Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

u m h u r i yet KÜBUCDSU: YDNUS NADİ • % İ Mithat Sertoğlu REStMLİ OSMANLI TARİHİ ANSİKLOPEDİSİ Ostnanlı Tarihini, Osmanlı Devleti teşkilfitını ve Osmanlı tarihme adı karışmış bâzı pek raiıhim yer adiarını bir araya toplayıp, bunlara ait biigi vererek bu mevrularda okuyucaya kısa ve faydalı bilgi vertnektedir. Ciltli, tmblo denecek nefis ofset baski renkli kapaVb. 1250 kuruştur. İNKILÂP KİTABEVİ İlâncılık: 988'221 Amerikan Elçisi «Yardım daha da arlırılacak» dedi Yardımm devam edeceğini ve fazlalaştırılacağını belirten Hare bunnn plânlı kullanılacağma inandığını da söyledi Ankara, (Cumhuriyet Teleks) Bugün Ticaret Bakanhğında memleketimirin buğday ihtiyacını karşılamak üzere A3J3. hükümeti ile 300 bin tonluk buğday anlasması imzalanmıştır. Böylece ASD.'nin 29 temmuz 1961 tarihinden bu yana Türkiyeye yapmıa olduğu buğday yardımmın miktarı 1 milyon tonu ve meblâö olarak da 92.fi milyon doları bulmaktadır. Andlaşmayı hükümetimiz adına Ticaret Bakanı Bısan Gürsan imzalamıs ve «Birlesik Amerikanın Türkiyeye göstermekte oldufu dostluk ve yakın işbirliğinden dolayı» teşekkür etmiştir. Mütaakıben Amerikan Büyük Elçisi ekselâns Raymond Hare oldukca ilgi çekici bir (Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) 38. yil Sayı 13.444 Tügnt v Telefonlar. a e k t o p tdrMÜ Cumhurfyst tıtmnbul Poata Kutuao: îttanbul No. 2M 22 42 M 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 6 9 Cnmartesi 6 Ocak 1962 Mebus maaşları sert tartışmalarla dün tesbit olundu MiUetvekili ve Senatörler 2400 lira aylık 1200 lira da yolluk alacaklar Ankars. 5 (Cumhuriyet • Teleks) Milletvekili ve senatcr ödenekleri ile yollukları bugün Millet Meclisinde tesbit edilmistir. ödenekler birinci derece memur ayhğı olan 2400 lira, yolluklar ise 1200 Jira olarak tesbit olunmustur. Bır evvelki oturumda Maliye Komisyoou tarafcndan geri ahnan ödenek kanun teklifinin birinci maddesinin müıakeresine geçmeden cnce Anayasa Komisyonunun gönderdiği önerge okunmuştur. Bunda, Gençlık Bakanhğı kurulması hakkmdaki kanun teklifinin tehir edildıği bildirilmekteydi. Bundan fonra, Resat özarda, vatandaşın milletvekili ödeneklerine gösterdiği alâkadan memnun bulunduğunu, basının gösterdiği titizüğin takdire çayan olduğunu, basının ilk ij. olarak ele ahnan bu kanundan ve memura zam yapılmaz iken milletvekilinin fazla ödenek almasından sikâyet ettiğini, kendilerinin de bu durumdan müteessir bulunduğunu söylemiş ve: «Bu ödenek içini ilk ele almamızın hatası Kurucu Meclisindir» demiştir. Kanun daha geç getirilse idi hiçbir bankanın borç para vermiyeceğini, bu kanun geç kalırsa, bu Meclise zenginlerın geleceğini ve o zaman da birçok belânın açüacağını ileri sürmüs ve: «Bu Mecligin hiçbir memleket meselesine el atmadığın\ söylemek insafsızhk olur» demiştir. Hatip, daha sonra memlekette kurulan demokrasinin bu Mecliste sağlandığını, Doğudaki kıtlık için birçok hizmetler yapılmı; olduğunu, Meclisin daha çok fedakârlık yapacak bir Meclis olduğunu ileri türerek, «Gerekirse bu Meclis canını bile seve seve verebilir» demiîtir. Oiyrum açılıyor Köy Enstitülerinin açılması BütçeKomisyonunda istendi C. H. P. li Reşit Ülker, komünizm hariç, aşırı felsefı eereyanlara samimiyetle kapılındığını ileri sürdü Amerikan Büyük Elçisi Hare Ankara 5 (Cumhuriyet Teleks) T. B. M. M. Butçe Karma Komisyonu bu sabah MUli Eğitiro Bakanhğı bütçesını görüşmiye başlamış v e konuşan hatıpler daha ziyade eğitim dâvasının çeşitli kollannda yapılan çahşrnaları tenkit etmişler ve bu arada Reşit Ülker (CHJ>.), Turkiyenın felsefi zihzıiyetten yoksun olduğuna temasla aşırı bir takım cereyanlara samimiyetle kapılındığını ileri sürmüş »e «Bugün Türkiyenin felsefesi tam oturtulmadığından faşizm, nazizim gibi eere^vanlara samimi ArkMi Ss. S. Sü. 6 da İbrahim Öktem Kananun birinci maddesi Mütaakıben Maliye Komisyonu tarafından hazırlanan kanunun birinci maddesi okunmuştur. Bundaki ödenek haddi birinci derece memur aylığı olarak tesbit edilmistir. Daha sonra, bu miktann dayandığı gerekçenin okunması oylanmış ve okunmuştur. Söz alan Ekrem Alican « Maliye Komisyonunun ilk görüşünde ısrar ettiği anlaşıhyor. Komisyon bunu bildirsin» demiçtir. Komisyon Başkanı Cemal Babaç ise, Adenauer jevk gerekçesinde eski gorüşün belirtilmediğini, yalnız Maliye Komisyonunun miktaTi tesbit etmek üzeTe kanunu gerı aldığım, «Kadrosu birinci derece memur» olarak metni değiştirdiğini söylemiş ve «Safiyetle çalışıyoruz. Itimat edilmez ise bız vazifemizi yapamıyacağız> demiştir. Babaç daha sonra. «Bu metin hazırlanırken her partinin tem«ılcileri fedakârlıkta bırbirleriyle yarıs halinde idiler. Hatta o derecede ki, sıfıra inecek ve bu devre 'bedava milletvekilliği yapacaktık» diyerek sözlerini tamamlamıştır Ibrahırn öktem C.H.P. Grupu adına konuşarak. şimdi okunan maddeyi Anayasanın ruhuna tamamen uygun bulduklarını söylemiştir. A.P. ıiden Kemal Bağcıoğlu. meseleyi daima C.H.P. nin muğlak Bonn 5 (a.a.) Başbakan Ade hale getirdiğini söyleyince, kendisi, C.H.P. nin dıjmda iki defa alkısnauer. bugün 86 ncı doğum yıldö lanmıştır. ,, • », , nümünü kutlamaktad.r Konrad Ekrem Al.can konuşmas.nda. i|i. M.lıye Kom.syonunur. muglak Adenauer. bövlece. B»;bakan o)a i hale getırdi|ini söylemiş, «Şimdı jelen madd'' metnı samımıdır. Cun<Arka« Sa. 5, Sfl. i te) (Arkan Sa. i. Sü. 4 te) I S S ~ 5 ^ = S S ^ Ş 1 Ecvet GÜRESİN yazıyor = Ankar» 5 (CumhuriyetTe Ş leks) Milletvekillerinin ek S serisi son günlerde basına kı S zıyor. Basın, parlâmentonun Ş itibarını kasden zedelemek Şj ten> sanık.. S Nasıl zedelemis?. 2 Yolluk ve ödenekler konu S sundaki beyanlar yanlış ak Ş settirilmiş, bu yüzden kamu S oyunda mesele karikatürize edilmiş, itibar zedelenmiş. 5 Evvelâ basın hakikaten me ™ S seleyi yanlış mı aksettirmiş? » Onun üzerinde duralım. Ka ~ Arkası Sa. i. Sü. 3 te = Ankara i Notları § Ruslarla ek ticaret anlaşması imzaiıyoruz Sovyetlerle aranuzdaki ticaret hacmi, 1962 de 17.5 20 milyon dolar olacak Ankara, 5 (Cumhuriyet Teleks) Sovyetler Birliği ile memleketimiz arasında mevcut «Ticaret ve Tediye Antlaşması> na ek protokolun, yarın Ticaret Bakanhğında imzalanacağı öğTeailmiştir. Iki memleket arasmda, 1962 yıh ticari münasebetleri tanzim edecek olan bu protokolün hacminin 17.5 20 milyon dolâr arasmda olacağı söylenmektedir. Dr. Adenauer 86 nci dogum gününü kutladı nllllllllllllllllllllllllllllMIIIMIIMlÜ Mısırdaki Türk Vakıfları ile ilgili olarak harekete geçildi Gimüşpala 5 Bakan 30 milletvekili ile Ege Bölgesine gidiyor tzmtr 5 (Teletonla) AP Genel Başkanı Bagıp Gümüşpala, pazar günü tzmire gelecektir. Bu seyahatinde 5 Bakan ile 30 kadar senatnr ve milletvekili Gümüşpalaya refakat edecektir. Bun lar arasında Devlet, Ulaştırma, Basın Yayın ve Imar tskân Bakanları bulunmaktadır. AP heyetinin Ege'deki tetkikleri daha ziyade iktisadi konulara mu teveccih olacaktır. Tetkiklerin bir hafta süreceği bildirilmektedir. i Nasır'm yabancı malları millîleştirme politikası karşısında Türk vakıflannın statüleri korunacak Yeni DP Ankara Ü Bajkanı Tan dünkü toplantıda konuşurken Ankara 5, lCumhurıyet T^ .eks) Başkan Nâsır'ın Mısırda yabancı emlâki istediği zaman mi! iileştırebileceğı hakkında karar alması üzerıne Dışişleri Bakanlı. ğınca harekete geçilmiştir. Bilindiği gibı Mısırda değen milyonları aşan fazla mıktarda Türk vakıt malı vardır. Bundan uç ay kadar önce Mısır çıkardığı Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Atıkara 5, (Cumhuriyet Teleks) Başbakan Ismet înönü, bugün Başbakanhğa gelerek öğleye kadar çalışmıştır. Bu arada Înönü, başka bir vazi feye tâyini dolayısiyle kendisine veda ziyaretine gelen Norveç Bü. yiik Elçisi tvar Lunde'yi kabul etmiştir. Ayrıca Başbakan bazı Bakanlar1E da görüşerek kendilerinden iza hat almıştır. Başbakanın temasları • « TARDIM Doğu bölgesine yardım, kampanyasıca sehrımizde ilk olarak baslıyan Vefa Lisesi ve Kadıköy Ortaokulu öğrecileri aralarında topladıkları 1331.92 Lira Bir basın toplantısı yapan Ankara İl Başkanı ile 591 parça esyayı dün, Belediye tktisat Müdürlüğüne teslim etrni? Tan, afsız huzurun temin edilemiyeceğini söyledi lerdir. Ayrıca Niçantaşı Kız Lisesi de dün açtıgı kampanya ile Ankara S (CumhuriyetTeleks) ve II Ba;kanı Necmi Tan, memyardıma başlamıştır. Resimde KaYeni Demolerat Partinin bugün lekette huzurun temin edilebildıköy Ortaokulu öğrencileri topmesi için affın «art olduğunu söyladıklan eşyayı paketlerlerken gö kurulan Ankara İl tdare Heyeti lemiştir. rülüyorlar. basınla tanışma toplantısı yaptnıs Il Başkanlığına getirilen eski PTT Genel Müdürü Necmi Tan (Arkası Sa. i, Sü. 4 tr) Yeni DP'nin sloganı "önceaf, sonra huzur,, .. * Açlık grevi yapan bir sendikacı hastalandı Darıca Çimento fabrikasında 300 îşçi dün öğle yemeği yemiyerek. sendika idarecilerini desteklediler Soynlan veznetiar Bahattin macerasını anlatıyor Burdur 5, (Telefonla) Çaldır bucağında oturan 17 yaşında U. Y. isimli bir kız. köpeği sayesinde kaçırılmaktan kurtulmuştur. Genç kızı kaçırmak isteyen Durmuş An kanın üzerine hücum eden köpek, mütecavizle uzun müddet boğuşmuş ve kendisini yaralamıştır. Yarah mütecaviz yakalanarak adalete teslim Bir köpek, sahibi genç kızı kaçırılmaktan kurtardı Belediye ekmek işinde fabrikasyona önent veriyor îstanbul Belediyesi ekmek dâvaEinda fabrikasyona önem vererek bu hufuftaki teşebbüsleri desteklemektedir. Şehrimizde hâlen 17 ekmefe fabrikası, 370 kubbeli ve 33 fabrikasyon tarzında ekmek çı karan fmn bulunmaktadır. Ekmek fabrikaları çoğaldıkça fabrikalar cıvarındaki fırınlar tas fivp edilecektir. Bu fabrikalar sa*e?:nde îstanbullular sıhhi, kaliteli ve ucuz ekmeğe kavuşacak GiincyDoğu Anadoluda eskiyalarla daima bajı dertte olan lardir. lardan biri arkadafunızla konu?urken Izmit, 5 (Telefonla) Darıca Arslanköy Çimento Fabrikası Işçi Sendikası idare heyetinin 40 saatlik açlık grevi, bugün de devam etmiştir. Sendika Başkanı Hüseyin Akkaya'nın fabrikadan çıkarılmasım protesto maksadiyle yapılan açlık grevini n bugünkü safhasmda, feMüstakbel kaynanası ile eşini j nahk geçiren grevcilerden Yılmaz keserle yaraladıktan sonra firar Yalçın hastahaneye kaldırılarak eden genç. kaçarken çukura dü tedavi altına slınmıştır Arkası Sa. 5, Sü. t da Arkan Sa. 5, Sü 3 te Müstakbel eşini ve kaynanasını başlarından keserle ağır yaraladı Bir gangster sopa ile bayıltiığı veznedardan 75 bin lira gaspeUi İşçi ve memurların maaşlannın bulunduğu kapıp kaçan gangster Dün sabah saat 6 »ıralannda evinden çıkan bir veznedann b«sına sopa ile vurulmak suretiyle çantası içinde bulunan 75 bin lira para çalınmıçtır. Kartalda, Maltep«deki «Şeşbe;» çantayı sokak ortasmda b ulunamadı kalıp döküm atelyesinin veznedarı Bahattin Güral, işçi ve memurlarin maaçı için evvelki akşam üreri Bankalar caddesindeki bir bankadan müessese hesabına 75 bin lira para çekmiştır. Geceyi evinde geçiren veznedar sabah saat 6 sıralarında çactası| mn içine koyduğu 75 bin lira para ile Kurtuluşta Bozkurt caddenin Arkası Sa. 5, Sd. 3 te coban Eşkıyalar kaçakçıları da soymaya başladılar Bunlann kurduklan çeteler haraç almadan koyun sürülerinin Iraka geçmeierine müsaade etmiyorlar (Yazısını 5 inci sahifenin 7 nci sü tununda bulacaksınız) SERA1 Dofuda açlık Gizetelerden Sapsağlandı, (akat öleceğini 2 gün önce bildi Konya 5. (Telefonla) Şehnmi zin kenar semtlerinde oturan Hasan Kervan isimli bir ihtiyar. 2 \ gün önce Üçler Mezarhğına giderek mezarcılarla konuşmuş. bir yer beğenip yere yattıktan ve vücudunun ölçüsünü aldırttıktan sonra, «Ben 2 gün sonra öleceğim. Beni gelip evdPn alın ve buray a gö. mün» demiştir. Bugün ihtiyann evine giden mezarcılsr. kendisinin gerçekten öldügunü gormüşler ve durumu ilgililere biidirmişlerdir. Kimsesiz olan Hasan Kervan, Veznedarın e\i ve başına 'Urui ayırttığı yere gömülmüştür. larak parasının almdığı yer
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog