Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

DORT CUMHUKİ¥BT ^ımııııınıııınmınrmnıııifiiMiııııiHiimııınıııuıııııııııiMiıııııiHiHuııiHiiııııııııııııııııiuummıınıiHiııu EDEBİ KOMAN1M1Z: t Ocak 196S M "SİDE,, Akuareî Sergisf Arkeolog Yüktek Mimar Dr. Mübin Beken taraimdan hazırİEnan SİDE «Kaybolmus Medeniyet» adh AKUAREL SERGlSt Şehir Galerisir.de 16 ocak gününe kadar açık kajacaktır. BasınYaym ve Turizm Bakanhğı bu »ergıyle ilgilenmiştır ve memleket içinde ve dışarda gösterilmesine önayek olmaktadır. Böylece memieketin turizm dâvasına yardım arr.acı da gözetilmektedir. Sergıdeki çahşmalar rer.kii olarak bir kitap halinrie toplanmaktadır. Bu serginin özellik ve arnar: şudur: Dr. Mübin Beken'm Side Akuarellerı Sergisi, Antalya'nın doğusunda Akdeniz kıyısır.da küçük bir y a n m a i ı u.rerinde iki bin yıl önce yaşamış ve ismini «Nar» dan almış Side'nin muhtelif köşelerinir. bugünkü durumu iie şehrin yaşanılan giinlerdrki haüni mıı kayeseli olarak renk ve çizgilcrle canlanrhrm^ktndır. Aradan yüzyıllar geçmiş, sav.üerinde denizin e s ü şarkısı •»siimemiş ama, şohrin içirsde r şey âdeta yerle bir olacak k;Ide ıcnrafci insanlar tar»rından ve tabiatle birlikte tnhrip edilmı?, tstelik lehir muhtelif devirlçrde yakıimı», ıe!ze.leler yıkmıç, çaKıne heykelier ve mirapri prrçaları ka^rıi mı» veya kireç elde etmek için kuyulara atıîrrns ve gene rrer•ner ve taşlanndan eivnrda köyler inja edi'mi?tir. Neticede bugün yerınde pek az «ey kalmıjtır. Bu yüzden «n:»lann eski şekillerinı b:!arak, car. landırmak için ele geçen hr>r parçamr dikkatii bir t»tkikt<?n geçirilrnesine lüzum h*sıl olmustur. FOTOGRAF SEKGlSt Baha Gelenbevl'nin Fotograf Sergisı Şehir Galerisinde 1 6 ocak sah günü saat 17 de açılaoaktır. • KİLtM SEKGlSt B»zı köy bölgeleriııde Yapı ve Kredi Bankasının bir kültür hizmeti olarak kurduğu «Bos Zamanlan DeSerlerdirme Ateiyeleri« nde hazırlanan kiîımler, Tiirk Haik Oyunlarını Yaşatma ve Yayma Tesisi yaıarma olmak üzere Beyoğlu Tokathyan Hamr.da sergilenmistir. Kt'ÇÜK SAHNEDE Bir süredenberi Arıknrada misaîir topluluk olarak temsil ler veren H3İdun Dormen Küçük Sahne Tiyatrosu tanatçıları şehrimizde her zamanki tem süjerıne baslamaktadır. Xüçük Sahne'de bu akşam saat 21 den itıbaren Jacques Deval'in «OYUNCAKÇI DÜKKÂNI» arilı komed'si oynanacaktır. Eseri A. Tokath ve Duy;;u Sagıroğlu dilimize çevirmıştir. Haldun Dormen'in sahneye knyduğu bu pıyesin Kgi uyandıraca.Jı umulmaktadır. GENÇ OYUNCULAR Tanınmıj sanatçı topluluğu «Ger.ç Oyuncular> Atillâ Alpöge'nın «Çürük Elma» oyununu yarın (saiO saat 18 de Teknık Üniv»».i*e konferans «aîonunria • edecektir. 1 Gulmeymız, sağlıpınızla * doğrudan doğruya alâkalı J TAHYA NEMAL'l ANMA KONSERİ Kcnservatuvar Idaresi; gcsterilen büyı'ik il?i ve arzu üzerir.e, 17 aralık 1961 tarihirde Münir Nureddin Selçuk idaresinde verilen Yahya Kemal'i aıma konseri programmı ayren 9 ocak sa!î günü «aat 21 de Yeni Tiyatro'da tekrar» karar vermiıtir. Selml ANDAR \GAVlP, T*KA7 ff&ÇEK Kirn Novak, son Mrj::;üe *% artİKtlerle bok* yspscak. Bunun için rcjisör, locKvın» hir çi't hok* rldivfni ılr bir ynmmUIsra» topu kovdorda. Eidivenler lavanta (içc|ti nıavisi. Piyanist Jean Martin, 2 vt • yajlanndski kızlannı, »kşamlnrı «Mozart» tan perçalar çaîarak uyu tuyor. Karısı da gitarı iie kendi«ir.e refakat ediyor. hediyeleri arannda «ak maklı bir akşam «tınsjyesi vardı. Ç3İ<msk gapııı içinde g Çok betenildl. • BAY OSCAR : Suıır.aaı, sorra&ı^ak için kendı i Dün atşam işten döndükttn sonra babasımn odasına (îdeceıctı, ınahBİ tuttU. tustan gitmemisti. Biîiyor da huA | » bir ara: yunu. Bir »eyi tutturâu nıu luııu YuıuJ, dedi. Yatarken giydiğiniı ş«y aağt rur, «ksı aksi konujurdu. îyisi rr.i, Buyur. hgınızla çok llgilidir. Çunkl, t = Bıztm avrat olsa buyur din gıtınem'ç, yüzünü görrr.ek istevücudunuz g^ete derir.den de t meı, efendım di derdi. ı mernişti. Daha fimdıden Anşaya rine gevşer, kendini koyve t = Amıan sen de bire ag».. ! takmıya baçlamıştı. Baba değil r.e rir. En ufak değışıkliğe, anor Dcğrusun ya, sen ten ol, yanı i olursa olsun «El kızını ezdırmiyet | malliğe karş: hassas, dayanıkmızda hanım oldu rr.u bennen pe£ | cektı. Haftadar, haftaya gıttıklerl jız bir hal tılır. konuşma. Konuşsan bile, «ehirii Hatçabası. Hatçabasınm eri nasılMeseli geceien b«ii sıkı bicimi konuş. Naden dirsen, bizım d'iar. Hatçabssının er! en çok. Tam bağlı birçey giymek bağır*I I 1 I 1 ( I T [ I f ! I t I 1 M 1 I I * I I ••«flffll|||ll|fl|||fll|« lilii, kbylüce konuşmaya kızar' erkek'ı Oıun da babası anası EVsaklann ve karaciğerin çalıs Ben de konuşmam bire ağa radı, Hatpa'ya artık eksik lâf et masmı aksatır. Bunun için Bugün, sen yatarken hanım ben mışlrdi de, merhrıbayı kesıvtrmışpekliğe istidatlı oianlar pija * E ner. kcmuçtu. Dili bir tatlı kl! ti. Bundan bovle onun anası oa, ma giymemeiicirier. Pijama * = Hüseyin Korkmazgil cıddıieşti: babası da, ka'dasları âa hep An yerine gecelik (belinde kuşak İnceleraelerılen alınan sonuçlara gbre üç çefit bekâr k n rar: = Sakın aldanma tatlı dillne »a'ydı! bulunmıyan, bol gecelik) giyNtemcden». «yavı istiyereko, «istiyerek». ^ ha» Gözlerini elindeki gazeteden t*k meleri doğru olur. NiyeT rar kaydırıp da babasımn bakısıyBir Fran^ız «gönii! ijleri» yazanıu felen mektuplflra bakar Bunun gibi, kalbiniz kuv Niyeiini ben bilirim. Beni kan la karşılaçjRca, çaresiz gazeteyi inaııız «istemeden» evde kalmı* k u U ' i n hemen hpp«i btr tek çi ^ vetii deıjilse. hiçbir zaman, dıran da tatlı dil olmadı mıT Noi dirdi. îndirdi ya babası hemen çikâjette birleşirorlar: Zamatı! İKinri Dünya Hari>i başlarkm 20= yatarken boynu saran bir sey me gerektı benim parti narti, o viyi koyuverdi: 25 yaşlarında oîan A\rupalı kı/Iaıın çoğn evde kalro;stır. Çün", giymemelı. Kumaşın boyna cak mocak? Burası lazım değil şim Tor öküzun boyunduruğa bak ki, genç erkekler cepSı»*den dönene kadar bı: kızlar otuzunu ^ di, işte böyle. Sen sen ol, konus tıgı gibi ne bakıyon? teması kalbi rahatsız eder. Iıulrnus. hatta aşmıştır. Kiminin beklediği delikanlı hiç dönme ^ nuya kulak ı s m ı ve de tatlı diliTıp araştırmalan şunu meyMemed'in canı alabildiğine nkıldaına çıkarmıştır: tnce kuınış. Ki'iıi dt;!imÜ5. atna unıılmuş, hatta »anımamıs bile. Sosyal E re ipanma! dı: maşlardan yapılmış gecelik f = ratkantı devirleri hep böyledir. 25 yaşında dclik«nlınm kendin E Sen ne bakıyonT ler tatlı bir uyku verir. Buden biiyiil; V\T.\ aMiğı çok sevrek ra«;(lannn bir olaydır. 3540 ı E CemaÜne vurgunum d« onna karfilık, pıjanı a bacaklaıa d»n! '«ulıiDca da adam dahn çok 20 yajiarındaki Wir kıza varmak ister. E dolandığı için uykuyu kaçı t E Oğlur.u nefretle gözden geçıMİ. Vâni ber gecpn j yıl erkekle kızın arasmda acıiaıı uçurumu bü ~ Dükkâna geldikleri zaman Me rır. med'i dükkânın gerisindeki bos Başını onüne eğraişti aksi aK.si.. vütiir. Erkek olçu.nlaştıkça dnha yajlı sayılamı^ ağına füvenmek = Gece «Ibiseleriniz %'ücuduçuvalların üzerine yanlamış, gaze Ucunu bırakmak istemedı. uahr.a için genç cş arar. Toplum bunun tcrsini ho» gürmedifi ic«n is« = nuzu dış etkilerden tam mlte okur buldular. ö y l e d»lmıştı binecek, için! iyice boşaltaca.ttı. '.adııı a;.Tiı ıımudıı duyamaz, istiyemez. = ki, ağa içeri girip, yanına gelin Karşılık vermeıae mese'e yoktu, nası iie ayırabilmeiiidr. Yazıa sıcağı, kışın soğuğu geçirİsteraeden evde kalmanın bir sebeî>i de hosa gideraemeklir. E ceye kadar tınmadı bile. Sonra verirse... memelidir. Bunu hep biliMeslekt« baçarı bu tipi avutamaz. İsterse milyonlarca kadın ev E gazetryi atıp, ayağa fırladı. El kızına uyup uyup babnya Ağa: riz ama, iş tatbikata gelınce surat etmeyi rni bell^riin îstsnbul Hlikte bedbaht o!sun, bu fip ktz yine d« avtmamıyacakhr. Ona E Kâtıp nerde? dedi. ahşkanlîklarımız, âdetler,, gurbetinde terbiyesiz? hep, evlpnen kendi olsaydı mesut >iıva yaratnıasını bilirdî gibi E Memed babasına gözucuyla bazevkler, guııün anlayışı çok Memed elindeki gazeteyi bırakıo zr\\x. E karak: luk yanhş seyi leçmemize kalktı: Gelmedi daha, dedi. lebep ülur. Oysa yazm sere P.en terbiyesiz değilim! Hüseyin Korkmazgil üzerinde serpe bir gecelik, kışın ısı Terbiyesiz«in! durmadı. Yusufla da sankı hiç iltıcı bir pijama giymet zorun Degilim. «İst'diıeden» ya d» oyarı istiyerek» bekâr kalanlar. evlenengiji yoktu. Kösktenberi onunla dayız. Terbiyesiz olmasan. babanı «sskalasmamiş, knnusmamif, karı !cre karjı iyi olarr.azlar. Onları, bnkmr talihin korndağn, Mrer yaftının tozuynan kenarda '<r,yıjp Pijamanın kusurlarına kar sını çekiştirmemiş, dereden teperakip gibi srörürler. el kızının yanına pitrr.en. Bıma şılık fayda'.arı da vardır. Ye den yârenlik etmemişti. Birdenbi«Yarı istiyenler.ı kimlerdir? Bir takun prensiplerin kıırbanyıl, seni dünyaya getiren, kahnnı Itışin bunlar a.ğır basar. re yabancı oluvermişti. Oluver'an, kimi kendinHen kiiçiikler jetissin diye bekler. Kimi ciine çeken o değeldi! • * • Soğuk almaktan, nezle t = miştı çünkü, Hâl'e gelmişlerdi a r Biliyorum. >akan ! > ıneyi, habayı y.ılnız lnraîinınktan korkar. Ve zaman olmaktaı; korur. â * tık. Hâl'de koskoca kabzımaldı, üs r Lâfımı kesme, dinle. Senin bil rçer ?i<ler •k Bacak d;!nar!arını.ia kan telik de partili. «Şuna bak» diyediğin yanıldığına yetmez daha. fsdolaş:mını ratıatlatır. «Va«İstiyrrek . bekâr kalanlara eelinre: bu tip bir hayâl ideaiin bilirdi komşu esnaf, «Onurunu. tanbul gurbetine çıkBİı daha bir ris»ı önler, azaltır. Bdbrekkibirini hiç bilmiyor da cigeri beş •iridir. Hayran olthığu h..bp.ya, ajrabcye b*nziy«ıi arar durur. ser.e dolmadı. Ben'se en azmrlan leri, sicök tuttuğu iv'in, kuvpara etraez biriyle ver yansın ediKendi çağuıdakilcri muııâsız bulur B^.ba^ı. aeaboysi gibi parlaît, on, onbc; yıldır gurbet bekîerım. S ™ vetlendirir. yor ahbapliğa!» cüveıılî. yetişmiş erkpKir hayâli Ona rastlarsa ya yası hiçe saSenin gibi degel, gurb»tçiyım ben Zaten esnaf da ?ağdan soldan gurbetçi! Senin beîleyip bir kenarilllllllllllMlllllüimiilıMllllinülllllü yar evlenir, ya fla aşkJa tıayâl kınklıiına uğrar, beknrlığa sığıseçlînmeğe, dükkânlarına buyur ra atrıgın duvarcıîığı yıllar y:lı nır. naran bu baba. a^abey, hsyâli bütün ail»ı ile kanjır. Meselâ etmeÇe baçlamı.slardı. Yandaki par kuüar.dım, ekmeğinizi çıkarriım da annesi, babası T'nivıesite bitirmis hir lctz. t'niversilcli olmayan tili kf>b7.mal arkadaşının dükkâ senin gibi el kapıpma. elden arta bir ıcençle evlenmeyi eöze nUma?:. Otıız he$inde. hatasının farkınnıa geçti. kalmısiara nefsimi indirmedim! «a varır. Kı kında »çıkça itirâf eder, fakat pism.TiIık para etmez. Babayla oSul yalnız kalmıslardı Memed neîretle baktı : dükkânda. Yusuf bir Iskemle ç e Anşayı kîrıstırmaî kip ofırmuî ogHına bakmıyor, ko Karıştırms evet. Karıstırmsynuşmaya onun başîsmasını beklimış. Ayı mı, kurt mu ne belli ne yorrlu. Memed de tıpkı onun ffibi. İstiyerek bekâr kalmanm en kiıvvrtlî sebeplprinden biri He ^ oldugu? Ş '•hürriyet» tir. Bıı e2errw»nlik zevkinin rcîitli sebeplrri vardır. ^ O da bnbasının lâf atmasını, ko • Ayıysa da, kurtsı da berim ^ Gütıiiıniizde bnşa»malar çok sik. Genç hvja ayrılninktan çok ora i)U«ms kapısmı babasımn açma bilece?im çey.. sını bekliyordu. Haydarpaşadan^ ya g itiiren sci.'ep'er etUi yapnr Kavpa'nr, haîiarrtlcr, içkili bir beri terslik. almganhk eden oy İnsan olan bir insan kendi ken E lioca. = du. Ne demişti? «Burası Istanbul, dine is yapmaz, anaya babaya soE Bunlar karşısında kız ya cehennem ffibi bir evden kurtnlmak ^ =eni söğiışlemişler baba!» Vay ben rar, danışır. Sen tut. yazının ne gördüm, ben Çukurova idüSü belirsizini nikâhia. babaya E için illc i ; nüne ç'kan prkeğe baEİanır. ya evlilikten de, erkekler ^ de şehir mabaya haber verme. Seni doğurE tlen de nefret eder. Ya da hrr d?liUanlıda o tahammül edilmcz = rördüm. ben yabanî miyim? Ya tup doğurup bu boya getiren o o gece Hüseyin Beye kestiği? AnE babayı b'ilmak koıkıısu i!e pısırık, irinp kp.palı hir insan clur. = ra arka çıkıyor diye kıza demedi muydu? E Bir çok kır'.ar da Italıalarınm uyandınîıçı korkudan değil = Hiç kimse el kızmdan doğmaz! ğini komayısı? E annelerinin hnlmden ürkpr, evlenmpzler Buntardan 'oiıi neler = Masallah iyi akıllar bellemisElindeki Razeteden ci>zl?ını haZ; duyduğumı çok güzel nnlatıyor: ^ basına Bu kafaynan burnun daha u«ullacık kaydırdı. T e n sin. Ş < Daha 12 yatmdan itibarrn anneme yardım znrunda kal E ters bakıyordu. Bakmadan bılıüŞi çook «ürtülürl = nııştım. Yedi kardeştik. Ail? saadetinden umudumu kestim so E ÜTereydi. Ne vardı? Ne olmustu? (Arkam *«r) ^ nunda. Uçak hostesi oldum. Tokyo'dan, Buenos Aires'(en dorıiip ^ le çocukluk aıkndnşlarımın bocnlayışlarını gördiikçe ne kadar = E doşrtı hareket efliğimi anbyorum » ~ E Ama bu snüleri yirmi yedi yasında iken soylüyormus Yirmî = E J'I sonra o, rfcb^el ve nefrefle kaçtıeı yuva hayâlini arıyor: ~ E «Bâ7i günler öyleîine yalnızıııı ki kendi adresimî mrk = ^ tııplar yazıyonim. Tek eve diinrHiğiim vakît kapıcı, (size meUtup = E var) desin diye!', E * 1 \ Erkeksiz k a d m l a r hakkmda 11 \ nihavet ciddi bir inceleme va : I j pıldı. Bizi ilgilendirebiieceğini \ | [ uındıığumuzkısmılarıveriyoruz 11 SEBEPLEE VE NETİCELERİ >I II t i Prensip kurbanları Hürriyet arzusıı DKURLARLA "ıimiHiııııııııııııııııııiüiiıııııııııısıııııııııııııııiüMiıııiinııııııııııııınır: Anayasamızm sağladığı kadın erkek eşitliği baltaianmaınaiıdır Prof. NtMBÜS'ün MACEBALARI: J 1STANIJUL 7.27 A:.... '..• prouram 7.3u Sabnh plal.ıım 8.IM Haberler 8.15 Şarkiiar 9.00 Kapanış. 11.57 Aç:!;.ş ve proçrEm 12.00 Şark.lar (Sa.nı Gcgüş) 12.30 Oüle rr.elodılcn 13.00 Türküler (Fatma Tür!:ân) 13.15 Haberler 13.3(1 Şarkılar (Giüseren Güve:îl:l 14.00 Konfer saati 14.30 Kh'.sik Türk miiziği 15.OtJ Kapanış. iti.57 Açıhş ve proüram 17.00 Türkuler ve oyıın havalan 17.20 E^naf ve sanEtkâr'.ar faati 17.30 Kadyo Krkekler Fas:i Heyeti 18.00 Çtşitli stüdyolardan 18.40 Giinün pîâklarından 13.45 Haberler 19.00 Şarkılar (Guzice Alhas) 19.30 Olaylar ve yankıları 19.45 Çeşıtlı müz:k 20.15 Koiı'işma 20J25 Şarkılar (Şükran Özer) 20.45 Şurıdnn bur.dan (Eçref Şefik) 21.00 Piyano soloları 21.15 Eğitim saati 21.30 Şarkılar (Muzaffer Birtan) 22.00 Hafif müzik 22.20 Radyo Senfoni Orkestras; 21.00 Haberler 23.15 Dans müziği ve hafif çarkılar 23.40 Gece melodileri 23.55 Program 24 00 Kapanış. ISTANBfL İL RADTOSU (385 M. 778 Ke/g) 17.58 Program 18.00 Çeşitii orkestralar 18.45 Sevilen eserler 19.15 Radyo iie îngilizce 19.30 Yemek müzigi 20.00 Kingıton Triosu 20.13 Pllklar arasında 20.45 Philip Gr*«n Orkeitrası 21.00 Beethovec îstanbuldan Hukuk mezunu dört bayan imz»5iy!e yazılıyor: Bizler. İT^I ekim devre^i Hukuk • Ktma. kor.çeriusu» 21.30 Ray Fakü'.tesi mezınuyuz:. Hâkimlik Martin Oıkestrası 21.45 Izahyaprıak için Adalet Bakanhğına lı Klisik Batı müziği ve hafif bajvurdiik. Buradan edindiŞirniz müzik 24.ÜO Kapanı?. bil.;iye göre kız mezunlar için 150 kişilik kontenjan ayrıimış. Bu ANKARA kontcnian da bundan önceki ser.e6.57 Açıiış ve gıi:ıün prograrolerde r.ıe:'.un olanlar:n tâyini iie ları 7.00 Gunr.ydın 7.2ü Hado'.muş bulundugundan, hâkim fif müzik 7.30 Haberler 7.45 olmak için başvuran bayanlan, Eıı sabahın şarkıları 8.15 Sorr.ezuniyet derecesine göre sıraya iısiler ve meloriiier 9 00 Ev kadınının rıot defteri S.45 Tür kc;yı;p boş yer oldukça tâyin ediyorlarnr.ş. Ams, erkek mezunlar kuler 10.00 Kapanış. için böyle b:r kayıtlama bahis ko 11.57 Açılış ve progrîimlar nusu degil! Bu durum karşı«.r.da 12.00 Hafif melodiler 12.30 Sol bizler. idealimiz olan kutsal nıe?maz Teğmcn'aen şarkılar 13.00 leğimize anrak bir kaç yıl sonra Haberler 13.15 Kü;ük ko.nser başlamak imkân.nı, o da belki. bu 13.45 Nurettin Çamhdag'dan latiîeceğiz!. Tabi:. D.I bikleme sütüıküler 14.00 Karı?ık haJif •esince, tahsil hayat.mızda olduğu melodiier 14.30 Nevın Güler' gibi. yine ailelerimize yük olmakden şarkılar 14.45 Saz eserleri ta devam edeceğiz! Sayın Adliye 15.00 Kapanış. BaVıanımudan ricamız: Kız mezun lar iîin alınmış olan bu kararı 16.57 Açıhş ve prvgramlar kaldırmaları, bizlere de, erkek me 17.00 Incesaz 17.30 Trafıge dikzunlara tanınmiî olan hak eibi, kat 17.35 Çeçitli solistler, ç«mezun olur olmaz sta.ia başlamak şitli melodiler 18.00 Siîin için 1835 Yurttan sesler 19.00 imkamnı snğlamalandır. Haberler 19.15 Yaşadığımız CEVABIMIZ: günler 19.25 Hafiî müzik Anayasamızm, kanunlanmızın 19.30 Olaylar ve yankıları 19.45 sağladığı kadın . erkek eşitliğini, Tanju Okan ve Arkadajları idari bir takım tasarruflarla bal20.0ü Çocuklarla ba=başa 20.05 talamağa, hiç kimsenin, hele AdaAhmet Melik'ten çarkılar 20M let Bakanlıgmm, hakkı olmamak Ted Heath Orkestrası 20J5 lâzımdır. Yeni Adalet Bakanımmn Şükran Özer'den şarkılar 20.5S bu işi önemle ele almasını rica e Konuşma 21.00 Haftanın ı«nderiz. fonik konseri 21.50 Mikrofon bir 22.15 Gönül Söyler'den ?ar kılar 22.45 Haberler 23.00 Gec* konıcri 23J0 Dan» ve caz müxt|l 24.00 Kapanıj. zın bir ar, üııce iadesıni hiikümetimizden; 2) Bütün teçebbüslerimize raÇmen blzlere bir yazı makine^i verilmedi. Bu yüzden çekti£ımiz ııkınt:!ar bir yana, işlerimiz de aksa!maktad!r. Bizlere J»ep verilmediğine göre, hiç değilse (tabil demirbaş olarak) bir yazı makinesi verilmesini BikanîıSımızdsn rica ederim. Mektuplarınız çok uzun «Okurlarla Başbaşa» sütunurr.uzd« yaysmlanmuk üzere mektup gönderen Göynük'ten Necip Çagatay, lstanbul'dan Nurettin Hjnal, Cengiz Tunçbilek, Şevkı T:knsz, Fazıl Soylu. Halit Duran, Ş. Karrıa'aç'tan Bekir Işık adlı okurlarımızın mektupları çok uzun olrîufiundan yayımlanmaltırına imkân görülememiştir. B UL MA C A 1 2 3 4 5 Bitmek, tükenmek bilmiyen çukurlardan biri daha... ZİTerbey «âkinleri yeııyor: Kınltoprak, Kayıjdağı eaddesinde, Şehirkİhya» otobös durağı civannda, asfalt üzerindekl bir çukur büyük bir tehlike arzetmektedir. Tamlrl için Kadıköyde, doğru dan doğruya bu l?le ilglli dört, beş resmt daireye veya müesseseye ettigimiz telefonlar. daima ya «gSrevsizllk», ya «zamana bağlılık» ya da «fen kurulunun karan» gibi atlatıcı bîr takım sözlerle karşılan dı. Çukura bir (tehlike) veya (dik kat) lîaretini büe çok bulup dikralyen ilgililer, y.rın muhtemel b!r ean kaybı kar»t?ında açılma^ı mukadder dîvada ne derler bilmem? Gazetenizin kaza sütunundan önce dert sütununu İ5?aî ederek bu çukuru kapattırmak Imkânını bulursak, kenditnizi mutlu sayacaEız! Resımli Roman: 71 M EL'ÜN K İ Z Çızeıu YVES SAYOL Çeviren: Mazhar K U N T VENİ TİVATRO: Her gün Baat 18 de vr C'un.artesl, Pazal 13.30 ds. tÇİMÎZDERt ASLAN Her gün saa*21 de BÎNEKLER Tel: 44 04 09 FATİH TÎYATROSU: Cumarteft, Pazar «aat 15 30 da ÜÇÜNCÜ SELtM. Her gün Baat 21. de: BlR KAVUK DEVRİLDİ. Tel: 22 01 71 KADIKÖY TİVATROSU: Her gere 21 de v e Cumartesl Pazar 15 30 da SAHÎLDEKt KAVAPB ve PUSUDA PPrşembe gtlnleri temsil yoktur. Telefon: 36 06 82. ÜSKÜDAR BÖLÜMCi Her fAn «aat 21 de v» Cumartesl 15 30 d» İKTİDAR Cuma günlerl temsil yoktur. LA OPERA (SAN 8İNEMAS1NDA): Heı TRAVİATA. Telefon: 48 67 «2 perçernb» ıaat »ast Pazaı «.15 U : J1.15 te. StTE TİYATROSU: GflNCl. AVCIS1 Hsr akçam Çar^amba, Cumprtesi. Pazar matine 13 de. İ9TAVBUL TtTATROSO Pıi7.ate«! gecelerl h»riç her »ece ve çarşamba cumartesl. pazar 15 te matine (KÖPEK KlRPIClSIı sah hariç yalnız parartesi geceieri ve her gtln »aat 6 da (ŞÖMİVEDEKt CESET). Kft.tK SAHNE: Pazartesi. Salı Carşamha SAlntN MEKTUPI.Am Pen=embr\ Cuma. Cumartpsi. I'frar OYUNCAKÇI DÜKKANI ri;îtinr]er: Salı. Cumî>, Cıımnripsi, Paziir 17 clv. OtîAI.OGLU TtYATROSL': Hazan^l dışırrla Mcr pocp 21 15 tc Cumartcfi. Haz.r matlnp H t < KÖTü TOIIUM. P.ız ,rtcsi dışında lırr gün 11 de UVVV.HN PRF.N'S. Tpl: 4«l 10 55 ö' Kt'Vf «lVl'Nl't I.Mîl lj;;ıraca Tıyılırıl 14 ı:fi 6(>. fltr çün pı;.1lıl(? 18 \PTM KIZ Sl 15 tc ASK FFfHN'. 1 !! P.nz.ırt'*». ovun ynk'ur KARACA KENATtR 16.10 Ter II 57 22 Suare 21.15 İlköğretim müfettişlerinin tabancaları F.vet sızi hn çrcr S l . Jrun'd3 jörınüşler » Bu söslert dnyan KrnaııO deli g'n' oldtı. Şayet hirisi hrndi.'iitıi hana zirprkon KördiJ isr mshvolmas dempldi. Hâkinı dp vam rtti: «Anla*:İ9iı saat bire doirn. yanı cinayettpn iki saat conra nrrede olduju nnzu söylemiyeceksiniz Amn. hen «ize »oyliyeyim St. trn.i'daki handa idinlı. Ba sefer Kurt aicısı o kadnr bunalmiştı ki artık suçsnı o'dnSunu söylemcEe bile lüzum görmpdi. Hâkim: Evct. dedi. m.ıktıılün nd.ısnıa zirdiniz vr iiç kibritlr nradaki mnmn vaoktımz. Kibritlpr yerdc hulıınd'.ı. Nihayrt sualleritne c v n p vere celı misiniz? Rcnnnd orada nc arıyorılunuı'.' Sanık yine cevap vermedi. Nihavet hâl.im sabırsızlanarak: Canı.n siz gece St. irnn'a eittiniz mi sitnıediniz rni? di>e sor•1u. Gitlim. f?a! Demek «ıtlinız. Peki mak«.Kİını.' ne idi? Yaüahi hâkim !>«>y evvplce de söylpdim. cevap vcremiyr ' eîim.» llâkim hiddetlei'nıişti: «Bıı kadar inatrılık tormedim» dedi. (Arkaîi varl 8O1DAN 8AÖA: 1 Ruslar t2rafındar. tehuit edi:jnekte oian Avrupa'nm kuzcyindeki küçtik memleketin b?.şkenti. 2 •Terbiyeli üye» karçılığı iki kelinıe 3 Nota, «oirini elerlnin nazik h ıreketlerivle sav!> m.^nasına bir om:r. 4 Gözü iie biriikte karnı da dnymak btlmiyen insaru çok doğurnvas durmus oturmuç yaşlı dişi. S L?.lkllği esas tutmu; klm''cler hvnınlı dünya lçlerinl birbirierine k?nçtTrmazlar. anıt. 6 «Eir diizînedpn İki eksik miktarda dua ve ibadct,? çok düçkün şahıs» karş!l:ğı iki kflime, bir renk. 7 Çevrüince cryn'r'.Tidaki şu köpek» mâr.asına iki keHme belirir. Mevlana Celâleddin'in lâ\Tbı. 3 Tersi «y<>r.vüzü» dRmektir, feski terim). çevriünce Yıklızd.ıki kBşklerden birinin acîı mpydüna ç.kar. 9 Bir edat, tcrsl bir çoşit ipllk yumagıdır. YUKARIDAN AŞAĞ1YA: 1 Dünyanm llk tarih uznıanı, 2 «Gözel yazı yarma bilgisi çerçevesi İçinde çıkan aniaşrr.izlıkî> rrânasına lkl kelime. 3 Bir edatın kîsaltılmçı. eleman (eski terim). 4 Vücut egitimi ve koUannın topu birden, yörük çadın.5 Siftah, bngışlama haroketi. 6 Mu^ikimizde hir makam. 7 Eski A 7 îrtn sair'Tİnin 1 o ı v t! ı A k « j m M r \ V M l : l l ç.ırçjıi'.bi, cum.ırirpi p.j.ir m t i n e A7.\K TtY\TROSl' Suap 21.1.'» te carşamha, cumarte»), pazaı mstlnplor 1«ri.i.AMAV tDARF f:T P a î i r t ' ! aiinlrrl tpmsll yo'.;tur. Salihli'den Sabri Gürsoy yazıdan biri. çok muyor: L 1' azzam B Y*T1) Devrimden «onra toplanan siU'şip kalmış fesir, * > r irinin <?lmast lâhlar ara^ında bizim tabancalarıiçin cvliyftya vami7. da abnm:;tır. Gnrpv icabı daâ. addo hühınmak. dore dolajan bizler, h»r gün çeçit9 «Balık tutH tehlikelerle karşılaşıyoruz. Can Dünltıi hulmacnnın rravı mshus bOemniyeti olmadan huzurla çalışı hallmülmlf feicll yt!k füpyi toplaîamıyacağına göre, tabancalarımı TIJÜ hareketi (Ikl keltme). 1;1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog