Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

7 Ocak 1962 UIIIHIIIIHIUHIIllllllllMtlUIUIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllIlllllllillHIIIII^ CUMHURIYET BEŞ YUR Ihtilâl Tarihine Vesikalar Iklnel sabifedcn «ev*m Konuşmarnızda bu mesleye mebutlardan bir kısmınm tevkif edil digi (veya nezaret altına almdıgı) halde bazılannı c • âmme efkânn ca a»la büinmiyen birtakîm sebepler, mülahaıalar vey» ban im Hnmzlıklar T« tesadüflere binatn »erbest bırakılmış olmalan »esilesiyle temaa edildi Gerçekten mezkur mebusların, birbirinden farklı iki türlü muameieye tâbi tutulmalanmn «eşit lige uygun, Idiiâne bir hareket olmayacağı ve lhtilâli daha ba?lançıçta. keyfilik »âibesiyle «ölgeliyecegi» savın Kubalı tarafından söy'.endiği ffibi; tarafımdan da ilav* olundu ki: Karine olarak DP mebuslan. tpbiatiy1?, top yekun sanık mevkiinde bulunmak !a heraber, bu karine Hukuk di Iınd^ki ifsdesi ile (gayrı kabiH ıskat bir karire) olmayıp (hilâfı daima ispatı mümkü n bir kaTİne) dir. Bu cihetle D P . iktidarının, ih tilâle vol acan ger.el tııtumu ve davrar.ifi içinde. şayet, özel durum'.an ve davranışlan itibariyle her hangı bir snrumluulk kendilerine asla terettup etmeyen veva, herhangi bakımdan, bir tehlike arzetmeyen kimseler mevcut ise Milll Birlik Komitesince, bu bap ta, adli koğuşturma ve yargılama mukarrer oiduSuna Röre ya mevcut ceza mevzuatımızm kabul ettigi usule veya . ihtilil kurvetine müsteniden • vazedüecek olan ka nunun derpı? edeceği prosedüre tevfikan bu gibi zevatın ya takibat dışı bırakılması veya mubake melerinin gayn mevkufen icrası yoluna tevessül olunması, hukuken daha doğru bir yoldur.» Çüphesiz, tarafımdan sarf edilmi? oldugu için. sözlerim kendi hafızamda, olduğu gibi yer etmış tir. Belirttiğirn bu noktanın: âmme efkârı önünde bir hakikatı tesbite mâtuf Dulunan bu açıklamada. ba na ait o'an. sözleri mümkün raer tebe harfiven nakîetmek hususun daki titJ7İik bakımından bir öne mi olduğunun. yoksa, kendime hcrhanci bir mSzeret aramak arzu=undan ileri gelmediğirıir) bilin mefini Amme efkârırta kar?ı ta rihi bir borç icabı olarak istediği mi arzederim. Hökümeti teşkil eden partiler crasında gizli müzokereler oluyor Baftarafı 1 inei sskifede nun icaplanndan vazgeçerek :utumlannda müstakil kalmayı kararlaştırmışlardır. Bunun en büyük tezahürü milletvekili maaşlarıııd» olmu?tur. Uyaneı fakreketler Ancak, CJî.P. lilerın bu ke«in ve (akat şekli tutumu, A.P. Grupunda aklıselim taraftarlannı uyarıcı olmuş ve parti içinde kesin hatlariyle yıkıcı ve yaoıcı iki klik herr.er. kendisini göstermiştir. Yapıcı A P. liler dün ilk teşebbüse geçmişler dir. Grup Ba«kam Kadri Eroğan. dün gece Bajbakar. İsmet înonu i!e birbuçuk saat süren bir kunusma yaparak, samııni bır koalısyonun tahakkıuu ıçm zarurı hattı hareketi tesbıt etmiştir. Bu ık)iı topîantınm sonlarına doğru, A P ile beraberlik yolu arıyan ve fakat te<;ebbusierı daima âkim kalan C.H. P Grup Başkan Vekili tbrahım öktem de gelmi? ve bövlece uçlu temas sonunda, daha vazıh ve anlaşmalı bır hareket tarzı tâyın ediimiştir. Bu arada yapıcı A.P. lilerin, C.H.P. içindekı bazı hareketterden ker.di partılerindeki yıkıcıIarın hareketlerine paıalel olarak sikâyetçi bulundukları anlaşılmaktadır. rumlulanndan ıkı milletvekili C. HJ". yöneticileriyl* Genel Merkezde bulusmaflardtr. Oayet gizli tutuisn bu temasiardsn muspet neticeler sağlanacağı tahmin edilmektedir. A.P. nde mevcut bazı bölge mebusiannın. davranışlarıoda ısrar etmelen ve bu hizbı teşkil edenlerin çoğtınluğu saglamaları hahnde, bu partinir. hır bünve değişikliğine UHrarnası da kuvvetle muhtemeldir. inSnü ile lemiM geçiHy«r A.P. Grupurıdakı akhselim taraftarlarınınve C.H.P. Meclis Grupu.ı dan da yöneticilerin koalisyonun ic?bını verine sjetirmek uzere bu aküam geçtıklen te?ebbüs!erden birisı de Basbakun İsmet tnönü ile temas temını oirr.uşiur. Her ıkı partıden gelen dâvet üzerine Hükümet Başkanı ön":e ?aat 16 da A.P. Genel Merkezme giderek Partı Bnşkanı, Grup tem sı'cısı ve Genel Idare Kurulu adlna görevlendırılen Şintısi Osma. Kâmuran Evliyaoçlu ve Kadri Eroğan'ın katıld.klan bir toplantıya iştırak etmıştir. Udi : • İ İ : | 'z ! İ : : : : Ege tütün pıyasası ( yarın izmirde açılıyorj BAŞ DÖNHÜRÜCÜ Gitti de gelmez o yâr Tas atıp kol yormadan 1 Ç f 8 K m = 0 Büyük ve küçük bahkları bağdaştırmak Birleştirmeîiydi Baş döndürücü 1Ç + 8 Km = 0 İzmir, 6 (Telefonla) Ege Ekici Tütön Piyasaaı pazartesi £ günü açıiacaktır. ~ Bu sene mahsul kaUtesinin çok iyi olması ve malın büyük g kısmınm piyasa açılışmdan önce gizlice satılınış bulunmau yü = zünden piyasa hareketlerinin geçeu yıllarki kadar canlı geçmi s yeceği ve elde kalan takriben 20 milyor» kilo tutanndakl tütüns lerin de dört veya beş. gün zarfında satılacağı tahmin edılmek £ tedir. Son günlerde yapılan gızli bağlantılâria fiatlann hayli £ yükselmesi, tütünlerini daha önccden tüccara bağlamıs oian £ beza ekicl çevrelerde endişe ile karşılanmıştır. Bu arada bu eki £ cilerden bir kısrmnın eski anlftşmalarını iptâl ederek tütünîes rini piyasaıun resmî açıkjından sonra meydana çıkacak olan fiatla yeniden satışa arzedecekleri söylenmektedir. t B İ Bir düğünün dâvetli| leri, birbirlerine |j girdiler •j= S ~E 5 ~ E S 5 ~ S 5 S 5 Ş = 2 ~ 5; ^ Sivaı 6 (Telefonla) Almuı ilçesinin Kaşva:ı köyünde yapilan bir düğünde, güres yüzünden çıkan münskaşa, kısa zamanda büyüyerek kavgaya çevrilmiştir. Tabanca, tas re sopalarla birbirlerine giretı düğün halkından îlyaı Demirtaş, Hüseyin Demir ve Ali Yılmaz admd? dört sahıs ağır ve beş ki?i d< hafif yaralanmıştır. Yarahlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmışlar, suçlular da adalete teslim edilmişlerdir. öte yandan, Akçakoca köyünden llyas öztürk, bir tarla meselesinden araları açık bulunan Hüseyin Sarıtaş'ı balta ile ağır surette yaralamıştır. Köye giden A. Partili Ş lerin arabaları taarruza= uğramış İzmir. 8 (Telefonla) Yelki köyünde bir sohbet toplantııına giden Adalet Partisi heyeti, otomobillerinin köye girerken karanlıkta bulunan bir kaç kisinin taarruzuna uğradığını ve sıütecavizlerin hücumu ile araba camlannın kırıldığını ıddıa etmektedirler. tddia adli makamlara intikal ettirümistir. Ş E E E E 3 3 E E E Bartın'da memurlar = hâlâ maaşlannı alamamışlar Zonguldak. 6 (Telefonla) E Bartm üçe?ir,de ödeme emri S gelmediğı içın enemurlara ma E a? verilenıemiştir. Yıibaşır.ı E da parasız eeçiren memurlar Ş J sıkıntı içinde buiundukiarıni X bildirmektedırler E = 5 ;s 2 ~ ^ Z Ş[ Bir kız çocuğu dağa kaçırıldı Sivas S (Telefonia) Fatik ilçesinin Düzyayla köyünden 13 yaşında E. D. adında bir kız çocuŞu, aynı köyden iki şahts tarafından zorla dağa kaçırılmiftır. JBndarmalar mütecavizleri aramaktadır. Hayırsever bir KonyahE vcfat etti Konya, 6 (Telefonla) Şeh = rimizin en hayırsever zençini = olarak tanınan ve sevilen eski Zıraat Bankası müdürlerinden E Mümtaz Bahri Koru dün gece E vefat etmiştir. 74 yaşında ve E fat eden Koru. seıvetiyle Kon S ya Verem Disp'î.nsenni ve Ve s rem Hastahaneşini kurrauş. ay E rıca Verem Savaş Derne*in: E ' teşkilâtlandırerak Slümüne ka = dar Derneğin Bajkanlıgını yap E mıştır. E Koru bir ev hariç bütün ser vetini Verem Savaş TeşkilSt.ı S na »e öteki haj.ır derneklerine E bacışlamıştıı. E = Vergî matrahmın = düzeltllmesi isteniyor ~ Bingöl, 6 (telefonla) BuE gun 610 küçük esnaf Bingöl Va ~ lilik makamına giderek Vali ^ Ferruh Güven'e bir dilekçe Z sunmuşlardır. Bu dilekçede E 193 sayıh kanunla tatbikata ^ konulan götürü verı?inin ko E mi»yonc> takrlir edilen ınatraE hı e^nafın ödeme gücüne uyrz gun olmadığı belırtilmekte ve ^Z kat'iyet fcazanan bu dururrıun E düzeltilmesi istenmektedir 2 Esnafın bir kısmı kapadık2 ları işyerlerinin anahtarUrını ~ da bu arada Valiye teslim tt= mi?rdir. Vali. esnafa kararın tafhihi E cihetıne gidileceğini ve hata= nm takdir komisyohu iîe Be lediyeye ait olduâunu bildirş rai$tir. = Esnaflar toplu nlarak «yrıca E Cumhurbajkanına, Bajbakana, = Maüye Bakanı ve B.M M. BEŞ= kanhğina bu hususu behrten = 981 kelimelik birer tel çekmn= lerdir. Turizm Bakanhğı Teşkilât Tasansı, Bakanlar Kurulunda Bastarafı 1 Ineı sahifede de turızmin çe«ith memleketlcre sağladıgı ekonomik faydalara temas edilmekte ve ?u bilgiler verilmektedir : M e m l t k t t i n Turizm Genel döviz adı sjeliri $elirine oranl Milron dolâr • • Fransa 454 14.4 Italya 491 32.S Portekiz 25.8 25.9 Ispanya 72 36.S tsvıçre 241 27.8 Yunanistan 50 20.1 Türkiye 5.460.156 dolâr 1.7 Gerekçede. ayrıca, çeçitli yabancı v e yerli urnanlann memleketinr.izm turizmi hakkındakı göruşleri buiunmakta v e Türkiye'nin bugday ve dicer ihracat yollariyle 66vız gelirmin artırılmapı için yapılacak uzun çaluma ve buyak yatırımlar somıcunda 10 15 yıl içinde iki misline çıkarılmış olsa dahi. bu devre içinde Türkiye'nin ihtiyacı olan dış yardımlara muhtaç olrr.adan yasıyabilmesinin ancak turizm geliri ile mümkün olabileceği i:erı sürülmektp ve bu devre içinde Türkiye'nin turizmden 200 S O O milyon dolâr elde edebileceği ifade edilmektedir. Cezaevinde okuma = kursu Burdur 6 (Telefonlal Şehrimiz cezaevinde dört aydan beri devam etmekte olan okumayaznva kursunu bitirenlere, dıplomaları buşün Vali Sadi K.i/.ım tarafından verılrr.iştir. Kansmı klraîarken yakalandı Antalya 8 (Telefunla) Rimazan adında bir genç. 27 yaslarında nikâhlı karısı M. yi, 200 lira mukabilinde dört saatliâine kiraya veTİrken. yapılan ihbar üzerine suçüstü yr.kalânmıştır. Ramazan ve kiraya almak istiyen dört şahıs. Adalete tesîim edilmiştir. E | = Z: E E = = = E E Ş ~ E E E 3 E E = ZZ E E 3 İki jandarmanın marifeti Erzurum 6 (Telelonla) İki jandarma eri, av partiiinden dönen 15 arkadaşı ile zorla binmek istedikleri yüklü bir kamyonun lâstıklerine ateş ederek patlatır.ışlard'.r. îddiaya göre olay şoyle cereyan etmiştir: Karakösedeki askerî birlikler için Balkaya Kömür Işletmelerinden kömür götüren bir kamyonu Şenkaya i'çesinin Kosöl bucağı civarında jandarmalar. zorla durdurmuş v» av partisinden donen 15 arktıdaşı ile binmek istemislerdir. Şoför yükünün fazla olduğunu söyliyerek uzaklaşmak isteyince ates eden jandarınalar, kamyor.un lâstiklerini parçalamışlardır. Araba dağ başında bir müddet kalmıs ve olay muhitte büyuk teessür uyandırmıştır. Bir kaatil mahkum oldu Burdur 6 (Telefonla) Or ~ Baştaratı 1 incı sahifede man Bakım memurunu i^ker.ruşunu muteskıp, Istiklâl Marşını ce ederek öldurmek suçundsr. söylıyerek konuşmalar yapmışlarbir snedenberı yareılanmakdır. ta olan Halebi köyünden Halil Çetin, bugünkü durusması *ıKomünizmi tel'in ettiklerini ko rasında idama mahkum ediinuşmalar ve şiirlerle ifade eden miş fakat Af Kammundan, cegençler, bu arada gazetemıze, Millıyet ve Dün>a gazetelerine de çatza?ı müebbet hapse çevrilmlşmışlardır. Gençier, bu gazeteler itir. çin: «Sosyalızm perdesı arkasında komünizmi destekliyorlar» demiş lerdir. Daha sonra Yön mecmuasına, ikınci sayısmda orak ve çekiç Antalya 6 (Telefonlal Ş»h işaretlerı bulunduğunu iddia ederimizin Muratpaşa mahallesinrek hücum etmişler ve ellerinde de bir oto tamircisi yanında bulunan bu mecmuayı yırtmışlarçalısar. Mustafa Gökan ^dında dır. zemin yoklsmalarından mı bahse15 yaşlarında bir çocuk. cere«Atatürk gençhği olarak Nâ dildi? Ertesi gün haberler hazır: yena kamlamk feci sekilde zım Hikmetin yoldaşlanna sembo • Rııslar Doğuya yardım için bilcan vermiştir. lik bir ihtarda bulunuyoruz. Bu mem r.ereye yardım malzemesi rillllIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllMllllı'; memlekette kızıl uşaklarının çanı yığıyorlar, Inönü'nün daveti yaötmiyecektir. Moskof hayranlalan.> nnı ezmeği bileceğiz» diyen genç Halbuki ortada ne resmi davet ler nedense hüviyetlerini saklamak vardır. ne de resmî yardım teklifi. istemişlerdir. Ama neyiersimz ki. bir yandan A. P il gençlık kolu mensuplan yazılmıyanları tekzıp ederiz, diğer ile Yüksek îslâm Enstitüsü öğren yandan süt çocuklarının bile katıcileri kendilerini tanıyan gazete larak gülecejı gibi, Ruslarm Doğu cilere, başka bir fakülte öğrencisi bölgesine yapacakian yardımdan olduklarını söylemışlerdir. bahsederiz. Bu veya buna benzer Diger taraftan mitingi yapan misaller çok. Dış politikayı pek îstanbul Belediyesi. Sivil SavunAnkara. 6 (CumhuriyetTeleks) gençlerin, Rus Başkonsolosluğuna hafife aldığımı?ı göîteren örnekle öğrendiğimıze göre. Istanbu! ma Uzmanı emeklı Albay Cemal yürüyüî yapmaları ihtircali üzeri ri yalnız yazılarda, haberlerde deAnkara ve Moskova arasında Doğu ' llter; dün sabaha karpı, sahil yo ne polis o civarda hazıır ekipler fil hattâ Dıçifleri bütçesi sırasıntren nakliyatı. önümüzdeki mart lunda bayıltıîarak soyulmuşttır. bulundurmuçtur. da sorulan sorularda da görmek ayından itibaren başlıyacaktır. i Gece, bir yerde. içki içen Cemal llter. bir otomobille Aksarava gelKomünizmi tel'inder. «iyade doğ mümkün. Velhasıl bir ke?me}:e.= . Doğu tren nakliyatı için bundan miş ve oradan da sahil yoîunn in rudan doğruya başka gayelerle ter Ve Türkiye kendi kaderi üzerinde bır müddet evvel Turk Rus il mistir. Bu sırada mechul müteca tip edilmi? olan mitingi, polis dik içte ve dısta devam eden bu keşmegili makamları arasında bir anlas vizlerin hücurr.una uğnvan Beledi katle tâkip etmiştir. keşi sadece seyrediyor. ma ımzalanmış, anrak tatbikatı, i ye Siril Savunma Uzmanı bayıltılEcvet GÜRESÎ!V Poiis dün geç vakit, Komünlzmi kı mpmleket arasmdaki şebekelerin mış. bundan sonTa da ceket ve patel'in mitingini hazırhyanlardan b'rbirıne uymaması sebebiyle, bir ra^ı çalınmıştır. iki genci nezaret altına almıştır müddet ıçııı geri bırakılmıstır. Bi| Ölaya el koyar poli'. sahil yo Bir müddet ifade veren ve bilâhalindiÇı gibı. 7ürk demıryollarî sebekesi dar. Rus demiryolları ıse pe lunda bir çadır içinde nturan ve re de serbest bırakılan gençlere, niştir. Bu sebeple yolcu Ve vük sabıkalı kortanlara yat?khk eden rnitingi kinıin hazırladığı ve teşrakhvatı Türk Jiududuna kadar Necdet Ünlü Ismindeki hir sabıka vik ettiği sorulmuîtur. D. D. Y larının vagonları ile ya lı ile iki arkadaiıından sürjheîenmiş pılacak. hudutta, Ru» vaşonlarına i ve nezaret altına alrrnstır. Bir hayli ickı icmiş olan emekli aktarılacaktır. p'hay. kendısinı soyanları tanımad;ğı pibi, Aksaraydan sshil yoluna nasil seldigini bilaaedi|ini de sövlemiştir Polis. soruçturmaya önemle deMCDELLEHİ vam etmek'edir. Komünizmi tel'in kisvesi altındaki garip miting Cereyana kapılarak öldü fnöııü'nan beysnatı Her ne kadar Başbakan l»met înönü bu tcplsntıya girerken baC.H.P. şekli olarak bir bütün gos sın mensuplarına, «Koalisjonda termekte ise de, muhteva olarak memleket için ağır ve müşterek müfrit ve gizli temayüllerı de bün mesuliyet tasıyoruz. Memlekette yesinde taşımaktadır. Bu meyanda şırr.diye kadar tecrabe edilmemiş kabineye girmek istiyen veya kabi bir ileri siyaset usulünün müsbet nede görev almamak yüzür.den neticelerini mutîaka tahakkuk ettiküsmüş bazı C.H.P. lilerin A.P. ne rereğiz. Güıün m'eselelerinl görüşve kendı parti yöneticilerine karsı ttık. tutumlannda yapıcı olmadıkları Tam bir mutabakat halindeyiz. bilinmektedir. Müsbet neticeleri de r.TJtlaka taDfln yapılan toplmtı hakkuk ettireceğız. Basınımıza eBugün de A.P. Meclis Grupuşo saMı surette itimadımı? var ve basınımızın yardımiannı îtoalisyon hükümetimiz için her bakımdan çok kıyrneth tutuvoruz» şeklinde kı»a bir bejanat vermış ve bu sdz Başt3rafı » inci sahifeöe Irri.in Ragıp Gümüspala tarafınBakanı Sarper de iki gun evvel dan da teyid ed'imesını istemışse Ruslann yardım tekiiflerınin «* de isin daha cıddî bir noktada olhiyetini açıklarken aynı nokta u duğu ve koalisyonun tam randı zerinde durmuftur. Bu propagan manla çalısmapı ıçın bu toplantıdanın gayesi h;ç şüphesiz Ame ların tertiplendıŞİ anîegılmsktadır rikan umumî efkârında Turkıyeye Basbakanın bevann'ın'lrirı sor.ra da karsı menfi bir hav a uyanmasına A. P. Başkanı Ragıp Gumüîpnla, vesile vermek. dolayısiyle Türkle. «Sayın Hükumet Ba«kanı burada rin hakikaten samımiyetle, iyi nı konustular» demiş. ba<;m menpuplarının, «Sözünüzü bir teyid olayetle ve kü'.fet karşılıgı olarak rak kabul edebilir miyiz?» sorui'.eri sürdükleri yardım taleplerir.in «tınu: «Benim ekliyecek bir sözüm verine petirilmesini cnlemektır. yok. Başbakan tnönü'min koaHsyon Bunun içindir ki aynı propagan için söylediklerini teyıd edıyorum» da Avrupada ve bilhss?a dost ve jeklin'le cevap'sndırmiiîtır. müttefık bu'.unciugumuz bazı mem In6nfi, A. P. den syrılıyor leketlerde de pek reviçtadır. OnBundan sonra Başbakan t$met lar da isterler kı N'ATO'nun aracıhSv ile verilccek yard'mlardan lnönü, iki saatlik müzakereleri mü aslan payı ker.dilerine düşsün ve teakıp . beraberinde Basın Ysym vine isterler ki za:en atıl olan tu ve Turizm Bakanı Kâmran Evliyahalde A. P. Genel tumumuıll sallantıya giren Müş oglu olduğu terek Pazara i|tirakimiz büsbütün Merkezinden ayrılmıs ve kendisi raat 18.30 da Mecliste toplanmış oistenmiyen bir hal alsm. lan C H.P. Merkez Yör.etim KuruBunların karşısında biz ne ya lu, Senato ve Millet Meclisı ldare pıvoruz? Kurulları müşterek toplanjısına ka Isin aslır.ı arsrsanız hiç bir s"^y tılmıstır. Bu toplantıda koalisyoyapıyor degıliz. Evvelâ biz propa nun randımanı için alınacak tedbir ganda değıl, savunma metodlarını ler müzakere konusu yapılmıştır. bile doğru dürüst bilmediğınıiz, Yarın Ragıp Gümüşpalanın ah ve önemini de karvıyamadıgimız nan tedbîrler mev^nında. olmak icin ellerimiz böğrümüzde oturup üzere A P. li beş Bakanla birlikduruyoruz ve bütün bunların ya te Ege bölgesine gideceğı. teşkinmda ortahğı büsbütün kafıştır lât'a temasta bulunacağı ve bu gemak hat!â kendi kendimtzi kntü zirin Anadoluva da tpşmil edilelemek. için âdeta bırbırimizle yarış ceği biidırümektedir. halindeyiz. Meselâ diyoruz ki, şimdiye kadar Amerikan yardımmdan aldıSımız bütün paralar ya çalındı, yahut heba olup gitti ve arkasmdan, bundan sonra artık Bastarafı 1 inci sshitede yardımlar iyi kuüsnılacaktır temi mı yemediniz? Böyle bir çey ka. natını vermeğe çab?ıyoruz. Ney tiyen yoktur. se ki Amerika Biiyukelçisi çıkıyor Sual Bir gazetede Rus da, ker.di umumî efkânnı pek iyi Buyük Elçisi içın: «Ben çağır. bi'dıği için fimdiye kadar alman mıyorum, g?liyorlar bir arzu. yardımlar fena k\ılianılmamiştır, nuz, isteğiniz vrr mı. diye ko. deyip vaziyeti kurtarıyor. nuşuyorlar. seklinde bir beyanatıMeselâ Türkiyenin mükellefiyet nız çıkmıştır ne der?iniz? 1 leriyle iktisar ' gücü arasındaki Cevap Rus Büyük Elçisi için muvazenesizh . ortadan kaldırıl kimseye bir şpy cöylemedim Bu mah diyorsunuz. Derhal şsmata hu^usun o sazete nrjhabirinden de cı'.ar Türkiye şantai politikasiTia tashihini rica ettim. Kendisi bana gidemez. Bizım yerimiz Bat'dadır b'..'nıı düzeltecfğini Taad etti. falan diye bağnmağa başlıyorlar. Soru Ru>:ar tarafsız ksldıgıHalbukı böyle bir talebin ne şan. mız takdirde yardım yapacaklarını ta.ila alâkası var, ne Nâsır poüti söylemişler? kasiyle ve ne de Batıdan ayrılCevap Tarafsız olmamız icin makla... herhangi hir teklifte bulunulmaMeselâ Amerikan Elçisi «yardım mıştır. lar artacaktır ama, şimdiden bir Sarper'in cevabı şey sovlenemez» diyor. Arkadan Ankara, 6 (Cumhurive*Teleks) bir sürü lâf. bir süru haber. hem öyle ki. bir yılda 700800 milyon Amerikanın mpmlekpfimize yaile dolar falan gibi. Hani Başkan pacafiı yardrmların miktar\ Kennedy bir yıl için bu kadar Sovyetler Bırliği Büyük Elçisinın parayı değil vermek. saka diye ziyaretleri nakkında Baçbakan Inolduğu sözlpr «özünü etse, .Washington bırbirine önu'nün sövlemiş girer. Devam edelim: Sovyetlerin, hakkmda Dışişleri Bakanı Selim Başbakanı Moskovaya davet için Sarper şu açıklamayı vapmıştır: Ankara nolları ir çok mabarrir arkadaş?arın yasilanna dikkat edİYoram. Bir meseleyi ele alıp, enine bovun» didikledlkten «onra. hemen daima »n eümlr: önce bu mesele hslledilmelidir. Herkesin bir megelesi var ki. önce, motlaka n halledilmelidir. O halledilmezse, âdeta a{zınızla kus tntsanız. kırk psra etmez. Kimine göre grev, kimine eöre verfri sisiemi. kimfne eore oknl, kimine sr5re Devlet TesekkSHeri. velhanl. kimine çöre sn, kimfne j5re bB. fak»t heı» «8nce bo tncsele halledilmelidir.» Topraiımızın bo kadarı su kndir kisinin, • kadan da bu kadar klslnin etinde «önce bu m mesele haliedilmelidir.» O kolav. Fakat niifosnmoı artiTOr. m«hsulümiiı azalıvor. Ba (ridişle aç kalacagn. <öne« ba me<""le halledilmeliâir.» Ac kalm>nıza daha vakit var. Ama d:s borçlarımiî' Eirtla|a geldi. cönee bn mesele haüelHlrtıeüdlrj. Camm alacaklı nasıl olsa. fıekler. Hasfsnelerimfrde be« bin kl«;ive hlr vatîk düsüyor. «Önce bu mesele hailedümeüdir.» Hnlâ^a, kısa keseüm. Sizi bilmem <he!e 'sme» Pasavı hif bilmem> ama ben, kendi b^sbım3. bnnaidım k»M»ın. Tft Itahhi, ne de çok mesele! Her hin"'n t* «öne« halledilmesi» lâzım. Hsllmkl. 5nfin''en «ırknnndan va7»ectik, »an vana dizerpk bir lUteiini vanmıva kslk<;ak. k*rkarım, sadece bnnnnia hile, başa çıkamıyacağıı. * * * r dde bir Mhirlerimizin kirlilifinden sikjyet ederiz. Heyetler gider. mütehassıslar gelir, proprramlar yapılır, »antalar alınır... Fakat tne«ele, yani pİslik, yine ortada dornr. Şimdi Ankara Valisi. esas olarak bu bahiste tetkiklerde bolnnmak flıere. galiba Almanyaya eidiyormvş. O rüle güle gidedarsnn, biz de gelin, bir Ankara eazetesind? sn haberi oknvalım: «Ankara Belediye hadutlan dahilinde 509 cöpçfi vardır, ve her c3pçfiv? temizlemesi icln sekiz kllometre yol düsmektedirj» Düşunün: bir çSpçüye sekiz kilometre yol. Çöpçü olmıya lüınm vok, herhançi bir vatandaş, sekir kilometrryi elini kolonn sallıya sallıva ve b»h hmlı Tiir&ınek şırtiyle 3 saatte zor bitirir. tki de dönöş, elti d8rt saat. Ilaydi, diyelim kl, bu dav3nik!ı vatan^as hiç nefes almadan, bir diUika durup dinlenmeden. bir hamle daha y3ptı. Etti mı size sekiz saat? Yani rün doldu, me<=ai (!) bitti. Ve bn. dedijim «ibi. hie Wr »ey yapmadan «ad' bir yiirüviis. Hani bnmın siiniirmesi, cöp toplaması, topladığım bir yere götürüp dökSehir denen (bizde) r»aş belâsı insan vüeudB deîil kl, aradü hir. sok hamama tellâk temizleüin. D«vamlı tavret i<ter. rmrk ister, adam Ister. n>»«raf '^ter. vamta ister. Sen tot, hir cöneiiniîn 6nnne\ »ekiz kilometre vni nrat. Sonra da «Bn sehir neye pi«» diye ! Gitti de gelmez o yâr «Bekledim de gelmedin» diye eski ve mcşbnr bir şarkı vardır. Şimdi, galiba herkes sevgilisini nnutmıya (veya bıçaklamıya) başladığı icin bu şsrkının mediâlfi «huznr» oldu. Aman, ne zor şeym!ş meğer bu hnıvrs kv vDşm»k: Bir türlü bnlusamıyorus. Leylâ ile Mecnnn'nn, Ferhat ile Şirin'in haıin maceraları, biz Türklerle huzaran arasındakine kıyasU, çoktan götgede kaldı. Lykusu mnntazam olanlar için yine iyi. Hie •lmazsa rüyalannd» güzel huzoru gSrüyorlardır. Benim gibi, geceleri ikide bir, cözünü açıp lâmbayı yakar.lar için o da mümkün defil. Gece fründflz düşünüvoruz, dsf ta» dolaşıyeroz, bagınyonıı, çafırıyoruz. hozar ıırra kadem basmış. Ar» ki bnlasnı nıübarcfi. Serap gibi, hsyalet gibi bir şey, diyece^im ama bu onlara d» benzemivor. Ç6nk;l serap veya hsyalet bir olmass» göze şörünür, bizim haznrnn, nzaklardao olsnn, gSrfindügfl de yok. Bazan aklıma geliyor. Yoksa, hnmr diye mevcut olmıyan bir şey nydurdnlar da, ha geldi ba geleceh teranesiyle bizi avntnyorlar mı? Şimdiye kadar dıı seferden dönen Havayollan uçagı, yahut Denizcilik Bankasmın Karadeniz postası bile o l n gelirdi. Hsttâ düdük ol«a telefona. gaz olsa ocafk, an olsa çeşmcye gelirdi. Bu ne gelmez şey böyle? if. 'Jf. Manmafih. helii olmas. Almanlar nrlkl. itnr ile Knvn karrnanın ds fennlni bnlmnslardır. Bir gidip bakmali. * * * Bü\ük ve küçük bahklan bağdaştırmak Qehirde kOcük taksilerin işlememesinl istiyen ^Ankara soförleri (geçen haftaki nümayişleri nrasında yantıkları taskmlıklar bir tarata) esa« itibarivle halıhdırlar Lflndra'va son ufrayışımda, orada geçmiş, bir hâdiseyl anlattılar. Tıpkı tıpkısına \nkaradakine IıenTedifi için, ben de, size anlatavım: Büyük bir firma. hususi olarak, 500 kadar k&ctkük »tomobil yaptırmıs. Bonları Minitaksi adiyle isletmeje kovmns. öteki otomobillerin yarısından dnhs ncnr. Londranın bir kaprsı olmıyan. meshnr eski otomobillerinin şofBrleri kıznııslar. Bir kavcadır almıs, yflrflmes. Eski otomobilciier yenileri, nerede ?8r«.eler, hırpalamıya, yollannı kesmeîe, hattâ kasden çarptsmıya basIammlar. Hülisa, bu nfacık arabalar, simdi sehir içindp her yere işiiyemivorlar. sokaktan mösteri alamıyorlar. aneak telefon üzerine rellvorlar. ITayat mecmuasınm tneiltfre mnhabiri dostnmuz Bivaıı Edibe Doln beni bn Minltakslierden birivie alc'ı, hav» mevd.tnına rötfirdü. öbür tahsilprin saati bir ln»iliz lin««ından fazla vazarmıs. Halhnki. biz bir fngiliz lirısiyle, hem Isksjvi ödeıiik. hem ham?l parasını verdik, hem de H~.va mevd.ını ver"i.ini. Hittâ. kalaniyle, hirer de Martînl ic^istik jraliba. Veoz olmnstın» terri Deoz ama, hir knvvetli girketin o>t:ıva cıkma«ivle. bOt«n eski otomobil j çof.Hriprini 7»r~n sokmak dofrn degil, diye düs'lnmüs fnçüiz. VP. vuk»nda yazdıfım gibi. ortalama bir hal şekli bulmus. * * * %: Taş atıp kol yormadan p j e v l e t Plftnlama Teşkilâtımn raporond«n tw•'kikaten hazin bır raukayese: TBrbiyeye gelen turist sayısı senede 90 bin civarında, Yonanistana giden 500 bin. Türkiyenin tnrizm geliri .senede 1 milyon dolar civannda, Yananistanınki '• milyon dolar. Otel ve yatak sayılan da böyle. Mesell Tilrkiye'de tnrlstlerin Tatacafı ( bin küsnr yatak var, Yananistanda 5İ bin. Son be; yıl içinde Vonani.standa 300 veni otel yapılmış, bSlen de 60 tanesi insa halindevmis. Kaporda sarahat yok ama, biz blliyornz ki, meselâ tzmirdeki büyük Şehir Oteli inşaatı dnrmııştur. Istanbulnn Tar^byamndaki otel de i*kelet halinde kaldı. llttt.i Hilton'un ek inşaatında da çalısan kimse görünmnyor. Böyle giderse bitecefi yok. Bnnlar son bes yılın. bilemediniz, san on yılın rakamlandır. Ve, 1İM5 de dünyada ateş kesildikten sonra, uznn seneler kanlı bir iç harbe katlanmış komsumuz Ynnanistana aittir, Son on yıl dediSiniz de bizim «Misli görfllmemis kalkınma» devrimiz. Bir bakıra» sahiden misli şSrülmemis bir kalkınma yaptık. Yani, hep yerlerimizde otnrdugnmuz halde, kendlmizi eöklerde »ördük. Hani. hiraz daha devam etseydi, ava ilk gidenler, galiba, blzler olaeaktık. Simdi sil baştan. Gerçi silmesine, güva, sildik ama. >eniden başlamasıns sıra gelmedi. Ne denir? Vah, vah .. İki yalan haber Birlestirmelivdi •  merikada İS ili Z yaş ar»«nnda 3S0 genç kı5 * * î ı bir aflfeete tâbi tntmnşiar. Sornlan sual şu: Kaç koe» ile evlenmeyi düşSnüyorsunnz? Cevaplar da söyle: Bütun hayatım için bir tek (yüzde 27). hir yahut iki (yüzde 22), üç taııeden fazla (yüzde 29), iyisini bnlnncıva kadar, kaç tane lâzımsa o kadar (yüzde 23). Şu Amerikalılar otmasa. cidden, halitnlı harap. Bak^anız a Vainız bafdayı degil, başımız sıkı^ınc». >azı n:e\'7Uunu da onlardan alıvornz. >iaamafih bu anket. bence tamam dejil. Aynı suali, avnı miktarda, erkeğe de sormalı, karsılıkl! O". çıın cevap verenleri bulup birbirleriyle. y.tbat birçoklarını birçoklariyle, evlendirmeliydi. Bövlece bir anket sadece nazari olmaktan çıkar. hem de hayli meraka değer, bir netice vermiş olurdu. İsianbul Moskova trsn sefaHsr! mart tısslıyor İsianbul sivil sayunoa uzmanı «Memle'set:mize mubteiif yardım ları olan A B.D nin yapacağı yardımlar hakkında bır rakam verilemez. Çıkan haberler i^e tamamen asılsızdır. Diğer taraftan. Başbakan tsmet îııönü'nün Bakanlar Ku rulunda söylediği bıldirilen sözler de aynı şekilde doğru değildir. Normal görüşme ve ziyaretlerde dahi înönü'nün «Ben çağırmıyorum ki, onlar gelivorlar» diye bir söz sarfetmesi vâki değildir.» Diğer taraflan kendileri ile konuştuğumu7 bazı yetkililer de A.B.D. nin yapaeaşh yardımın mik tarı hakkmda şimdiden bir rakam verilmesinin imkân'izhğı üzerinde durmuşlardır. Sarper, daha sonra muhabirimize ne kendisinin, ne de Ba«bakan Inönü'nün Amerikaya gitmelerinin bahis mevzuu olmariığını sövlemiş tir. Filyos'ta kâğıt ve kibrıt fabrıbss kunsluyor 1961 Zonguldak 6 (Telefonla) Merkeze ba§h Filyos bucağında kâğıt ve kibrit fabrikaları kurulmaJı kararlaştırdmıştır. Kâ«ıt fabrikası, Türk ve Ameritan sermayesiyle kurulacak, gazete, ambalâj kâğıdı ve mukavva imnl eHorck'ir. Kibıit fabr:kasma îîünva Banka?ı da yatırım yapacaktır. Bu maksatla Mr. Powel başkanlığında bir heyet bugünlerd e Sfhrimize gelerek mRhallinde incelemelerde bulunaeaktır. Yurt dışmda tedavi görecek hastalara dolar, 9 liradan verilecek Hastarafı 1 inci sahifede fonuna katılma payı» sıhhi sebeplerle yurt dısır.a çıkacak vatandaçlardan alinmatnapı VP doiîrın 9 TL. ü?erinden veriimesı için Malive Bskanlıeında yapılan çahsm*lar bitirilmistir. Memleket içınde tedsvisi münıkün olamıyan ha'tslıklann yabaneı memleketlerde tedavisinln zaruri eörülmesi halinde. yapılacak leyahatlerde dolâr 9 lfra üzerinden verilecektir. I?B? yılma t.ınıanırn yeni modeüerlc Kirn'.is olan rtiw <*>sesrmİ7 19ti2 .• ılııii ait katîın i^karpirrlırlni tck fi> at «ImaU flzcrf 80 TL. d a n . «atmstotfl olriıı î iunu savın m. i'frllcrlnln dikka. | ttnc «nedPr. IlAncıIık: 11» » 8 \ Fanca m CARŞAM8A BAYİLERÎNİZDEN ARAYİNIZ1 FİATI 1 LİRAOIRİ es Ileklamcıhk 67/289 Bastarafı 1 inci sahifede Dün, Devlet Plânıpma Teşkilâtıi Bastarafı 1 inci sahifede nin çalışmaları ve 1962 geçiş progrılı çalışmalarım, yeni öğretmen ramı hakkmda incelemeîerde bul okullannda uygulanma yoluna gi lunan Başbakan İsmet tnonü budileceğini sövlemiştir. Muhim olan gün saat 10.30 dan itibaren üç saat şeyin Enstitünün adı değil, prog Devlet Plân'.ama r«şkilâtı Mu«teram ve ruhu olduğunu belirten Ba şarı Şinasi Orel'in makamında, teş kan, Milli Eğitim ile ilgili konu kılât uzrr.anları ile beş yıllık kaîgörüşme larda ilm: açıdan incelenmesi için kmma plânı etraimda bir Eğitirrı Fakültesi açmağı raru yapmıştır. ri bulduğunu ifade etmiştir. Tefkilât uîmanl^n. Başbakana, 1962 geçiş programının ıcra plânının, devlet yatırımiarını, 1963 yılın dan itibaren uygulannıa.ına b&'rlanacak beş yıllık 'taîkı.ıma plânını, izah etmişlerdir, No'i^eriç, be; Baştarafı 1 inci sahifede yıllık plânın hazııan ayıra v*tişketmiştir. Kararname taslağma gö tirilmesi için Teşkilütin t.ij.vh e ere, ithalât yspmak amaciyle tahsit dilmesine ve devlet sektoründe ialan ve biîâhare memlekete getir sim yapmış şahsiyetlerin tejkiiât diği mailar arasında fark olan ;t emrinde çalışma^ı için cerekli tehalâtçıların Kambıyoya olsn döviz maslar ve ça!ı?maların y?pılmasıborçlan terkin edilecektir. Hatırla na karar verilmiş'.ir. nacağı üjere. bir süre dnce aynı şeBeş yıllık plânın razirtin avır1,! kilde bir af imkânı ihracatçılara yetiştirilmesi kararı temmuz ayın tanınmıştı. da başlıyacak Amerikan rr.aîi yılı Bakan!ar Kuruîuna sevkedilen ile alâkalıdır ve Arr.eıikan Büvük kararname tasîağının muhtevası Elçi«i ile yapılan goruşmelerde şöyledir : mutabakat boyiedir. 1. Türk psrasının kıymetini koDevlet Plânlama Tetkilntı ruma kararname ve tebliğlerde yaDanışma Kurulu zılı süreler ıçinde yurda getirileBu ayın 10 unda Teşkilâtın r>arek yetkili bir bankaya satılmamış olan dövizierden, toplamı 5 bin do nışma Kurulu topîsnacak. be^ vıliâra veya her muamele itibariyle lık kalkınma plânııun modoli ;ı}ıpacaktır. S O do'.âra kadar olanlan terkin e zerinde müzakereler O dılecektir. Bu dövizler do'.ayısiyle tki gün devam edecek bu top:anbaslamı? olân takibat çeri aiınacak tıya ekonomi ve plönînma kon;sunda üniversite. özel sfktbr ve tır. devlet sektöründe bulunan 50 kai 2 Yukanda /ikredilen dövizler dar yetkilinin katılacağı bildıriij den 20 bin drlaıa ait kısmı için mektedir. Kambiyo mercılerince konulmüş 14 ocak taıihinde tfşkiiâtın Başbulunan takyidat kaldırılacaktıt. Tinbergen Mifir3. üürpniklerı.e fatısı yapılan müşaviri Pro£. mallara ait doviz heiapiarı kapa dan memleketimize gelecck ve bej yıllık plân ü^ermde yapılan calı«lılacakt:r. malarla bazırlanan mode! üzerin4. Transfer surelorı geçtiği için de incelemelerde hulunacak ve ıthal edilemiyen mailar için iki aybilâhare gtirü'lerini biM'rprpkMr. ',.K bır temdıt süresı tüMnmıştır. Tinbergen memleketimizde bır buMaliye Bakanhğının ıhracatçılar çuk gün kalacakf.r. dan sonra ithalâtçılar için de verBölge kalkınma plânlan miç oîduğu bu kararın piyasada çalışmalan metnnunlukla karsılanacagı yetkılilerc* Uada edilmektedir. Derltt Plânlama Teşkilatı Dal Lise son sınıflan için olgunluk imtiham yeniden ihdas ediliyor Beş yıfl'k kaEksnma p'ânı re Başkanları ile uzmanlarınclan müteşekkil bir heyet bir kaç eündür Doşiıı ve Güney Doğu Anadolu bolgelerinde incelemeler yapmaktadırlar Muş. Diyarbakır, Siirt, Mardın ve Van illerini içine alan bu tetkik aezisinde heyet bu bölgelerin kalkmmaları iîe ilgili plânın hazırlanmasına yardım edecek dokümanlan toplamakta ve bu iHerin vali, kaymakam ve diğer ye*kilileri ile îörüşrnektedırler. Az gelişrni? bölge olarak mjtalâa edilen bu bölşe içın hazırlanacak plân bilâharp beş yıllık kaıkınma plânına intikal ettirilecektir. Devlet P'.ânlama Teçkilâtı, brç 3ıllık plânın bitirilmesi için mevcut bütün kapasitesı ile çalışmalarına devam etmekte ve ıîerıde Amerikahlara sunulacak dökürr.în lan hazıriamaktadırlar. Buşüne ka dsr seçmenlerin ve politikacıîarın kuvvet muvazenelerıne tabı olan yatınmlar, bundan böyle Türkiyenin lopyekun istıkbalı ve genel menfaati bu teşkilâtın calışmalarırıa bağlı olmaktndır. Teşkılâtın uoSh oldugı Devlet Bakanı TUThsr FeyTİo»!ıj Ve nlânlama vönetitıleiinin arasındaki gijriiş far!;ına rağmen çalışrraların müspet yonrte »itUığu çeşith vabanrı ve ve' 1 ' yetkılılerce t35\ip gormektedır. İthalâtçılann Kambîyaya olan borçlan affediliyor 7 kişiyi ezdi Samsun, 6 (Teleîonla) Telgraf direği yüklü bir kamyon, Çarşamba Terme arasmda Helvacılı kiv yü istıkametinde giderken ro'.u kırılmış ve şusede bulunan 7 «işiyi ezmiştir. Şoförun idaresinden çıkan kam yonun yapmış olduğu bu lca/ada ezilen 7 kisiden 2 .«i 'ierhal iümuş, 5 i de koma halinrte hastahaneye kaldınlmıştır. Kaza haKkında ge rekli tahkikata baçlanmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog