Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Dflnya Mubarrirlerindeo Tereümeler Serisi GAZAP ÛZÜMLERİ J, Sttinbıek 1800 SARI ESİRLER P, S Buck 750 PEKİNOEN MEKTUP " " 500 İSA BU KÖYE UĞRAMADI C Levl 500 DUMAN Turgenyef öoa 3 8 REMZİ KİTABEVİ : 2169/2 24 gruplarında tereddül yaratlı Başbakana göre herşey Meclisin Buna çalışma şekline bağlı bulunuyor rağmen tasarı hakkında Meclisin karar vermesi Başbakan honuşmasmda "Ktsır çekişmelerin üxet*ine çtkamazsak gelecek buhranlarm hesabt yoktur,, dedi inönü, Suhaylar için Takibatı uzere Tedbirler tasarısı parti Kanun Teklifi Yapıyor esası tercih edilerek liderlere imza salâhiyeti verildi Ankara, 28 (CumhuriyetTeleks) Bu sabah yedi buçuğa kadar devam eden parti liderleri toplantısında tedbir tasarısı ile ilgili olarak hazırianan esaslar bugün gruplara verilmiştir. Sabah saat 10 da dört partinin de gruplarınm toplanması ve esasları görüşmesi icap etmekte idi. Nitekim CHP, YTP ve CKMP Grupları torlanmıs ve liderlerin tesbit ettikleri esasları gözden geçirmeye başlamı$tır. Ancak AP Gnrounda ekseriyet bulunmamıştır. Bu yüzden radyo vasıtasiyle milletvekilleri sık sık Meclise dâvet edilmişlerdir. Neticede AP Meclis ve Senato Gnıplannın akşam üstü toplanmasına karar verilmiştir. Gruplara arzedilmek üzere 4 parti liderlerinin' tam mutabakata vardıkları esaslar sunlardır: I Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Başbakan Mecliste *oıı olay larılaıı bir kere ılalıa bahsetti umhuriyet KUBÜCÜSTJ: YUNUS NADİ tARLIK Her sayıaı bir öncekinden daha çekici ve zengin çıkan Varlık'ın bu sayısını benzeri dergilerle her bakımdan kıyaslamak için görmenizi tavsiye ederiz. Hacmine göre en ucuz sanat ve fikir dergjsi olan Varhk yazar kadrosu bakımından da en doyurucudur. Üâncdık: 2170/2633 Sayı 13.498 Tclffraf *• mâktup adrMİ: Cumhurly*t tttanbu) Poata Kutusu: tctanbul No 848 Teltfoalar: 22 42 90 22 42 »6 22 42 97 22 42 W 22 42 99 8 Ferşembe 1 Mart 1962 i ı Cezayirde ateş kes kararınııı ilâııı bir daha aştı Millî tbtilâl Konseyi, Fransa ile bir ateş kes andlaşması imzalanması için geçici hükümete yetki verdi Tunus, 28 (RadyoA.P.) Ceza Kısa tebliğin yayınını müteakip, Bakanı Muhammed yir Millî Kurtuluş Cephesinin teş Istihbarat rii organı Millî thtilâl Konseyi bu Yezit gazetecilere, Fransa ile mügün yayınladığı bir tebligde, 7 yılzakerejerin «en son safhasını> ele dır son bulmıyan Cezayir harbine alması için geçici hükümete talison verilmesi maksadiyle, Fransa mat verildiğini ve bu suretle müile müzakerelere devam etması zakerelerin Cezayirde »teşin keve bir ate? kes antlaşması imza silmesiyle neticeleneceğini söylelaması için geçici Cezayir hükü mistir. metine yetki tanıdığını açıklamışBundan çıkan mâna. harb restır. Arkası Sa., 5, Sü. 3 te Ankara, 28 1962 malî yılı bütçasinin Mîllet Meclisinde oylar»masından sonra Basbakan îsmet înönü »u konusmayı yapmıştır: «Büyük Meclisin »ayın üyelari, 1962 bütçesi yüce Senatodan «on Ta sizin, sayın milletvekillerinin incelemenizden geçti ve kesin oylannızla yürürlüğe girdi. Bütçe konuşmaları, hususiyle son safhasında, memleketçe önemli bir buh ran içinde cereyan etmistir. Esef verici hâdiselerin tafsilâhnı radyoda anlattıtn. Bu hikâyeyi Millet Meclisi huzurunda bir başka açıdan dile getirmek ihtiyacındayım. Zihlnlerde dfiğftmlenen konn • Siyasi hâdiseleri husust mak Ankara 28 (Cumhuriyet Tesatlarına göre değerlendirmek is leks) Türkiye Bflyük Millet tiyen her meslekteki ve her çev Meclisi, açıldığı günden beri ilk redeki mahdut insanlar münakaşa defa bugün büyük bir ekseriyetle ların düğümlendiği bir temel ko toplar.mıçtır. nuyu öne sürmektedirler. O ko Arkası Sa. 5, Sü. 1 it nıı şudur: Bizim şartlarımıza »a. hip bir cemiyet demokratik rejim ve insan hakları dâvası peşinde olarak huzur içinde yaşıyabilir Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Telefoto Cumhuriyet (Ankara lttanbal) I Başbakan İsmet İnönü Meclisin dünkii oturumnnda konuşmasını yaparken ve kendisini ayakta «Ikıslayan railletrekilleri 1962 yıh bütçesi 270 milyon dün kabul edildi kişinin göreceği Türkiye ile ilgili dokümanter filmi hazırlıyan televizyoncu Feridun Cemâl Erkin uçaktan inerken Türkiyeye ail Oylamadan önce partileri adına söz alan hatipler bütçeden ziyade son oJaylar üzerinde konuştular dokümanter filim «Gelişen Türkiye» ismini taşıyan televizyon filminin cekilmesine baslandı «Gelişen Türkiye> adı altında televizyon filmi çevirmek üzere 9 kişilik bir Amerikan filim heyeti şehrimizde çahşmalarına başlamıstır. «Intertel» isimli beynelmilel bir televizyon şirketi adına Joseph Krumgold tarafından çevrilmekte olan filim, Birleşik Amerika, Ingiltere, Kanada, Avustralya'da 270 milyona yakın televizyon seyircisi tarafından seyredilecektir. Filim. tstanbul, Ankara, Karabük, Kars, Erzurum, Konya, Adana, Antalya ve îzmirde çexri!ecek ve gelişen Türkiye'nin sosyal, iktisadi, eğitim meselelerini canlandıracaktır. Filmin prodüktör, rejisör ve senaristliğini yapan Mr. Krumgold, uzun yıliar Hol]ywood'da çalışmış ve aynı zamanda Amerikanın ünlü çocuk hikâyeleri yazarıdır. «Gelişen Türkiye» isimii televizyon filminin kamerameni ise «Harb ve Sulh» filmini çevirmi? olan John Drake'dır. Başbakamn dâvet ettiği Londra Büyük Elçimiz geldi Londra Büyük Elçimiz Feridun Cemal Erkin, dün saat 18 de THY uçağı ile Londfradan Istanbula gel mistir. Vakit geç olduğu için Ankaraya gitmeyip geceyi şehrimizde geçiren Erkin, Yeşilköy Hava Alanmda kendisiyle görüşen mu habirimize Başbakan İsmet İnönü tarafından çağırıldığını Ankarada muhtelif Bakanlıklarla temas edeceğini, 27 Mayıstan sctpra tâyin edildiği Londka'dan bunun ilk S e lişi olduğunu söyledikten sonra, «Uzun zamandan beri temas etme diğim hükümetimin bana yeni tâlimatlar vermesi muhtemeldir» demiştir. Feridun Cemal Erkin, bir soru üzerine 2223 şubat olaylarının îngiltefrede yarattığı endişej^e temas la, «Ingiliz resmi çevreleri ilk anda olaydan büyük üzüntü duymuş lardır. Fakat Dışişleri Bakanı Lord Home'a olayların içyüzünü ve bunun Türk demokrasisinin kuv vet ve kudretini göstermesi bakı mından önemli olduğunu anlattık tan sonra sükunet buldular» demiştir. NOTLARI Ecvet GÜRESİN yazıyor cDayandığımız cemiyet ve siyaset prensiplerini müspet neticelerle teyid etmek.» E vet, meselenin düğüm nokta5i burası ve bu yapıldığı, yapılabildiği zaman, güçlükler, huzursuzluklar, emniyetsizlik ' ler ve korkuların yasaması içuı ortam bulunmıyacak ve demokrasiden daha başka bir sistemin kurulmasını istiyenler, dayanaklarını kaybedt • Arkası Sa. 5. Sü. 5 te ] ANKÂRÂ Suriye de tedbir ahyor Millî hükümranlığa ve birliğe zarar verici ve Anayasaya karşı harekette bulunan veya başka bir devletin Başkanıua hayranlığını açıklıyan şiddetle eezalandınlacak AÇIKHAVA LOKANTASI Şehrinıizın bir çok iş yerlerüıde buldukları bos arsalarda faaliyet gösteren bazı açıkgözler gayrisıhhî şartlar altında hazırladıkları yiyecek maddelerini açıkhava lokantalarında satmaktadırlar. Resimde, hiçbir kontrola tâbi tutulmryan bu esnaftan bir kısmı görülüyor. ^ Şam 28, (a.».) 36 milletvekill Suriye hükümranlığını ve Anaya«ayı koruyacak bir kanun tesarı •ını Kurucu Meclis Baçkanlığın» lunmuflardır. Bu kanun tasarısının birincl Arkaaı Sa. S. 80. I te BİR KAT1K 10 LİRAVA Edirnekapı dışındaki At Pazarında 10 liraya bir katır veya at satıldığını biliyor musunuz? Bu ayakta durmaya mecali kalmamış hayvanlar kimin işine yarar? Sosis ve. sucukçularuı olmasın. Bu husustaki bir röportajı yarın gazetemizde bulacaksınız. Ö yılına ait tarihi bir şehir bulımdu Mardine 35 kilometre mesafede bulunan şehirde su kemerlerine ve mabetlere rastlandı Senato iki kanun kabul etti Ankara 28 (Cumhuriyet.Teleks) Cumhuriyet Senatosunun bugün öğleden sonraki oturumunda Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlcrle ilgili hükümlerin tatbikatmın bu Arkası Sa., S, Sü. 3 te Mardin 28 (Telefonla) ŞehriI mize 35 kilometre mesafede tarihi Dara Harabelerinin civarında Milâttan önce 2500 yılına ait tarihi bir şehifr tesadüfen meydana çı karılmıştır. Köylülerin yaptığı kazı sonur» da meydana çıkarılan bu şehirde muazzam su kemerlerine, mâbetle re ve su depolarma rastlanmıştır. «^ tzmitte intihar eden ve hastahaıiede öldüğüne dair rapor Olay, şehfcimiz ve civarında kısa zamanda yayılmıştır. Bu akşam verilen emekli öğretmen de. bir gün sonra dirildi kendisiyle görüştüğüm Mardin Va«» lisi haberi teyid etmiştir. (Tazısı 5 inci gahifemizde) Ankara vapurunu kiralamak istiyen jirketin temsilcisi (sağda) arkadaşımızla konujurken Yeni evli bir kadın kocası ve kayınpederi tarafından «PANC HAYATS» SİSTEMİ SEÇİIVi: Himalâya eteklerinde kâin küçük Nepal Krrallığında, halk okuma yazma bilmediğinden köy meclisleri seçimleri «Panc Hayats» denilen bir sistemle yapılmaktadır. Köy halkı kadınlar ve erkekler ayrı ajTi olmak üzere toplanmakta ve bir devlet memuru adayları teker teker takdim etmektedir. İsteyenler ellerini kaldumakta, istemiyenler ise sabit durmaktadır. Mevcudun yarısmdan fazla el kalkarsa aday seçilmis sayümakta v« netice oracıkta Uân edillvermektedir. Ankara gemisi 600 bin dolara kiralandı Turistik 6 gezi tertip et mek üzere «Ankara» yı 90 günlüğüne kiralıyan İngiliz «Swaıiı> firması, bir yüzme havuzu inşasım şart koştu V l a n s ı 5 inci Sahıfemizde ^«^..aiK»wJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog