Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

YAMAN B E K L E N I N KORAY R O M AN DENİZ AĞACI Deniı agacının yesun kokuhı, am tus tath dallajmda, ıalak jalak pmldayan, açılıp kmpanan benekler, blrer bftlıkçmın ytiüo, Uz«r denlzcinin hayatı... Fi: 10 Lira REMZİ KİTABEVİ İUnalık 1082/20» u m h u r i yet KUBUCUSCt TÜNÜS NADÎ Karjılanan büvük bir ihriyac Bütün ihtiyaçlan karşılayabilecek ölçüde, eskl v« yeni kelimelerl de içine alan yegâne lugat: Tiirkceden İngilizceye BÜYÜK LÛGAT TL. 75 layınlayan: TARHAN KİTABFVt KIZILAY • Ankara tâncılık 973/270 38. yıl Sayı 13.443 Jr £*S Tt Pazar 7 Ocak 1962 inönii dün akşam AP ve CHP ileri gelenleri ile konuştu Kabinenin Meclisten tecrit edilmiş duruma düştüğünü gören iki partinin aklı selim sahibi mebusları acele harekete geçtiler Başbakan, Devlet Plânlama Teskilâtı Mustejuı Orel ila (öriijürken Hukümeti tcşkil eden partiler arasında gizli müzakereler olııyor İlkeler •ııııııırıııırıiıııııııı Ve Nihayet İnönünün lehlikeyi önlemek için partilerde izabal vermesi kararlaşlırıldı Ankara, 8 (Cumhuriyet Teleks) Koalisyon hükümetinin görevine basladığı günden bu yana kendisini teşkil eden partilerden C H. P. nin bütününe, AP. nin ise bir kısmına istinat etmesi ve bir bütçe arifesinde olunmasına rağmen. dış yardım temasları, iç huzur meseleleri gibi faaliyetler yüzünden Meclisle ilgisini kesmiş bir manzara göstermesi, gerek Hükümette, gerek koalisyon partilerinin sağduyuiu mensupları arasında endişe yaratmaktadır. m iki yalan haber O ' ! Kelimeler IIIIIIIIIMI A. llllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII rkadaşımız Hfiınfi Sadık Dnrnkalın jeçen »ün Cum hnriyet'teki yazınm bilmem okodnnnz mn? De Meclisteki bir grupun kürsüye gelen herhangi bir mesele münasemiryolları konaıunda derin bilgisi betiyle, Hükümete yardımcı olmaktan ziyade, onu yıkıcı bir davranıs Bu da hayal mahsulüdür» deve yıllarca lüren nzun teerübeleri gösterrnesi ve Hükümet tenkid edildikçe. bir çoğunluğun bundan âdeAnkara, 6 (Cumhuriyet miştir. olan Sayın Durakal, bn ulaştırma ta haz duyması memlekette güveni sarsıcı ve huzur bozucu olarak kaTeleks) Başbakan tsmet InA.P. Genel Başkanı Ragıp araoının gelişmeıinden söz eder bul edilmekte ve bunun hal çarelerini bugüne kadar arıyan CHP. ne onü, Adalet Partisi Genel Mer Gümüşpala ite yaptığı loplanken Türkiye ile Batı memleketle AP. nden de bir yaklaşma basladığı müşahade edilmektedir. kezine geldijı sırada basın ri araıında llginç kıyaslaraalar vatıyı müteakip Başbakan înönü mensuplarını yanına çağırarak Bir kısım AP. liler, aynı koalisyonda birleştikleri C.H.P. lileri pıyor, rakamlara dayanarak orta düşmanca denilebılecek bir hareket tarziyle karşılamakta, muhalefet bugünkü bir tstanbul gazeteile gazetecıler arasmda şu koya düsündürücü gercekler koyo partilerı kabul edilen Y.T.P. ve bazı C.K.M.P. lilerin. Hukümeti ve •sinde çıkan 750 milyon dolarnıışma geçmiştir: yordu. Uk Amerikan yardımı hakkın^ual Amerıkan yardımıC.H.P. ni hedef tutan tenkid ve suçlamalarını, bu partilerden daha da «Bunu nereden çıkarıyorsunın 750 milyon dolar olduğu Ankara, 6 (CumhuriyetTeleks) Bagün o yazıdan edindiğim izle büyük bir nümayişle desteklemektedirler. nuz?» diye sormuştur. söyleniyor? Uzun bir süredir hazırlıklanna nimlerle karsınıza çıkıyoram. Cnm Cevap Siıe bir darbımebaçlanan ve 1963 yılından itibaren hnriyetin ilânındmn »onra millî Sovyet Rusya Büyük Elçisi nel söylemek isterim. Sayı mı uygulanacak beş yılhk kalkınma kalkınmamızı bir m önce gerçekn hakkında aynı gazetede çıkan C.H.P. Meclis Grupu yöneticilerinin bırkaç gün öncesine kadar, A.P. bilmiyorsunuz, yoksa dayak plânı hakkında Başbakan îsmet lestirmek ujrnna ilk eie alınan Is Grupu ve torumluları nezdinde bir beraberliğe gitmeleri yolundaki sözlere karşı ıse: «Ben hiç kim Arkası Sa. 5, Sü. î te tnönü. dün ve bugün Devlet Plânlerden blri demiryoln politikacı ol tesebbüsleri neticesiz kalmı» ve ümidini kesen C.H.P. liler. koalisyoseye böyle bir şey söylemedim lama Teşkilâtını ziyaret ederek mn«tu. Devletçllik ilkeıinin en ö(Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) yetkililerden geniş bilgi almıstır. nemli nyrulama alanı olarak bu Arka»ı 8». 5. Bü. 1 de politiks fizerinde durnlnyorda. Kıu zamanda bütün yabancı şirketiiımıııııııııııııııııııımıııııııiHiııu leri taafiy* ettik, paraunı ödiyerek • tMİtlerl millete kazandırdık. Ayrıcs kendi alınterimizle binlerce kilmnetre demiryoln dösiyerek yurdamoın her yandan demir ağIarla ördtlk. Bn egsiz hasarıvı da ononca yıl marfinın dinaraik me = Ecvet GÜRESİN yaztyor | lodlıi İle göfsiimazü gere gere E Amerika hangi memleket Ş dünyaya haykırdık. S lere yardım etmelidir? tar Ş şiradi ne görüyoruı! Devlet DeS tısma«ı so n günlerde Ameri Ş miryolları zarardadır. Her yıl dev^ kan basınını faîlasiyle işgal SZ Ankara. B (Cumhuriyet Teleks) let bütçesine milyonlarea liraya ediyor. Ve bu tartışma Yu. s Geçen haziran ayında çıkarılan raal olmaktadır. Eskiyen malzeme goslavyaya yapılan tarım yar ~ Türk parasının kıymPtini koruma yenilenememekte, teknlk alanda E dımından çıktı. Ve karar halk Ş karsrnamesi ile ihdas edilen ve doANLAŞMA Ticaret Bakanlığmda dün saat 12 00 de Sovyetler Batı memleketlerinin kaydettiti t S arasında da muhtelif sekilde S lar başına 45(1 TI, alınan «tstikrar Birliği ile memleketimiz arasında bir ticaret ve tediye anlasması im E tepkilere yol açtı. Tartışma S lerlemeler karıısında bizim duru 4rkası Sa. S. Sü. 2 de mnrtmz gittikçe geri ve yeteraiz zolanmıştır. 1937 tarihli, anlasrnaya ek protokolun hacmi 25 milyon 3 lar bir yandan devam ede S kalmaktadir. Kimi ileri Batı raemdoları bulmaktadır. Bu miktar geçen yıl Moskova'da imzalanan proto dursun, Türkiyenin rötraliz ~ leketlerinde demir yollannın kakoldan. 7,5 milyon dolar fazlalık gösterraektedir. Resimde. Rus Büyük me kaymakta olduğuna dair Ş mulaftırılması i;i bizden bir hayll Elçisi Nikita Rijov ile Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Mazhar Özkol gö ~ kesif propaganda almıs yii ~ eonra ele alınmıstır. Fakat rasyoE rümüf gibidir. Yalnız Ameri S rülüyorlar. nfl çalısma •aytıinde «ralardaki Ş kada değil, Avrupada gelisen E j demir rollan yönetimi akgamak = bu propagandamn Sovyetle. S göyle dnrsnn, her gün daha iyiye 5 rin ion zamanlarda Türkiye 5 dotra gitmekte, otekl nlaıtırma Dün Taksimde yapılan mitinge katdanlar 5 ye karsı giriştikleri dostluk Ş raçlariyle bajanlı bir tekilde yataarruzu ile alâkalı olduğu S nsmaktadır. 1875 yılındanherl Batı biliniyor. Nitekim Dışişleri S Avrnpada isliyen trenlerin ortalaAnkara, fi (Cumhuriyet Teleks) (Arkası Sa, 5, SB. 4 te) = ma sürati adım adım artarak bn Şehrımiz gazinolarından birinde gün ektpreg denilen hatlarda yitz oryantal danslar yapan yerlı artist niııııııııııııııııiMiıııııımııuıııııır; kılometreyi asmıştır. Böylece. 6lerden biri bugün öğleden fonra zellikle kısa ve orts meıafelerde Kızılayda gezerken birtakım gençkonfor, acnzluk ve güvenlik avanlerin hücumuna uğramıstır. tajlarından da faydalanarak trenGençler, artisti her girdiği yerde l«r nçaklara fcarsı rahatça tiıtfintakip etmişler, elbiselerini çıkarlük saglıvabilmektedirler. Bizde imak i";temişlerriır. Bu hal. artistin se ortalama sürat çok dfisüktfir. O mağazalara iltıca etmesiyle önlenAnkara, 6 (Cumhuriyet Teleks) den ihdası kararlasmıs gibidir. Her kadar ki 1875 Avrupası ile kıyaı miç. ancak kapıdan çıkması ile yeAnkara, 6 (Cumhuriyet Teleks) Bütçe Komisyomınun bu sabah halde, 1963 yılından itibaren olgunettifimiz tamın bile çok gtri bir niden baslamıştır. Bu sebeple Kıluk imtihanlarımn uygulanmasına «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı züayda zaman zaman trafik aksa ki oturumunda Milli Eğitim Bakan başlanacaktır» demiştir. durnmda bnlnndnğnmnzn görmeTeşkilât Kanunu Tasarısı» hazırlamıs ve artist bir taksiye bindirile lığı ile ilgili sorulan cevaplandımere imkân yoktnr. Devrim bfiküJ Bakan, Köy Enstitülerinin basa narak Başbakanhğa verilmiştir. T ran Bakan Hilmi încesulu, «Lisemetinin demir yollanmızı zararIçlerinde A. P. îl Gençlik Kolu rek mütecavizlerin elinden kurta Arkası Sa. S, Sfl. < da zun bir süredir Basın • Yaym ve lerde olgunluk sınavlarının yenirılmıştır. mensuplarının da bulunduğu Vük dsn kurtarmak amacı ile geçen yıl Turizm Genel Müdürlügü Teşkilâsek tslâm Enstitüsü, Edebiyat, Hu A'manvadan getirttiği hir nıman, tınm dar çerçevesi içinde yürütülkuk Fakülteleriyle Yüksek Ticaret bir süre dnrtımu inceledikten sonmekte olan görevlenn meydana çıOkulu öğrencilerinden 150 kişi dün ra «ilk is olarak personeli yarı yakan değişik şartlar, turizmin memsaat 15 te, Taksim meydamnda korıya tafsiye etmezseniz zarardan leket ekonomisinde kuvvetli, mümünizmi tel'in maksadiyle bir miessir bir endüstri olduğunun anlakurtnlmanıza imkân yoktnr» diyeting tertip etmişlerdir. Bu arada; süması, başka memleketlerin tarek kesmiş atmı;. Kora birteşkilâtı gerek halk ve gerekse Birinci Çunıtma ve enformasyon alanında yarı yanya tasfiye ne demektir? be memurları da mitingi yakından kaydettiği ilerlemeler, bu Teşkilât Asatı yukarı otoü hin vatandaaı tâkip ettikleri için kalabalık 1 0 5 Kanununun hazırlanması zaruretiişsiz bırakmak gerekecek. Ulagtırkişinin üzerine çıkmıştır. ni yaratmıştır. ma Bakanlıiı bnna cesaret edemeTasarı hazıtlaniTken üç bölümde mis ve nzman da geldigi gibi geri önce Taksim gezisinde toplanan edilen dönmüs. Bu dövizler dolayısiyle başlamış takibat durduru lacak, lthal edilmiyen mütalâabaşında Bakanlıgın görevne yapacaklarım tesbit edemiyen, lerinin turizm gelmektehiç bir yüksek tahsil derneğinin üBonlan yazmaktan kasdim. Cnra dir. Kanun tasarısmın gerekçesinmallar için de iki aylık bir temdit tanımyor. yeleri olmıyan ve bulunduklan hnriyetin ilk yıllannda ele alınan Arkası Sa. S. Sü. 3 te muhitte aşm sağcılıklan ile tanındemiryola politikasının yanlıs olAnkar», 8 (Cumhuriyet • Teleks) affeden bir kararname taal»|ı htmış olan bu gençler; Taksim âbidnğuna, yabancı vçya özel sermadesl önüne gelmişler, ihtiram du Maliye Bakanlığı, ithalâtçıların zırlıyarak Bakanlar Kuruluna tevyeye vaktiyle dokunulmaması şe Arkası Sa. S, 8 8 . « da Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Kambiyoya olan döviz borçlarını rektigini söylemek defildir. Halk hiımeti ile doğradan doğmya ilgili bütün isletmelerin devletçe görülmesi fikrini ötedenberi savnnan bir adam olarak böyle bir «ey akIrabzoadan şehrimize getirilen «ilatıin mensupları lı md an geçmez. Devletçiliğe yön vermesi gereken düşüncelerin basında halka yararlı olmak ve berhanîi bir «ekilde halkı sömiirmel mek kaygnlan yer almalıdır. Dev; letçilik. özel sennayeyi kovnp onun yerine devlet otoritesine davalı, kimseye besap vertnez, kimseden korkmaz bir sömürçen zihniyetin yerleştirllmesi anlamına Fertleri tehlikede olan aile hakkındaki bu karar İçişleri hiç bir zaman gelmez. Ne yazık Bakanlıgın ca alındı ki bizde bn kavran.ı ranlış anh. • yanlar eksik olmryor. O vüzden de yalnız Devlet Demiryollan de Kan dâvası yüzünden ölduriilme1 haneden tahliye edildiği gün pusu ğil, devlet »ermayesi ile ilsili iy si ihtimal dahilinde bulunan bir; kuran Mehmet'in kardeşi Mustafa letmelerin çoğn hem halka iyi hiz aile, îçişleri Bakanlığının aldığı tarafından öldürülmüştür. Bu durum karşısmda Akbulut amet edememek, hrm dünyadakî karar üzerine Istanbulda mecburi ikamete tâbi tutulmuştur. | ilesi fertlerinin rakipleri tarafın • teknik ilerlemelere ayak nydnraınsraak. hem de üMelik her yıl Akbulut aılesi, dün sabah Ordu ' dan öldürülmesi mümkün görulmüş ve îçişleri Bakanllgı bu karamilli bütçeye yfik olmak durnmnn vapuru ile Trabzondan jandarma ' rı almak rorunda kalmıştır. dan bir türlii kortulamıyor. Ba refakatınde getirilmiştir. VEREM HAFTASI İstanbul Verem Savaşı Bölge Başkanı Dr. Mustafanın eşi Nazife ile anneBır müddet önce, Recep isminzihniyeti değistirmedikçe milli kal deki bir şahıs, Mehmet Akhulutu Sİ Kâmile. 4 yaşmdaki Hasan. 6 Kâmil Öner, dün yaptığı basın toplantısında, 713 ocak tarihleri arakınmw"nınn ısercekleşmesine im tabanca ile öldürmüştür. Bunun • yasındaki Kemal ve 12 yaşmdaki nndaki Verem Raftası münasebetiyle ç.alışmalar hakkında bilgi verkân göremiyornm. yakalanan Recep. tevkif e! Hayriye, misafirhanej e nakledilemijtir. Resimde, Dr. Öner izahat verirken görülüyor. N A D İ R N A D Î ' dilmiş ve cezasım bıtirerek hapis' ceklerdir. Bir grupun meıtfi davranışları Başbakan, Sovyet Büyük Elçisinin temasları hakkında kendisine atfedilen sözlerin asılsız olduğunu söyledi, Aınerikanın 750 milyon dolar yardım edeceği haberine karşı da: «Ya dayak yememişsiniz, ya sayı bilmiyorsunuz» dedi Beş yıllık kalkınma plânı çalışmalarına büyük çapta hız verildi Devlet Plânlama Dairesiyle temaslarda bulunan Başbakan plânla bizzat ilgileniyor İ i CHP nin ieşebbiisleri Yurt dışında tedavi görecek hastalara dolar 9 lîrddan verilecek ^ Ankara İ Notları | Komttnizmi tel'in kisvesi altındaki garip miting çirkin bir oiay Lise son sınıfları için Ankarada cereyan eden olgunluk imiihan I yeniden ihdas ediliyor 150 öğrencinin katıldığı, Cumhuriyet, Milliyet, Dünya gazetelerine çatılan mitingi AP mensupları idareettiler Turizm Bakanlığı Teşkilât Tasarısı • Ithalâtçıların Kambiyoya olan borçları aHediliyor Kan dâvası yüzünden bir şehrimize getirildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog