Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 CUMHURİYET 5Ocakl962 Kulüplerin malî krizi Fikret Kırcan diyor ki: "Ne yapacağımızı şaşırdık,, îAntrenör Necdet Erdem "Şu veya bu futbolcunun [kadrodan çıltarılması mevzuu yokfur,, dıyor Son idare heveti kararı ile antrenörlüğe ge tirilen Kecdet Erdem'in vaziyeti düzeltip dü zeltmiyeoeği henüz büirimemektedir. Alınan kötü neticelere sadece idarecilerin de. ğil futbolculann da sebep ol. cuğu âsikârdır. Nitekim Fıkret Kırcan futbolcular için dün şunları söy lemiştir: « Ne istedilerse yaptık olmadı. Ağır konuştuk olmadı, arkadaşça ko nuştuk olmadı, ceza verdik yine olmadı. Artık bundan sonra ne yapacağımızı şaşırdık. Isim yapmış oyuncuları takımdan çıkararak, gençleri oynatıp kötü netice alırsak tenkid edılınz.» Bu arada antrenörlüğe geürilen Necdet Erdem de: « Mevsim ortasında ve hele boyle kritik bir durumda takı mı ele, almış olmafc kolay bir şey değildir. Gayemiz bu günkü durumu daha iyiye götürecek ve geleceği de teminat altına almak olacaktır. Şu veya bu sporcunun kadrodan çıkarılması mevzuu bence yoktur. Zira senelorce Fenerbahçeye hizmet etmış bir sporcuyu bir çırpıda tutup atmak her şey. den evvel ayıp bir şey olur. Takımda antrenman şeklimize dayanabilen ve amatör bir ruh ia birbuçulc saat saNada çalışa bilecek futbolcular oynaması ıcap eder. Antrenmanlarda fut bol tekniği mevzuunda bilgiler de vereceğiz. Her maçtan sonra da o maçın kritiğini arka daşlarımla birlikte yapıp eksiklerimizin telâfisi cihetine gitmeye çalışacağız» demiştir. Kalfiplerimizin içinde bulnndakları raâli krizin «ebeplerini ve bnnn giderme çarelerini orUys koymak maksadiyle birkaç günden beri neşrettigimiz ropörtaj, raâli krizin ana hatlarını meydana çıkarmıstır. Knlüp idarecileri ile idare adamları arasında yaptıfımız ropörtaj neticesi krizin çareleri aşağıda sıralıyacafımız maddelerde gös terilmektedir: 1 Kolüpler SIKI bir mnrakabeye tâbi tutulmalı ve defterleri devamlı snrette kontrol rdilmelidir. 2 Profesyonel bir kulübün amatör idarecilerle devam ede miyeceği, bnnun için de knlüp lerin en lusa zamanda birer sirket haline gelmeleri şarttır. 3 Konnlan transfer vergileri bir defa için ya kaldınlma h veya takside bağlanmalıdır. 4 SporTotodan yapılacak yardım miktarı her maç için asgari 5000 liraya çıkanlmalıdır. 5 Kulüplerin sahaya dinç nın baricindeki bütün idarecibir takım çıkarabilmek için f)inde bol yedek elemanı bnlunmalı, bonnn dışında asker olduklan için takımlannda oy natılamıyan fakat para aldıklan için bir kfilfet haline gelen asker futbolcnlann takımlannda oynatılmalanna izin verilmelidir. Bundan başk» vaptıgımıı an ket neticesi şn hnsns da açıkça ortaya çıkmiftiT ki o da lımirli ve Ankaralı idarecilerin maballi liçe dönmeyi kabnl etme M'şleridir. tstanbul takımlarıler gerek mahallî lige dönmeyi, gerekse milli lişdeki takım adedinin indirilmesini mSli kri lin bir »ebebi olarak görme. mektedir. tstanbul takımlanntn idarecileri ise mahallî lige dönmeyi veya milli ligdeki ta kım adedinin behemehal indirilmesine taraftardırlar. NETİCE Bu birkaç günlük ropörtaj mâli krizin nedenlerlni ortaya koymuştur. Bunun idarî ve ka nunî mevzuatırun halli Ue tes> * kilât adamlanmn vazifeaddir. BEŞtKTAŞLILAR DÜNKÜ AVTRENMA NDA Güıeşçiler dün döndüler Milli ligde bu hafta yapılacak o; lan dokuz milli lig karşüaşması Mçin takımlar hazırhklannı tamam[lamışlar ve son idmanlarını dun [•yapmışlardır. Besiktas çalıştı Beşiktaş antrenman yaptı F. Bahçe bugün çalışacak fesinde Necmı ile Cavıtın sakat bulunmaları idarecileri düşündürmektedir. Bütün bunlara rağtnen, kaleci Cavıt bu maçta da yer alacaktır. Vefa iddialı Güreş Federasyonu savunmasını yaptı Tahrandaki üçlü güreş turnuvasmdan güreş takımımızın çekilmesinden sonra kafile dün labah uçakla şehrimize gelmiştir. Öğleden sonra Bölge bınasında basın toplantısı yapan ve izahat vermeğe çalışan Güreş Federasyonu Başkanı Münir Çalışal sunları söylemiştir: « Bir çok haksızlıklar oldu. Hakemler devamlı olarak aleyhımize karar verince biz de çekilmek mecburiyetinde kaldık. Bunun mesulü benim.» Daha .sonra sorulan sual üzerine Münir Çalışal, antrenör mevzuunda: • Nuri Boytorun tekrar başantrenör kalacak. fakat takımı başka antrenör çalıştıracak» demiştir Diğer taraftan dün Yeşilköyde'i Secen Bulgar güreşçileri, Türk takımının nefessiz olduğu, bu sebeple müsabakalan kaybettiğinı söylemişlerdir. Aynca alınan bir habere göre $imdiki Güres Federasyonu azledilecek ve yeni bir Federasyon kurulacaktır. Bu Federasyonda mulıtemelen Vehbi Emre, Sadullah Çiftçioğlu. Alp Karabiber. Şevket Ustaoğlu ve Burhan Pandül yer alacaklardır. j Mt'NİR ÇAUŞAL İstanbul Universitesi kız baskeibol takımının rakibi Yugoslav Radniçki 1960 1961 yılları İstanbul ve Türkiye Şampiyonu îstanbul Üniversitesi Kız Basketbol Takımıraızın ılk defa katıldığı Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası ilk tur karşılaşmaları için Yugoslav Radniçki takımı ile eşleşmiş bulunma"ktadır. Yugoslav Radniçki takımı, Avrupanın en kuvvetli kız takımlarından biridır. Avrupa Mflli Takımlar Şampiyonasında iddialı Yugoslav milli takımının 6 elemanı Radniçki forması altındadır. Ayrıca, Radniçki takımı oyunculanndan biri, basketbol otoritelerince tesbit edilen bir Avrupa Karmasınm ilk 5 inde yer almaktadır. Yugoslavya Talebe Milli Takımı, Sofya Olimpiyatında 9 milletin katıldığı Kızlar Şampiyonasında, Bulgaristan ve Rusyanın arkasından 3. olmuştur. Türk takımı ise bu sampiy.onada 8. olmuştu. LÜ.S.K. Kız takımımız 1959 yılında kurulmuş ve antrenörleri Erdoğan Karabelen'in büyük gayretleri ile hemen o yıl katıldığı tstanbul Birinciliğinde 2., Türkiye Şampiyonasında da 4. olmuştur. Sonraki tstanbul Birinciliğinde 1. olduktan sonra, Türkiye Şampiyonluğunu da kazanmavı başarmış"tır." 1961 yazında Münich Üniversiteler Karmasının dâveti üzerine Almanya'ya giden takım, bu karma ile yaptığı müsabakayı (49 41) kazanmıştır. Ikinci beynelmilel temas yine bir Alman takjmı ile olmuş, Alman Hamburg ile îstanbulda yapılan karşılaşma da (51 36) kazanılmıştır. • "Safya Olimpiyatına katılan Talebe Milli Takımmda 5 Î.Ü.S.K. lı oyuncu bulunmakta idi. Bunlar: Ayhan (Milli Takım Kaptanı), Suna, Sevgi, *B. Gcnül, Evren. Mahdut malî imkânlarla yaşıyan l.C.S.K. nın tekJifi. üzerine her ıki resmi karşılaşmanın tia ls Cumartesi günü Gençlerbirliği Bu hafta Istanbulspor ve Genç^ ile oynıyacak olan Siyah Beyaz lerbirliği ile iki zorlu musabaka flılar, dün, haitanın son antrenma yapacak olan Yeşil Beyazlılar tnını yapmışlardır. Oldukça kuvvet dün çok sıkı bir şekilde çalışmışili bir onbire sahip bulunan Genç lardır. Bundan sonraki maçlarında flerbirliği ile oynanacak maçın ari puvan almak mecburretinde olan Vefa'nın bu haftaki iki Karşılaşmada en az iki puvan alacağı tahmın edilmektedir. Yarm Vefa ile karşılaşacak olan Istanbulspor da dun son çalışmasını yapmıştır. Fenerbataçe bugün çalışıyor Her an mühim hâdiselere sahne olması beklenilen Fenerbahçe takıVEFALILARIN ÇALJŞM ASINDAN BtR KÖŞE mı pazar günü oynıyacağı Karatanbulda yapılması kararlaştırılmış ve gün olarak gümruk maçı için son antrenmanıda 13 14 ocak 1962 cumartesi • Pazar günleri tesbit edilmiştir. Maçlar saat 21 de Spor ve Sergi nı bugün antrenör Necdet Erdem' Sarayında yapılacaktır. ın nezaretınde yapacaktır. Yıpranmış şöhretlere verilen istirahatten sonra takımın bundan Ankara, 4 (Cumhuriyet Teleks) ı nın hemen hemen tatbik edildiğini sonraki maçlara devamlı olarak genç bir kadro ile çıkması beklen Tenis Federasyonu Reisi Bülent ve 1962 yıh için de 116.000 liralık bir program hazırlandığını söyleSavcı, 1961 yılı faaliyet programı miştir. mektedir. Teniste Davis kupasına iştirak edeceğiz ALMAN MÜHENDİS D. Bahçenin ışıklandırılma sı için şehrimize gelen Alman müuendisler çalışmağa başlamışlardır. Resimde muhendislerden biri Iiş başında görülüycr. YAZ1SIZ Tesbit edilen programa gore. imkânlar nispetinde, yabancı bir tenis antrenörü getinlecek ve haziran 1962 ayı içinde Almanyanın Köln şehrinde yapılacak gençlerarası BallBoys turnuvasına iştirak, Aııkara Tenis Kulübüne yardım edilerek Balkanlar çapında Ankara Enternasyonal Turnuvas1, masa tenisinde Rumenler ile milli maç, Davis Kupasına iştirak ve Balkan Turnuvasına iştirak vardır. Balkan Şampıyonası sıatüsünde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre bu şampiyonaya iştirak edecek oyuncu adedi 3 ten 4 e çıkarılmıştır. 1962 yılının tenis klâsmanı ise »u şekilde ilân edilmiştir : Kadınlar : 1 Sevim Barulay. 2 lfakat Mergen. 3 Günel Akogan, 4 Selda Minkarı. Arkası Sa. 5. Sü. 1 de Ankara 4 (Telefonla) Tahrana müşahit oiarak giden ve müsabakalan takip eden Nuri Gücüyener bugün gazetecilere verdiği beyanatta güreşlerde haksızlık ol madığım ancak yeni kaideler üze rinde bazı anlaşmazlıklar bulunduğunu. fakat takımın çekilmesinin idari bir hata olduğunu ifade etmiştir. Takımlar G. Saray Altay K.S.K. A. Ordu Iz. Spor Beşiktaş G. Birliği K. Paşa Ş. Hilâl F. Bahçe : Beykoz Göztepe . D. Spor A. Gücü Feriköy İstanbul boks ?ampiyona=ı 8 veK. Gümrük 9 ocak pazartesi ve salı günleri P.T.T. Spor ve Sergi sarayında yapılacak ls. Spor tır. Bu şampiyona için takımlar Y. Direk çalışmalarını hızlandırmışlardır. l Vefa Nuri Gücüyener «Tahranda haksızlık olmadı» diyor Milli ligde puvan durumu O.G.B .M. A. Y. P : 24 7 26 16 11 19 10 25 14 25 17 11 23 18 25 19 9 27 21 24 19 8 22 18 22 17 7 20 16 23 20 17 17 20 17 16 15 6 14 20 16 18 5 14 6 24 15 15 19 20 14 16 15 21 14 16 21 29 14 18 3 15 20 13 17 10 10 12 12 11 15 12 16 İS 26 12 16 11 16 9 13 12 20 9 14 1 14 3 10 11 26 7 Boks şampiyonası PHILIPS Bu güzel havluyu büyük bir ihtimalle kazanabilirsiniz. JT Beğendiğiniz renkten 2 adet renkli ambalâj kağıdmı (mesela 2 mavi veya 2 yeşil veya 2 pembe veyahut 2 beyaz) açık adresinizle birlikte, P.K. 950 Galata'ya gönderiniz... 1962 yılıntn 15 Ocak, 50 Ocak, 15 Şubat, 28 Şubat tarihlerinde dört renk arasında kur'a çekilecektir. Her çekiiişte kazanacak olan renkten 2 ambalâj kâğıdı göndermiş olanların adreslerine hemen bir güzel havlu postalanacaktır. Dikkat! 51 Aralık 1961 tarihindo çekilen kur'ada kazanan renk â^mü dir. Kauçuk Hortum Markasım FİL KAUÇUK SANAYİI LTO. 5Tİ. Tftne) CtA. Om«r Af» Sok. \o. 34/2 GalaUtsUcbDL Tel. U 03 15 DÜNYACA MÂRUF PHILIPS Faal 220/189 günde Sinema, projeksiyon, dekoratif, cıva, sodyumTfotograf ve diğer profesyone! ve spesyal lâmbaları ve aksesuarları amplifikatör, oparlör, mikrofon • her türlü elektronik tüpler, transistorlar telefon santralları ve cihazları radyo ve TV cihazt imalâtçıları için komple veya münferit profesyonel parçalar elektronik ölçü aletleri4vs.4malzemeyi DOKTOR Hamza Z. Ayberk Dahiliye Müleaassın Şlslı, Hasad sokak No. 20 Tel: 47 39 4) İthal etmek istiyeniere sür'atle proforma fatura temin edilir., MÜKACAAT: TORK PHILtPS TJLJ. >ENOOSTRJ ŞU6ESİ GOmiMVY» C. No. 78.80 TEl: 4474 »•> P.K. 504 Btr«$u LÜX Tuvalet sabunu r Hesap Makinesi Cumhuriyet: 217 Lisansı Olanlara 7 nci Kotada 84.52 tarife için â lisansı olanların kazançlı bir I: iş için P.K. 799 Galata Tel: 44 96 25 müracaatları. llâncüık: 1141/216 iMMMiııııııımniMii'). D.B. DENIZ NAKLIYAT T.A.$. den 1 Gemilerimizin ve şirket binasındaki lokantamn mutfak levazunatı teklif alma şuretiyle bir sene müddetle kalaylattırılacaktır. 2 Teklifler 10 ocak 1962 çarşamba Kunü saat 15 e kadar şirketimizin Fındıkbdaki binasında Satınalma Heyeti Başkanlığınca kabul edilecektir. 3 Bu is için tanzim edilen şartname her gün Satınalma Heyeti Başkanlığından ücreti mukabilmde temin edilebüir. 4 Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Basm 15/208) PİYANGOSU. DEVI.ET ORMAN IŞLETMESİ KÜRE MÜDÖRLÜ6İİNDEN 1 İşletmemizin Devrekâni bölgesi sefliğince iştihsal ettirilerek Büngüldek ve Yaslıcal istiflerinde mevcut 1576 adet 486803 M3. çam köknar tomruk ve direk 12 parti halinde açık artırrrla şuretiyle satışa konmuştur. 2 Açık artırma 15/1 '1962 pazartesi günü saat 15 de Devrekâni bölge şefliği binasmda toplariacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 fi 7,5 hesabiyle geçici teminat tutarı 7205,00 liranın ihale saatinden yanm saat evvel yatınlması şarttır. 4 Bu işe ait şartname Ankarada Orman Genel Müdürlüğünde. Kastamonu Orman Başmüdürlüğünde, Kastamonu, Daday, Taşköprü, İstanbul, Izmir, Bolu. Sinop, İnebolu İşletme Müdürlüklerinde, Devrekâni, Şenlik, Ağlı bölge şeflikleriyle işletmemizde eörülebilir. 5 Taliplilerin belirli EÜn ve saatte evrakı müsbiteleriyle birlikte Komisyona müracaatleri. (Basın 118/209) ' Üsküdar C. Savcıhğındaıt Toptaşı Cezaevi karakol binasının elektrik tesisatı (1247.70) lira keşif bedeli üzerinden pazarlıkla tamir ettirilecektir. Pazarbk 20/1/962 cumartesi eünü saat 10 da Üsküdar Savcılık makamında yapılacaktır. Geçici teminat 94 liradır. Taliplerin bu işe ait ehliyet belgeleriyle birlikte komisyonda bulunmaları ilân olunur. (Basırf 121/210) ALMANYAYA Pulman Turizm'in otobüsleri ile gidiniz. Telefon: 44 34 31 ve 44 84 71 Reklâmcılık 20/201 Şirketimizin kuruluşunda hisse senedi yerine kaım olmak üzere veril'en muvakkat makbuzlar. yeni bastınlan asıl hisse senetleriyle değiştirileceğinden muvakkat makbuz hâmillerinin 1 Mart 1962 tarihine kadar Şirket mcrkezinin bulundugu Kartal Yakacık Ankara asfalt yolu üzerindeki idareye müracat İle makbuzlannı değiçtirmeieri rica ohımır. llâncılık: 1145 218 £4S EBONİT VE AKÜMÜ1ÂTÖR SANAYİİ A. Ş. den KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİNDEN: Yazarken, kalennınızi temizler. & Senelik U Heyet toplanturuz 6 ocak 962 cumartesi saat 14,30 da Galatasaray Lisesi anfisinde ekseriyete bakılmaksızm yapılacaktır. Giindem: 1 Riyaset Divanı seçimi. 2 İ. Heyeti raporunun müzakeresi. 3 Dilek ve temenniler, 4 İ. Heyeti seçimi. 5 Oda U. Heyetine delege seçimi. • • • » « • * • •» • • • 8 inci TERCÜME KOTA SERVİSİ 4/1 tar. Resmi Gazeteden yapılan ALMANCA komple tercümesi bu sabah çıktı. Galata, Yakut Kan Tel: 44 84 25 Ayrıca. Gümrük Tarifesi, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergısi Kanunu v.s. bütün Dıç Ticaret Mevzuatı tercümeleri. ı ı ı ıınıırTTtTtTTTr* ...^«»w (Basm 143/213) nâncılık: 1085/194 Üâncılık: 1136/203
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog