Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURIYET 8 Ocak 1962 Amraan «ınırmdakı Ras Dur jat I M , s l r bunları rcânen desteklemek ren ıvmmiekı beş ger.ç, otobjs ! Alı'ye kadar îngı.ızler bu>uk bıri ;= beraber daha fazla bir yardım Bevoglundan geçtığı sırada vuksek kısmı çol olan 112 C00 mil murab1 da bulunmamaktad.rlar. sesle konuşmağa, bırbır'.erıyle sabaı Arap toprakların n sorumluluBununla beraber, bu yakınlarda kalaşmağa başlamışlardır. Yolcuğunu taşımaktadınar Ruslar, bu sömürgenin ve îngiliz lsr rahatsız oldukları içın bıletçınln Londrayı en çok ılgılendıren, A, himayeM altında bulunan c ı v i r d a , mudahalesıni ıstemışlerdır. O:j A den somurgesidır. Aden *" ' 'kı ki bolgelerm ışlenyle fı.'î sekıl tobus bıİPtçısı E,lmı floşuk'un su' îngılız talan tarafından ilk defa olarak de ils:lenmıslerdir. Sendıkalann, kunete davet etmek ıçın yaptığı I h t l i r a b e 1839 da, lımanm nufusu 200 kısı mahal'î proüagandalan bırdenbıre ? bunden ibaret bulunduğu tprıhte ış dan briyle Rus parası kul'anaeak!! b bl i ei « S l n : n uzerıne yurüyerek dovme gsl edılmijti. Zamanımızda Aden lan aşikârdır. Hedef. îneilızleri I * « b«^»n"îlar«?ır. Otobus dur200.000 nufuslu kalabahk bır şehı koğnak ve Yemenle bir Feder < ^ u ş v e yclcular mudahale ederek 8 dır. Bu nufusun bır kısmı, 1954 >ll tsıj 1 dov ea be e n c yon kurmaktır. Himave • l t m d a k l | î f ' i , j * | ?. P ^ f de, tran hâdısesinden sonra, Briı .j. Sanıklar hak Solgelerd» vukua felen avaklanma <* . . , .» tish Pe'roleum kumpanyasının 45 kında acılmıstır. mıiyon lıra harcayarak yaptırdıfiı hareket!erınn tasvip eci'i'inde de petrol tasfıyehanesınde, bır kı» keza Moskova'nın tesıri sezilmek B e k î I Ucrellçrmde ganp blT mı da geçen sene 4 900 teknenın •c ve ayaklanmalar» i«*i'sk edentakdir USUİÜ çekildığı gemi tereâhlarında, dı lere rjar+ızan adı verilrrektedir. Buna Ingıiizler, hukumet me i Soo gunlerae Yeşukoydekı buğer bir kısmı da büyük bır ticarî tün evlenn bekçi ucretlenne zatn faahyete »ahne olan antrepolarda murlsnrın BTPV yapmalanm vasak etmek ve nilere karsı savasa de yapıldığı bıldınlmektedır. Muhıarçahşır. vam gibi sıkı tedbirler dı«mda sö lar tarafından takdir edılen bekçı Aden doğusunda Yemenle hem murgeyi ve himaye altındakl top ucretlerı yuzunden bazı ıhtılâflar hudut batı himaye toprakları ve rakları Büvuk Britanva'^'a bir reu doğmaktadır. Aynı sokakta ve avSuudi Arabıstan smırı boyunca ahede ile »ıkı sıkıya bağh bir Fe nı bıçımdekı bır evden yılda 45 lıdoğu himaye toprakları vardır. în derasyon halinde birlestirme pîâ ra bekçi ucretı ıstenırken, dığer evden de 80 lıra talep edılmektedır. giltere hunayesındekı bu ulkeler | niyle mukabele etmislerdir. Okurlar, bekçı ucretlerını Kayde otuz kadar sultan, emir ve dı1 Bu maksat'a bu yaz, Londra'da makamlıîn tesbıt etmesını ve bovJer beyler bulunmaktadır. Bunla1 rın çoğu Buyuk Brıtanya'ya anlas Somürgeler Bakanı lan Macleod j l e g a n p o l a y ı a r a m e y d a n verılme1», himaye arazisi v t fömurge mesını istemektedırler zaalarla bağlıdırlar. temsilcileri arasınd» konuşmalar Fakat bu beylıklerin, çokluk şüp Merdivenlerden düşerek olmu?tur. Aynı konuda müzakereh«li v* bazan açıkça aniatmazhkyaralandı lere Aden'de devam edilmiştir. Fal»rı yol açan baglılıklarına nüfukat simdiye kadar hiç bir sonuç Bır kılisede dinı merasım yapılır *un ıncak kuçuk bır kısmı iştirak etmektedır. üstelık dm ve kabıle »hnamamıstır. Aden'den, on dokuz ken merdıvenlerden duşen bır kız gayretıyle tefrıka haîir.de bulunan zümreyi temsil eden ve başında hastaneye kaldınlmıştır. Kalyoncu'da Ayakostantın Kılisebu halk, Aden arazisine ezelden Sendıkalar Konseyi Genel Sekreberi »ahiplik iddia eden Yemenın teri ve Ingilizlere göre Rusların sinde yortu munasebetıyle dıni mekışkırtıcı hareketlerıne maruz bu koyu taraftarı Abdullah El Asnac' rasım yapıhrken, kılısenın fazla kalabahk olmasından dolayı 19 yaş lunmaktadır. Ayrıea, ister Arabıs m bulunduğu MillS Partiler Konj larındakı Kırayakula Kalıdıs ısmm tanın dağhk bır kasabasmda ol gresi «îngihzlerın, Yemen'ın işgal deki genç kız muvazenesırı ka\sun, ister Afrikanın bir sanayi altmdaki Güney kısmırda, Kuveyt rrerrezmde olsun, îngıltere alev tıpı bır istıklâ] kurmak için gav|betmış ve merdıvenlerden dusmuş r hlndeki her turlü ayaklanma ha retler $arfettikl«rmi» tçıja vur ' ^ ' Muhtehf >erlerınden yaralanan genç kız, derhal hastaneye kal reketinl desteklemege hazır, Kahi muştur. „ . ., . „ . , dırılmış ve tedavı aıtına almmış renln teşvikleri de buna katılmakr tadır. 7 Yemen Imamının bir temsilcısi Eylu'de Kahirede verdıği bir, ' r demeçte, Moskova radyosu dinie| Otomobll h i r s i z l l k l a n Senelerdcnbari onemll sayıda în | gılız askerl kuvvetlerl ve bunlara yicılerının alışık oldukları bır ırfabır kaptıkaçtı dun gaıo katılan, yerlilerden devsırilmış zanhk brneği vermiî: «Bu «avaş'a'baha karşı meçhul kımseler tarakuvvetltr, îngiliz Hava kuvvetle yalnız değılız demıştir. Butun Af.ncan çaunmıştır. rinln desteklemeıiylc bır yıprat raplar, butun Afrıkalı ve A*yalı| Mecıdıyekoyde oturan Necati Onma harbine giriamiş bulunuyorlar. lar, butun Gunev Amerıka halkı y l j . a E l t 7 0 1 f l 8 piakgij kaptıkaçtıyı barışa ve hurrıyete j a l a n m e ç h u l hırsız aranmaktadır Bu harb, her iki tarafa da ağır ka ve dunyada yıplar verdirmekle beraber, hiç susamış butün kuvvetler bızimle j rjıg e r taraftan evvelıcı gun fut, bol maçını seyretmek ıçın Dolma• bir güknnet getirmemiştir. Asiler beraberdir » tarafından terkedilen silihlar geGıttıkçe artan bj ba^kılar re bahçe Stadına gıden Me'kon DevJ * nel olarak Rus malıdır Bunların , verli halkın desteğıvle ln?llt»re ktyan'a aıt 34C29 hususı plâkalı oçoğu Yemenden kaçak olarak gel | nın Adendeki durumunu muhafaıa , tomooıl, stadm onundekı parktan mektedır. Yemende Sovyet ajanla etmek içın bir formul bulmak hu çal nmıstır n, eon seneler xarfında buyuk bır , Munda mev cut bu aşılmaz gıbi Vevsel Karlıdag'a aıt 58511 pl4faalıyet göstermiılerdır. tdare a j gorünen guçlükler karsısında In, kalı taksl de Fatıhte Karaman Caddamlan bu tvirlü y.rdımm aley pMzler nlçln bovuı eg«ın'er* | deMndekı ev.nın onunden çahnmışBu sualın eevaplan elnette var ' t i r hmde değıldirler. Kızıl Den'zm g'rı? kapısı ve Bas Fakat «n aı kanlı olmakla beraOCAK 8 ŞABAN L ber önemi en fazla olan ihtilafa. ra korfenn'!<=ki pet^ol bö'gelermin Aden iotnurgesı lahne teşkil et kolay geçıdı olan Aden'in duruM mektedir. Aden'in nüfusunun yüz mu strateiik bır hnem tasır. Sude yetmis besini Araplar, yuzde vevş kanahnın civannı ve îngılte5 * o 1 • Xm I < onbirini Hıntliler ve Paldstanh renin en muhım petrol kaynaklalar, geri kalan kısmını da çejitli rına ulaşan deni7 yoUannı, smıdı 114 44 V I . 2i 1. ıs D 18 J mllletlerden mürekkep bir kalaba olduSu »ıbı muhafa7a etmek'edır j E 1 2 23 7 24 9 43 1° •0 111 3 12 J<> hk teskil eder. Bu nüfus onsekiz Fakat, Insilızleri, mevzılerini el, mil murabbaı kuçuk bir toprak u de tutmaga sevkeden iki sebep dazerinde yıgıh bulunmaktadır. Şu ha vardır. Bıri, gerek Aden tor>1 rasım da kaydedelim ki Aden'de rıklannda gerek sahılden az uzak k r verer bır vazı yajınlamıs \e dünyanın en kotü ikliml hukum mesafede petrol bu'.unması ihtı Hıntlılerın durumunu Cezayırdekı sdrmektedir. mali. Bır çok petrol kuvulan açı Fransız somurgecı'erının duramu Aden'de temsilei olarak bir va larak arastırmalar yapılmış, fakat ıle kıyas'amıştı Bu gezete, Arapli bulunduran Buvıik Bntanyanın elde edılen sonuçlar, gizli tutul ları «hıç vakıt gcçırmeden s>rru"mahvetrreğe açık hedefı, sömürgeye münhasır mustur. Bu kazıların bazılanndan gecılık mıkrobunu» obnak uzere bır muhtar idare ku muspet netieeler ahndığı tereddüt teşvık etmeıite ve Arap Bırl.ftımn «Arap olmıyanları azınlık hanıne rulmasıdır. Bu maksat'a bazı yerü suzce sovlenebılir. ıdare adamiannı bakanh3a yukÖtekı kuvvetlı »ebep, somürge getıreceğını \e bun'.arın ancak aseltmıştır. Bunların gorevleri az nin ticarî havatını saglıyan ve sa zmlık haklanna «ahıp olacaklarısıvıda mahallı işlerin sorumîulu vıları virmı b'nı bulan Hıntlilerle r.ı» soylemcktedır. Ingılızler, bu sebep'.fin ayrı gunıı almaktır. Fakat bu gıbı ted Pakıstanlılsrın istıkbali mesele'ibirler mılli duygulan tatmin et dir Bunların bir çoğu Aden'de ayrı her bıri Aden'deki mevzıımımemektedır Üs'elık, A.rap efkârı1 doÇmuş olup baska vatan tarımaz zı muhafaza etmeıııze kâf.dir, dinın buyuk bır kısmı bu mevkileri lar. Fakat Arap millıyetçilik cere yorlar. Yerlı Arap Mıllıyetçılen kabul edenlere vatan hami naza yanı sıddetlendikçe bunlar üzerin de, bu sebeplerin ayn ayrı her birı îngıüzlerden yakavı sıyırmalarıvle bakmaktad'r. «Ki'.rtuluş» gü de yapılan baskı artmaktadır. Aden'de çıVpn «Elvakaza» gaze rma kâfı olduğu cevabını verıyornu seldı5ı zaman mi^ılleTne vapıJnrağj sovienerek bunlar tehdıt e tesi, bır muddet evvel, bunların lar fFransız basınından> uğradıkları mnamele hakkında fıdı'r.ektedır rım adas.ndan doğuda Ma.kat ve , m ,malan keyf.yet, v.r. Yem^le, F.rdogan Sulun ve Ibrah.m Ektt Büyük Britanya, bır çok kimseîngıhı egemenüğine muhalefet nln nazarında, Suveyş meselesın eden belll baslı iki tumrt vardır Bu (ac)a tedns (Unberı. Kuveyt ı 5 ıre mudahale Bıri Yemene bafclı olan ve asırı hayatımızda yıl»yfıyetı mustesna, Ortaşark me solcu sendıkalarla ortak bulunan lardanben devam şeleleriyle doğrudan doğruya ılgi'M'llî Bırlk Cephesı ntekı de Mıedıyor. Fscıa.vi sey II değılaır. .s . . . ı r p e 5 i n d e g l d e n G j n e y A r a p redenlcr sakıt, saGerçekte durum busbutun baş1 Bırligıdır. Bu zumrelerden'bırımn ırıt, lâkayıt durukadır. Bugun, Suveyş claymdan | de otekmm de henıiı bır sonuca >or'ar. Dokut vafindaki bır Turk tam bes sene sonra, îngılız'er A; varmamıs olmasnın sebebi başhçocuğu Yıman tarrılan Zeus, Afrap yarımadasııvn heuıen hemen ca, kendi anlaş rodıtı, Roma mabutiarı, Jupıuçte bırının savunuimasından so hk ve îngil.z makamlanmn kovj ter ıle Venus'u oğrenıjur. Rorıa | rumludurlar. I duğu sıkı tedbırlerdir Bır kısmı I îaıparatorluğu hudutlar'nı harıta1 Fakat bu duru>n, Rusların Ye seçımle gelraiş bır teşrıi mecîısın • uzeunde takıp eduor. Dabd dograemn ve Mısırın jikılaşan baskı me\cudnetıne rağmen Otobus ıçınde yuksek sesle ko. J J , , , »=s.w».ı, ^ ıSı^^.. , nuaran yolcuian ra.ıatsız ede\ rusu a\nı jaşta oğrencılerin hepsi yıutuısrı ra.ıaısız eae'ı II Erzurumdan A dır.a, Edırneden Igıtgıde daha dayanıl e B U 7 haVJki maz hale geimektedır Arab*sta ntadırla B^r idarev, elde tutmak'beş ger.j, kendılerım ıkaz eden bıde, şımdive rak huduUama kadar bu bılgıleeımektedır Arabsta dl kadar. I letçıyı dovmuslerd. n;n guney batı ucunda buıunan ve muhalefet B kuvvetlerımn rı ezberlemok merburivetınde ka16 Kızıl Denız yolunu gozetlıyen P° ı lık*an dolajı çayretlermi parasızl Aîımet 19 yaşlanndakı Bekır TUPÇ l l arttıra \ Karakaş, Mehmet Karakaş, lıyorlar Bn m ,.,,ı,h, u = Sehir ingilîzler Âdende kaiacaklar mı? E haberleri llIIEIIIIlLZtliIIIIlIIIIIIIIIllf İKTIBASLAR iliilliiiliIIIIIIillilmüiUll | Millî Eğitim Dâvaları | ıııı^fiftffiııiffiifinırff!iifiııifiııııı«ırıınrniiJiııi!iifi»uızııifiııUHiııırfirHUiıırııtBiiıifrııiffiııııiJ^ifi HEM tersi il bahsinde, durup dnrvrken mı, yekaa bir yaztmd»D dolavı mı bilraıyorum, tenkid adı altında bana «haddimi blldlrme!;» gıbi yakısıksız bır tâbirle ratnuşlar. Bnna dun bğrendim. O yazıyı o>;nma|a henüz vaktim olmadı. traza sahibini de hatırlayıp söyliyemediler. Oknöaktan sonra cc\aij verrae bakkıra bâkı kalmak üzere, şımdilık şu kadar dıyeeeğim ki, fıkir ıshaund» kalem eynatırken karşımızdakıni, savandaiomuz fıkre >anoştırmaî», ısıadırmaja çıiışacajımu yer de h?lâ ondan büsbütün scfatacak tarzda konuşmak yolonu tercıb ediyoruz, hâlâ, kalUndığâiBU kelımelerin elçuıuııü buUmtjoruz. Ru dil meselesi bizi ikiy* böldü. Çok yazık oldu. Aynı dili konuşan insanlar olmaktan çıktık. tkisı ortdsını huUrnıyan. dıl«4e yannuz asırı sağcı yarunız solemyoz. Baska keüme baiamadım da «ndaa solcujn kullandım. Bundan da mina (îkarmasınlar, an: an. Ba lkisi ortasını balmağa e) birlifi\le çalışaeağımız yerde bir eski Kuşak . jeni kuşak terant.idır tuttuımaşuz, bn iki kuşak araundaki bağı koparmaga ugraşıyoruz. fazısında bana «hadüimı bildırmek» ten bahaeden yazar da yeui knsaktanmış, beni eski kuşak oldağum için >cre vnrujor. Her jeni şeve saj gım vardır. Hayat, hele toplum ha>atı, durmadan jenileşır. Zan.an bana avmazsa ben zamana uvmasını ç«k iyi bllenlerdenııa. Ama çuna da inananlardanım. Yenilik getirraek için, hangı sahada oluna olsuu, eıkinin ne «ldngnna bllmek, eski bakkında tikir ve bilgi aahibi olmak «arttır. Hele dil b.tlısi gibi ınceUkleri çok fazla bir konada bn, öncelikle böyledir. Dıli sadeleftirme, Jzlejtinne, Ttrkçeji gerçekten Tflrkçe haline getirme eereyanı butun siddetiyle akıp gıderken ba cereyanııı onüne geçmeğe yeltenmek.en idraksızlerın bile aklındao jjeçmez. Ne var ki >eni dılin dlçulerı, eski kelimelcrl dıldpn çıkarıp yenılerini getırmeğe çabaiarken, eskinin ne olduâunn iyiden ıjiye bılraelidırler ki, yenİM savundukları zaman eskı üe aradaki farkı eftsterıp eskinin gerçekten eskimıj, yıpranmış, yerfiz kalmıs oldcjonu ispat ederek yeniyi «aglam otoriabılııinler. Plâstik sanatında görflyoruz. Yenilik yapan üstatiar bövle çjlışıyurlar. Bır aralık veni sanat bnderlerine uymaja heves edcıı s&aatçılar bilirım, ba defifik alands basarı kazanmıs oimalarııu, eski elıoîfin Izlerinde vürflrken fırçalarım şaheser'.er \ara tacak kadar ustata kullanabiimeierıne borçludarlar. Aksı halde yenıîık vâdisindeki her adım tökezlemeçe mahkumdnr. Evet, yeniyi gerefi gibi yerle^tirmek istlvenlerın bafansı eskıyi gerefi gibi bilmek sayesinde olaeak. Bir kâçük örnek Geçenlerde bır gazetede »ayle bir resim a!(ı gozSme il)/?ti «Çocuk'.ar hedivelere bıl.makla kiiavet ednorlar». Buno ya^an, kifayet keümesinin, şimdıki dilde kullandıgımız «yetmek» karşılıgı oldağunu, «>etinmenin« ige iktıfa karşıiığı kuüanıldığını bilsevdi bn vanlıs kelimeyi bir gazctenin birinci «ahifeslne yakıştıramaıdı eibette, Eskive rağbet azaldı diye şikâyet etmek niyetlnde dejilim, Ama, eskiyi de yeni kadar bilmekle mükellef olan gazetelerin sötunlarında ba ragbet bazan böyle temne tecelli cdınce insan irkiliyor. «Dil penengi» yerine «dil pelesengi», «kotlamah» yerine «kntlulamak», «asçı basıdan» yerine «a$çı bavndan, gibi sakat örnekier sımdi aklıma geliveren dll ihmalkârlıklanmızm bir kaç tanesi. Hele bir «madalyon'nn trrsi» var ki «madalya'nın tersi» yerine kullanılıvor. dil bah^indfKI yalın kat ^apıcılığımızda bi•e madalyanın tam manasiyle ters tarafmı gösteren bir misaldir. Hamdi VAROGLt' Yazan: Oavid Gilien Otobüste halkı rahatsız eden 5 genç bilefçlyi de dövdüler Bic faaanuı tsttiM ^ ^ ^ Yazan: * ^ ^ > d«n kitaplarına gehnce aynı facıanın \ a ş k a bir > seî.luıl goruruz Evvelce hseler dot du b'rıncı devre, olduğu halde Roma'dan yalnız Gol | uçu ıkmcı devre o^mak uzere ikikıt'ası U7ernde« hâkımnetı v e i j e ajrılısordu. Bu jcdı s^nıflık medemvetı ıtıbdrıvle bahsedılır J tcşkılât Frarsa'dakı Fransız Li'eH?lbukı Turk çocukları henuz coğ îermın taksitnatıra ve progr*ralarafi a cKumadıklan halde bu badı rına teîabuk edıvordu 1°2Î «enesı re>e gınstnişlerc'ır Fransızlar bu utulu terket'iler ve 1 lil!e Butun tedrisatta dğretım usulü y i devre takıımatmı kaldı^a•nerkezden muhıte diğru başlar. rak tam \ edi "eneje SMrd'lar. TaCoğraf; a tedrısırde bu usule hak nh de bu reforma tâbi oldu. r Bız aynı sene yini l 25 «enesı Lise k ;•'« rıayet edılmiş ılk once der^e Turkneden baçUnmıştır. Hal son s.nıflarında ta'.ebe bulamadık. X okS a mT,Ur t ". bordu'ncl" buki tanh desi bu butun dan\a On sene>e yakın b:r zaman devam sınıfta Turkıve coğra/\as>na henuz ca kabul edılen «istemın taTiamıy ericı harb'er. ıh'ılâller, ısyanlar b?«iı\aaklard.r Halbuki tarıh le aksıned r O. muhıtten başlar, tah«ıl çağındakı neslı karutmuşoğretmenı programı takıp etmek •nerteze gelır Program murettip tJ. Bunu Turk mıl'.etlnin bu kadar mecbunvetmde oldufundan Asva lerı butun kndret'erinı ılk ç?ğ ta j7un tah^ıle devam edebılecek Afrıka, Avrupa uzermdekı mıllet rıhınde toDİamıslardır. Artık. rı kudretı olrr.sdığı şekhnde ı?ah elerın, hukumetlenn mevkiinı ta ger caglarda tanhe veda edılm'5, denler old>ı. Ve lise tahsili bır seyın edecektır. Bovle yapmak reec tır. Ne Rusya ne Ingıitere, Ne Al' n e kısaltılarak «!t; seneve ındırılburıyetındedır Çjnku ellerındeki marya bakknda hiç bir satır bıl { d l FranıiTİann lıse taksımatını ders kıtaoiarı bu hususta vazıh ogıye mal'k oTmaHan îlkokul biter tamamen değiftirdıklerı bir zaman larak bılgı verneK'edır E ^ ı çağ Ihtımal htzm mübalâga ettığımı da bızde uç Orta »nektep, uç Life tarıhınde bu kadar musııf olan ze bu kadar mufa«sal îlkçağ tan dıje, lıse tahsili ikıye ayrılmakta bır program bırdenbire kesılmekhmı okuvan çocukların hiç cl*n?z rtevam etti Yed senede i^mal ete, dıger tanh devırlerıne kafi ise bır kaç satırla bu milletler dı'ecek olan tanh bu suretle uç bır veca ışaıetı çakmaKtaiır. Lıse talebesı ıcın çok etraflı olan bu hakkırda da m3İuma* sah'bı o'a «pne^e ındırılmış oldu. Ve bu ırpograrrda her nasılsa Ibrani ta caklar «anılır. Burada kesin ola dırmek bır «üfcun ve ınt'?am ıle bu ıhtımal oıaca»ım alelâcele bir \i^>i, bır rıhı unutuimuştur. Çocuk eskı çağ rak soylnebilırız kı tarıhmın tanrı'arını ezberledığı mevcut değıldır. Bu kadar darma j harabe me^dana getirildi. Ve buhalde Ibrahım. Yusuf, Musa ha< da?»nık kdr^sık peri^an olan ta nun na«:I nıspeUiz iptıdai bır şenh tedrısatı bek'enen net.cevı felIde v u k j a g ( , l d . f i r i j P n Htrr S k ik^rda havalî olsun hiç bır fıkre j v e r m e k t e , " o r t a mektep ve Liselerçın rakamianrı belâgatıne raurj. mahk değıldır. Anlasılan ne meçocuklar übus. ne vekıl, ne mudur, hiç bır zenrde te'îirını jrostermekted.r. de proeramn dTs »'trjplarnm 'a'âhıyettar zat prcgrrnM ve rrtkDunva r»mıvet!eri hakkırda ke • •7 ? v i ' k uçunıı tutuvor Fra^• «^ tep kıtaplannı bır kere olsun okumağa luzum grrmerr'slerdır. Hal sin bır bılgı vermek durumunda, s ] z Lijeîerınde yuzde (25), Yakın buki gecen hukumetler dıni terbı olan bu ırfan mue'^esesi gayesinı ı ç a j hi?de yuzde (11). Fran«ız LıDâvayı yıye taraftar ıdı H?t*â I'kokuî kavbetmıştir. Bu ders nırın oku1^ selernde ise yuzrie (35) 1 kesmek ıçın dort rakitıı zıkır larda avrıca dmî dersler konmus tuluvor* bun'i mecburi t?hsıle «ok Ha'enın dıjer tu Acaba "ğretnenier programm mamızın sebebi nedır' Butun dun ile ıktıfa ettim bu nis arına taraftar olarak bu ya mılletlerinin itti'ak ıle uzerın safhalarını ızah busbıtun ıneslekî tedris sıstemtne konulara dalmak olacaktır. Artık peygamherleıden hiç mı bahsetmı de durduklan vazıyete geçeceğimız butun umıtlerımız subat ayınaa top . yorlar, yahut bu «ukutu ikmal mı muarız bır l z a m a n mueıp sebeplen | ] a n m a s l p e k m u hteTiel olan Maaedıyorlar' Avrupa medeniyet a l e blr mınde hukumran olan mı'letlerın ^ n / . a P ° r m e v c u t o l | r ı f Şurasındadır. Orada bu rerıtarıh tedrısatına çovle bir baka malı değıl mı ıdı' ran tarıh tedrısatının br veche acak olar ısek bu tarıh prograTnla Bu yazılarım'7i bır progra«n me laeağına emınız. n murettiplerır'n cessreti hakk n selesı, bır tedris tarzı, bır usul da derın haj'retlee duçmemek ka goruçu farkları olarak yazmıvobıl değılJır. Frpnsa, îngıUere, Al TUZ. Mevzuumuz bu meselelerden g , manja, îtalja'da îlkokullar.n bei pek uzaktadır. Her aıle reısı çoER ( şir.cı sın:f sonlarına kadar tarıh, | cuğunu ılk mektebe verdıği zayalnız mıllî olarak gosterı'.ır Fran i man bovle bir âkîbete uğnvacağı ırederıyetı ıt'barıyle Roma nı şımdıden tahmin etmeli ve bıDr. HALİS Altınkıhç dâvacı olmahdır Imparatorluğunun bır istıtalesı, 7imle beraber Nişanlandılar Fransızca doğrudan doğruya Ro Bu nasıl tahsıî, bu nawl bır tertranın Tiılli ve resmî lısanı olan bıvedır* Şişli 7.1. 962 Lâtncenın bır ıstıhalesı demek Orta mektep, Lıse program ve Emin Ali Çavlı Cunlıuriyet 32 MART CEKlUJlNOt Niishası 25 Kuruş SeneHk « avlık 3 ayl'k Turkiye Ilaıict Lta Kr. Llra Kr. T3 00 4CPO 22 00 Bntan vı Y»v%n Cıımhuri;,et Mat*ia o cılık vr Gazetecilik TBrk Anoni.n Ş1kptl CatfHİc glu Balkpvi Snknk No Sahlbl NAZLME NADİ î 11 J 100.000 LİRA 600 600 KİŞİYE İ R MY K A İE Yau tslenni fiılen tdare ed«a M<>«ul Müdtr Gazetemız* yönfeıüen yaülar konuİEun, konulmasın iade tlânlardan ır.esulıyet kabul olunmaz Ahona T« llan :ş!en lç<n, urfın Bstüne «Abont» vey» «fln Servısı» kajdırım kcıunası 'âzundır * BU fîA.ZET£ BASDJ AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHCT CTMlSrlR ŞAHİN PERESE * APARTMAN DAİRESİ CÜMHURİÎET İlân Tarifesi 190 TL. Baflık (Maktu) 234 üncü (Mntirci) 10 TL. 5« ıncı sahifeler (santunı) 15 TL. NLşan. Nlkâh. Evlcnmc. Dogum (M»ktu) 7J TL. ölüm, Mavlit TeçekkOr (S »anttrr.e ksdar maktu) S TL. O Kayıp (10 keltaey» kadar İC TL. maktu) SON PARA YATIRMA GÜNU OSMANLI BANKÂSI Ilâncıiık: 949/307 .Hayhay. Shndi ben »•to «Hayhay. Şhndi ben moto•Ikleti tamir edeyim.» «Soldaki ambarda. Dongal oraya, ayak altında dnrrna»ın diye. *** Ondan sonra Da^id, yarım saat, yeni zineiri takmakla uğraştı. Zincir keıilecek, vidalanaeaktı. Mary aradabir gelip bakıyor, hiç bir şey sövlemeden, ona karşı bir yakınlık duyar glbi, »eyrediyord». David, isi bitirince, motosikleıi dışarı çekti, isletti. «Şöyle bir dolaşalım mı, ne dersiniı?» Marv, egzozun o korkunç güTültüsüne karşı bir elini kulağma dayanııs durnrken, ona, kar3r \eremiyormnş gibi, sdyle bir baktı. David «Hiç kerknlacak bir şey yok» dedi. «Arkaya otornr, nkı sıkı tutunnrsunuz.» Mary «Dörtotuz gelinceye kadar bir yere gidemems> dedi. «Ama, ondan sonra, beni e\e götürebiUrsiniz. Giçeden babam» telefon ederim, o da bnraja kadar jelmektcn kurtulur.. David, sttlfimsivfrek «Tan ı m l ı dedi. «Oldn.» Üzerine onda pek gorülmiren ke^ifli bir hal gelmişti. Ta işden nzak kalışındandi. t ı dı kırların taze «esil renfindcn, ifindc bir fcrshlık duvuvorduDahı hjfif. daha t;miz bir hava kinde va^ar ;ıbı, Marv scrbest kalınca\a kadar \akıt çeçirmek, ıjrtca nıetosikleti d* denemek ıçın, tepedrn vnUarı, Tullif h<wan'a tHU. geldi. Gelâiginde baktı Marv ha/ırlanmıj, onn bekliyor. Aropçık'ı yanına alamnaeajh irin, b'r tabağa süt koybırakmıştı. d t a n y . etnr^.f™, <+ mek» dedi, motosikletin »rkv ıındaki paket yerine yanlamısına otnrdn. David «öyle oturamazsınız» dedi. «Düşersiniz. Ata biner glbi otornn.» Kız once bir dnraladı; sonr», bir bacafını attı. Usturnpl» bir bicimde atmiftı ama, ahsık olmadığı için, David, bakmamak için göılerini çevirineeye kadar bir an gflzel bir manzaravla kar?ıls«tı. Marv, kıpkırmızı ke»ilmisti. «Daha pek beceremiyorntn.» David, «Mflkemmel oturdnntır^ dedi. Kendi de çabueak motosikletin otnracak yerine atladı, yela kovuldn. Ba^langıçta afır agır gidiyor, ttıtnseileri, çnknrlan eöz'tivor. dn: sonra. baktı kl kırın ees«> rell gittikçe artnor, gaza bastı. Ca>ırlardan, ileri dosrn var dnlar. Kulaklarında ri'zgâr nğnldayordn. Maıj, kollarını David'in beline dolamıs, basını da, >ana çe %irr'ıis, onun omzuna vaslan» mısiı. relikanlı, vüksek sesle «R«hît mıs.ıni7? diı.e sordu. Ku da o'uıı cibi bağırdı «Çok rahatım.» «Hoşunuza jtidnor mu" «Pek.. r^k ho»: Ben omrumde hiç bu kadar hıziı gitmedım'» Saatte en asafı kırk beş, elli klıomctre^ lc çldıvorlardı. \rtUi!lan'fla ?oli|) dp Da\ >d mntosikleti dükPânııı onıine " • nastırdıfhnda, kızın \anakları n\ al olmu?, »aeları rüzgârdan dafılmıştı. O basdöndürücü hu dan hSlâ sarhos giblvdl. oldu| a yerde •allanıyordn. Da\id'in ^ıııııııııııı f m ı ıFı ıTnTîıİMiTmTrm ımTiTîrıTırıTıTıTîTnnıiHiııııııı Tefrikası: 9 ııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııımıuıııııııııııııııııııımııııııııııııı ıııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııı^ gözl.rinİB " «Pek hoftn. Gelin ynkarı.. Ben hemen gideyim kendizoe bir çekl dözen vereylm. Klmbilir ne haldeylmdir!» David'i ftnneı pek leten ksrgıladı, willie'nin sevincl geçen seferkinden de bıivük oldn. ¥»1 nız hâlâ ena yenlden yabaneı oluvermisti tuhaf tahaf ıfisfiyor, bakışlarına arasıra bir kajku soğuklogu gtliyordu. Talnız, David, biraz sonra, kadıncafızın anlatiıgı bastalık be lirtilerini ean knlaği>le dinliverek nefeı darlıgına iyi geleeek bir ittç salık vererek, enn yamuşatmasını blldi. Halansn gctirlp sofraya onların önüne koydnğn yemek fırın makarnasıydı. Güzel olmngtn ama, Walter'e çıkanlan yerneğin nefueti yoktn elbette Unnda. Ondan sonra akşamın geri k» lan saatleri pek dnrgan geçtl. David fırıncıyla satranç oynadı, arka arkaya Sç kere bir güzel yenildi. Mary, ocagın başında alçak bir iskemleye oturmnş, oy» yapıvordu; bunn çeyâine koymak için yaptıgı belliydl. DaAid. ikidebir göz atıp ova^a haktıkça, «Acabs gecelik ?5mIeçine mı dikecek?» dive merak etmekten kendini alamıvordn. Sıcak, hoş bir düşünceydi bu;; atesli değil. Mary. arada bir. saate bakıu r , «Walter simdi toplan<ıdadır», «N'utkumı \ermek fırsatını bulur her halde: kendini \e rerek. cok dıecc bezeııe jazdı> dnordtı. »n lonnnda da. *Simdi trene binmek vıprrdır. trşal lah galoşlarını unntmaraıstır, a»ağı üsör Oşümez basta olnr dedi. (Arkası var) ICUMHUKtYET m Kîtapevlehnde ve Cumhuriyet matbaasında bulur.ur10 Lira Tek kitap ısteyenler, bedelıni pul olarak gond?nnelıdırler. Cumhuriyet 296 GÜİTEKIN Davıd \ e'iı zmeiri \anina 3İnüşi;. Brjce, hu\le bır seAin t>a*a sclehilfte|inı dasünerek, bıri aç ba'ia once jedek bır zhıoir altnıstı, hunj Dcuid'e teııdıne I~T o rahat halivle \erdi. I,e\eniord Kı\s?tı'n.İ3 Da\id tfk hatîan ş,ıflen tir»:ıe aktîrma ^aptı, s.:^t tam ikil.'icukta da, eınes btilntlar arar:''dau sıvrılırUen. Craifdorana geldı. Çıçek açıiıis mnsmula aıaçla'•>!«. daüarı sarkırıs hamınelleri\le, o ofak ıstas^n Daviıl icın artık tanıdık bır vcrdı. Hanımeli ko\u«u havavı sarmıstı, ilk orta^a çıkrn arılardan bıri de \szıldavıp liuru^ordn. David'ten on'c tircıden iKı deliksn'ı ıudı. Uasa tırmanmak üzere çıjinmislerdı, arkalarında çanialan \ardı. Dojnı, buteye gittil^r. Davıd uzaktan eorüyordu: Mar\, camın arkasında, onlnrın aldık'arı sandviçlerı kâfııla sarıyordu. Ikı delikanlı çiderlerken. Mary de onların arka>ından kapının öııunc cıMı. Ç'izleri'le istasjonnn rıhtımını taradı. Davıd oııa doğru e;elınce, kıı gülumscdı : «Geldınıı mı! Gelraivecek sınız dı.vr korkmava başlamı^tırn. Geçtı mı diziniz?» teeriye dnğrn lçaret etti, otarttu. Kedi eeldi, Dsvid'in b*catma sürtöndü. Marv: «öğle \emeçi vememiş sınizdır daha. Biriki sandvîçîe bir bardak süt getircyim sİ7» diyordu. David: «Zahrnet efmevin» dedı, sBirıkı lokma bir sey yedim.. sevde.. Le\enford Ka\usatındaki bufede.» Uıı, tıpkı babası cibi, kasların: kaldırarak: «\Ilah Allah!» dedi. cTnhaf şey! Orads büfe \oktu ki..» Tezgâhın üzerindeki fannsan altır.dan bır tabak sandviç çıkardı. hır bardağa da köpüklu süt doldurdu. «Ca bafta barıyt pek kimse i'framaz, gıizel bır yiyeeeğın âe bozalup atılmasina gelemem. Bu seferlik, hatınmı kırmayın.* Biraz sonra, geldi David'in karsısına oturdu. îçi içini yiver gibitdi. En sonunda, kendini tutamadı : «Siıe bir haberim var!» diye havkırdı. «Muthiş bır tesır yarattınıı:» David: «Ne!» diye, geri geri gitti. Kızın sövltdiklerini \anlıs anlamıstı. Marv «Waller sizinle çok ilgilendı» di>e, anUtrnıya basiadı, BunUn sbylerken, dudakları büıuldü. «Gittlginlzdenberi hovnna sizi methedip dnrnyor, Çok hos bir delikanhTmışnnız.» Gfllmesini sor tnttn. rı «Bu gece sizi göremiyeceği için çok Ü7ülüyor Belediye Memnrlan Dernefi'nin toplantısırda bnlnnmak üzere Winton'a gitti. Siıe selâm bıraktı.» David'in bir şey sBylemesine kalmadan, kız devam etti «Yalnz, yann için çok süiel bir gezinti dütündü Vapnrla Kyleı of Bate'yi dolaşacağız, Gairsav'» uğravıp öğle >emeğini orada yiyeceğiz, sonra gene döneceDa\id, dalgın dalgın, ka^larını çatmıs, kıza oyle bakıyordu. «Ama, ben belki yarın bir daha gelrmem.* Mary sakin bir tavırla: «Gidip de geleeek degilsiniz. dedi. «Babam 6ylc söyledi, bn gece bizde kalacaksınız. Bizim AVillie'yle aynı odada >atabiDavid ona hâlâ kaslarını çatmış bakıyordn. Sonra. yavaş vavaş kaşları düzeldi. ömründe böyle i;ldişi bir. açık kabli insanlara raEtlamamıştı. KrttM gün hakar.tŞı hasta joktn: sonra. bır gün catıstnasa da pek bir şey kavbetmezdi. (stelik AVınio" fi pa/ar gunleri pclı sıkıcı olurdu, p v zar geleeek diye ötedenberı lı»p korkardı. Marv «Gelivorsunoı, de|ll rai?» diye sordn. Bütünîürkiye'de kapışılan AÇMAZ ÇORAPLAR Model üçak Lâsiîği Aîınaeak Türk Hava Kurı&nu Gcnel Merkezinden: 1 (100 000 metre model uçak lâstığı ılijık şartnamesi dah'li^de kapalı zarf usubyle satm ahnjmak uzere eksıltme>e çıkarılnrlır. 2 Muhammen bedeli 30.000 l:ra Reçıeı tenrunatı 1.50O hradrro Eksıtlmesı 15/1 '1962 pazartefii günu saat 15 de Genel Merkez bınasmda yapılacaktır. 4 Saı tnamevi u lâstık nurnunesıni gormek utıven!«r Ank arada Gancl Merkeze İstanbulda L»Uahde THK. Şubeiine muracaat etmeli'iırler 5 Kurum ıhalp^ı yapıp y^.pmamak*a ve ışı dıledığuıe vermekte serbesttir. 6 Her hangi bır sebeple postada eeç kalan ve Sub?Wırmze laz. venîen kapalı ve mühurlü zarfîar naıarı d.k'jı.0 ahnnaz. (Baiin 132,2 A 18:83 313) n f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog