Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Bütün dillere çevrilen ve rnilyemlarea satüan CHARLES DİİCKENS'in şaheseri Biiyiik Ümitler «Great Expectations» Lüks cittli orijinal kap içerisinde 10 Lira Ak Kitab ve Kırtasiye evi Aniara Cad. 78 İstanbul. Ödemeli veya pulTu gönderilir. İlâncılık 989/336 umhuriyet KURUCUSÜ: YÜNÜS NADİ Vahsi GUVEN Y A ¥ E V Vahşi bir dekor içinde çılgınca bir aşkm romanı! Cütli 12,5 L. Yazan: SINCIAIR LEWIS SAHESER ROMANLflR serisınde çıktı. İlâncüık 983/337 38. yıl Sayı 13.447 Telgraf v» taektup «dresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Teleıorder: 22 42 90 22 42 96 22 42 9? 22 42 98 22 42 99 Saiı 9 Ocak 1962 Miifrit Milletvekilleri dün teşhis ve tel'in etti Meclisi kasten karıştırdılar A. P,, Taksim'deki sözde komünizmi tel'in mitingiyle alâkası î'nı ve faal rol oymyanlar için tahkikat açılacağını bildirdi A;ın < a z *%limh Başkentte hıızur havası tesisine çalışılırken Gençlik maksatlı Aybar'm ordu hakkmdaki sözlerine sinırlenen Ataklı, dinleyici locasından salona inerken güclükle durdurulabildi Kuytak "Demokrasiyi isteımyenlerin boyunları kırılacaktır,, dedi Tabii Senatorler gürültüiü oturumdan sonra gizli bir toplantı yaptılar Ankara, 8 (CumhuriyetTeleks) Bugün Millet Meclisinde CHPAP arasındaki koalisyonu sağlamlaştırmak ve bu işbirliğinden memlekete fayda sağlamak için sarfedilen gayretler ve Meclisin iyi havası bir süredenberi hâdise çıkarmakta israr eden YTP milletvekili Esat Kemal Aybar'm yüzünden bozulmuş. bağırışmalar. hattâ küfürleşmeler koridorlara intikal etmiş ve daha müessif hâdiselerin çıkması,, ancak soğukkanlı olanların gayretiyle önlenebürr.iştir. sındaki kararın icabı olmak üzere CHP Grupu adına İbrahim Öktem'in söz aldığı görülmüştür. Öktem, «Geçen otunjmda aylık ödenekîer kabul edildi. Ciddi ve sert tartıçmalar oldu. Müşterek ve müsbet noktalarda böyle birleşmelcr sık olmaz, üyelerin ödeneklnri bütün parlâmentolarda üzücü tartışmalara yol açmıştır. Kendi ödeneğini tenkid eden heyetlerin üzüntülü durumları olacaktır. Polemiğe scbep olan olayın müsbet netic«ye bağlanması iyi olmuştur. Esas olan şey, bu ulvî çatı altında toplananların itibarı sağlamaya iştirak etmeleridir. Grupumuz, Anayasaya uyarak ve iyimserükle vazifelerin yapılacağı kanaatindediri demiş ve CHP Gru Arkası Sa. S. Sü. 1 de sın çeşitli tahrik ve teşviklere ka< pıiarak eeçen rumartesi günü Tak sim meydanında yaptıkları gö=terinin tertiprileri hakkında Emnij» yet Mürlürlüeu tarafından aciîan » tabkikata rlevam eöitmektedir. !\ Bilindiei gibi ıçlerinde bazı par|; tihlerin rip b Uundu|u. çoğunluğu ; nu tslâm Enstitüsü ve ImamHatıp ; Okulu öğrencilerinin teskil ettiâi \ \ bu topluluk. hiç bir makanıdan i ^ zin almağa lü^ıım görmeder. Tak ^ simde. evvelce tesbit ettiklerı sa; ^ atte toplanmışlardir. «Kotnünizmi j ' telin» kisvesi altında siya^i m u a ' ^ , ri7İarına ağır ve çirkir isnatlarrta | ^ j bulunan bu şahifOar kerdileTİnı | i gençlik temsilcileri ımiş gibi eos! S | termeğe yeltenmişler. fakat hüvi j i yetlerinı pazetecilerden saklamak 3 (Arkası Sa. 5. Sü. 4 te) i 150 k a d s r ; a h j ^ I ! I | I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I ) I I I I I M I [ I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I ( ! I U U I | İ £ Taksimdeki mitingin yapılacağından bazı gazeteler haberdarmış Emniyet Müdürünün dünkü toplantısı sırasında bazı sarip olaylar da cereyan etmiştir. Necdet Uğura bir sual tev. cıh eden Yeni İstanbul gazetesinin muhabiri, kendi istih. baratlarına göre Taksim'deki komünizmi tel'in mitinginin polisce bilindiğini, fakat cuma günü yapılmadığını zira, o gün yeni bir şekilde çıkan gazetelerinde düşük Celâl Bayarın komünizmle ilgili beyanatmın bufunduğunu. bu durum Arkası Sa. 5, Sü 6 da İnuutHuıunııuuıııuıuuuMmuuHumuıııuııuıımmuMiıuııuıuııuB Ankara'lı gençler de gericileri ikaz ettiler S. B. F. öğrencileri. iDâvasını şerefle yürütmüş basına alçakca hareketlerde bulunanların karşısındayız» dedi Oktem kürsüde Oturum açıldığı zaman önce AP ve CHP koalisyonun saelamlaştırılması yolunda iki parti ara Bolu 8, (Telefonla) Bolu Erkek Öğretmen Okulu dün gece bir yangın tehlikesi daha geçirmiş tır. Arkası Sa. 5, Sfi. 3 te Aybar AmerikadanSOObintonHaysiyet Bolu öğretmen okulu dün gece daha buğday talep ettik Divanına yakılmak istendi veriliyor .Mucip Ataklı Bu suretle 5 yıilık kalkıııma programının ilk yılları için buğday stokumuz tamamiaıtımş olacak ; : • : • ; * . : • : • • •. Hollanda'da iki tren çarpıstı, 80 Ankara. 8 (Cumhurıyet • Teleks) j Biz. S. B. Fakültesi öğrencılen Siyasal Bilgiler Fakül'»5İ öğren ve Yüksek Tahsil Gençliği olarak cilerı bugün yayınladıkları bir bil ( bu gibi gerici hareketlerin daima Kemal Aybar • diri ile evvelki gün lstanbulda bir karşışındayız. Bunların hortlatıldımiting yapan ve bu arada gazete ğmı gördüğümüz her yerde. her miıi de protfî.to edenler hakkmda zaman sonuna kadar mücadele edegörüslerini açıklamıştır. Bildiri ay ceğız. Varhğımızm devamı devrimnen şöyledir : lerimizin üzerine bütün gücümüz«Memleketin huzura ve süküna le eğilmektir. Medeni âleme karısihtiyacı oldugu bir anda gayeleri mamız, ilerlememiz, Batı fikriyle belirsiz, gerici tshriklerin tesiri yuğrulmuş uygarhfı bu yurda gealtında Gençliği temsil ettiğini söy tirmektir. Yoksa kafalan örümcekiyen malum şahıslar tarafmdan lenmiç, memlekette tekkeyi ihya devrimlerimize, Atatürk ilkelerinc etmek istiyen bir zıhniyet asla bizdil uzatılmakta, dâvasını şerefle yurütmü? basır.a alçakça hakaret leri ileri götürmiyecektir. Devrimler uğrunda mücadele etmiş, kanler yapılmakfadır. larını vermiş gençlik olarak icap ederse yine aynı sekilde hareket edeceğimizden Türk milletinin eAnkara. 8 (Cumhurıyet • Teleks) min olmasını isteriz.» Emniyet Müdürii Npcdet Vgur Meclistekı hâdiseyı mütaakıp Y.T.P. Meciis Grupu İdare Heyeti Başkaniıçı derhal bir topiantı yapAnkara, 8 (CumhurhetTeleks) mış ve şu bildiriyi yasınlamıştır : Memleketimizin buğday ihtiya« Millet Meclisinin 8.1.1962 ta cını karşılarnak üzere hükumeti rihli toplantısında partimizin menmızin A.B.D. Büyük Elçiliği ka subu bulunan Mardin Milletveki'a nalı ile Amerikan hükümetinden Esat Kemal Aybar'ın konuşması yeni bir talepte bulunduğu öğre üzerine Grup tdare Heyeti hemer, nilmiştir. toplanarak mevzuu tezekkür etmi:> 1961 yılı içinde A.B.D. den mem ve aşağıdaki hususları muhterem leketimize ithal olunan 1 milyon efkân umumıyenin ıttılâına arzetAnkara 8 (Cumhuriyet TeBelçikada bir gazetenin (Le tonluk buğdaydan ayn olarak ya meyi lüzumîu bulmuştur r leks) CKMP Meciis Grupu İdaSoir), 75 inci yıldönümü münanm milyon tonluk bir ithalât için I. Mardin Milletvekili Esat Ke re heyeti bugün Osman Bölükba»ebetiyle bn eazete yazarları yeni teklifler. Amerikan hüküme mal AybaT*'ın fçvri olar"k söyledilstar.bul Ernniyet Müdürü Kecnıemlekete yaptıkları hizmetler. Arkası Sa. 5. Sü. 5 te (Arkası Sa. 5. Sü, i te) şının başkanhğında toplanmıştır. unt Ugur, dün yaphğı basm topden dolayı nisanla taltif edilirBu toplantıda memleketin son lerken Türkiyede hizmetleri laiıtısırjda. Toplantı ve Gösteri Yü durumu görüşülmüş ve hükümebandan asağı olmıyan üc gaze rüyüşlfri Kanununun bugünkü du tııı huzur bozucu hareketlere mânı olmadtğı iddia olunarak bu gi tenin nüshaları gençlerin Tak rumu hakkında bilgi vermiştir. Ugur demiştir ki: sim meydanında yaptıkları bir bi işler hakkında tedbir ahnmadı• Anayasamızın 28 ir.ci maddejine mitingte yırtıldı ve yakıldı. ğı takcırde ciddî teşebbüslere gigöıe silâhsız ve saldirısız olmak rişmeyc karar verilmiştir. Gençler dedik. gençlik bizim şartiyle Toplantı ve gösteri yüruCKMP bugünkü grup idare he de bekledifimiz gibi bunlann Arkası Sa. 5, Sü. 8 dc yeunde aşağıdaki kararı almıştır: kendilerinden olmadığım açık Arkası Sa. 5, Sü. 5 te ladı. Sg halde bunları memlekete yüzde yüz zararlı bir takıra asırı cereyanlar tarafından kandırılmış bedbahtlar diye tarif edelim ve kendilerine söyle diyelim: C.K.M.P. tedbir alınmasını talep etti Teşekkür EsnnEyet Müdürü Gösteri Kanununu tatbik zorunda kalacagını söyledi Son 24 saat içinde şehrimizde vukubulan 8 iralik kazasında 4 kişî öldü, 20 kişi de yaralandı (Tclefoto CUMHURİYET A.P.l Hollanda'daki korkunç kazadan gonra vaka mahallinin îörünii>;ü kişi öldtt 200 yaralı var, ölü sayısının artmasından korkuluyor; kazaya kesif sis sebep oldu \Voerden, Hollanda 8. (AP) Ikisi de tamamen dolu oian iki yolcu treni Woerden'e yakın bir mahalde bu sabah kesif sis içmde çarpışmıslar ve en az 80 kişinin ölümüne sebebiyet vermişlerdir. Hollanda tarihinde bu ka7.3 en feci demiryolu kazasıdır. Hollanda Haberler A.iansına gore, ölü sayısının artaca. ğmdan korkulmaktadır 200 yaralı hastahanelere sevkedil Arkası ^>n. 5. Sü. 8 de ' "Rize,, şilepi, Hollanda açıkiannda bir Alman gemisini ağır yaraladı Deniz Nakliyatı Şirketıne ait 6020 tan sonra kesif bir sis denizi kapDAV. tonluk motorlu «Rize» şilepi, lamış fakat diğer gemiler gibi •RiAlmanyanın Hamburg limamndan ze» de yoluna devam etmiştiî. Şilep. Rotterdam limanı ağzma tskenrieruna doğru gelirken, Rotterdamın 17 mil batısında bir Al geldiği sırada sis tabakası daha da man şilepitıe bodoslamadan çarpa kesifleşmiş ve seyır güçleşmiçtır. rak ağır bir şekilde yaralarnıştır. «Rize» nin süvarisi Mesut Berzenç Hâdise şu şekilde cereyan etmiş gemisinin yönünü değiştireceği sıtir: cRize» şilepi. evvelki gece al rada, 694 tonluk ve Bremen'deki dığı yüklerle Hamburg limamndan Argo firmasma aıt «Aldebaran> a Arkası Sa. 5. Sü 3 te Türkiyeye müteveccihen ayrıldıkİki kişinin ölümüne sebep olan kazadan sonra otorao nilin bali (Taıuı 5 inci sahifemizde) O gün Taksim meydanında yaktıjınız ates, yırttığınız gazete partaları kül olduktan sonra da sönmemistir. Vicdanlannızı dağlıyarak ebediyete kadar yanıp gidecek, onnn aydınlığında bn memlekete sayısız fenalıklar yapan kara kuvvetin kapkara viicndu bütiin dünya tarafından ibretle seyredilecektir. Taktığınız ates tarihin sizleri daha iyi teşhis ctmesine yarıyacak. bizlerin de yürüdüiümüz yolda daha hızlı gitmemizi temin edecektir. Yakılan bes, on gazete bedfli ile bu kadar iyi neticeler satın almaya imkân hazırladıgınız için sizlere tesekkürler ederiz. Köprülü dün ifade verdi Y. D. P. Baskanı «Partiyi kapatnıak değil, ismini bile değiştirmek kimsenin baddi değildir» dedi Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) Yeni Demokrat Partı Genel Başkanı Fuat Köprülü bugün Savcılığa celbedilerek ifadesi almmıştır. Bılindiği gibi. İçişlen Bakanhğı Yeni Demokrat Partinin ısminın değiştirilmesini istemiş, parti ise bunu kabul etmemişti. Bu münasebetle îçişleri Bakanlığı hazırladığı dosyayı Adliyeye intikal ettirmişti. Arkası Sa. 5. Sü. X de N. ••• Gümüspala İzmirde AP lilerle m\l bir îzmir. 8 (Telefonla) fcge vilâj'etieri A.P ıl ıdare kunılları üyeleri bu sabah saat 10 SO da bsşlıyaTâk iki saat rievara ecipn bir toplantıda A.F vük=ek kadfmelerinın Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Rus avcı uçakları bir Belçika yolcu uçağını Türkİran sınırında Sovyet jtopraklarına inmeğe mecbur ettiler Erivan Hava Alamna inmcden önce Elâzığ Kulesi ile konuşan ııçak Sovyetlerin kalkış müsaadesini bekliyor tstanbul, 8 (AP) Sgbena hava yolları mensuplarım n bildirdiğme göre. Sovyetler. Tah ran İstanbul nçuşunıı yapmakta olan Sabena Caravelle jet yolcu uçağını bir Sovyet hava alamn a ındirmişlerdir.' ITçağın bu sabah faal 11.55 de beklenmekte tstanbula varması idi. Cçaktan son alınan haber şudur: «Sovyet harb uçaklan arkamızdadır. ve bir Sovyet hava alanına inmeye mecbur ediliyoruz.» İyi haber alan çevreler uçağın Türkiye hudutlarının yakınında Sovyet Rusya içinde Etıvan'» inmiş oldueıınu kuvvetle tahrrıirı et 4rkası Sa. 5 Sü. 6 da ullOİH •.V0 i • y* T A toplantı yaptı .^ İKİ VATANSEVER ÖRNEĞİ Köprülü ifade verdikten sonrs SavcılıkUn çıkarken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog