Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURÎYET ımımmuıiHimummiM 7 Ocak 1962 Jhtilâl Tarihine Vesikalar IIIIIIIIIMIIIIIItilllllllllllll | İR ACIKLAMA Yazan: Prof. Ragıp Sarıca GÜNÜN KONULARI Paris 31 Aralık Temsilciler •r a m s l a n v e faaliyetleri ! l e d«Meclisine, Mılli Birlik Komitesı, mokrasınin Anayasa, hukuk ve kontenjanından, dahil olup Anaya' ahlâk esaslarını v e icaplarmı çiğ•a Komisyonu çaıışmalanna katıl niyen D. P. ıktıdanna karşı vâki Lru 1 u r L r L Devlet adaı&lar.1962 de, fiiM tamış iken Kurucu Meclisteki vazi 27 Mayıs thtilâlini • bütün lnsan ~ ~ " Yazan: mızdan biri, meltbin gealalCttCSl Hakları Beyannamelerinin an a fel fem resmen, sona erer ermez, üni mur maaşlarma istikame'lnde roî versitedeM hocahk mesleiine dön tefesini, ruhunu v e temelini teskil 7am yapıldığı takmek hususundaki şasmaz karan eden • milletin zulüm ve ıstibdat eMİsyooa îstanbul Belediyesı, istimlâk a dirde, ler şunlardir: Zimı, mensup olduğum Hukuk Fa [ karşısında direnme hakkının bır' rai is^ıhsalin döşneticesı ve eseri olarak kabul etti lacaklılanna 1962 yılının ilk öd« gitmek z&rureti bakültesine bildirmiş, aynı zamanda ' ğim ıçın D.P. rejimının gayfı mes mesinı 15 ocak tarihinden «onra 1 ,,] olacağını ve bu yüzden pahalı | lel olarak sınaî istihsalın artae a ğı] m*sinden ve kredınin bollasmâÜniversiteler Kanununun 62 neı ruluğunu ve, binnetice, ıhtilâlin yapacağım açıklamıştır. Bu maknaaddesi uyannca yabancı memle1 meşruluğunu açıkhyan deklaras satla, 5,5 milyon hra ayrılmış o lıjın artmak ihtimaliyle karsılssı na şüph» yoktu. Zam dolayısiyie, «ından dolayı mal ar/ınd" k»rşı 1962 de arz v e talep rouvat«nes; laşılâcek geyyalıypt noksanı, devketlerde arastırma ve inceleme sı yonun kaleroe alınmajına . bu gi lup, her alacakhya 20 bin lira ve laca|ını sdyledi. | Memurlara kanunı bir müktesep nir. bonılabıleceğini düsündürecek let masraflannın kabarmtTı ve ye tamı kuüanmak istediğimi bi!diı bi bir deklârasyona, ihtilâli yapan rilecektir. • hak teıkil edpn }ilj ler ödenseydı. bir alâRMte şu dakikada rastla ni yatınmlar, iktısadl de'let te rerek, gereğinin ıcrasım rica et Türk milleti v e onun mümessıli miş, bu iuretle üniversitenin bu olan ihtilâl kuvveti bakımından, re, Dığer taraftan öğrendiğımize gö yanı bclırir miydı? pahahlık cere mak mümkun değıldir. Bu yüzden şekkü'leriniıı naki* ihtiyacı ve dı? 27 Mayıstan evvelki istimlâk hakıkaten yenı bir Maas zamlanyolda bir karar ittihazım, 24/5/ hiç de, lüzum v e hacet olmadıgı alacakhlanna ödeme lki i t i l â k nı bir b l gecıktırmekle, pahalılığı karşılaaılabilecek rcaksiyonlar, ma yardım azalırsa ithalâtt» hissedi 27 M t şeklini bir yıl 1961 tarihinde, saglamış bulunu halde diğer öğretim üyeleri ile kanun ile belirtilmesini istiyen önlemek imkanı elde edılecek mi hallî esnaf ve ithalât eşyası satan lecek kifayetsizîik. Pahalılığı frenleyici tesir icra ede yordum. Kurucu Meclisin hukuki ! IrMtıld.ro ve bunu, meslek hayatı teklifi îmar ve îskân Bakanlığına dir' Bu iki me^eleyi kısaca tahhl lar arasında şımdı olduğu gibi bazı münferıt ihtikâr teşebbusle cek faktorler de şunlardır: Zirai varlığını kaybetmesi ile vazifemin I mın en serefli bir vaıilesi t e l i k k i verilmiştir. etmek istıyorum. rine munhasır kalabiürdi. Bu itı çökflhtü neticesinde fakırlesen k5y | nihayete ermesıni mütaakıp mem | ederek, imzaladım. Dört kumarbaz yakalandı ! Enfiâsyon ve pahalılık yaratar. barla maas meselesmin başiı başı lunür. fıılî talebindekı azahs ve leketten »ynldım. Iki ay îsviçre1 Berkson der k ı : Bir kağıt üzeri j çe«itlidir. fiytttan hare na bir pahalılık fimili teıkil ede; Beyazıtta Siyavuşpaşa sokağında k e l de bazı incelemelerde bulunduk1 ne bir daire çizildiği tnda, geo veren faktorlerden en önemlı eeğine dair ileri surülen iddiayı yorli tma i<=Uhsaldeki gelişmeler. Bu ık: zıd akıntının çarpısmas», tan «onra çahşma programım ge1 znetri bakımından, daireye teret • mesnetgiz savmak lâzımdıt. bırbiıir.i telâfi edeeeğe benzemereğinca Pariste bulunmaktayım. I tüp eden ve edebilecek olan bil yakalanmıştır. 1962 Konjonktüründ». fiyatlan rrektecMr Ziral çoktintür.ün koyIsviçrede iken «Cumhuriyet», «Dün ]cümle teorem. koroler v e netice ; Halkın ve devletin daha fazla har< Suç delih 142.5 lira para ile bir cama|a baslamasiyle, talep hacmı tehrik etnıesinden korkulacak me lerde parasızhğa yol açarağı taya> ye cTJlus» gazetelerini munta; ler o dairede mündemiçtir. Bunun gibi D. P. iktidartnın g»y çift zar müsadere edümiş. sanık de genicler. Emisyon ve maas zam mur tnaaslanndan baska fakttfler b'ldir. Bura mukabil, devletin zaırtan tftkip ettığim halde kat'i { laı hakkmda kovusturma açılmısbütce VE kred! kan?11anridan şerm. kredı plâfonUnmn kaldınlma de vardır. bır adresi, peşinen bildirmek im rimeşrulugunu bir caziye (portu tır. dokeceğı müyarlar. mevsı, yatırımlara bol tahsısat ayrılmakânından mahrum bulunduğum Iat) olarak deklarasyonumuzda i Meselâ bütçede, devletin ihtivaç bir enflâsyona lemin hazırlısı veya umumi bütçe yekununun larına bu yıl aynlan tahsısat için uzunca bir zamandanberi fade edince, hukuk bakımından. Ağaç kesme yüründen kabartılması, liilt talabı t«hnk e 1 milvar 322 milyon l r a fazialık, ys'aktır memleket gazetelerinden yoksun buna teferrü eden v« edecek ol»n bütün gerek v e sonuçlar da bu debilir. arkadaşım yaraladı arzetmektedır. îktisadi devlM t e ' Maas zamları, hiç şuphesiz bir kaidım. kaziyede mündemiç bulunmakta Harcarr.alarda kaydedilecek trtıs (tekküllerinin de 1,4 milyar lira j iktitttdi «dsletnirliti düzeltmeve Bugün, yeni yıhn esiğinde, Ps ıdi. Sarıyerde. Azizefendi sokağında 1 riste, bundan ancak ıki gün cvvcl oturan Salâhattın Tasçı ile arka ların pıyasaya tesirlerinı takrıbî lık nakde ihtivaç govterdıklerı du1 ve yuı binlerc» in^anı ferah atma Kim ki, bu gibi bir esası, geT elime geçirebildiğim muhtelif tadaşı Hahl Yılmaz arasmda arazi olarak ölçmek mumkundur. Mesela yulmaktadır. Yalnız bu ıkı fazla | y a hızmet edebıhrdi Fakat fivat çekten, benimsemiîtir v e btı esa«a rihli ve çeşitli gazetelerirnizden 27 sadık kalmayı kendisıne şiar edm ve ağaç kesme meseles'nden kav devletitı ve iş adamlarının 1982 de masraf kavnağından piyasaya d & | ] n r yükselrneve ba«'avınca, herkes ınşaata daha çok para harcadıkla kulecek «atın alma çucü, fiilî t a ' . f ^ p f5rdanî>7 mîl? Maaslâta î » m Mayıs ihtililini tâkip eden günler miştir. Şüphe edilemez ki, bu esa ga çıkrflıştır. Halil. sopa ile Salârını farzedelun. Inşaat masrafları da sâtat D P . Meclil Grupu üyeie j sın gerektlrdiğl tnantık yolurdan. hattini başına vurarak yaralamıj na kullanılan tahsısat mutaahhil len hacmınde ve umumi gelır se rdjiai^i icin bnyle o!dn!» d.vepk viyesinde memurların kanurıî n u k t l Ha'buki <;.mdi, tnkio eöilen rinin, topyekun, »orumlu tutula bilerek v e y a bilmiverek, istiye tır. Yaralı, îlkyardım Hastahanelere, malzeme tacırlerine, işçılere, tesep haklannı teskil eden •§ 15 bütçe ve kredı • rak, bu »orumluluğun gerektirdijı rek veya istemiyerek «yrılmrı sine kaldınlmıştır. mühendıslere ve bankalara kazanç ı lerle kıyaolanamıyBcak derecede adll ve idari tedbirlerin. seyyanen dıkç« »»kit iktidann fayrimeçru Bir yankesici halkın elinden mernnrton kim sağhyacaktır. Bu kazanç sahıpleri a|ır blr siskinlik dogurabilecek hepsine tatbik olunmamasında î " luğu kaziyesıne teferrü ve teret ^^ mesul Mtam'vacaktır. l'mıımî aıdıklarını yatınm veya ıstıhlâk güc kurtanldı Mayıs sabahı Ankaraya çağırılan tüp eden her tür'.ü hukuki icap mahiyetteriır. iittisadt mpgeleiere dair efk^T 1 > e Sabıkalı bir vankesici. halk tara sahasında kullanmaya ba$layıntfa, ilim heyetine dahıl «bazı profeıor ları v e neticeleri de başından so Kredüerin fprahlatîlmasından n e derpcp yanıltıcı hevanlar vacIfından yakalanraış ve bir hayli tar suya atılan bır taşın peydahladığı nuıiE kadar bellenmek zornnfla ler» ln herhangi bir rol oynayıp daıreier g:bi, satın alma gücii mer ileri gelebilecek tesirleri de ayrı m ı s olduğunu bır defa daha an'ıtaklsnmıştır. ca dikkate almak lâzımdır. Is a vacaktır oynamadıkları keyfiyetinin Ttirk dır. Otobüs durağında bekliyen Ne kezden muhıte doğru muhtelif is damları. ya ?tok vpva vatırım yap E»as hakkındaki genel göriışübasınında, bir lamandanberi. tarjat Bükten'in pantalon cebinden tihsal ve ticaret sektörlennde yeni mak urefe kredılerden faydalsnır tısılmakta oldujur.u öğrenmiş bu mu, t ö y l e c e , tespit ettikten tonra parasını çaltnak istiyen sabıkalı • gclirler yaratarak el değıştirecek lar. Stokları beslemek ve beklet 9zel v e mflşahhas Vontıya geçiyo lunuyormn. İardan Behçet Kumral'ı. polis hal tir. Plânİama Daıresinin de benim mek maksadiyle ktıllamlacak kre Gene, bu vesüeyle, bu konuya rum: kın elir.den güçlükle kurtarmış sedığı takrıbi bır hesaba gore, Tur di, mal arzının frenîenmesine ve müteallik bir ön mesele olarak iki Sözü geçen deklârasyonu MilK tır. kiyede mevcut harcamalara Ilâve fiyatın müsaif raviçlerde âvsr'an.... Nüshası 25 Kurus görüsün çarpıştığım arılıyorum. Bırlık Komitesine tevdi ettiğimiz Evüpte. bir fmnc.dan ekmek al ten yapılacak yatınmlar, aşağı yu m 8 g ı n a y â r a T . Yatmmlara harca Turkiye Harlcl Şöyle ki eğer yanılttnyorsam Sa 28 roayı? gunünde llltn Heyetme da mak Utiven Necmettin Demirkı «an kendi mıktarlarımn 4,D mıslı n a n kredıler ı<,e. yukarıda ıraha Lira Kr. Lira Kr bil üyelerden bir kısmı v e bu fa^n pântalon cTbmden 1 0 lira gel.r f « U « Vr.tabilmektedir. yın Rektör S. S. Onar*ın noktai 0™ hudutUr Içtade. « I I fc . l , ^ | ı m arada Say:n Kubah başka bir çalan meçhul vankeucı «anmak 73 00 150 00 naıarına jöre: Bu takrıbi hesabı, I ^ h ^ ^ ' ep hacm'nm buyurr.e,. ^ k a m e , Ser.elik odada metnin daktilografiye edil 1^. 40 fO 80 00 Bu meselede, herhâiıgi bir aÇıkla" I bulur.abıleceğını dikkate alarâit tır.de tesır uvandırır. Kredı hacnı, i ayîık ? ayl'k 22 00 44 00 tna için, vakit henüz erkendir: 7 mesivle meşgul iken difer bir kıs maaç bütç», yatınm ve kredi me nin 2 veya 3 milyar artmasmdan j Trafik kazalarl B"«an v* Vayan hâsıl olacak netice de, nııtf mese' Mayıs Ihtilâlinln tarihi ileride ya' mımız da Mıllî Birlik Komitesine selelprine tatbik edeiim. CnTîhurlyet Ma^baacııft ve Sabaha karçı Üsküdar'da bir zılırken dört duvar arasında geçen • mensup bir çok ü y e v e başka *eMemur maaslarına yapılacak lesinin iktioadî portresini kat kat Oazeteciük TOrk Anfmim $lrltet1 vtt ile, bır arada, toplantı halin kamyon bir eve çarpmış ve dtvril vüzde 15 zammın bütç«ye 580 mil asacak ehemmiyettedır. husuılar üzerinde, ancak. o x«m«n ı Catalnğlu Haikrvi Snkak No 3941 de idik. (Hâfııam beni aldatmı miftir. vonluk bir kulfet bındireceğı ve Sahibi durmak nygun OİUT. , vorsa, savın General Madanoğlıı, Sabah saat 7,30 sıralannda Meh pmisyona ıhtıyaç gostereceğı ifade Buna mukabil muhterem mes hazirun arasmda bulunuyordu.) NAZİME NADÎ met Ali Beşe'ye ait ve soför Os edılmistir. Eğer bu zam odenmış lektaıım Prof. H. N. Küb«h iee j Bu toplantıda ttktt D. P. ikti man Tnncel'in ıdareaindeki S422T nlsaydı, memur sınıfı, artacak geYazı tslprird fiilen )dar« eden kendi bakımından ferekli açık' MEVLİDİ ŞERİF Menıl MOdür darının sorumluluğunun yargı yo plâkah kamyon pazarcılara ait es lirinin bir kısmını tasarruf edecek lamayı yapmayı bir vazife say lu He tesbiti eihetine gidileceglni ya ile Selâmiız caddennden geçer Kıymtelî büyUğürnüz. rruhteda haıcıyacaktı. VECDİ KIZILDEMİR makta yukandaki noktai nazan. ve bunu ı>a£lıyacak kanunların. va ken yerler ıslak olduğu için pa ve bir kısmını rem ve se\*gill ba^armz tanınzımnen, reddetmis bulunuyor. E kmda, vficude getirileeeğini öğren tinaj yapmış, 139 sayılı Firdevs Ve Tfizde 15 lerin harcanmasından do* mış muteber tDrcar m#rhum ğacak gelir nıiktnıı, fıili takpte limdeki gazetelerde ismimden bah dik. (Şahsim bakımından ilâve e tere ait eve çarptıktan sonra dev Gazetemiî»" ghnderllen yazılaı ko2 milyar Iırayı aşscak bir fazlaRAGIB RÜŞDÜ ULUCA nulfiın. konulmasm tade edllnaet sedildiğini gönnemekle beraber so deyim ki, bu gibi bir teşebbüt rilmistir. lığa sebebiyet verecekti. nın aziı ruhunu taziz için vetUnlardım memıHvet kabu) olunrraz zü geçen Uira heyetinde yer altnak eleyhinde herhanfli bir itiraz serMehmet Ali Beşe yaralsnmış, Turkiye rr.ılli gelirinde. iki milfatının 40 ıncı (îünü 7 Ocak * şerefine nail olmuş bir «protesBr» detmedim.) kamyon şoförü Osman Tuncel kaç yarlık blr talep aftrşı, pahâlilıftı 19S3 bugflnkfl paıar gQnQ sıfatiyle, her çeyden evvel, bu huAbon* ve llfln lşlen lçtn. rarfın Demek oluyor k i : gayrımeçru ı mıştır nnmazmı mütaakıp ? mahmuzlıvacak bir netice teşkil Ostüne «Abone» veya cllân Servlsı» susta (yani «siikut» veya «açıkla bir IVtidan, millet adına, devir«n j Valıde Camii Şerüind» MevDiğer taraftan gece saat 22 de edebılır miydı? Bu?itı plyasada kaydının kcnmapı lâcımdır ma» sıklarından birl üzerinde) ka thtilâl kuvveti, daha 28 mayıs gü j Hamparsum Siperyan'ın kullandı Ut kıraat «•dllecpktir Akr«ba. , hafif bir durgunluk olduğu ve * r»r vertöek lüzumunu duyuyorum. r.unde, bu «cayn meşruluk keyfiye gı 42442 hususî plâkalı otomobil, yerlı sanayiin aramî kapasite il» tüovt v e . din kard*«lerlmizın BU GAZETE BASIN Kanaatimce: teşrifleri rica olunur. YASASINA UYMAY1 TAAHHtJT tine hukuk açısından . terettup lstinye bayırından inerken, fren çahsmadığı herkesçe malumdur. Herhanfi tarihi bir derir veya, eden gorumluluk esasmı benimse j ler tutmamış ve Tokmakburnunda /fcj milvarlık blr talep artıaı netiOglu: lzxet liuc» ve kıllnn hattâ, olay hakkında gerekli bil miş bulunuyordu. , devrilmiştir. Otomobilde bulunan c e sinde. umumi istihlâk takrıben glyi toplayabilmek ve gerçek bir tşte basında sözü geçen «Sayın Hayriye Gürsel, Necdet Ulak veı % {jzde 4 ni3petinde genişlediği takdeğer hüktoü verebilmek İçin. şüp | CUMHURtl E T Handan Yankutan muhtelif yer , dırde. telepteki eanlanmaga paralUnnlık 1194 885 hesiz. tarih zaraana muhtaç olarji Gpneral Madanoğlu ile bazı profe lerinden yaralanmışlardır. : tlân Tarifesi lir. Fakat tarih, sıcağı sıcağına, sörler arasındaki konuşma» deklâÜrgüplü'niin temaslan rasyonumuzu Komiteye tevdi et ! her gun yazılır: Tarih dosyatı geRecep TURGAY Bailık (Maktul 150 TL. memİ7den v e bunu imzahyan mesCumhuriyet Senatosu Başkanı rek aıebde, gerek münteha bakı234 Uncü sahifeler lekdaşlanmızdan bir kısmının t s Suat Hayri Ürgüplü, dün saat 11 (çantimi) 30 TL. mından. süre ile bağlı olmakıızın tanbula dönmesinden sonraya yâ 56 ıncı sshlfeler lierkes için her zaman açıktır. Hat ni 28 Mayıs veya 2» Mayıs gecesi de Vilâyete gelerek Vali Tulgayı makamında ziyaret etmıstir. (santimi) zs T U t» bu dosyaya girebileeek her ne rs«tlar. Ypni ilân edilen VERGt CET VELLERÎ îzahlan Tatbikat' Ni«an. Nikâh. Evlenrae Vali Tulga !le muhtelif şehir türlü bllgi, belge ve rnateryelin tan misaller TENÎ AMORTİ8MAN NİSBETLERt Genel ?ahsen açıklama lüzumunu du meseîeleri üzerinde konuçan Ür Dogurn (Maktu) TS TL. Menfaatlere Yararh Dernekler ve Damga Resmi listeleri. vaklt kaybına uğramadan toplanyan saym Kuball gibi ben de bu güplii. yarın da Gazeteciler CemıOlüm. Mevlit, Teşekkllr m»M gerekir. (5 santime kadar maktu) (0 TL. Cağaloğlu, Servilimesçit Sok. 24 îstanbul. Açıklama konusuna müteallik konusmaya katıldığımı bildirmevı yeti ve Sendikasını ziyaret ederek Karıp (10 kelimeye kadar vönetim kurulları ile çörü^ecek tarihî bir vaîife saymaktayım. bulunan ön meseleye, mütedair nâ 10 TL. maktu) Gene sayın Kubalının belirttiği tır. çiz kanaatim iste budur. Cumhuriyet 275 uzere: Konuşmanın rcerkezi sikle Kanaatim bu olduğuna göre: Odunla yaraladı Türk basınının ve netıceten Türk tini «DP Meclis Grupu üyeliğini Tashtarla'da. Dörtyolda. Yıldız dakikaya kadsr muhafaza et elkânnın alakalafîdığı asü konuya son sokağında oturan Nazıf Serbest, ait olmak üzere tarih dosyasına miş mebuslann, ihtilâli meşru kı çeşmeden su alma meselesinden çı velevki. sadece, mütevazi ve nâ lan, suçlara iştiraklerı hakkır.da kan bir munakaşa fonunda Süley çiz şahgımla ilgıli de olsa gerekli bır karirıe mevcut olduğu» nokta man Kahramam odunla kulağ.n bilgıyi katmak benira için kaçınıl sı teçkil etti. dan yaralamıştır. Firar eden ser.ık maz bir ödevdir. Arkası Sa. 5, Sö. 3 te aranmaktadır. Bu bilgiyı sunmadan bnce, 27 mayıs ihtilâli karşıgındaki şahsi tuOCAK 7 RECEP 30 tumunu, kısaca, belirtmeyi fayda TtRKMKNOĞHJ h sayıyorum: Memlekette demok (ŞALLI) ile rasıyı. tam mânasıyle, gerçekleşLtTTFÎ TÜRKMENOGLU tırraek vaad ve programı ile milEvlendıler lettn mukadderatını elir.e geçlrdik 1 Ocak ı»bz Kervarjsarar ten sonra. Turkiyede bir dikta teV. 1 7 24 12.2Oil4.43 16.W18J4| 5.35 Msint istihdaf ile «Millet» ve «Devlet> kavramlarını red ,e inkâr E ] 2 3 7 L'3 < 4b 12 Oül 1 33 22.40 * tlâncıhk: 11M 274 ederek. devamh ve sistemli dtv İstimlâk borclanmn tediyesi Memur maaşlan ve iipat Uonjonktütü Dr. Feridun Ergin Üç düşündurücü haber ve vatandaştart uyarma 1 i U r CüftiHUSttYET yanık bulnnduğu her dakikayı mesleğine hasretmekle vaEİfeli bolunan her hakikî gazetecinin sabahı bütün oknracalsrtnki fftbi baator. Ymai gözvoii »ftnc» gaaeteje sarılır. Fakat bu iste onu okuvucnlardan ayıran cihet, bu fMCtede yalnıt alâkasım cclbeden yazıyı dcğil, ilk satırından lotı satırın», htMi ilânların» hadar her şeyi okumak, onu bitirince bir ba#ka gaaeteye, »ndan sonra bir diğerine geçmek. hu lâsa şehirde çıkan bütün eazeteleri hstmetmek mecburiyetidir. Fakat gazete (»zetcye, makale makaleye. haber bsbere benzemez. Bazan bunlardan biri adamı dnkıkalarca, hnffî saatlerce neşsul eder. Altıda yataktaıı kalkarsınız ı n ı bir it bftkarnnız ki. isiniı biltiti saman saat 10 olraus. IMeselâ dfirı bir eazetenin bir tek tahifesi, betıim taro bir «aattrai aidı. Aynı sahifeye konmuş flç haber kj memleketin bogünkü halini «nlattıfı gibi muhayyile!«rde istikbalini de çiziyor. Haberlerin fictnö de okudaktan »onra aıon \e karanlık d&füncelere daldım. Sıralıyalım: 1 Eski Basbakan Adnan M enderes b3kkında Yassıadada bükmedüen 4JL milvonluk par a cezasım tahsil için S3tış3 çıkarılacak Çakırbeyli çidtiğıni kurtarmak ve çiftliği tekrar Mendertı ailesiöe kaıandırmak toer* bir emekli nmallira (!) tarafından ynrö.m karapanyan açılmıs ve bu kampanyaya katılmak için vatandaslar tımir, Aydın. Manisa ve haralisinde banka giseleri önirde kuyruk olmuşlar. Z Itoğndaki »clılı tesirler ni genislctmekie, halkın alikasııliç.nı gören tstanbml Belediyesi şehirde üo|«>a yardım vazifesini omnîlartna yftklenerek blr kanıpanya açmıı bulun mak tadır. Bu maksatla Beleaiyeye çağınlan tacirler yardımın bütün sehir raikyasında olmasını istemişler, toplantıdan hiç bir netice çıkmamıştır. İ Samaun roilletvekillerinden biri Mecliste Adliye ve Dahiliyc VekiUerinin tevaplandırm amm iatedifi bir soru Snergesi vermiştir. Bu önergede Yüksek Adalet Divanı eski Baskanı Salim Başol ile Bassavcuı Egesel'în mchsfszalan için refakatlerine blreı polU rr.emuru tahsil edilip edilmediğini sormaktadır. Şimdi hep beraber bn Oçüncü haberdea başlıyarak düşünelim. Bir memlekette idam edilmiJ bir adamın gertde kalan ailesi efradının nasıl seçineceklerini d eğil, maddi reiah seviyelerir.i nasıl muhafa/a edecekleri mesele sini dahi dert edinecek derecede onu seven bir çok insanlar bulunursa bu adam hakkıııdaki ölfim eeıasım vermiı olaa hâklmleri muhafaza etmek üzere elbette tedbir almak lâzımdır. Lâzımdır, çünk* b« is yapılmaz ve yarın bu memlekette yeni bir Yüksek Adalet Divanı kurmak lâzım gelirsç onun bâşına geçirilecek veya Başsavcılığmı üzerine a'acaU bâkim bnlmak imkînsız olur. Menderes ailesine yardım kampanyasın* gelinee vatandas hiç ştphesiz kendi kazandığı paranın mrf jekllnl de kendisi tayin eder. Buna kitnhe karısamaz. tster denize atar, ister hsvaya »arar, isterse ıjuna buna hibe eder. Ama bir memlekette ki vatandaslarının dörtte biri açlıktan kıvranırken difer ddrtte biri bir ailc refah ıe\iyeslnl muhafaza etsin diye milyonlarca liralık iane toplamayn kalkışırsa bundan üzüntfl duMnamak Imkânsızdır. Si.va.ii bafları ve partlsi ne olorjs olsun bftCn Egeli vatandaslar için yapılacak İş evveli Dotnd.ıki vatsndaslanm açlıktsn kurtarmık, sonra Çakırbeyli çlftlifinl Menderes ailetine iade etmek üıere iane Termektlr. Bizi birleçtiren bayragı, vainız Tevflk heri'nln tabntana 8rtü lâzım olduğu zaman mı natırhyaeagız vatahflaMar* Cevat Fehml BAŞKUT Yergi Cetvetleri ve Amortisman Nispetleri iı Avrupanın Önder Havayolu 1 Kitapevlerinde ve Cumhuriyet matbaasında bulunur.10T.L Tek kitap isteyenler, bedelini pul olarak göndermehdırler. Cvunhuriyet 284 Faal 55/256 = CUMHURİYET'in Tefrikası: 8 A^ACI \\alter Stoddarfı yalnız kendisinin dt*il, hfltön ev halkınm da pek önemli bir kimse saydıkları bslliydi. Hfle ona en çok Minnie Hala'nın hayran olduîu gBrülüyordn. Çok çecmedi, ka(lın David'e. ıslık gibi bîr sesle fısıldadı: \\alter Belediye Ba$kâtibi'nin oğlu.vmus, Havaftazı tdarcsinîn muhasebesinde de parlak bir mevkii varmış. Hala, sözünii bitirirken, pek memnun. pek mânalı mânalı başım «alladı: «Mary için bnlunmaı bir kısmet.» Durum David'in sinirlne dokunmustu. füleceğt «ellyordu. Halter'in o müthiş yapma halleri. Douglas'lara tepeden bakısı yok muydu, fam kasaba nrmnru oldu^anu ossaat ortaya koyu.vordn. Bir de, çayını içerken o ince, uzun boynunu devekusn gibi hOküsS. . bUtUn bnnlan jordükçe. David orada pek eileneceginf anlıyordn. Bir yandan, nofradaki o nefia yiyeceklcrden hlçbirinin hatırı kalttıamMiııa dikkat ederkcn, bir yandan da Stoddarfı feletmek hoouna gtdiyordu. Bir ona pohpohluyor, bir, krndlnlnin de mevklce ondan a$agı olmadı|ını anlatmak için, hattanenin avaküstil bakım yerinJe çalısırken gördüklerini tatlı bir dille anlalı> ordu. Bunun mükâfaiını förmektt de tecikmedl: Walter on» karsı çittikCP daha bfiyfik btr saygı şröstermeye baslamıştı, l'eraeğin sonuna doğru, Halter cebinden 3İtın saatini çıkardı, çıt! dive açtı ba da onun sık sık basvurduğu sosterislerden biriydi bir yandan da Da\id'e dönmüş sırıtıyordo. «Ne yaıık ki ben birazdan jritmek tornndavım. Mary'yi konsere götürecelim. Yoksa. sohbetinizden biraz daha baz duymak isterdim. Yalnız. bir fikrim var. Bence, motosikletinizt Wlnton'a el altından götürmeye kalkmayın .. Mary'nin söyleditine före, Syle yapmak niyetindeymişsiniı . Başınua türlü belâ gelir, etx» yersiniz. Insriliz Kuzey Demiryolları kannn hükümlerini çerçeveletip süs için asmamıs herhalde! Hahha! Onun için, ben diyorum ki. .» VValter burada sofradakilere j6z atarak ahbapça »ülümsedi, «. . David Moray dostumuı Hinton'dnıı yedek parçayı alsın, Snümüzdeki cumartesıye gene buraya geisin, pat%a>ı takaın, makinesini alıtn gtttttr«ün. Boylece, biz de, k*ndl»ly le bir kere daha görfismeb fır satıtıı buluruz.» Mary: «GStel flkir!» diye se vinçle haykırdı. «Niye bizim ak lıtnıza gelmedi!» VValter, azametli bir tavıria, gene saatini cebinden çıkara rak: «Biı dedljin kim. Mary?» diye sordu. «Sanmm kl ben » Fınncı: «A, «en çok akıllı çocunsundar, VValter» diye hemen atıldı. «Sen olmasan biı ne yapardık bilmiyornm.» Kuııu söylerken, David'e de alaylı alaylı göz kırparak şöyle blr baktı. Bnnnnla, kendlsinin Walter'l Stekller gibi pek üsttin bir kimse olarak görmediğini anlatmıs oluyordu. Sonra. doğrudan doğnıya David'e döndü : «Öyle yap, git, önümütdeki cnmarteıiye srenc eel. oclnm. lîasııniîin üstünde yerin var> Ba iş böylece karara bağiandı. •\lary kalktt, fapkasını, caketini giydi, VValttr'in kıvrılarak nzanen kolnna girdi. KİIise Toplulnfu'nun dülfnlcdifl konsere fitme küzere. kapna dosru yu. rudfl. Çıkarken, arkasına dt'ııdü, David'e gfililtnsedi : «Gelrcek cumartesiye srene Ifttrüşeceğiz, onun için allfthaısraarladık dcmiyoram.» tValter de, eîilip selant vere rek: «Ben de» dedi. «Sizinle insallah daha yakından tanı>mak zevkini duvarım.» Varım saat sonra David de, istasvona gitmek üzere, e\d#n çıktı. Uıllie onun hastaneye dair anlattıklarını gSzIerl ışılışıl dinlemısti, onu yalnız bırakma dı, istasvona kadar geldi. David Moray'm yatıp kalktıgı yer, B!airlaw Havuılannın >akınlarında. sırt sırta bitiMk ^apılardan birinin çatı katında ulak bir odaydı. Buralan halkın ç5plQk dediği yerlc sehirden aj rılmış bir kesimde>di, hiç şüphcsiz VVinton'nn en fakir raahallelerinden biriydi. Sokaklarında, tebeşirle çizili boznk kaldırımlar üzerinde peri»an kılıklı sıska çoenklar ovnar. arkalarında atkı. baslarında başlık, kadınlar kapıların önfinde cene çalarlardı. Her sokakta ya bir mevhane vardı, va da fcebapçı dükkânı. ClrdPside'nin sisleri arasındsn da rrhincinin o flç piriııç topu insanı ksndırmak icin ş8z kırpardı. Irmnktan istimbotlann düdükleri dnvulnr. kalafat yer lcrindekı cekiç se»leri de hiç kesilmezdı. Buralan tevk icin oturulacak •verler değildi elbette ama, Blairhill'ilı üzerindttı Eldongrove'yc incn kestirme yoldan, l'niver«iteve. Batı hastanesine pekâlâ vürüje vürüye çidilebilirdl. Hepsinden ustelik. ncuz bir yerdi. I)a%id'in kendisine dair fıruıcı Uouglasa verdigi o kısa. dokunaklı bil;1. her bakımdan de ğilse de hir çok bakımlardnn, gerçeşin tî kendlsiydi. Orta tabakadan. kendi halinde bir Uarı kocanın tek çocufoydu. on iki \asına kadar hayatl düzgün seçmi»ti; pek bol luk tdnde dPÎİl ama, kola;, rahat. Babası. Galedoııia Sigorta Şirketinın Overton acentasıvdı. Bir «ün hasta eeldi. N'ezle sandllar. Kapı kapı dolaşıp para top'.arken ttşütmüs olacaktı. Ka rısı bir hafta baktı ama. adam gittikçe ağırlasıyorda. Ista bir doktor gıUrdiier, te»hlı derhal defişti: Tifoymuş. Ama, bn arada kansı da yakalanmıştı. Bir ayın ieinde, David kendlni azak bir akrabanın yanında buldu. Annesinin uvey kardeşi dul bir kadındı bn; çocnğn, istemiye istemiye, bir yük gibi yanına almıştl. David'clk, tam dSrt yıl ilgisiz liftin. nmnrsanmazlı^ın acısını çekmiş, boynn efri, ekmek yemisti. Onaltı yaşına basmea, babasının vaktlylr akıltılık edip yaptırdı^ı öfrenim ligortasının ^âdesi »eldi. Pek çok bir para dfSildi ama, masraflannı, iyi . kötii geçinmesini sağlamaya ye* tccck kadardı. tyi bir ö|retmen de, bu çocvktaki iistün kabllivetleri kesfetti, Darid de, bfly lelikle. VVintoıı Üniversitesi Tıp Fakiiitesi'ne «irdi. Yalnız. kadfrin bn »on lutaflarını David bazan unntnrdu. Ba ya dnrumun eereiinden ileri »elıyordu, ya da delikanlının kendi cabasını çok gö'terme etiliminden. Onda ağırbaslı bir hal vartlı. gören hemen severdi; onun için, eeçirdiği sıkıntıları fttılktfnaktan boslanıyor, btından ç«|D zaman fayda da C'irıiyordu. Dfiştütü lor dnrnmları. buıılarrian nasıl kurtnlduiunu. çektiği sefaleti uzun uzun aıılatırdı: Pantolonunıin paçalarındaıı pireleri silkelermiş; mer divrnbtşında herkesin kullandışı a>akyolnna gidermis; gömleğini kendi yıkarmıs; yağ içindc kalmış gazelt kfiğıdınıtı içindeıı biriki kctnik pirzola yermi<;. bütun buıılara da ancak, içimlc Imluıulnfu rukurdan cıkıp yük cllere ulasmak için duyduğu .'Ititçe blr azim Sâytsiııde kat nnraıs. Bu arada, azçok e|lendi|i de olurdn elbet: Aradasırada arkadaşı Bryce'nin evinde yeme£e kalır, taMtanedekllerAra birinin S verdifi biletle tiyatroya, konse= re giderdi; bir yaı tatillnde de, = dirimbilim öğretmeninin deniı Ş kıyısmdaki evinde bulunmaz £ bir hafta geçirmişti. Bu gibi dü= §eslerin değerini de azımsarlık z etraezdi: Bir iyilik gSrdö mü, = bol bol teşekkiir ederdi; üstellk = onda Syle bir içten gelme coşS knnlnk vardı ki, karıısındakine z pek dokunnr, güven, cevgi a?ılardı. z <Yaxdunınıs> teşekkBr ede~ rim, efendia», <Ek«lk olma, do§5 tnm» derdi. Z Bu agırbaslı slçakgonaiiaiDk = bu berrak, ferbest bakıslar k»rS sısında ondan kim hoslanmaıdı z\ kl? Pek oldn|n gibi gorünen bir = insandı. Isin dogruıu, keyfl yeŞ rinde olnrsa, her ıSyledifinc = kendi de inanırdı. E lalnıı, lükoç ttniversitelerin ~ de eSlencenln pek yerl yokimr, = son aylarda daha da azalnuştı. ş Tek bundan dolayı, Douglas' ^ larla tanışması David'l alışılraa= mış bir sejin büyüslyle larlter Z\ misti. S O hafta, gündüılerl hastanede 2 çaltfıp geceleri de geç vakitle= re kadar kitaplarına kapanırş ken, kafaıının içinde, bir köses de. bu hos düsünce bfp dnru~ yor, cumartesiyi iple çekiyordu. = O sabah lıaia biraz kapalıvdl ama. güzeldi. David, öğlcden Snceki muaypneye gplen hastalara baktıktan sonra, Win<on Merkez Istasyonu'ndan saat birde kalkan «fizrl ifci katarı» na bindı. T'cux pov tajdı bu: flllet. inanılmıyacak kadar ucoı. kırk kurustu. Tiren, Cljde ırmaiının ajnnclan geçivor, oradaki gemi tezçâhlarında çalışanlan alıyordu. (Arkası var) DÂVET Bankamızın 1 kisiye YARIM MÎLYON lira ve 1800 klşiye çesitli para ikramiyelerinı havi yıl sonu buyuk çekilisi 8 Ocak 1962 Pazartest güniı »aat 10 da Beyoğlu îıtlklâl caddeii 219 numaradaki, Beyoğlu Şubemiz holünde îstanbul 2 nci Note rı ve müşterüerimiz huzurunda icra olunacaktır. Arzu eden müsterilerimizin bu keşidemize huzurlariyle seref vermelerini rica ederiz. AKBÂNK Reklâmcıhk 70/293 KERVANSARAY ve KLÖBX 7 OCAK PAZAR akşamuıdan itibaren Yalnız, bir hafta, için ORFEO NEGRO Füminin * • s E E ~ Ş K = S = Ş 5 ^ • £ £ İVAN DK PAULA idaresinde BRASİLİAN Dans v« Çarkı grupunu takciim edeceğinı bildırmekle seref duyar. • Lütlen masalarınızı c%Tolden ajırtınız. t K1X)BX Tel: 48 44 47, KERVANSARAY Tel: 47 İC 30 47 İS 31 î F.eklâmcılıli: 6? 29* PROPAGAHÛİST Î7mit. E'kısehir. Bur?a. Ada na. ASIM1Y0R 0R Gaziıntep bnlgelerı ı r n as} kcrliğıni yapmış, ek gdrevi oîmıyan doktor, eczacı veya tecru ^ beli propagandist alınacaktır.YukSrıda belırlı şartian haız olan ğ ların şahsatı muracaetları rıca olunur. Eczacıbaşı İlâç Fabrikası ReklftmcıliK 1150/266
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog