Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Karşılanan büyük bir ihtiyaç Bütün ihtiyaçları karşüayabilecek ölçüde, eski ve yeni kelimeleri de içine alan yegâne lugat: Türkceden İngilizceye BÜYÜK LÛGAT TL. 75 layınlayan: TARHAN KİTABEVİ, KIZILAY Ankara İlâncılık: 973/3047 u m hu r i yet KURUCUSU: YUNUS NADİ Türk Alman Kültttr Merkeri KONSER Prof. Kuıt Redel (flüt) Adele Lorenz (Piano) 16/3/1362, cuma, 20,30 Dâvetiye ile giriş serbesttir. (Dâvetiyelerin sekreterliğimizden zamanında tedarik editaaesini rica ederiz) Adres: İstiklâl Cad 394/96, Müeyyet İşhanı, Beyoğlu/Tünel Reklâmcıhk 1025/3036 Toprak Reformo Kanun tasarısı tamamlandı Tasarıda toprak dağıtımmdan ziyade küçük arazilerin kooperatif olarak birleştirilmesi esası kabul ediliyor Ekime elverişli arazi iklim şartlarına uygun şekilde sınıflandırılacak ııııııııııııımıiımııııııiimııı slatistiklerin ortaya koydnâu bir hakikat var: Nüfusumuz hızla artıyor. Anadolu topragı, artık üzerindeki nüfusu dovu ramıyor. Köylüler, ckmek parasını çıkartmak ümidiyle. kafilrler halinde büyük şehirlere yollanıyorlar. îsehirler, onlar için can kurtaraıı. Soförlük. işportacılık. hammallık, değnekrilik. camaşırcılık.. Xe yapsalar. mcmuriyete \rni girmis bir lise mezununa koalisyon hükümetinin ödediei maaştaıı fajlasını kazanabiliyorlar. Lâkin. bir büyük sıkıntıları oluyor. Knlaylikla barınacak yer hulamn orlar. Kimi, bütün ailesiyle basık tavanlı bir oda kiralıyor. Becerikliler bir apartman kapıcılığı bnluyor, ailelrriııi ve yakınlannı getirtip yerlestiriyor ve sonra bir müessesede çalışraava başlıvorlar. Lâyıkiyle temizlik vüzii Eörtniyen binaların aşırı »avtda insan dolu ndatarı ve bodrumları. vaktiyle esir tanımava kullanılaıı semilprde olduiu gibi, rahatsızlık verin bir kokn tıeşrediyor. Birkaç yıl geçip sekiı • on bin lira toplaMiıca, dünkü kbylüler, hirer küçük burjuva çuroru ile adlarına tapıı çıkartmak üzere bir catı aramaya baslıyorlar. 3&. yıl Sayı 13.507 TalgnJ ve mektup »Aıtdı Cumhuriyat tstmnbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonkr: 22 42 90 22 «2 »6 22 42 97 22 42 a8 22 42 S» Pazartesi 12 Mart 1962 Muhtar seçimlezi temmuzda papılıpot Seçim kütükleri en geç mayıs ayının birinci yarısına kadar tamamlanacak Ekseriyet sistemine göre yapılacak seçimlerde parti, ilçe teşkilâtları aday gösterecek. mamlanmış olacaktır. Muhtar seçimlerınde partilerin ocak ve bucak tejkilâtları bulunmadığından aday gö'steremiyecekler, ancak ilçe teşkilâtları tarafından gösterilen adaylann desteklenmesine çalıjılacaktır. Yeni muhtar seçimleri ekseriyet sistemine göre yapılacak ve ihtiyar heyetleri muhtarla birlikte aynı listede seçilmıj olacaktır. Mesken Şartları •llllllillllllllilllllllllllllillllf n Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) 1 Muhtar ^eçimlerinin temmuz ayı içinde yapılması için gereken işlem ve hazırlıklara başlanmıştır. AnKaıa. 1] iUarahuriyetTeleks) Mahallî seçimler için geçmiş yıl Tanm Bakanhğında teşkil edilarda kullanılan kütüklerin 9 mart len özel komisyor, tarafından hata hükmü kalmadığından yeni sezırlanan 89 maddeden ibaret (opBLNU DA B1Z Mİ HATIRLATACAĞIZ Hayır okurlarımız çim kütüklerinin tanzimi için muh rak reformu kanun tasarısı son gözleriniz yanlış görmüyor... İşte 500 milyon lira sarfiyle yapılan Istan tarlıklar çahşmalara başlamıştır. şeklini almıştır. Tanm Bakanlığı bul Belediye Sarayı ve pazar olması münasebetiyle göndere çekilen Seçim kütükleri, en yeç mayıs Müsteşarı Prof. Reçat Aktan'ın vjrtık bayrak... Biz, Emniyet kuvvetleri kadar Belediye Zabıtasının da ayının birinci yarısına kadar tabaşkanlığmdaki komisyonun ha 2994 sayılı cTürk Bayrağı Kanunu» na aykırı harekette bulunanları zııladığı ve son on yıl içinde dün ikazla görevli olduğunu sanıyonız. Bu arada Belediye Sarayından yada çıkan toprak reformu kanun başka Millî Eğitim Müdürlüğü ve Hâl Müdürlüğü bayrakları da aym lariyle reforma ait tatbikatları gözönünde tutan ta?arı, tetkik edil durumdadır. İlgililere 28/7/1937 tarihli ve 2994 sayılı «Türk Bayrağı mek üzere bütün Bakanlıklara gön Kanununun». 28 inci maddesini hatırlatahm: <>Bayrak, yırtık, sökük, Arkası Sa. S. Sü. 3 te delik, kirli, soluk ve buruşuk bir halde kullanılamaz.» Yeni yıl büiçesinin tatbikalı bugün başlıyor ııııııııııınıııııııııııııııııiıııiMiıııııııııııiııııııııuMiıınııııııı*i"imııııııı<»< l '»ı |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI11111111111 Bütün eşyalan snyulan Atatiırk'un Diyarbakırdaki kiı^kü Bu yılın ihtiyaçlarından önce kalkınmaya zemin hazırlanocok 1962 yılı içinde ekonomik zernmin derlenip toparlftnmasiuin başarı snyılacağı ifade ediliyor Ankara 11 (CumhuriyetTeleks) Hükümet, yarın sabahtan itibaren bütçe kanunu ile kendisine e manet edilen 10, müyar küsur H rayı hârcamaya başlıyacaktır. Bütçe, 1962 yılının gerçek ihti yaçlarmı karşılamaktan ziyade, 1963 yılında başlıyacağı bildirilen «hızh kalkınma plânı» na zemın hazırlayıcı karekterdedir. Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Diyarbakır'daki Miizesi, silâhh şahıslar tarafındatt gece soyuldu Gece bekçisinin silâhh müdahalesi üzerine bazı eşyaları bırakıp kaçan soyguncular aranıyor Dıyarbakır, 11 (Telefonla) Şeh rimize 3 kilometre mesafedeki Atatürk köşkü, dün gece saat 23 sıralarında meçhul şahıslar tarafından soyulmuştur. Cam ve pencereleri kırmak suretiyle içeri gircn maskeli v e si Arkası Sa. 5. Sü. 8 de Nıifus fazlasını bir mıknatıs gibi ceken şehirlerde, çecekondu mahalleieri gittikçe yayılıyor ve genişliyor. Şehirlerin dagınık ve yay. gın bir manzara alması: temizlik, yol, havaeazı, elektrik, su ve trafik isleri bakımından bunaltıcı bir atır'ık teskil ediyor. Yeni nüfns o. helpdiyp hirmetlerinin çş Toprak ekonomisi. busüıtkü bünyesini muhafa/a ettigi müddetçe. hızla artan nüfusun rnerkezlere akını kaçınılmaz bir netice teşkil edecektir. Büyük brldeler, pek az verei ödiyeıı veya hiç \ersi ödemiyen bir kalahahğın yükledi^i mali külfelleri, bplki on veya on beş yıla kadar karşılı.vamamak dıırumıına diişeceklerdir. Buraya kadar yazdıklarım. derdin yalnız bir cephesi.. Hakikatte, nüfus ve mesken meselelerinin sadere bırkaç belediveyi dejil, bütün memleketi ileilendirmesi şereken ıımumi hir karakteri vardır. Nüfusun yıldan yıla binde otuz civarında artmasıııa karşıiık, yeni insaat. hpr bin nütusa sadece iki tant vrya dalıa a/ adette meskenden ibaret kalmakt3(lır. Gecekondular. ahsap hirıalar. mührndis plânından cıknıamıs tıığla evier, vesaire.. mevcut yapıların hepsini ebediyen davanaeaU vp hic yıkılmıyacak vasıfta tarzetsek bile, Türkiye nüfusunda her oıı beş kişilik artışa ancak iki derme (,atma ev dahi ya düsmekte veya düşmemektedir. Besiktpkı veya ilkokuldaki kusaklar evicııip yuva kuracak yaşa gelince. durum ne olacaktır? Bir çare hulunup bnlnnamıyacağıııı soracak okuyucularım olacaktır. Hiç şüphesiz hububat fiyatlarını iyi ayarlamak, toprak reformu yapmak. parsellasyon ve inşaat sistcmlerini değiştirmek, kredi siyasetini ayarlamak ve doğumları azaltmak gibi söylenmesi kolay, fakat basanlması bilgi ve kavrayı.s istiyen tedbirler vardır. Lâkin bu tedbirlerin hepsi. tohum ekilmesiyle mahsul alınması arasında ıızun yıllara ibtiyaç gösterecek nevidendir. Politikacılarımız, kısa vâdeli likirlere bağtanmış kimseler olduklarından, psikolojileri on veya yirmi yıl sonrasını hazırlamaya müsait değildir. Türkiyenin geri kalması, zamanın yürüyüşüne ayak uyduramamış idareciler yüzündendir. Dünkü idareciler, memleketi refah ve terakkiye kavuşturacak bir hareket yaratmaya muvaffak olamamışlardır. Bugün ise, süratli bir kalkınma şöyle dursun, uzun vâdeli görülmerniş bir mesken buhranının ilk alâmetleri ufukta belirmîş bulunmaktadır. Bu ihmalkârlık devam ederse, ileride döviz imkânlarının ve tasarruf hasılâsının gidermeye yetmiyecegi şiddetli bir sıkıntı ile karşılaşmamız mukadder gözükıncktedir. Feridun ERGİN g Bir şeyh, silâhlı 5 kişi tarafından döviilüp soyuldu • NATO yardrni heyetimn uç uzmanı geidi «• Uzmanlar Türkiyenin tanm kuııgresinde krıııusan bir hatıp Kop nçağınm Toros dağlarında dü$(üğü yer ve uçağın karlarla örtiilü enkazı (okla i^aretli) resmin sol alt kö?e«inde gorülen siyah çizgi köylülerin kaza mahalline giderken açtıklan izdir. Kurtarma ekiplerini kaza mahalline doğru sevkeden bir Amerikan uçağından alman bu resim çekildiği zaman köylüler tepeyi a^mı; bulnnuyorlardı. Şantör Feridım Çamlıbel Sıırt. 11 (Telefonla) Şehrımıze 4 kilometre mesafede Civanılan köyiınde dün gece yarısı 5 silâhh şalııs köyün en ileri gelen zenginlerınden Şeyh Osman Şahin'in evine eıderek silâhla tehdit etmişler ve 24 yaşlarındaki oğlu Izzettin Şahin Tazısı Sa. 5. Sü. 8 de tşçi Seıiflikahırıııııı hirloşmosi yolunda ilk atlını ılüıı atıldı İstanbul İşçi Sendikaları Birliği, dün yaptığı kongrede kendisini lâğvetti.. Şişlide bir şantör esrarlı şekilde öldii Eşi Turk Uçi Sendıkalarını tek çatı altında tnplama ve milli scndika Jizme gitme yolunda ilk tarihî adım. dün, İstanbul İşçi Sendikaları Birliğinin kendisini lâğvetmesiyle atılmıştır. İşçi hak ve hürriyetle rini korumak amaciyle 14 yıl ön ce kurulup faaliyete geçen ve 39 işçi sendikasını temsil etmekte o lan İstanbul İşçi Sendikaları Bu tarafından ağzından kan gelir vaziyette banyoda liğinin kendisini lâğvetmesi. hayli çekişmeli geçmiş ve bu münasebulunan Feridun hastaneye kaldırıldıysa betle yapılan genel kongrede söz da kurtarılamadı alan 12 sendika başkanı .Birlıkten kuvvet doğar!» sloganı etrafıtıda Tazısı 5 inci sabifede Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Uç Dışişleri Bakanı bugün Cenevrede toplanıyor Silâhsızlanma konferansından müsbet bir sonuç ahnacağı ihtimal dahilindc görülmüyor NATO'nun Türkiyeye yapacağı ıktisadi yardıma esas teşkil edecek raporu hazırlayacak olan 3 kişilik u?manlar kurulundan Von Mongolt vp John Fergusson NATO İktısadi tşler Genel Sekreteri F. D. Gregh ile birlikte dün gece saat Ekip, bugün tekrar tepeye tırmanarak karla örtü20.20 de uçakla şehrimize gelmişlerdır. lü uçaktan cesedleri çıkarmaya teşebbüs edecek Yeşilkoy Hava Alanında, gazetecilerle göruşen heyet mensupları, Adana, 11 (Telefonla) Bayram bulamıyan kurtarma ekipleri, anTürkiye'nin iktısadi durumu hak günu Adanalıları büyuk bir yascak bugün, yani kazanm vuku bulkmda genis bilgiler edindıklerini ıçinde bırakan Volkan dağındaki duğu dördüncü gun öğleyin, 3 bin ve Ahkara'da yapacakları nihai te uçak kazasmda kurban gıdenlerin metre yükseklikteki Medetsiz tepemasları mutaakıp hazırlıyacaklan resedlerini karh ve buzlu zirveler sine oturmuş bulunan ve üç parraporu. mayıs ayında toplanacak den alabılmek bugün de mümkün ça haline gelen F27 tipi KOP uçaolan \ATO Bakanlar Konseyine olamamıştır. İki günden beri ka ğı enkazına yaklaşabilmişlerdir. sunacaklarını ifade etmişlerdir. lın kar ve tipi boralaması yüzün Ekiplerin harekâtı. Incirlik Hava Arkası Sa. 5, Sü. 5 te den yamaçlara tırmanma imkânı Arkası Ss. 5, Sü. 3 te alanına büyük yatırımlar yapması gerektiğini belirttiler >» Kurtarma ekipi de uçak enkazına ulastı . ^ . ^ ^ ^ Karanlıhta yot açantar: 7 Ağaların bütün gayretlerine rağmen Kaymakam yerinde kalıyor Röportajı yapantYAŞAR KEMAL (Yazısım 3 üncü sahifemizde bulacaksımz) Washington. U (A.P.) 14 martta Cenevrede toplanacak olan 1 7 devlet silâhsızlanma konferansmdan önce yarın (pazartesi), Amerika. Ingiltere ve Sovyet Rusya Dış işleri Bakanları arasında ihzari Arkası Sa. 5, Sü. 8 de MehmetBaydur'a Meclis tahklkalı sonuçlamncaya Talebe kongresini tâkip eden İstanbul Valisi. Universite Rektörü ve 66. Tümen Kumandanı kad ar ızın verı Idi Güneş, hocalığa dönüyor Ankara, 11 (CumhurıyetTeleks) Uzun müddettenberi siyasi hayattan çekileceği söylenen Turan Güneş'ın parti meclisinden ve C. Halk Partisinden de istifa edeceğı öğrenilmiştir. Geç vakit kendisıyle konuştuğumuz Turan Güneş. kürsüsüne döneceği yolundaki haberı teyid etmiütir Kadirlide injaatı bitmek üzere olan hatnanı Ankara, 11 (CumhuriyetTeleks) Dışişleri Bakanlığı înformasyon Dairesi Genel Müdürü Hasan îstinyelinin Rio De Janeiro Elçiliğine tâyin edileceğini evvelce bildirmiştik. Bugün Bakanhğa yakın çevreler den öğrendiğimize göre Hasan îstinyelinin Rio de Janeiro Elçiliğe tâyininden sarfınazar edilmiştir. stinyeli başka bir elçiliğe tâyin edilecektir. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Avrupa Talebe Sağlık Konferansı dün açıldı Valî Akı. açış konuştnasım İngilizce yaptı. T.N.T. Federasyonu talebe sağiığı ınev^uıında bir rapor hazırladı (Yazısım 5 inci sahifemizde bulacaksımz)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog