îngiltere Dışişleri Bakanı Lord Home'da bu protestoya katılmıştır. Bugun Gromyko ve Rusk, Sov yet Sefaretinde öğle yemeği mü nasebetiyle buluştukları zaman meselenin yeniden ele alınması Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Tedbirler Kanunu ilk defa olarak >, Osmaniye'de uygulanıyor ; Adana, 12 {Telefonla) Tedbirler Kanunu. ilimiz dahilinde ilk defa Osmaniyede ( ; uygulanmıştır. Osmaniye savcılığı, bir müddettenberi Belediye meydanında camekân içerisinde teşhır edilen ve bir ınci sayfasındakı yazı ve resımlerle düşuk Bakanlardan \ Tevfik lleri'yı medheden bir gazete hakkında dâva açılması için teşebbüse geçmiştir. bir aile ka vgası soııu ııda sekiz kişi ^. yaralandı Kavgayı ayırmak için araya girenlerden ikisi de ağır yaralı bulunuyorlar Üskudarda Toptaşı caddesinde ıki aile arasında çıkan arbede büvumuş ve ayırmak maksadiyle araya gırenler de kavgaya katılmışlardır. Polisler tarafından güçlükle onlenen arbede şoyle cereyan etmiştir: Toptaşı caddesinde turşuculuk vapan Bekir özcan, dükkânı önünde eşi Memnune ve kardeşi Nazif Ozcan ile dururken, eski bir meseleden dolayı araları açık bulunan Ali Erkmen, oğlu Necatı ve damadı Muhammet Özel, akrabası Erol özkan ıle karşılaşmışlardır. öneeleri münakaşa leklicdeki Cenevre, 12 (A.P.) Dun gece yaşamış, neciymiş, daha başka neler soylemiş, elimizde yukardakin Bırleşık Amerıka, Ingiltere ve Sov den başka bir şiiri yok. Varsa da yet Rusya Dışişleri Bakanlan araben bilmiyorum, bulamadım bir sında yapılan ılk gayri resmî topyerde. Kul Halil yukarıdaki şiirin lantıda B^tılı Bakanlar, Sovyetler Bu Kul Halil kim, hangi çagda Arkası S». 3, Sü. 6 da den Berhn hava koridorlarında ye nıden mesele çıkarmamalannı i»temişler ve bu meselelerin konferansın muspet bir sonuç elde etmesine engel teşkil edebıleceğine ışaret efcmişlerdir. ŞAH'IN KARDEŞİ EVLENDt Iran Şehinşahının kardeşi Gulam Rıza, Tahran'da yapılan muhtesem bir töretıle evlenmiştır. Resimde, Gulam Rıza karısı Manizch Jehanban ile, tbrenden sonra verılen resepsiyonda gorülmektedir. Üskiidardaki aile kavgan olvyma kansanlar hactahanede olay bilâhare büyümüş ve yedi kişi birbirlerini dövmeğe başlamışlardır. Kavgayı ayırmak istiyen Nazmi Sezensoy, Ergan Tipi buna muvaffak olamamış ve kavgaya katılarak Ali Erkmen tara | fmdan bıçakla yaralanmışlardır Yine ayırmak ıstiyen Celâl Kıraç da Muhammet özel'in kullandığı bıçakla yaralanınca kavga içinden çıkılmaz, kimin kimi vurduğu. dov düğu anlaşılmaz bir ha! almıştır Polisler güçlukle kavgayı ayırdıkları zaman şoyle bir manzara ıle karşılaşmışlardır: Turşucu ailesiyle kavga eden A Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Maksim müessesesinin sahibi sanatkânn kendisinden 150 bin lira aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu iddia ediyor Ataturk'un küşku soyuldu Gazeteler Ses sanatkârı Zekı Muren'ın çalıştığı muesseseden aldığı 150 bm lirayı iade etmeden işini terk edıp Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Zeki Müren hakkında savcılığa başvuruidu ^~. YAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog