Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

tKÎ CÜMHURÎYET 5 Ocak 1962 QN OSMANLI HUKÜMDAR1NIN FİRAFLI ııınıııııııııııııııııiııııııılııııiırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiııııııuıııııııııııııııBııı * . • S | Günün Âdlî Konuları İ 6 Birhkte gıder ıken miri muma çeye indiklerı ve oradan evvelce v ^îrıiı exiuolduğunu gosterileyh v&k'adan haberiıuz var «uj •karaılafUrıian t£cUbat veçiule y« Yasan: den bir zatın, zamek bakımmdan, demelerıyle ha;ro.d, ne vak'ası j Sara%ı humayun rıhtımmda, yabıt kâtiplerıae 100 çok faydalıdır. Turbeyefertdi sualime, bu sabsh Htin feat Bol»ab«façe tney4«nı rüıttmın ile 150 lira anstnkiye Adliyesm. kâr firar etmiş demesiyle. arnan da âmad* olan tngılız beylik ısda. maaşlarından de buçün 507° beyefendı sahih mi, Döyle şey olur tımbotlanyle mütteheyyiı hareket ayrıca odenek veBasMttp, rnu dedim. Evet, uıraz evvel haber zırh)ı;a çıktıklan ve firarıler kaJ verdıler, peder ve cumlemız şa$ j fıl^sınm estra>i hareketlcn saba! Anadolu yakasının su darh^ı an rı'mesi için bır kanun teklıf ettı kâdrolarındakı ka':pleıe benze >ız ve Zabıt kâtıbı bulunmaktatık, cevabını verdi. Kertdı kendı i fem pek erken tamanına müsadıf| cak boru fabrikasmm faalıyete geç ğinı gaeete havadısı olarak oku mezler. Bunıarda dığer kâtipler dır. Bur.Iardan 2 100 u 300. 1.300 ü sne dünkü ahvalı garibenin se , olınakla beraber guzergâhlannda j mesıyle onlenecektır. temf buînnrittktaytt 35 seoe tas:l ıçtB «le «anjri oâan vasıilartiaB ba*j 3S0, 6 X u «0, 3E0 sı 450 300 u S60, <) bebi şımdı anlasıldı dedikten son taTafı mukabıle mensup hafıye j Terkos gölünden uzatılacak o!an lasız olsrak içerMnde bnlunmtış ka dığer meziretlerin de balun| 200 u R O l!0 ri 700, 100 ü ıse 800 O, ra Nurı beyefen'iı bu h?l hıç memurlan eksık değıl tse de fira borular Emırgândan su altı yolıv olmanın veriîğı bır salihıjetle m«yı zaruridi'. B'.r Zabıt Kâtibi lira maaş kadresuna sahip balunharitada yazih değıldi. Vakıâ ha1 rılen otomobillenndetı almaya kal le Anadolu vakasına dosenecek ve Hdîa f d A ü m ı W lcBtttm TfckHfînı nin. ınahkemetie zabıt tntmava eTj maktadırlar. Bn mıktara, nuiflanedanı Osmaciyan arasmda böyle | kıçmak bır meseleı âzıme tevlit burada tesis edılecek santral vası \apan bu zat, adlıyenın cıdden en vetıjJi bır ha! almssı. senelerce o ( rından yapılan vergi vesair kesınıkı firar vak'ası vardır. Bıri Sui j edeceğınden ve Vsbidettın Hanın tasıyle tevriatı yapılabılecektir. muhım bır yarasma parmağını mesiekle çaliçmasına, Hukuki ıstı tiler riahıl değıldır. Yüni 300 liraVaü Tulga. bu borulann îafcri ba«mış bulojMmakîadtr, «Yarasına» lahları oğrenmesıne eskı hukukta' lık kadroya malik olan 2 100 Zatan Cem, dığerı Sultan Sffustafa bu suretle fıran ışlerini teshıl dır (?), fakat bunlar heoiiz şehza eyhyecegınden bunlar kaçarken kamn faahvete geçmesmden sonra dıvortre, çuoku nakikatea Zabit • Sakk» denılen Mahkeme ustâbu bıt kâtibinin e!ıne, doğrudan doğde iken firar ettiler ve akibetlen | aldırif etmedıklerı ağiebı ıhtımal tamEmlanıp döseneceğıni ve bu kâtıplerının kanunun kendıleritte nu kavramasına, Hâkimın yapmakt ru^a 3^0 lira gecmemektedir. Bu. ne kadar elim oldu. Makamı hü olacağına daır mutalâatı musibe ısm en geç 1965 >Tİırra kadar ta tanıtn»* olâ»ğu jetkiye karşılık.' ta aldnSu duruşmdyı aksatnıak»!' brut bır rakatndir, net rakam 250 1 kümdanyi idrâk etmiş salâtini I denneyan eâıldi ve Vahidettin Ha mamlanmış olaca&ını açıklamışt.r. eilerıae geçfen maîîet vasıtâjı, jra1 tın. Mahkeme cereyanını taptede lira cıvannfiadiT. Diferlerınia e'ıBöylehkle Anadolu yakasımn nı ni para, diin oldcju kadar bugnn bllmesıne bağhdır. tyı bir Zabıt ne geçeni de bu eııretle taraslasâhfe bu yolda rehi nârefteye j ttın nereye gotürnldüğü bittabi darhgı ancak 3 yıl sonra tasrcen de yürek'.er acısı dene^ek bır key kâtibi wnelerce tecrubeıîen sonra mak lânrmlır. süluk etmediler, aman beyefendi kîestirılemedi.) bu n« kötü şey bir hükömdar, bâ' Istanbol Içgal Kuvvetlen Baş önlenmiç olacaktır. fıvet arzetmektedır. B J fıkırlen meydana gelmektedır. Yukarıda öneminı kısa fakat kehusus Halıfe bu zilleti nasıl irtiı kuroandanı General Harington. son J mızi izah edebılmek içın De\let[ Zabıt kâtıbı rautlak surette ken sın hatlarla belırtmıye çalıstığıDtş memleketlerden gden kâp «yler. hayret hayret. Ingihz Osmanh Hüfcumdarmı nasıl kaj kadrosundaki «Katip> ıle Zabıt riısıne itimat edilmış bir adam ol mız bu vazifenSn tra kadar az bir Aksi takdirde para ıle ıfa edıiemıyeceğı, ılk baâostlarraıız buna da mnvaffak ©i çırdı#ını çöyle anlatmaktadır: ' katıbi arasmâekı farkı, tsmamiy mak lâzım gelir is tekKfleri dular, dedım ve bu volda konuça (... Kımse earaya yaklaşarcadığı Noel yortulan sebebiyle muhte lc obj«ktif «larak sn'almak lâzim' bütün davaniB mihrafam tefkil e kı«ta anlaşılabüecek hakikatîerâen Mahkeme Zaptına yanlıçlıkla konuşa Yıldıza tnuvj««ıat eyledik. i^n (irar tçı müşkül bir tneseleydı lif yabartcı memleket pıyasalnrın çeimektedır. dendir Ni'ekım, meslek haTatı:nız ol"^ı dahı bır kEİıme nıesela «gor, Alı Nun bey Y&veran Daıresine Tuİgeoeral Julıan Steele ve Mtıha dan gelen ıç teklıflen azalmıstır. kltıbi, jperek hükuk ve ge dua> jrerine «görtnedkn» kelimesî j da, bılha*sa son teneierde yetı?1 gıtroek üzere aynldı. Fakır de he ta HumkaracılaT Kumandarii Al Mamafih hafta ıçmde bunların j ece?a mahkeme';ir3e. Mah*;e! nı vazması dâ'anm tamamıyle veç , mi?, hakkiyle kendisirrlen irtıtade le feir keı« yw4atn çıkıp icap « bsy V«a«toei]«biılikte.Târk^«Biı> j rridetı ba*=laması beklenmektedır. «*nlm»i! * r p«rça«ı bulunM kâfidir. olunan fcırçok Zabıt kâtiplerının denlerle goruşup soyleşehrn nıye son Sultanmı sr.S olarak buradan Tıcaret Oda'i Nesrıyat Mudurlü tnaktatlır. Eabıt kttibinın imzası hesını değiftirmek için Mahkeme Başkâtipleri, mılyonluk Adhyeden avrılara'<, tîaha faala tı ıle ıç merdıvenm onüne v4*tS çıkamsk ««*re tnr çlân berrıt^a, •fömden bıldırıldığır.e gore, 1961 5epara veren ve daha tireds refahı bulunmnan bır muhakeme celsel olduğum sırada kurenâdan Salım maya oturduk. Hazıriaflıgımız plan . nesı zarfmda muhtelıf memleket •;i. bır rfükum huJâsati, bir ilâtn,' divalana senetlerıni, vesikalannı tetnin eTİi;,en iktisadi Dev!et Temuhafaza ıle mukeneftirler. Kübejefeodi %aere%1erıyle Ihsan Bey da, Sulttn ıle o^lu ve iHendısine! lerden 1389 ıs tekhfı «elmısâr. Bu tıpkı Htkımin imzası nsevcut deçekkullermde vazıfe aldıkları. bizkarsıraa ,çıfctıls<r, •afc'ai fırarl «ı mâik k«aaefcTİtt fcenAtsı cumaj *ı»1»r, btr evreiki sece içânde va Sı'nıij çıbı Ten:yiz Mahkemesınce çuk bır vesıkanın zıvaı Hukukta 1 zat tarafımızdan fjorulmuş hakilar da hikâye ettekSem sonra SaSım •abahı ( t ı ı t e l e n e * ee*t 6 da)j ki tekIMl*r*en yvıAe 12 f*zls*r. botulmaya mahkura buianmait:v olfun, Cezada olsnn teHSsi gayri j katlerdendir. beyefendi sa'ba'hlevın ışı fluvar 2ezmeye çıkacatciaraı. Tam o «ı; ftn fazla fttıalât veva ıhracat tek dır. Ce«a Muhakemeleri Usnlfi Ka kabil netıeelerin husule gelmesıne i 933 senesinde Ankara Cumrmridtıvmaz Pahs Mudurıyeti ile Bey<j rad» m«h«îız humb«r«:ılar sattyın î:fı Amerıkadan gelmışt'r. Bonu nunun 219 cu madje«i 'Duruçma, seDep olmuş ve olmak ntıdadmı bulunduğunglu Mut««a*T*BJİM!a telete» İle arlca bahçcstnde talım ;,«PJJOT o B. Almanva. Japonva. Hmdistnn, hükne iştirak edeeeklerın tıuzaru gostermiştir. He'e Tcmyiz Mahke yet Muddemmnmısi mecindekı Zabıt kâtıbı, Mümey muz zamanlarda merhum Saraçoghaber \ erdun v* heaıen fcuraya lacaktı. Fanat cfie k£tu Mira y* Isvıçre, ttaJ\a ve tngıltere takıp ıle «ra vermek?irin cereyan eder. yız, ve Başkfitİplerin varffeleTİ lunun emrıyle 4 "ar süren bır AvRetaeleı'Mi *ö«*edıs». BaâMjr &* p«e«1<iaT#! M iki »m%ulaiw fcap» ettnektecKr. Cumhurıyet Muddfiinnsumısini ve daha muhimdır. Okurlarımızın ice rupa tetkık seyahatı yapmış ıdık. dıler, evvel emirde ıcabeden bu nm dışına sıkıştırılacak ve belırli | Liraanımızdan yapılan Zabıt kattplerinın balaaması şart1 rısınde brr Temylz tlâmı gormus, Belçıkada, ttalyada hukuk mezutun kapıları ve hattâ sizin, bizim bir dakikada sarayın lapısı zorihracat tır. cHukmu T.e. Zabıt Kâtibinin | çok kimselerın bulunacağını tah nu ve hattâ hukuk doktoru un\ aodaianmrnn kapılanrıı büe çikanp la»«rafc Sıdt«nU •?«. onrleki Son 24 stat içrrrde rrmanrm:zdan bır muhakernede ne büyük bır ı min etmekteyız. llâmın bas tara nını haiz Zabıt kâtıplenne tesadüf mühurlettık dedi. Aferin bevefen ambuîansa ve dı^erteri muayyen tK bm Jıralık mal Chrac eâilmış mevkii oldagunu açıkça gbsterraek j fını teflcil eden ve dâvanın safha ettık. Billıaisa Italyada, öyle Zarii tsaVıet buy«r*ı«r«z, o haâde a»WT nıîkter eşy» flp ıki«*st»e teı tir. Tîdir. Zabıt kâtipleri de tıokı H»' larını, cereyanını, mahiyetini ilk bıt kâtipleri gordük ki, adeta bufıle yukarıyı boylarrıyalım, de nacaktı. Kapının her açıdan makararının Bu arada Holândaya \un ve ke kimler gibi, tarafsrz oiduklan id, derece Mahkemesinin lunduğu mahkerr.enin kazaî içtihadım. Evet, Pote *l»«iu»ıyle, iit> kfcıeü tüfeMerte çevıİU «Wufunu pek, îsTiçreye 0 6 Yugoslavya ve dia o'anabilen ve retJdedilebilen ] hulâsasını tanrim edenler, Temjrız I dta» idare etmekte Idıler. Bunlar tasarrıf bey Yâveran Daıresînde söyTîyebilirim Yaverim we rıumba Yunanıstana taze bahk sevkedıl kira^elerdir. Ceza Muhakemeleri Mahkemesı Başkâtıp, ve Mümey, 10 sene evvel, fılân hâdısede veril otnnıyorlar, bU de sîzi bekliyor racılardan di^er rur su'bay 3olu ta mıştır. Usulu Kanununön 3. faslı Hâkı yizleridir. Mnzakere esnannd». an mıs olan bır karan bulmakta, bu <itık, haydi oraya çıdelım, d«mesı> bjiBealarla «mfe^tetm «taeaktı., min dâvaya bakması ve reddı hu eok beyetin verdifi ksrar, dıkte karar hakkındakı etudleri, munaPatronnnu yaraladı le, uçümüt birden YRveran Daire Makineli tüfekierie dolo kamyonettıriîmek suretiyle yardınlır. Onmahkeme Ahırkapı'dakı sahıl gazınosunda susianndarı bah<;etmektedîr. HSki dan sonra ilamm vöeuda gelmesî kaşaları arastirmakta, sme lar yol ustünde bulunan butün samin dâvava bakamıyaca£ı haller, heyetine dortbası mamur bir dosgarson Ferıdun Avışık ile gazıno Rîfat bey farayın o sabahki va raylarm karçısına alSrm verilme sahibi Talât Nacar, oğlu îhsan Na Karara i«tirak edemivecek Hâkim için ne Reisler ve ne de âzalar }a tevdı etmektedir'.er. Aldıkları konulacaktı zıyeti hakkmda bazı tafsilât ve' si ihtimaline kar?ı ler. Hâkiflnin red sebçpieri, bita meşgul olmazlar. Bu çok önemli Yüz kiçilik silâhlı ve kurvetli bir car ve garson Cafer Polat arasında rsfhfı ;upheye düîürecek sebep işi yapabiîmenin nasıl bir ehiiyet msEşîara gelince, kadroya göre de dikten sonra hâtıralanna şöyle 1 ğil, kıdeme hesap meselesinden munakasa çıkgore terfl ettiklerindevam etmektedir: (. . Sarajda bahriye bölüğü Dolmabahçeye ra mıçtır. Bu arada elıne bıçak geçı !er. red talebme karar verecek ve iktidara lüzum gösterdifi kü den, içlerinrie vazifeh bulunduğu hiren taBme çıkanlacaktı. O perçuk bir düşünce ile kolaylıkla anl kalmak nobeti bu cuma gecesıne ren garson Ferıdun başta patronu merci gıbi hususlar, bu faslm muh laşılabilmektedır. mahkeme reis'.nden fazla para atesadüf etmiş olaa fnüfjranıleyh jetnbe günü bir çey duyulmama«ı olmak üzere uçunu de muhte^ıf tevasını teşkil etmektedir. lanlara tesadüf olunmakta ıdi. ikmci mâbeymcı Salin beyefendi için fevkalâde dikkatH hareket et yerlerinden yaralamıştır. Kanunun 30 uncu maddesi, bu'öAdaletın hemen hemen kol gü1 metniz gerekiyordu. Ve bunu yalhaıretlerİBİn vak'ai firara <ııt verMubtereın Mılletvekılinın kanun ;üncu fasılda yazılı bulunan hü cunü teskıl eden Zabît kâtipleri1 nız hareketi bizzat ıdare edecek Sinema merdivenlerintkn dıgî raalumat beıve;hı âtidin tekhfı çok yerınde, çok hayırlı bir kümlerin Zabıt kâtipleri hakkın. r.in bütün bu önemine mukabil ne subavlar bîlivordu. düşerek ağır yaralandı Cuma günıi â!e*sebah namp?a bılmek, tekliftir. Millet Meclisinde ekseriCuma geldi Biz sutanı kurtarma Beşıktaş'ta oturan 73 yaşlarında da da u> gulanacağmı açıklamakj mürtar aylık aldıklanm kaiktım, hitamı »aU'tan sonra ya gitmeden evvel sabah saat 4 de kı Manya tstanvah evvelkı gece tadır. Demek oluyor ki Zabıt kâ cidden manzaramn korkunçluğunu yeti hukukçulartn teşkil etmesine konsol üstuntiekj pejmır ekmek jambonlu yumurta yediğimi çok Beyogiundakı Sarav Smeması mer tipleri de gordükleri vaz»fenin ö gostermek için kâfidir. Adalet Ba ve bu hukukçulann Zabıt kitibizeytin ve limonataddn ibaret ica>ı iyi hatırhyorum. Tesadöfen Rayet dıvenlerinden aşafıya düşerek ba nemi dolayısı ile. tıpkı Hâkimler kanlıfından bu yazıyı yazabilmek nın ne olduğunu bizzat görup öğgöre esasen valtıdan 'bermutat bir .ki lokma i kdtü bir sabahtı. Sel gibi yağmur sından ağır surette yaraianmıstır. gibi muameleye tâbi tutulmakta için aldıgımız küçük bir cetvel, o renmış olmalarına yemek üzere iken Oda Müduru '<>' yağıyordu. Askerler ve denızciler Mariya. tlk Yardım Hastahanesıne dırlar. laym flîerinde ke«in bir «urette 100 150 lira gibi küçuk bir meblâşl» ysnıma geldl. V«hi«e+tm Ha] «ubaylanmn bövle bir sabahta ı»s kaldınlmıstır. Zabıt kâtipleri, difer Devlet dunılma«ı lânmgelen bir hldise lağı ıhttva eden tasarının kanunl?çmıs ohnası cıdden memouniyenın bu sabah erkemlen firar etmıç, mi geçit yaotıklarını söferek hepBir genç ölü buluadu olduğunu soyieyinc» Aonakaldım. «inin deli olduğuna te çayan bir keyflyettır. Esasen hükmetmışEyup Safmalcılarda bır fınnda işi etrafiyle anlıya^C.mek fmehyle lerdir. Yıldız roeydanına >âkm bır çalısan 23 yaşlanndakı Salih Aydm Muddeıumumî mttavinhgind«Dbehemen dışan fırladım. Istifsan yerden geçerek ı?ine gitmek ist« ismındeki genç odasında olu olari içlerinde yafanıtf ve Zabıt kâvakıanın aetıcesı fudıır; Harera yen ztrallı bir Türkü ,«nnederim rak bulunmu?tur. Kömur zehirlentiplerinin dertlerinı. ıhüyaçlarını dairesimn arka tarshida urav4 ıri bır muhafız yakalavinc» ilen mesinden öldüğu sanılan gencın çok yakından hıssetrniş olan sayın hümayunu o cihetten nıulııt olan j fırl«ttı. Bunu yazarken bütün bu cesedı morga kaldırılmıştır. Adalet Bakammn da ba teklıfi duvarın harıce açılıin Vpp;sı daı subaylan kovalardan bo?a'an yag desteklıveee|indeij »Bpbe etmemek Bir depo soyuldu ma kapalı ve kilitii cldugu halde ! murtın altmda dolaprken latımgelir. görüBalat vapur ıskelesının yanındacuma gecesi bn kam açık bırakıl yonnn. SulUnı bahriye tersanesin ki 3 «ayılı deponun kapı kilidim kılyidere Çay Pabrikamızırı haricî elektrik aydınlatma tesimif ve. ahut ssbaha îtBrn «çtınl de C) ben karşıhvacak ve motö ran meçhul bır hırsız ıçerden kulsatı işi açık eksiltme usuIO ile ihaîeye konulmu«tur. Keşif bedeli mıç, ortalık henüz »ğanr iken rüme alarak Maltaya neklpdiitnek Iıyetli mıktarda yunlü kumas. bat21937 lira 38 kuruş olup muvakkat teminatj 1645 lira 30 kuburaya uç otojr.obii gelmış. bun , Ü7ere MaİRva ecnıisine te<5İım e tamye ve çadır bezı çalıp kaçmısruştur. ların birınde îngiliz î?3al Kuvvet, decektirn. Saatler gibı forünen bır tır. Polu, hırKzın huvıyetını tesbıİhale 20 ocak 1962 cumartesi rnnü saat 10 da Rizıedeki MerNüshası 25 Kuruş lerı Başkutnandanı Gerveral Ha beklemeden sonra Sultanı taş.^an te çalısrr.ak'arîır kez Fabrikamız birvasmda mutefekkıl komieyonda yspılacaktır. i: I Tnrklye Hari«I rington ıle yaveri. •lığerlerınde ı ambulansın yolda lâ^tiŞi patlaBu işe ait şartname vesair evrak Merkez Müdürlüğümuz île Lira Kr. ilra Kr. »« birer ingılLz zabiti bulımuyor mış olduğunu oğrendm. Maamafıh OCAK 5 RECEP 28 İstanbul Tekel Genel MüdüriüŞii tnşaat Şubesi ve Ankara Temuş. Otomobilierın geimesine bunun Wr ısran o!tB*dı VakH pe fel Be<;mudürlCgünde Röriilebilir. «enelik «00 15« 00 muntarır bulunan firanler ka çirmeden geldi. Ve berı de kendi5 » (3 g aylık 40 00 80 00 İsteklilerin 2490 saydı kanunun müteahhitlerden aradığı c fılesinden Vahidettin Han ile oğ3 sini Malava semisine tes'iîm ettım X 3 aylık Î2 00 44 00 evsaf ile bu gibı 20000. liralık bir iş yaptıklaruıa dair belgelu Ertuğrul Efendi re serkarin Ya Motbrümde iken sıgara tabakası< Bsssn v< Yayan ver Paşa bir otomobile binmiçler. nı her halde hfibra olarak bana t lerini ihaleden 3 gün e\Tel bir dilekçe ile Merkez MüdürlüğüCtrrhurtyet Matbaseılık * • V. 1 T 24.12 :< 14.4111^,54]lo^Z[ 8 33 diğer lki otomobile rie Sertabip vereceğint umdum Fakat crnın ve toüze vererek iha!e\e fstirak vesikaJarı almaları lâzımdır. GszetectUk TOrk Anonhn Çırketl Ca£alo<lu Baikevl Sokak No 8tfU Reşat Paça i'e l«tablı Amire Mü rtne bs* kadım baaa emanet et'ı E. 2 s ı | T :r, ».48İ12OO! 1.38 İZ.42 dürlüiüne tâyin olunan Vahidettin Bu beni oldukça korkuttu. Kendı (Basm 17/200) SahiM Hanın kayır.biraden Çerkes Mir lerini hiç bır zaman Si NÂZİME NADİ aîay Zeki bev ve vukanda isml ( Yan l»ten»l fiılen İdare eden geçen Kiiçük tbrahim re Berberb» Meeul M0dQr 5i Mahmut Beylerle musahiplerin mi den Mazhar ve Halim Ağalar binVECDİ KIZILDEMİR MEVLİT mişler, çanta ve bavulları almışlsr ve arka yoldan gitrnisler imif, Gazetemlze gonderilen yazılar kodemekle beraber şu izahat bnce VEHBİ ÇOLPAN'ın nnlsun. konuima^ın lade edllmez roeseledfn haberdar olup da hini tlanlardaa ınesultyei kabvl olunmaz vefatının 40 ıncı gününe teıaflrarda kapının iç veya dışında bu düf eden 8 ocak 1962 p»zarte«ı lunan mahremandan suretı cnahsufüntt oğrle namazından eonra A.boo* v« UâD l»len lein. zarfiD sada öğrenilmi; feylsr olsı gerek, KadıköT Osmanağa Camiinde, Ostttne cAbone» veya tllân Servial» aziî ruhu için Mevlit okunacasözunü de ilSve etti. Salim bejrkaydır.ın bcnmas! lâzımdjr. gını dost ve arkadajlarımızın efendi hazretlerinden telâkki olubılgılenne arzederiTi. nan bu malumatı sâhıhadan sonMÜBECCEL COLPAN BO GAZKTE BASIN AHLAK ra diğer rüfeka ıle ce r evan edenl Lt YASASINA UYMAYI TAAHHtJT musahabattan dahi kafilei firarın Faal 54/187 Vahidetîin firar ediyor = Anadolu 2abıt kâtipleri BAHA AR1KAN ıııı|ııııııııi!iııııiHiiıııııııııiiiıııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııiıııı HEM Mektepler olmasa M sa derıü aarif Nazırı Haşim Pa*anın. «Ah, $u mektepler olmasa..» diye baçUyan tarihi sözunü sık sık hatırlarım. O zamandan bu zamana galiba yanm asırdan fazladır bu söz dıllerde dolaşır durur. Bu gidişle daha BTBTI rmmtm «iviaşacaktır «İs. Matlakivei #errmtie «lswı, Meçrav liyette olsun, ve nihayet Cumhurivet rejirainde olsun, bütün gelmiı f«çn<f *ıaarif naıarları. maarif vekiileri, maarif bakanları. ank «eık s«yle«aeselrr 4e,ra«4*aa*akM Bynı temenniyi içjfruMİfn y^yîraıiylrrdir. • Ai, şu mektepler olmasa...» Evet, şu mektepler olmasa. maarifi gül gibi ıdare edeceğiz. Gerçi bu, hastalar olmasa hastahaneleriıniz nasıl temiz pâk. feakımh «I«r4«, tnasraf kutnesi kaiıınmasa. kazineye akan milyarlan kavacak yer hafaunazdık demek kadar maBtık dışı, tezatI» bir lâf ama. fte ranfarı da, içinde aet, zehir gibı a«i bir çerçek \ar. OkuHarımız hSlâ Haşim Paşaja fcnk verflîrecek gıtji bozuk düzen. Bakan değiştikçe sistemleri de değişen. nesiller boyu yerine oturaManııs maarif siyasetimizi ince ele alıp bir hale yola koysak da. sanra mı okul açsak, vahsa bnce oUulları okula beraeUek de aMarife *jJe mi ei atsak, bümem ki. Bir çaeak lıal ı aml ııı a'dığıra mektup, >oksal veya nekes, iivey kaba elinde îialmif çok çoefdda bır aileye benciyen böyle bir okatan perişan featini (m «mtıriaıta »nl»tty»r«Bir çocufum var. tlkokul ikide okuyor. On beş gün evveline kadar. sınıflarda sobalar vanmnordu. Sebep? Çünkü günde iki tedrisat >apan altı sınıflı okula, altı dersbane için altı ton oduıı \erihnis. On«n için ç»cuklar ve öğretmenler manto ile ders yspı>€)rlar. Bir kaç gröı bnce asbater yanmif. fakat bhım çocuğun sınıfım kucük bîr odaja nakletmtşler. Sınıf mevcudu lurk dSrt kiji. Sıraiarda dorder kişi «tnruyorlarmts. Çoeuk her (5«tı şîkiyetçi. Sıaof artedaala riylc kep kaıga haiiadeler. öte\e şit, berive gel dive. Dört l;î«1 bir sırava sıfmıyorlar ki!» Yervtzflade benz«ıi fSriİMeflai? varm tedrnat •mlt ile, esine rvitlammyan stnıf meveatlarivle, emcali o'.mıyan bir mtma sistemi ile, binbir tiHS çikâyettere yol açan, hakcnlıklardan tatun da dabs niee •Imıyaeak tslerie ytrntmefe çalıctı|ıraız »kallar, Hafim Paaava daka atarlarea aılddet rahmet ek«taeafa bemiyer. Yabancı memleketleri bir ysna bırakin, birirn menleketimfzdeki vabancı okvllarda bm tftrit fikâyetlere acaba niçin rastlanmar? Handi VAROGtl RİZE TEKE1 CftY FABRİKALARI MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNDEN CÜMHÜİİYET BEA Avrupanın Dnder Havayolu tmaalı Yatsı Kitapevlerınde ve Cumhuriyet matbaasjnda bulunur10 Lira Tek kitap isteyenler, bedelinl pul olarak göndermelidirler. Cumhuriyet 212 Cumhurlyet W3 ETMÎSTİH Istanbu! Belediye Reisliğinden 1 Sahibi bilinmiyen ve Belediye Zabıtası Eminönü Merkez Memurluğuna muhtelif tarihlerde teslim edilen ve bir senedenberi muhafaza edilen eşyaların listesi Zabıta Müdürlüğü ve Eminönü Merkez Memurluğu binalannda asılı bulunmaktadır. 2 Sahibi bilinmiyen ve Adalar Merkez Memurluğu tarafından 15/9 1961 tarihinde bulunan bır adet alyans da Zabıta Müdürlüğü kasasında muhafaza edilmektedir. Sahiplerinin 15 gun içersmde Zabıta Müdürlüğüne müracaatleri, akji takdirde bu müddetin hitamvnda sahipleri zvıhur etmiyen bu esyalar hakkmda medeni kanunun 693 ve 694 üncü maddeleri hükümlerinin tatbık edileceği ilân olunur. (Basm 136'207) maieeiklete ihtlyacı «lmaz kl.» SCUMHURİYET'in Tefrikası: «Tamtm!» dedi. tşini bitirna «6ntk, ayakta d«ray«rda. Kızın vardıfı bn hfik&m Damis bir insan tavriyle başını »al Tam şapkasıııı siyerken yakavid'in p«k hoıjana gitmlstl. lıyarak ayafa kalktı. «Iğneiplanmıştı. «Hasta değil» dedi. «Tıp faliğirn olsatdı, |Muıt3İnnanuzan Ikisi de kalakaldılar. Mnmkültetf («ıı nnıfında, benim fipaçacn i dikerdim. Nejrse, e\e ian >apılraı; »eKlller gibi, blc döııünce dîktirirsınir. ^imdi sibij. kımıldamaJaa. Hynad». birbir7e sıcak acak bir finean çay Kız: «Ta?» dedi, bir kahkalerine bakıyorlardı. ister.» ha »ttı. «BtUeydim, yaranızı »^esgiıliii David b«ndn. tarvıMa ba kadar ifgüzarlık David: «Yo . Zahraet etmeKıwn aynadaki sor#ntâ«une VAZAN:AJ.GRONIN.CC\/H?FN:VAHDETQÜİTFKİN fögiennezdimj» yin> dedi. «Çok rahatsız ettira doSru «Wintona tren kaçta tıuanı aanveren, Içten gelme, zaten sizi. Çok büyük yardım acaba? <iye Mrda. boş bir kahkahayla gülraöftü. cttiniz bana.» Canının sıkıldığı sesinden bel Kızın ba gBlftfitade de. kendiAma. kız tezsShın fizerindekl li oluyordu. Damlalar t*k telt, iri iri. dü Morav, lloran 4ep«leruıde bir tarla çevirmişlerdi üzerindeki sinde de ııeak bir hal vardı. semavere el atmıştı bile. Kız «San tren de gitti» dedi. süne dDsfior inlvorılu. Tatıstirıgezintlden dünüyordn, e kırık«B»(ı Taylalan Kapuı* yazıYalnız laçının, yfizfiniin renDelikanlı, bellivdi M. büyük «Pazar pestaaına kadar hiç bir eı bır yasjnıur de^üdi bu: * adökiik motosikletin zinciri kopsıyle Svünür «ibi doran levhaginden gelmlyordu ba: Saetan hir »arsıntı geçirmişti, «cak, tren >ok». Düodü, delikanlının kanda kıvaıtıetler koptuğunu. tu. u«sn bir parçaa da geldi d3n aşağı hanımelleri eaflıyan kızılrmtrak kamraldı. ieinde kovu çav pek ıvi geldi. yüzüne doğro bakarak, daha eökvüziinden, düı tabakalar hasaf İitint çarptı. David, heRibi dökülüvordu: hat bovvnca yer yer altın gibi pınltılar *rKız onu raerakla »eyrederek, lamDfak bir tavırLa konaştu. Inde, ıslıl.lt l>ir ias;ınurun belmen treııe bastı, çevik bir ha da magraulalar pıtrak fibl çinaşıy«rda; gSsleri kanı y«ran oturdu.' Kedi <le bpmen kuca«Yarın öğleden tonra ikide.» kı d? btr tnfanın besanacağım rrketie laakınenia fizerinden at cek açmiftı araa. David hiç biribi koya, tatlı bir kabverengiy ğına ftermdı. mırmua başladı. lnber veren bir \atmar «Peki, hamal nerede?» ladı. bacafındski yarayı gözrini eSrebileeek darumda dejil(ii, ytz« de hafif çilli, pembeKadın onu hafıf rıatıl «kşadı. «Dougal mi? A, yarım saDa\ıt' Mora\ birdenbire penden geçırdi. Korktuğu kadar ti. Görünürde kim^e yokto. Bek «tyi ki Ar»pçU» 'a ben bu beyazdı; ama, yaradılııında da at oldu çideli. Yolda rastlamaeerenın dnücden çrklldi. jul;adeğilmıs. Bunun üzerine, etraleme veri kitlivdi bilet rişesi pek eana yakın, pek adaraeıl rada kaldık. bir yere gitmedik. rıya >atak gdasına pıktı. dınıı mı?» fına bakındı. de sanki hiç açılmamavasıya ka bir hal vardı. Yıhn bu aylarında peh kimseSimdi daha de sinirliydf BrnDavid: «Ya . Rastlsmadım.. > (irnmıştı. Yakınlarda. yardımına çağıDavid'den d5rt yaf kadar kücikler yoktur Craigdor«nda.» •"> dairesindekf flâ? dolabından dedi. racagı kfmse voktu. Issız bir Oavid MOHJ, vszgeçip d5nç&ktfl belki an dokaz aoaah David yan gülftmsedi: «Pnenobarbjtnne» sieesini çıkarBirdenbire üzerine tnhaf bir verdl orası. Yamaçlar eğrelti mek ttrerevdi, vzerinde «Büfe» vardı. l l ı u boyla defildi ama, «Yalnız bn »vUrda ını?» dı Buna bir daha hic ihtlvaç yorrunluk çSktttfAntt hlsaetti, •tlarfyle kaplıvdı; Doran çayı yazılı, bozln cam, süslü pencesa|lam, nfak yapuı pek derlidu>mıyaeafını ummastu. Dert Kız, ciddî bir tftvırla. «Yo» vMia dotm efile'ek masalarrede bir hayat izi rözfine çarpdeli Rİb! akıyordu; alabildiğine tttoJet aldı. Ger.e de uymamıjatopla, pek blçimliydi. Şatrançlı dedi. «Balık avı, yab«ni h»yvan dan birine tatundn. Bnnsn üca|ını biliyordu. nzanan çavırlıklarda bir bn ıs tı: Pencerenin ıc kenannda, bfr tiymis, a n baslaTinca bir »lay lyi müş kumaftan bir eteklik lerine de, yaraiı baeağı ortava kara kedi oturmoş. memnnn sıı >ol vardı. bir de tek hatlı, beline mgan kemer bağlamıiteri gelir. Babam b« dükkânı So^nnup, kendini yatafma atçıktı. memnnn, vüzünii temizliyardn. dar demiryol. Arkada kalan tı. Üzerinde ev Srgüsfi kursnni nnun icin tntuvor ya. Biıim fıtı7 çnzltrinı kapadı Kıt hemen ıleri dofinı atılaBryee kapıyı itti. açıldı. tçeri Craigdoran dnragı dedikleri o bir kazak vardı, ayağında «1rın Ardfillan'da. îsterseniz siDısarıda vuğmur hâlft taraçarak: «Yaralanmtşsinız!» dive firdi. kiiçük islasvonda bile kiraseeik dakça vıpranmı« kaba kundn7i oraya götürirtl. Curaartesi >ı dıivüıor, dalgalar hâlâ kıvıva bavkırdı. «Gelin, t«r»ya otnran ralar, başında da kenarları kns akşamlan babam arabavla geçarpıp parcalaımordu am», o ler yok ribiydi. Bnrası. ialagyon bfifelerinda bakayıınj» bir nun kulaklannda hep bir tek ad hr, beni alırj< Aklına bir sev tüyünden, ufak, karfnnî «Allah belâüinı versln!» den beklenmiyeeek kadar düzDavid, zorlakl» bir »andalyeçmlnordu: şapka. selmiş zibi, durdu. «Ha, sizin dive sSvlendi. cSn, derlitoplo bir yerdl. ve doğrn flde'ııer: «Bir şey Kızın bu iv« kalbliliği Da^larr Marv Donglas . Mamotosiklet var, (iyle ya. Pek mi Yerdeki tahtalar oğa oğa yıUan Akcilik bu kadar olnrdn. Odetil» dedi ama, ba«ı dSnBvor, \id M«ray'ı birdenbire aarıverry De. uelas sakat'andı?^ mış, teıiemizdi; Gzerinde dört rava en vakın şfhlr olan Ardcözleri karanyordu. «iç bölpc(li. BSvle hir <ru»eava pek tey Yıllarca çrri\e. Craiçdoran'a, «Pek de?il »ma, bsrada bıtane ynvarlak mermer m ı n fillan rn aşağı on kilometre öde yüıeyMİ bir redelrnme. Morek duvardı o. Evet. bu Kız o?ençiık «iintrrine ddndü . rakmak zornnda kalacaîım. \3rdı; dnvarlara yavlalardan tedeydi. tMİklet. » na kara »ek iyi davrannu^tı. renkli çörünüsler asılmıştı. Tâ H'inton tr'eninc al«rlar»a iyl oİKtNCt BÖLÜM David o dnrak dedikleri ye «iBr sürilUü ışitır fibi olDavid, dlıtaiM acıma»ıoı, • » «. dipte cilâh. rnann bir tezfSh l«r. Benim değil çünkü. hastare kadar gideeekti, batva çare muatum ya. Yo, pek de hafif dan da acı olan. tek elbiscmin vardı, onun arkasma gelen dohaııedeki bir arkaâaşın. Brj'ce'nin o hurds moiosiklcyokta. dejil. Ni.te hemen »oylpmedıvırtılmasını unuttu. kıza süiiım varda da Brown and Polson «Douçal size bir iyilik eti parçalanmasaydi David'le Döndü. o ağır motosıklcti arniz?» sedi. Hem b«ı «eler, «ıkınlılı marka kendilifnden kabarır ııMarv de birbirlerivle tanışamı kasındaki desteğinin iîzerinde Kız hemen (itti s'cak sn ıe der, onu trenin kondiiktör \izor yıllannda çok işine varamıs ııun reklâmını vapan vnmurta yacaklardı. Araa, kader fiyleyşonuna atıvrrlr sanırım. Pasiırüklive süriikliye. yoknş yulirdi, çömelip VMTSM }ikadı, tro!an o acık. cana yakın gftlübieirni bir avna asılıydı. mlş. rartesi jiinü Uendisine söylerim ksrı çıkmaya başladı, mizledi, eı.ki bır pecetcvi gztın çü>le gülümsemisti. ben. Ama, arkadaçınız hastahaNisan ayında tozln bir cnraar Kflcök istasyon çfizeücşmtş4^nanın önünde çenç bir ka nzun Mrtıp huniar'a (flzelce (Arlitnı var) tcsi eünö 6Çle(!en lonra, Davirt nede oldufuna töre, bir muddot tı Etrafını hevaz badsnalı fssdın vardı. Arkası David'den ya sardı. g E S S E E E = = s E E = = E E E Ş Ş S E E E = = E E E = = E E E E ş s E E S ş E Ş = s E Ş ^ ÇIKtl H«lkırrtı«ın İtimat y« teveccühUnü kaıanmakta reKor kırmış ofar^ Yuvanızın SAATLİ MÂAftİF DÜVAR TAKYİMÜERİ ' v . • ' ? • : ' • . • • • • ' • • . . • . ••••. • • . • M ; . . L Bayilere Jevzi £dildi. Taklitiermden saKöiıriaU "i 11111111111111111111111! 11111 >^~ Üâncılık 1112^133
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog