Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

8 Ocafc C l> iUJtt «JtoJ.i Ji'l l|t«, Siirtte hâll halkın huzur Bastumfı 1 Inci •ahlfede laraaktaki mak»adımızm, dert va v* lükun içinde yaçadıkUrını idendî»elerini bize rahetça töyleme âi« edenlere, sadec* bir roüteahhi Bsstanıfı 1 inci sahifede günkü davran:şlarmı devamlı sulerini temın etmek için oiduçanu din cevabı: Türk Uiaş Iş Federasycnu Bas da, bu «rado söylemek ııteriz. Baştarafı I lncl nhlfede sine bu eabah da devarn etmiştır. rette tenkıt ettikte, sonra CHP « KorkuEuzca ıfade etmek '»teAr.ayasada. izınsiz olarak mıting Sabahki oturumda daha kanı Feridun Şakir öğünç, dün ziyad», den Cevat Dursuncğîu söz alnıış. Okulun arka tarafına geçiyoruî. rim kı, bugün jehir ıçınde bile yapılabilecc^ı okul binaları meseiesi tartışılmıs | «Her kujak kendisrıden öncekini işçi haklan mevzuurda bir basın Burası daha güneşli ve sıcak. G« tam bir emniyetle gezemiyoruz, ve «eııiz yürüyüş toplantm tertiplemiştyir. ' beŞenmiyor. Amma ben en yaşlı »andalyelere oturduktanj Tamnmıs bir müteahhidim. Üze hekkında hüküra bıılunmasına rağ tır. tirilen ' " Öğünç Denizcilik Bankası tara »önra." Eee söy'eyin D»kalım.; rimde silâh olmadıfı için, her an men, Toplantı ve Gösteri YürüyüşMiüî I ü y e olaıak beğeniyorurn. Gençler Okul binaları hakkında, fından tstanbul Tahmil ve Tahli diyorum, I l i l i i ne derdiniz, eksiğinit j pusuya düşurülmek, v< kım vur leri Kanununun halen mer'i oldu Eğitim Bskanı HiArai Incesulu bu i son devrim olayında gençliklerini ye îşçiterine verilen hakların tzroir var?» Kimseden »es sada çıkmı duya getiriîmek korkusu ' . . . ..•1 pu ve Anayasa Mahkemesinin de bölüm ıçın istenilen 62 milyon li göstermişlerdir. Tabiî benim gibi Tahmil v > Tahliye « de yor. Öylece bakıyorlar ben ve ar yasıyorum. Yalnız ben mi?. Piye kurulmamı? bulunmasj nmnasebe ra yerine 4.5 milyon lira ayrıldı ! olnıayacaklardır. Ve bizim kusak bilirim, tanıdığım bütün iş adnı tiyle, b'r ipta! riâvası açılmadıgına |ını söylemiş, bu azaltımm Deviet j tan daha iyi olacaktır.» demiş, bu istemiştir. Aksi tak ksdaşıma. Kor.uşmaları için « Karkmayınız bizden!. Zan; l a n d« aynı korku içindeii'ler göre, vatandafa izinsi? m'tine h»k Pünlama Teşkilâtı tarafından ya! snr. alkı?lanmıstır. Ancak AP liler dirde 700 isçinin işlerinl terketmelerinin gün meselesi olduğunu da netti£ıniz gibi' hükümet adamı fa! hugün!.» Sürtlı müteahhit Kasım kı veren maddenin halen vürürlük pîldığını ifade ederek, «Plânlama | gulüşmüşlerdır. Tabii senatör Hay lan değiüz!.» diyorum. Donuk ba1 Uyanık'm bu sörür.u istendıgi =n te sayılamıyacağını ifade eden il Tcşkilitı bu rakkamı da plinla j dar Tunçkanat, saîonda hazjr buaçıklamıçtır. 3 lzmir, T (Telefonla) Cuma Ovası Hava alanı girişindeki • • > Ayrıca Denizcilik Bankssını ten kıslarında bir pınltı yaiıp sönüj da tekrar edecek on bınlerce u giüler, mitifiein kimler tarnfindan d lunan profpsörlere doonerek: «GöS bcnzin istasyonu bu aabaha karşı elleri bıçaklı dört zorba t a ~ demistir. kid eden Başkan, bankanm, başto yor Ve bu arada, iri yapılı, es|tErriaş bulunabilir. Ama yeter k:. ve ne maksatla hazırlandıîım tes " u r R B a da, tabii senatörlerden rrîşmelerde çeşıtii ithamlar altınJ3 rttfmdan soyulmus bu »ırada istasyonda bulunmakta olan bir ~ mer! 40 yaşlannd», burma bıyıkh i vatandaşm derdi ve »ı.dı>e=ıne bit bakmv.ndan, ıfide almağa ba«. ' Müdür olmak üzere, isçi Haydar Tunçkanat. milli bütçeüen | da kaldırız. Bugüne kadar çeşitli lamışlardır. ~ kadın!a Ü genç fena halde dövülmü;lerdir. Ç Ş; hukukunu hiçe savdtğını iddia et birisı öne bir adını attıktan sonra: kuîak venlsin! Peyderpey 1. 'Şube Müdürlüğüne Siiâhlı Kuvvetlere ayrıian miktaj tarizlers boyun eğdınız. Amma bu « \ e c i olduğunuzu biliyoruz.' Asayi; ve emnıvetı temın etnıek= Tahkikattan anlaşıldığına göre soyguncular sabahm ilk miş ve bankada bir rçformun yaoahsecierek, ! memleket g?ne de sizin ellerinızBıiiyoruz ama, mademkı, derdi j le förevlilerin. sadec« resm) ka getirilen Yiiksek t«tâm Enstitüsu, ıın yetersizliginden = eaatlerinde müsteri gibi gelerek kapıyı çalmışlar ve açılınca içe = pilmssı lüzumunu belirtmiştir. m'zi sordunuz, bizim FÖ"lememıze | nallardan bu d.ıruma tshkık » • Hukuk. Edebiyat Fakülteleri iit Milii Eğitim için fazla para tahsıs de ve omuztarmızda yükselpcek» ~ riye ellerinde bıçaklarla girerek derhal paranın nerde gizli s ne hacef Aha, işte öğretmen!. O, j mekle ögrenecckleri şeyın: «Mak Yüksek Ticaret Okulu öğrerıcıleri etmenin rîflâjycr.ist bir ten.ayüt tir 147 ler hakkında kanun M. B. ~ olduğumı sormuşlardır. ş ünıversite elde, suçhı fırar. asayış herke bir müıidet sorguya çekılm«?kte ve yarataccŞır.a temas etmssı üzerine i K. nin tasarrufudur. bizden daha ıyi biliyor kiyümüzü, S İstasyonda kalınakt* olan Gülsüm Yılmaz isimli 50 yaşmda 5; derdimızi anlatsm size,» diyor. Gü1 mal efondim!» den. ı'erı gıttıııye blâhare de serbîst b'.rakıîmaktt Lutfi Tokoglu, .Tunçkanatiü neden j içinde hiç kimseyi âlet etmemı?tir. Gü ; MilH Savunmayı karışt:rdıfiı Her hangı bir knnse gammazîıkla dırlar. g b i r kadınla 16, 17 yaslarındaki üç genç önce pararun buhm~ lüyoruz. Hiç olmazsa bir defatık j ceğ ni şimdiden scylmek istpnz!. . hıçbir öğrenci t« nı anlamadım Ordumuıun, kıyme ithp.m edilemeı. Bu kanun MilH Polis. olsun konuşmak cesaretini kendi1 Atîedttin UfLGt zz duğu yeri soylemek istememişler bunun üzerine zorbaların ; şekkülünün organi^.e etmedieı böy tiri takdır eîfiğımizi idrak etmesı Birlikce hrzırlaıımıştır. Hükümesır.de göı<>r. bu köylünün yanın» | z: tekrna ve yumruklanna hedef olmuçlardır. Mücadele «.ırasında ~ Baştarafı 1 inci s»hifede le bir mitingin tertiplenmesı üze ri rıc a ederim» demijtir Ahmet tin bu ton»:da kanun hazırladıgıyaklaşıvorum ve: ' » » 1 1 1 1 •j «ı n camlar kmlrruş, sivri uçlu bir parçayj eline eeçiren Gülsüm fcir ~ « Şerefli Türk tasımnı DU korinde flurrrıaktadır. Biiındi»! pıoi Tahtakılıç'ın okul yapımı için cier S ara rnütecavizlerden birini yüîünden ve vücudundan yarala5 tü iftiradan tenzih ederim. Kanaa. öşretmenie, u?un uzadıya j Dogu hakkmda ıdarecıle mitıngm yapılc:ğı Ta^sim Meyda nekier kuruimasını tesvik etme nı duvduk Cniversitenin fikri alm miî mıdır* 1 7 üvenin dönıişii ile ^ = rnıştır. Fakat somında Boyeuncular ağır basarak psranvn yatak ~ tira şudur ki, bunlaıa komünistlik nında A.P. geı.çiik koilarına men nin gerektiğinı beürterek söze ka Üniversitede huzur mu saglanarırdan ziyade sizîerir. konuşrnası isnad edenler, iddialarını Türk ada lâ'zim. Köyünüzün çeçmesi olmadıj Ü g i l e n İ İ m e S İ b e k l e n İ y O r {«up bazı gençlerin fazlahâı gczden rısması, Tokcflu Tunçkanat tar~ sitında saklandığını öğrenmişler ve oradan 1100 lira Ue Gül c?k huzursuz.'uk mu olacak?» deispat edemedikleri 5 süm'ün kolundan çıkardıkları bir bileziği alarak kaçmışlardır. s !eti öründe kî;mamı«, L " Jdurura polis tarafın tışmafinm u?ams ba zorlukîs geçindieieigfcl olrruş | miştir. î idii: ' ğını. müddetçe müftçridirler.» nl" de ö | r X » n . W M « . Fa! B^.Uraf. 1 ınc. ^ i r r d e dan d» dikkatle tesbit olvnmustu tur. Soyguncular aranmaktedır. Tabii senatör Ahmet Yıîdız ise Ersoy, alkışlanan sözlerinden son kat siz'rbizimle neden konusma J Gerçegi ortay. fcnyan u r j p o r u Bu komıda bılgiiine müracaat et Bilahare konuşan hatipler, okul j juniarı söyiemiştir: «Hükümet ra şöyle devam etmiştir : d^lnın anhyamıyonı.. Yok.a | okurlanmına aynen ıunu okurltnmıa y « tiğimiz İ5tcnbul Vali ve Belediye yapımt için tahsısatm arttınlma.sı 1 programına ahnan (yaraları 1arğ • Gazetelere yapılan bu itha ! ilgililerin dikkatini çeklyoruz! Bajkanı Refik Tulga junları söyle isteginde bulunmuşlar, Bakan lr. ma> poütikasinın uvgtılanmasında mın aebebi, basında isçinin, dar ge j kcrktuğunuz bir şey mi var?» d e n O a ^ ™ ' «1 Aftn V l â t h d u t l a n 1 mi?tir : VMiyeti hudutlan ce.»ulu ise verdigi ızahatla bu ko ; geriye decil ileriye bakarsak daha lirlilerin meselelerine alâkanm baş konu m a " ° i t e ^ d i i n i çok iyi bi çinde yaşan » «Bu gayrikanunı bir mitingtir. nuşmalar? teyit etmiştir. « t . ^ f S I faydp.li nhır Arcak yaral?rı saralaması teşkil etmektedir. Sosyal H.orduk. Bir te, cimle ile bunun Ş ^ ^ « . v ~ r k « d . J j g Bu bakımdan mitingı tertip edenBolu, 7 (Telefonia) Kasta := Bütçe Komisyonunun 6g\r ' lım derk?n yeni yaralamalar ysphak düşmanlarımn mukabil hareler teıbit edılerek haklannda tahş monu 70126 piâkalı otobüsle ~E spbebini söylemek gerekirse: Köysonraki oturumurda lin'versiteler | mak.tayu 114 sayı!: kanun bir ih. ketini beklemek gerekir. kikat açıîmıştır. Tshkikatımızı taikamet etmektedir. tamroadığına hiç bir zaman hütçelerinir; müzakerpsi yanlmıs j tüaün 'asarrufu o^rak çıkarılmış S lzmir 7, (Telefonla) A. P. îstanbuldan Kastamonr'ya git • Komünizmin amansız düşmanı lü derdın; açmıyan bir insandır. di2 Halkın yüzde ?0 i cahil v« mamiadıktan sonra dosyayı, Tcp •'•'• mekte olan Hürmüz Çaiışkın ~ ; iyi nivet'i ve hizm?» amacı ile ~ Genel Baskanı Ragıp Gümüs12 m İIle tİ k o m u $ t e r l e lantı ve Gösteri Yürüyüşlerine ay.•ebiliriz. Or.un için. konustuğu a îakırdir. adında bir kadın, Bolu yakm = j y. ,.™^ , . kadın. yakın S ™ ' *f İlk SÛZÜ tsta.ibul Ünıversitesi j vazedilmiştir. Usu.'e müteallik ten S pala İle kalabalık bir Senatör kırı hareket edürneçinden dolayı larında sancılanarak iki erkek ' rı fıkırıılerie her zaman mücadele damdan ksndisine. ı'.eride bir fe 3 Vilayet hudutlan ijinde Rektörü Ord. Prof. Sıddık Sami|kıtleri »amiır.ivrMe kRrsı'.sm. AmS ve milletveki'i kafilesi, bu geetmiştir. Bu koııuda büyük Ata nahgin gelm'yeceğine inanmak isSavcılığa intikal ettireceğiz.» çocugu dünyaya getirmistir. yaşıyan halkın yüzde 40 ı hayvancı türkün şu sözü parolamızdır: (Ko ter!. î'imadlarını kazanmak için, ce tzmir* gelişleri, îzmirdeki Diğer taraitan aynı mesele hak i Or.ar ainss ve taraamiyle ttknik ] ma nah olarak rierine inen bazı Yolcular tırafından Hasan = İıkla geçinmektedır. Ancak halkın bir konusma yapmiftır. Onar'ın \ tenkit ve tâıijlore dokunmakta münizmi ve komünisti nerede bu Kür'.çe konu?uycruz. ker.dileriyle. îr A. P. lilerin siyasî af mevzuve Hüsçyin adı verilen yav •; yir.e cahil ve devletin yeteri ka kmda Istanbul E:rınıyet Müdürü verdiği ızahata göre, üniversıtelelursan bog..) fayda mülihazj e'mivorum Dev. Nitekim kendi Hsanla''iy!p konuş dar iîgi göstermemesi yüzünden Necdet Uf*ur da demiş'ir ki : ~ unda göıteriler yapmalar.na rular ve artneleri Hürmüz'ür |Ş Konjünizm 150 kisilik bir topiu«Toplantı ve Gösteri Yürüyüşle rimirde materyeı ve personel ve rimin bütün tasarruflarından M. ~ vesile olmuştur. ııhhati normaldir. lukla tel'in edilmez. Komünizmı mamız hemen tesirini gösteriyor randıman alınamamP.ktadır. tersizdir. «Üniversi'.emiz grhşme B K rpsu'.dür Tarih ve umumî Dnha da ısınıyorlar b'ne. 4 Bühassa köylerde halk, taş ri Kanunu çerçevesi içinde, izinsi/: halinderlir. = Af talebi ilk olarak Manisatel'in için yapılacak olan bir mı OnİEia, dağ'arda gezen eşkiyaK ktmaie er jefkSr önünd »ki niesuüvet yalnıtve kerpiçten yapılmış üstü t o p miting yapan gençlerı sorguya çe~ da ortaya atılmış, Karşıyakada Burdur, 7 (Telefcııla» Mu 5 i " n ««. m ü ^ " k a t l İ ! r K Sözümona lardan bahsediyoruz. Eşkiyaların rakla örtülü çok basit, p'ânsız, kiyoruz. Ifadelerını p.ldığımız genç memiçtir. diyen Rektcr, Edirneve I c a M B K ne »i'tir Bu bakımür.iversite kurul.'lueu takiirde i= dan hiç bir ;im<p^i mf<ul tutama S ise tempo ile «af, af, af» diye kim nir Coşar adında hır denız eri, Z komünizmı tel'in için bu kadar az bu köye uğrayıp ugranrıadıklannı pis yerlerde oturmaktadır. Muhi lerden, cıitinçi tertipliyen kimsele tanbulun yükünün aıalacajını. ıra yız.» ~ bağıranlar arasında heyecan trend» buldııSu 6500 lirsyı, sa 2 kişi ile yapılan toplantı, Türkiyede soruyoıuz. Pıldiklerini, dü'ündük tınde »engin sayılabilecek köy a ri tesbite çal'.vyoruz. komünist aleyhtarları bu kadarcık lerini başlıynrlar birer birer an ğaları dahı görgjsüzlük vüzürden Kanun dairesinde hazırlıyacjfe'i teryel noksanlığ' yüzünden EczaS dan ağlıyan ve bayılanler ol • hibini bularak teslim etmiştır S Bu arada Cevat önder söz aldı mış gibi kötü bir prcpsgandtva semız dcsyayı Savcılığa vererek, ka cılık FakiHtesırdp talebfiıin 8 %61 ve ögrencilerin tahrikîerle konuş~ mustur. Nümayi», Basmahane aynı derecededir. Mür.irin bu harp!;pti, çevre S latmava: bep olur. mestr yerine 1 sörrestrde mezun tuklarını ve barekette bulundukla2 nun"=uzluŞu ortaya koyacajız.» ~ gannda çok daha büyük olmuı, de takdirle karş'ianmıştır. S « DaSda esüiya mı 3rrr>ın Be2, 5 Bunların yanında sağlık hizBu İnsanların Türk gençliğini oldu|unu, de 5 bin ögrencısı rını öne sürdıi. «Şıı veya bu tuh! metlerinin rıormal yürümüş olma~E af avazeleri uzun zaman de temsil etmediklerine inanmak iste diyoriar Biz diyelim lf") 1kişi, s'z s ı olan Is+anbul Üniveriitesınin 1 1 riklerip konuşan öğrencilere ben, *1 •» vam etmiştir. W kisi var daMs Künç ! talıktan ölrnlerİTi aded' büyüktür. düşünülemez. Bu bakımdan rirn. Taksimdeki topîantıda kendi dçyin 2 da 25 bin cğrencisi bulunrîuSunu. ünıversite ö*rencisi rtiyemem» d* 6 Köylüyü, her sshada pörgü lenne hücum edilen gazeteler, ken silâhı alan, adam öldüren. eşkiya ~ Nümayiş hakkmda fikrini gobina yetersizliginden üçlü tedrisat di, bunun iizerıne Baykam «TahBurdnr, 7 (Te'.efonla) Bel = dilerıni müdafaadan âciz değiller hiç biri burds!. Ama biz'm köye | ve cehaletten kurtaran Maarif hiz oluyor gelem'yor. Bizim köy 1150 •j: ran gszetecilere A. P. Genel yapıldığım, ıhtiyaçları karşılıya rik edi'.memişteıdir. Tahrık tâbiri metlerir.e müvazi olarak her köy Baş^srafı l Inei sablfede li Bucağından G.A. adında beş S dir. Eğer lüzum görürlerse kendi nüfusludur. Kalsbalık köve cıreS Sekreteri Şinagl Oıma «Koalisde. köylü gücünden istifsde ile yenlerı ve ayrıca aşırı ideoioji sa cak bir plânın yılda 30 milyon ile neyi kastediyorsur.uz» dedi. Açocuk anası 45 yasında bir ka ~ lerini çok geniş şekilde müdafaa ~ yonun birinci znaddesi, «iyast mer, korkar . Fakat köyün ortak mah olmak üzere bir hibi olduklan iddia edilenleri bün sarfiyle 10 yılda 300 milyon liraya ralarında şu konuşma geçti. Öndm, yanlarında çalışsn Meh S ederler. = affın ittihtalidir. Hükümet bu isterseniz beg. tsmamlanabüeceğırı söylemiştir. der: «Siz tahrik ediyorrı::uz», Bay rr.et îsmen'le kaçmıştır. ~ Türk basını millî müesseseleri yalnız biz degil. b'itün KÖvlüler nüraune evinin y^pılına^ı elzem yesinde toplıynn bu grupun mtn~ konuyu programına almıjtir Onar'dan sonra Y T P den Mahk;^n «Vn'an «ö^•îüyo"sunuz», Önsupları, belirtildiğine göre, bütün Tahkikata devam edümekte mizden biridir. Vatandaş olarak da korkuyor on!ardan Gecp cldn mu, dir. vasfınızdır, Neticeden ümitvariz» demişfi Köylerde ıkamtt edilen mev partilerde halen yer almıs bulun mut Vjral sör almıştır. Milli Bir der «Yalancılık sizin kendilerini bu kötü iftiradan ten dı^r.nva adm stamıyoruj dir. Hete. lik Komitesi îan.mında vazifesin vp yalancılıjınız bu M»cMste tesçil 0 = tir. zih eder, güzide fikir işçileıimizi. çece vakti, birisi kapımızı calarsa. ] cut evlerin azamisi 1 seneye ka maktadırlar. edı.'miştir», Baykam, «3u çatı ai*!*" yıkılacaktır. S Konujtugumuı nilllUlIllltltlIllIlIKUIIIlttllIlllIIİIItlllllilHUIIIIIIIIIIIIllIIIliniUllllllllır beden ısçisi olarak hürmetle kusağduyu sahibi den çıkanlan 14? öjretim üvesine tında sizi terbiyeye dâvet ederim. 8 r ta ki sesini tanıyıncaya kadar aç1 vin onanmı cihetıne gidilmeyıp nü temas eden Vural, «Bu tpşrii fonk cak'.arım.» milletvekilleri ve senatörler, Mechududunu aşıyorsu mıyoruz!» hakkında müspct veva men Tprhi;;enin mune olarak yapılan eve benzet lis içinde gelisen bu hareketten şiErsoy, Taksimde yapılan toplan« PeVi, gece böyle. Ya gündüz mek üzere yeniden plânlı şekilde kâyet etmekte, böyle bir cereyanı fi mütalâa serdetmek bize düşmez» nuz.» tıyı kastederek, «Şimdi Validen 1 evlerin kurulmasiyle 1 sene sorsra desteküyen ve yaratan arınlığın, clemtş fakat fısıltı gazetrsine göre 0 Baskan, bu konuşmaların zabıtsoruyoruz: tzinsiı yapılan bu top leri" • « Gündüzleri 15e, kalaba!ık git bıtumum kövlerin şekli dej?ismiş bir an önce bır teçskkül halınde bu üyelerin listesinin Piddık Ss • an çıkan'masını tekl'f etti ve kalantımn kanuni c;zası tatbik edilj kendisini belli etme'iincie fayda mî tarafından hazırîandıSı söylen bt:l olundu. meyi tercih ediyoruz Çift sürerken olabilir di mi?» 7 Malzeme olarak plânlarda ummaktadırlar. Zıra bunlara göre, ti'erinin çıktıîmı heHrterek, «sfDah» «onra Milli Eğitim Batşçi meselelrrine ae temas eden de, art'.k kendimizi Allaha emanet belirtildiği gibi, mahalli ımkailar halen partiler içinde yaşıyan ve !"m umumiypnii bir rrpn^ei bilitı kanı Hi'm; încesulu, bazı konulaTekstil Genel Baskanı, iittnen hak ediyoruz !• dan faydalanılacaktır. Taşı bol o hareketleriyie huzursuıluk yara miyen nüshası gavri muayyerı fı r» cevap verdi ve tstanbul Üniverların kanuni yollardan alınacağını « Yani ne Hlemek istiyorsuns?» îktisadt ve »osyal hayatımız'lj söyliyerek demistir ki: lan yerlerde taş, taş olmıyan yer tan bu şahıslar, âdeta partilerinin sıltı gazetesinJe durmadan yayın| sîtesi hakkındaki sıınllere cevap « Vjllah, ne derr,ek istedijimilerde kerpiç yapılacaktır. inkıiâp yaratgcak olan Fuel Oil üzere Sıddık Ssmi Onar himayesı aitında bulunmakta ve In.nmaktadır.» demi;tjr. Hatip fd« Anayasam'.z, verilmeri gere zi fazlaoa izaha ne lüzum var?!. 8 Plânların yapılmasında ikti bir türlü kurulamıyan parti disip külte giris 3inavlarını kazanamı söz aldı Konu=ma5!r.a. M?hmııt Pakiıtanın Hunza ülkesi Emiri <ağır yağ) adlı jrakıtı istimal icin ken haklan beürtmiştir. Fikir a Canımızdan, m«'ırr.i7dan etnin V.esaflı, basitve kullanışîı olması, dü lin ve tesanüdünün imkiınları için y?n öîSrenriler ürerinde duratak Vural'ın bir sorusuna cevap verMıhrac» Muhammed Cemal Han bir Avu^turya firması sehrimirde narşısi yaratmak istemiyoruz. Ve liür! hakikaten «can j sünü'müştür. 3 tip halindeki plân de rahatça ve hattâ cesaretle noak universitedeki sıravlarip dr. gayri mekle başladı: ve e$i dün »abah :aat 8.20 de uçak fabrika kutacaktır. Bir Türk ser böyle ley yaratmak istiyenleriıı î ş te köylünün j îşte, kb'ylünür « 144 savılı kanuna Iratiyen isla çehrimize gelmış ve Yeçilköy mayedan i'.e müştereken kurula her zaman karşısındayız. Seçimler vemal emniyeti içinde olup olmn lar, her vatandaşın mali kudretine satlarını tahakkuk ettirmektedir âdil olduğunu. tâlihe br.ğ'ı o'?n söz : ler. Bu şartlar aitında koa!i?yon !ü sınav yerine bir yıüık •fdrisstı t rak etmpclim ve bu kanunun çıHava Alanında Istanbuldaki Doğu cak olan «Ürrftherm» ifiırli firma den evvel işçilerden tasarruf bono dık'arını» bızzat kendiierirden ' göre tertıplenmiştir.» Rapora üç l;ny evi pllmı ekliyen kaç^ayar. yazıh te«t usulünfirt kon kışınır akabinde is'ifa ettim.» deTürkistanlılar tarafından karşılan nın fabrikasınria fue!oil'in sansyi sunun kaldırılacağı vadedilmiştı. ogrenmek için .on'arla ssır.imî oli R l i heyet. buüarada bilhasr.a ahır ile , f.tf.Vİ!" n i ":.?". V !l ° y U v e r d l k l e n ması perektijini, ypbarci mpm'e m*"si ü/erine Vural sor»ı«unu Reri ve *bı*?k» sahalaTda kullanU>bil Vu vaad yerine getirilmelidir.» mı?hr. mak liizumuna in.inm^tık.. Çcnkü. 1 eve g.rilecek kap.ları b'rhirinden kabineyi desteklemekten •İ ruhivtv! yoksun aldı^ım bildirdi. Bu ar.ida Onar, Faallyet raporunria, geçmi1: yıl DoŞudarii köyîiinün hâlet Mihratenin filkcM, Degu Türkis mesi, i'rin yakma tesisieri, brüib'rmuhalefet partilerinin ketlerde üniverîitelprin vakıfaria çpşitli sirulara cc.'an verdi ve reı^laj lara ait iktisadi pciitika tenkid e sini bilnııyenlerin. kondileriyle iş . ayırmıçtır. i s e » e istikrar içinde bir mu idare edildinint ve zençinlerin tt*• tanm güneye açılan iki kapıeın ler. pülvarİTatörier, «Üniversitede d'SİTîl;n ve haj'siyet birliği yapmasının mümkün olamı•>» illerinne ferapatle çalışan • •"• belirtil berrular:n3 mazhar olduâ'inu söydan birisi olup. Komünist Çin iş v* tesijleri pompa üniteleri, va dilmiştir. Raporun bir yerinde şöyhalefet gcsteremedık'.erı ya<a<ını, bir çok olavlarla ö?ren İdealist idare âmirleri. bılhassa bu mektedir. lpmis ve «Bİ7ÖP ise <:ivasi ve çayri kıran hiç bir hâdi«eye sebebiyet galinden önc« Dogu Türkista n ile nalar, t?nklar eibi bir takım araç le denilmektedir : inistik vüâyetlerin bir sürgün yeri olmak !ar ima! edilecektir. tosyal mülâhs'a'arlpı vakıf teşislp vermodim. Ünive'sit? spr.elerden «Art.k her şeyın zamanı geMi ve tstisrnar ve tecavüzler cok yakîn münasebetleri olaıuç, . . ... , . . . K i tan kurtarılmasını ve hususıylp obpri sivasetle i^'ips! ptmivor. Si Blr petrol bakiyesi ohn fueloil.. j insan haklan, eşıt haklar nihayet Y.T.P., A.P. ve C.K.M.P. içinde ri yapılmaktadır. Ha'buki Tiirkitur. yasft, Ün'versite dışında yapılırak Böv'ece bızc* bı men, fakat blr 1 , . . , , gi aynı yoida yürüznelerı münasebe yemizdf bir Ford veya Hockefe'ler 0 t Komünist lulmünden kaçarak bütün dünvada nıni tesisleHen | m ç m l e k e t e gşr m jş, iftikrar devrı tadır» d?di ve 147 lere ür'i'ersitei zaman bu • ' " " ' • .. rada gorevh olan memurıann mec nskil vasıtalarırdı, otel, b a ç m r . tşçi olarak hatta miltiyle tek gıurta toplanan bu şahıs v?Vfi eibi vskıf kııracak insanl^r bir müddet önce Hunzal ülkesine de ihtiyac duyulup duyulmadtSı nvsktep. hastane, iş han'an gibi let olarak bazı fedakârlıklara kat kere de. onlar tarafından açıklan j lundukları vilâyeti kalkmdırmak lann, golge baçkanlarının Ali Fu vardır.» rlemişlir. Vural svr'ca üjltica eden Türki*tanhlar, alâka h3';k:ndaki bir sorjya cevaben bazı husvıs için neler yaptıklarının bir rapor bHalardt» kdmür yerin» Vullanıl lanmak, dürüst ve dikkatli çalış masmı srzu ettıt'imiz, . . . , , at Başgil oldu^u cıa üeri sürülmek niversitedeki tedrisat usulünü de sunîarı söviedi: v himayeye mazhar olduklan ları, yine Civanikânlı , köylülerden haünde sorıılrr.ası icap maktadır. Bu ya?. korrurden daha mak, israf ve ö'.çüsüzlükten kaçm. Beg. bpk,youz, bızım halden ; { a d g e f m e k t e d j r , e r tedir. Bu partüerden bazı sağduyu şikâyet etnıiş ve ögrencinin ssat için, Mihrace Emir Muhammed Ce ucuz bir yskıt rl'.ıp komüre nazadir>liyrruz: « 147 Üniversit? hocnsına ihtisahibi milletvekillerinın, bir gölge veya yıllarla tahdi4. edilmemp'i^i p.nlıyrrsunuz. Silâh'.mz olsay'dı dii öıer ÖZTEP msli ve eşini tezahüratla karşıla yan takrib«n 23 rrisli daha farla mak, kendi irnkânlarımızla kendi yorsunuz, gibi bütün a.ş;n olayları takip et tahsile başlavş ve bitiriste kredi yaç olmadiğı şekünrt.e Üniversitp, eşkiyalardan korkar! mizi yükseltmek zorunda kaM.k. m)şlardır. hic bir iddiada buhınmaroiştır. Bitıği bildirilen Ali Fuat Başgıl'den ji'tenıinin kabulünü kaleriy* »ahictir. Fue'n'l ile yıMazideki enflâsycnların bir kere mıydınız yine?. Kvet. yine korkari lakis, her zaman ihtiyaçları savuv« Türkiyede A'.atürktenberi dekılan kalorifer, buhar kazan'arı. daha tekrarlanması bu milleti ikti dık onlardan. Hükümet korkusu Konuşan hatipler, çençliein bu ruîmuştur.» vamedegeien karşı cereyanın, bu kömürle yakll.m hazanlara naza saden mahveder. Memleketimiz o'riazsa, eşkiya istedi'ji köyü baMecliste de temsil edilmesinden şıran daha rardınanh, rahnt ve daha için tehlikeli olan birtakım cere sar, bunu boyl« bilesiniz!.» kâyetçı olduklan bilinnıekte ve Konuşm^ esna=ın;la silâh lâfının az i?çi ile i<;l?tiimektpdir. Tahmin yanlarla mücade'ç etmenin başlıca Ba$taxafı 1 inci sahifede Bastarafı 1 inei lahifede lere göre Türkiyedeki rafi Meclis koriciorlannda artık bu olay vasıtası, iççinin refahı. sosyal ada geçmesi üzerıne, tâ gerilerde duran da bütün memieketi tehdit eaecek ların taruşraası aler.i olarak yapıSimdi yeni bir tafhanın başlama de istihinl köy bekçisi atılıvor ileriye: er!üen 1.700,000 tnn let ve »osyal güveniiktir.» « Efendim, şimdi benim silâ bir tphüke olarak gelişeceği iddia labilmektedir. fneloil'ir vakıt ols'sk kullanı!gı için çalı^ılıyor. hım var... Yar ama, açık konuş edilmiçtir. Zamanla, normal partilerinin hihali^de v.lda 3 milyon ion Başlayabilir mi? Henüz bir tey man Veteriner Hekimler Odası Başmak lânmsa ben. bu silâh bende mayesınden sıyrılmayı göze alan sovlenemez, ama eğer ldareciîer taş kömürü tasarruf edilrai» olakanı Doçent Dr. Osman Kortürk olriu.cu için herlcesten daha fazla ve daha fazla cesarete kavuştukladaha kararlı ve küçük hetapları raktır. Tasarruf edi!?T bu kömürkonuşmafinda hu kcnu ile ilgili okorkuyorum eşkiyalardan!» n takdirde derhal ortaya çıkmala kııi'anı'masiyle bır tarafa bırakmak »uretiyle daha lerin AriEdoluda iarak sunlan scyîemiştir : Baştarafı 1 ır.ei sahıtede Hayret etmistik. bekçinin bu korı nvjhtemeı oian hu aşırı sağcı az pclitikacı gibi davramrlarsa d» ormar.lnnn tahTİbi önlenmiş kadar heyecanh dak'kalar geçirmiş « Bupünkü aç;ık nüfus artışı denebilecek grup. Meclis içinde ve nıışmasına.. Nasıl olur, insanda 1 dıırumun düzelmemesi ve yeni olocaktır. lerdir. s:!âh olsun da eşkiyadan korksun? nin bir neticesi deği .. bunun tam dışında iiilen veya sözle veyahut bir safhanm baslamaması için »eFu?loir5n yskilm^sıcı «aS'n'aterfine olarak nüfus artışı, yıllar Meclis nıurakabe vasıtalarmi istisKocamustöfapaşa Caddesinde Mü Sorriuk: cak olan lüzumîu araçHr «ÜTİtbpp yoktur. dır devam eden gizli açlıŞm bir so mar etmek suretiyle, koalisvonun fit Değer'e a;t 197 sayıiı kunduracı « Belki duymuşsunuzdur.. EşKoalisyor.un zayıflamasında AP berm» fsbrikpjında imal edücek. dükkâmndan henüz bilinmiyen bir | kiyaîar bazı jandarmalan öldür nucudur. Bu değismez bir biyolo oturmanıası, âcil memleket ihtiyaç k?dar CHP nin de bir mânâda ha »yrıcs bu araçlnr OrtsdoŞu mm sebepten yangın çıkmıştır. Yangın müşler Nive?. Sırf silâhlarını al jik roaksiyondur. Canhda. fert teh larına karsı tedbir aiınmaması için 0 h talı davrandığına bu vesile ile IpVctlerİTie \ ^?r edümfk <;"»tivie derhal iki katlı ahşap 195 sayıh ev ..ak için. Cün.kü eşkiya için, para I »keye girince neslin bekas. ıçın hükümetin, lüzumsuz konularla 1 1 m t U A(> Fafcrikarnızın 1 < yıh ihtiyaeı için evsafı şartnamesinde ya > 9B döviz de saŞlanacaktır. Fabrikn. cinsel ' ™ ™ " " fonksiyon kuvvetlenir. Aç meşgul olmasına gayretler sarfetişaret etmek yerinde olur. " ile yanmdaki yine aynı şahsa ait kadar, silâh da müh»mdir. îşte ' " " " nlı 8.000 ton linyit kömürü mübayaa edilecektir. ı Filhakika AP idarecileri grupla tnhmlnen bir yıl sor.ra faaliye'.e tek kath ahşap eve sirayet etmiş tek başına siiâhlı adamm, cebinde kalan toplumlarda nüfus bundan mektedİT. Kendilerini şimdilik yalrmı bir disipline bağlamış ve bil1 Bu işe ait şartname Anfalya'da Patr.uklu Dokuma Sana f çok paralı adamdan bence hiç far dolayı süratle artmaktadır. Nite nızca seyreden aklıselim sahibi tir. kim, Hinriistan ve Pakistan ile ba Meclis çogunluğunun karşısına gehassa hükümeti sarsacak konularTÜ T.A.Ş. den, Ankara'da Sümerbank Umum Müdürlüğünden, 4 Olay mahalline gelen itfaiye, ha kı voktur.» zı Güney Amerika memleketlerin çip, Meclis kürsüsünden vatanseda üyelerine »öz geçirir hale Bel îstanbulda Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden ve îz 4 ftf surette esen rüzgâr aitında büDemin biurnle tek kelime kode de durum böyledir. Bu memle veriik dergi verecek kadar ileri miş değillerdir. Hâlâ, miting mey ır.ir'de Sürnerbank Bısmı Sanayii Müîs?esesinden aiırabilir. * tün semti tehdit etmegi karşısında nuşmaktan çekinen kövlülerden, o ketler bizim şibi bıtkisel yiyecek gitmektedirler. danı havasmdan kendisini kurtadeThal geıekli tedbiri alarak yan iri yan. burma bıyıklısı (H ismi nabilir. J lerle doyunan memleketlerdir. Zen ramamıs vey« ilerisi için «iıli h«gır.m sirayetini önlemeğe çalışmıs Yusuftı;^ hemen lâfa karışmakta ginin sofrası fakirin yatağı zengin Memleketin sosyal hayatmı gell»2 Teklif verebilmek ve ihaleye girebilmek için, tâliplerin J sap'ar yapanlar zaman zaman şu tsr. Bu arada Mahmut Sözer'e ait gecikmıyor: tirme teşebbüsierini koraünist hakömür işletmesi olduguna dair vesika veya bu gibi ışletmele * olur.» Ankara. 7 (Cumhuriyet Teleksl 201 sayılı ahşap ev de kısmen yan« Demindenberi dinliyorum »1reketi seklmde göstermeğe çahsan veya bu yol'a grupta hâkim olarin kumürlerini satmnya selâhiyetli olduğuna dair vekâletna g Hatip daha sonra, nüfusumuz ıl .. Benim de size söyliyecek bir bu grup mer.supları, sadelik içinde bi'mekte ve netic« itibariyle bu Türk Devrim Ocaklarınm tertip raıştır. me veya mürr.essillik vesika sını ibraz etmeleri gerek'.idir. ğ arttığı için yiyecek sıkmtısı çekmeledigi Köy Enstitulerinin açıhp açalışanlan, tecavüzleri ile savunma Sabaha kadar çahşan itfaiye, yan tek lafım var: Eskiyanın dini var, hava Mecüse de aksetmektedir. : di|imizi, yiyecek sıkıntısı çektigii Teklif leri havi kapr:lı zarflsr en geç 25.1.1962 akşanuna 4 çılmaması konusundaki açık oturıı gını tamamen sondürmüş ve bu .m?nı yokturI. Simdi size ne karnevkiine getirmek gayretindedirBunu n karşısında, zaten üyeleri nüfusumuzun arttığinı, kadar şirketimizde bulundurv; lacak şekilde taahhütlü olarak 4 ma bugün de Devrim Ocakları Ge büyük tehlike önlenmiştir. dar söylesek, rierdimizi tam olarak miz için ler. nin yarısmdan fazlası ko»lisyonu Türkiyecie yalnız nüfusun değiî, nel Merkezinde devam edilmiş ve postaya verilecektir. Polis, Müfit Değer'in sahibi bu Hökemeyiz.. Açık mı konusayım? pı?P: benimsememiş gibi görünen topîantı Siyesi Polis tarafmdan da hayvan adedinin de trtUgını, yeni lunduğu kunduracı dükkanım işle Öylevse yemin edeyira »ize. Biz 4 Kapalı zarflarm üzerlerine «Teklif mektubudur^ serhi 4 . darlığı içinds bulunan bu canlılarCHP grupu zaman zaman âinirli dikkatle takip olunmuçtur. p ten HaliH nezaret altına almıştır. burds ne konuşsak, biraz sonra ondsrcedilecektir. J k k ların kulajmrîadır... Rahat bırak da da aynı biyolojik reaksiyonun bir havaya ker.dini kaptırıyor ve Sabph oturumunda SPZ alanlar Yangımn sebebi anlaşılmamakia 5 Tâlipler ihaleye girebilmek için 40.000.. liralık muvakfaaliyete geçtiğini, biz 10 kiloluk bu ruh hâleti içinde yapılan ko. dan bir kısmı Köy Enstitulerinin beraber, dükkânda unutulan siaa t'.klan şimdilik bir köy var, o da Baştarafı 1 inci »ahlfede koyun ke^erken Amerikadan 15 kikat teminat akçe.ı (Nakit. Banka rrektubu veya tahvil) Şirödü Eî ak nuşrralar, yatıştıncı, savunucu, iyi gayelerle kurulduğunu ancak, ra izmarltinden veya bir ocaktan bizim köydÜT. Eîer yazmak i=ti ketlmiz veznesine yatırmış oîac?.k!ardır. ithal ettijimizi, bunun folis meraurlarınca korunmuştur. mümkün görülmektedir. yorsanız, şunu yazın: Dağdaki eşj'°' u k hattâ hiç degüse. mütçcavizlere sonradan kötü tatbikatla maksadın çıkması tki binden fazla şoforün katü t dikkate almnaası icabettiğinı, bıl6 Şirkptimiz arttırma ve eksiltaıe kanununa tâbi olmadı t haddini bildirici olreaktan, daha dışına çıbt;9mı iddia etmiptir. Bun Buşün olay mahallinde bir keşif kiyalar temızlenmedikçe. biziere Gültekin Tulgar * Cilerin hindiyi biiyütüp, bilgisizli dığı kongrede ğır.di n ihaleyi yapıp yapmanıakta serbesttir. ileri giderek çok defa bütün AP lardan Fethi TevetoŞlu, bir kısım yapüarak yangımn »ebebi anlaşıla yemek rie, yatmak da, gezmeh de. ile Hamit Kurdoğlu gruplan zakısaca yaşamak da haramdır! Bu ğin, koyunu küçülttüğünü, bundan Grup.mu yerici bir mahiyet alı hatiplerin iddialarını teyiden. «Köy caktır. ünirersite nıensuplarınıa man zaman çok aşırı dereceye vakomünizm propayurun, size en doğrvı konuşma?» I dolayı yor. Halbuki tecrübeli bir parti Enstitülerinde Basın: 10320 jodalannda kitap okumayı b'rakıp ran taşkmca hareketlerle başkar.ganda?ı yapılmıştır» demiştir. olarak CHP nin, ifratçıları birle?On gür.dür Siirdin içinde ve çev memleket dâyalanm yerinde gö hk divanı seçimlerini nksatmışiar tirmek. sağduyu 5ahibi fakat hekongre başkanı ancak bir buçuk reVir.de doîaşvyoruz. Yukanda sa ruP e er,eîer. gerektıgım. bes, S Ocak SALl akjamından itibaren nüz Mecîise intibak edememi? yemücadcleden sonra seçileCivanikan köylüleri ile olan i hayvancılıgmm Uerlemesı ıç.n bıl Baştarah 1 inel stvhitede L ni milletvekUlerirıi karsı tarafa ! e m u h t a ç bilmistir. Vakat Hamit Kurdoğlu Sîr.fmasında !* > »^«aumuıu soy.erms Anayasanın 111 inci maddesine konuşmalan naklettik, itmejt depil. aksine koalisyonu va «rupunun açık oyla yapılan sei:KENKLİ fiöre kurulacak olan Milli GüvenYa riıiîerleri0. it ı r ' şatmak için AP nin memleketserr.e Hirazı üzerine münakaşalar Şu anda 175 binden fazîs vatan j lik Kurulunun teşkiline dair karicji. ver kanadı ile elbiriiÇi yapm?sı ov yeniden ba.şiamış bu arada sık Baştsrafı 1 Uıcı sahifede Tiun tasar.sı. bu topîantıda görüşü dasm vaşamakta olduğu Siirdin ( A. HrrCHKOKİS ları da lecrübesinden faydalandır bilumum kövlerind, de durum C «rfayvar.cUık^ ıışüı devle. te sık, «Adaltt. Yuh, Halk Pirtililcr kadar önce annernle K'Jprüden va lecek ve esaslan tesbit olunacakması gerekjr. sözler duyulanikan'^n'ivi değil. daha da kö1 Şe.ckuHerm.n bas.nda bu ı ? ten an mi gelecek?» gibi (NORTH by MORTKV.'EST^ Axt:£t!eri: pura binip Kasımpaşa'ya gidiyor tır. Başbakan îsmet tnönü'nün baş Evvelâ şunu kabul edelim: ü Nifkim. Kurialrn, Batman. lam.yan .ev.t.n oulundurulma., muş, bazı şoförlerin salor.a tahrip y G.\EY GRANT JAMES V. \SON riuk. Vapurdan çıkısta annemi kay kan!:ğ;ndaki toplantıya Milli Sa tü kalıbı soktuklan hildirilmişse de Bu Merlis bu şeküdekı kurulu. vunma Bakanı, Genelkurmay Baş Kozluk ve Saşon ilçelerir.e vaptı bilgisizliğin tahnbaunı artırmakta Fibnin uzunluğu dolayısiyle bu hafta seanslsr: bettim. Belki benden önce çıkmışşuyla koalisyonsuz hükümet ku1 ii , bır kisi çı d.r. Bu böyle kaldıkça yeter raik bunun aslı çıkmamıştır. Kumandanlan, gımız ge geziler tır diye oralarda bakındım. Bula kanı, Kuvvetler 11.00 2 4.30 7 930 " gı rp.rr.ar. BugÜDkü knruluşta i?e madım. Bunun üzerine Tarîabaşm Kurmay Başkanlan ile Başkanlık D'^^nı mes^lesi hall»yüksek kıp H bize. • Beyler, ben rr.hat tarria kaliteli hsyvan yetiştirilemia İlânctlik: 1181.313 işin başırdski giirültüîerden an daki evimize gittim. Annem evde rütbeli subaylar yecek ve hayvansal protein darlı dildikten sonra idare heyeti rapokatılacakînrdır. ve huzur ıcindeyim!» diyemedi. nüfusumuzun ıstanümiyen bir ru okunrnuş, bunu ter.kid etmek laşılıiı ki en uyji'n ortaklık ?eköl ğı gibi. eşyaları da toplayıp Anayasaya göre Mili Güveniik Diyemezdi. Çünkü olsylar, bu bölli CHP . AP ortaklıgı.dır. EJer ku ve çıkmıs olduğunu anladım. Kuruluna Cunıhurbaşkanı Eaşkan pede teKiz teisraf haherle^.cini nipete göre artmasıı» «bep ola istiyen Kamit Kurdoâlu'aıın konu? rulıış de*işir=:e, vâni farzı muhal yeniden hidişeler g Gece saat 22 ys kadar oralarda *.ık edecek, ancak onun bulunmadı L ı rial.a çabuk. kuiaktan kulaga \ " k t ı r . üogumu kontrolde en mu ması sırasınrla <essir vasata doğumu onleyen hap f;ıktığından Bnfkanlık Divanı KurJ AP. YTP ve CKMP bir'.esirlerse aç bîilâç Kezdim ve barlann açıl 5ı zamaniarda Başbakan bu güıe ycıvılmaktadır. mesele yok. Bir hükümet kurar. ma saatınde Pikadiili Barına pide vi yerine getireeektir. Milli Güven Eruh yolunda, süıüsünii ctlat.r lar değil. bol ei. bol süt ve bol yu oylu'nun dışarıya çıktnasını istemiştir. Bunun üzerine de Kurdoğlar CHP karşılanna geçer ve Par rek, orada çahşan annemi aradım. hk KUTUIU, M'Ui Güvenlik ile il ken kendisiyle kcnustu'ruınu/. ço murtadır.» Amb&n lSmento yer.i bir bavaya lu taraftarları salonu terkemişlerArkariaşları. annemin bardan da gıli kararların alınmasında ve ko ban Hüsnü Bakır'dan. Siirtin t i r İki kisi yaralandı Ama böylesi olamtdığına ve ola Eyrıl'Jıftını ve Ankara'ya sittijjinı ordirfisyonun »aslanmasında yar cteH'ide tanıştıSımız bir milletvei dir. Böylece kon?r« ar.cak saat 14 Şoför Ohannos Semerciyan'ırEÖ.U mıyacajma. AP :»e iltihaklar da sövlediler. dtmcılık etmek üzere, gerekli te ki'.i Hayıettin özgen'e kadar, he kullandıjı 75378 p'âkalı kamycıuît, te scçiml"r'? Rejenere kauçuk KK/54 vukubulsa vine ekseriyet temin tşte o gündenberi sokaklarda me) göriişleri Bakanlar Kuruîuna men her'cfs. Siirtte, eşkiya'.urın Ankara asfaltında seyrsderken Cc yete ermiştir. Demirden dcri açkı ve istifi makineîcri edüemiveceğine pö're yeni seçime yım. » huîur'j kaçırmış olduğunu, yol, Kongre devamınca Emniyet Mübildirerektir. Bagalitten masa tipî elektrikli, rear.yetclu te'elon v!?li Uurağında »nı oiarak unüne SP'l kadar Ha'k Partili bir koalisyon can ve mal emniyetinin. son utavdürü ve sube müçiürleri otomobil Poiis, cocu^unu açlıkla ve ö!ümmakmesi ZB/1 Çarşfımba günü yapılacak olan Isrla r»aıian ka'km's buluucluÇu çıkan Yıinıai. ismındfki şahsa çarp içinde beklenıişler. Ernniy»t devam er*.<>ep]( rternektir le başbaja bjrdkarak kaçan konsüFlüoreyp.n tenvir tüpii ntanıak için direksiyonu k:rtnış ve CAP2 Bu hakikat kafîuind» Müdürü de makamından kongre.^i Dahill ihtiraklı motör ve kamyon ?a$i aksamı mstrist Selnıayı ararnaktad.'î. Ay toplanîıda Kuruluş Kar.unu Ana ıın *>:ze" anistmıjUiMİır eiektrik ciireğine Dindırmiştir. EÖ/U patırdı etmek, çekişmek. Koyîüiü. tüceart. ı=çısi. psnafı. Elektrik motörü e v v e l f i | î ] c 3 habf.sı tlhan'rı Marpuççu'ar ^asa hüi.ümleri içinde ele alıııarsk takip etTviştir. Polisler Türk OcaKamyonette btiunan *oföıün SP/4 Parlâmentoyu, dolavısivle haltâ miîyonlar kazanan kaçakçısı j da bir dükksnı oMuîu tebiVedil Jsasları tesbit olıjnacak ve bunFasenesiz saır pamuk ınensucat ğında, irndarmalar ise Kn Lis«meti huzursuz bir ortamd» tutaT miştir. Polis, karnı aç olan 1 ya rian eonra tasari, ~ Bakanlar Kuru ile birükte bütün bir hoiffede hu • Lükiyak Semercivan ile Celi! Yıl sinde yığınak y»pmı*l*r ve galoni y Yukarıda yazıh eşyalar 19/1/1962 tarihinde saat 1 d.a Müriür0 0 ie ve bu ortam içind*> de günlerimiz gmdaki çocuftı dün doyurmu«tur lunca Millet Meclisine sevkedile zursuzluk havası «erken, ilgili maz muhtelıf yerlennden yaralan polis kontrolundan geçen ehliyetligümüzde Eatılacaktır. Eşyanın vasıfları ile satıs şartlan Belpjiye »adrcp «huzur, huzur» diy» »«yık Bu >abah da Marpuççulara «(iderek cekHr. Bu kanunla Millt Güvenlik makamların bu duruma geregi ka mı.lardır. Ttarş.ı a 3 ır olan Cehl. nameli şoför v» otomobil sshipMezat Müdürlüğü ve Gümrüğiimüz ilân yerlerinde gösterilm^tir. lamakla geçtT. (Basm 202,/315) Fikret'in babasını arıyacak ve b\jl kumluna hançi Bakanlîklarm gi dar önem verm'meleri, dogrusu Haydarpaşa îsumune Hastanesıne leri alınmıştır. yatırılmıştır. hayrete ?ayandır!. receji de tesbit olunacaktır. Eeret C.ÜFESÎN duju takdirde teslim edecektir. İ | îşçiler Denizcilik Bankasına çattılar Eşkiyaiar diyarından rSportajfar Taksimda yapılan milingi terlip edenler tesbft olnnnyor Bfitçe Komisyonunda gençiiğin dovrcnsşiarı tariışmaioıa yo! açtı İzntirde fek îstasyonu Türk işçisi dün, basını komünistlik isnadından alkışlarla tenzih etti. İ Gümüşpala, İzmir'de = «Af teranesi» ile = karşılandı Otobüste, iki çocuk = dünyaya getirdi 6500 lirayı teslim etti | Yanında çalışan adama kaçtı = | Başkentte yeni bir siyasî gelişme: Türkistanlılar Hunza Emırini tezahüratla karşıladılar Fuel Oü'in sa^lıyaeak tesis Ankara ncîları Doğudaki açlığın sebebi Kocamustafapaşa semti yangın tehlikesi atlattı j %m TOM HİNYİT | İKÖMÜEÜAUMACAKj Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T,A. Sirketinden: } Köy Enstîlübri ıte îlgili etwıın Ankara'h şoförlerin gürültülü kongresi Annesi tarafından sokakta bırakılan bir çocuk bulundu Millî Güvenlik Kurulu toplanryor YE H İ İELEK GİZLİ TEŞICÎLâT Utanbul Saisş Slimrik ^^idü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog