Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

D0RT CUMHUKÎYET B. B., eski k<xası Vadim'in rejjsoılu^umi vaj>t»ğj "La BrWe Sıır Lecou> adh filnııle has akıor 'Ylkheal Subor ile 5 Ocak 19fi2 KÜKBI KOMANIMJZ 6TAHBULM Ayşe Cusbutun memııun, taj 111er Bı.\ ux h<tnımeienıiı! divenin başında durdu: Kahvaltım hazır mı? Hazır efendını. ÜmmuH. Masaya hazırla, gehyorum! Ümmu odada^ çıktı: Ayşe çıkırca, tuvalet masasının Bırnr' başına geçıp oturdu Bugun erken Sardeslerinı ıçeri al. hinnıden bıiluşaca'dardı Ju'u'IaııJa ta efecnı k'zıvor' ıııstığı pıpolu avukatla. Bu uçuncıi Tas m«*rdivenın başın'ia ka. Lnl. bulusmaları oluyordu. İlüi avuka du. tın yazıhanesinde lkincısı, BoÇaz Umıriı alınmamıştı. KaTdesleııdakı Zı'rıf ukıü lo<anta;araa n bı nı toı.'!vacaktı ki, baba?ı SIITIİ rmde Uçüncu.ü, yanı bugunse kapıda s^rundu • Bunu kendıı de bı^mivordu he HtpıpipfTdı kızıvor muvm'js? nuz İri5\atıfı ona verr.r.stı Kere Devvi'nın kızı! ye gotururse. Sevıyor muydıı? Hâ şa. Ama ovle gorünuyor, oyle go tlltlın firtsva ff»ti>dİ. İCerl «okttl. runmeye de kendmı zorluyordu. "usıjf h ' l â ^ j oıda dikil:vorfiu. Cin gıbıydi adam. Çırkindi. Koca Scylp"<rel: ıceı cırdı: man buıunui. Çırkin adamm ne Kanımefendi kızıvormus Y s . kicaman burnu. ne de kocaman lan. sumrae billâh valan U'an ko ayakîarı. Ankara'dakı zencı Amef rıka'lılar. örneğın Tomson da çır ca krwkün hâkırm o!mu= b<* Kap'vı snrt^p kapatıp Ümmü'kindi ama . ATienkalıydı o her şeyden önce. Tomson, Conı, ısmı n>u vanına eeldi • nı halırlıvamadığı bırı daha. Irı Ben de Yusııfıjsam alacagi nl f yarı, kocamarı ayaklı, her şeyle sıın ı. orosDtınun 1 İ'rrTiü aHiTiaH X" dive kadırıyle '<ocam;.ndıiar ama, kaba de7 eulcraı. Kaaınla nasıl uğraşıhr, na aSzını bnzuvordu Hanım e=kadm nasıl okşanır bilıyorlardı! ^?hta^ kızpmaz mıvdı? Aksamrian kalma ekrr>ek parça a Hem canı.n Amerıkalıydı onlar, tnraVlanr: a AnıerıknJ. evet AMERÎKALI' rı^'le zevtin. pevrîr Kalemlc riıjlaı, kremler. pudkı h.hr«ı SPPP sokurrtanriıraiar :«Göç» piyesfnde bcışrolii: jMehmet Karacct oynıyacakj Şehır Tıyatrolarının yenı yıl repertuvarmda yer alacak olan ve hır suredenberı tıyatro ^evrelerımızde ılgıyle beklenen Cevat Fehmı Baskut'un « G Ö Ç » adh \enı pıyesvmn Drovaıarı başlamak uzere ıken. oasrolu oynıyacak olan değeriı saaaîcı Mahmut Morau'nın hırdenb'.re ağır surette rahatsızlanması sebebıyle çaıısma lar kisa bır sure aksamıstı. Mahmut lloralı'nın sıHM durıtmunün duzclmekte oMu^u sevır.çie öerenılmış bulunmaMna rağr.ıen, bu mevsım sahrelerimızde tekrar kendısım al knlamak fırsatını bulamıvaca^.ır.ız teesurle bclırtılmektedır. Bu uurum uzerne, «GÖÇ> rsı/esının b.iMo' ı Mahmut Moralı \enne d"gerlı sanatçı SîehTift Karaca'nm oynarıia«ı katiieşmiş ve bu esenn provalarına bajlanmıştır Avnca Mehmet Kara^a'nın d<ıh<ı unce •îoçırmış oldağu rahat.'izhjı ta•namen atlsttıjh, kendısını ;. ,ıet ıyı hi"ettığı ve bu rolunu «uvvetlı =anat gücüvle tems.l edecegı, tıyatro çevrelennde soy'enmektedır «GÖÇ» u, Vasfi Rıza Zobu sanneye koymaktadır. Temsılde Mehrnet Karaca ıle bırlıkte rol alacak olan dığer sanatçılar sunlardır: Behzat Butak, Şazıye Moral, Res'.t Baran. Kemal Tözen, Rauf Uıukut, Me • te Sezer, Su.levr.nan Çevık, Kadri Ogelman Reha Kıra: Uiuer Suer, Uğur Kıvılcım. Kâmran Usluer, Fıhz Toprak dc Dıger taraftan İnkı'âp K'tabevı «GÖÇ» pıvesını kitap , ha!:nde yavınlamak uze.'e fa ( alıyete geçraişUr. ( Vadim'in arkasında sinema dünyasında iş aramağa çıktığ» zaman 17 yaşinda sıska, çirkin bir kızcagızdı Dunyaca tanınraış Fransız pi ' yauo vırtuo.'j Raffı Petrossısr ' sehrimıze gelerek hir resital verecektır. Müzıksevetierın daha önce memieketımı.'.de dm lemiş olduğu ve alkı^ladıâı ' unl'i piyanıstm bu resıiah. S Orak Pazartesi eunu saat 'î.P<0 da Sarav sinemasında ren'eeektır. Programdd : Schubert, Lıszt'ın eserlerı ver almakt2 *r. ; Raffı Petrossian resital < verecek ' Brigitte Bardo neden bir türlü mesut olamıvor? Uk kocasının teşhisi: "Sen dünyanın en tapılmağa deger kadını olurdıın, eğer en tahammül edilmezi olmasaydın,, On yıl önce Roma'ya geldiklerı vakit kim olduldarını bilen yoktu. Zâten yeni evli bir çiftten başka şey dc değıldıler. Erkek Rus asüb, çırkın bir Fransızdı. Ama kendine mahsus bir çekıcilığı vardı. Kadm 17 yaşında sıska çırkmee bir kızdı. Adam karısını one sünjyor, «Mâriîeth kızdır, işe yarar.» dıyordu. Ama iş veren çıkmadı. Parıs'e döndüler. Yoi boyunca Bıigitte (Evet Bılgitte Bardot ile kocası Vadim'dı bunlar) kocasına çıkıştı duriu: Selmi ANDAK VKVt TI\ \TRO Hrı pün t a j l !8 flf v^ Cumaı'ı'i Piral 15 30 d8 H t M l F D F K Î 4S1.AV Her gun saat21 de SlNEKLER Tel 44 04 09 PM1H TİV4TROSU •îK! tM HT ffjn «aat 7\ Cum"kPl. P.7.dl «aat 15 30 da CÇÜVrC de B»R KAVUh DEVRlLDl T'\ • 22 01 11 kMIIKOl TtVATRnseHer grrr 2) de v« Curr.3r1p"=i Hi2<)i 153P d i SAHtl.DEKt KAVAPE ve PUSUD* Prrseırbe gürlerı tctr=ı! yoktur TeUfnn 36 06 82. CSKÜr>AI! RftLt"*»O Het e ü r saai 21 rle ve 15 30 d i IKTÎDVR. CuTia gunlerı vemsıl j nıîtur LA OPER \ <5\N 8INEMA8INDA." Hel TR\VİAT\ Tclefr>n 48 «7 »S StTF TİY\TROSl;: Cumartesi p«Tşembe akşam CuiTnrtesl »aat asat Pazaı 2115 2115 te te = g «Çirkinim de» ... 'Canavarım dao ... «Fotoienık değılim de»... «Hiç bir işe yarajnam da» ... «Ne zaman anlıyacaksm bunlan sen?» Vadim cevap verrriyor. gazetesini okuyordu. Brigıtte'e. bâzân, bu adamdan nefret edıyorcmış gib^ eeliyordu Bu kuçük gozlü, U7.un yuılü, esmer d«likanlı bir gun. Parıs'te, vanma sokulmuştu. B B.. koltucunda kitapları, saçları ruzgârda. lıseden dönü>ordu. Vadim'den hiç hoşlanmamıstı o gan «Maymuna benziyor, demişti evdekilere. Bir fılmde ufak bir rol ahr mı imişim efendim? Ama akhna koyduğunu yapana GftVt'L \VC1S1 Ker PazTr maîınc 18 cie. E% TİVATROS13 Hazatesı ei'celeri harç heı gecr ve çarşampa rurr.artesı pazar 15 te n n i ı r c ıhftPlh KIKPTflslı sah h a n ç yainız pazartesi gpce'en ve her gıln saat f ria (ŞÖMtVEOKKt CESFT) KCrÜK SAHNE: Paznrtesi. Sılı Carç^ınba S \tRlV MEKTVPT, \K1 P t r ^ m b " , Cıımi. Cumarte'i. Pazar'OVTVCAKÇI DÜKK\NI Matincler' Slı. Cuma. Cumartesı, PIZIT 17 de ORM.Ofif.l) TİY<\TR()SU: Hn z j n ı ' I dıçınrtrf her KÖTÜ TOHl^M Paz rarrn"tf«' Prz.u matme İS t«" c 4 » 4 ı ?5 < her gün İS de rYlTY\V PRF.NR. Tel KEVT O V f N r i L A K I ( K ı r a c r rıvvtrnl 21 İS 'e cışında *A • h fift Rır ftür, maf.ne !P de Paztte^ı ,nun voktur \ P T \ f KIZ 2113 te aray: OPRR1 ^ksaray: KHAMMFB K\R\CA SF.V \TÜR Sııare 2115 çar?JJîibi. cunrarte'i pazar matme !(= 13 Te! î ! S~. 22 \Z\K Tt\ \TROSl' Suare 2' 13 te ç ırş»nba. cumartesi. pazaf matınelrr lr ria. *M W İD\RE FT P?z3r»="i [»"rılpr! trn^ıt voktur Gerçekten Vadım aklına koyduğıuıu yapanlardandı. Bir kaç hafta geçmeden. B B. nın anesinden, babasıpdan izin koparmıştı bıle. Baba iyı kazanıyordu. Kızınm ça]ı$masını istemiyordu ama anne memnundu. Kuçuk kız kardeşi Mijanou haberi duyunca kahkahayı basmıştı: «Sen mi? Bu çırkinlıkle mi? Anlpşüdı Vadım fena halde tutulmuş sana. Çırkinliğıni gozu gonr.üyor.» Vadim tutulmuş mu ıdı, bunu pek anlayamıyordu. B. B. romantık bir kızdı. Hera de çok romantık S;ven erkek Roger CVadim) ın göründüğünden çok başka olurdu. Ikı paraiık romanlann aşkma ahşmıştı Brigitte. Vadim'se uzak, daigın bir erkektı. Vakıt vakit onu hiç umursamazmış gıbi duruyordu Yalmz Aüahın gu nü telefon edıyor, çıçek gonderıyor, yanmdan ayrılmak istemiyordu. AsUnda aşkın mucızesi idı bu. Kendı de >avaş javaş Vadim'ı Bu conıkiar ?c mı, tnk mu rtn çok guzel. çok buyüle>icı bulmaya başlanrştı. Yanında yaşayıp ta Erol bıle, ^ıırîer yazan. ınce 'i'Hffif?. Anra kendi ıt bogazı. ilg'sız ka!r".ak o'.amazdı Bır gun onun evlenme teklifıni duyunea Erol bile kıskanmıstı onları. Sa U' ,n vs'inm nlbaSı, bu knsk sp ilkin afalladı. Sonra rahat biı nefes aldı. cBenı artist yapmaktan 1 p hı. ne tuhaftı su Turk erkeklerı' n ^ T#J? ^ h ^ v ı i malı mı? Mal c a vaz geç°r» dedı ıçmden. Kendı halmde bir düğün japtılar. BeGaüba drnyanm bütun erkekl? hab'ntn aksam hana ne tfir'ü rt=>vya7 gelmlik, duvak ve çiçekler . Fakat Vadım kansını yine de r nden dahi kıskançtılar Halbakı ran^ıŞm 1 gö7iinr*en çordın. rS'e artist yapacaktı. KırılmEk bilmez bır cesaretı vardı. Ba=kası olsa An.r'ikalı rır kavalye. önce fev sQm scrif1 de. n^hım'in ds tnzun'J coktan el cekerdi bu ışten tecrübe fılmleri go^ter^ldikçe B B ağj ka'âdv ama fevkalâde kibar. tam z" f'fırınm lavarak kacryordu Vadım onu reıısorlerf kabııl ettırmek ıçın akia A jennrlç bonkâr, hepsınrien dehşe''rtT.ıı'"'" haktt ^pbacını din'»^ ! tı. hfc de kıskanc de«iîler Ankakarayı sec'jortlu. Bır akşam Rcser Vadım. mıvor erııydi. Tokı anı«ı \n3=ı Ö , ra.1?kı ba'rvto once Toms^nla dan= ''Yavrucuğum. dedi. ser.m en guzel verin yuzıin de*ıl ki g etmıs'ı. sonra Coni'yle. Conu al oiacrk k?hD? de ki7i gibi Ö^VP'» Guzel yerınden baslayalım da bu ışe. vüzunü sonra kabul ettirı t> mıs terasa cıkprmıstı. Alı Com, D*t> fîp i n iri knnu'maz n ı hem'>n rız» 2 ' r»a«il da i^tahlandırmasını biîiyor h^jıtrii önürp pŞer. Ta da k i r m e r ' B B uncc anlarr.adı Sonra müthış bozulJu. aiındı, çıleden o âr. bir k^dırı' Türk erkekleri ol p« alı» Vıaşlardı %nin e ' i r ı n e r e . Bu Ç. j sa An.aan. bırak sunlan demis Vhhnç rtölü rte Baba«ına hak v°çıktı ve kavga çıkardı ti kirc:kleri rimelli bır mebus ba ref». ı verde. kapının "aniTidnki, alrm."('3»ı kp'ma vivpcekleri alyanı G'i/el k a i n ^ ı ama gerçekT t<îi "İİ7Pİ Gıizel va, tâlihsiz mı n ı s l.r(î?'='? 'in;r n"üne gptırivorİşte o dunva olçüsünre B B yı yaratan. Vatlım'm bu kaıane' Belki de becerik^iz. Evet evet. Hnsını ondan aimak için sertçe DPceriksiz în^an isted;uı kadar gü rıdır. Elıne bir film yapmak fırsctı gpçer geımez karısınm halka etkı yapacak sihıetinı ortaya kovdu Kontratlar. ış teklifkri yağ u zel o^ıır. bpceTİVsız. «îunene oîrf^ı * O T d l T 1 > Ö"!e de™ ' tnı Erkek irin d+ bov!» bu Kodı Bir fantastık borsa oyunu gibi fiyatlar basdör.durücü bir hız tnu t'tr.mh duvmarlıktan «çldı. Yu. fası nne^in O kocaman avaklar. 1 la ynjksrldı. Roger Vadim şi>neserini yaratmıştı, ama bir cksiği k'î'm krr^rrar kollar. kocaman çu' :^ r.fkrsi daha da a r t t i ' vardı. Bu soıı parçayı da artık çırkmlık kompleksinden kurtubmış bJrun . Hıvır havır erkslç dem'**' I rtvje ieîı! mi divorum saca olan B B tamamiadı. Güzel vucuduna, hıslerimn esirı; karışık fabiitün builar dem»i< d^ŞiMi Ger j kahoe riö'ü' kat a c lınd3 basit ve günü gününe uymaz karakterıni ekledi. Şı<^TV)II7U dürtulen Ümmü babasıcekten fam bir ekek ir\n =!hptte v marık bir betbaht çocuk karakteri. B°ıbahttı, çünki hisleri. küçuk na b a t ı • bunlar da Iâ7imdı ama kızlık ruyalr.rı cığnenmişti Roeer Vadım onu mesut etmesini bil \'e divon' Kflhvaltırız h'szır efendim' Övl» değil mı? miyordıı Roeer ıle uğraşmak başını duvara çarpmak gibi geliycrBayaş;ı sinırlendı Ter^ler gibi: Vpvle' du ona. Tepınip ağlamaları, bajırıp çağırmaları. surat asma'.arı Gebyorum. dedi Kulak kulak degil ki jovka. hep aynı cevapla karş.lasıyordu: Akıl almaz bir kayıtsızlık. Ne Dışarıd?ki cocuk yaygarasını ısı GITI d"'ı5i Xevleymiş. Lâf sovliolur Vadim de bir kerecık sırurlenseydi. Dün;. anın en arzulanarı tince ielıve döndu: y"> haba mı, nt pszannda eşsek kacrımın >atağmda uzanıp felseie kıtaplan okuyordu. Kim onlar"" Kaymların mı ge mi' ne? Kim salıverdı onları bahçeye? Karısınm istedıği ateşli sozleri, okşayıp sevmeleri hatırından Ümmü'nüi eene aldırış etmeme Ayşe f'rsatı kacırmadı: bıle geçmıvordu. Brigitte bağırdıkça, o, »Bıtrrse haber ver» di«i Yusuftı ivice çileden çıkardı. Ayaklı canavar onlar hanım Rpr cileden çıkışında olduSu gibi, yordu. Ve B. B. gunün birinde £ecehğinin üstüne sabahhğmı geefendi çirdiği gibi her zamanki şımankhğı ıle : gene kapkara kararmı«!tı. Kendini Gıt soyle ablalanna, vallahi tuttu tuttu tutamadı • defederım hei^iri! Hislerinin esiri İniihar teşebbüsü! BAY OSCAR: kATtt > u ) / ^ 1 yy \ 1 i Prof. NİMBÜS'ün MACERALARI «Gıdiyorum Kendımi »Sen» Nehrine atacağım » dedi. g Vadim islifıni boznnadı. Bır saat sonra Brigitte titriye tıtrıye a kapıdan gıııyordu. Sen sularına bakarken bir otomobilın yaklaş§ masından ödü kopmuştu üstrhk uçumüştü de. Kocası hâlâ yatak« ta kitabmı okuyordu § fffİsümüşsimdür dıye sıcak su hazırlattım, sıcak punç ta S var. istersen.» dedı yalnı~. ¥ B B. bu sefer onu öldurnr.elere kalktı O çı'.gm ofke içınde birŞ tlen akhna bır çâro gebriştı. Başka bırmi sevmek. Elinin altmd.ı, j fllmdekı eşi «Jean Luıs Trintıgnant» vardı. Kocasmm gozünun jj önünde o\ le bır ask sahresi j arattı ki bır kere daha provasma a Iıizum kalmadı: Q «Aferin, dedı Vadım. mukemmeldin.» g Evlerine doner dönmez B B. bütün pervasızlığı ile: ü «Trır.tıgnant'ı seviyorum» dıye meydan okudu. ^ «Farkındayım», dedi sâkin sâkin Varlim. ^ Ve bo^anma dâvası basladı. Uzulen v.ne B B oldu. Va'iim'den JJ a\.ı'mak duşvrcesı ıçini dolduruyordu Vadım'se tasasızca onu § avutuyordu. » i'Üzulme. goreceksm kı senden ayrılmıyorum. Ne zaman ö ibtı.vaç duyarsan yanmda olacağırr. Korkma, Trmtignant'la evS lenmezsın sen Daha yarım düzine erkek için int.har edeceksin. o K Trır.tıgnant askere nlnnııştı Cezavıre gittı. B B. ateşli mek p avunsun dive o akşam onu yemeğe götürdıi Paris'in bir kenar a lokantasında daha o kşam sevışmiçlsr gıbi mum ısığıııda sarılıp <j (.puştıiler. Bu.ıdan sonra her aşka tutulusunda Brigitte eskı ko~Z casna akıl danLstı. Vadım kâh, «O seni alnnıyacak kadar akülıc dır» dıvordu. kâh. «ALsa da geçincmezsiniz». Sonra Vadim evlen§ dı B B. Annette'i deli eıbi knkandı. Ayrıldıklaımı c'uyav duy"^ maz telefon etti Vadını'i ilk cevireceği fılnıin prodülctorlüğüne ^ caiırdı. n Hav, hay. dedi o. hıt ^artla. He'kes hür kaiacak •> '^ B. B. dayanamadı, sordu • î1 elliç değılse soyle. Benim fırtmalarımı mı. >oksa Danı^. markalmm tatlılığmı mı isterdin?» ^ Vad;m'in cevabı su : o Brigitte. şekerım, sen dünyanın en tapılmaya değer kafdın. olurdun. etcr en tahammül edilmezi olmasa\ cır.^ İşte boyle. Vâdım kahanetinde yamlrratnıştı. B. B. ıkmci koÖ cası Cbarrier ıçın de intıhar? gıtti Hem bu sefer sahicisine. Bu İj genclık ve bu deli gönül ond? iken yarım düzinenin tamamlano ması da olmaz şey değil. ».JI^,: OKURIARLA Ii Mebus ödenekleri hokkı huzur şekEinde oimalıdır JANE İN KIZI 36 Ktöf ZOĞA KÖNPEfZAtöf... Istanbuldan bir memur yazıyor: nyorum. Gen kalan 288 hra lle Eır suredır, mebuslarımızın. her geçınmeme maddeten imkân yok. %e} den ve herkevten çok kendı Ister ıstemez mesleğımi bırakmak maa?iarına onem veıdıkleri gorul zorundayım Xıtekım bir şırkef.e me':t°dır. Bununla ılgılı olarak 600 lira ücretli bir ı? buldum. MuAnıjasaj a kjnulan hukumlerin bı kaveleji ımzaiar imzalamaz 11 >ıll'î bu ışi yoiuna kcymaga yetmedi lık mes'.ejimden aynlacağırr.!. &k anlaşıhyor. Bunun yanısırı, me Boyle davrananlarm ve davrana\ bı; ilarımızın Meclıse devam key cak olan"arın ne ılki. ne de sonun' {ıvetını ele alnak, bunu da bir cu'uvum. zapiu lapta sokmak gerektığı kacrvABisuz. n iatındevır.ı Duşük ıktıdar zarns3 500 iıralık aylık geliri azımsanırıda, Tahkıkst Kcmısyonu kuruinıası gıbı en hajati bır meselenın, yan Mılletvekillerimiz, bunu 5.000 n fil'ı mevcutîu bir Mecliste 117 oyîiraya çıkarraanın çabası İçinde*• i la karaı altma alındıgı, Yassıadı dirler.. Herhalde bu çabanın verj> j muhakemelerı sırasında ortaya çıı dığı vorgunluktan olsa gerek, kenO { nııstı. Bunun bugun de boyle ola • dı'eımden a'.aÇı para alanlann na QJcaâı, bır turlu ekserıyet sağlıya sıl ve ne ıle geçindıklerir.i bir turmıyan Kjrucu Me<~!ı«in toplant: lü incel^mek fırsatım bulamıyorları sırdainda anlaşılmış bulun'J • lar. Aylık geçınme endekslerimıyordu. £ansi kar.aatıme gore rr.e 7in, 4 ki'ilık bir aılenın asgaıî csbusları devama zorlamanm ve Kİ \ çim endeksim 700 kusur lira oladıkiarı parayı hak etmelerini sağ lamanın birıcık '.olu, mebus öde rak tesbıt ettığinı de kendilerine ncklerını. hakkı huzur seklir.e hatırlatahm! sokmaktır Nitekım, Avrupamn ba 7i memleketlerinde de bu boyledır. Yanı mebuslar, toplantıl?ra ka tıldıkları gun. onceden belirtilen b?kkı hui'urlarını almalı, toplantılnra gelmıyenler, bu haktan mahrum edılmelidir. Bu usul, kabu! edı'.irse. mebuslarımızın hiç bir o turumu kaçırmıyacakları, her oturumcıa çoğunluk sağlanabileceği muhakkaktır. Konserîeri yasak eden bir kaymakam ISTAN1ÎUL 7 27 Açılif ve prograrn 7.3*J \ e > ! e r 7.40 Kur'anı Kerım 7 "0 Saz eserlerı 8.00 Haheıler 8.15 Şarkı'.ar 8.30 Kucjk sabah konserı 9 00 Kapanı. 11.57 Açı'ıs ve progıam 12.0n Sarkılar (Mustafa Kuvane:) 12.30 Öşle melodılen 10.00 Turkiuer (Nurten Inalp) 13 13 Haberler 13.30 SarkLiF.r I ZCelâhat Pars) 14 00 Konu^ma 14.15 Sarkılar 14.30 Çesıtlı muzik 15.00 Kapanış. 16.57 Açıits ve program 17 0 " <ı Hafıf muzıl' 17 15 Dans orkeatra«ı 17.3u Yurdun dort bucağmdan 11 50 Tarım saatı 13 00 Çes:tlı ^tudyolardan 13.40 Gunun plâklarından 13 45 Haberler 19.00 Radyo Kjme Fasıl Hpyetı İP 30 Ola\lar ve jankıljrı 19.45 Fîemanla hafıf melodıler 20.00 Sarkılar (Rahmı Sonmezocak) 20.30 Hafıf müzık 211.45 Dınî ahlâkı sohbet 21.00 Klâsık Koro 21 30 Kıtap ^aati 21 45 Şan soloîarı «İncı Başarır» 22.00 Meshur tablolann hıkâvelerı 22 15 Sız ve mu7ik 23.00 Haberler 23 !5 Serfnnık muzık 23 40 Rıtm \e nelodı 23 55 Program 24 00 K.ıpanıs. I S T A M î r i , İL RADYOSU C:8.> M. 778 Kc s) 17 î« Progıam İL 00 Çe ? ıtlı orkestralar 18 45 Uverturier 19.30 Yemek muzığı 20 0!) Peggy Lee 20 15 Plâklar arasmda 20.45 Hugo Wınterhalter Orkestrası 21.00 Cagdas bested e r 21.42 Tohr Aces 22 00 Konçerto 22 15 Dans ve caz ır.j/iğı 24 rX) Kapam = . ANKARA 6.57 Açılış ve ^un.m programları 7 U Kur'anı Kerım 0 7 10 Saz eaerlerı 7 " 0 Haberler 5 7 45 Eu ?abah.n sarkılan 8.15 Helmut Zacharıas ve sıhirh kemanları 8 45 Kesrın Sıpahı' den sarkılar 9.00 Ev kadmmın rut defteri 9 43 Türküler lü 00 Kapanış. 11 57 Açıhs ve programlar 12 00 Karışık hafif muzık 12 30 Cevrıye Ceyhun'dan şarkılar 13 00 Haberler 13.15 Küçuk konser 13.45 Saniye Can' dan turkuler 14 00 Hafıf muzık 14.30 Yıldırım Gürses'ten şarkılar 14.45 Saz eserleri 15.00 Kapanış. 16.57 Açıhs ve programlar 17.00 Incesazdan Suzinak Fash 17 30 Yang.na dikkat 17 35 Çe^ıtlı muzık 18.00 Işçi saatı 13 10 Sızn için 18.35 Yurttan sesler 19.00 Haberler 19.15 Yasadığımız gunler 19.25 Hrfıf muzık 19.?0 Olaylar ve >ankılnn 19.45 Yasar Guvenir' den dans şaıkıları 20.00 Çotuklarla basbaşa 20.05 Nevın Demırdoven'den sarkılar 20.2" Cha cha cha'lar 20.35 Gııııcn Tecer'den sarkılar 21.00 ÇaClar'ın sadîı 21.15 Bır fılım çev11li;, or 21.50 Mıkrofon bır 22.10 Sarkılar 22.30 Caz muzıği 22.45 Haberler 23.00 Gece konserı 23.45 Dans muzıği 24 00 Kapams. Kesimli K'iman: C8 M EL'U N KIZ Cizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT .«orıju hâkiminin hiç bir snaline e.ap \ernuyordn. llâkim: Demek siıin < oıii'iataa asulunuz bu: sükut etmek. Bakın sıze sövliyevim Reııaud, hn hareket tanııı.z >.ıi kurtaramaı. Ne kadar ivi tanınmıs olursaııi7 oiunuz. Bu hâkimlerin müsamalıasını temin için kâfi değil. tşlemis oldu «unnz ciııınpt çok içır. Beni dinleyini7. iti rafı tercih ediniz.' Belki bu suretle cezanız hafifler . Knrt avcısınüi şözleri yasardı ve: tSöyliıecek baska bir seyim voktur. Ben tnasıımum» dedi. Hâkım kaslarını çattı: Bana bakın Kenaud dsdi. bu müdafaa tarzı lehinıze olmaktan UTals ve durnmuıınzu dah.i d3 ağırlastırmaktan baska bir se>e yaramaz. Olabılır ama ben suçsıı»um. Demek dıin şrece saat ondan sonra ne vaptığınızı söyltmiyeceksiııiz. Söyliyetncm efendinı, ne yapa>ım! . Pekâlâ madera ki itıraf etmek istpmiyorsunuz. Dün ?ecc ne yaptıtınızı size hen söyliyeyim: Silâhınızı sakiadıgınız jerrten aldıııız sonra Fremicourt voluna giderek katledecejiniz delikanlıyı beklediniz. Riçare oraya geldiği zaman MZ sol tarafta idiniz. Silâhın saf tetisini çektiııiz ve (ieMkanlı ^öâ^i'ndcn vurularak ".ere düstu. tste yedi^i kursun Sizin kullsndıklarınızdan biri . 'Arkası vaD İ ğıya doğru yürüyen, tersı «Ualburdan geçirme muamr!esi yapar» m i nasına bir fıılIzmit Acısu'dan Bekir Tiilek d,r 3 Kıpkıryazıyor• mızı veya çişCıımhurıyetin bugünku sa\ısınkınhktan d"nda 15.477 kov okuluna ve 31000 niu^* knîmıçn k ı r kov oC'retmenine ıhtiyaç oidugu çılıgı bır eskl tobelirtılmektedir. Ne yazık kı bu rıın. vaktivle ^r \e pubayların b» sajı ke=ın deği'dir ve her gün artj maga mahkumdur. Nıtekim ben. Dıınkü hulmacanın caklarına sardıkı j 11 yıllık oğretmenim Kov Enstıtu halledümis şekli K rı. f tÇok j s'i mezun'ivum. Ayda elıme 438 h ftizîa mükemmel ısık» mâna«ma ,;g ceşit Hmt HükümI ra para geçmekteriir. Bu para ile. kelime. 7 Bir bır renk. her ney dannın yanpı. ' dcrt cana, vani kendımden baska onun içine konulur. 3 İş (eskı teeşime ve iki cocuğuma bakmak rim). bir takı. 9 Bır çeşit kulu.zorundayım. 150 lira ev kirası ve bcler (çoğul), K»racabey'den bir okurumuı ya zıyortlçemizde, emniyet teşkilâtının V S\Ğ.\: gevşekliği yüzünden, ailelerimizle 1 Isteklerini yeni hükumete konser ve çmemalara gıdemez olduk. 2O.XII 1961 gunü akşamı, Öz madde madde bıldıren hızmet erbabı can Tekgul ve arkadaşlannm kon (çoğul). 2 «Evlâtîanna karşı zulüm ve cinayet eseri valde» serir.de, salonda ıçki içerek sarhcş mânapına iki kelıme.gösterenBatı A3 olan seyirciler arasında mahkeme nadolumtızdakı bır kasabnmn haîkınye intikal eden büyük bir kavga dan, bir çe«rt hayvan yemin n yaçıktı. Bu hâdıse üzerine, Kavma nsı. 4 Halk ona «oerahet > der, t ı kamlık makamı, gorüien lüzum ü mircının elbiseye veya kundura>^ zerine, 3 1.1962 gecesi ve ondan son vıırdugu 5 Bir eırir, istek. s ra verilecek knn?erleri belirsiz bir P.ıpa tirafındrn bir =ahsm lânet \". süre iptal etti. Emnivet teskılâtı nefretle an')ma=ı için v n l ' n karü>\ nota. 7 keçi. odc. nın gevşekhği yüzunden 20 bın nü yapmaklık Erkke damızlık mükçrrıTreli işi 3 ?Çok fuslu bır ilçe ha'kımn kon=er'er tarzda yaplms elbiser.ın bo>tın kı«den mahrum edılmesine aklımız mına yakın parçası» m?r.asına iki ermedı kclime. 9 Sıhip. <'büyük şahsivetler» karçılıgı eski usul hır çcgu!. CEVABIMIZ YUTCARIDW ASACIYA: Doğrusu bu ıse bizim de akhmız 1 Her zaman tedbirlı hareket Permedı Marıfet konserlerı yasak den kimseye hoyle denihr 2 «Mm etmek değil, konserlerde hâdise zum yazılar yazan Ege bölgesi kahaçıkmasmı onlemektır. 50 yıl önce dayısı» karşılığı ıkı kelirre. 3 Bır kı: 'Mektepler olmasa Maarifi ne kısım halk arr.sıııda «•çiroz» a bu ad guzel ıdare ederdmı» zıhnıyetinin verihr. eski Turk topîulukhinrdin bırınin ferdi. 4 Bır yokuştan aş?hâ â sısrüp nı+tı£irji CITJ', Bir kişi daha
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog