Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

7 Ocak 1962 CUMHURİYET DÜNYÜ fingiliz gazetesinin Kıbrısla ifgili garip iddiası H l B E R 1E R I ihtilaft yeniden atcvleniyor Şehrimizde "Doğ« illerine yardım derneği,, kuruldu Keşmîr l Ankara, 6 (Cumhuriyet Teleks) Doğu laerinin açlık tehlik«ıin« Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi bütmaruz kalması üzerine, şehrimiıde çesındeki çeşitlı hizmetlere eart «Doğu lllerine Yardım Derneği» edılmek üzere Türkiye Hükümetiadı altında bir roüteîebbis tejkilât atler «üren lilâhlı mücadeleler nin bugüne kadar yaptığı yardımttalya'da iktidan alan Marejal kurulmuştur. Bu derneğin mahîyeLondra, 6 (AP) London tini izah etmek maksadiyle bir ba Bsdoglio'nun ilk resml beyanı «1 den ve yüzlerce ölü verdikten son lara ilâve oiarak yeniden 26 bin Time» gaıeteıi bugünkü bir talyanın AİTranya yfnında har ra, her iki grupun da aynı dâvaya îngilız liralık bır yardım daha yasın topiarttısı tertiplenmiştir. yaınında Kıbn» Adasında hizmet ettikleri ve binaenaleyh Muteşebbis kurul üyeleri ıdma be devam edece^ini» bildirmek ol boş yere ölü verdikleri anlaşılı pılmıştır. Türk ve Rum idarecıleri araTürk Hükümeti tarafmdan AdaDemir Abaan şu izahatı vermiştir: du. Hakikatte ise memleket içinde yordu. ıında Gelir Vergisi Kanunuya gönderüen bu son yardım, Turc Tertemiz düşünceleri reaüze gerekli bütün tedbirleri ahp ttalnun çıkanlması sırasmda pat Alman askerleri bu gruplardan kıye Büyükelçiliği Müsteşarı taraetmek için dıj yardımların ve dev ya Hki Alman kıt'alarını tehlikelak veren anlaşmazlıklara telet yardımının kâfi gelmediği ka siz hale petirmek ve ondan sonta birini yakaladıV.an zaman kadın îından Cemaat Meclısı Başkanı Ramaı etmektedir. Times, Türknaatmdeyiz. Bızim ele aldığımız sulh yanmak i'tiyordu. Bu mak ları da dahil oilduğu halde bütün uf Denkta=;'a verilmistir. lerin Ada'nm idaresinde '« 70 30 prensipinin kabul edilhusus, halkm halka yardımıdır. natla b'r general eizli yollardan grupu tabura geçiriyor ve elleriraesi için şimdi müşkülât çıBöylelikle yurdumuza ferahhk ve Gpnpral Ei'en^ıo^'er'e ulaşıp mü ne €Biz vatanperver dpğil haydukarmakta olduklannı iddia huzurun sağlanraası ve Doğu halk t?rekenin a i « hatlarını kararlas duz» yazıîı levhalar vererek şehirde dolaştırdıktan sonra dağ başıetmektedir. larının bu ıstıraplı sonuçtan kurta tırmıştı. Türkler, Timeı'e göre, verrılması istikametinde meydana geFakat Ei'lîrihpwer. tarihinin ton na götürüp ya asıyor veya kurşugi meselesini Anayasadaki Aynı ajans, Hintlilerin Jhansı e lan Kongre Partısınin Başkanı o tireceğimiz neticenin yurt içinde parrslan^fla çiftp siva«et takip et na diziyorlardı. Kurşun atan kıt'aRawalpındi, PaüJîian. 6 (A.P.) haklannın tamnması için bir inanıyoruz. mek'e tanınmı» olan îtalvqnın ken yı da Faşist askerleri teskil ediPortekiz AssocUrertPresı ajansının yaletindeki birliklerini de Laho lan Reddy, Hindistan ile Pakistan değerlendirileceğıne silâh olarak kullanmaktadır. «iyi haber alan ıssrvTaklardan» öğ re'a 160 küometre mc=afede olan arasmda Kesmir'de tâyin edilen Bu hizmct gorülürken, her türlü disine rararlı o'mama'i için, vak yordu. Times, bu yaz Anayasa anlaşölen de öldüren de aynı memrendığine göre, îHJ.dİjtan, Pakis Jullundher'e sevketmiş olduğunu ateş kesilme hududunun devamlı politık cuşünceden uzak olacağız. tinden evvel mütarekenin yapıldımazlıklarının halle doğru EİKurtuluşta Bozkurt Caddesınd* tan hududuna astür; birlikler yığ bildirmektedir. Diğer bir tugay bır hudut olarak kabul edilemiyece Para ve mal yardımlannın kolay üını V.%r\ edip varımada sahilleri leketin. aynı şehrin, synı köyün dildiğine dair iyi emareler başına sopa ile vurularak bayıltılmaya başlamıştır. Fakistan Asso da, Pakis+an hududuna Ifi kilomet grini ve Keşmır'in uçte binn'n Pa nk^a ka'"iuiu. banka ve ardıyelerce np asker cıkardı. AsaSı yukan bu çocukları idı. olduğuna isaret etmekte, fadıktan sonra çanta içinde bulunan ciated Press A •ÎCJSI Hindistamn Te mesafede bulunan bir mevkie kistan'm eıinde bırakılmıyacağım saklanrr.ası, yerlerıne ulaştırılması nunla heypen zaman olarak Alman kat şimdi meselenın bır çık75 bin lirası çalınan vezr.edar dün soylemıştı. için en guvenilir imkânlardan, ozel l^r 4a 1.5 milvon askeri kure.den bir zırhlı tümen » iki zırhlı tuga getirilmiştir. mata ginnis olduğunu soleReddv, bu nutkunda Kcşmir'in ve tüzel kışilerden faydalanmaçı rincru îtalvaya sokup Pcmavı da v:nı Batı Pakistar. hududuna sevBihar eyaletinde bir nutuk ve Durumu protesto etmek için Ro de Emniyet Müdürlugune getirtilmektedir. Bu çıkmaza gırışte ketmiş clduğunu riiidirmektedir. ren Hindistanın iktidar partisi o bu kısmının kurtarılma?ı için bü ihmal etmiyeceğız. Dprneğimiz dev aldılar. Itplva» Kiralı ve hüküme fnaiaki îtalyanlar da buradaki Al miş ve olay hakkında kendısınden kabahatli hEngi tarafm tutamamlayıcı bilcı ahnmıstır. tün milletin Bsskan Xehru ve hü let ve basın kontrolune her vakıt ti Giinev îtslyadaki Brindizi seh man askerierine bir suikast hazırlunduğu meşkuktur ve iki taBahattin Gürai, yaşlı olduğu kümetini de=tekhyeceğini bildir açık olacaktır.» ladılar. Suikastcılann başı Komürine kaçtı. Aralanr.da Musso'.irsi'raf da kabahati diğerine yükmiştır. Üyelennm emekli subay, öğret nin meshur Haricive Nszın ve da nist partismin başı Togliatti idi. için elinden para dolu çantayı alemektedir. Times, Anayasa lan sahsı tanıyamadığını ve taksiFakistan, Güvenlik Konseyinin men ve ış adamlarmdan müteşek madı Kcınt Ciano da olduğu halde Togliatti iki tekerlekli bir arayolu ile bu anlaşmazlıklara nin plâkasmı da tesbit edemediğitoplantıva çaSınlmasını kil olduğunu soyliyen Abaan, der diktatöre karsı eelen Faşist bü banın üzerine barut ve bombaları biT hal çaresi bulunamıyacaistiyecek neklerinm menfaat beklemeden ça yükleri kaçamadı ve Almanlann yerleştırdi. Kendisine eskici süsü ni soylemiştir. ğtm da ileri türmektedir. GaPolis, yaptığı bütün çahşmalar» Birleşmiş Mıiletier (New York) lışacağını da ifade etmiştir. vererek arabayı çekmeğe başladı. rağmen gangsterı henüz tesbit edezete, Ingiltere, Yunanistan eline düstü. 6 Buradaki Pakiütanh çevrelerBu sırada bir Alman taburu Bar memistir. Polis ekipleri bilhassa ve Türkiye'nin de tavsiyelerı « Generalln Frmısay» (rirmemesı için tedbirler alındı, Ceıavırde de beyan edildigine göre, Pak ; stan barini yokuşunu çıkmakta idi. Şeşbes Atelyesindeki işçiler uzerinile halihazır anlaşmazlıkların tam blr terrir 4»ra§ı hükürn sürüyor. Koroünistler, Parls'tr Keşmir, nıe«elesi ile ve Pakıstan'm ttalysv: devlet olarak tekrar ya Togliatti yokuşun üzerinden doğ de durmaktadır. ortadan kalkamıyacagı kana»leyhinde miting yapacaklar.. Hind s:nîrında vaptığı asker yığıatini izhar etmektedir. nına almaS» Hitler'in büvük ihH ru arabayı Alman kıt'asının üzer.aSı meselesinı cönı«mek Ü7ere yacı vsrdı Bunun için Hitler, pa rine itti. Barut patladığı zaman Al London Times, anissınazGüvenlik Kcr.seyinin toplant'.ıva ra'ütçülerden murekkep bir femanlardan 100 asker kadar öldü. hkların iki tara! arasmda göParis, 6 (AP) 3u ı«bah safak makamlan mıtinge müsaade etmi cağınlmasını isterr.ek niyetindedat kıt'ası' hazırladı ve bir helirüşme ve aniaşma ile hallıtan az »onra Cenmr'de tedhisçiler yeceklerini bildirmelerine raemen dir. Almanlar misilleme olsun diye Ar.kara, 6 fCumhunyet Teleks) nin mümkün olduğunu yazkoDterle Mu*soliniyi. hapsedilmis iki darbe indirrrjırt.r. Kasbah'ta komünistler bu mitingi yapmakta Pakistan'ın bu husustakı müra Danıştay'da üç yeni tâyin olmuş olduğu adad?n kurtardı. Mu«oli o civarda ele geçirdikleri erkek, makta, fakat burada da iki bir tedhışçi bir Awrupalı tüecarı ısrar etmektedirler. kadın, çocuk 300 kişiyi rehine alcaatini pek yakında yapacağını ay tur. tarafta bulunan veto hakkıa|.ır yaralamış, r::3i sonra diğer ni Milâno şchrine eelerek radvo dılar. Suikasdi yapan ortaya çıScsyalist gazete ve crganlar da r.ı kaynaklar ayrıca ilâve etmekBugünkü Re=;rni Gazetede bildi dnn sep'enrrepe başladı: nın bunu zorlaştırdığı kanaabir tedhisçi di^FîT bir Avrupalıyı Gizli Ordu Teşkilâtma karşı kam tedirler. karsa bunlan öldürmiyeceklerdi. rildig'ne gore Danıştayda açık butini ortaya atmaktadır. tabanca iie ölduTc'Lştür. panyaya girişmişlerdir. Fakat bun Sesimi duyuyor musunuz? Mi Fakat Togliatti erkekliğini göstere lunan ikinci sınıf VErdımcılıga MuKuzey Fransa'::. Gizli Ordu men ların bu hususta komünistlerle ısîtalyan Sosyal medi ve kaçtı. Almanlar da bu 300 ammer Turan, alf.ncı sınıf yardım lüno'ya geHirn suplarının yerle~ J'd:ği bir bomba birliği yapmakta olduklarına dair cılıga da Nursel Aymakoğlu ile Cumhuriyetini kurdum. Emirleri kijiyi kurban ettiler. Kmekli înkıl&p Subaylsrı (BMİNLille şehrindeki Kcımünist Parti bır emare mevcut değildir. SosyaAylft Zerenler tâyin edilmişlerdir. me itaat ederseniz size Roma îmSU) îıtanbul Derneği Baskanı K binasının ön cepıascl harap etmiş list organlar bütün Fransızların paratorluğunu tekrar kurmağı vaAyrıca bugünkü Resmi Gaetede tir. Lille'deki kmunistler bunun bu faşist teşkilâta karşı ayaklanVıhset* bizzat Mussolini de i»mekli Tuğgtneral Orhan Türkkan d""liyorum! yayınîanan kararnameye göre. 1 8 v» arkadaslan dün dernek blnasınüzerine bugün 3'ms'te olacağı a malannı istemekte ve geç olmadan Bu emir, adeta, kardeji kar tirak etti. Damadının kurjvına di da yaptılcları basın toplantısında, Emniyet âmiri birinci sınıf Emniçıklandığı gıbi b r urotesto mitingi bu faşist teşkilâtının yıkılmasının yet âmirligine, 23 Başkomiser de deşe vurduracak ilk hareket oldu. ıllme«ini emrediyordu. Kendisine, orduya dönme arzularını tekrmrlateminini istemektedirler. tert:plemişlerdir ikinci sınıf Emniyet âmirligine ter Kıral tarafını tutanlar vardı: Mus yakınları cXe vapıyorsun?» diyor mışlardır. Birçok emekli subayın Cezayirâe terör hükütn Bu arada FrE::!:ı Emniyet mali etmislerdir. Bundan başka 15 solini tarafını tutanlar oldu: Ko lardı. Fakat Mussollni soğuktu: katıldığı toplantıda, önce dernek sürmekte kamları Belçika • Fransa hududun öldürtmezsem bana «Dama başkanının, bütçe karma komisyoEmniyet âmirimn de yeri değişti münistliÇi kendisine hedef almıj da sıkı emniyet indbirleri almaya dını kurtardı» derler. Şimdi ise »a nunda inkılâp subaylannın orduy» Diğer taraftan Cezayir halkı kanrılmi^tir. büvük kitleler meydana geldi. Meksika, S (A.P.) îzinli ola başlamışlardır. iffl Generallerden h bir cuma geçirmijtir. 18 paraşütdece «torunlarır.ın babaaını öldür alınmasına imkân olmadığı tekrarLizbor. 6 (a.a.) Katanga'ya siHepsi ttalyandı: ama kimin rak Meksika'da bulunan bu mem ve Gizli Ordu T^&ilâtınır. başmda çü pusuya düşerek öldürülmuş, lâh ve diğer harb maUemesi gön Sağhk Bakanhğında dü» dlyecekler. lanması üzerine. Başbakana, MilU dost, kirnin düşman olduğunu abulunan GeneıJ Raoul Salan'm bunlardan maada 14 Avrupalı ve leketin Türkiye Büyük Elyisi Xaönlemek maksadiyle Mesele Ciano ve bilâhare Mus Savunma Bakanına ve Genel Kurvırmak h:ç mümkün olamıyordu. Beiçıka'ya geçti:::i5 dair bir haber Müslüman bu cuma gunü son gün derilme?ini yapılacak tâyinler varro Cerranza, Türkiyenin Mek^iyazdığı Angola hava alanlanrıa Birleşmı? Böylelikle Milâno ile hudut ara solini'nin öldürülmepiide değildi. may Başkanma hitaben ka için bir pazar olabileceğini söy gelmesı üzenne İFrsr.sızların bu lerini yaşamıslardır. Ayrıca 50 kısi Mıiletier müsahitlerı görderilme 85.000 îtalyan, bos yere. karde? mektup okunmus ve sonra bunun durduruldu sıa'daki dağlarda hedefi hiç de bellemiştir. Elçi, Türkiyede çok kshgeneralin kaçak lîrak Fransaya de yaralanmıştır. izahına geçilmistır. Mektupta kaysine dair genel sekreter U Tantın li olmıyan mücadeleler başladı. kardese yapılan harbde can ver dedildiğine göre, emeklilik muameve içildiğini ve Meksika'nın, bn girememesı için Mdbirler almakta öldürülen paraşütçüler Doğu Ce tekliîini Portekiz hükümeti reddet Ankara. 6 (Cumhuriyet Teleks) Bir grup dafiların arasmdaki ge mişti. memlekete kahve satabileceğini oldukları anlaşLjniLktadır. zayir'de Kerrata mevkiinde ihtilâl miştir. lesinin gizli tutulan hakiki bir mak öğrendiğimize göre, Saglık ve Hâdise. tarihe, diktatoryamn soylemiştir. Fransa lçişler iiSLkanlığı, Paris'e cilerin tuzağına düşürülmüşler ve Portekiz Dısişleri Bakanlığı t a Sosyal Yardım Bakanlığınca Ba çitte diğer bir grupa rastlıyor: ıa herhangi bir mlllete neye malola sat ve gayesi vardir. Her zaman ortaya atılan kadro fazlalığı gerek5,0C'D munzam çca. Eolisinin getiril yardım gelemeden 18 parafütçü öl rafından bugün yaymlanan bildi kaniık yüksek kademelerinde yacağını anlatan en büyük ders ola çesi de katîyen hakiki sebep değildıjini Rçıklamıç""::". Bunlar bu ak dürülmüştür. Yardım geldiği za ride şöyle denilmektedir: pıîması kararlaştırılan tSyin ve narak kaldı. Mussolini ve sevgilisi dir. Yapılan muamele adilâne, düPeru'da bir motörlü tren şam komünistle~:ı: faşizm aleyhin man, konvoyu bir kara mayini ile « Portekiz topraklarına gönderil killer mart ayına kadar durdurulbacaklarından asıldığı zaman ce rüst ve hukuka uygun olarak yade tertipledıği rr'*jnge mâr.i olmak durduran ihtil&lciler, işlerini biti mesi istenen müşahitlerin her şey muştıır. uçuruma uçtu, 16 kişi setlerin altır.da ağîıyan da vardı. pılmamıştır. için vazifeye çarrrr.'.raıştır. Fransız rip bu sahadan çekilmişlerdir. den ör.ce bağımsız ve tarafsız ol • Fakat kurtulan îtalyan milleti olması gerekir. Birleşmiş î.'illetlere öldü i du, yeni Demokrat idar» »Itında üye memleketlerden 90 kadarı ise Halk Eğitinı dershanelerinin faaliyetleri birden gelisti. Lima 8, (».a.) Perunun mer< oyları ve konuşmalan ile Porte kezi Limaya 200 kilometre uzakkiz'in denİ7 afirı topraklan ile il Millî Eğitım Müdürlüğü tarafmÖ L ÜM lıkta bulunan Tiolio'da meydana gili jiyaseti kar^ısmda tarafsız ol dan açıklandığına göre, çehrimizin Evvelki gün Balatta bir kahve Ba| mukarrır Bahkesirli Es Bomonti SLra Fabrikası karşısında 600 M2 geni}liğlncle depo, gelen bir motörlü tren kazasında çeşith mmtıkalarında açılan halk nnünde otomcbille getirilip bırakıMEVLIDI ŞERIF »eyit Ahmet Nurettin Kampusi 15 kisi ölmüş, 16 kisi de yaralan lâboratuvar. rjaJâthane olmaya müsait betonarme M2 ye 1500 eğiıim dersanelerir.de 8634 kisiye lan 4 yaşlarındaki çocuğun annesi «çi. Duyunu 'L'mumiye MuhMeCennctmekân Bevgill annemiz mıştır. okuma yazma öğretilmistir. Ayrıca henüz tesbit edilememiştir. 63 yaşında, Rusyayı Kg. mukaver>!İ: olan binanuı katları kiralıktır. becl Muavini Ismall Hakkı Süreyya Helvacıoğlu'nun lisan ve geliştirme kursîâTinda da MÜTacaat: T<ı#aipı Oksijen ve Nitrojen Fabrikalan Tel: 21 51 91 Beyin kardeşi. Der.izcilik BanKaza. motöriü trenin yoldan çı Kendi isnıinin Zafer, babaıının ebedlyet« intifeaHnln 25 lnci ve yaya dolaşıyor 4612 öğrenci mevcuttur. kaaı kılavuz servlgl ?efi Reîit karak bir uçuruma uçması sonucu Halit, annesinin de Neriman oldusevglll babamız Moskov» 8 (a.a.) Deva radyoMerlh'ln ve Orman MUhendisi meydana gelmlstir. Bundan başka, okul dışı i? y«rİlâncılık: 1196/286 su, Sovyetler Birliğint yayı dola? lerinden Î.E.T.T. ve Tütün Fabri ğunu soyliyen çocuk, Boğazda ctur Sa!t Me»e;i. HUseyin Içln'in Mehmet Helvacıoğlu'nun halalan salihatı nisvandan makta olan 63 yaçındaki Aleksi Po kasında 25 er, cezaevlerinde 4, Bey duklannı ifade ettiği için Sarıyer4 flncü Blum yıldonümü veslle• . . A »lyle, merhumlann v« diğer likarpof'un dün gece Harkof'a var koz Kundura Fabrikaaında 3. De de gezdirilrr.is, fakat evi bulunamaSABRİYE KIRICI mıştır. lrtlhali danbek» eylemlj alle mıs olduğunu bildinnektedir. nizcilik Bankası, Bakırköy Bez Fab buyüklerlmltin «zlz nıhlanna 8.1.982 günü Hakkm rahmetine ACI BİR KAYlP Polis. çocuğun aileslni »ramakt»Batı Sibirya'daki ümsk'dan yo rikas:, Hasköy Tersanesi, Kartal tthai edtlmek üxere 7 Ocak 1962 kavuçmustur. 7.1.962 pazar güDul Bayan Hcrmine Şahbaz. la çıkmış olan 63 lük dinç ihtiyar Çimento Fabrikası ve Bakırköy A dır. BuKünkfl paıar gOnü ögle nama nü Suadtye Camiinden bğle naBay ve Bayan Dr. Aznt Mellk1 26 kaI«Ei. rnuhtelif elektrık malzemesi kapalı teklif alms Baltık Cumhuriyetlerini, Sovyet kıl Hastanesinde de birer dersane Mücahit Beşer'in oğlu oldu zmdan sorra Şijll Camilnd* mazını mütaakıp kaldınlarak yan, »ev^lli eşi ve babalan ler Birliginln orta bölgesini ve faalivet halindedir. yolu ils' İrale edilecektir. Kuranı Kerim ve Mevlldl ŞeriJ Maltepedekı aile kabrıstanına Arkada?ımız Mücahit Beşerin •?! Kafkasya'yı dolaşarak. şimdiye ka oînınacağındar. dost, akraba, defn edilecektir. Dr. YETVART Şahbaz'ın 2 Muhamrsa bedel 12000, TL. olup, muvakkBt temlnat Nurcan Beşer, evvelki gece Zey h«ns«hri ve öin kardeîlerİTnidar 12,320 kilometre'ık yol alm (Göz hastalıklan mütehassısıi Konser\atuvar orkestra 600. ~Z±. dır. nepkâmil Doğumevinde bir erkek ztn te?rlflerl rlc» o'.unur. tır. vefat ettitinl teessürle bildirlrkonseri rocuğu dünyaya getirmiştir. Hft3 İsteklilsrrı teklif mektuplannı şartnamede yazılı belgeEvlâtlan: Sabri \e Hamdi CumİMirıyft 255 lcr. Cenaze rnerasimi yannki Polikarpof, simdi de, buz denikan adı verilen yavruya, uzun ö Helvacıoglu ler ile l.oirlikte 9 ocak 1962 sah saat 15.00 e kadar LEVApazartesl günü a Ocak 1962 ea?t zindeki Arkan.ielsk limanına gideŞehır Orkestrasmın Cemal Resid mürler dıler, arkadaçımız ve eşini v ZIM M.'.OÜHLÜĞÜNE vermeleri lâzımdır. H.30 da Beyoğlu Balıkpazarı t <; cektir. Rey idaresinde bugün San Sinema kutiarız. îlsncılık, I1J1 îf« ACI BİR KAYlP Horan Ermeni kilisefinde !cra 4 Bu işlr îe.Ii şartnarne, tatil günleri hariç, mesat saatleri sında vereceği konserde. Beethoclunacajn üân olunur. ven'm eserlerinden murekkep bir içinde îi.3îhan<! Terminal binası janındaki Levazım Müdürtatlklâl HaTbi mücahltlerintşbu ilân davetiye yerine kaprogram çalınacaktır. Bu konsere den, Naciye Ayjıldn Haımnın lüğünd' lörülebilirImdir. V E FA T çok kıymetH eşl, Metin özcan, piyar.ist Ergican Saydam da solist Taziyet ılyaretSerînden Imtina Postads ~âki gecikmeler kabul edilmczİöet ve Zıya Ayyıldıı'ın levolar?k i^tirak etmekteciir. Meriıum Hacı Arıf B^ylc Fatedllmesf rica olunur. Ortaklıçxjz artınna eksiltme kanununa tâbi değildir. glll babalan. Cumhuriyet gazeıra Hanınnn mahdunıu. SRİme Cenaze işleri »ervisl te«l muharirlerlnden Neyylre Bir gcnç otomobil içinde Ayşe ArTÜRK HAVA YOLLARI A Ş. DUndarın agabeysi. Dündar'ın BECÎDYAN Ayyldız'ın kayınpedert, Gülperi pafın pşl. Foridun bıçaklandi Tel: + 12 29 41 09 98 4 Ayyıldır. Abdlirrahman ABsafın kayınhiraHeri Birol Dünci.T'ın kayınpederi. Mel&hat ve Sadayısı, Vapfive Yarrnn ve F.ıiYeniköy'ce bir gazınoda Gönül (Basın 13008 259) îlâncılık: 1178 : 272 I niy» Hanımlann agabeyi, Nezika Kerestecinin yeeenlerl. S^ismindeki arkadasiyle içki içen CaKARACA TİYATRO'DA he, Kemal. CeHl v« Veclhe ker Fabrikalan A. Ş. Lülebıırhit Kaplan sabaha karşı 5.30 da Araı*m dayılan. Maliye Vekâgaz Sarrnı»akh Çiftligi SOtçülül; Htr g«oa 21,15 de Taksim'e gıtmek üzere Hasan Akletl Emeklilerlnderı Müteha^ısı soy'un kullandığı 42761 sayılı takHAMtT HAMDt siye binmiştir. Taksi Emirgân'a MEHMET RAUF ARPAT geldiği sırada, otomobilde mü^teri AYYILDIZ Hakkm rahmçtine kavuşmuşSon U Temsn olarak bulunan Fikret Hikmet istur. Cenazesl 7 Ocak pazar gü« OeaJc 1981 cttnu kılb kltoyrtH«r gun 18 d» mindekı gençle, kadın yüzünden nü Bğle namazını mütaakıp •lzilBlnden Hakkm rahnMttne Şiş'i Camünden ahnarak Zin aralanr.da münakaça çıkmıştır. kavusnıuftur. Cenazesl 7 Ocak cirllkuyu mezarhğındaki ebedi 1962 p u a r (ünü Suadlyc Camii Fikret bıçağmı çekerek Cahit'l istirahatgahına tevdi olunacakŞerlflnden ogle namazını mttmuhtelif yerlerinden yaralamıj, o [ tır. Mevlâ rahmet cvliye. 60. Temsil = taakıp cb«dt lstlr«hatgâhına tomobili durduran şoför, sanığı yatevdl olunacaktır. kalıyarak karakola teslim etmiştir. E NOT: Saym KadıkSylülere, Süreyy» Sinemasıfl«18 v 25 «rm = BOtün dost ve akrabalanmıta : hk 1961 tarihleri İçin RAŞOMON piyeal il» ilgüi hiçbir «nla?m» = Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. Cumhurıyet 292 bildlrlrl*. ; yapamadığuruzı urülerek bildlririz. S Ayyıldıı »He«i Hindistan, Pakisian sınırına askerî birlikler yığıyor Pakistatı, Hindistanın bu tutumumı gorüşmek üzere Güvenlik Konseyinin toplantıya çağrılmasım taîep edecek Kıbrıs Türklerine 26 bin sterlinlik Mussolini'nin son günlerinde... yardım yapıldı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIUİILL İkinci Diinya Harbinden Hâtıralar 11111IIİIIIttlftIIllllII 11)111 II Yazan: Amiral Afif Büyüktuğrul .«• 75 bin lirayı gaspeden gatıgster bulunamadı GIzli oriunun başı Gen. Saîan'm Belçikıya geçtiği bildiriliyor Datuştaya yapılan yeni tâyinler Türkiye, Meksika kahvesi için pazar olabilir Portekiı Angolaya B. M. müşahidi gönderilmesi leklifini reddetli Eminsu mensupları orduya dönmek istiyorlar K I R AL l K Sokağa bırakılan çocuğun ailesi buSunaınıyor 1L AN KENT OYUNCULARI AŞK EFSANES1 EŞKI ZAFERI ÇIKARANLAR ŞİMDİ DE ZAFER APTAL KIZ Sayın Doktorlarımıza Arzolunur f Cocıık ve büyüklcr ıcin ajı?. >ohınctan rıiıııııııııııııııııııııııııııııifiıııııııiMiııııııııiııınıııuıııııııııııııııııııııih^ Üâacılık: 1191/265 Cumhuriyet 387 < ' OZLEDIGINIZ VE TANIDIĞINIZ BÜTÜN ÜÜ İMZALAR t * GEKİS SPEKTRU^LU ANTİ6İ0TİK ROVAMYCINE ..SPECİA» i J ARSA SAHİPLERİNE İRATSIZ GAYRİMENKUL SAHİPLERİNE Hiç Para Harcamadan Bina Yaplırmak İstemez misiniz? * Sirkeci'de 20 MİLYON LİRA değerindeki DOĞUBANK İŞ HAN'ını Inşa etmiş olan İZZET ŞEFİZADE ve Ort. Yapı ve Emlâk Kol. Şti. • !*««««•••»••••»»•» (250 miligramlık komprimeler) TCZAN'ELERE DAt.nTLjMIŞTIR. PK. 1141 İstanbul Telefon: 22 48 4fi İlâncüık: 1160/267 Sıyasî Güiîİuk VE SENENIN 1 Bütün İnsaal Masrafları Şirkete Ait Olmak üzere »rsamıda vey» eeki bina nınn bulunduğv sahada ZAFER de ' 4 < 4 N E C K A R S U I M W E S T G E R M A N Y EN BÜYUK Gazetesi İFŞAATI Kamyon Oiobüs Lokomotif Traktör Bilumum Benıin ve Diesel Motorları için Pision VG Gömlek En müsait fiyatlarla proforma verilir. Türkiyede resmî sektör mümessili: APARTMAN İŞ HANI DEPO J f J i 4 inşa ederek sizi, arsanızın kıyrnetine eşlt bir mülk sahibi yapacaktır. k Bu mülkünüz glze en yüksek geliri sağlay acaktır. ^r İnçaatm etüt, proje ve tatbikatı, Bugün Çiktı 3asın: 220 276 ''t 4 4 Yüksek MİMAR SADÎK SEVER'in riyasetindeki Şirketimiz Teknik Burosu tar afmdan ifa edilecektir. •k Şirketimiz, İstanbul'da 1962 yılında, İş Haru ve Depo inşaatına ilâveten 200 apartman dairesi yapmağı progrgrnına almıştır. Müracaat : 27 37 32 SİnKECİ DOĞUBANK İŞ HANI KAT 4 TVVfon: 27 37 33 \\ 4 4 KENAN ECE Taksim. Tarbbası cad. No: 72 Tclefon: 44 23 (Basın 227/283) (Basın 234277
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog