Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

1962 nlınuı en füzel MAHREMİYETLER1 Dr. CEMAL ZKKİ'ntaı Askı her manada «nlatan, «vlillğin atr *« mahr«mryet!erlnl çözen bu d«8«rli, herkesin kitabı ve en mahran dogrudur 700 Sah. 20 Iirm. ÇOCTJK DÜŞÜRMEK VE HUISUSİY] •dlı MerL 5 Lir*. S«tı» ymri: AHMETT HAIİT KİTABEVt İstanbuL îünmbk: 1096/S10 EVLİLİK ve u mhu r i yet KTTRÜCUSUt Y U N Ü S KADİ Mfl*lum«n Tfirk Evinln Temel Dîn Kitabı Hak Dini Kur'an Dili 18. yıl Sayı 13.446 Tctgnf r » mfctup mtr*Ai Cumhuriy*t trtanbul Potta Kutuaoı lıtmbul Xo. SM Ttlefonlart 22 42 M 22 U M 2 2 4 2 9 7 2 2 43 9 8 2 2 4 2 » Pazartesi 8 Ocak 1962 Merhum ESmahlı Hamdi Yazırın 9 ciltlik Türkçe tefsiri 1 U i ' n t i Cildler çıktı. Son 8 Ind ve 9 uncu cildler basıbnaktadır. 800 sahifelik beher feez cildi (50) liradır. Kitapçılardan isteyini* Öderoeli gönderilir. Nâsiri: MUHTAR YAZIR Asirefendi Cad. Elkâtip han 8 Reklâmcılık 3350/303 Miifrit sajjcılar Mecliste bir grup haline geliyorlar Bunlarm yakında beşinci bir grup olarak ortaya çıkmaları veya mevcut partilerden birini ellerine geçirmeleri bekleniyor Başkentte yeni bit siyasi gelişme: Beş yıl içinde beşinci feiâkete uğrıyan ilçemiz Büyük bir yangın Fethiye çarşısını tamamen kül etti Evvelki gece yansından sonra çıkan yangında 36 dükkân Ticaret Odası, Kızılay Nerkezi, Şehir Kulübü ve bir sinemanın binaları da yandı, zarar 2 milyon lirayı buluyor Fethiye, 7 (Telefonla) Şehrimizde dün gece saat 01 jırslannda çıkan bir yangında Sl ticarethano f tsmamen yanmıştır. Bir »şçı dükkânmdan çıktıgı tahmin edilen yangında, baraka çarşı «itesinden başka, Ticaret Odası, Kızılay Merkezi. Şehir Kulübü ve bir sinema tamamen kül olmuştur. Bilindiği gibi, 1357 yıhndanberl beîinci defa yaneın Sfeti geçiren sehrimizde, ticarethaneler, daire» ler ve haikın Vo25 i hâlâ barakalgrda oturmaktadır. Her âfette milyonlan kaybeden halkımız dün gece de yine büyük bir korku geçirmiştir. fki saat devam eden yangın güçlükle söndürülebilmistlr. Hiçbir çey kurtarılamıyan yangında, yanan binalardan sadece Şehir Kulübü sigortalı olup, zarann ild milyon liraya yakın olduğu tahmin edilmektedir. Devlet Parasmın Bereketi llllllllllllllllllllllll fI11II • ıııııı tınıı m ıı IMMIIIIMIII llllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIII ~\\ a janmda, Turklyenln re a janmaa, Türklyenln , , fab ve terakki yolunda bıı'• lanmasıııı güçlestiren bir •ehebe teraas cdeccjim. Fakat, meselenin tahliline biraı dolasık yoldan girmek ıstiyorum. Bir milletin refahı, istihsal ftti£i kıvmetler nüfus sayısına bö Siirtin sayılı 7cııpinleıinden Naip Abdülbari Tekin'i elinden toprağırn almak için Eruh yolunda pusuya lüııünce, adam basına düşecek reel düşürüp öldüren S kaatil yakatandıktan sonra gelir miktariyle öiçülür. Hayat «eviyeıinin vükjelmesi, nüfus artışını fazlaılvle karsılıyabilectk bir Knramustafapaşada dün gece yanan evlerden ikisi Ecvet GÜRESİN yazıyor istibıal tempoınna bağlıdır. Batı ileminin «amanımızda tam bir reKoalisyonun zayıflamsması için fah» kavuımuf bnlnnmaıı, istihsal son günlerde gayretler arUınlmı* Çarşamba günü yapılacak rerimini ve bereketini saglıysn bir tır ve ümitler bu gayretlerin istetktisadî lklimin eserldir. 1950 1959 nilen neticeyi verebılmesıne bağolan toplantıya tnönü arasında, fert ba?ına ortalatna yıllıdır. Ancak hemen ıbyiemek gebaşkanlık edecek lık gellsme oranı Japonyada • 6. • rektir ki hükünı«tt« ışbirliii ya• > Italyada '• 4 " ve Almanyad» '• pan partılerin l\d«r sır.ıfı maaleAnkara 7, (Cumhuriyet T«43 gibl haklkaten r'Pta uyandıra«ef bu davranıjt» hayli geç kaldıleks) Bajbakanhktan yapılan eak derecelere erigmistir. lar. îlk günlerde çekilen zorlukla bir tamimle Milll Güvenlik Kurın tesirlerı geçer geçmez, işürak Amerikada iıe, fert basına yıllık rulunun 1 ocak çarsamba jünü 0 sadece hükümette devam etti, ama ertalama gelisme oranı, aynı devBasbakanlıkta topisnacağı bıldiasıl birlikte hareket etmesi gererilmijtir. rtde •« 13. den lbaret kalmtştır. Bn / ken gruplar yine birbirlerine duj refah bfilgesinde, kalkınma h»ıı Arkası Sa. 5, Sü. ! t ( manca bakar oldular. Bu hiçsi ay. Dun »ababa karjı Kocamujtaîanın Japonyı ve Müsterek Pazarla rılık, bilhajsa miHetvekiH ödfnek psşa'ria çıksn bır yangm bu serotkıyaslanamıyacak hir rakama düslerinc »it tasarının çıkardıSı gürül te büyük heyecan yaratmıştır. Bilmesi, son zamanlarda eiddî endişeSİÎRT Bölgenın en büjük koy tüler srasında büsbütün arttı. lere yol açmıştır. 1 No. lı askeri hassa bütün muhit ahşap evlerle pxs«» ve Iktlssdi knvvetln bUnyeainde lerinden birı sayılan, CivanilıanSa 5. Sü. 1 de dolu olduğu için birçok aıleler evlerini tahlıyr r'T.i'İpr vr >;abaha hangi «ebeplerin gelismevi afcsat dayız. Uık ve güneşli bir kıj hava Arkası Sa. 5. Sü. 3 te tıfına dair mnhtelif arastırmalar var. Biraz önce, motör gıjrültüsüyle evlerinden çıkan köylüler, çimdi ilkokulun önündeki meydanParis üniverılteıi menıopların da etrafınııza toplanmışlar.. dan tanınmif bir zatın henüı ikt Kendisini, köyüne ve okuluna pün önee yayınianmıj bir makale vermis genç öğretmenle, dereden »i, meıeleTi aydınlatmağa hizmet tepeden konuçuyoruz. Köylüler, edeeek mabiyettedir. Kaymond A konuşmamızı ügiyle takip ediyorTon, tktisadî hbirlijl re Gclişme lar; ne maksatla köylerine gelmiş Teşkilâtımn ton rapornna dayana olduğumuzu çözmeğe çaliîiyorlar. rak, Amerikadaki dnrnma nasıl Hüviyetimizi sadece öğretmene abir teşbis konniması gerektiğini i ç'.klad:£ımız için, bakışlarından bılaha çalı^maktadır. Frofesörün zi hükiımet adamlan zannettiklePolis günlerdenberi aç olan çocuğa bakarken bir tarafröyledfğine göre, §on yıllarda, A rini seziyoruz. Gazeteci olduğumutan ana ve babasını arıyor merika balkının istiblâk maddeleri tu, ilk anlarrîa köylülerden »ak10 yajındaki ccuğunu «okak or(Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) ta!ebinde nispeten zayıf bir artıs tasında bırakarak kaçan bir konsukaydedildiği ve bnna mnkabil devmatrist polis tarafından aranmaklft mübayaalar'nın ehemmiyetli tadır. miktarda kahardığı dikkate çarpBeyojlu »okaklarındi «serserit maktadır. Halk, grelir fazlasmı dabir vaziyette gezip, apartman kapıba ziyade Baglık ijlcri, cfilence ve lannda yatarken polis tarafından turizra çibi bizmetlere bnrcamakgörülerek Emniyet Müdürlüğüne ta ve müstehlikin ıınaf maddelere getirilen 10 yasındaki Fikret BasakartN raAbetindekl yeleTsizliği dev r?n ismindeki çocuk, acı hayat hiTekstil koaffresinde konusan bir kadın işçi Ift bütçesi telâfi etmektedir. Dikâyesini poiislere söyle anlatmışSer bir deyişle, Amerikada kazanç tır : ve 8ervetlerini bütçe barcarnalan«Babsmın ısminin îihan olduguPa bsğlı şoren i* sdamsları jitnu bıliyorum, fakat tanımıyorum. Annem ise Pıkadilli Barında çalıtikçe çoŞalmnktadır. ELEKTRİK AKIMINA. KAPttD.I Siirt Cumhuriyet alanmdaki çan Selmadır. Bir müdriet önce »nİki hizbin çatıştıjp AnBo müsahededen Tflrk devlet elektrik ârızasını gidermek için dıreğe çıkan bir elektrik isçisi cere nem ile babam ayrılmış ve ben de adaralannın kendi hcsaplarına çıkara Şoförler Cemiyeti yan» kapılarak ölmüjtür. Resimde, ifçinin öldükten sonra dırekte annemin yanında kalmıfim. 10 gün kartabllecekleri bir deri vardır. T ayağındaa asılı olarak kahjı görtilmektedir. Arkası Sa 5, Sö. Z d» kongresi polis nezaretinMfmleketimizde, eskidenberi ek V eteriner Hekimler Birliğide yapıldı me£iııi ve refahını devlet müda nin Genel Kurul toplanhsmhalesinde ve yardımında arıyanAn)s»r« 7 (Cumhuriytt da sebep olarak bilgisizlik lar, kalabalık bir yckun tntmaktaTeleks) Aakara Şoförler gösterildi dır. Çittçinin poütikacı vssıtasivCemiyeti kongresi bugün pole devletten kredi ve tobnmlnk islis muhafazMinda yapılmıs Ankarı. T (Cumhuriyet Toltks) tcdiği, müstahsilin tanzim raüb» Türk Veteriner Hekimler Birliv zaman zıman çok hareketyaalarrıa brl bagladığı, müteahhi ğinin bugünkü genel kurul toplanli v« gürültülü (eçmistir. din en yağlı kazançlan bükümet i tısında Doğudaki insan ve hayran Türk Ocağının üst s*lonlahalelerinden ve insaatından çıkar »çlığının sebepleri üzerinde durulrında polisler beklerken *lt Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Başkanı, «Hücudığı ve stoklarındaki malzemeyl muş ve bu açlığın ladece kuraklıksalonunda kongre yapılrjoı? ve satamıyaD tüccann gözlerini re«tan değil aynı zamanda bılgisizlikmun sebebi, basında işçinin ve dar gelirlilerin kongre divtını ba;k«nlığı da rni mflessestlere cevirdiği malum ten ileri geldigi ve geiecek yılltr Arkası 8a. S. Sü. 6 da 1 meselelerine alâkamn başlamasıdır» dedi. dur. Piyasanın devlet eline baknı» Arkası Ss. 5, Sü. S te sı, bizde bir nevi a!ı;kanlıktır. PoDün sabah Taşlıtarlada bır düAnkara 7, (Cumhuriyet Telitikacılannm da, bern rey kazanğün salonunda yapılan Tekstii ve lekı) T.B.M.M. Bütçe Karma mak ve hem de itibarlannı knvvet. örme Sanayii İşçileri Sendikası Komisyonu dün gece geç «aatlere lendirmek emeliyle yatırım bötçeTopkapı Maltepe Şubesı kongrekadar müzakere ettiği Miili Eği. îerini tnütemadiyen kabartmakt»sinde konuşan Senrkka Ba$kanı tim Bakanlığı bütçesinin gbrüşme dırlar. Amerikanın bttnyesinde heBahir Ersoy, Türk basmına yönel Arkası Ss. 5, Sü. 7 de tılen komünistlik îsnadını redd?tniiz teşhis edilen yeni bastalık, çok miş ve büyük bir tezahüratla karnzıın miiddettenberi Türkiyenin şılanmıştır. iktisadî nzuvlarını kemirmektedir. Işçilerin ısrarı üzerine konuşan Devletin iktisadî hayat a müd»Ersoy, gazetemız ıle Mılliyet ve h3İesi ne kadar genişler ve güdümDünya gazetelerine isnat olunan ıtlü ekonomi ne derece kSkleşine, hamla ilgili olarak demiştir kı : Istibsal ve yatınm alanlarınd» ve Arkası Sa. S, Sü. 3 te ritnin o nlspette dü?tüğü bir bakikattir. KollektJvfst rejimlerde ve güdfimlü ekonomllerde, Valkmmanın halk tabakalanna ajtr fedaDoğu illerinde koy kalkınması kârlıklar yüklemesi bn yüzdendir. için aylardanberi çaliîmalar yapü maktadır. Bu arada bu illerde gö • Amerika çibi marnur ve zengin bir rcvli bu!unan genç ve idealist idamemleket bile, bütçe harcamalarını re âmirleri hazırladıkları rapormüstehlikin fiili talehitıe oldukca ları, a.\larca once hükümete gönehemmiyetli ölrüde ikamp yönüne • dermişler ve köylerin bilhassa saptıŞından beri, kalkınma hı«nKomunizm'i tel'in maskesi a'tınmesken d^va5i üzcrinde onemle dan hir hayli kaybetmiştir. Fakat da Tskîim'de izınsız olarak bir midvırmuîlardır. ehüyeüi idarecilcre ve hndntsuî ting tertip edip hu arada gazetemiAârı vilâyetinde bulunduğumuz germaye kaynaklanna sahip ekozi VP diğer ıki eazeteyı «So^yalizm nomilprde, bu tip çplişme hastalık Kanaliîasyon boruları doşenHikten sonra ^phrin gp zaman yine hükumete gönderilen kisveM altında Vomümzmi desteklanna altern?tif t^davi çareleri da beğind^ki bir çok yol tamir edilmemektedir. Bu yüzden sokaklar ya bır rapor gormuştük Aradan aylar lemçkle» ithartı eden gençler hakgsçmesıne rağm^n. bu konuda il lma bulunabllir. Bize geünce.. Za âan yağmur ile de çamur dsryası haline gelnr=kte ve vatandaşların g'.lüerin hiç bir faalıv.ette bulun EN IVİ GİTİNEN DORT KADIN Vapılan bn anket neticesinde. resirnde gorülen (soldan, sağa) kmda Emnivet Müdürlüfu tarafınFeriflua ERGtN ^ıdıp gelmeleri güçleşmçktedir. Rpsimde. !s»e bu sokpklardan birisi mamaları dikksti çekmektedir. Prenses A'.çsandrs. AmeriVaİ! milyoner >îrs Loel Guinnpss. Tayland Kıraliçe5i ve Mrs. Kenney dünya dan soru?*ıırma gçılmıstır. g>. Arkası Sa. 3, Sii. 5 te oîan Fındıkzade'deki Yirmisekiz Çelebi sokagının haü görülmektedir Arkası Sa. 5, Sü 6 d» Arkası Sa. 5. S<i. 5 te ntn en iyi giyinen dört kadıru ssçilmislerdir Bu resimler ayn, ayri »manlarda çekılmiştir. Ankara, 7 (Cumhuriyet Teleks) Siyasî partiler içinde sym istikamette evveldenberi devam eden bir gelişmenın sınırları birkaç gün içinde iyıce belli olmuş ve aşin bir ?ağ cereyanı temsıl eri'.n gruplaşma, partüerde gayrimemnun bir muhit yaratmıştır. Bu sşırı sağ cereyan» gizli '«y» alenı katılanların, onümüzdeki gün veya haftalar içinde, Meciiste beşinci bır grup olarak OTtaya çıkması veya mevcvıt partiierden birini ele geçirmek «uretıyle, bu partide karar kılmaları kuvvetle muhtemeldir. Hakiarınd» vaktiyle ırkçı ve Turancılıktan takıbat yapılanları veya bu eskı hareket» scmpatı besli Arkası Sa. 5, Sü. C da Eşhiyalar diyarmdan röportajlar Ankara Notları Eline silâhı alan, adam öldüren eşkiya oluyor burada! Civatıikan köyünden Yusuf diyor ki: "Dağdaki eşkiyalar temizlenmedikçe bizlere yaşamak haram,, Kocamustafapaşa semti yangın tehlikesi atlattı Güvenlik Kurulu toplanıyor « i Mîİİî Biı kunduracı dükkânından çıkan yangın sonunda 3 ev Aıınosi tarafından sokakta bırakılaıı bir çocuk bulundu ^ Ankaralı şoförlerin gurultulu kongresi Doğudaki açlığın sebebi Bütçe Komisyonunda gençüğin davranışları tartışmalara yol açtı Onar, Üniversitelerimizde materyel ve personelin eksik olduğunu s Türk işçisi dün, Basını komünistlik isnadından alkışlarla tenzih etti Doğu için verilen raporlara ilgi göslerilmesi bekleniyor Taksimde yapılan mitingi teriip edenler tesbil oiunuyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog