Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

u m h u r i yet KURUCUSU: rUNUS NADİ A N A 38, yıl Sayı 13.506 T t l g n l T« m e k t u p «drMÜ C u m h u ı i y a t tctanbui P o t t a K u t u j u : Iftanbul N o . 345 Telefonlan 2 2 4 2 9 0 2 2 42 « 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 * 8 2 2 4 2 9 9 Pazar 11 Matt 1962 nfatK Mebnur. ALITOK ı kapp gktincc, üç evlât, bir d* ftvtiy«r, bunak kaynana il« yürüstü U m ftnc«eik bir köylü an* ne yapar? tnsan ruhunun derinliklerine •lan»n bu eacrde, tek bir isim geçmer. Nine, An», Oğul, Koea. Bir köy ve birkaç köylü. Tam terciime döniiincü basılış Fiyatı S90 Kr. REMZİ KİTABEVİ ÖâncılA: 2169/3012 Ordu ile ilgili üç tasarı Başbakanlığa Subaylar ehliyetlerine göre terfi edece kl er Beş ehliyet grupuna ayrılaıt kadrolara göre terfi edemiyen subaylar yalmz bir ttst dereceden maaş almıya hak kazanacaklar Bütün havacı subaylar yeni kanuna göre emekli maaşı alacâklar, yedek subay öğretmenlerin eğitim süreleri de üç aya indiriliyor da, subay ve askerî memurların terfileri de | ajTi bir sisteme bağlanacaktır. Subay ve askerî memurların terfileriyle ilgili kanun tasarısında. subay ve askeri memurlar beş ehliyet grupuna ayrümakta ve ufkî sis I temle terfi etmektedirler, terfi süreleri dolan | subaylardan. sicilerine göre, ehliyetleri yüksek Arkası Sa. 7. Sii. 3 te ' Uçak kazasında ölenlerden sinema »rtisü Rencin Arda Kop uçağnun hostesi Em«l Kiper ekonomisiniıı başardığı ileri hamlclerc değinmiştim. Üstünkörii bir eleştirme ile aynı basarının lum Batı Avrupa milletlerine ya.vjjın bir hal aldıÇını çörebiliriz. Ispanyavı bir yaııa hırakırsak, bugün Batı Avrupada Ikincı Cihan Harbi öncesine kıyasla hiiyük ölçüde kalkınmamış bir memleket joktur, denebilir. Üretim her yerde srtmış, insanlar genel olarak buçüne değin gormedikleri bir re Ankara. 10 (CumhuriyetTeleks) betlerını düzenlemekte ve «oru fah ve bollok devrine alaşmışlar T.B.M.M. nde Hükümeti, Millet müessesesi ile Meclisin fuzuli oladır. Sosyal smıflar arasındaki ka Meclisi ve Senatoyu rahatUndıra rak meşgul edilmesini önlemektexanç uçurumlan yavas yavaş dol cak yeni bir büronun kurulması dir. Meclis üyeleri vatandaşların topmus, sınıf kavgaları azalmıs. top düsünülraektedir. lum düzeni daha abcnkli bir hal lngiltere Partâmentosundaki tat lu ihtiyaçlarını, bölgelerin çeşitii bikatiyle büyük faydalar îağlan dertlerini ve diğer kanun teklifi almıstır. makta olan bu büro, mületvekilı meseleleriyle herhangi hır riurum Bn sartlar ıltında komünizmin Arkwn »a. t. Sü. S te Batı Avrapada gerilediğine, bir içve »enatörlerie Hükumet münssetehlike olmaktan artık çıktıgma «üpbe yoktar. Gelenekleri, yetişme tarzı ve kafa yapısı itibariyle zaten her türlü totaliter yönetime karşı fçinde dogal bir tiksinti duBaşbakan İsmet tnönü, Bayyan Batılı işçi kendi dünyası ile ram gazetesine özel bir deDemir Perde gerisini kıyasladığı meç vererek 22 şubat olaylazaman demokratik listemin yıkicırını hazırlıyan sebeplerı teksı değil, gönUllü savunncusa olrar anlatmış ve Tedbirler Kamaktadır. Bn yüzden komiinist nununun çıkış sebebiyle ga partileri Batıda gimdilik dnmura yesini ızah etmiştir. uîramış gibidirler. Banlar parlâMisbah Uras'ın gazetemize gönderdiği telgraitan bir parça Arkası Sa. 7, Sii. 6 da \ mentolardaki sandalyelerini güçlükle korııyabilmekte, hattâ kimi »eçimlerde hatırı sayılır kayıplara uğramaktadırlar. tkinci Cihan Harbinden önce komiinistlerle isbirliği yapan sosyalistler bagün orta partilerle beraber çalısmayı yeğ bulmaktadırlar. Komünistlere oy veren seçmenlerin de ezici çoğunlağu bnnn daha ziyade öteki partileri uyarıp çahsanlar hesabına yeni tnenfaatler sağlamak amacı ile göze almaktadırlar. Bruges tniversitesi ö|retim üyelerinden Profesör Monlin. Batı milletlerini birleşmeye zorladığı için Stalin aUras telgrafında dolandırıcıhk olayı ile ilgisi bulunmadına bir heykel dikilmesini önerdığını ve tspanyol polisine kendisinin müracaat ettimişti. Ben de Batı memleketlerinğini ileri sürüyor deki sivasal partileri birbirleriyle toplomsal reform yarışına soktnJu ve kapitalizmin sömürgenlik S milyonluk banka dolandırıcılıj larak ve tamamen bir yanlışhğa vasıflanm iyiden iyiye törpüleme gı lanıklanndan olup, bir hafta ka kurban giderek maalesef şerefsizye yol açtıgı için ınilletlerarası ko dar önce Ispanya'da yakalandığım likle itham edilmekteyim. miinist enternasyonaline birer te. haber verdiğimiz Misbah Uras. ga Bugüne kadar gayet cıddi sıhhi sekkiir mektnbn iletmelerini hür zetemize Barselona'dan bir telsiz sebeplerden dolayı kendimi vata i dünya liderlerine teklif edebili telgraf çekerek, îspanya potsi ta nıma dönüp müdafaa etme kudrerim. rafından yakalanmadığını. bizzat timi bulamamıştım. 1 Ne yaztk ki Batıda bir iç tehli kendisinin müracaat ettiğini bil Hâlen, hiç alâkalı bulunmadığım : ke olmak niteliğini bir «flredir yi dirmiştir. bir sebep yüzünden büyük bir | tiren komünizm, geri kalmif memMisbah Uras, telsiz telgrafında manevi ıztırap içindeyim. Kendi j leketlerde ve bo srada bizde ne şöyle demektedir: mi, daha sıhhatli hissettiğim şu i Kaybolan Handan Solakoğlu den saklamalı? yavaş y»va« gü• Üç aydan fazladır haksız o Arkası Sa. 7, Sii. 6 da ı îazısı 7 nci Sabifemizde cü artan bir tehlike haline gelmek. tedir. Devekuçu gibi basımızı koma gömerek bunu görmemeye devam eder. gerekli tedbirleri vaktinde almazsak bir gün çok geç kalabiliriz. Politikayı bir leçim geçim meselesinden ibaret sayan, ıncir çekirdeğini doldnrmıyacak konnlar uğruna birbirinin kuyn. suna kazmaya çalışan, on yedi yıldır sosyal ve ekonomik dâvalarımız üzerinde on yedi dakikaeık olsnn kafa yormıyan politikacılarımıza bu ihtimali saygilanmla hatırlatırıra, Vatan, rnillet, ezan ve Röportajı yapan :YAŞAR KEMAL oruç edebiyatı ile komünizm tehlikesi önlenemez. Bn edebiyatla halkımıza hiç bir şekilde hizmet de (Yazısını 3 üncü sahifemizde bulacaksınız) pdilemez. Vatandaşın utırabını dile getiren, yurdumuzda dişe dokonnr bir sosyal ?üvenlik düzeni B IIIIIIUIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Günaydın Hırslı Politikacılar! • IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII llllllllllllllll Ankara, 10 (Cumhuriyet Teleks) Millî Savunma Bakanhğınca hazırlanan subay terfileri, yedek subay öğretmenlerin eğitim süreleri ve havacı subaylarm emeklüik maaşları ile ilgili kanun tasarıları Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere Başbakanlığa sevkedilmiştir. Kanun tasarısına gbre, yedek subay öğretmenlerin eğitim süresi altı avdan üc ava inecektir. Bu ara ayramın birinci giinü burada çıkan yazımda an bes yıllık süre boyunca Fransız B M M de, Ingilteredeki gibi müracaat bürosu kuruluyor Büro, vatandaşların dileklerini takip edip, Milletvekilleri ve Senatörlerin hükümetle münasebetlerini düzenliyecek Amerika Dış Yardım Kanununu değiştiriyor Tadilât, Washington'un Türkiye dahil 20 kadar az gelişmiş ülkeye daha geniş yardım yapılmasını mümkiin kılacak •+• Kop uçağının enkazına mütehassıs heyetten önce köylüier ulaştılar Uçağın içine duştüğü kalııt kar tabakası ile ortfilü çukurda hiç bir hayal emaresine lesadfil edilmedi Ankara, 10 (CumhuriyetTeleks) Memleketimizde yılın ikinci uçak kazası Adana civarmda vuku bulmuş ve 11 kişinin ölümü ile neticelenmiştir. Perşembe günü îstanbuldan kalkan Türk Hava Yollanna ait F 27 tipi «KOP» uçağı Ankaraya gelmis ve saat 16.28 de hiç yolcu almadan Arkası Sa. 7, Sü. 4 te inönü, "Askerî ihtilâl devri artık sona ermiştir,, dedi Bırleçik Amerika Hükümeti, dı? ülkelerı» yapmakta olduSu iktisadi ve askprî yardimı riaha seyyal bir I hale sokabilmek için yeni bir kanun hazırlamaktadır. Bu kanunla. j halen dış yardımlarla ilgili olarak ; uygulanmakta olan «PL 480» sayıiı i Kanunun kayıtlayıcı hükümleri | bertaraf edilecektir. Amerikan Hu ı kümeti bilhassa iktisaden geri kalmış bazı ülkelere icabı halde dah^ geniş yardım yapabilmek için böy ; le bir kanuna son yıllarda ihtiyaç ] hissetmeğe başlamıştır. Bugün için j yiirürlükte olan «PL 480» sıyıh yar • dım kanunıınun hüfcümleri, Türki ' A*kası S». 1, 8«. « d* ' Vali Akı, öğle yemeğini Sunay ile birlikie yedi Gazetecilerlc de görüşen Vali, olma korkusu, Batı memleketlerindeki insanları konıma tedbirleri altrafik dcrdinin derhal halle maya sevketmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinden sonra İngiltere dilmesi gerektiğine işaret etti de de aileler için Atom Sığınakları imalâtına başlanmıstır. Resimde. 8 1 ATOM SIĞINAKLARI Nükleer savaşın getirdiği toptan yok Banka dolandırıcılığı sanıklarından Misbah Uras gazetemize bir telgraf gönderdi 16 yaştnda kayboldu bir genç hız • kişilik bir ailenin barınmasını temin eden büyük boyda bir çelik Dün öğle yemeğini 1 inci Ordu Atom Sığınağı görülüyor. 8 kişilik sığınaklar 795 sterlin, daha küçük karargâhmda Genel Kurmay Başkanı Cevdet Sunay ve yüksek rüt aileler için yapılan 4 kişilik sığınaklar ise 500 sterline satümaktadır. beli subaylaria birlikte yiyen ls Sığınaklar, azami 8 millik bir sahada, 15 megatonluk bombaya karşı, Arkası Sa. 1, Sii. 5 te ı insanları radyoaktif döküntülerin tahribatından korumaktadır. Tojîlu sözleşme, grev ve lokavt tasarıları öncelikle d e alınıyor Esaslan hazırlanmış olan iasarılar tatilden sonra acele olarak Meclise sevkedilecek Ankara 10 (Cumhuriyet Teleks) | Kanun tasanlarımn hazırlamnası Toplu Sözleşme, Grev ve Lo | na Çahşma Bakanhğınca devam kavt Kanun tasarılan, tatilden edilmektedır. önceki ay toplanan hemen sonra Meclise sevkedilecek Çahşma Meclisinde ahnan kararların ışığı altında hazırlanmakta tir. Toplu Sözîeşme, Gfrev ve Lokavt olan kanun tasarıları önümüzdeNEW TORKTA KOMÜNtST DUVARI Birleşmiş Milletlerde. ki Sovyet delegasyonu tarafmdan ki günlefde tamamlanacak ve gö Manhattan'da 67. tokakta tutulan rüşleri öğrenilmek üzere ilgili Ba yeni binanın avlusuna, bir tuğla kanhklara gönderilecektir. Bu aduvar inşa «»ttirilmekte ve böylerada diğer ilgililerin de istişart ce bina arkadan muhafaza altma mahiyette görüşlerinden istifade almmaktadır. Resimde inşa edıledilecektir. mekte ol'an «kızıl duvar» da çalu Arkası Ss. t, 80. I d ı san isçiler görülüyor KaranUhta yol açanlar: Boş 14 büyükelçiliğe Tâyin olunacak zevatm isimleri Bakanlar Kurulunda tetkik edildi Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) bulunan elçilik ve büyükelçiliklere 0 Dışişleri Bakanlığı münhal bu yeni tâyinler yapüacağı da sızan lunan 14 büyükelçilik ve elçilikle haberlerden anlaşılmaktadır. rin doldurulmasını kararlaştırmışElçiliklere yapılacak olan tâyintır. Önümü?;deki cünlerde münhal Arkası S8. 7, Sü. 7 de Ağaların toprakları ile uğraşınca Kaymakamın başı derde giriyor NADİR NADİ Arkası Sa. 3. <ü. 5 te Cumhuriyel BUGÜ1\ SAYFA r ı Bayramm ikinci günü sokaklarda kızak kayan çocuklar Kar yüzünden Bayram neş'esiz geçti.. 8 18 trafik kazası. 3 ölüm 19 yaralanmaya sebep oldu Kadirli Kaymakamının ka/.anın içinde ve köylerinde yaptırdığı okullar önıck bir çalısmanm eseridir. Bu okullar sayesinde Kadirüde okula devanı edcn çoruklann $ayısında üçbinden fazla bir avtıs olmuşturResimde, bu okullardan birî görülüyor. Kazaların üçü, İçerenköy tüneli önünde, aynı yerde ve aynı gün vukubuldu ESKI BAYRAMLAR YENİ BAYRAMLAB Y u ı n 7 nci Sahifemizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog