Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

DOBT CUMHL'RTfJPT 7 Oeak 1M2 Miıııımıııııııııııııııu KÜEBİ ROMAN1MIZ: 85 I İIMBULUN ATrat nu? Hüseyin KorkmazgU Yuiufua ftr Kardrşirn.. ne teUf «dlyor 5 tua avueuyla dostç» rurdu: Avrat ımmı, bafinda P. •an? Şimdi devrilceek.. k ı n k . Ş Tramvaydan rıhtım kıyısında tn Y«»a lan, y«»a ten Yujuf lın. diler. Sağ yanlan yemy«|il denız. derken kendlsi devrildl.. Balh = 8*ni bi leviyom ki! ANKARA Yusuf hayranlıkla karış'.k bir şasjülöştü.. Adam bırskmıvor işin ~ 7.27 Açılış ve günün program Ya ben leni? kınlık ı^ındeydı ama, agasına ya pesini.. ~ ları 7.30 Haberler 7.45 O Ikimiz de birbirimizi ««viyokl banı dedirtmiyecek, her şeyi bıyun hava.arı 8.00 Hafif müzık îsimiı farboslarlan zımpa ^ Beyefendinin yanırd» hanımefen liyormuf gibi davranıp hiçbir şey 8.30 N'eşeniz bol oisun 9.00 rs 8adrazamlara kaldı.. Kem dc = < J İ olmadığından, adammı d» bul soımıyacaktı. lsteğınize göre 10.00 Sevilen dikkat bnyurun \ itandaılar d'jğü îçin, »ereserpe konujmayı Bilet gişesine gittiler. Hüseyın Fransız melodileri 10.15 ŞarkıBelediye tiyatorasında.. Bnnnn ~ başladı. Gecelik er^arjsini hazla Neresi oruı.. Böyle çerçöp yenir miT. Arrtî Korkmazgil iki birinci bileti allar 10.30 Lâtin Amerika'dan barası resmî bir sahne.. dejil 3 Ssracbanedeki yeni tiyatoparia.. fa!an diye fülüşflrlerhen giydigi. soirayı yere serdirip bul I aı, kapıya doğru yürüdüler. Ue müzik 10.50 Çocuklann pazar kardesim?. Ama ben.. bu sıra gur pilâvıyla turşu. ya da ayrana i nıır kapıiarın ötesinde gene deniz. raya.. tiv3tro doimnstn.. köçesi 1100 Alâeddin Yavaşda bir takını memurlar çeldiS Kim var orada?. Nihayet vakti geldi.. taktak çal kaşık ettişi gibi. | Ama bu sefer deniz deminki yem ça'dan çarkılar 1130 Zehra Eler.. adamı aldılar.. ^ Kavuk detriidi.. vurcldu. Isıldar .•Sndii. trerideıı Y;ısuf trarr.vaylan küçük tren i veşil deniz değil, boza çaian mavl ren ve arkadaşlan 11.45 Şar Gülecek bir şey rni?. îüzel bir ses .. Biraz istiralıat edin!. ~ ler sanıyor, ağasından hiç bir çey | hir denizdi. Bu deniz de 0 deni kılar 12.00 Hafif yemek mü?i Evet:. «Tine bağlandı dil blr nev Teıjekkür ederim.. ben yor ~ jormuyordu. Sorarsa, yabani iâya zın parçası olduğu halde, neden... 3İ 12.30 Vufttan sesler 13.00 Kaç para?, nihalr» Bulamadın mı be Yuıuf? Haberler 13.15 Küçük konfer »un deüilim.. ben kırsınım.. bn = bilirdi. Saymamalıydı. çünkü o da TTzatma.. dört kisi çideriz.. Unutmuıtu: Sarkısını okuyordn.. Rahmi. Cumhuriyet devrinde.. Sadra Çukurovayı görmüştü, Çukurova 13.45 Esen Altan'dan şarkıiar yirmi kâiıtla kurtulnrsun. Başında . olan ayrat ne ki? Aâabey! Biz sarkılı çari /amlarııı güpesündüz cenîl oy S nm pamuğunu görmü|tü, fabrikala 14.15 Sizin için 15.00 Necdet dedi Fazla vermem ha! Bilesnn ncya et'Imişiz saliba!. derü natıp halvet etmeleri ne ö?mek ^ rını görmüştd. Denlı görmemiştl, Tokaflıoğlu'dan şarkılar 15.15 Yaıık azık.. Söyl»yim haydi: Verrnt!. Ab'net de. tlr arkad^s'ar? Hepimiz birl ZZ tramvay görmemi'ti ama, agası da GençliSir. se.n 15.30 Şarkıla»Pervin lan! Kim kim »ideriz?. Srjcj! diye fısladı.. Perde pamuk görmemişti ki, ödejebilirmiz. biriıniz hepimiz icin de 15.00 Klâsk Batı müzigi dinBirden dank etti: Rahmi. «en. ben. blr de •çıldı.. Rabml nefes almadan Jil miylz.. ne diye bn şüzel kı ~ lerdi. leyici istekleri 17 00 Turhan Komcloga alalım. Haa, şo. Oldu bellc. nolacak? seyrç baç'adı Aratla bir: Sebze halindeki dükkâna gelinzı. bn snkallı çakalın ellne bı ~ Karabulut'tan türküler 17.15 Nolacağı var mı? Yavru kı, Aîalım.. Ben o herifl sev Afabev, bnr^Iar neresi? dirakıyorsnnuz.. davet edivorum. ^ ceye kadar uzun uzun kor.uştular: Pazar çayı «Hafif melodiler» 21.00 Türk müzij,i (özel prog dira.. ye soruvor Ahmet de yavasrn Onu bunu bırak ya Yusuf, Lokman hekimin yi dediji diyom Cümlenizi vazifeye davet... ^ 17.30 Mustafa Seyrar.'dar. şarkıram > 22.00 Çesıtli Btüdyolarlana. Adamın canına can katar be. Ivi adam şimdi ne oiacak biliyon mu? Çarş! Ic» dlyordu. iar 18.00 Müzik 18.15 Spor dan 22.30 Müzik dünyasmdan Adamın koluna eirlp zorla ~ Beyefendisı nörecekmış biliyon tvi adam va'. Lâkırdısını Nnri dal;ln dalcın seyredi sayfası 18.30 Sizin içın 19.00 Ne oiacak? 23.00 Haberier 23.15 Tatii dışarı rıkarınak istediTer.. bir ^ mu? Nirden bilecen? Istanbul ta anlamiram.. Alafrang3 Kîflar Haberler 19.15 Sizin için seçyordu.. som ererken 23.55 Proşram Bi2İra köyün dere boyundaki türlü muvaffah olamadılar. rafında bir apartuman katı kira ediyyy I. tiklerimir 19.40 Turhan Toper' BiKnci perde hitti.. ikinci 24.00 Kapar.ış. ulu cevizler! layıp Pervinı ıçine atacakm.s! Rahmi: E den »arkıîar 20.00 IConuşma perde baslarii.. hizîmkıler soİSTANBUL IL RADÎOSU Bu cevizleri bilirmiş gibi: Apartuman katı t<:iarak:n>ş 20.10 Unutulmıyan tangolar lns a., sen onun lâfını Ink alrnndsn «evredivorlardı (385 M. 778 Kc/s) ASabey, yardım edflim. ^ Aboo. dedi. Bi olsa! demek? 20.25 Nevzat Güyer'den şarkılar anlıyama'sın. Rahmi. 17.51 Pr<3?ram 18 00 Dan«a Adam sarhoş.. devince Ahmet: = Hem dere boyu. h»m de u'u Sen oisan tutmaz mısın? Ta «en anlır misnn? dâvet 13.45 Bale müziği 20.50 On dakika hafif müzik tyi ki geldik a'sbe.v! Neler Hadi gel.. d?dî. Ncri. ^ cevİ7İeyr.en bir de ne olrealı bi! Sen' 19.15 Bob Atzam Topluluğu 21.00 «The Eastman Philhar ^rn anlarım.. hlz «ehlr nvar bİ7de.. Vallnhi! Bilmivornz Ben para verdim, çıka ^ bakahm! Ben bir iki dimem! 19.30 Yemek müzigi 20.00 ?ajıyız.. monia» Orkeıtrası konseri ki.. enayi çsbi.. dorkerı N'nri Ne olmalı? mam.. Knn«(ilnj Bey de = Ben de dimem öyicyse.. Frank PurceU Orkeıtraıı 22.45 Haberler 23.00 Gece kon Bak şuna! Konsolosa an'• '>mi: Ha bunn san.t Khmet Bey Bılser.e erkeksen? Sen (ürsir,. Skandal nıoıi'ier.. bırakın ^ 20.15 Plâklar arasınd» 20 45 ıeri 23.30 Hafif melodi'.er, dans lavlmi?, hehb! Aiabey! Seıı bana hakaarterii !di ya!. dive ta?ı grdiîiııe Erkeftim ınıraı... Niye? ne halleri ^a^sa görsün! dediy^ «Danses de Parıs» albflmünden v« eaı müzi£ı 24.00 Kapanıj. Ahmet raat ediyormn! Ben enayi mlkoydn . Am!K3i zar.ıması yok. Bilese, de biıimkiler kalktılar. Ah = Allahtan korkmaı m:sın? Tim? Ve.r paraları d» büetlerl Derken »ahneye bir eüzel cen Şasaladı, sonra kendini topln met adamın '.olaîına: ş raecin ışte. Xe oimah biltyon mu? Bazı pünler.. alnîım.. Adam pijan.r m;;ama sıkılıyor, ge. çi cıktı.. cnk (iizel, sevimli, e Karde«im, çel ssna i^i çlft •ceiik entarisi olmaiı. Cevirlerin Ne jünîeri oiduŞnnn bileNnri: dalı bir şark ^üzeli.. o jözler. Korktuguma ne bakıyon" h j n lâf ederejim.. herkes sana ba ~ altır.a seriüp... Alın pakalnm!. tvi bir >er yim de bsri loküŞ» eıkmıvao eda.. o isve!er. . Rnhıni: körkmuyon mâdem... kıyor. Perde kapnndı. Ayıp olu ^ olsun Ehmet Bey.. yım.. Allah Aiaher!. Bu kadın Hüseyın Korkmp.zgi! yü/ük bu Fosur foşur... yur. Sen kihar bir adfim^n.. ~ Seıı merak etme!. lunan kocamsn elinı uzattı: •ahioi mi?. Evde de ena?IHkten kor Heye Bir de... yakısır nıı? derti. Adam uslnn ~ Tokan lan beşı! tnlarnazüin!. Deü misin ular, dı E Eir de? Yusu*. sğnsının etli ehnı tuf'u, Saat sekiz bnçnkta t YENİ TIYATRO: Her g^!n »aat 13 de ve Cumartesı. PaiHl 15 30 da Deminki! Ağabey: Dofrnsn k»lblmi AÇabey.. bir dsha ?elelim Ben kibar bir adamım a = yüzük dikkatine çarptı: va eittüer.. ort?.larda hir yer IÇİMtZDEKt ASI.AN Her gün s a a t î l de StNEKLER T e ] : S 4 04 M hııraya ne olursnıı at.ıbey!. kırıyorsan). Hangi? ma anlavan ynk birader. Pen Amma gü.*el yüzüâün var !ıa bulmnşlardı. R'hmi etrafına FATİR TtYATROSU: Cumartesı. Pazar ssat 15 ? . O da rc/tîNCU Neye «elelirn vahn' îla«kn F;ıp:nda P. var. lîadi. hadi.. nınn etme! tyi ağa! de lubarsın! Ver eiiııi öpevim.. ~ lıaktı SKI.IM Her giln «aat tl. d e : BtR KAVUK DEVHtLDl. I>>.: 22 01 VI tiyatoraya »ideriz Yenir mi içilir mi? bir enayi. lîie bir laman fcn3 Bu Fr.emleket hizim eibi kibar ^ Ağabcy! Bu tiyalora ki Hüseyın KorKmazgıl parmagın KADIKAv TIVATROSTJ: Her gece 21 de ve Cumart."=: Pazar H'.i«eyin Kornı?JSİl şnyle b!r dü Ajabey.. bir dah3 jelelim blr vatandas olamaı. dan çıkarıp gösterdı. Yusuf: min?. 1S.30 da «AHtLDEKİ KAVAPR ve PUSUDA Perşerrbe g ü i i . r i temFİl ne olur.. hn ovnnn ben rek 5C\şündii scnra: Agahey! Hesap karıstı.. Kİcii hry.. MaŞdadı alırım valîa. = Halis altun! dedi. yok:ur. Teiefon: 36 OS 82. Beledivenin . dim.. ama ivioe anlayamadım Yer.ir de içilir de, yenmej de slmdl ben fena bir ysianda? Baîdatl yok mu Baîiad.. alı ~ Ne bildir.'? Ü S K l O A R ROUCMU: Heı f ü n «aat »1 de m Cumartesı Paîar îvi he: Çok para getirlr.. Kon«olo<> Bev.. içi'mez de.. mıyım?. Az geri çeriiidı: rım.. Ba«ırayı da alıtım... ~ 1930 cU IKTİDAR. Cum» fflnleri tem«il yoktur. Getirir Rira eder'm. Teınasa esra Flma mı? Ağama heie.. Hâlis altın ol • OPERA (»AN »İNKMASINDAI: Her per;etnb« atat 11.19 U : Defilsin Hem eidiyor. hem sSylenl 3 B''7İm hir tiyatoramiz olsa sında ^ohbet edilmeı.. P.^s'nda P var rledlm ya! masa sen takar mısın? L.A TRAVtATA. Telefon: U Fi «1 EnayiliU ne oldn?. ycrdıı. Rahmiye: ^ Fara kırarrlık. Y'i^uf düşündü, düşıindü.. Ba» Riz üohhef et^ıiyornz Kon Haydarpaşa dan kalkan vapur SİTE TİYATROSU: OÖVCL AVCISI Her akşam saat 21.ıs te O baska fasıl... Sen rri; ovnardın?. tsmi âliniz... E şınria P. OIKTI yenir, içilir ne rar. ^olos Bey.. lâf eJiyorrjz. yaklaşıyordu. Demir kapınjn arÇar^mba, Cumarteni. Patar m a t i n e 18 de Sen iyi bir vatartdaş muın Ben esl;iya rol:ine bayılı Ismaili tanıyor mnsunaz? dı ki? Derken etraftan. dında, konuşmadan dikılıyorlarrtı. H T A N B U I . TİTATRO8Ü Pszatesl g e c e l e n hariç her gece f e Ahmet aîabev?, rım.. Nuri dc aptal açak olnr dedi. Adam katıidı çülmekten. Snsahm.. iüitemlyornz.. • » • Tr,irn\'aya bindılsr, tramvny he Vapur genıs bir eğriyle yanas.p. çan«smba cumartesi, patar 15 te matine (KÖPEK KIRPIdSI) Ben sadecc blr vatsndndn. leri çıMı. Ahmet fena ha!d<nüz tşkii tenhaydı, başmı almı* l l a » bunların hepsi pasE »ah hariç y a l m t pazartesi gpceleri ve her gün »aat fi da (ŞOMİNEerkenci satıcılarla birlikte erkenrı sım Nnri ır^rledi. içer!»di knl be'. ITafli çıkalın.. Ben sı E yokuç aşnŞı uçarken, safda solda ışçileri boşaltıncaya kadar konuşDKKt CESET). Enavjük?. V)"\n narayı verdik diye mi ki zarif kaşkler. d?ha çok da boy kılıvornm. N'amusnma dokıınu ^ Bir daha sizlen diye fısi! madılar. Yupuf şaşkınlık ıçindeyKÜCt'K SAtTCE: Pazartesl. Sal! Çars.amb.ı SAlRtN MriiTUPLAR1 O hpr kula nasip olmaz aptal o!duk. yor.. Bir belediye.. eaıinoşcü strmş, koyu yesillikler, koyu ye dı. Her an bir şey sormak istiyor, Per«embp, C ı m u . Cumartpsl. Patar OYUSCAKÇI D I R K A M daılı.. Fîahmi d" siiklijm pük Deırrk ki... Tok he Nnri atabey! Ki7kuytu'ıarır'daki renk kendıne yediremediğinden sormuMatitıelfr Saiı. Curr.a. Cumartesi. Pnzar 17 de da.. «lcjil.. tivatcrnsınds.. Sad ^ şilliklenn liim olti'! tzatraaa'. ma!. Hani ben «.akadan »Bylii iskemleler, masalar, bir yordu ra?am karı ovnatıvor. Hem dr ^ renk O K M O O L O TIVATROSU: P a 2 j n « l dışınola her «rece 21.1S te Pivcs dcvam edcrken Sadr3 Peki aüa'ıey.. sen haşfin yortım. Sen hir apta! olur nın Cunmr»" = ı Pazar rrntine 1» te KÖTC TOHl'M. Paznrtesi dlşında nerrde.. Tiflcdiye Saravıııııı kar ^ aâaçtan bir agaca kurulu hamak?am sahneye eıktı.. Rahmi Kapılar aç::riı, vapura gırdıifr. ;ene cHâHnın. snn?. EHni cebine soknn bir aher gün 15 de UYUYAN PRENS. Tel: 49 49 35 sıc;nda.. Hev gidi diinya.. biz = lar, yerlerde çocuk oyvıncaStları, Aîahey! tvi ki bu Sadra Hü'eyin KorkmazEİl: Ben öyle sev değilim... v l ç ksbak çekirdeÇi rıkardı su bu hüia gerilore kayıyor, her KEVT OYl'NCULAIII (K?rara Tiyatro) 44 ıfi S*. HtT gün m;,tıne IS neîer sördilk . ~ lamlar vpsnU olrlo.. dedi. Bilâdınız birinci ya, ıkir.cıye Y» nesln?. niraı Nürlye, biraz da Konsokayanm yerihi ypni yçni başkaia. de APTM KIZ 21 ]5 te A$K EFSAVf.Sl. P a z a r t ' i ryun y.ktur. oturalım, gei! dedi. Neden? SokaÇa çıktılar. Bırakıp eerl ~ los Beye verince. rı dolduruyor, scnra onlar (ia .«i Aktar Ahmet. . nPFRA Akrsray: MUAMMER KAR\TA SEN \TÜR Suare 2115 Ikıncinin genis salonu ışçıler. er Merar taş! eibi adam bak dönmek iştcdikleri zaman a = linip gidiyordu. Anu bütün bunçarşanba, cun:artesl p a ı a r m i t i n e IG.IS Te!: 21 57 22 Versfne be? knrns'nk sinS kenci esnafla doluydu. Boş bıı şı ^nıan, azizim Hilnıi Bev' • sna!. dam ^ ların farkında desillenii. meki: derince Ahmet «akadai VZAK TİYATRO3U Suar« 21.15 t* çarsamba, cumartesi. pazaı . raya oturdular. Biletlerı birincı RBrada böyle şev yenmr7. BnGü'düler Konso'os Bev de Yooo! Rırakriam.. şnraya = m*rin«ler !« da. AMAN İDARB ET Pazarte«l g l l n W ] tem=i1 y ı Bulamacır! mı lan' f.ahnıinin iistöne vflriidü. Çav oîduğu halde neden ikinciye oturr^sı Kehlsne mi?. Manytrik! diyordu.. Rahmi kadır gid"ce£İ7.. ınraya . Rah Başında P. olan yenecek ne muşlaıdı? Birinci neydi, ikinci ne? fincanı devrildi. "^ereket çaje rçıırası tiyatOTH Konsolos snrrln mi: ^ var bilmenı kı? Birinci daha pahalıysa, ikinci, yatenin üstüne düştü de kırılma Bev! Kabak çekirdeii bnrada Adı mı?. dedi.. Konsolos Nereye fidectjiz?. ^ Yenecek defil haydi, yatıla ni daha ucuz dururken ne diy« rlı.. ISkin eazele berbat o!dn. Pardon horaiı Teatr Mflnlçii'/imsedi. pahalıya binmeliydi? Şnraya» suraya.. lkl adım E cak! Recep ç5rdfi: «ipal.. Riz ne •aniYorsnnn*. Ra« Hayır Hilmi Bey!. Bagka Baktılar olr.cak fibi deiil.. yB = Yusuf'un fiözleri pariadı: ÇercBnî «Hfirrivet» i hrrUa rerlerde bnralara abiye hir sev sö\ler'im. Gene «nstüriidfllrr.. bdki Uaranlıkta knr = bat ettinİ7 rahn! dedi.. «eldi eelirler.. lax.. Giiıel renei çene nktı.. tuluruz ümidivle. O'.nadı. Bo = rnaçsmn tî«tiinü *i!«;.. çazetevi Anlayamadım Kcr>solo« Sadrazamin ho"nuna sarıldı. O zacıya kadar (relrîikleri zaman Şirketimiz deposundt mevcut muhtelif cins hasarh kıımaş de kTjrnsıın diye kahve ocafıBey!. sırada «eyircüerrien hiri^i lar, oto camlan, makine aksaraı, eküler. oto ve traktör lâstikleri adam serinliÇin tesirivle hiraz nın flstünde'îl finearl hp7İerinirı Nuri ?«lmeye ba'ladı. ve sair* kapalı zarf usulO ile »atılacaktır. ayılmava haşladı.. biîimkilerc: E if>îne a«tı. Rahmi sordu A a a ' t ! l : lan bırak o kadı Hani Kon»o'o«eadan «nl?rMallar her gün Yüksekkaldırım Tatarbey Sokak 21/1 dekı ı nı Yok^a yaksrım va'Iaa! di Rica ederim.. biref boza ~ S'rndi pe o!?.pak? dın t a ! Jle paValnm.. ne «övle depomuzda «aat S 17,30 arasmda görülebileceği gibi her cin? ye bir nara atmaz mı? Ne. ^e o'acak" yi Kon!>olc« Bev deyincc Rahmi dayapamridı. ş mal içın ayrı bir teklif verilebilir. Ahmet Tivator.T! Rahmi tçelirc ajabcy! Hıraretim Teklif mektuplariyle teminat bedellerinin en geç 17 ocak * : | O rfe<"e?İ7. Nurl.. Sen iinrumj yohtı' tki kiEyvaaah! dedi. Sarho? var. de vnr 1962 çar.şamba günü «a«t 17 ye kadar Ga'.ata Bankalar Cadde'i F.hmrt Rer.. Hcn tlvalnra«ive bir Hf.. c!r#il mi Kon«olo« Adam devam edivordu. G'rdiler.. bozalar elincive Sumerbar.k binasında çirket merkezine yatırılmesı rica oîunur. A dan hos'anmam. Bev. Kab.ık çefeîrfleSİ rok ha«l rian aynaya da mı bakkadar vakit çeçti.. Içtiler. . Ah = Şirket *atışı yapıp yapmamakta veya dilerîigine yapmakta yeflidir. AOami tck tutar.. Ren senl hnşlanacak vere madın be!. Sakai'nd^n otan< mrt: ^ serbesttır. eötfiriirüm îftnem, mnnser. yemenı Sadrazam nlaraksın be hcrif.. Eh, bize müsaadf.. deyince = adam gordu: E (Ba«m: 174/2791 Kiminle mii>ierref oldnra.. Etrsftan: Ben aktar Ahmet, arkadaı ~ Snsalınm.. diye sejlendida işportacı Rahmi... E BAY OSCAR: aşafıdaki Tesekkür ederlm. T5en de 7Z Istaııbısldan bir okurumuz Taz: Oenel Müdürlüğünden, Susmam.. Hep «usa ınsa Fmdıklı camiini her görüşümde aydınlatıcı mektup ahnmıstır: Asık Pasa torrjnlarından Sabrı e oldu bu Sadrazamlar. Bu «7129 sayılı Bankalar kanııruna nolartaşar.. tşim.. elektrik fe ~ yüzümde bir tebessüm, gönlümdft talihi hövle.. Sadra nerleri kontrolörü.. cok mem E bir ferahlık duyarım. Sevimli hali ek 153 sayılı kanun dairesinde Ban = ?anı oldu nuı. çelsin »tözel karıi!e küçük, fakat ruirr.arî tarzı ba kamızın nezaret ve tfknik yardımı nun oldum. Ama haküiz mıyım ş E lar.. ne o? DevleHfi.. l'lan sekımmdan âieta büyükierı kadar altında tedricfn tasfiyeye tâbı tuk",rdcsim.. bu devirde koskoca E'iin devletlu, sarıdetlu!. iddialı olan bu cami, oldukça ba tulan T. Birieçik Tasarruf ve Kre: bir Sadrazam.. p liç tibi kadıE kımh bir parkm ortaEinda, bulın^ Susalım.. diyenlere beril tasarruf ve ticarî nı.. süpeçündiir. derken oracık E dt.ğu yeri inci gibi süslemektedir. di Bafıkasında da»i3 da hagırdı.. mevduatı bulunanlara. mezkur t3 birini gördü E Ama, bu küçük mabedin büyük S Banka, Maliye BakalnıSının tes'.ıt E SDsmıyacaSım! l'lan ecz Vay, Fahricim.. ne arıyor . bir derdi var. Henüz bir rnezbele ettiği hadler dahilinde tediyat yni ^ lerinizin öniinde şu kııcajm sun bnrada.. fenerler nasıl ya E E hal'.ni mııhıfaza eden bahçe«inde, maktadır. Filhakika ?A\ geçen B > ~öpüp duruyor.. bepiniz smuyor nıvor mu!. P.en bn akşain nfl ^ E ki abdest alrcağa rr.ahsus mermer! kanlığın 1.8.1960 tarıh ve 52145?' E sunuz.. lıo hcnim namusuma betci defilim.. tiyatorava şrel ™ ' çeşmelerin suyu yok. Öte yanc!an' 34853 sayılı emirlpr: geresınc? «:m = doknnur.. nımus nıeselesi, hem dim.. namnsuma dokcndn.. şn... E E elektrik îdaresi bu camiin hazifan dilik mevcluatlanmn 2.000. TL. "şeriler, namus.. = ayından beri elektriğini de kesmiş. sı ile, bu miktardan fa;lasının "o O esnada bizlmkiler.. sıvıştı E E Hatırı Ssyılır geür kaynaklan, bir ^ Ba sırada Sadrazam.. lar.. Tiyatroya geldikleri ra E de bankası bulunan Vakıflar 1da 60 ı ödenmektedir.» = ~ Bay!. Sen tiyatrodan, piman son perde oynanıyorda.. = ~ resinin yakın bir zamanda bu ca yestcn anlafnaz mısın?. iceri bırakmadılar.. kapıâa bek = m!» de beklenen llşiyi gösterecegilediler.. ve oyun sonunda N'tıri ş: ş Adam hüsbütün azdı. B UL MA C A S ne ve ramszan gelmeden evvel bui'e, Konsolosu buldalar. . Nn = E ranm suyunu ve elpktriğini sağla Ben tiyatoradan aniamari: 1 2 3 4 5 ti 7 S 0 Zl yaca*ına inanıyorum. sara huraya çclmem. Hem para Siz enayi mislniz b«? Oynn s = verelim, bem de efendime »6ycok püzel bittl.. Rahmi: E Sliyeyim.. Aaaab. Ah. N"erede«in (1 = Ataturk! Harılva taltanat yı Biz insanlıjımın yaptık = o Şkıldı, kavuk devrildl. Ba fira1 W ojlnm.. biz olmasak.. diyerek ş O Hda sarhoş tsklidi yapan bir akkendlni teselliye çaliîiyor, Ah S / ~ t8r . Paıaryeri'ndeo blf memur y«zımed de sOIfiyordn.. E yor: 5 IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIltllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllHllliilr: Memurlara T»r!lmesi geçen yıl 6 kanunlaşan " !5 zamlaftr:, para yetersizligi yüzünden, lfl'S yılına bıi rakılması ke«in!eşmiş şihidir. Ayfi da 3(» lira para alan, 23 çccuklu memurların ne feci durumda oldult 9 ları gözönüne alınır'sa, memur zam 8OLDAN SAĞA: larının sjeri b;rakılma?ından var1 Bir olay veya bir şahsı füîünç geçiîeceğitıe kafiyetle eminiz. 2800 duruma dUsürür seküde yapılan : • • > lira ile gecinemerîi'jlerini söyliyen sim veya yszılan yazı 2 «Sr.pa mebuslarımız ellerir.i vicdanlanna İle dbven» mânssına iki kelîme. '.i koysunîsr da öyle *arar versinler. Kadınlann giydikleri gümüş v"»yn altın kaplı gibi gorünen kuma.» cinfli. t 1 Tsrr.muz 1951 ay.ndan beri Ankara îstanbul arattndanehtrlerimizden biri. 4 Bir renk. ^ ki trenlerle gidiş dönüs »eyahati yapanlara tatbik edilmekts pek az miktarda (eski terim). 5 olan tenzilât, sayın halkın rağbetine mazhar oldufundan 31. Dunyanm gtlnef etraiırda dönmPk YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT M EL'ü N KIZ Re^imli Roman: 70 Msyıs. 1962 tarihine kadar uzatılm;ştır. için tarfetigl zaman, ak?am vakti 2 Yolculann yanında bulunan (7) yasma kadar olan fufuirt» hasıl olan kızıllık (yanlış cuklardan ücret ahnrnaz. Gümrük muhafaza memurlan 6 olarak frünesin dogduğu zamanki kızıltı için kul!anl!maktad:r). R saat gündür. 6 saat da gece nöbet 3 Say.n yolcuların leyahatleri esnasında beraberlerind» Herkesin kimlik cüzdanında yazılı tutarlar. Nöbet deği?tirmeler ba olanlardan. terpi »aşagıya doğru ytibulunduracaklan, taşmması yasak olmayan, her çesit esy», fl«zan iki saat geçer. Böylece bizler rür» karsılığı blr fiildir. 1 «tPek çok ıpte tâbi decildir. en asa*! 14 saat mesaı görürüz. Ge miktarda» mânasına eski bir terirn. 4 Mctörlü trenler »ür'at, konfor ve bilhassa emniyet ıeı»tolüdür. Sayın yolculann bu trenlere gösterdikleri büyük r«ğ. f mi kontrol ve »rsmaİJirı ile takip 8 GUıel »anat mürekkep bir soru edatı. » Bazı nakliye vamtalannın beti dikkat nazara alsn Demiryolları Işletmesi, yeni getirttigl f ler nöbet sayılmamsktadır. Halbu kendislnden «ynlmadıklan. tbirint ki. bütün devlet memurlan gün15 adet fiyat motörlü trenlerini de muhtelif parkurlarda hi» f xernmeder» karsılıgı bir flil. mete koymuş bu'unmaktadır. Yolcularımızın bu motör'ü t r « o < cie 8 saat çalıjır. 8 saatten fazla TUKABIDAN AÇAOIYA: çalışan bütün devlet memurlan ( 1 «Gflçlükleri yenmek ça.esl ücretlerine dikkat etmeleri tavsive olunur. fazia mesai ücreti alır. Polls me mevcut» mflnasına iki kellme. 2 murları ile (gece zammı) adı ve Her tarafı su i'.e çevrilen kara parrılen maktu bir para alırlar. Istek çası halkınrlan. fazlası. 3 îçimizde 5 Bir yı! içinde muayyen miktarda ve bazı şartlar dahilinlerimiz basittir: 1) Gür.de 8 saat yaşıyan azınliklardan. peyr.ir gemide taşıma yaptırar.Iara, taşıma ücretinin »o 15, • • • 20 v« * / •B 0 «ini yürOtemfyen. 4 öktrz hazretten fazla mesai yaptınlmamasıhı, lerirjin madamı, kutsal in:ınç esası. tutarında risturn verilmektedir. 2) Farla me«ai yapfrıldısı takdir 5 «tlçe» nin dörtte ikisi, lokantaBu konuda tamamlayıcı bilgi. istasyon ve ambarlanmız 11* de fazla rr.esai ücreti verilmesini, lann ticaret konusu. partilerin halkGenel Müdürlüğümüzden alınabilir. tan seçim zama6 Demiryolu ile ta?man veya taşınacak olan eşyanın., açık f 3) Bu mümkün olrnadig] takdirde, ı • .! < s « : t t nında toplrmak poli? memurlarına verilcn gece arazi, rampa ve hangar^ardaki ücretsiz bekieme süreleri, onbeş i?tedikleri. <~ Hâkim yine sordn: Renand, Civry'ye Adamcağız başını önüne eğdi. Sesi çıkIl.ıhim Renaud'nun knnduralarını arkazsmmının biz'ere de verilmesini cüne çıkarılmıştır. Cedier (çogul), dündü^ünilz zaman saat kaçtı? Bu sabah rî.i'iiarına eöstcrerek: Görüyorsnnnz ya de nııyordu. Hâkim: Nafile, cevap vermiyecek rica ederi:. r.ota. 7 Nak7 Her sy 100.000 lirayı geımiyecek nakiiyatın teminat mektualtıda döndiim. Evet doçru. I.îkiıı Fre dedi. Zaten cevap verse de vermese de e di. t<u adamın ppıi(,elerlnde iri haslı çivilef liye vasıtalanmn bu ile yapılması suretiyle, firma ve müesseselere, ödemede bü iıemmiyeti yok. Biz jjerekeni biliyoru»..» micourt'la Civry arasındaki me«;afe bir savar. Maktulün vaııında çcrdüğümiiz izlerr hareket zamanlâO anda Renaud'nun çözîeri parladı. Ab bir at zor sürer. Gece yarııııa docru evinizr yük bir kolayhk sağlanmıştır. ln~ı\ mânasiylc u>u>or.» Sonra Keııaud'ya rını bildirir ret25.12 1961 tarihli gazetemizin «Obildiklerini söyliyebilse... I^âkin Edmorıd'a dönmüs olmalıydınız. Ilalbnki ba sabah sli'nerek dedi ki: O biçareyi yakalıyaraU veller fçogull. 8 DAİMA HALKIN EMRİNDE OLAN DEMİRYOLLARI İŞLET f krularla Basbp.şa» ^ütununda (Tür Şan v < » şeref kasöz vermisti. Snsacaktı. Fakat bu sözflnn altıd. gelmişslniz... O arada ne yaplınıı . yolun kcnarıııa si"rüklemi r siniz . Ounu MESİ Bü VESİLE İLE SAYIN MÜŞTERtLERINE YENİ YIL f kiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Sakın St. lrun a gitmiş olmıyasınız?. sonuna kadar tntabilecek mi ldi? karşı ne diveceksiniz? LARINDA BASARILAR DİLER. Bankasımn tasfiye işi ne filemde?)i Dfinkfl hulmacanın ranan (tki keli(Arkası var) başhklı yszı ile ilgiü clarak. Tür i halledllmlf »ekll me). «Syle!. 9 Batm tt A. 1878«/2«0 Bmllk Kredi Bankası A.O.I I>.ler<5cki kflçOk errak deposo. a$»ron .Nuriye Totodan 193 Hri (îkmış.. Bütfln mahalle çinçın ötiİTOr. Bn havBdi" Snce 190 bin lira di.ye yayıldı. Nnriyl arayan ara^ana. ıır eınl&kçiler, ne otomobil acentaları, ne yöp^atanlar.. Adamın. Yok be gardagırn.. İM llra çıktı. Bini yok.. demektcn %<bbeği çatladı.. eelçelelim inandıramadı. Kaç tanesi lüı kim&eye söylemeyiz.. ;ırami7(ia kakın,. üiye ısrar ettiler. Nihayet adam.. Toto k»ponunu cebine koydn. Her sorana. tşle 11 bildîm.. 192 lira çıktı. lnandııı mı? diyerek yakssını yaiancıktan zen^in olma lckesircien kurtnrdı. Kart.ırdı amı l'vimkilerin elinden knrtaranıadı. Rahmi: Ziyafet isterlz! diye tntturdu.. Seıı çı'dırdm mı Uehmi. 1S2 lira ilen ziyafet olur mn? Nercde k;t'dı benirn kârıra!. Nihayet vatandaş Ahmet Efendi isin ortasını bulda.. Nuri. şimdi ziyafet saçma! Sen bakma bu enayiye! (diye Kahmivi rösterdi) o söyler.. Srn bizi tiyatoraya gStür.. 7.2? Açılıs ve pregram 7.S0 Sabah plâklârı 8.00 Haberler 8.15 Oyun havaîarı 8.30 Plâk dolaBından 9.00 Sevilftn eserier 9.30 Tii'k müngifiden isteider lO.fü Çocuklarm köeesi 10.30 Dinleyici iftekîeri (Halif Patı müziği'ı 11.00 îstanbul Biledive Konserva'.uvarı konşeri 13.00 7 keman 13.15 Haberler 13.30 Çeşitli tüdyolardan 14.00 Milli liş maçının naklen yayıîıı 15.45 Dans müziği 16.00 Şarkılar 15.30 Dans orkestrası 16.45 Ronuşma 17.00 Gıtar kuarteti 17.15 Beraber şarkılar 17.45 Gençlik saaü 18.00 Çeşitli stüdyoiardan 13.40 Günün plâklarından 1845 Haberler 19.00 Şarkı'.ar (Süheylâ Gürses) 19.15 Tanjo o:î;estrası 19.30 Mikrofon kutiRte 19,45 Şarkılar (Zek: Müren) 20.15 Spor haberlerı 20.30 Operet melodileri 20.40 Kahramamar «a an ISTAN8UL 21.00 Oda müzıği 21.İJ Yue» Montand ve Juliette Greco 21.45 Operalardan sahneler 22.31 Danı ve cnz müziği 24.00 Kapanıs. T Tfyatora Yaıan: Burhan FELEK v\ Muhtelif Hasarlı Mal Satışı Gâven T.A. Sigorta Sirke.inden: DKURLARLA VokıSlar Idaresi ye Fmdıklı camiı JANE'İN KIZI 38 E «Ellerini vicdanlanna | koysunlar da öyle karar versinler!» n i ! ; \ Oemiryolları Sayın Müşlerilerine J Yaphğı Tenzilâl ve Tafbik Etiiği i Kclayl'klan Arztder ; yH ~ritr " B i m i > t j 1 m u \m m m 1 i t Yolcu taşımalannda: Gümrük Muhafaza memurlarmın haklı isîekleri Eşya taşımalannda: Tasfiyesi işi üzerine
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog