Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET 'jıııınııııııııııııııııımıımjııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııç { bi ormanmıs. Şimdi yerlerinde sim siyah yerlebir olmas yanık kökler dnrnyoT. Bilmemiı çerpken, ı»e orman, ne *e peşindi'n gidenler, bilSiirt, 4 (Telefonla) Sason ilçe<i Kaymakum Özer Türk, mem kaçıneı kotadn, sipari«> vareşahsi gayreti sonucnnda ilçeyi elektrik ve suya kavuşturmuştur. Amerikan kaynakları durıı Hf r yıl ormanlar yanar. Hasta peçimiz tiirden bir meta degildirKaymakBinm. ilçeye geldigi 3 ay 15 günlük n m ı s lariında, ınun henüz muğlak olduğunu lar, bir kaç büyük keııtin dısuıda, ler Hükıiraetten hiçbir yardım alraadan bu tesisleri ikmal etmesi iyileşmek i ^ n boeaya ancak durumun sulh ve mü I kürncuV çocukiar Rira ba$v«rar. !1 Ulktıniıe. «Aydınlıfe terütaze ve muhitte takdirle karsılanmıştır. J cahil ho ısıl bü zakere yoluyla düzeltileceği rrıı.n ö:ıünde diz çöker. Köylerde tiin ısıl» şünlerin çelece|ine,geçil sorıımlanmıziıi. «nüne ne dair iimidin kaybolmadı kAkveler erkekle dslar. Kadıtı, ken mez tarihi gelisme ve •sasmaz top3 üncti «Devrlm» Ismet= | Öğrendkr yabuz di ödevi olan cocnk dolurmaktaıı. lum >a.,"3İarına uyarak, er «se. ğını söylüjrorlar hayvanların işi olan kara sabana j sonuçianacağına ınanıyorum. Seter İnönü'ye hediye E | cumârtesi günii Washington, 4 (A.P.) Yeni Gi kjsnhnaya kadar her işi yapar. Yi kl ufnkta beîiren i!k ışık ısınları ne (Batı Irian) ıhtilMı dolayifiyle ne de Uplnm onu kürük goriir. sim?ir kayalarda de?il, yesil 5rtüediîecek E = sinemaya gidebilecek Endonezya ile Hollanda arasında Saymaz, adam yerine kovmaz. Cç t ler üzerinde yansıyabilim. E*kiş*hir 4 (Teiefonla) = r, 4 ^T«l«f<vnla) Burmüzakereierin yapılmasını müm knmslnk cıkarı fçin kisiler biri • Ali 0ÜSKEVOGLU Oevlet Demiryolları ateîyele ^ H tiur Lîsesl ögrencilerinin aldık kün kılmak için girisilmi» bulu lıiriııi yer. Tenbellik çalışksnhfeın. rınde 998 bin liraya imal edi = E lart bir karar «ereğince, öğnan diplomatik faaliyet nimdHik j kötülük dürüstiüğün yerini alır. BtRtNCt OLDU Amritcanın tü\VA Üniversıtesinde Sulll»n Devrim Otoınobninin bir E j= renciler burıdan t ö y i e yalnız Biriii çıkar, kan dâvası dive on nght bıır=undan faydalanarak gıda maddelen teknıği uzerınde ihtısas mu^pet netıce \ermış ^ibidir. eçt daha tsmamİBTîsrîk şehri E = cumart«?si «rörileri sinemsya f>iB. Amerika hukünietı kaynakla ı kisilik aiieyi esnavarea yok eder. yapan 360 yabanc İŞrenci ara«ıtı t)a bir Türk kizı A ^ e r Keskinel mın!« tecrübe seferlerıne ba» S = debileceklerdir. bırınci olmuMur. Resımde mükafg» clarak An.erîkada bır tetkık ^e n, durumun henüz pek muglak ol i SiTasettr isfcemleTe otnnnak esas lamıştlr. Z Çok zaman koskoca bir Impara= K a r a n n tatbıki için öğretyapı^uaktn olan ' sa'ilıt ve bunun Kin her şey v'6yahati tertıpl»nmiFtır. n»sımde Ayfer Keskınel diğer yabancı arka duğunu, fakat Bılindiği fibi Uk imal edilen E »er.îerden ve rmnîyet mensup diplomatik temasiar neticecinde ih nenir. Memleket dâvaları kisHel torluğun sosyal bütünu ile g.>çüp daşlariyle beraber crrülmektedır. Devrim otomcbili Cumhurba* E larından muteşekkil bir ekio, tilâfın müzakere ve sulh yoluy'a cıkarlarıîan «onra çeMrse. o mem gıtnneeini reisül hikmetü muhafekanı Cema! Gur=el'e hediye ~ daimî olarak sinema ve kahhalledilebiimesi unoîdini kdybct îekeite hemert cözülmesi gereken tuilah gerekçesine bağlıyan anlaedilmisti. Bu arabanm da Bas X i bir milli egitim oav.tst var demrU }i.şı düşunurüm. vehaneleri kontrol etmektedir. medıklerıni soylemıslerdir. bakan tnorü'ye verileceği söy E Çok zaman büyük kentlerin büHollanda Buyük Elçisi J . H. | Suç çoğalmca, lenmektedir. E yük kıraathanelerinde memleket Van Ro;jen dun randevu almaksıkonularını tartıçan aydın kisiierin zın Dışiılcri Bakanı Dean Rıtsk': | mahkeme yetmiyor Demir Yolları, motörlü= bu sosyal dü^endeki çabalarının ziyaret etraistir. = Denızli, 4 (Telefonla) Dene olduğu aklıma gelir. taşıt servisi kuracak E Uzak Doju, Bırlesmıs Jîilletîer Bastarafı 1 Inci sahifede E nizli Ağırceza Mahkemesi, 1961 Çok zaman politikanın girdigi ve Avrupa İslerı mu s av:rlerimn de Denızli. 4 fTPİefonla) Bir E A!: Sakır AEaoslu ' C H P 1 Dı«:lcrınde reforrr. istemış, te^kılatın 3 yıhnda 880 divadan 465 ini kaher kapıdan fırlayıp giden ideal, katıldıeı yarım saatlik toplantidari I haftadanberi sehrirnizde bulu ^ her zamanddn d ^ a cvk çalı^ması lâzım geldiğinı sbylıyerek. takviyejŞ rara bağlamış ve yeni yıla 415 bı':m ve ıhtısasın arkasından ba>onra Rolien gazeteciSerin lorduk I tsrat'i'ın bıyıcı yeni teriıyor. nan Ulaçtırma Bakanı Cahit si uzerınde durmustur. ZZ dâva devretmiştir. ları suailere şu cevabı vennıştir: I Kurulduğunoa sıt'ırdı. bugun ku^ kabılirim Ak\ar, biıgün basm mensup'a E 1 C.H.P. nden Celâl Sungur <ur.ları söylemiştir : 2 Yeni yıl içinde geleeek dâvan ile yaptıŞı göni?mede, rila E «Makul derecede lyimser olma sutu eksık. Gokierde fuzelerı uçu i Bazan Anadolu düşer icime BaTanınmıs i$ adamrmız Vehbi = larla birlikte derredilen dos«27 Mayıs îhtılâHnden sonra. MıUi Bırlik Komitesi tesekkül etti getirdiği kötü iT«tleTde motpTİu îasıt senişle Ş Koc'un kızı Sevgi Ko<: ile DoSan 38 kişı ldi. Biri rahmetli oldu, sonra 14 u yurt dı^'.r.a çıkanldı, Dışişlen dığım takdırde ivi bır dıplomat ıv ;uı. Ünıversıtelenne yabancılar u j zan yuzyılların ^ yaların tamamınm blr mahkeri kurulacağını ve bu sayede, Gönül'iin dügünleri dün gece Hil Teşkilâtında kendılenne görevler verıldı. Dıtıçieri bır ıhn=as ışıdır. lamam. müzakere ve gorüşmeler ^üşur. Kıraçı orroana, denizi zem nançlaria besİPnen doktorsuz hasE roede görühne«iinin mürokün ozeıne, guneşı enerjiye çevivir. vatandaşlann demiryollan ile E ton otelinin salonlannda yapılmı» önüne gelenin gorev almaması lâzımd'.r t a l a n düsünürüm. ka\dedilmıp 14 ler ihtııâli yapan. reiimı konusunda terakkl S lamıyacağını görSnüne alan Turkiye tarihle yaşıt. içöndereceklert e«;yalanrı iş yer Ş tır. Bu mesut hâdise, iki tarafın kurtaran kahramanlar mı idı Yoksa. kurşuna dızıîmelerı icabeden va tir.» Orada çocuklar neden doğar, niE Adalet Bakanhğı, Denizlide Buğday göndermezler«e ekmegi çin yaşar ve nssıl ölürler? leTİnden almacağiTiı bildirmiş "Z. yakınlan ve dostlan nlan îehrin tan haini mi idiler? Seçım öncesı oeyanlara bakılırsa, vatan hainı ıdıBu suretie. Hollenda ile Endonez bozulur. Ağaçlannı keçiler vemezEî ikinci bir Ağırceza Mahkemesi tır. E Bu, aydın kKinfn ham maddesi baş tacı ediîecek kahra yanın son bır kaç haftadanberi i)k 5 kurulmasına karar vermiştir. bir çok tanınmı» ailelen efradının ler. Seçimden sonraki beyanlera bakarsan Bakan. ziyaret ettiği ilçeler E içtirakleriyle kutlanmıçtır. Saadet mandırlar. Bu eshas yurt dış.nda ne yapar? Bunlar hiçbir \ azıfe de defa olarak müzakere mevzuunda >e. keçizadeler yakar. Kbylerir.de oltnak gdrevinı bütün deh;etiy!e ıçecek «u, geçecek yoj, «eydecek § Karnından 8 kiloluk de, siyasi parti merkezlerine = görmemektedirler. Bu açık butçeye boşuna yılda ıkı milyondan fazla birbirlerine yaklastıkları anlasıl yer bulunm?.7. Endustrire hevefle ve sadakatle yerine getiren sefaler dileriz. de uğramayı ihmal etmemiştir. s külfet yüklemektedirler. Bunlar eger suçlu ise yurda eetirip cezalan maktEdır. Fakat yak!a«trtantn ne nır. banmaz. Müsterek Pazari tev let ve cehaîetin prarip m a c r a ^ ı d ı r . 5 ur çıkanldı Bakan, BabadaE" bucağmda yi E dırahm. Suçlu değiller ise, gorev.erinden alıp Dififlerını ve bütçesini dereceye ksdar tahikkuk ettiğini Sonra cilesiye kızarım Kadınlık ne partıleri getmek isteğınde ~ Konya ve Bilecikte yanrn külfetten kurtaralım. Bunlara daha ne zamana kadar para odıyece veya netıcenin ne olacağmı daha daianır, gıremez. Otomobıle hasta iîfetinl kara çarsafın tçtnde belle5 Denizli, 4 (TelefonU) Alanır, suremez. bulunmuş, fakat bucaklardan I ğiz? Ne zaman yurda çağıracağız''» "E cıpayam ilçesinin KızıUıisar şimdıdcn kestırmek mumkun deîsrael, bır besmelede nasıl kanat mı? bacıya, derman^ız yavrusunu parti teşkilâtlarının kaldmldı E ton afyon ele geçirildi = bucafından Fatma Elbay adınğıldır. hoca nefetine terkeden adama kılandı? ğı hatırlatılınca, «Tamam, ama S 5 da 60 yaşlannda bir kadının Plân «iıdi. bir. 8üUIe«i çöle zarttn. Baştsrafı 1 in bcn burayı ilçe zannetıniştim» H karnından 8 kilo agırlıgında Yı'.da Mr keı sevlndiSim olur. «*ğırtti. ikt. Slibasten okudular, demiştir. E baha karşı Dereköy'e yakın bir Mahmut Vura! ( Y . T P ) bunye'nın alelacele tanınmasındaki fayda2 »r çıkanlmıstır. Gençier ellerintio AtMurkten sözuç. Ölesiye çahştılar. dort. yı, münhal elçilik sayısının ne kadar olduğunu. merkezde haien kae kbr yolda afyonlan teslim edeceği ^ Ameliyata jorl» r « ı olan ! ler yazılı pankartlarla geçerler Biz neye tökezieyedururuz? Öğretmeni öldüren, 24 = ni soylemiştir. Bunun üzerine bura büvükelçinin v?zife gördügünu. Balkan Paittının mer'ıyette buiunup ~ Fatmarun sıhhi durumu iyidır. tcim burkulur. Dört bucakta aE»tiW«« de|fşirız, bır. Taşraya E i da polisler tertıbat almıslar ve be bulunmacığmı Bakandan sormuş ve M;s;r'dakı Turk vakıfları konuyıla mahkum oldu E i raberlerırıde bulunan üç utomobih suna temasla, Dışışlerınm bu konuda alâka göstermediğinı soylemiş, kımıldamaytz, iki. Çoğumuı ttmmi I ' . I T okunur. Yara y»kıla Ata| Esklşehİrde bir Slrk'in •5 yizdîr, üç. Topumuz kaytancıyız 'ııık anılır, Musîr.fa Kemal söyleBurdur, 4 (Telefonla) A E j ç a h h k l a r arasma gizlemişlerdir. Iktisadı Işbirliği Teskilâtının Maliye Bakanlı|ına baHarımasımn yedır, dört. = 24 hayvanı yandı nir. lanköy tnuhtarlığını yaptıgı sı ' Randevu saatinden bir hayli son rınde olmadığını ileri surmüştur. Türbe aç. mektep Vapa: irtieaa Utanırım... Mahmut Alicanoglü (CJ1.P.) Amerikan askeri yardımın:n azaltılrada, dört ay önce gorevi ba S ra Kemal. yanmda szılı kaçakçı. = Eskisehir 4 (Telefonla) Ankara. 4 (CumhuriyetTelekf) îlört, ınkılâba şal 6rt: çahs^n kattsm«t Ömer Küntay finda oldürulen öğretmen Ha ; l a r d a n Veli Gumüs ve Abdtırrah ma?ınm sebebini sormuş. Kâzım Yurdakul (A.P.) konsolos ve elçılerin Günlerdenberi »ecilemiyen Y. Bugün fehrimizde bir « r k e ait sadece T.P. grup idare heyeti ve havsivet iznsın, ytlışanın biti kanlansm gilil Ijık'ın kaa'.ih Adero ö ı k a ; man Gvıven ile ellerinde tnavzer hem vatar.la hern vatanaasla her türlu ilgiyi kestik'.erini ve = 4 ceyîân, 6 geyik, 3 maymun, 4 E bi polltika hokkabazltklan da caya. bugünkü duruçması sonun ; bulunan koy rnuhtan, E >y< *e ? bofa vtlanı feci fekilkonıcusu konserler tertip etmekte olduklannı ılerı sürmüst'ür divanları bueün Y T P Mecli' Gru ba. Maliye Komisyonu da 24 yıl ve cınayete yardımcı \ ve diğer 10 kiçi o'dngu halde af^ de yanmıştır. punun yaptıjı toplantıda seçiltniş Kııası. mejhur sozdiır. âlem giolan karde^ı Mehmet Ö?kaya : yonlarla biriikte kor yola gelmismebus maaşını yeniden z: K ı m m ı Toprak mahallesinde tir. Grup idare heyetine Pcafet Sez der Mersine, biz gideriz tersine da 11 yıl ağır hapse mahkum Z ~ gosteriler >~3pan sirkin müşteİerdir. Şükür, bunu b:Hyoruz. Kisi nokBütçe Karma Komisyonu öğleden fonraki oturumunda Dısiîleri gin, Sabri Keskin, Avni Aktit, Ata tesbit etti: 2900 lira olmuîlardır. ; E milât kısmında çıkan yangına bilmek gibi irfan olmaz. Be? kişilik poli» ekipi, 15 kişi Bakanı Se'.im Savper. dıs polıtıkamız hakkında uzun bir ızahat vere Bodur, Tahsin Türkay, Havsiye» sanını Rs«tarafı 1 inef sahffede ~ jtfaiye kısa zamauda yetişmişile mücadele edemiyeceğini anla rek, Birlesîk Amerika tarafından onumuzdeki yıllarda Turkiyeye ya Divanma Vahap Kisoglu, Kemal Bu iyi. se de, hayvanların k u r t a n l Boluda 3 gazete birleşti: mış, bunun üzerine bir anda oto pılacak yardımlann esasları hakkmdakı kanaatini açıkladı. Ve VeUkin, başkalarma ayak uydu miktarın tayini için miüetvekille«Bu Badüli Hüsaroettin Atabeyli, Suat ~ ması mümkün olamamıştır. Bolu, 4 (Telefonla) Şeh E mobillerin farları yakılmış ve vardım Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanmış 1962 Geçıs Ümit, Seyfi Güneşten, Selçuk Ay rup, hatanın telâfîsine kosaceSırm ri tarafından verilmis olan teklif E Tahkikata âevam edılmekterimizde yayınlanan Abant, Ye ; za, biz bize benzeriz sarhoşluij^ın ler kabul edilen rîoktrine uymadıbaskına uğradıklarını anlayan ka Programı ile 5 yılhk Kalkınma Plârını kapsıyacaktır» dedi. Sarper, tan geçilmislerdir. = dir. r.i Hamle ve Ekspre» irimli uç ; Çmdan dolayı reddedilmiş Maliye Meclis Grupunda ayrıca D o | u y a dan adım atamavır, bu k3tü. çakçılarla müsademeye başîanmıç ayrıca sabah oturumunda sorulan çeşitli soruları cevaplandırdı. gazetenin sahibi birleşerek, Se î Şu, bile bile Udesten vaıge<': Komisyonu bu bakımdan birinci Sarper. ızahatını, dıs politikamızm karakterinı tarıfle başladı ve üç kijilik bir heyetin açlık ve kıtİ Kaaül boğa tır. Ancak, efyonlerın parasını sımiz isiroli tek bır gazete çı Z «Yurtta sulh cıhanda sulh» sloganının bugun Birlesmış Mılletlerde lık durumunu tetkik etmek mak himmetimiz berekâtıyle. Mer«in yo rmdc"eyi geri alarak mSli ve ekoyaklaşmıs ~ Manisa. 4 (Telefonla) Kukarmaya baçlamışlardır. Basın : almak için polislere or.emıni kaybetmıyen Bozler arasında yer aldığını behıttı. Turkıyenın sadiyle gönderilmesine karar ve luna bir dönebilsek, dâvayı halle nomik şartlara uysun bir hat tâE 'a ilçetinin Menye köyünden deceğiz. î l i n Kurumu yönetmeüğıne ; olan üç kaçakçı birkaç el ateş et menfaatlen konusunu da su sekılde tarıf etti: «Mığfer, Türk mılletımn rilmistir. yin etmeyi ve Mecîise bu şekilde Ş Hüseyin Karakaş adında bır nygun. kalıteli bir gazete çık ; melerine r a | m e n başlanna taban menfaatlerı etrafında doner, butun hedefimız Turklerın menfaatleriAma yok, besa çekmiş, bir «Ter sunmayı vazife bilmiştir.» ca kabzası vurularak yakalanmış S K'nç, bueün azgın bir boğanın sine dönse dünya . » tCırküsüdür maya başlaması, halk ta • Babaç, aynca Miîlet Meclisinin dır.» E hücumuna u^ramış ve feci ferafindan da memnunJukla kar : lardır. Gece karanhğında pclisle1962 yıh ilk 6 ayhk Ithal söylemisiz diye, «ille dünya 4ura bir komisyonu oîarak çalıştıklarıS kilde can vermiştir. cak ki biz dönelım» der liiretirsek nı ve eger partiler ihtisas komisr çilanmıştır. ; r ı n kalabalık olduğunu tanan diğer programının esası o başka. EBabasuun kulağını kesti Okul İçin arsa bağışladı: gibi 12 kişi, atyonlan bıraktıkları yonu olp.n Maliye Komisyonunun Dışişleri Bakanı daha sonra mıl'.etlerarası münasebetlerin bugünkaçmışlardır. Polisier, otomo O zaman kıyamet kopana kadar görusünü kabul etrnezlerse i^tifa E Manisa, 4 (Telefonla) Turilân edildi billere yükledikleri 200 kilo afyo kü durumuna temasla. «Bugün. dünya durumu tehlıkelidır. Fakat son bekliyeceğU. Izmıt 4 (Telefonla) Tuzla E E gutluda Ahmet Menecik adınetmeye kararh olduklannı söyle RacUrafı I inet «ah(f*de tabancalan, bir ayd.r nispi bir ferahlamaya gıtmestedır. Bu bızi teyakkuzdan geri Berhan TOSUNER da hayırsever tacirlerden Veh ; nu ve üç kaçakçıyı, ~ da bir genç, bugün 70 yaşlannmistir. 2 îthal sürelerinin temdidi babıçakları ile biriikte şehrimize ge tutmamalıdır» dedı. Bakan bılâhare Bırlesmiş Milletler, NATO ve bi Bilımer 3500 metrekarehk ; H âaki babası Ahmet Menecikin Bundan başka Razetelerin Mectırmek üzere yola çıkarmışlardır. CEN'TO hakkında genis bilgiler verdı ve milletlerarası munasebetlerı kıroından iki ayhk bir yetki Odaarsasuu ortaokul mşaası için • E kulağını bıçakla kesmiçtir. Bilısin raânevî sahsiyeti ve railletBıleciğm Gblpazar ilçesine bağ mızde ve bılhassa Kıbrıs konusundakı çalışmalarda Hariciyemızın ak lar Birlitine tanmmı*tır. Mîll! Eiitinı Bakanlı|ına bağıs : Ş lâhaTe cirınet getiren Ahmet, tıf. dınamik politıka yerıne akılli bir pohtika uyguladığmı Kbyledı. vekillerinin hayeiyetlerine karsı 3 Proforma fatura veya teklif lamıstır. Bilimer'in hareketi : lı Tohumlar köyü halkından olup ~ çehrimiz Akıl Hastaneîine kalSarper, bu a n d a . ecnebı kaza konuçunda karşılıklı bazı tadıller mektutu 5bra?ı kaldın»TTi!«itir. itham edici yazılar yazdıklarmı muhitte çok iyi krjr'ilanmıstır. ; afyon toplayan Mustafa Güvenlik dırılmıstır. riusumnzun esenliği vf matİH •öyleven Babaç, bütün bunların 4 1CA (AÎD1 den bedeli ödeile daha onceden ahcı rolünde te yapılmasma calışıldığını bildırdı. ; necek mallar hakkında eyrıca bir İBfn nfTiına, öylegine olumlu >»• bueun kom «vonda görüşler olarak ^llllillllllllUlllllllllllllllUIIİIIIIIIIUİIIIIIIIllllliiillllllllllllllHIHIIIUIIir masa geçen bir poü? de yine kiloramUr ileri giirülüyor k i : Bu ko ortava atıldıiını hildirerek «Yapıyönetrr«elik yaymlanacaktır. su 4W liradrın îOfı kılo afyon için 5 Sekiıinci kota icin 65 milyon nnda olumlu lıir «onuea ntasmak. !nn bu hareketf kcrşı bile düsünpazarhk yapmıç ve sahte 500 liraD:şislerı Bakanı Selım Sarper daha s^nra komşularla olan munaancak bütün bu sorunlarııı Uk<t lıklardan iki tanesini kapora ola sebetlerımi7J ızah ederek, Sovyetler Bırlığmın Turkiye'de her hukü doiâr. liberasyon hstesıne S5 mil teker, gediksiz olarak ele alıp, bir cemiz «udur Biz bq?ımn bu hareyon dolâr ve anlaşmalı memleketketini basın hürrivetinin fctr nime rak vermiştır. met deçısıklıgmde muhtehf teklıflerde bulunduâunu ve son zamanlar İere 30 milvon dolor avrılmıştır. birine paralei yürütmekle olnr. ti o'.arak kabul ediyoruz ve bütün Konyadaki i?i bitirdıkten sonra da Sovyetlerirı or.emli mıktarda yardım tekhfîerının tamarr.en asılsız 6 AİD'den bedeli ödenen pek Ama bir ulusun esenliçi ve mut ıthamlan sceukkanlıhkla ve hüs [ Bileciğe gelen polisler çece yarı olduğunu. bunlarm kendıleri tarafından sağda solda çıkarıimış propa çok rr.al liberasyon lıstesine alın lulueu. o ulusun \arlıgım «a^lama nııntyetle karşılıyoruz» demiştir. bağlamasından sonra çellr. î | t < ! smdan sonra mah teslim edecek gandadan ıbaret olduğunu eoyledı. Bakan. Sovyetlerle munagebetler' mıstır. Bılâhare komisyonda. Meclis üye şimdi biz, bu var veya yok almak, Mustafa Güvenlik üe suç ortağı mız hakkında, ote yanda Sovyetlerle olan komşuluk münasebetlerimız 7 Lifansa bağlı ihraç maddele'erinin odeneklerj ele alınmış MaU karşı karşıyayız. Eyüpte yakalanan 19 homoteksü Tahsin Güveni de suçustü yakala gozonunde bulunduularak. t u iki kutup arasında ayarlandıiım kay rinde önemli degisiklik yoktur. Ankara, 4 (Camhnriyet Telek») dettı. «tnsan d&şünen hayvan», «tnsan liye Komisyonu toplantısma katıelden ikisinin «Nurcu» oldukları rmşlardır. » 16 h k ve 33 devirli plak itha Sağlık Bakanltğı öst kademelelan siyasi parti grup başkanlarıdün meydana çıkmıştır. li için sekizinci kotaya 20 bin do sosya! bir havvan» olmadan önce. t ı n da i'ttsaresine Beg kaçakçı ile v a n m ton afyon rinde değişiklıkîpr yapılmış, Müssunulduktan yine karada yasıyordu. Kayada de N.Ö. ısmir.deki Güzel S»natlar şehrimize getirilmistir. lar konulmustur. tef«r Nusret Fısek bu görevinden «ii, karada. TOPRAKTA. Bunun scnra evvelce yazilan Maliye Büt Akademlsi öğrencisi ile Y.Y. Ismin9 Turistık otellerin alkollü içSurıve. Affianı^tdn ı'.e münasebetlerımizin ıyi olduğunu da beliraltharak eîki göreri olan HıfnssıhMsdalronon diğer ynzii jetlojik, biolojik açıklamasmı hil çesi Komisyonu gerekçesi aynen deki genç, dah« önce Nurcu eldukh» Okulu Mddârluğüne nakledilTürk poluınuı uyuşturucu mad ten Sarper. Irak İhtıiâlini mütaakıp NATO'da çıkan endi»«leri berta kiler ihtiyacı için kotaya 150 bıa SrinUr yapsın. Basit bir Orta Ana kabul edllmiş ve fakat milletvel s n için yakalanmış ve bir nliddet raf eden yegâne savunmayı Turkıyenın yaptığını açıkladı. Mısır'la ara dolâr konulmustur. basarısı daln çocnŞu olarak benim bildi kili ve senatör ödenekleri asgart neztret alttftda tutulmus. adliyeye âe kaçakçıhğındıki bu 10 Tarım Bakanlığınıı» buğday Jtas gtrçek su: Ormanlanmıi a ) Bekanlık Mftcteşarlı|me lae, Arî r^vkedilmişlerdır. Amerika Maliye Bakanhğı Nar mızın a^ılmasına sebep olarak da Surıye'yı tanımamızı gosterdi. Yuhad kabul edilmek suretiyle 2400 ithali için yedincı kotada aynian mıs başını ridivor yoslavya ite müna«ebetlerimiz ve Balkan Paktı hakkında ise şunları kara Numune Hastanesi tç HastaGidivor 3ma, lir« üzerinden tesbit olunmuştur. Emniyet Bırınci Şube MSdürlü kotik Bürojuna maalesef Narko55 milyon dolâr, 40 milyon dolâra toprak. yaŞmnr, iklim çibi hayatt lıkUrı Mütehassısı Alâeddin ErkTurkiyedeki tem soyledı : ğünde Nurculuktan sabıkalan bu tik Püronun Bütce komtsronunun âzami olan menin tayini kararlaçtırılmiftır. • Yugoslavya ile münasebetlerimız daima iyi şekılde tezahür etmıs çıkarılmıstır. fcıemi olan dofasal kovulHrı da lunan 2 gencin, yılbaşı gecesi tertip silcisinin bir muvaffakiyetı olarak 11 Tremi mübayaası için, Ocml IMsinden «fötürü\or. S.jŞıit aölçe 2400 Hrayı tesbit eden prensip kaAyrıca, Bakanlık Müsteşar Mua edilen «Seks Partisi» nde yakalan intikal edecektir. Zira bu tip işler tir. Balkan Paktı ise kuruldugundan bugüne kadar görevini tam anrarı ve Anavasa eörü«ü kabul olun vmi Demir Erel de görerinden alı mış olmaları dıkkati çekmiftir. için hiç bir tahsisaiı bulunmayan lamiyle ifa etmiftır. Son zamanlarda Yugoslavlar buımle münasebe* Tetkik Kuralu emrine 8. ve 9. ko rioin öılemi duyuUn ny\e verlert mamıştır. Bu hale eore mületvetalarda 5 milyon dolâr ayrılmifUr. miz var ki, bir kuşak cince mis finarak Bakanlık Danı?ma Kurulu Diğer taraftan frengili olup ol Türk Pollsini, gerek Konya'y* ve lerını gelıstırmek ıçın sefirierı vasıtasiyle lekîiflerde buiunmuşlardır.» kili ve Senatorler bürtit 2400 lira 12 Binek otomobıli ve kürk üyeiiğine nakledıimiftır, Sağlık Ba madtklart için Emrazı Ztihrevıye gerekse Bilecik'e bu Amerikalı gn ve net 1200 lira yolluk almak suiçin hiçbir tahsi» ayrılmamıştıf. kanlığında daha bazı tâyinlerin yatürmuçtür. Otomobilleri, benzın Hastalıkları Hastanesinde muaye13 Vesaik mukabili ithalitta Yüksek Adalet Divanının retivle ayda net oîarak ortalama pıl«cağı «öylenmeMedir. B« «raucrerSni. hattâ memurlarm yiyene edilen homoseksüellerin hastaDışislerı Bakanı Selim Sarper. Amerikan Büyukelçlsinin temasiar. 36000 lira para alacaklardir. da, b a n hastane bafhekimlerınin cek ve yatacak yerlerini, Amerika hakkında genış izahat rerdi ve sefirin dünkü teması hakkında şunları •anavicilerden "»50 pe»lnat aranmılık taşımadıkları anlaşılmısttr. Yarın komisvonun tesbit ettiği de nakledilecekleri öereniiraiçtir. yacaktır. kararlan Bu arada yakalananlar arasında Narkotık Bürosuna mensup Ame fbyledı : bu mlktarı ihtıva eden teklifin b i . 14 1962 yıh içinde ithal edıleolup bazı müesseselerde çalışan fikalı polts ttarştlamıştır. «Amerikan Sefin. Amerikan Hükümetinin Turkiyeye yapacağı yar cek mallann sekli içıa tahsislerin BaştarsTı 1 inel sahlfed* rinci maddesi Milîet VPCIİSİ BaşBaydur hakkında tabki homoseksüellerın islerine »on veKaçakçılaria yaptıkları mücadele dıtnın verileceRi vaadmı bildırraıştır. Bu yardım sskeri ve ıktısadi sahalefette bvılunduğu iddiaıiyle kanlığına gönderılecektir. rilmiftir. Ajrıca Eyüp futbol takı sonunda elbiseleri harap olan p o . halarda vadedıcı ve oldukça muspeuir. Tahmımmce bu yardımm Dev dağılı=ı şöyledır : kat açılması isteniyor mmda oynıyan bir gence de kuluyapıian Bu husııstaki müzakereni n y a . 235 milyon dolâr Yatınm BMİUn luklarında kovuşturma lulere Amenkalı uzman belki de let Plânlama Teskilâîı tarafından hazırlanan 1962 Geçiş Programı ile eaki D.P. mHletvekillerinden dort rm öğleden sonraki Millet Mecliithali Ankara 4, (Cumhuriyet Te bü tarafından ihtarda bulunulmup birer kat elbise yaptıracaktır. ondan sonraki bes yıllık programın uyguİBnmastnı kapsıyacak şekil220 milyon dolâr ham madde U kisi hakkında vazifesiziik kararı «i toplar.tısında bir neticeye bağleks) Devrim idaresinin Ticaret tur. Yıllardan beri devam eden bu dedu » hali .. , almıştır. lanması kuvvetle rr.uhtemeldir. Bakanı ve hâlen Bonn Büyük ElToplantıva başlandığı zaman Hıfzı Oğuz Bekata. Maliye Bakanlığısistem, bacının zaman zaman tenKadınlar Birliğinin 55 milyon dolir Zirai istıa*al Haklannda vazifesulik kararı a Ancak bu neticenfn ekserivetle a!ı çi*i olan Mehmet Baydur hakkınkidlerme rağmen roaalesef hilâ na Vach olan Milietlerarası tktısadı tşbirlıği Teskilâtının Dısisleri Bafazlası maddelerin ithali hnan eski D.P. İi milletvekılleri nacafrı ıhtimali vardır. Z i r a CHP da Meclis tahkikatı açılması için, tebliği kanığına bağlanmagının zaruri olduğunu bıldirdi ve bu konud» çeşitli devam etmektedir. lunlardır: Meclis Grıınu azami haddi bürüt 560 milyon dolâr Yekun. bufun T^.M.M. Başkanlıfma bir teyit edıci örnekler verdi Ankara. 4 (Cumhuriyet ftleks) Türk polisinin haysiyetine doku Eski Çahşma Bakanı Haluk Ça 3S00 lira tesbit erie n Bütçe Komisönerge verilmMir. Tcplanlınm sonunda Dısisleri Bakanhğı teknik uzmantan, sabah Kadınlar Birliği 17 llden gelen nan bu gibi olayların tekerrür e t . man (vergi kaçakçıltgı), îrfan Hat yonu raporunu Anavaiaya uygun Atnasya senatbrii Macit Zeren haşkanlannın iki gündenberi yap memeri için iîgîlilerin tedbir al sorulan çefith sorulara cevap verdiler. Bedar (gBrevini kötüye kullanmak) bulmuş ve Maliye Komisyonu geDok i^çilerine dün ve mitletrekUi Nevzat Scner tara makta oldutu toplantı bugün nıha ması icap etmektedir. Baha Akşit ve Mehmet Karasan rekçesiri reddetmiMi hakları iade edildi fmdan verilen önergede eski T i . yetlenraiş ve bir teblif yayınlanBir poüs »efi ise, Amerikahla. (Türk parasının kıymetinin ko caret Bakanının gorevini kötüye mıştır. rın yalnız memleketimizde değil. Baştaralı 1 inel •afcifed» runması hakkındaki kanun muhaBakanlar Kuruluna Tebliğde, Vilâyet ve Genel Mer bütün Ortadoğu memleketleıinde kullandığı TB bir yabanct şirketi lefet.) yapacaklardır. Mmaye ettiği iddia olunmaktadr. kez çalısmaları mevzuunda yapı uyuşturucu naadde kaç«kçılığı için Dosyalar normal mahkemelere silâhh kuvvetlerle ilgili 2) Pazar gunu çalışacak ışçılere Önergeye b« hâdUeyle HgiH 20 lan mözakerelprde tam bır Korüş bır fon tesis ettjğıni ve bunun bir bir gün oncesinden tebligat yapı havale edilcaek üzere Divan Başbirliğine varıldıfı belirtilraekte ve haysiyet tancı mesele olraadığını sahifelik bir dosya eklenmiştir. bilgi veriîdi lacak ve bunlar dan çmlı»«ml« çift savcılığa tevdi edilmiçtir. eski Baskanm, Birlikten ihracı hak ifacie etmiştir. Diğer taraftan, hak<sıj: mal ikti B«ştarafı 1 jnci sahifede "undelik alacaklardır. kında şu ıddia ileri sürülmektedir: Amerikalıların böyle bir çabşiddiasiyle lantıda Bakanlardan baska Genei Izmit, 4 (Telefonla) Darıca "Türkiye MılH Talebe Federasyo ° 3) P a ı a r günü lf* ««»P <it çalış tabında bulundukları «Yetküi organ olan Haysıyet Di ması olmakla beraber, polıslerimi İntihar» teşebbiis etti Aslan C'imento Fabrikası tşçi Sentmlmayanlara da kamıni ücret maHanna el konulan eski D.P. mıl Kurmay Başkanı ile Başkan yarvanı kararı ile üyelikten dahi ihz ı n hıç olmazsa yiyecek ve y a t a . dikası tdare Heyeti. bugün saat 15 nuna bağlı tstanbui Yüksek OkulCibah'de Üsküplü Caıldesmde oletvekıllerinflen «ekizi hakkındaki dımcılan. Kuvvet'.er Kumanda'nlarac edilen bir kımsenin Ba^kanlık l e n odenecektir turan 20 ya$lsrındaki Hasan O k u y , cak ucretlerini Turk Emnivetinin ten itibaren 40 saatlik açlık grevi , !ar Talebe Birliğinin dün Eminönü ve vasfı kalmıyacağına göre. Haysiyet 4) Hazlran 1991 den bu y«na docya da Yüksek Adalet Dıvanın n , ilgili kısımlar başkanları babası tarafından dovülmesine ükon ödenmiyen paralar, bankaca ema ca fearara baŞlannış ve haksız ırıal yflksec rC'bfli subay'.ar hazır buDivanı kararları ise tüzüğe gore karşılaması icap eder k a n a a ' i r î v ne ba^lami'iır. Grev sebebi. Senıîi ' ögrenci Lokalinde yapıian zülmüs ve gece saat 22 sıralarmda ancak Genel Kongrede münaka^c i iktisabjnda buiunmjdıîdarı te>bit iunmuşlardır. ka Ba«knr.ı Hüseyin Akkayanın j gre<;i hâdiseÜ geçmiçtir. nt hesabında bloke edilecektir. intihar kastiyle kendısmi Unkapa edılebileceğinden ve Birliğin selâhaksıı olarak işten cıkarılraasıdır. ciunduğundan haklarınuticı kaOrgeneral Cevdet Sunay ve Kuvı.giU mercilere Hâdise. îktisadi ve Ticarî îüm Şayet i?eiler. nı Köprüsünden aşagıya atmıştır. meti bakımındBn bır Başkanın mev rar kaldırılmiftır. Grev süresince Baskan i*e alınmazvetler Kumandanları. Bsşbakan ve Bahkçılar tarafından kurtarilan cudıjeti de şart oîduğundan, İdare ler Akademisi Talebe Cemiyetinin haklarını kabul ettirirlerse bu pa sa. fabrika isçüerı de açlık grevine MaUarı cerben bırakil m 8 kifi Bakanlar KııruJu uyelerine bugün genç hastaneye katdınlmıstır. 2. Baçksnı ve İdare Heyeti ile rayı alacaklardır.» katılacaklardır. Genel Kurmay Baskanlığında yapıHeyeti uyelerinden birinin Ba^kan Gaıeteciler, yanljs Utbikat dola şunlardır: kongreye kadlmak istenmesinden olarak vazifeiendirilmesinde hiçbir Ferif Tüzel, Osman Kavuneu, ian Brifmc;te Turk SiUhlı Kuvvet 3 üncü sahifeaen devam Bir ceset bulundu yısiyle işçüerîn çalısmamaeı yülerır.ın konu«. kurulus ve gorevjeu^uisuzluk yoktur » ileri gelmiştir. Bu cemijette çıgünkü toplantıya bıraıtılmifUr. Bu zdnden Denizcılik Bankasının uğ llhan Sipahioğlu, Nazifi ijerıf NaKore'de şiddetU tipi Soğuksu Ha'.kah tren yolunda kan bir anlacmazlık sonucu biri radığı 1 milyon liralık z&rara «e bul. Ekr*m Toruelu, lcıhaıl Şener, 4>le NATO ıçındeki durumu, 19S2 arada Dışişleri Bakanı Selim SarMumın isminde bir şahsa ait par İtalyada kıymetli tablo Bayramoâlu. >ilındtf yapılacak Amerikan yardıper dış konularda ve Diihassa A. fırtmasında 105 balıkçı Maltadaki bir kahvehanede,. diğe bebiyet verenler hakkında ne gi. Cemil Şener, Fuat çalar.rr.'.s bir ceot buhınmujtur. Bu suretle malları uzerındeı ted rnının detayları ü^erinde açıklayıB.D. Buyükelçui lie yapıian tcaıstrı de Eminönü Ö|renci Lokalinde bi takibat yapılacağmı sormuşlar hırsızhğı cı bılgıler arzedılmıştır. Elektnkli tren tarafındün çiğnenkayıplara karıştı olmak üzere 2 idare heyeti ve bas dı<. Ancak, Gökdeniz: «Bu soru bir kaldınlan eski D.P. mıüe'veBeruamo <Kuzey îtalya^ 4 (a.a.' lar hakkında izahat vermiştır. diği sanılan Mümırin. bir kaza nckiilerinın adedi 58 P çıkm;ştır, B. M. M. ne sevkedilecek olan Seul. 4 (A.P ) Kore milli poli kan seçılmiçtir. Birligin dünkü n u t a cevap venniyeceğim» deroistıcesir.de mi öldüâü yok«a intihar Burada bır di* doktorunun evin Divamn tahsisatı bitti yeni Toplantı ve Gösteri Yürüyüş si tarafından bugün acıklandığına kongresinde kongre başkanj, 2 ida tir. Erzurum Et Kombînası kastiyle mi kendisini tren altına tten dort kıymetli tablo çalınmışleri Kanunu aldığımız b i l ^ y e gö göre, bu hafta baçında Korenin do Ankara. 4 (CumliuriyetTeleks) Ceb» sonra, mesele halledilînce attıgı henüz anlaşılamamıştır. Jan tır. re heyetınin koncreye katılamıyayeni bir karar aldı re e«ki İçtimaatı umumiye Kanu ğu sahıllerinde vuku bulan şiddarma soruşturmayı genişletmekteyapacağım Öğrendiğimize göre, Yuk>es ABiri Titian'a ait olan tabollar 50 cagını ileri sürmuj ve Iktisadi ve JM ksıdar açlık grevi nunun genışletilmış şekhdir. Yeni detli kar ve tipı fırtmasında Er.zurum. 4 fT»lefon!a'» Erzu105 dir. bildirmiş olan Sendıkacı Ziya Hep dalet Divanının tahisa»ı 3 <çr ev•milvon lirete siçortalı Sdi. Fakat tasanva göre Toplantı için 48 saat Talebe vel tüketımiş, bu yüztien uivan rum Et KombinE«ı «atış için müj Tiearî llimler Akademisı duktor tahloların kıymetinin 50 önce beyanname verilmek suret'y balıkçı kavbolmuştur. Cenıyetı deteîe'erınin salonu ter bif «îemiştİT \x\: raraat eu?n kfiyljlerin di«> koyunYeri yılııı ilk ^unünrie 250 balık; i~ Mesele'iın anlayıMa hallcdil i= göremez hale <îelıri'".r. ırılyon lıretın cok üstjnde olduj,U" !e miılkıye âmirııklerınJen i7in abıldırınıştir. TahsUatsızlık vüzünden iiüksı? iarır.ı ai.raiyacajım çı tekneM '1oğu ^«hilındekı Mukhoj ketmelerini ift&mi?tir metinden memnunuz. Gecel Münu ıddi? etmektedir. Davls Kupası Jınpcaktır. Ancak siyasl partılerin limanından ayrılm'ç, fakat 25 tek; Fa^at Maltadaki kahrehsnede «e dürle tniaallah bundan böyle de n a l iktisahmda bulundukiârı ici Knmbir.a îdareciierının behrttifiitoplantıları cadece beyannameye Ba>,tarafı « ncı sahltede dıasiyle haklarında kovujtur.ııi r e göre, Urnui] Müdürlügün emri bu enİBşacaöımı/ı umuyorum> Sevgilisini yaraladı tâbidır. ızne (kh\ d e | » d ı r . Her il Ve ne. irindeki Utt balıkçı ile b u j ü n ' cilen idare heyeti uye'erin'n anBSyükter : j ^alcbi kabu! e*m«melen ür.erine isUnbul Î K » Sendıkalan Birliği yapıian e?ki D.P. mületvekiPerı üzerine çetırilen koyunların 25 yaMarında Mestan C'aİ!«ır iv ilçe tehrın toplantı ve go^teri ya ö?'eye ksdar peri d'inmerniştif. 1 Nazmi Baı ı. 2 Ençın Ba'.as. mındeki bır ?enç. bır müddet onre pılacak yerını önceden tayin ede1 ve Bnşkanı Avni Srakalın da memnu r.ın dosyaları da ehli vukuf tnra rak «'o 50 il ekek. "o 50 si dişi oDonfa İlbo gazetesi. iki Kore kongre başkanı ".^tifa etmı? luî«a fatm alınabıleeektir. 3 Ziya Örenii. 4 Behbut Ce sevistigi J6 yaşındaki Selmayı. Ka cek vr bunden gayrı m a h a ü e r d e ' harb aemisıvle altı sıvıl teknenin' veniden divan =eçimine g'diimiî niretir.i belırttikten scnra, mesele fından tetkik ediilp blr karara bağ vanşir. 5 Cihat Ö7genel. 6 racaatnıet'e Turbe Kapı1!! Sokağın toplantı ve fjöMeriler yasek ola' bahkçılan aramağa Bu arada buçün Gez kSyunden ç.ktıklarını! tir. tkincı Başkan da salonl» sü' 24 saat içinde halledilmedigi tak lanamarrı$tır. Yıldırak Daş, 7 Rafel Akpınar dan çıktığı sırada iırtından yaraia >.aktır. Silâhlı. taldırılı ve beyan bıidnmiştır Aynı şazcte srama) kunetı temin edememi*. 2" Akade dirde kendimni Deniîcilik BankaYine tahsisatv.îiıs yüzünden 'Di Nusret Çeltk i'.p H ü o m e t t i n B»8 Sefik Fenmen. mıstır. ramesiz toplantı yap:lam:>acaktır r nın tamamen ümıtsiz olduğunu, zi mı delegesı zaman raman auriiHO sının onünric asacağını üân ?t vantia gSrevH bulcrv&n'ar i a;<ian rekcı, Et Kombirıasına rnüracaBtGençlcr : la 100 adet besih koyunlarının *aSanık îenç 10 cantim uzunluğun Açıktaiıi toplan'ılar ancak pünp"î ra halıkcıların. limanrtan hareket cıkarmıs ve koncre backanının ii mis o!an Sendikti Başkanı Muhit beri ürretlermi alamamiîitı^.ır. 1 Nur «öra>f. 2 Tahsin Gıi daki bıçaÇı l!e birHkts yakalanmış, batın''iya Vadar devam edehiİecçk, eH»r!frk»n yanlir'Hfi yalnız Fabir zerine yürumü«ttir. Poiı« <Je butı tuı Gezel de, bu tonucu ssğlayan Bu dunıma bir ı , a ; e buîannaası tın almmasını istpmişlcrciır. *oy, 3 Ali Balkaner, 4 Demir yaralı genç kız Haydarpa^a Numu kepalı yerlerdeki'çre ı s e »aat 24 e : Kiınliik yiyecek aldıklarını ilâvej ların tafkınhklarma mâni olama yeni Liman İşletmesı Mudürune için ilgililer, Bakanlıklar aezdinde kat bu müracaat Et KorpbİTsı taAtaş. rafından kabul ediln:emiştır. mıştır. tesekkür etmiştir. kadar müsaade edilebilecektır. etmiştir. ne Hastanesine kaldınlmıştır. teşebbüse geçmişlerdır. Istanbul Minibüsçüler Derneğı Bajkanı Fethullah Dadanh dıin bir teblig yayınhyarak, şehir icinde minibüslenn 5 oeaktan itibaren çahştırılmıyacaiı hakkında tçi?leri Bakam Ahmet Topaloğlu'nun verdiğı beyanata mukabelede bulunmuştur. Ankarada »oförlerin yürüyüşıinü «Anayasanm temel haklannı hiçe sayarak, hukuk devleti nizarmm yıkarak, iratiyaz kokan bır yuniyüşe üziılmemek mürnkün değildır. Yürüyuş ve grev. veriltniyen haklann alınmaçı için yapı'.ır. Gaf lete düşüp zorbahk tasarlamak demokrasi rejiminden ziyade derebeylik otoritesintîe gecer akcedir» diye tavsif eden Baçkan, kend'.lerinin çehir içinde çahîtınlmamalarının Anaya=ay a aykırı olacağını iîade ile îöyle demektedir: « Anayasa hükumden düfmedikje, hukuk nizamı yıkılmadıkça. çahşma alammızın daraHılmasına kimsenln gücu yetmivecektir. Bu sebeple Anayasaya taarruz eden karann tatbik mevkiipe konulmıyacağının Türk nmumt efkarma bıldırilmesini istirhaın ediycruı.» ~ Ornek Kaymaham •• Istanbullu minibüsçüler Topaloğluna cevap verdiler Yeni Gine ihtilâfında YUNUS NADI armağanı £N ÛNBMli DAVAMtZNEDiR? 85 Mıliî Eğitim İ3Sİ I9G2 arabulucu derdi Bütçe Komisyonu Dışişleri Bakanhğı bütçesini görüştü 86ölm«k var, donmek yok ! Düıt geceki diiğün Mısırdaki Türk vakıfları YTP Grup Idare Heyeti ve Haysiyet Divanı seçildi Sarperin verdiği izahal Miiletlerarası münasebetler 87. ORMAN Sağlık Bakanhğı öst kademelerinde değişftliMer oldu KomoseksüSlerden ikisinin «Nurcu» olduğu anlaşıMı Komsüiaria münasebetlerimiz Balkan Paktinın dunımu Hare'in temasları Darıca'da sendika idarecileri, açlık gtmm feaşladı Bir öğrenci kongresinde daha gttiüllü çıklı Miting ysrieri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog