Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

5 Ocak 1962 CUMÎÎUF.ÎYET u kalabalık politikasını, ya"' gövde çüsterisini Batıds s o n c 3 r e JıMtâ en tesirüiz çare olarak kallanırlar. Çünkü halkı bizar eder, teşebbüsö antipatik yapar. Deraokrasîye başlar başlamaz heveslendifimiz ba Hindistatıda iktidarda bnoktanberi, huıur ve tükun Aı çok, bulun demokrasıler j fından benimsenip benimsenmedi polü&aya sakın sık sık başvurmılunan partinin yılUk koniçinde yasadıfrı Için artık yalım. çresinde. Pakistan ve Ko memleketlerınin halk efkârı tara ; ği anlasıhr. Fakat şu cihet daima lstlkrara kavuştugu zannefından idare edildiği iddiasırıdadır bir gerçek olarak hatırda tutulmünist Çin is?aü altında dilen Lübnanda geçen cutstanbulda büyijk bir isçi mitin. lar. Halbuki gerçek hıç de bu mer mahdır kı Birleşik Amerika'da bu bnlnnan Hint topraklarının martes! gecesi, halk tüfek sesleri kezde değıldir Zaten demokrasi gibi cemıyetlerin ortaya attıkları %i yapılıiı önceden Istanbul halkı yakınaa geri alınacaîı ile nyaodı. Gerçi karşılıklı ateş açscizu oldukça ayağa riüşmüş bir ke fikirler, her defasmda uzun zaman endişclendi. Çünkü daha 56 yıl evsöylendi malar şehrin uzak semtlerinde dnîime haline gelmiştir En aman yaşamazlar. Daha ıyı ve, daha pra veline ait fena bir tecrubesi vardı. yulmamıştı. fakat, Millî Savunma s:z diktatörler bile memleketleri' tik fikirler peşinde koşulmıya baş Çok sükür hükümetin ve işçilerin Bakanlıjh ile Gamizonnn civarınPatna (Hindıstan) 4, (AP) Hin ne halk demokrasısı süsünü ver| Cezayır 4 (A.P.) Tunus'taki faatlerini de nazarı itibara tılacak il e Mıİliyetçı Cezayirlıler arasında lanır. Böylece fikirleri benimse eayretlerivle bir s«y olraadı. Zadan sesler çeliyordu. Sabahleyin karargâhltanndan dün yayınladık bir hal çaresimn bulunmasını iste yapılacak sulh müzakerelerinin bir distanda iktidarda bulunan Kon mek için birbirlenle yarış haiin> rnek için halka zaman ve çok iır ten birisi kışkırtmazsa kimse bir radyo. Silâhlı Knvvetler Kurr.anöncüsü mahiyetinde olduğuna işa gre Partisi yıllık toplantısım bu dedirler. Biz burada Birleşik A | lan bir «siyasi bültende» Mılliyet mektedir. şev yapmaz. Arkasından Ankaradanı Abdülsahap'ın bir teb'ifini "ü n burada açmıştır. Parti Genel merikayı ele alarak bu memleke sat verilmiş olur. çi Cezayirliler Fransa ile anlaşCezayir halkının istiklâli ile top ret etmişleruir. ds neşretti. General bu tebüğinde: Seçimle iş baş:na gelmiş bir roe bir solörler yiirüyiişü oldn.. Onmak konusunda taviz verici bir raklarınm tümünün üzerind»ki büAsî Milliyetçilerin haber ajansı, Baskanı Neelarn Sanjiva Reddy, t:n halk efkârına verdiği önemi; murun halk efkârına aykırı hare da talso ettiler. Şunu bonu kırdı«Ordunun bir knvvpt darbesine beyanda bulunmuşlardır. tünlüğü Fransanın menfaatlerine yersiz ivimseriiğe kapılmaja iüzum Portekirden sonr a Pakistan ile Kı hattâ buna nasıl tamamen uydu; lar, döktüler.. Bu da fena bir imkarsı koydneunn. tesebbiisiin akun ket etmesini güçleştiren bir meolmadığmı fakat buna rağmen «her zıl Çin'in de Hint topraklarmdan ğunu anlatmıya çalışacağız. cSiyasî bülten» adı verilen bu uygun olmalıdır. | sele de şudur: Hareketın yanhş ol tihan oldu, C>stelik balk vasıtası* kaldıftım, ve mesru kuvvetlerin duruma hâkim olduklarmı» ilân beyanlarında Milliyetçiler şu hu Bu siyasi bülten, âsilenn resmi rr.eselenin bir hal çaresi» olduğunu çekilmesi gerektiğir.i söylemiş ve Amerikan demokrasi tecrubesij duğunj yayın vasıtalarının, hal kaldı. Ne olursa olsun antipatik bu konuda ihtarria bulunmuştur. haber ajansı olan Cezayir Bas:n bıîdirmiştir. ediyordu. Halk çeoe on ikiden teb susu açıklamışlardır: nin belkide en belirh ve cesaret ka sür'atle duyurmak için hemen oîdular. Artık Ankarada şoförler Ceıayirde Gizli Ordu Teskilâtı «... Geçici Cezayir Hükümeti A.iansı tarafından dağıtılmıştır. Reddy. Pr.kistan ve Kızıl Çin le atılan adımını başka demok harekete geçmeieri. Ba vasıtalara çösterisi fiiç muvaffak clnr. ÇünliMn ne^redildiSi saat olan sabihın seterberlik ilân etti Tunus'taki müşahitler bu beyaişgâli altında bulunan Hint toprak rasilerde görülmedik bir şekilde gündelik gazete. haftalık gazete kü idare edemediler. sekizine kadar telâş ve merak için realist bir hal çaresini samimiyetle arzu etmektedir. Fransanın men natın, Charles de Gaulle hükümeti Diğer taraftan Cezayırde. yer allarınm yakmda ceri tstanbul liman ıscileri, doŞra dö alınacağını halk efkârına gnre hükümet idare de bekledi. tmda faahyet gösteren sağ cenah söyledigi vakit dinleyicileri tara etmek tecrübesinde ve bu yolda ve dergilerden maada, radyo ve rüst sösteri yaptılar. tvi nnmara televizyonu ilâve edecek olur ve Bunnn üzerine Devlet Reisi Cftaraftarı Gizli Ordu Teskilâtı umu fmdan hareketle alkjşlanmıstır. elde ettiği başar.da aramak lâ bunların da bir mesele etrafmda aldılar.. daha üeri gidip ticareti neral Fuat Sahap, hükiimeti ictijTıi seferberlik i'.ân etmiş ve buReddy. Hint. topraklarının yaban zımdır. halk efkarını belirtmek hususun aksatmazlarsa? maa davet etli, hükümet dnrumTi nunla ügili olarak sehrin sokakla cıların istilâsından Gelçelelim bir de cenare ^bstekurtarıl?rak Vaktiyle Abraham Lincoln: daki tam yetkısını hesaba katacak coTden «prirdi. Silâhlı Kuvvetler rına cfişler a'îmıştır. Bu hâdiseden anavatana katılmaları için Hükü• Halk için, halk arasından ve olursar.ız, Amerika halkının seçti risi vapıldı. Bn d i eski Maarif VeKumandanı General \bdülsah?h'ın =onra, kargaşahk v e Mü^lüman metin alacağı bütun tedhirleri halkcı hükümet» diye bir slogan j Jı adamlar üzerindeki kontrol sa kili Tevfik lleri niıı ceııaze«,indo tedbirlerini tasvip etti. Bu arada Avrupalı mücadelesi içinde bocah Hint milletinin destekliyeceğini ortaya atmıştı. Bunun şimdı tam | lâbiyetinin ne kadar geniş oldu eski veııi Dcmokratların çösterilehütün narti lit)"Tİerî, her dinc menyan bu ülkede gerginlik son haıi biîdirmiştir mânasiyle bır gerçek haline gel j ğunu kolayca takdir edersiniz. ri idi. Mip rnhanî reisler, Devlet Reîsini dı bulmustur. ' Bunlar o derece keskin silâhlardır Bir cenazeye hürmet. tamamrn Hindistan Ki7'.! Çını Himalaya diğini görmekteyiz. 7İv?.rct ederek sadakst'erini tevid Muhtelif suikast ve bombalama Amerika hakkında yazıian eserj ki, Amerikan demokrasisinin kar enfüsîdir. Dflnradan a'âkasıtn keseUiler. ve hiikümeti fcövlç bir hâdiseleri dün, tek bir gün içinde larda onbinlerce dnnümlük araziAmerlka Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklama ilşi miş kimseye son bir alâka ve hürayaklanmayı bn kadar sür^tle bas37 kişinin ölümüne ve fi2 kiçinin yi is<;âl etmekle itham etmekte ler arasında cn ıyiiennden birini ı şısındaki hisseleri cıdden takdire nyandırdı, Katanga haber için «asılsız» diyor t)rma*a ımıvaffak oldnju için tebağır surette yara!anmasına seb?p dir. Ayrıca Pakistamn da büyük Lord Bryce adında bir tngiliz yaz lâyıktır. Halk efkânnın tam birmettir. Bnna diyecek vok. Buhakkında tercümanı olan bu basın ve yaym na siyasî bir mahivet verince i? rik ettiler. bir anlasmazlığa sebep olan Kes r.ıistı. Eser Amerika olmuştur. bır çok tenkitleri ihtiva etmesine vasıtalarının eğilimlerini Cumhur dejenere olur ve cenaze alayının Washıngton 4 (a.a.) Birleşik | Whıte'in şahsını ilgilendiren iddiFransa Reisicumhuru Charles mir eya'.etinde yüzbinlerce döOrdnnnn nesrettifi bir baska teb Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcü1 alarınm tamamiyle asılsız olduğurağmen yine Amerikan liselerin başkanı. Senatör, Temsılci. Vaii hüviyeti dejişir. sivasi bir gösteri De Gaulle'ün tutumuna ve Ceza nümlük bir bölgeyi idaresi altında lize çöre bn hareketi yapanlar sü, Katar.ga Dcvlet Bai;kanı Çom nu bildirmiştir. de ökutulan esas kitaplardan biri lerden ve seçimle gelmiş en küçük olur. O zaman d?. insan. hani höryirin istiklâle kavusmasma sid tuttuğunu ileri sürmektedir. «Suriye Halk Partisine» mensup be'nin Birleşik Amerikadaki tem, Fakat cerek Kızıl Çi n ve gerek dir ve söylediğim gibi Amerikaya' memurlara kadar bütün federal rneten suss3 bile a|zına " akhn» detlc muhalefet eden Gizli Ordu plemanlardır. Bnnlar Beyrnta elll silcisi Michel Struelens'in Katan, şiddetle hücum eden taraflan var ve mahalii personel günü gününe eeleni içinden gepirir Bühass» TeskilMmın umumi ;eferberlik se Pakistan. hakli olarak bu top kilometre raesafeılp Vadiiilkerira ganın egemen bir ülke olarak tadır. Fakat Lord Bryce bile Ameri takip zorur.dadırlar. Aksi takdir ihtilâlden sonra eörülen bn cenai'.ân eden afişleri duvarlara neden rakları aldıklannı iddia etmekte (l.isrlarından eererok Beyruta in nmmasını sağlamak için bir teşeb, kada halk efkârına temas ederken de hem kendileri. hem de men ze alavlarını, Demokr3tlar bu sekyapıştırıp astıgı anlaşılamamıştır. dir. ınislerdir. Çarnısmada iki kisi öl büse giriçtiğtnın anraşıldığını söy1 şunları yazmaktadır: sup oldukiarı parti miıtlak gbzden le «tirraekle ihtilâle karsı olan miis ve altı kisi varalanmıstır. \ lemiştir Dün Constantine sehrinde bir Reridy. Goa. Dıu ve Daman adiı | hınola r l n I v e ° selıeple kaybettik«Cumhurbaşkanların'.n, Valile duşer. siler reri çekilirlerken, ÜÇ Liib«in?madan çıkan seyircilerin orla Portekiz somürgelerini ele geçirııanlı sııhayı da esir ederek bera Son günlerdc An.erikan bası1 sına meçhul salıısların fırlattıkları mpkle Hindistanın tecavüz hare nn. Kongr°nin, Tesriî Meclislero. '• Amerika'nır. halk efkârı tarafm leri devlet ve saadetlerinin nıatelı«r!erindr EÖlürmüslerdir. Ordn nında çıkan bazı haberlere göre, iki pl bombası 3 ki^ivı oldürTnus. ketinde bulundu2u volunda yapı siyasi partilerın önünde titredik'.e dan idare edıldiğine dair şu kısa rnini çöstermekt?dirler. Toksa içr: ve ona hizmetkâr olduklarını vazımıza son \erirken gözümüzün lerinde kaç taneM bedbahl Tevfik fiındi nsilerin peMndedir. Simdive Çotnbe'nin Birk^ik Amerikadp.ki | S kisiyi yaralamiştır. O lan isnatları «gülür.ç» olarak valiadar iki vfiz kisi tevkif edlmistir. ajanları, Katangajı egemen bir ÜI! Washıngton 4 (A.P.) Birleşik Gayrı resmi kaynaklarm ifade sıflandırmıj ve Hindistamn bu bir an bile hatırdan çıkarmadık bnünde cereyan eden bir vak'ayı lleri'yi sever? Kaç tanesi onun hîzmetlerini takdir . ederdi? Bu î>eVv lane «ubayın kurtarılması irin 1e olarak tanıması .ıçın merkezi j Amerika Dışişleri Bakanhğı söz sine gdre son üç gün içinde Ceza sömürselerdekj Hint ha'.kmı kur ları en büyuk kuvvet Amerikan I hikâye edelim: Ha!k Efkândır » «aîışılniaktadır. Tabmin edildiŞine Amerika ülkelerinderı birine 1 cüsü Lincoln V/hite. Sovyet Rusya yirde birçok suikast hareketleri tard:gını bildirmiştir. Sene 19Ö4. Eısenhower Cumhur mokrat iktidar, iktidarda iken sasöre âsiler saçcı grupa mensuptnr milyon dolar tutarmda para vadet daki Amerikan BüyükelçUi Thomp r.^ticesinde 60 kisi hayatını kayGerçeğin tam bir tarıfı olan bu reisliğinde en parlak günlerini ya de memleketiıı deSil. birbirlerinin mişlerdir. Yine aynı haberlere göj scn'un Sovyet Dıs>sleri Bakanı An betmis, 13S kişi yaralanmıstır. l»r. «ö/.lere bız de bır seyler ılâve ede şîvor. Kendismın golfa merakı ma de baçlarını ycnıeye, birbirlcrini re, bu tekhf. Ko=ta Rika'nın Bir j drei Gromyko ile 2.5 saatlik bir | lim. lum. Beyaz Sarayın arka bahçe kötü'emeye, kırmava calısmıslarl.übnan, ayaklanmavı ucuz atlat le?ik Amerikadaki tem^ilcilerine | konuşma yapnıış olduğunu açıklal Dün gece Con=tantin?Me vuku bulan hâdi^edp ölenlerin üçü de Amerika'da başka yerlerin hilâ sinde arasıra idnıan ediyor. Fakat dır. thtilâl bunları. hic de*ilsc bir rnıstır. I,übnan ahvalini iyi bilen yapılmıştır. Kosta Rika temsilcile1 mış ve bu görüsmelerde Berlm I TEŞEKKÜR f.na Vaiilerden tutalım da defter' golf için çimenlerin gayet munta hınç etrafında topladı. ler. hükümet darbeii yapmak isti ri bu teklifi kesın olarak reddet1 hakkında ihzarî gÖTÜşmeler yapıl j Müslürraîdır. Gavri re=mî kaynak !ar, bu bombal.irr.a hğ.disesinde 60 Hani bunları \azmanm sırası mı darlara ve daha küçuk kademede zam o'lmas! lâzım. V.'ashington'da AHMET CEVAT EMRE \enlerin akılsız hareket ettiklcrine mişlerdir. j dığım söylemiştir. kisinin yaralandıîını ve bazılarının ki belediye personeline kadar bir ] âdeta adamcıl ha!e çclmiş bol sin simdi?.. diyeceksiniz. Bir tarsftan kanidirler, çünkii bövle hir harenin ölünıü münssebetiyl* bizzaçok memurlar seçım ile tayın o, cap vardı. Kele Beyaz Sarayın huzur, sükun istiyelim. Bir tarafcenazesine gelmek. çelenk gcnUet unvımî efkârda tasvip çörecek chel Struelens ise. Amerika Dış ] White görüsmeler hakkında bir I cok afır durumda clduklarını bilışieri Bakanlığı sözcüsü. hp.ngi dev j fikir yürütmekten kaçınmış ve an' c'irmislerdir. riprmek suretiyle iştirak eden lunurlar. Mebuslar vc bu memur bahçesinde doludurlar. Bu»lar za tan kcvlisyon u£mna ber ?eyi nLüıi defil^i. t"lg:af. telefon ve mektupla taletin bu i^e karıstığ'.nı belirtmek cik Thompson'un Gromyko ile Katliâm bütün sidd"tiyie devam lann çoğu iki sene için seçilirler. rarsız olrnakla beraber çimenleri nutalım. öte yandan da ihtilâli intMAM AHMEDt.V ŞİİRLERt ziyrtte bulunan ve bizzat eviten kaçınmış, sadece. Katanganın «sondaj» görüşmelerıne başlamış ediyor • Yedi Mnslüman yara!andı Eğer bunların davranışları halk eşeler ve bozarlar. Çimenlerin bo kâra, tchzile. tahkirc \aran $evmiz? k.idar gelmek suretıylc Nâsır'ı sinlrlendiren ve Tenıen tanınırasını sağlamak için girişilen oMuğunu gazetecilere bildirmiştir. Cezayir 4 (A.P.^ Oran şehefkârına aykırı çıkarsa bir daha zulmaması için sincaplar tutula lere eöz yumnp âdeta suelu imişiı •Kiıızı payUşan. akraba vc İyi haber alan çevreler Gromyko •inde bu sabah patlak veren yeni He ilsisini kesmefe sebep o b n nbu teşebbü^ün «Çombe'nin bu yolseçılmelerı imkân«ızdır Bu cıhet rak hayvanat bahçesine sürgün e gibi dnrahm! Biraz fazla çaliba! dostlanmıza tcşekkürlerimizi laylar hakkında burada malumat da yaptığı bir çok teşebbüslere. Thompson görüşmelerinde henüz tedhis hareketlerirde en s~ yeriı Biz, Inönü'nün bu son demokrabıldirirız le her zaman için halk efkarını iyi dıliyor. Ertesi gun gazeteler ve vermiştik, bu arada Yemen lmamı benzeriiğini» söylemekle yetinmiş bir ilerleme kaydedilmemiş oldu Müslüman yaralanmıstır. ce izlemeleri gerekır. hattâ bazı senatorler bu hareket si denemesi Hlâs etmesin diye her AİLESI Ahraed'in Aden'de çıkan bir mec tir. Sözcü, •Çnmbe'nin bütün hay ğunu bildirmekte ve bir Yugoslav Bu sabah Oran'da sokağa çıkmaKuruluşunda kabul edüen hu aleyhine öyle bir kampanya açı ?eyi eöze aldık; araa buna sa^duyn ınnada, Nâsır'ı manzum olarak retlerinin boşa çıktığıni" da.sözle ajansının bu görüşmelerde Başkan vasağı kaldıvı'dıktan kısa bir müd kuk nazariyeler; ve halkın kendi1 vorlar ki aradan iki gün geçme ve insan haysiyeti Taranna katlanKennedy'nin Moskovaya gitmesi r Cumhuriyct 2C4 tenkid ettiğini de haber vermiştik. rine eklemistir. Açıklama ilgi une itimadı halk efkânnın böyle | den oldukçî magrur bir adam o maya da razı degiliz: hususunda görüşülmüs olduğunu rlet sonra. a abalariyie sehre dağıSon gclen Beyrut gazeteleri, !M:ı yandırmıstır. lan büyük bir kuvvet clarak ortaya j lan Eısenhov.er sincaplara valvar tekzip etmektedirler. Bu ilk gö', müfrit AvrupalüaT yoldan ge Razı dtŞilsek ne olacak?.. iestenin jiirini neşretmektedirler. üzerine 8te? çıkmasmda bajlıca âmil olmuştur. yakar olmaya ve hayvanlan hayAynı gun bir demeç veren, Mi rüşmelerde böyle bir hususun ka, çen Müslümanların V E FA T Hiç! Zaten, ancak derin ve »af Bu şiirin neşredildigi derginin adı Yine baska memleketlerin aksine. vanat bahçesınden gerı getirtme bir iyi niyetle rau\affak olabileBununla beraber, Amerlka Dış tıyen ele alınmadığı kat'i bir li ] açmışlar, en az yedi Müslümanı Kcmalî'e f«rsfından Dedeyerievyam'dır. Yaralananlardan ı yaralamıslard'.r. işleri Bakanlığı sözcüsü Lincoln sanla ifade edilmektedir. kuvvet ve kudret Xı.m olarak hiç ğe mecbur kalıyor. tçte sıze Ame cek körpe bir demoUrasi rejiroini timzade Ali Haydar Beyin mah birinin durumu çok aeırdır. Bergi çiirin üzerine bir takditn bir organa verilmemiştir. Temsil rika'da halk efkânnın ne kudrette daha fazla raüdafai edcraiverek odumu. Dürdanc Orhon'un karyazısı koymo?tnr, bu takdim yazıDünkü hâdiselerde Cezayirdp 37 küçük fakat lanlar çoŞalacak.. Ond3n da kimin cüer Meclisinden gercn bir kanu olduğunu gristeren dcşi. Cavidan Erbelger. Zekâi sınfla jöyle demektedir: Müslüman ve Avrupalı öldüru've Muvakkar Orhon'un dayıları. nun Sanatodan geçmenıc;i kabil ol canlı bir misal'. kâr, kimin zarar cdeceÇi pek belli «Efendimjz Majcste Müslünıan. rrüî, 60 ki=i yaralanmıstır. TunusTekel Kasımpaşa tspirto depoduğu gibi. Kongreden geçen bir olmaz. su niPmurlanndan lann haşı, dinin bâırisi Imam Ahtski Geçici Cezayir Hükümetinin teklifin Cumhurbaşkanı tarafınIns3iı ne oldum dememeli. ne o{•rtihbara* Bakanlığı yaptığı bir rned bin Yabya Amidüddin bütün dan veto edildiği de gorülÜT. VeCelâleddin YÜKSELEN lacagırn demeli. Çok defa: açıklamada. 127 Müslünıanm öldüArap âleminc hitap etmektedir. Atoyu bozmak ücte iki oy çoğunluTEŞEKKÜR Ahhh! Keske istifa etse idi. vcf.it etnııçtir Cenazesi 5 Ocak rü'.düğünü ve «yüzlerce> ki'inin rap âleminin çocakları Ycmen Htiğu lüzumu ha.=ıl eder ki bu da ko1962 cuma günü oğle namazmı divenlerin, birdenhirr (şalılanmayaralandıgmı bildirmiştir. kiimdarlığinın bn gesine nerede omütaakıp Teşvikiye Camiinden lay elde edilemez. Adalet tevzii, ları ve yer yer gaibe meydan okninrlarsa olsonlar ses vermelidîrKÂMtL CANELin cbcdî istirahatgâhına tevdi edlhükümet fonksiyonları, kanun ted! malan beni endişe? c sevkediyor. ler.» loceği iUn olunur. n'ıümü dolayiy'.c. Upndls.nl iyivini, vergilrrin tarhı, kanunların , ürkütüyor.. »ahıslarımız için dele^tirroek için hıçbır gayretL Bn maniDD eserin meali de ?ntefsiri. dış işlerin yürütülmesi ve Jil. memleket \e rejim hesabına esirgeroıyen Ilaseki Tedavl K'ldıir: Cumhuriyet 196 daha bir sürü işlerin görülmesi tasalanıyorum. niği Profesrr. Doçent. Uzman r «Siı dünyayı, kin ve Ihtiraslı nn başka başka ve birbirini daimi kon ve Asistan rioktorlJ ivle. hemBenim bütün ömrüm bo sütnntııklarla doldnrnyorsıınnz. Mikrotrol aitmda bulunduran organlara 1 çıre, haFtabakıcı ve diger p^r?plarda insan uyarmakla mı geçecek Ö LÜ M foıılann içine bağınvor, havayı ha neline. Türeli Şireti Müdilr ve verilmiştir. ' TSrabbi! Bir na*ihat daha. karetle kirletiyorsnnuz! Asil APa.v ve B.ıyan Mpım Naon. tngiltere'de halkın lıer ' > b a " ve mesai arkadaşlarına. gerek $ Ualkı bizar edecek hiç bir hacenaze torenlnc çelt!il< pöndcDul Bayan Fortüne Olalvo ve rsp milletine hakaret ediyor, birşarmak üzere Parlâmentoya bakrekct. psikoloiik deçildir. Ne karen, k^ıtılan, gerek tclgrafia. cvlâtlan. Bay ve Bayan Moiz lıirinize karsı düçmanhk yaratıyor masına ve memleket işlerinden otPlefonla ve bizzat pvimp kaNaon. Bay vc Bayan Bension d*r haklı olursa olsun. sanuz. Ecdadınıza lâyık insanlar nu sorumlu tutmasına mukabil Adar zahmet ederek acılanm^zı Beyrut 4 (a.a.) Akım kalan ı Altar.ıs ve cvUtlan (Tekirdağ). Halkın «empaiisini kavbcö«n hadeğilsiniz! Haydi, artık gerçek din merikaria'da islerden birçok organpaylaşan dost vc yakınîarımıza Bay ve Eayan Yomtev Naon. hükümet riarbesi teşebbüsüyle ilreketler de basarısızlıja mahkumprensipleri ilzerine vahdetimizi knen derln şükranlanmı arzedeDul Bayan Sinhula Levi. annelar sorumludurlar. Sırasına göre gili olarak Lübnanda tevkiflere leri, kayınvalidelerı. büyükanrim. rahTD. Öyle bir vahdet ki ormn kadıır. bu hal, i«!crin ysvaş yürümesine j bugün de devam edilmistir. Bu tıelor:. kızkardeşi, hısım ve Sübeyla nıınu ;eriat olsnnl tslâmın men sebep teşkil eder. Organlarrian hiç j sabah Zahle'de 57 kişi tevkif eiilakrabaJan ettiti şeylerl yapmıyajım. Meselâ birinin yeter kudrette olmayışı.ı Ne kadar haîindir? miştir. Bunların arasında eski SuDUI. BAY1V miî'ileştirmek hahanesiyle namns halk efkânnın rihai bir kudret o > Millctvekilleri 3500 mö. S409 m * Cumhuriyet 197 riye subaylanndan olan ve polis Iıı insanlann kazançlanna el atmıÖJENİ NAON'un larak vıicut bulmasma sebep ol J dâ^asivle mesgul.. Bu yüıden, halk sicilline «Tehlikeli bir tedbişçi» oya!ım! Zençinlerle fakirler arasıııvefnt. cttıgini ve ccnazo meramuçtuv. Bu kudret buzat halk a1 arasında demokratik tnüesseselere larak kaydedilmiş bulunan Mahsiminin 5 Ocak 1962 tarihtne u% eşitlik knraeağız diyc. şnnun rasmn.in bir kaynak cibi fışkırır. I ve onların raenîuplarına karfi omud Cemil Mehne ile Suriye Halk rasthy.n bugünkü cuma günü bıınun malını easbelraiyelim, yaBunu bır kaç pol'.tikacının ortaya j lan hürmet aıaldı. Nasıl yanlı» çı partisinin ileri gelenlerinden =aat 12 de Büyük Hcndek Neve haneıya hakaret etmiyelim. Knvstır iv.lka brnimsetilmıs bir cere1 vaptılar Târahbi! Tani gaf, faf Ahamati ve Afıf Katrib de var Şalom .Smagr.gunda icra olunavetle insanların malını eashetrnek yan riıyo telâkki'i van'ıçtır. Cün; üstüne! c.ığın'. teessUrte bildirirler. dır. Müslümanhga yakışmaz!» kü poütikaıjların halkca benim j Psrtileriıı yalnız mensupları aeBundan başka Lübnan dağlan semîiyecek bir fikri ortaya atma' jil liderleri de toy! Bu yolda bir kesiminde de Suriye Halkçı parık 1138 217 ları asla balıis konusu olamaz. i kaç defa daba tökezlerlerse partıtiM ile ilgileri bulunduğu bilinen Işte hn »llr. Nâsır'ı çileden. ve Halk efkânnın bütün teşri ve iclcrinin prestiji ne olur, onu 1>İ1126 kişi tevkif edilmiş'ir. BunlarYemen'i de. Birleşik Arap Cnmhnra kolları tarafından tam mânaama demokrasinin ve mebnsmem dan bir kısmının evlerinde yapıriyetinden çıkardı. siyle yakından tskibi şarttır. Ak'. ların kr^disi boıulur. Ve güç dü!an aramada tilâh ve cephane buMISIRDAKt FRANSIZ sitnkdirde bu kollnr işlemez halej Uınmuştiır HOCALAR ge'ir ' tnsanlar ne göyliyeceğinl bllmeÖte yandan. 31 aralık secesi hüBn satırları okndoğnnuz tarib. Halk efkânnuı. en çok seçımıerj li ne Taman konuşacağ'nı bllmeHküır/' darbesi teşebbü<ünü idare len bir kaç gün sonra, Mısırdaki le kendini ortaya çıkardıgı göriildir. Lâkin ne zaman konuçmıyaetmiş olan yüzbaşı Fuad Avad ile hütün Fransız öjretmenler memmekter'İT. Çeşitli adaylann tpkrar ca6ını. ne zaman afzını açmıyacaOZCAN ERGÜDER Şevki Hayrullalı. bueün de, bütün leketi terketmiş olacaklardır. Nâscçilmeleri yahut yerlerini başkarr, m keMirmek daba hüyük bır aranıalara rağmpn ele geçmemi;sır. s'mdilik. frerleri ve hastahalanna bırakmaları no gibi sebep hinerdir. , lerdir. Bundan başk;>. Suriye Halk nelerdeki hemsireleri bu karardan ve âmilW altında vukubulduysa ı Her dilde, sörden zıyaâe »vıküçı partisinin ileri ECİenierinden ESazısında «Başsız bir Meclis» istisna etmiştir. bunlar inceden inceye tablil ediitun İüzum ve faydası hakkınd» sad El Askâr. Abdullah Muhsin. ve «Sessi/. bir Hükümet» i mek suretiyle halk efkânnın eğiınevcut olan hikmeili lâflar bunMillî Eğitim Nazırı Mohammed Abdullah Kobressî ve Suriye Ha'k anlatıyor. limi anlasıhr. Ardı a/ası kesilmi•Vusuf rasetecilere verdiği dpnıt!;çı partisinin organı olan 'Sedai • B. FELEK yen seçimler halkın ister istemeî te: «Arap ideallerine karşı saygıLübnan» gazetesi sahibi ve başyaAçhk konusu Maaslar ve memleket işleriyle daha yakır.dsr. | sızlık göstermiş olaıı bütün hocaMilletvekillerine yardım zan Mohammed Saalbeki de büalâka^inı ceker. lar Mısırı terkedeceklerdir:» öetün aramalara rağmen vakalanma ; Halk efkarını kim yaratır? sorumiştir. «Ya mnkaveleli olanlar?» rnışlardır. FAAL: 223/202 Türkiyede görmege Sinem;» Kıralicesi Elizabctli Taylora OSCAR nıiikâsuna cevap vermek uzun ise de suaiine ise: «Mukavelesi olsa da. bunun söyl» bir akis takıp ettigi I fatını kazandıran sahane filim romanı «VİZONLU onları tntmıyacağız» cevabını verahşmadığım bir gercektir. Bir fikir etralmda topl miştir. Diğcr taraftan avnkat VENl'S» iiıı ilk tefrikası. lanan üç beş kişi aralarında bir ! konfor Tharp i'.e avnkat ve iHm adamı De Y^bnncı ve yerli sinema âîemini adım adım takip cemiyet kurarlar. Bir veya daha | I a Pradelle Mısira hareket etmisVakın Şark'ta bir tetsık ve va1962 yıknm ük zengin eden röportaj ve haberlpri. fazla* eazete yahut dergi onların ) levdir. Mısır hükümeti. casoslnk zıfe seyahatı yaproakta nlan AA/ çekilişinc katılabilmek içio Yıîbaş»mla yıîdızlanmız nası! rğlendilcr. FotoğraffikİTlerini yayar. Subeler kurulur.j Amerıcan Automobi'.p Assucıatıon tşhmeti ile rrahkeraeye verdiSi son para yatırma tarihi Fikir tutunursa yıllık büyük bir | larla yeni yılın hikâyesi. Kurutr.unun mümessili W. K. KFrançız diplomat'arınin Fransız atrplpntı yppılır. nutuklar shyle j 5 OCAK Cuma gunü'lOr. Scope Vander^ee Sevahat Acentavukat tntmalarına nıüsaade etm«FranS'7 filim sanayiinîn dahiranc buluşu: "Sere scrnir ve bn'ı»ce fikrin Vıalk taratavsiyesi üz.eıine .HOTRlrncktedir, Bn iki zat, INifirh avu6 i rın pe kadın ınodası». 7 Marttat OPERA'ya» da ugramış ve otelde kîfarın hu insanları dürüst savuKiüi \ovak yeni kurduğu filim şirketinde rejisörvaptığı tetkikten sonra Türkiyede 20 APARTMAN OAİRESİ rtıp szvunrnıvacakiarını kontrol eliişe ba^ladı. "örmeâç alışmadığımız bır konfcr fi"reklerdir. De La Pmdclle. «Me2 AOET 100,000 LİRA ve mukemmeliyctte» bir otele saV E F U Miizik dünyasından haberler Dedikodular Pırıl se'e mahkenıeye intîkal etmeden 50 AOET 5.C00 LİRA hipsiniz demiştir. Merhcnı F»'rt Bey vf T br.l'rdi'raelidir! Diplomatlırımız pırıl fotoğıaf ve tablolar Tiyatrolarda neler oy! Siz de bu otel.in konforundar 100 ADET 1.000 LİRA HEÜITTI mah'lumu. Hamide Teır.'" ıınidııl?r, böyle olnnca, Mısır nuyor Yeni çevrilen filimlcr Ve, daha pek çok favdalanabilirsiniz. nik'in eşi. Sadiye Tenik. Dokt tmh'<"Tne«i bcnları n.ısıl mahknm ve 10.000 talihliye çeşitli mevzular. tor Nurrfsan Cakın. Hayrinnüsa Hotel Opera Avazpasa, Istanbnl edese!:'ir? demiftir. Dornsmalara çeşitli para ikramiyeleri Torosd^ğ'ıi babaları, Doktr r Tcl: « 51 20 ayın 15 inde başlanacaktır. Kenı?l Cakm. Kemal Torr". T îlancıhk 1134'191 dağ"ın kaympedpri. Sema. SaM. PtRİ rn Ç D ÜNYA HABERIERI Oezaylril Millijretçilerin yeni beyannamesi: PoliM, Labnan'da tüfek "Fransanın da menfaatlerini içine sesleri alacak bir hal çaresine taraftarız „ Dün de Cezayir'de kanlı hâdiseler oldu, Gizli Ordu Teşkilâtı seferberlik ilân etti Pakistan'ın Kesmir'den çekilmesi isteniyor HHHHHIIHHIIIIIIIHIHUII Amerika întibalan Hâdiseler tirasında Halk efkânnın idare ettigi memleket Yazan: Niiıhet Baba f r fTTıTirn ı ı ı ı ı ı ı ı ı t ı ı ı ı ı ı ı ı rn Kalabalık Çombe, Katanganın tanıııması için para teklifinde bulunuyor Gromiko Thompson gfoıüşmesinde henüz bir ilerleme yok Tamamen renkli ve eşsiz bir say: sunuyor Heplütizin ntecmtmsı^ır Cumartesi günkü Sayısiyle HAFTALIK SİNEMA TİYATRO MEGMUASI Lübnanda âsilerin lideri hâlâyakafanmadı 7. Kim Hükümet Etmek mltre 1 GünKaldı Bekîediğiniz Günlük Gazete sunuyor. M E VL I T ^ 7 ocak 962 pazar gıinü B^stanci Capuİ S P rifindo r.^lç» IKImazindan sonra r^nniyot Sandıpı Veznedarhgından emekli merhum Sl gUlll! ; Istanbnl'da ve Ankara'da; Avnı zamanda i üü Vaktiyte ZAFER GaıeJesini Çıkaraniar Simdi de Büyük Zaferi Hazırladı ba. Nova Torosdağ ve Sahap Çakın'm büyükbabalan Gümrjjk p"fklil»TirdPn •>zız rubuna ıtlnf edilmek üzere Mevlidi Şerif okutturulacaktır. Sayın dost, akraba ve arzu eden zevatın teprifleri rica olunur. (Cumhurıyet 199 MÜMTAZ ARIN'm Okuyunuz 24 Sayfa 1 Lira Keklâmcılık: 27 217 PÂZAR SABAHIİ c I KI Y oR. Eeklâmcılık 26/21â 7 OCAK 1 ; Hakkuı rahmptın" kavuşmuştur. Cenazesi 5.1.962 cuma güntt öğle namazını mütaakıp Aksaray Va\ide Camiinden ahnarak Edimekapı mezarlığma defnedilecetir. Mevlâ rahmet eyliye. Cumhurivet 19r> M. SAİT TENİK TEŞEKKÜR Ai'Tvzin rn'ıvtaz pviâd: TEL.: Dİ.5 274582009 Reklâmcılık FJRÇALARl • ^ paramtın... istikbalinizin emniyeli Faal 222,188 vpfatı dnUıvipıyle ıçnjzo nıf.T fimine ifL'r.ik cdrn. Kıtn sevkerien Ankira Errr.iyet ?Tüdürlüffii ve Mcrkc= Koınutanh*ın.i. (,eienk gündcrcı rtostlarımıza. Sayın Dîrnçtay He:s vc Dz.ala~ına. teieîon ve telgrafla teessüri'müze katılan ve evimtze tejrif eden akraba. doslİLnrrıza :• ,ıvn tcşekküre kderimiz mâni olduğundan kfndileri>ıe • İn:ıp1 vc ssü'Kran'.ariTVıiıııı arzıns <;?zrtenizin tavassuHınu ric» cdevim. Vt'RDAKUL AİL£3t Cumlıunyet 214 ŞEKİP YUEDAKUL'ün
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog