Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

8 Ocak 1962 CUMHURÎYET CÇ ıınıiııııııııınıınınnıııııı DÜNYA POLİTİKASINDA BİR HAFTA MMiırniiMiuıııııııııııııııı Jean . Paul Sartre'ın Cezayir", »11 kalmıştı. Nıs&n 1961 de. eski etkisi altında [Basmakaleden devami meıeleei hakkındaki sözlerini ay1 mağlubiyetlerinin psikoz ten yatırımlan besllyebllecek kay nen tercüme edıyorum: cMüstem \ ültralarınkine benzer bir p l ı b •Hayat biw tecrfibe verdlkçe, naklanmız cıhıdır ve balkın ke lekeli uyruklarumz gün geçtikçe içinde ç;rpınan Cezayir'deki Fran , kısım aylıklı türlü maamelelere klmi «amanla emperyallımin ne cldnğu merlerini koparmaksııın soııuna ınsanhklarım keşfedıyorlar. Biz sız ordusunda da isyan çıktı. îs maruz kalırlar. Kimi »lır, na mllHtlmizin ttlnde kamnda msanhğımızı kaybediyoruz. yan bastırıldt. Bazı elebaşlar tev almaı, kimi az alır. kimi çok... ! kadar sıkabilmesi imkânsızdır. Ik ise fBrdükee, MarksUm doktrininin kimi j tisat sttatejisindeki an'anevî hata Onlar kendilerine yeni bir hayat kif ve muhakeme edıldıler. Fakat Kimi \erir, kimi vermez, terçeklerine daha iyi nüfnz edivoI l a n seyretmekten başka şimdiye kurarker, bizimki çozulmektedİT. asıi. şef General Salan kaçmıya az verir, kimi çok1 ra Biz daha çaîıştırdıgımıı ve besGıyaben ıdama I kadar yapabildiğimiz pek az şeyBarbarlık hangi taraftadır? Şüphe , mjvaffak oldu. yok ki onlarm değil. bizim içımiz mahkum olan General, o günden1 ledigimiz adamlara verdiğimlı pavardır. •Markslznj hakkınd» süphe ve Feridun EKGİN dedir. Bir zamanlann tam tam ses beri gizli ordusu ıle «A'.gerıe Fran j rayı bir ölçüve geürememişU, SU teredfltlerim mi varTT? Hayır hiç hareketmin başındadır. Ve ne diyorsunuz? lerinin yerıni şimdı Cezayir sokakbir »üphe ve tereddüdüm yck, bir lanndaki korna sesleri almıştır.» jo gundenberi tedhiş hareV.etleri * * * Evvelâ Sartre'ın korna seslerin plâstık bombalarm da istiTiRİıyle ihtilâlin zorhıkları ile karşılaştıkRadyorauz bir türlü hale yola den neyi kasdettiğmi anlıyahm: ça, Marks'ın ve Engelsin yazdıkkesif ve plânlı bir karakter almı;. konamadı. Bu l a d r a idareslnden Cezayir'deki Fransız azınlığınm Cezayirlı mıiliyefçılerle De Gaulle lanna ve dâhi Lenin'in tefsirlerine sahilden ve Hsva Kuvvetlerinın ise Viet New York 7, (AP) National i Tetlerinin Kuzeylilerin ziyade maalesef radyoda çalışan insncımu artıyor.» De Gau'Ie Hükümettnin Cezayir'e Hükümeti arasındaki mesafe daraVietnam'a çıkamaması Kocg'larla çarpışmalarda Kara Broadcasting Kumpanyisı ( N B O Güney \eva 0:1a yardımcı olan kimselere bağımsızhk vermek isteyen politi 1 hp bağımfiz bir Cezayir'ın gerçeknin ytbancı muhablri James Ro için bu meroleketin karasulannda Kuvvetlerini fulen desteklemekait bir kusur. Ne gibi? Müzik, hele ka^ırıı prctesto etmek için tuttur1 leşmesi ümitleri çoğaldıkça da, hıldirmekte te olduğunu da ıdd:a e'mektedir. Deniz devrive aezdiklerinı «Kapitalizm v e sosyallzm arasın , binson Eirleçik Amerlk» alatnrka icra ve program, h a t t i duğu bir parolası vardır: «Algerie 1 şıddetirl artt:rmı?tır. Geçen hafta da rautavassıt bir rejlm yoktnr.» \ Kuvvetlerl ve Hava Kuvvetleri ta ses bakımınâsn uüçük istisnalarFrancaiie», Fran^ız Cezayir. Sar .Gizli Ordu» Cezayir duvarlar.r.a rafır.dan destekler.mekte olan Ala bir facia. Onu bir tarafa bıtre'in bahsettıği sesler, otOTnobü! yapıstırdığı «Umuml Seferberlik» «lktidara geçmeden bu fikirleri merikan askerlerinin Güney Viet rakahrn. sahiplerinin bu kelimelere ternpo ı çağırısı ile son ve kanh bir mücami bo kadar açık söyliyemiyor narr.'m Kuzey Vietnam ile olan Benim asıl ilişecegim nokta, »» tutarak klâ'ssonları ile çıkardıklal deleye hazırlandığ:nı belli ediyorkesimlerinde Komünist dnra. çünkü ihtilâl fikri etrafında hudut haber biiltenlçri. Radyonun en bürı gürültüdur. Cezayir sokaklarını ,4Uı mümkün oldufn kadar çok insan Viet Kong çetecilerine kar?ı göğü^ üç uzun ve iki kısa ses halinde | Cezayir'deki Fransız Faşizminin yük ve en mühim bizmeti, memletoplamak lâzımdı.» ı göğüse harb ettnekte olduklarını, krplıyan hu gürültu yalnız otomo Anavatandaki müttetikleTİ. ajan keti iç ve dı? hâdiselerden haberbildirmektedİT. Bu arada ikaza «ymıyarak billerden gelmemektedır. Kocsları I j a n ç o k t u r . Burad» da tedhiş ha dar etmektir. Halbnkl ne lıltlyon sözleri 1 arahk 1961 nutNBC nir. cuma gecesi bir tele\iavuçlan ile eketleıi Cezayir'e faaliyete srecen Ankara teş ça, kadınlar kornalara dokunduk1j Tbağımsızlık yapı'makta. isteyen ay rnz?.. v knnda Fidel Castro söylü yon progT8ra\nd& konuşan muha da balkonlarda eileverilmesini Falan vekilin flltnca yere fctr / yorda, simdi artık onun bir Robinson Amerikan askerlerikilâü Ba>=kanı Tan da rindeki sahanları bırbirir.e vurj dmlann ve gazetecilerin evlerinde merasim veya inceleme için gitti'< 100 komünist olduğundan nin Güney Vietnam'da komünistSavcıhğayeriliyor mak sureüvle cAlger.e França!'c»i j tıombalar patlatılmaktadır. Bütün ğini haber \eröi6i gün meseU Akendisi bile şüphe eimemektedir. ler tarafından öldürüldüklerini hecelemektedirler. Bu, ilk b a k ı ş ; b u hareketler, bir plebisit sonun merlkan yardımı hakkında bir tek Herkesin tnerak ettiji mesele su çcyleTni^tir. Robinson. bu AmeriAnkara 7. (Cumhurivet Tel l ta haylaz ve şımarık solej talsact/t 75 { Cezayir'ın bağımsızbğı kelime sö> leraiyor. Bcn AmeriUan dur Aeaba bc sözleri söyliven Kü kslılann tam teçhizatlı ve sav=ı« lej.51 Yeni Demokrat Parti Gelerinin çocukça hareketlerini an i ç } n r , y v e r e n Fransız milletinin I yardımı haberini, bn haberin halı sakallı lider, eskidenberi ko ••inîformaîi tas.makta olsn Am»ri r.el Başkanı Fuat Köprülü, yarın ç dırrr.aktadır. Aslınd». scn bir « (rünil dofnran getnünisı tni idi, yoWsa laman ile mi kan a^Verieri oltiuftunu da bu tele SavcılıSa giderek ıfade verecelîi > s i ç i ğ n e n e r e k yapılmaktadır. telerde çıktıgı ne içinde yüzlerce Mü«lümanın ha A rna ao v a t a n ' d a Ültra'lann bu hale geldi? Şiradi ba konoâa Ü yanında ce yarısından bir saat sonra Monte tir. vİTyon programmda tildirmisyatına malolan geniş bir tedhiş b u t u n ve gerici gruplar. Carlo rad>osundan aldım. Erteıi I.e Monde gazeteginde fikirlerini Bılındiği gibi, tçişleri Bakanlıtir. hareketinin müzığinden savaşa „ yer almıştır. Kar gilnkü öğle yayımında bizim radyo yayınhyan Clande Jnlien'in müğı Anayasanın geçici maddesine c ? e l Robinson bu televizyon konuştal&annı beraber takip edelim pöre yürürlükte bulunan Millî kalkan bir vahşiler kalabahğının, f l j a n n d B bütün merkez ve sosya EHzabethvilİe'de toplanan Katanmajmd» «be5en«ek de beBenmeiptidai harb marsır.dan, yani Sar1 j ; , t v e h a l k v a r ( j ı r . Bu bölünme isa parlâmentosunun Balnba kabiBirlik Korr'tesı kararına dayana1958 yıhna kadar Kübadakl kosek de, kabul etsek de kabul etdediji gıbi tam tam'dan ç.nde De Gaulle ortadadır, her lesine mensup âzaları rnabpn» olrak Yeni Demokrat Partinin isim tre'in münlgt partisi Castro'ye füpbe mesek dp. h&len Birîesiv Arnerika gun biraz daha yıpranmakta, her daînndan, bnnu protesto İçin Adeği^tirmpsini ıstemiş, Fuat Köp ba'ka bir şey değildir. İle bakıyordn, nitekim komünist Güney Vietnam'ds harb halinde20. asır yapın tam tam «eslerıni sün biraz daha sallanmaktadır. De dnla 11e Combe arasında I.eopoldrülü ve arkadasları bu ikaza uypartiı! Cavtro'nnn ihtilSline ancak elir ve Koroünistlere karşı çarpışville'de imz3İanmıs olan mnvaktalebi çıkaran çogu tıalyan ve îppanyol Gaulle'ün, Cezayir konusunda iyi Batista'mn ınkutnndan ttç ay evİKILJ SU KAVAĞI ingüterf'de yapılan veni tip bir su ka madıklarından Bakanhğın ınalar Amenkan subaylarının koasıllı bir milyonîuk Fransız a?ın n ; V e t j e r i n e v f katettiği'büyük mekat anlasmayı müzakere etmedlttvel katıldı. O tarihe kadar,' bir yağı motorla mütelıarrik olup üıerinde ıki kisiyi tasunaktadır. Re ile haklarında tahkikata başlanılmutası altında Amerikan askerleri karakteri r.edır? [ s a f e y e r a ğ m e n , Cezayir bağımiiznl haber verdi de memleketin dört mıstı. Savcılıkça ön tahkikat sıı« hgınm gerçek diktatörfin yerine dlğtr kapitaliıt tnTnfmdan yapılmsktadır Bütün simde, görülen bu su kayağının önümüzdeki deniz mevsiminde bir göıle bekledigi Amerikan yardıkesin ve smda Genel Başkan sıfatiyle F u Bir kelime ile. fasisttir. Geride, hğında bir türlü bir diktatorün celmesl, Kübsdaki mühim B^V?rî tedblrler ve Varar lıayli rağbet gormesi beklenmektedir. at Köprülü yarm sabah ifade ver ipleri ellerinde tutan büyuk Fran j k a r a r a varamarr.ssı. hal* müstak mına ait bir tek kelime söylemedl. komttnist partisi için mühim delar Amerikan subayları tsrafmdan sız sermayesi vardır. Bu sermaye Cezayir'irı hükümranhgı ve Zaten hiç bir ölçü olmadan fena mek içm dâvet olunmuştur. jiildi. Batîsta kaçıp gittikten gonra, nlınmskta ve verilme'ktedir.» Castrocnlar v e kotnünlstler yine Diğer taraftan gene Yeni Demok milll bir iktisadi politika yürüte toprsk bütünlüğü ile tellfl kabil seçllen bn haberler bülteni o kaRobinson Güney Vietnam'hlann hirbİTİeriRe çok «okalmadılar, farat Partinin bu ikara uyulmaya cek ve bu «uretle özel menfaatle oltnıyan şartlarda israr etmesi, et dar fakirdir ki, kerdisine aynlmı» kat «imdi artık lkl teşekkfil aynı Komür.istlere karjı koyacsk püçte rak faailyete geçen Ankara ll îda rine son verecek olan baîımsız Ce rafında kopsnlan tırtmar.m yerat olan bir ceyrek zamanı dolfltiTakereler kalıpta eridi? Bnnnn cevabını can olmadîk'armı ve birçok re heyeti hakkmda da Emniyet zayir'in dogmasını i<;tememekte tığı tereddütler yüründendir. De maı. Beş altı dakikada blter. Ve • lı olaylann içinde Amcrika politi Vıu isteği bile gö^ermediklerini de Müdürlüğünce bazırlanan dosya, dir. Sonra Küçuk Burjuva vardır. GauHe'un geçenlerde 15.000 Tran araya reklâm neşriyatı girer.. bildirmektedir. Rcbinson. Günev kası vereeektir, Radyo, dünva çapında b i r terSavcıhğa sevkedilmiştir. önümüz Dukkân sahipleri, atölye sahiple s.z aydınının «Gizli Ordu»vu proVietnam'daki Amerika n askeri 11biye ve avdınlatma vasıtasıdır. göiteri deki gunlerde ll Baskanı Necmi nndcn kurulu bu grupun menîaat teito etmek için y?ptıSı 1960 yıhnda Amerikan petrolnn derlerinin Güney Vietnarn'ın k o leri tehlikede degıldir. Buna rafi yürüyüsünü kanh bir şekilde da Son lamr.nlarda ö^retim meseleleTan'm da ifadesme müracaat edidan daha ucuz olan Rns petrolu fa münistlerin eHne ^eçmemesi için men, bunlar tedhiş hareketinin 6;tması. Cezayir'li esir ve mahpus rini bile bununla balletmeve çalıMısır basını btı teşebbiisün, Batılıların Mısır'a bir iktisadî lecektir. kir Küba'ya geldiğl u r a a n , komü icabmda Kuzev Viotnam'a karıı neferleridir Çünkü, aydınm ufuk r a r a ' " y ' a p 7 : a n "işkenceleri ho? şıyorlar. Allah rızası için bn bülnist partisi dijlerini gösterecek hal harekete bile geçilmeM ihtimaîinabluka tatbik etmeği diişünd ükleri sırada yapılnııs olmalarına ve üst tabakaların ımkan1 ^^^ > y n ı t e r e ( î ( l u t ı e ı . ; n dogurdu tenleri Kimler hazırlıyorlarsa blde detildi, fakat b a petrola s<an den bshsettiklerini de açıklamışsına dikka (i çekiyor larına sahip olmıyan bütün Küçuk g u , ' u u r s U z l u k ve gaddarlıktır. l s raz dün» a radyolarını dinleseler dart. Texaco ve Shell Rİbi knmpan tır. Burjuva smıfı gibi kultur ve muğ ğ a r t r e . a «Hayatımız çözülüyor, eamm. Bakınız onların «öyledikleyalann rsfinerileri, kapılannı açhayyile ıçıklarmın szaTT.adıpı dar Kahire 7, (a.a.) Sovyetler Bir çahsmslarımn başlamasının ikin. kayboluvcvT» deditten Ti Wç hİ7İmkilere nvuyor mo? Bn Robinson'a n»zar«n Komünistlemayınca, Castro b a rafinerileri bir iç dünyaları vardır ve bu gri da mı para ile pulla osnıra. Cpzayir m a n z a r a M > devletle;tirme£e mecbar oldn. Ei rin Günev Vietnam'» karjı glri": liği BaşkBnı Kruçef'in Mısır Dev ci yıldönumu munasebetiyle yapı renkU havatlarının tepkisi olarak uzere ı&ki iptidai klâkson genhower, Castro'nun bn hartketi tlkleri müeadele bir ideoloji mü let Başkanına hitsben kaleme al lacak törenlere katılmak g o y a W a T .,n < ı & k i go a W a T , n< * * * da en ucuz hevecanlara sarılmak S P f ı e T İ n d e n Frar.ee Soir gazete^inne oradan aldıfı 700.000 ton «ekerl cadeleM deSildir. Bu muhabire eö dığı bir mesaj dün akşam Sovyet Kahire'ye gelmiştir. Devletçilik! Simdi slvrl söılerta, şcven ve ırkçı olmakta. tyuka J patlatılan bombava kadar Fran k l k k re Peipingdeki ve Ku7?v Vietnam Elektrik Santraliarı Bakam NoKahire'ye gelen Sovyet heyetinalmamakîa makabele etti. tş kan»rıdan gelen en küçuk bir tahrikle ı si7 havgtını kaphyan rrnıan (?ü den blri dc b : ı ! Ncdir o? Her »eyl Nâsır'a il» Bakan Novikof'tan baska Dış U, CastTo bnnnn üzerine diğer A da H?noi'ıJeki Komünist idarele vıkof tarafından Başkan devlet yapMn'. Pevlet idaresi. nak«nkaklara dokulmektedırler. Fa1 ruUüsü budur. Diğer taraftan merikan müessegelerinl «ıilHleçtir rin ekonomik politikalan b i r fiverilmiştir. Sovyet Elektrik San Münasebetler Komitesı Başkan liyat, madcn, dokuma, demir. eBarsak Işçileri Sçndık?sının, bar kat sokakları riolduran kalabahkj Baraıı Yardımcısı Mslko ve Mısır'daki Sartre, sdım «dım gayelerine yak di, Amerlka Castroya yaptığı ih yasko ile neticelenmiştir, ve sirf tralları Bakanı Assuvan lektrik sanaviî. F.h yapıyor ya I»sek kaçakçılığı lle ılcıH olarsk yap valnız dükk&ncılardan tnuteşekkil I racata ambargo koytnak «nretlyle yaşayabilmek için ilk Güney Vietlaşan, Bırlesmis Milletler'de ge?'>vyet Büyük Kiçisi de bulunmak tıâı ba7i açıklamalar ve bu arada te! Türkiyede dcvletçiliğin knrndeâıldir. Bir ne. bir fonksiyon. bir | ç e ' n , e T ( , e kaıandıkları büyuk basaıtiTikabele ettl ve böylece Castro, nam ve sonra da dijfr Güneydogu tadır. ıhbarlarla kaçak barsak yakalatlusn, îhtik'.âl Harbinden sonra şahsiyet sahıbi olmanın ateşi içinAsya memlek^tlerinin daha ileri Krnçefin kncağına dogra itlJdi. Dünya kamu memlek<Uc hcr şeyin dümdüz olaSovyet heyetınin Mısıtdaki ıiya ması Ü7erine gerek Gümrük ve Te de yanan, yıkarak ve yakarak 1 oy'ur.un kft ekonomik ve Hlhassa rirai durum teçhız o ' u n s i Yi nlsanda Amerikada hazırl» lanndan istifade etmek onlar İçin cak kadar vok olmasiyle baslar.. reti cn gün sürecektir. Assuvan'da krl Rakanlıjı ve g«rekse Ticaret yaşhya itaatin acısını çıkarmaya Millıyetçilere hakarak nan bir çıkarma bareketi de akim hayııtt bir m^sele haline gelmiş ve bagün Türkiycde devletçilik bir vapıl.icak törenlerden sonra, he Bakanlığı bu konu ile ilgili çalış çalışan âsi gençlik vardır. Bunlar «gim geçtikçe in«ar.hklannı keş çok sosvslıst nıcmleketlerden ilerlkalınea, artık bajlar tamaınlyle b l yet ile Mısır Hükümeti «rasında malanna başlamıslardır. hareketin öncülerıdir. Tabil bu fediyorlar, kendilerine yeni bir Bilhajsa • « gun için îstanbulda % kopmnı o l t o ve Washir>ston lle dedlr. Halbnki biz Batı medeniyeönerrü müzakereler' b%if1iy»caktır. faşizmin de. doktrinlerini geçmis1 j , a y a t kuruyorlar» derken aynı deHavana arasında mflcadele kniftık NBC ırmhabiH Birlejik Amerika Amerikan Elçisine yeni direktif I Resmen bildirildiğme «öre, Sov bile barsait. cinsindep anlıyan bir tine ayak «ydurmaya, Amerika ekspertiz rıeyetinin bulunmadığı lerin karanlık romantuminden a recede hakhtiır. «a, mntedll Inıanlar arkaya v e askerlerinin Güney ve Kuzey verildi; îzvestia'da çık*n bir yaKİbl Heri ?itmeye ve refaha nlşan ' yet heyeti Mısır teknlsyenleri Ue lan hocaları, ideologlan vardır. gSlgeye afirilklendiler, bnna tnn Vietnamlılnr »rasındaki çarpışma. rıda, Batının iieri sürdüfcü şartlar birllkte baraj cahşmalarının ileT dikkati çekmiş, diğer limanlardan alıyornz. Cezayir'deki Fran^t? faşizminin kabll komünlstLer yava» yava? on ya fiîlen iştirak etmesinin galibi dahilinde müzakere masasına otu lemefi ile ilşili bazı önemli mese yapılan ıhracatta ise, mal sahibınin Evtnden kaçan bir kır bir kanadı daha meveuttur. O da Türkivede afır demlr »anv gösterdiği fiyat ve cins üzerinden l a n n jerini doldnrmaga basladılar. yetl sigortalamadığma isare* e t . rnlamıyacağı ilade ediliyor. i leleri ilk iki yıl zarfmda edinllen tescü yapüdığı ögrenilmiştir. Bu General Salan ile işsiz paraşütçübulundu yii, demir yolları, deniz yollan, mekte ve bu müdahalenin Komü«. tectubelerden faydalanarak lnceli nun üzerine iki Bakanhk, her yıl lerinin meydsna l a n l Amerikamn kendi menfaat eetirdiifi ıGizli İki gün önce evde annesine kua bava yolları, maden sanayii, eleknist efforlarmı arttıracağını b i l Y.'ashıngton, 7 vA.P.) Washing yecektir lerini kornmak lçln başvorduru Çivici'.er soka trik sanavii, gemi inşaat sanayii, memleketimize mılyonlarca döviz Ordu»dur. Ocak l°60 da Ültra'lar rak Kasımpasada dirmektedir. Muhabir, Vietnam' ton Post gazetesmin pazar günü tedblrler, tepki yaparak, «ollan ve Yarı resmî bir kaynak. Kshire kaybettiren barsak kaçakçılığını (bu, ekstremist Fransiî Azır.hgv ğmdaki evinden kaçan 14 yaşların hastahanelcr, maarif, P.T.T., nmu daki herkesin, bu vaziyet zuhur bıldirdığine gore, Birleşik Amerina takılan ad'd.rl. Cezavir sehnn daki Sevda Hikmet Sönmezgül p o mî nakliyat. tütün sanayii, t n i , orkomttnistleri I» bafina getlrdi. etfigi takdirde Başkan Kennedv ka Dışişleri Bakanlığı BİTİeşik A de cereyan edecek müzakerelerln önlemek maksadiyle yeni tedbirler de Merkezt H'ikümete karşı bari lia tarafından bulunarak aılesine man, \akıî':ar, dinî müesseseler, î$te Castro'yn da komünist ya •daha ileri gitmeyi göz» alacak merikanın Moskova Buyuk Elçısi Assuvan barajı çahşmalan konu almak için ilgililerden Tapor tankatlar kurdukları zaman ordu pa teslim olunmuştur. silSh sanayii, kundnra, seker, cam. pan mekanizma bn oldn. Clande mı?» sualini fcrmskta olduklarını Llevvellyn Thompson'a gönderdiği sundaki meselelerle sınırlanmıva ziminı istemiştir. Barsak îşçileri Sendikası, işlenbira, gaz sanayii hattâ spor idaresi .Tnlien'e göre Castro ilk tamanlar söylemekte ve buna pek çok kim yeni dıreküflerde Büyuk Elçinın cağını ve Sovyetler Birliği ile Mıya doğrndan dogtnya devletin Ida, hattâ mücadelesinin başında senin inanmadığmı ilâve etmckte Sovyet Dışiş'.erı Bakanı Andrei sır arasındaki iktisadi münasebet memiş barsağın ihracına mânı oldaresinde, vahut içtirakler yoluyGromyko ile Beriın hakkında ye lerin de ele alvnaca£ını bildirmiş maktan başka yapılacak hiçbir is komfinist değildi, daŞa çıktıgı ta dir. 1» onun tesiri altındadır. Memleniden gdruşmelere girismek için tir. Aynı kaynak müzakereler sı olmadığını, bu suretle kendi is kolrifts.2 Marks'ın kapital ismindek! rasında, Sovyetlerin Mısır Hükü larında issizliğin de önleneceğini ketin en büvük bankası olan bir kitabmı 370 lncl sahifeye kadar o Robinson, Amerikan Deniz Kuv müracaat etmesi büdirilmiştir. kalkınma ifade etmektedirler. Zlraat Bankası devletindir, en büDışişleri Bakanlığı, bu hususta metinin yeni iktisadi kutnnş ve canı sıkıldığı icin kitaimkân herhangı bir malumat vermekten plSnlannı uygulamasır.a 1454 20 lira muhsr>mer brd = lli 109.82 Hr» temlnath 1 » Inel ytik hnscsî bankası olan 1? Bankaba devam etmemişti. Akıl hastalarımn şehir içî verecek yeni krediler açmasının kaçınmı^tır. Jandarma Er O'KUIU Alay KumandanhŞır.da buhına n 7 kalem hur u Maliyenin iştirak payından doYalmz Castro'nnn bir sözü doğnı gezileri da malzeme. ffazlasının bedeîi tahsil noksanı alıcıya iade edile layı devletin tesiri altındadır. Rad Washıngtnn Post, Bdşkan Ken • bahis konusu edileceğini de ilâve idi. bühassa iktisaden az gelismiş Havaların ıyı gıtmesinden istıfayo devletindir. nedy'nin cuma akşamı Dışişleri etmektedir. cektir.) 5534:88 >1illetlerde Norveçin veya tsveçin Bakanı Dcan Rusk ve diger m ü i Bu sabahki Mısır Basını, Sovyet de ederek dün Bakırköy Akıl HasBnnlar Avrupada sosyallst dlye 1200 lira muhammen bedelli 90 lira teminath synı yerde bulunan sosyaliımlni tatbik etmek mümkün şavırleri ile buhışup bu raeseıeyi Bakanlar Kurulu Baskanı Nikita tanesinde tedavi görenlerden b i r 720388 plâka ve T 21511248 mctor sayıh 942 modeli Doç marfc» ianınmıs, hattâ büyücek komünist de|ildi, zcmin çok kaypak oldnğn gorüştüğünu ve Thompson'a veri • Kruçef'in bu tesebbüsünün. Batılı lusmı, temin edilen otobüslerle çepartileri olan yerlerde henüz dev arazı bınek otosu. 5534011 için e n iyi ntyetll sosyal adalrt lecek yeni taliraat hakkında kara devletlerin ve Batılı memleketlere hir içinde gezdirilmişlerdir. Mesnizamı, komünizm knynsnna y n 1250 lira muhammen bedelli 93.75 lira teminath Topkapı Sara let «line geçmemls hngtısî tesebbü ra vanldığını bildirmektedir. ait bazı b a n k a l a m Mısıra bir İkti guliyetle tedavi sısteminin uyguvarlanıyordo. Çünkü sosyal adalet yı Müzesi Müdürlüğünde bulunan 44229 »ayıh tek tekerlekll ve tek se bırakılmıştır. Washington Post, Thompson'a sadi abluka tatbik etmeyi düsün landığı bu hastalar, şehir içinde mefhnmnnnn işleyebilmesi için siütıdirli Gru>=ley Börus Limıted marka dizeî motoru. 5534158. Devlet, devletligi btlmelldir. verılen yenı dırektıfler hakkmda dükleri sırada yanılmış olduğuna dolaşmaktan çok hoşlanmakta ve dahi bir varlıkh ortarn'ın mevcn1181 lira muhammen bedell: 88.58 lira teminath Istanbul J a n Devlet hususı teşebbüsün doğrn Ingıltere, Fransa ve Batı Almanya dikkati çekmektedir. daha kolay tedavi edılmektedir. diyetine ihtiyaç vardır. MilH gedarma E«ya ve Levazım amban müdürlüğünde bulunan 49 balyt dürüst, namusln ve faydalı çahsnın tasvıbi ahnmış olduğunu da Kadını hastanelik edinceye liri asşari yaşama haddinin altında bildirmektedır. halinde 1181 ki!o hurda çuvallar. (fazlasının bedeli tahsil nokıanı maaını lüınmlu ve nygnn kancnkadar dövdü ola n milletltrde sosyalist hamleGromyko ile Thompson arasınalıctya iade edileccktir.) 5534138 larla murakabe etmelidir. Aroa Kalyoncu'da Topraklüle CaddePariste alman emniyet ler. komünizme nlasmaktadırlar. da Berlın hakkındaki gorüşmeler 250 lira muhammen bedelli 18.75 lira teminath Darphan» r e devlet doğrndan doğrma işe tirdi sinde oturan 40 yaşlarmdaki Nazım geçen sah günü başlamıştır. Bu ih Damga Matbaası Müdür\uğürde bulunan tahminen 1000 kilo fertu ml ne hizmet istendiğl kadar iyi oClaude Julien'in bn kıssasmdan Çakır ismindeki şahıs, BeyoğlundaAdenauer Macmillan iedbirleri gevşeiıfmiyor zari olan ve Batıhlar tarafından de merdane tutkalı. (fazlasırın bedeli tahsil noksanı alıcıya lade lor, ne de 0 teşebbüs kSrlı: ki genelevlerden birinde çalıçan ahnacak çok hisse vardır. göriişmesinin sert cerebir snndaj mahiyetinde yapılan go edilecektir.) 5534124 Parıs, 7 (AP) Dün yapılacağı Ayşe ile dost olarak yaşamak isteMlsal için etrafınıza bakınız, kâM. PtRt rüşmelere Thompson'un aldığı ye ılân edilen fakat hükümet emniyet miştir. Ayşe'nin bunu reddetmesiyan edeceğine işarct 981.60 lira muhammen bedel'i 73.62 lir a teminath mefsuh D.P. fidir, devlet Türkiyede memnr geni direktifler uzerine önümüzdeki kuvvetleri tarafından rr.âni olunan ne kızan Nazım, kadını hastanelik nin Eyüp kazası muhtelif ocakla n n d a bulunan muhtelif esya. çindirmeye edîlivor mahsuı b i r endüstrt hafta yeniden baslanacağı ktıvvet Komünist Partisi protesto mitingin edinceye kadar dövmüştür. 1İ........,..,.........M,......,.....H 52071B5261. müessesesldir. Gerende sSylfiyorle tahmın edılmektedir. den sonra. ahnrats emniyet tedbirSanık yakalanmış, kadm İlk Yar493.80 lira muhammen bedelli 3704 Hr» teminath mefsuh D. P.lardı.. Havayollarının iç ve dış hat Londra, T (AP) Londra'da sıBatılılar serap görüyor BERİL ve İLHAN lerinin bugün de gevşetilmemiş ol dım Hastanesinde tedavi altına anin Edirr.ekapı Kariye ocağında bulunan muhtelif eşya. 5207185234 larda isllyen nçak adedi 15.. Bo yası çevreler yarm başlanması bekMoskova, 7 (A.P.) Sovyet hü duğu görülmektedir. lınmıştır. KICIMAN kızlan 519.42 lira muhammen bedelli 38.96 lira teminath mefsuh D.P. müessesenin müstahdemleri sayılenen Adenauer Macmillan görüç kumeti organı olan tzvestıa gaze4 yaşındaki çocuğun babası Paris dışından başkente getirilYASEMİN'in ye ait olup Beykoz Ahmet Mithat okulu ve Beyko?. Fevripaşa Cad sı 1500. Bir tayyareye 100 kişi isanıelerinin muhtemolen sprt cere tesi, Sovyet hükümetinin Batı Ber bulundu desi No. 19 da bulunan muhtelif eşys. 5207185202. van edeceğini sdylemektedirler. hnin Bırleşık Amerika, İngıltere ve mış olan 5,000 i mütecaviz polis şok bet ediyor. Bu tayyarelerin ortaDog'raunu dost ve akrabalanBalatta bir kahve önünde buluBühassa Eatı Almany&'nm Alman Fransa askeri birhklerinin işgali • ekipleri şehrin bütün kilit nokta235.40 lira muhammen bedelli 17.66 l i r a teminath mefsuh D. P .lama aldığı yolcn adedi de 30 dur. na müjde'jer. 1 'arında hazırol vazivetmde nöbette nan 4 yaslarmdaki çocuğun, Balatva'ds bulunan İr.giliz ısgal kııvve : nin devamım temin edecek görüşnin Sişh kazası muhtelif ocakiarı n da bulunan muhtelif »sya. Denizyollannda ise gemilerde çata bir kahvede çalışan Halit An; 7 Ocak 1962 Alman hastanesl ! lerinin masrafmı karşılamayı melerle katiyen alâkadar nlmadığı hulunmaktadırlar. 5207185231. lışan her bir kişiye karşılık karareddelmeîen bu gcrüşmelerde baş nı açıklamıçtır. Paris'te Gizli Ordu Teskilâtı'nın bumunun oğlu olduğu anlaşılmış Yukanda yazüı menkul mallar 12/1/19*2 cuma günü saat 11 de da 4 kisi çalışıyormuş.. DemiryolMIIMimtllll ııııınııııl îıca mevzuu teşkrl edçce&ini söyliIrvestia, Birleşik Amerika, Ingıl bir hükümet darbesı teşebbüsünde ve babasına teslim edilmiştir. Millî Emlâk Müdürlüğündeki kom lsyonda ayrt ayrı pazarlıkla »atı lannınkini henüz öğrenemedim. ven bu çevreler Macmillan'm bu tere ve Fransız askerlerinin Ber bulunacağma daır şayialar dolaşCumhuriytt C27 lacaktır. Bütün bn mıiesseselerin milyon, hususta çok «ısrarlı» bulunacağmı lini isgal etmeğe devam etmeleri makta devam etmekte ise de, hüîsteklllerin saat 11 e kadar ya tıracaklan temlnat makbuzlan ve hattâ milyarlarea borcn var. Ba d? bıldirmektedirler. ni temin edecek bir anlaşmayı gö kumet makamları böyle bir teşebikametgâh senetleriyl» blrltkts gatış günü Komlsyona müracaat borçlan ödemek değil, bir ödeme V EF A T herhangı bir ları. Ingıltere'nm Batı Almanya'daki rüşmek üzere Sovyet Rusyamn yu büs olacağına daır sekline bağlamak dahi devletin varlak masaya oturacağını zannet işarete raslamadıklarını açıklamakDr. XASUT OZGE kuvvetleri Ingiltere'ye senede 70 Trabıon «çr&lmdan Hıcı D«rbüyük bütçe endişelerinden birini B t s m : 21BS18 mek ciddi bir hal değildir, demek tadırlar. mılvon sterline malolmaktadır. Baviı zada Hamdi Beyln Mvce«l. teşkil edegelmi^tir. Devlet bütfin tc Hastalıklan Mütehassısı îçişleri Bakanlığı herhangı bir Kâmll, Talât, Neş'et Cent'ln ve tı Almanya bu masraflara muka tedir. bu teşebbüslerde maalesef biç Izvestia: «Böyle düşünenler der teşebbüsün âkim kalması için geSamlme Banş'ın annelerl. eskl Muayenehane^inı, Nışantaşı » bıl İngiltere'den büyük ölçüde bir laman iyi bir imtihan \ermeSakarya mllletveklli Tacettln JİT.lâk caddesi Halil Kârr.il x harb malzemesi satın almayı tek hal gdzlerini bir ovsunlar, çünkü, reken bütün emniyet tedbirlerinin mistir. Banş'ın kayınvalldesi, All, lıf etmiflerse de bu teklifler her serap görmektedirler» demektedir. alınmıs olduğunu bildirmektedir. apartmanı Xo. 34 e naklet i Hazım ve Ne]at Ongan'm ve Biz dâvayı tersine aldık. Vakhangi bir neticeye bağlanmamış ve Ne)la Torgay'm teyzeleri mıstir Tpiefon: 47 45 12. $ Batı Alrnanya Birleşik Amerika 1 tiyle Türkn ede kapitülâsyon deni1 ladet 1730 V. DC 1200 A. 220/380 V. trifaze Redresör 22'V dan sılâh ve mühirr.mat almak üzeHEDİYE CENT vardı. 1962 günü saat 15.00 kapalı rarfla teklif almak «uretiyle yaptınlacak len «imtiyazatı ccnpiıiye» re venı temaslara girişmiştir. Yani yabancıların tevkifleri, m^hvefnt etmlîtir. Cenazesl 8.1.1MJ Cumhurivet 326 ttr. pazartast rünü (BuSünl iktndl Uemeleri avrı usuller» tâhi idi. Hat Adpnauer Macmillan görüşme2 Şartaameler Y«fÜk6y Hava Alaru Teknlk îkroal Müdürlütün tâ yabancı post'han'S'er me\cutnarauını raütaakıp KsdıkCy • « • • • « • • • « • • • •• *• • • •• • • •* • • • « • lerinde Almanlann Ingiltere'de yeden temin edillr. Osmır.ağa Camlinden kaldmlatn. Biriııri I r a n m î Harnde lınn'.atıçtırdüıleri askerlenn masrafı ve csktır. 3 Bu işe ait rnuhammetı b*d»l 15.000 TL. feçid teminat 750 n kısmen kaldırdık. Cumhurivet burada yaptıkları stoklar ıçin de Çelenk fönderilmejneıi rle» TL. dlr. devrinde dc «Düuına ('murnivc> ücrpt mc?elesi ele alınacağı kuvo'.umır. sdı altındaki alacakh de\let'crîn 4 Ortaklıiuruz 2490 aayüa kanvrn* t&bi defrldir. vetle tahmın edılmektedir. t HAVA YOLLARI A Ş mali kontrol mücsesesini yıktık, Bısbakan Macmillan halen hasta MDDELLERI (Basuı 139'318) Ondan sonra Ualan yabancı sirbulunnıakta ve Admıralty House' Cumhurly«t SM ketlerin moHavr'elerini ve kmdida yatmaktndır. Fakat Başbakanm lerînl s i l m c c nmvaffak olr"yk.. pazarte!=ı gunü Bonn'a yapacağı N Mesele hu bizmçtlcri devlete akseyahatı tehir etmiyeceği bildiriltarmak df£il. vabanrı'arin cli*>mektçdir. <> n »Imalstı. B u bnnları hi;rr mî'ı> VVestfaelische Metall İndustrie K.G. H Türk sirkfti hstir' çr'irpcck Lippstadt • West Germany MüUcilefln Resmln veya tbbarname ^^rtie d°\ lot ıır>)'. hovlik ıru'ı i ap Mshallr.i Sokafı Kapi N'n.harcın nevi Tatih No. Vdı Soyadı tık. Tabii firari \ T=tını U3\hptti, ta Otobüs Katnyon ve bütün ınotorlu vasttaiar Hppsi Naircdrtîıı Uncanııı •pk»si19/5/9SR 146'.^ Kibar 2S/ 25Levha resmi Ralaban Hakkı Rumi M. Psşa ne dondii. HU^OM r'<!e »ken her için aydınlatma ve elektrik raalzemesi imal niodellerle glrt 13 138,44 Keıtal Kaymaz Çakucı H. Pa^a Tunusbag 24'4/95R gecr^ i ajarken, bpî'divrniu tnalı miş olan ınü J cdcn Avrupanm en büyük fabrikası CeVTİ Usta 59 Harcamalara ?8 '9/961 47.9 V. mutevellı, lcadiye H.Bakkal essesemis 19föj olunra rçraaz oltlu. Hocsna: \ En müsait fiyatlarla proforma veriür. iştirak payı >ılına ait lsat rilrı lskarpinŞ 51 'W5 Türkiyede Resmî Sektor 'MümessiK l'Mıgş vessıre Kulell Taîorağı 4 » , 13/12/9M Ncdçn asm'vor hn keçi? dîye 7 |TCI KntaHa 84.52 tarıfe ıçin Irrinl tek liyatj j 1/40 Rurbaniye Abdullahağa «9 '1 » » 4/12'961 >aıme, Tahir pornldnŞu zaman nasıl: hsansı olanların kazançh bir Kenan Ece nlmak üzereî | 9 9 .laydar, Afife Altunizsde Kuşbakısı 13 5,12/961 sn/4"ı E. artık o h«\ tik kp>i niıfn. 80. TL. rtan* iş ıçin P.K. 799 Galnta T e l : Üsküdar 5eİLfh'ı« T.ıh^k k u k S u b e s ı P.<r. • ı l ı mukelleflprmden oluc namlarır.a sahnan vukarda rrp• Taksiın Tarlaba^ı Cad. 72 satmakta oldu| Ctvabmı \crdivfr o hi!' > e<~'di. >'o vıleri posterilen gelirler kın tanzim olunsn ıhbarname'crin, bihnen gdreslerin yanlıs olma^ı veya de44 96 25 müracaatları. Telefon: 44 23 98 ğuniı sa\ııı ınuşterilermln dikkn. • ise Vıâlâ her %ryi dc\lct!pn hrkle;ısmiş bulunması hasebivle posta ile tebliği mumkun olmaclığı gibi raemur eliyle yapılan tahkikatta tine ar.;eder. îlâncillk: 1195SC* \ ( • yeni »dreslerınin tcsbıti kabil olmadığı rıhetle keyfiyet 7201 sayıh tebligat Kanunun 2831 ve 51 ln mektcyiî. •a (Basın 229/321} t l a n n h k 1141/3U cı maddeleri mucibıncc tebliğ yerice kaim olmak üzere ilan oîunur. (Basın 213/322) B. TFLEK Kaslro artık komünist.... Vietnamda harb ediyorlar Başkan Kennedy'nin bu müdahalesmi daha ileri götürmeyi göze almasına ihtimâl verîlmediği belirtildi Hddıseler Devlet Amerikan (SBC) radyosunun açıhlaması Parasının Çok hakhsınız, M. Sartre! Bir kaç parça Yazan: İbrahim Çamlı Bereketi T Amerikan askerleri Güney ürkiyede maag v» hlzmet bakımından devlete bağlı 10 çeşit memnr, beyllkteo ayhk alır, 4 türlü eraekli, ve >etim vardır, Her maas operasyonnnda bn 14 p Köprülü bugün iSade verecek D Sovyetier Birliği Mısır'a yeni yardım teklif etti «. Barsak kaçakçılığı ile îlgili olarak iki Bakanhk harekefe geçti Meskovadaki 1 temaslai (Pazarlıkîa Menkul Mal Satışı) İstanhul Defterdarhğından: B. Abnanya İngilîz işgal kuvvetferittitı masraflarını ödemeyi reddetti I L  N 1961 tanca İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Hesap Makinesi î Olanlara '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog