Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURt iorentina Can'ın golü ile galip : ~*&* ^9 r Bologna karşısında alınan galibiyelte tek golü 48. dakikada Can attı Floransa 7 (Hnsusi) ttaly» lig nıaclarınrla < * n mühim maçlardan bazıları dün o\ nsnmıştır. Haftanın en miihim karşıalsma sı Fîorentina ile Boloena ara?ında Floransa'nm Cnmunalc stadında 70.000 seyirci nniinde oynanrmş ve lıu müsabakayı Finrpntina 48. dakikada Can'ın attıSı eolle 10 kazanmı?tır. Bn «pkilde Itslya'cta ilk EO'ÜIIÜ atmaea muvaffak olan Can'ın 48. dakikada atttSı çok sert şntn Boloen» kalecisi Sandarelli önifdikten hemen bir dakika sonra solhaf Marrhessi'nin pasinı kovalıvan Can fevkalâde bir *ol şutla takımının veeâne golünii atraıstır. BD eolü 70.000 Floransa'Iı ayakt» alkıslamıstır, G. Birliği Vefa maçından bir enstantane Dijer taraftan Palermo MİIanonan San Sir* stariında Milan'a. 30 maglup olmnştnr. îtalyı» liginde oynanan diğer maclann neticelerl sö^ledir: Inter: 0 Torino: 0 Florentina: 1 Boloena: I Milan: 3 Palermo: 0 Roms: 1 Sampdoria: 0 Atalanta: 1 Spal: « Catanla: 2 Lanerossi: 9 Dün Dolm«bıhçe ıtadında günün akınlarla devam «den mıçın 7. daLeeco: t Jnventns: t İUc karsıl«»maıı, Gençlerbirligi ile kikasında fiençlerbirligi, Doğan'ın Mantova: 1 Vcnezia: 0 V»fa arasında cereyan etti. Bir hatasından az kalsın bir gol yiyorPadova L'dinese maçı tehir fün evvel Besikta» kar«ısında ba du. Fakat Vefahlar, bundan fayda odilmlîtir. aarılı bir lutbol oynıyac Ankara lanamadılar. 18. dakikada mukabil Pnvan dnrnm: mn Kınnızı Siyahlı Gençlerbir akmda Kırmızı • Siyahlılar Yılma1 înter 30 Pnran liği takımı, Vefaya karşı ilk dev [ zın şutu ile sayılarını kazanmak ü 2 Fiorentlna 29 Pnvan rede üstün oyununu gösterdi. Fa • zere iken, Nejat, kaleye giren topu 3 Milan 28 Pnvan kat ikinci yarıda kapalı müdafaa çıkardı. Bundan sonra hücumları4 Roma 27 Pnvan ya ehemmiyet verisi yüzünden ra nı ııklaştıran Gençlerbirliği, 22. 5 Bolosrna 23 Pnvan kibinin sık ıık hüeumlarına maruz dakikada beklenen golü attı. Sağ C Torinn 23 Puvan kaldı. Vefa, maçın Ikinci devresin dan kazanılan korner atışıyla Ve7 Palermo 27 Pnvan de daha canlı ve daha girgin akın fa kalesinin önü karıştığı birftn * Atalanta 22 Pnvan da, Oktay'ın kafa şutu ile top ralarla netice ahcı futbol oynamatuta rağmen, ayağına dü?en fırsat kip fileleri buldu. Devre, böylece lardan istifade edemedi. Oyuna her 10 Gençler lehine kapandı. tkinci iki taraf bızlı basladı. Karjıhklı devreye canlı başlıyan Vefahlar, bir evvelki Istanbulspor maçı gibi rakiplerinin müdafaa oyur.undan istifade ederek hücum tejebbüsü nü ele aldılar ve beraberlik sayı İZMİRDE: Iannı temin etmekte gecikmediler. 86. dakikada komple bir akınla Mahalli ligin Spcr Toto'ya daGençlerbirliği 18 in içir.e giren Ye i hil olup curr.artesi gür.ü tehire uğîil Beyazhlar, Enverin ayağın I rıyan Hasköy Süleymaniye maçı, dan kazandıkları golle durumu 11 , dün saat 11 de Şeref Stadmda oy. yaptılar. Böylece galibiyet ümit •j sandı. lerini arttıran Vefahlar, rakipleriHakem Kâzım Arkaîın idaresinni müçkül durumlara sokarlarken, i d; başlıyan oyunun ilk devresinde tzmir 7 (Telefonla) Bugün bir kaç da fırsat kaçırdılar. Buna Suleymaniyenin başanlı müdafaalehrimizde yapılan yegâne millî mukabil, Kırmızj Siyahhîann • sına karşı Hasköy gol çıkaramadı. lig maçında Göztepe ile Demir kontra atakları da bir netice ver [De%re golsüz kapandı. Ikinci devspor 11 berabere kalmı;lardır. medi ve maç 11 beraberlikle sona rede işi sıkı tutan Hasköy, kaçırdıîlk devresi karşıhkh akınlarla erdi. ğı birçok gollük fırsatlardan sonra geçen karşılaşmanın ikinci yannihayot 76. dakikada Agop'un paHakem: Hakkı Çaktıran sındt Göztepa daha baskılı oyna«nı iyj kuilanan N'ecdet vasıtasiyGençlerbirliği: Doğan Cumslı, mıjsa da neticeyi değistirememljle maçın yegâne goîünü attı. Tevfik Oral, îhsan. Osman Gür tir. Hasköy: Do£an Samim, SelmanOyunun ilk gulunu 32. dakikada kan, Yılmaz, Abdullah, Ayhan. Ok Metin, Mustafa, Selâhattin Safa. tay. Cevdet attsktan lonra 43. dakikaAgop. Neıdet. Şefik. N'afiz. Vefa: Turgut Yavuz, Burhan da Seracettin GoztepVnin beraberSüleymaniye: Asım Atillâ, Gülik sayısını çıkartmıs ve müsabaka Mürvet, Nejat, Ayd'.n Mustafa. ner Faruk. Turgut. Haan KeKemal, Vahdet, Er.ver, î = met. bu skorla son bulmuştur. mal. Burhanettın, Hasan, Erdoğan, Hakem: Cihat Ergun. Erav. Asaf AVÇIL K. Paşa K. Yaka'yi 2 1 mağlup etti Feriköy de A. Cücü ile berabere kaldı Ankara, 7 (CumhuriyetTeleks) ri kalmadılar ve 35 inci dskiksda Milll Hge 8 derecede ve ka gole eH*n Cojkun ce«a «ahîgınds palı bfr havada devsm edüdl. Ksr düîflrüKİTire hak»m pengitı v«rdi. şıyaksnın yin* yaprak dökünv'i Buia itirsz »den Oeün d« »oluBu mevsimiydi. Kötü bir oyundin »on | dıjnnd* «lınc» ırı'isevat h.»»i1 oHu TH majlup oldu. Gerçi rakipleri • re her İki t«r»f 10 Visl ksHı PenKasımpaşalılar tzmir nshasında da | •ltıyı Yılmaz dü^Eün bir vur'jşla ht puan fllan bir takımdı. Ama ne de olsa Karjıyakalıların bu ksdar gole tahvil etti (20). tkind devrede her iki takım d« ezilmemeleri gerekirdi. isteksizdi. Maçın bu çeklMe biteOyun bajlar başlamaz Kajımpa eegi ssnıhrken 87 nei dakikada »ahlar hücuma geçtiler. 1 inci dacikikada kazandıkları bir faulü Coş Karsıyakalılar seref «ayuını kun vtsıtasiyle kullandılar. Kale kardılar (21). Az sonra da mae ile içine yapılan ortadan Altan kaf* î1 Kasımpaşanın galiblyetl ile topu Karjıyaka ağ'ariyle ku bfttl. Hakem: Sabahnttin L&dikli. caklajırdı (10). 11 inci dakikada tekme atan Ayhan oyundan çıkaKaıımpasa: özkay Yılmaz, Serılınca Kasımpaşahlar 10 kiji kal dat Ali Îhsan, Celil. Ayhan • Coı dılar. Bun» rağmen hücumdan ge kun, Ali, Yılmaz, Altan, Altuğ. Karşıyaka: Erdinç . Arif, Necati Mustafa, Sabahsttin, Kemal . Ogün, Mehmet, Vural, Zeki, öz«an. A. Gücfl. t . Feriköy • ikinci olarak yapılan Ankaraşüeü Feriköy karsılaşması çekişme 11 bir mücadeleden ?onra bBşladıÇı gibi biterek golsüz berabere son buldu. Her iki takımın ds ıık sık rakip ka'e önüne kadar kolaylıkla inebil diği maçta Ankaragüçlüler daha çok fırsat elde ettiler. Forvette yer alan oyuncuların becerikfizliği yüzünden gol atamadılar. îlk devrede 20 nci dakikadı TT~ tan, muhakkak bir golü kaçırdıktan Kcnra 26 ncı dakikada Adil buna nazire yaparcasına topu müsait olmasına raŞmen Aydına teslim etti. 44 üncü dakikada da îsmetin ortasma B. Rıdvan hakim olamadı. 74 üncü dakikada Hayri bof ka'e yerine avutu görmemij olsaydı maçın kaderi tâyin edilecek ve hattâ Ankaragüçlüler belki daha 1İ9 go! çıkarabileceklerdi. Maç bu Ankaragücünün bsskısı aln : sekilde tmda 00 bitti. ı ! Hakem: Muzaffer Strvan. Ankaragücü: Aydın Erkan, î»ı İ met . Mümtaz, Coskun, Salih • Hay o • ri, Candan, Hüıamettin, Ertsn, Nu ri. Ferikfey: Necdet Hikmet, Kaplan Erdinç, Ahmet, Yüksel K. Rıdvan, Mahmut, Adil, îsmet, B. Rıdvan. Gençlerbirliği Yefa ile yenişemedi: 1 1 F. Bahçe 21 oalip Şerefin attığı galibiyet golü SarıIâcivertlilerin K. Giimrüğü yendikleri maçta golleri Mustafa, Tamer ve Şercf attılar îyi başladıgı bir maçı, kotü »ekilde sona erdiren hakem, dünkü Fenerbahçe Karagumrük karşılaş masınin heyecanını, klasını düjü re duşüre bir kör döğüçü haiine soktu. Yalnız husnunıyetin, bir maçın idaresi ıçin kâfı bir sebep olmariıgma dun bir defa daha şahit olduk. Idareci v« taraftarlarınm genç olarak vasıflandırdıkiarı, fakat yaş vasatisi 25 in üstünde bulunan for vetındekı yeni tertibiyle Fenerbah çeliler, rakipleri Karagümrüklüle • re nazaran çok daha enerjik ve üstün durumda oynadılar. Maçın ilk devresi, oyunun en güzel kısmı ıdı, bılhassa goüerin atıldığı 7 dakika heyecan bakımmdan her ikı rakıbın taraftarlarını ziyadesiyie tatmin etti. Fakat ikinci devre!.. Doğrusu ha tırlamak bıle istemiyoruz. Sanki ilk devredeki hakem gitmiş, bam başka bir hakem gelmişti. Avantaj Isr. penaltı kaicieieri içiğneniyor, futbol hayatında centilmentığiyle tanır.an K. Ali, sahadan atılıyor, veihâsıl artık Dolmabahçe stadın • da takuniar değil, hakemler oy • nuyordu. Orta hakeını, arkadaşlarına uymakta gecikmiyen yan hakemleri ce sanki büyük bir hâ dise varmış gibi sahaya girip oyuna müdahale etmeleriyle. garıp, gürip, bayrak saüamaları ile pişmiş aşa su kaltılar. *** Karşdıkîı hücumlarla haçl'.yan Mahallî ligte Hasköy Siileymaniyeyi 10 yendi Göztepe: 1 D. Spor: 1 oyunda i!k bariz tehlikeyi Fenerbahçe atlattı. Tarık'm, 13. dakikada Şükrüyü aşırttığı topu boş kaleden Özcan çıkardı. Beş dakika sonra Karagumrük lüler, muhakkak bir gol tehlike sini aynı şekılde atlatarak rakip lerine nâzire yaptılar. Yüksel'm kn leciyi aşan şutunu Gokçen, boş k^ leden ayak ile çıkardı. Yavaş yavaş oyuna hâkım o!a rak rakiplerine nazaran daha çok hücuma geçen Fenerbahçeliler, nihayet 32. dakikada ilk gollerine kavuştular. Hüseyinin ortasını, on Fenerbahçenin dünkü kadrosu sekizin dışında ve santrafor mev1 kiinde yakalıyan Mustafa, çok sı j hiç bir sebep yokken, K. Alinin ıakı bir şutla goiu yapmakta güçlük | ha dışı edilmesi, Yükselin Karaçekmedı. gümrükluler tarafından kendi on Karagümrükluler, 36. dakikada. | sekizlerı içinde düşürülmesine haani bir hücumla beraberhği Tame' kemin seyirci kalması ve nihayei rin santradan kayıp, 18 üstünde ; oyunun bitmesine iki dakika kala özeri çalımiadıktan sonra çektiği:' Yüksel'in önü. bomboş olacak süşutla temin ettiler. rüp götürduğu topu, kaleciye te» • Hiç ümit etmedikleri bir ânda, lim etmesidır. fst.Spor Vefa yecikleri go'.den sonra tekrar oOyun da böylcce i'k devrerjf y». yuna hâkim clan Feneıbahçeliler, pılan golierle Fer.eıbahçenın KaBeşikta* • Gençlerbirli|i 39. dakikada soldan kazandıkları raeümruğe 21 galebpsiyle sona Vefa • GençIerbirliŞi bır kornerden gelen topu, sıkı bir erdi. Fenerbahçe Karaçümrük şutla gole tahvıl eden Seref vası • P.T.T. Kasımpaşa Hakem : AsaJ öztan. tasiyle tekrar galip dururaa geç • Feriköy Karşıyaka tüer ve devre böylece SarıLâciKasımpaşa Karşıvaka ... F. Bahçe: Şükrü Atillâ. ö ı • vertiilerin 21 üstünlükleri altın can Şeref (Hüseyin), özer. Bas • Ankaraçücil Feriköy da kapandı. Göztepe • Demirspor ri Mustafa, Bülent, Yüksel, SeSüleymaniye Hasköy ... Hakem trivosunun birıbirinden lim. Hüseyin, (Şçref). Anadolu F.yüp garip kararlar:, Fenerbahçe forK. Gümrük: A!i Gokçen, DoTenişehir Günesspor vetinin üstüste kaçırdığı gol, ka San Orhan, Kadri. Akgün . Can, M. Şekerspor M.Adafi G. rarları arasında geçen bu son 45 Tank, Tamer, K. Aii, Erkan. dakika içinde bu enterean olaylar. HASAN SporToto neticeleri Îİ Bu güzel havluyu büyük bir ihtimalle kazanabilirsiniz. jf DÜNYACA MARUF günde Beğendiğiniz renkten 2adet renkli anv balâj kağıdını (meselâ 2 mavi veya 2 yeşil veya 2 pembe veyahut 2 beyaz) açık adresinizle birlikle, P.K. 950 Ga« lata'ya gönderiniz... 1962 yılının 15 Ocak, 50 Ocak, 15 Şubat, 28 Şubat tarihlerinde dört renk arasında kur'a çekilecektir. Her çeki» lişte kazanacak olan renkten 2 ambalâj kâğıdı göndermiş olanlarm adreslerine hemen bir güzel havlu posta» tanacaktır. PHILIPS PEREJA Kullanır Reklâmcılık 44/Î01 bmema, projeksiyon, dekoratif, cıv«, sodyom, fotograf ve diğer profesyonel ve spesyal lâtnbalan ve aksesuarları amplifikatör, oparlör, mikrofon • her türlü elektronik tüpler, transistorlar telefon santralları ve cihazları radyo ve TV cihazı irna* lâtçıları için komple veya münferit profesyonel parçalar elektronik ( ölçü t aletleri, vs.^malzemeyi LUX >~~~~»~~~.~~ ÎHSAN . İRFAN MALKARA KERESTE FABRtKASI Çok temiz doğramalık çıralı ve beyaz ir Eütün inşaat çesitleri ir Kısa boy mobilya dolguluk *• kadron çeçitleri ir Ambalaj kerestesi ir Bağdadi çıta ir Yakacak tahta parçası. Satış mağazası: N'amıkkeraal caddesi 101 Yenikapı tstanbnl. Telefon : 21 33 69 Reklâmcılık: 65229 r Dikkat! 31 Arahk 1961 tarihinde çekilen kur'ada kazanan renk Kelepir Satılık FABRİKA Kartal Maltepesi icra m«murlugunca 2. açık arttırmaıı 13/1/962 saat 1011 de ya • pılacaktır. Dosya 1960/580. Malumat Tel: 44 14 33 lllncılık 1116/308 » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • » • • « • « « • • • • a İthal etmek istiyenlere sür'atle proformaJatura temin edilir.^ MORACAAT: TÛRK PHILIPS T.fe$£=3CNO0STRl SUBESİ UOBAH.A4M Reklâmcılık 73 303 Operatir. Orolog Dr. Tuvalet sabunu PİYANGOSU. I tdrar îollan ve Tenasül Hagtahklan Mtttehassısı Galatasaray, Suterazi Sok. No. 12 UJur Apt. Tel: 44 14 3fl ..^ . tiTIIIIIIIIIMIinilllllt Kemal Çağlar İLÂN Merkez v« taşra teşkilâtında yevmiye ile çalıstrnlmak îizere inşaat makin* elektrik elektronik ve miraar mühendisler ahnacaktır. Tecrabeli olanlar ve Ingilizce bilenler tercih edilir. İsteklilerin aşağıdaki adrese sahsen müracaatleri ilân olunur, NATOENFRASTRÜKTÜR DAİRE BAŞKA>XIĞI PABİS CADDESİ NO: 52 KAVAKLIDERE ANKARA (Basın 241 A. 134/323) İlincıhk 974/312 SAN Baş Rollerde: SINENÂS!ND Bu akşamdan itibaren hâdiseler yaratan Devîet Hava Mevdanla ! İşfeimesi 6İNEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Idarer.ıızde mevcut araçlarda kullanılmak üzere satm ahnacak muhtelif eb'atta 159 adet iç ve dış lâstik kapah zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Muhammen bedeli 80503,25 lira olup geçici teminatı 5275,17 liradır. İşbu teminat T.C. Merkez Bankasmdaki 57 sayılı hesabımtza veya idare veznesine yatırıhp mukabilinde makbuz alınacaktır. 3 Eksiltme 18/1/1962 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 1500 de Ankara'da Genel Müdüriük Alım, Satım Kornisyonunda japüacaktır. 4 Bu işe ait şartname Ankarada Genel Müdüriük Malzeme Dairesi Başkanhğında, İstanbıılda Yeçilköy Hava Limar.ı Eaşmüdürlüğünde gorülebilir. 5 İsteklüerin belli günde usulüne göre hazırlıyacakları, 1961 yılı Ticaret Odası vesikası ve teminat melctubunu havi kaP3İı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel sö'zü edilen Komisyona vermiş olmaları şarttırPostada olacak gecikme!=>r kabul edilmez. (Basın 13211 A. 18708/324) r ŞOFÖR AHMET EŞREF KOLÇAKSERPİL GÜL KADİR SAVUN MUALLA KAVUR BİRSEN MEKEKŞELİ HÜSETİN BARADAN NOT: Artistlerin igtirakiyle büyük Gala Tel: « 67 93 Reklâmcdık 76/300 TÜL PERDELİK MEFRUŞATÇILARIN TAKI FİATINA 2.20 a n eninde ALMAN MALI 30 LİRA tannlık: 11M/814 L Toptan satıslar tenzilâtlıdır. Şaban Gttndeş: Galata Tetsane Caddesi No. 152 Tel: 44 M 12 49 51 M İ L  N Arapkir Belediye Başkanlığından: Dizel Eleklrojen Grupu Alınacaktır 1 Kmamm elektirifikasyonu Için 90110 beygir 750 d'd bir adet T0rkly«ye ithal edilmij olan elektrojen grupu satın alınacaktır2 İsin kejif bedeli; 180.000, geçici teminat 10.250 liradır. 3 İhaleye girebllmek için asgart 200.000 Türk lirası değerinde benzerl bir işi yapıp katl kabul muamelesinin ikmal edilmiş olması v» ihale tarihinden 3 gün ev\'el bu vesikaları Belediyeye ibraz ederek yeterlik belgesinin almması şarttır. 4 İşin müddeti mukavele tarihinden itibaren 30 gündür, bu müddet hiç bir suretle uzatılamaz. 5 İhale 20/1/1962 tarihine rastlaygn cumartesi günü saat 10 da Arapkir Belediye binasuıda yapılacaktır. Teklif mpktııplaruım ıhaleden bir saat evvel Belediyede bulundurıılması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilemez. 6 Fennî şartname, ihale şartr.amesı ve mukavele Örneği !=tiyenlere 50 lira mukabüinde gönderilebilir. Veya Belediyede gösterilir, 7 Belediye ihaîeyi yapıp yajjmamakta veya dilediğine yapmakt* Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1 İstanbul Şııbesi Müdürlüğünden: | Kurumumuz için satın alınacak muhtelif malzemelerin dns VP evraflarını Vjildirir listeler Galata Bankalar caddesi (Harerçn caddesi) No. 7577 kat 1 deki Müdürlüğümüzün giriş kapısındaki ilân tahtasma asılmaktadır. Kyrumumuzla ticari münasçbette bulunmak istiven firmaların bahıs mevzuu listeleri mahallinde tetkik ve mütemmim maiumatıda Alım servisinden elde edebilecekleri ilân olunur. Tel: 44 41 77. • BatKAlmanya mab ~ flstön kaliteli HIROLIFT A SANSÖRLERİ Gelmiş ve sabşa aızedilmiştir. Teknik böromuz ernrinize amadedir. TDrkiye mQrrtg«3|ti: TÜMA5 Koll. Şti. Gs'ita S«ı*mie Pgsajı, 63 Istanhtjl Tih 44(iH6 Anlora Tel: 119069 l?m|r Tel; 2355? tliaahk: 1168/30» •erbeattir. ' (Buın Z0S/31V (Basm SS/3251 I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog